Galininko pirelinksniu vartyojimas lietuviu kalboje

Galininkas su prielinksniais

Galininko jungimasis prie veiksmažodžių su prielinksniais yra kur kas laisvesnis negu tiesioginis, mažiau priklauso nuo to, ką reiškia veiksmažodis (jis gali būti ir negalininkinis), pvz., eiti į mišką, gali būti būdvardis – panašus į tėvą. Neiginys ir kitos transformacijos nepakeičia galininko kilmininku (neiti į mišką, ėjimas į mišką). Taigi prielinksnio junginio narių santykiai visai kitokie, negu junginio be prielinksnio. Galininkas su prielinksniais reiškia: 1. Objektą (arba veikiamąjį dalyką), objekto reikšmė labai būdinga šiam linksniui ir išlieka jos atspalvis net tada, kai prielinksninis galininkas reiškia aplinkybę. Kai galininkas su prielinksniu atsako į papildinio klausimus (į ką, per ką, pro ką ir t.t.), turime prielinksninį objekto galininką: Ką aš galiu pasakyti apie liūdnas akis, atodūsį, šypseną, tylą? Peršoko per griovį ir nubėgo į laukus. Moteris jis patarė apdėti mokesčias pagal gražumą ir mokėjimą puoštis. Atsilaužia po gabalėlį. Dėkoju tau už sielvartą ir gėlą ir tavąją sudrėkusią blakstieną.2. Vietos aplinkybę: Pasilypėk į tą kalnelį ir vasaros ramybei nulenki galvą. Dilgėlės ir kiečiai nekliudomi žėlė ir viešėjo ne tik apie kumetynus, bet ir sodo pakraščiais, ir aplink kluoną, ir apie tvartus. Užsimetė ant galvos skarą ir nubėgo pas Praną. Per sodą, taku nuėjo vyras. Tik kojos linko per kelius. Skraido po mišką saulės zuikučiai.3. Laiko aplinkybę: Gerai, kai per darbymečius talkos šauktis nereikia. Į vakarą jis susilpnėjo. Apie pusryčius parėjo ir Jonas. Ar pasieksim per naktį šią viršūnę?4. Būdo aplinkybę: Tik vokiečiai atėję supjaustė ąžuolą į gabaliukus. Pagal srovę plaukti lengviau. Obuolį perpjauk per pusę. Į viską jis žiūri pro pirštus.5. Prižasties aplikybę: Per mane viskas atsitiko. Paukščiai per kates retai gauna vaikus išsiperėti. Per smarvę nuo pypkės, degtinės dvokimą Katrė niekur nebesitvėrė.

6. Tikslo aplinkybę: Išjojo į karą, išsirengė į kelionę. Skuba į darbą. Galiūnas į dvikovą šaukia.Štai tokios yra norminės prielinksnis + galininkas konstrukcijų reikšmės.

KLAIDOS, PASITAIKANČIOS KONSTRUKCIJOSEPRIELINKSNIS + GALININKAS(apie, aplink, į, pagal, palei, pas, paskui, paskum, per, po, prieš, priešais, pro, už)

ApiePrielinksnio apie reikšmė be linksnio nepakankamai aiški. Tai išsidėstymo ar judėjimo ratu reikšmė. Konkrečią reikšmę apie gauna sakinyje, eidamas su kokiu daiktavardžiu ir su juo priklausydamas nuo kokio žodžio, paprastai veiksmažodžio.

Prielinksnį apie reikėtų vengti vartoti su veiksmažodžiais, kai sakinio mintis reikalauja objektą nusakyti tiesiogiai. Komisija po pietų žadėjo pranešti apie rezultatus (-rezultatus). Jis apie viską (-viską) užmiršta.Apskritai per pastarąjį pusšimtį metų, kai buvo daug ir ne visada kūrybiškai verčiama iš rusų kalbos, apie objekto reikšmė lietuvių kalboje per daug išplito, nes rusų kalboje veiksmažodžiai kur kas dažniau reikalauja prielinksnio o(b), atitinkančio mūsų apie, konstrukcijų ten, kur lietuvių kalboje sakytina kitaip.Lietuvių kalbai neabejotinai svetimos yra veiksmo objektą reiškiančios prielinksnio apie konstrukcijos su veiksmažodžiais domėtis, ginčytis, rodyti, skųstis. Aš domiuosi apie traktorius (-traktoriais). Apie planetų kilmę (-Dėl planetų kilmės) dar ginčijamasi. Apie šių organizmų paplitimą (-Šių organizmų paplitimą) rodo mokslo duomenys. Skundėsi apie triukšmingus kaimynus (-triukšmingais kaimynais).Daugiausia dėl kitų kalbų įtakos, nors iš dalies ir dėl kalbėti apie, pasakoti apie analogijos, apie be reikalo plinta su kitais veiksmažodžiais, susijusiais su šnekėjimu ar pasakojimu (liudyti, (pa)minėti, aiškintis, aptarti, nušviesti, svarstyti…), su kuriais geriau tinka tradicinis objekto galininkas. Apie ką liudija (-Ką liudija; Ką rodo) šie skaičiai. Ilgai minėjo apie tas vestuves (-tas vestuves) aplinkiniai žmonės. Apie šiuos sunkumus (-Šiuos sunkumus) darbuotojai aiškinosi susirinkime. Ar aptarėte apie šią problemą (-šią problemą)? Apie šį vizitą (-Šį vizitą) išsamiai nušvietė spauda. Aš nesvarstau apie jo kaltę (-jo kaltės; kokia jo kaltė).

Ne prielinksnio apie konstrukcija, o galininkas dažniausiai geriau tinka su veiksmažodžiais patvirtinti, pažymėti, pabrėžti, išreikšti, nutylėti, įsidėmėti, su posakiu turėti omenyje ir pan. Jie patvirtino apie dokumentų gavimą (-dokumentų gavimą; gavę/kad gavo dokumentus). Konferencija pažymėjo apie būtinumą (-pažymėjo, akcentavo būtinumą, geriau kad būtina) tirti šiuos reiškinius. Jie pabrėžia apie profilaktikos svarbą (-profilaktikos svarbą). Vyksta sukrėtimai, tačiau nenoriu apie tai (-tai, to) išreikšti tragiška muzika. Kam nutylėti apie trūkumus (-trūkumus)? Apie šį įvykį (-Šį įvykį) turi kiekvienas įsidėmėti. Turint omeny apie vaikus (-vaikus), reikia pasirūpinti ir žaidimų aikštelėmis.Su veiksmažodžiais rūpintis, įsitikinti labiau tinka vartoti ne prielinksnio apie konstrukcijas, o įnagininką. Katrė rūpinosi apie Joną (-Jonu). Apie tai (-tuo) galime įsitikinti peržiūrėję filmą.Su veiksmažodžiais supažindinti, susipažinti reikėtų ne prielinksnio apie, o prielinksnio su konstrukcijų. Apie šalies gamtos turtus (-su šalies gamtos turtais) galima susipažinti muziejuje.Su veiksmažodžiais abejoti, stengtis, tartis, su posakiais sukelti triukšmą, laužyti galvą geriau tinka ne prielinksnio apie, o dėl konstrukcijos. Apie brūkšnelio reikalingumą (Dėl brūkšnelio reikalingumo, brūkšnelio reikalingumu) čia reikia abejoti. Dailininko draugai apie jį stengėsi (-dėl jo stengėsi, juo rūpinosi). Reikia susitarti, apie ką (-dėl ko) mes galime derėtis. Apie šį įvykį (-Dėl šio įvykio) jie sukėlė triukšmą. Jie laužė galvą apie svetimus vaikus (-dėl svetimų vaikų).

Daug pažymimųjų prielinksnio apie konstrukcijų vartojamos be reikalo. Dažniausiai klaidingai vartojamos tokios apie konstrukcijos, kurios apibūdina daiktavardį, padarytą iš prielinksnio apie nevaldančio veiksmažodžio. Pavyzdžiui, ginčytis, skųstis vartotini ne su prielinksniu apie, o su prielinksniu dėl, taigi ir daiktavardžiai ginčas, skundas vartotini su dėl konstrukcijomis. Kilo ginčas apie pelno paskirstymą (-dėl pelno paskirstymo; kaip paskirstyti pelną). Buvo vienas skundas apie vairuotojo elgesį (-dėl vairuotojo elgesio).

Bene dažniausiai pažymimąsias prielinksnio apie konstrukcijas, vartojamas su veiksmažodiniais daiktavardžiais, tiktų keisti požymio kilmininkais. Atliekami tyrimai apie mokinių aktyvumą (-mokinių aktyvumo tyrimai). Pakartosime taisyklę apie dalyvių rašybą (-dalyvių rašybos taisyklę).Nevykusios pažymimosios prielinksnio apie konstrukcijos kartais taisytinos kitaip. Tai padarė perversmą tuometinėse pažiūrose apie gamtą (-į gamtą).

Kartais prielinksnio apie konstrukcija sakiniui visiškai nereikalinga. Taip dažniausiai būna tada, kai apie vartojamas su bevardės giminės įvardžiu tai ir eina prieš šalutinį sakinį kaip tam tikras jo įvadas (rusų kalboje toks o tom būtinas, ir menkesni vertėjai beatodairiškai kėlė į lietuvių kalbą. Knyga pataria apie tai (-pataria), kaip išsaugoti jaunystę. Buvo pretenzijų apie tai (-pretenzijų), kad dalis gaminių nekokybiški.

AplinkSenybiniam prielinksniui apie artimas naujybinis prielinksnis aplink. Šalia jo (Ėjom aplink ežerą) būna homoniminis prieveiksmis (Eik aplink, pro čia neįeisi). Toleruojamas (ypač laisvuosiuose kalbos stiliuose) ir pilnesnis variantas aplinkui. Bendrinėje kalboje prielinksnio aplink vartosena yra siauresnė negu apie.

Prielinksnio aplink (ir aplinklui) konstrukcijos reiškia vietą, apie kurią kas juda ratu, kurią iš visų ar beveik iš visų pusių kas supa, netoli kurios kas yra ar vykta, ar net kaip tam tikrą vietą suvokiamą objektą, apie kurį kas sukama, vyniojama, plaikstomasi, taip pat tai, į ką nukreiptas veiksmas, prie ko darbuojamasi.Visos kitos prielinksnio aplink reikšmės yra aiškiai tarminės. Bendrinėje kalboje, bent jau oficialiuose jos stiliuose, jų reikėtų vengti.Prielinksnio aplink geriau nevartoti apytikrei veitai reikšti. Aplink Kupiškį (-Apie Kupiškį) kitoniškai šneka.Prielinksnio aplink konstrukcijos yra neįprastos apytikriam laikui reikšti. Aplink pavasarį (-Apie pavasarį) žadu patvažiuoti.Prielinksnio aplink konstrukcijomis neįprasta nusakyti apytikrį kiekį. Tas senelis gal jau aplink šimtą (-apie šimtą) metų turi.

Prielinksnio aplink konstrukcijomis neįprasta reikšti objektą. Aš šneku aplink batus (-apie batus), tu – aplink ratus (-apie ratus).

Į Bendroji prielinksnio į reikšmė – kryptis į vidų. Kitos prielinksnio į reikšmės iškyla konstrukcijose su linksniu ir ypač junginyje su valdomuoju žodžiu bei sakinyje.

Lietuvių kalbai visiškai svetimos prielinksnio į konstrukcijos esamojo vidaus vietininko reikšme. Dėl vokiečių kalbos įtakos vieta, kurioje kas būna, gyvena, veikia, į konstrukcijomis nusakoma Klaipėdos apylinkėse ir vietovėse pagal Nemuną, arčiau buvusios Prūsijos sienos. Gyvena į kaimą (-kaime). Gulėjom į vieną lovą (-vienoje lovoje).Laimei, ši didelė sintaksės svetimybė į bendrinę kalbą nesiveržia. Tačiau bendrinėje kalboje vietos reikšme kartais pasitaiko kitokių taisytinų prielinksnio į konstrukcijų. Negi lauksim, kad lubos nugriūtų į mokinių galvas (-ant mokinių galvų)?Kai nėra slinkties veiksmažodžio, vartotina tik bendratis. Namas atiduotas į eksploataciją (-eksploatuoti).Jau nusistovėjo tendencija, kad būdvardis statmenas valdo ne prielinksnio į konstrukciją, bet naudininką (Linija AB statmena tiesiajai CD), todėl taisytina, pvz.: Ši plokštuma statmena į santvaros plokštumą (-santvaros plokštumai).Vartojant prielinksnio į konstrukcijas objekto reikšme, daroma gana didelių klaidų, ypač kai dėl svetimų kalbų (dažniausiai rusų kalbos) įtakos į konstrukcijos pavartojamos ir su tokiais veiksmažodžiais ar veiksmažodiniais posakiais, kurie valdo kito prielinksnio konstrukciją arba linksnį be prielinksnio:Atsiliepti ne į ką, o kam: Blogas lankomumas atsiliepia į pažangumą (-pažangumui).Daryti įspūdį ne į ką, o kam: Tai į mane padarė įspudį ( Tai mane nustebino, paveikė).Daryti įtaką ne į ką, o kam: Kaip įtakoti į jų sprendimus (-jų sprendimus).Daryti poveikį ne į ką, o kam: Tai daro teigiamą poveikį į mūsų ekonomiką (-mūsų ekonomikai).Daryti spaudimą ne į ką, o kam: Jie darys spaudimą į ministerijos darbuotojus (-ministerijos darbuotojams).Įsimylėti ne į ką, o ką: Vaikinas įsimylėjo į savo kurso dragę (-savo kurso dragę).

Mokytis, išsimokyti ne į ką, o kuo: Aš mokysiuos į agronomą (-agronomu).Nurodyti ne į ką, o ką: Vadovas nurodė į trūkumus darbe (-darbo trūkumus).Priprasti ne į ką, o prie ko: Jau pripratau į bites (-prie bičių).Reikšti nuomonę ne į ką, o dėl ko: Jis pareiškė savo nuomonę į ekonominius procesus (-dėl ekonominių procesų).Rinkti ne į ką, o kuo: Jį rinksim į seniūnus (-seniūnu).Skirti dėmsį ne į ką, o kam: Mokytoja daug dėmesio skyrė į naują mokymo turinį (-naujam mokymo turiniui). Stebėti ne į ką, o ką: Stebint į jaunuosius buriuotojus (- jaunuosius buriuotojus) kyla pasigėrėjimas. Turėti įtaką, poveikį ne į ką, o kam: Uždarbis turės įtaką į pensijos dydį (-pensijos dydžiui). Veikti, paveikti ne į ką, o ką: Triukšmas veikia į nervų sistemą (-nervų sistemą). Žaisti ne į ką, o ką: Vaikai žaidė į futbolą (-futbolą).

Su daiktavardžiais, padarytais iš veiksmažodžių ar būdvardžių, kurie į konstrukcijos nevaldo, netinka ir pažymimoji prielinksnio į konstrukcija. Domėjomės stimuliatoriaus įtaka į augalus (-augalams).Yra pažymimųjų prielinksnio į konstrukcijų, kurių geriau nevartoti.Jau paplito ir prigijo, ypač administracinėje ir mokslinėje kalboje posakiai teisė i darbą, į mokslą ir t.t. Mūsų gyvoji kalba rodo, kad tokia vartosena nėra tradicinė – niekas nepasakytų Neturi teisės į mušimąsi (-teisės muštis), taigi su teisė paprastai vartojama bendratis. Vadinasi turėtų būti teisė mokytis, teisė dirbti ir t.t.Kai į konstrukcijoje yra veiksmažodinis daiktavardis, geriau ja keisti bendratimi ir su tarptautiniais žodžiais pretenzija, tendencija: Tada sustiprėjo šios šalies pretenzijos į viešpatavimą (-viešpatauti).Raštuose jau nusistovėjo nelabai gyvas pasakymas nuostata į ką, kuriam irgi, ypač kai į konstrukcijoje yra veiksmažodinis daiktavardis, galima rasti pakaitų: Ši knyga padės ugdyti neigiamą nuostatą į rūkymą (plg. Padės suprasti, kaip kenksminga rūkyti).

Vietoj kai kurių pažymimųjų prielinksnio į konstrukcijų su tam tikrais žodžiais geriau tiktų požymio kilmininkas: Studentams dabar dėstomas įvardas į specialybę (-specialybės įvadas).

PagalBendroji prielinksnio pagal reikšmė – buvimas šalia ko, arti ko.

Prielinksnio pagal konstrukcijų geriau nevartoti nusakyti būdui, kuriuo kas nors pažįstama, nustatoma. Tokias konstrukcijas stimuliavo kaimynų slavų kalbos. Čia kur kas savesnis yra prielinksnis iš. Jį pažinsiu pagal balsą (-iš baslo). Pagal poelgius (-iš poelgių) matyt, kas per žmogus.Prielinksnio pagal konstrukcijų geriau nevartoti nusakyti ir tokiam būdui, kuris susijęs su sąlyga. Įėjimas tik pagal kvietmus (-su kvietimais).Prielinksnio pagal konstrukcijų negalima keisti verstinėmis sutinkamai su (kuo), atsižvelgaint (į ką) konstrukcijomis, pvz.: atsakyti sutinkamai su įstatymais, padėti atsižvelgiant į galimybes.Kur tikslinga pabrėžti ne veiksmo ar ypatybės pagrindą, bet kieno požymį, rūšį, vartotinos ne prielinksnio pagal konstrukcijos, o kilmininkai. Reikia valgyti maistą, įvairų pagal savo cheminę sudėtį (-įvairios cheminės sudėties maistą).Kur pabrėžtinas pats objektas, reikia vartoti ne prielinksnio pagal konstrukciją, o linksnį, kurio reikalauja veiksmažodis. Aš neseniai dirbu pagal šią bylą (-tiriu šią bylą).Prielinksnio pagal konstrukcijos nevartotinos atpažinimo, identifikavimo, išvadų darymo ir kitomis panašiomis reikšmėmis. Kokią išvadą galima padaryti pagal pateiktus duomenis (-iš pateiktų duomenų)?Geriau nevartoti verstinių prielinksnio pagal konstrukcijų informacijos šaltiniui nurodyti. Į jas dažniausiai įeina asmeniniai įvardžiai: pagal mane, pagal tave, pagal jį, pagal jus…(a), rečiau kokių autoritetų įvardijimai (b), kartais kitoks informacijos šaltinis (c). Tokioms nepageidaujamoms konstrukcijoms keisti yra gana daug savų atitikmenų. a. Pagal mane (-mano nuomone) čia buvo padaryta klaida.b. Pagal Darviną (-Pasak Darvino) daug lemia paveldimasis kintamumas.c. Pagal mūsų skaičiavimus (-Mūsų skaičiavimais) šilumos nuostolius galima sumažinti beveik pusiau.

Prielinksnio pagal konstrukcijų geriau nevartoti grynai priežasčiai reikšti. Atleistas iš darbo pagal pašaukimą (-ryšium su pašaukimu) į kariuomenę.

PaleiPalei būdingnesnis šnekamajai kalbai. Nuo daugiareikšmio prielinksnio pagal prielinsknis palei skiriasi tuo, kad daugiareikšmis jis tik dalyje tarmių, o šiaip yra vienareikšmis. Bendrinėje kalboje jis gali reikšti tik vietą, arti kurios kas nors yra arba juda.Visomis kitomis reikšmėmis – būdo (a), pagrindo, kriterijaus (b), lyginimo ir lyginamosios nuolaidos (c) – prielinksnio palei bendrinėje kalboje geriau nevartoti.a. Laikrodžio rodyklė juda palei saulę (-pagal saulę).b. Palei mane (-Manau) visi vienodai buvo kalti.c. Palei metus (-Pagal metus) jis jau didelis.Palei konstrukcijos visiškai netinka apytikrio laiko ir priežasties reikšmėmis. Ateik palei pietus (-apie pietus). Iš darbo išėjo palei savo norą (- savo noru).

Pas Kalbos kultūrai pas dabar yra pats aktualiausias prielinksnis. Jį vartojant, daroma daug ir didelių klaidų, kurių šaltinis – kaimynų slavų kalbos. Prielinksnio pas konstrukcijos bendrinėje lietuvių kalboje dažniausiai reiškia vietą ir kryptį. Be šių dviejų, kitų reikšmių jos neturi. Tačiau slavų kalbos, kuriose atitinkančio prielinksnį pas prielinksnio u vartosena yra kur kas platesnė, lietuvių kalbą jau yra tiek paveikusios, kad daroma daugybė prielinksnio pas vartojimo klaidų. Ar pas jus nėra (-Ar neturite) degtukų?. Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos su veiksmažodžio būti formomis turėjimui reikšti. Ten, kur rusų kalboje yra u + kilmininkas + jest’ (bylo…), lietuvių kalboje turi būti vardininkas + turiu (turėjau…) + galininkas/dalies kilmininkas, arba kokia kita raiškos priemonė. Pas mane nuolatinis bilietas (-Aš turiu nuolatinį bilietą). Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos priklausymui reikšti. Jos dažniausiai taisomos kilmininku. Pas jį (-Jo) gražios akys. Pas ją (-Jos) nuostabus balsas. Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos netiesiogiai nusakytam veikėjui reikšti. Tokiuose sakiniuose geriausia veikėją nusakyti vardininku (a), bet daug kur visiškai tinka ir veikėjo kilmininkas (b). a) Pas mane smarkus peršalimas (-Aš esu smarkiai peršalęs). b) Pas tave (-Tavo) negerai parašyta (arba Tu negerai parašei)

Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos reikšti veikėjui, kuriam kas nutinka, įvyksta (a) arba kas nors būdinga (b). a) Šiąnakt pas seserį (-seseriai) gimė sūnus. b) Pas mane (-Man) jau nebėra jėgų. Prielinksnio pas konstrukcijos niekada nevartotinos objektui reikšti. Bene dažniausiai prielinksnis pas klaidingai vartojamas su kreipimosi veiksmažodžiais: klausti, prašyti, atsiprašyti, teirautis. Klausė pas tą moterį (-tą moterį, tos moters). Prašyk pas direktorių (-direktorių, direktoriaus), kad išleistų. Tau teks pas sesutę (-sesutę, sesutės) atsiprašyti. Teiravosi pas žmones (-žmonių). Iš kitų kreipimosi veiksmažodžių, su kuriais klaidingai pavartojamos prielinksnio pas konstrukcijos, minėtini kreiptis, šauktis, skųstis, rašyti (paprastai skundimosi reikšme), skambinti. Kreipkitės pas sekretorę (-į sekretorę). Šauktis pas jį (-jo) pagalbos. Skųsiuos/rašysiu pas patį ministrą (-pačiam ministrui). Skambinau pas pavaduotoją (-pavaduotojui) Netinkamų prielinksnio pas konstrukcijų kartais pasitaiko ir su kitais bendravimo veiksmažodžiais – ypač su reikalauti, tarpininkauti. Pažymėjimo reikalaukite pas buhalterį (-iš buhalterio). Jis pažadėjo tarpininkauti pas viršininką (-eiti pas viršininką ir tarpininkauti). Kita didelė grupė prielinksnio pas vartojimo klaidų – objektas su gavimo veiksmažodžiais: gauti, imti, pirkti, įsigyti, skolintis, rinkti (rinklaivos reikšme). Čia visur būtinos prielinksnio iš konstrukcijos. Pinigų gavau/ėmiau pas tėvą (-iš tėvo). Pas ką (-iš ko) galima nusipirkti/įsigyti talonėlių? Tėvai skolinosi pinigų pas kaimynus (-iš kaimynų). Rinksim pas visus (-iš visų) po litą. Pas netinka ir su kai kuriais kitais veiksmažodžiais, turinčiais gavimo reikšmės atspalvį vogti, plėšti, paveržti, sužinoti… Pas kaimynus (-iš kaimynų) pavogė arklį. Šį kartą jie prisiplėšė pas aukas (-iš aukų). Ar nepaverš teatras pas kiną (-iš kino) aktorės? Tvarkaraštį sužinosiu pas draugę (-iš draugės).

Paskui, paskum Naujybiniai prielinksniai (dažnesnis paskui), šalia kurių yra homoniminiai prieveiksmiai, plg. Tu eik paskui (paskum) mane (prielinksniai); Tu eik pirma, aš paskui (paskum) (prieveiksmiai). Būna prieš linksnį. Po linksnio nevartotini. Nebėgiok man paskui (-paskui mane). Paskui (paskum) nevartotini, kai visiškai nėra krypties reikšmės, tik nusakomas kieno buvimas po ko. Paskui tave sąraše įrašytas aš.

Per Senybinis prielinksnis, kuriam homonimiška dalelytė, plg. Einu per gatvę (prielinksnis); Einu per greitai (dalelytė) Bendroji prielinksnio per reikšmė – ištisumas. Konkrečios reikšmės išryškeja drauge su linksniu ir sakiniuose. Čia svarbu kokios semantikos su per einantis daiktavardžio galininkas ir kokios semantikos veiksmažodis prielinksnio per konstrukciją valdo.

Prielinksnis per nevartotinas vietoj prielinksnio pas, kaip vartoja daugelis rytų aukštaičių. Gyvenau per tėvus (-pas tėvus). Taisytinas prielinksnis per tik tada, kai veiksmažodis, nuo kurio prilauso prielinksnio per konstrukcija, turi priešdėlį pra-: Priešui nepavyko prasiveržti per patrulius (-pro patrulius). Labai retai prielinksnis per pavartojamas netaikliai vietos reikšme ir yra keistinas kitais prielinksniais. Vaiką jis mėgo nešioti per petį (-ant peties). Tarmėse prielinksnio per konstrukcijomis kartais nusakomas laikas, kuriam praėjus vyksta koks veiksmas. Bendrinėje kalboje šiuo atveju vartotinos tik prielinksnio po konstrukcijos. Per kokį mėnesį (-Po kokio mėnesio) jis vėl bus sveikas. Kai pasakomas pats veikėjas, o ne tarpininkas, per kurį kas kitas atlieka veiksmą, prielinksnio per konstrukcijos nevartotinos. Klientai aptarnaujami per padavėjus (-Klientus aptarnauja padavėjai). Reiškiant nusakymo, formulavimo būdą, kai kurios verstinės prielinksnio prie konstrukcijos jau labai paplitusios, bet nereikėtų pamiršti gyvesnių pakaitų. Tarmėse prielinksnio per konstrukcijos vartojamos žmogaus būviui, užsiėmimui nusakyti. Bendrinėje kalboje čia vartojamas būvio įnagininkas, rečiau – prielinksnio už konstrukcijos. Tada dirbau per sargą (-sargu).

Dalis tarmių prielinksnio per konstrukcijomis reiškia lyginimą. Bendrinėje kalboje čia paprastai vartojamos prielinksnio už konstrukcijos arba įnagininkas. Tu nedirbi daugiau per mane (-už mane). Tas pats net per šimtą (-šimtu) pigesnis.

Po su galininku Bendroji po su galininku reikšmė – plitimas, pasikartojimas. Po su galininku dažniausiai reiškia vietą, po kurią tolygiai plinta ar išplitęs veiksmas. Kalboje, kuri nėra beletristinė, jei veiksmas nesikartoja, prielinksnis po netinka – reikėtų prielinksnio per, kartais – į konstrukcijų, kitur vietininkų, įnagininkų. Važiuodamas po (-per) Žemaičius mačiau gražių dalykų. Šis vadovas lankėsi po visus rajonus (-visuose rajonuose).

Prieš, priešais Bendriausia prielinksnio prieš reikšmė – pirmumas, priešingumas. Konkrečios reikšmės išryškėja jam einant su linksniu ir ypač sakinyje. Tarmėse pasitaiko vartojimas su kilmininku (Mes gyvenome priešais aikštės), rečiau su naudininku (Medis augo prieš trobai) bendrinei kalbai, bent jau oficialiesiems jos stiliams netinka. Visiškai neleistina prieš versti polinksniu. (Filmą anonsavome savaitę prieš (-prieš savaitę). Reikėtų vengti dviprasmių laiką reiškiančių prielinksnio prieš konstrukciijų. Prieš kariuomenę jis pūtė dūdą (neaišku, ar atsistojęs priešais ją, ar prieš išeidamas į ją tarnauti; antruoju atveju būtų geriau Prieš išeidamas į kariuomenę…) Vengtinos verstinės samplaikos netrukus prieš, neilgai prieš, nes užtenka prieš, prieš pat. Netrukus prieš (-Prieš; Prieš pat) operaciją ligonei pakilo kraujospūdis. Lyginimo konstrukcijose prilielinksnis prieš netinka – paprastai reikia prielinksnio už, kartais su. Jis prieš visus(-už visus) greitesnis. Šiemet žiema šaltesnė, jei palyginsim prieš kitas (-su kitomis). Daugelis objektą reiškiančių prieš konstrukcijų yra nekūrybiškai išverstos iš rusiškų konstrukcijų su prielinksniu protiv. Prieš konstrukcijos nevartotinos su moralinių veiksmų reikšmės veiksmažodžiais ar posakiais nusikalsti, nusidėti, atsiprašyti, atsakyti/būti atsakingam, atsiskaityti jausti neapykantą, jausti (turėti) pareigą… ir su atitinkamais daiktavardžiais nusikaltimas, kaltė, kaltinimas, atsakomybė, pareiga, neapykanta. Tam, kas nusikalto prieš visuomenę (-visuomenei) reikės prieš ją (-jai) atsakyti. Atlikome savo šventą pareigą prieš tautą (-tautai).

Kelti klausimą – ne prieš ką, o kam, arba kur. Šį klausimą mes kėlėme prieš ministeriją (-ministerijai, ministerijoje). Kartais prilielinksnio prieš konstrukcijos be reikalo pavartojamos su veiksmažodžiais priešintis, prieštarauti, atsispirti, nusileisti, gintis, kėsintis, girtis, demonstruoti, su posakiais būti atspariam, iškilti uždaviniui, išpažinti meilę…, su daiktavardžiais pasipriešinimas, prieštaravimas, atsparumas, atgaila, elgesys, intervencija ir pan. Narsioji tauta prieš pavergėjus (-pavergėjams) atkakliai priešinosi. Užgrobtose teritorijose kilo pasipriešinimas prieš okupantus (-okupantams). Sporto kalboje prielinksnio prieš konstrukcija vis dar gana dažnai klaidingai vartojama su veiksmažodžiais žaisti, pralaimėti, su daiktavardžiais žaidimas, pralaimėjimas. Mūsiškiai žais prieš švedus (-su švedais). Pralaimėjome tik prieš vieną komandą (-tik vienai komandai). Gražus buvo mūsų krepšininkų žaidimas prieš graikus (-su graikais). Sakinys su nevykusiai pavartota prielinksnio prieš konstrukcija objektui nusakyti kartais perredaguotinas visas arba jo dalis ar net keistinas valdantysis žodis. Įvykdyti trys nusikaltimai prieš užsienio piliečius (geriau kur nukentėjo užsienio piliečiai). Tauta prieštarauja prieš ginkluotą įsikišimą (-priešinasi ginkluotam įsikišimui). Su gydymo reikšmės veiksmažodžiais gydyti, skiepyti, vartoti gydant… ir su šios reikšmės daiktavardžiais gydymas, vaistas, preparatas, priemonė, skiepai/skiepijimas, vakcina vartotinos tradicinės prielinksnio nuo, o ne išverstos iš rusų kalbos prielinksnio prieš konstrukcijos. Neradę ligos, iš pradžių gydė prieš šiltinę (-nuo šltinės). Jums reikėtų injekcijų prieš mieguistumą (-nuo mieguistumo). Kai minima ne liga ar ligos reiškinys, o koks nors gyvas ar negyvas kenkėjas, prielinksnio prieš konstrukcijos irgi netinka, bet nelabai tinka ir prielinksnio nuo konstrukcijos; geriausia čia rinktis įprastą paskirties naudininką su bendratimi, kartais – rūšies kilmininką. Pirkome nuodų prieš žiurkes (-nuo žiurkių, geriau nuodų žiurkėms naikinti; žiurkių nuodų).

Pro Bendroji prielinksnio pro reikšmė – nuošalė, prasilenkimas, pralindimas. Eidamas su linksniu ir sudarydamas junginį su kuriuo nors sakinio žodžiu (paprastai veiksmažodžiu), pro gauna konkretesnių reikšmių. Oficialiuose kalbos stiliuose, kur nėra jokio nuošalės atspalvio, o nusakomas judėjimas tiesiai per ką, vartotinos prielinksnio per konstrukcijos, o pro netinka. Automobiliais teko važiuoti pro gilias brastas (-per gilias brastas). Prielinksnio pro konstrukcijos nevartotinos laikui reikšti. Pjauti išėjom pro aušrą (-su aušra, auštant). Prielinksnio pro konstrukcijos nevartotinos ypatybei, kokybei, (paprastai silpnai) reikšti. Blynai truputį pro sūrumą (-į sūrumą, sūroki) Prielinksnio pro konstrukcijos netinka paskirčiai reikšti. Šitos žolės ne pro širdį (-ne nuo širdies). Prielinksnio pro konstrukcijos niekada beturėtų reikšti objekto. Visą vakarą prašnekėjom pro vilkus (-apie vilkus).

Už su galininku Už su galininku konstrukcijoms dažniausiai būdinga objekto reikšmė. Sportininkų kalboje iki šiol tebėra paplitusios verstinės konstrukcijos žaisti, rečiau – startuoti, debiutuoti už ką. Čia vartotini įprastiniai vietininkai. Jis dabar žaidžia už Turkijos komandą (-Turkijos komandoje). Lietuvių kalbos sintaksės sistemai svetimas yra verstinis posakis sirgti už ką. Dažnai vartojamas už ir galininkas su emocijas reiškiančiais veiksmažodžiais, ypač su jaudintis, džiaugtis, jausti gėdą, raudonuoti, jaustis kaltam. Aš jaudinuosi už savo brolį (-dėl savo brolio). Už ir galininkas netinka su veiksmažodžiu atstovauti bei atstovavimo reikšmės posakiais. Mes už universitetą (-universitetui) atstovavom. Už su galininku netinka reikšti laikui. Paprastai tai laikas, per kurį kas nors padaroma, ir čia įprasta vartoti prielinksnį per. Už pirmą ketvirtį (-Per pirmą ketvirtį) gavom nemaža pelno.