Galininko pirelinksniu vartyojimas lietuviu kalboje

1830 0

Galininkas su prielinksniais

Galininko jungimasis prie veiksmažodžių su prielinksniais yra kur kas laisvesnis negu tiesioginis, mažiau priklauso nuo to, ką reiškia veiksmažodis (jis gali būti ir negalininkinis), pvz., eiti į mišką, gali būti būdvardis – panašus į tėvą. Neiginys ir kitos transformacijos nepakeičia galininko kilmininku (neiti į mišką, ėjimas į mišką). Taigi prielinksnio junginio narių santykiai visai kitokie, negu junginio be prielinksnio. Galininkas su prielinksniais reiškia:

1. Objektą (arba veikiamąjį dalyką), objekto reikšmė labai būdinga šiam linksniui ir išlieka jos atspalvis net tada, kai prielinksninis galininkas reiškia aplinkybę. Kaai galininkas su prielinksniu atsako į papildinio klausimus (į ką, per ką, pro ką ir t.t.), turime prielinksninį objekto galininką: Ką aš galiu pasakyti apie liūdnas akis, atodūsį, šypseną, tylą? Peršoko per griovį ir nubėgo į laukus. Moteris jis patarė apdėti mokesčias pagal gražumą ir mokėjimą puoštis. Atsilaužia po gabalėlį. Dėkoju tau už sielvartą ir gėlą ir tavąją sudrėkusią blakstieną.

2. Vietos aplinkybę: Pasilypėk į tą kalnelį ir vasaros ramybei nulenki galvą. Dilgėlės ir kiečiai nekliudomi žėlė ir viešėjo ne tik apie kumetynus, bet ir sodo paakraščiais, ir aplink kluoną, ir apie tvartus. Užsimetė ant galvos skarą ir nubėgo pas Praną. Per sodą, taku nuėjo vyras. Tik kojos linko per kelius. Skraido po mišką saulės zuikučiai.

3. Laiko aplinkybę: Gerai, kai per darbymečius talkos šauktis nereikia. Į vakarą jis su

usilpnėjo. Apie pusryčius parėjo ir Jonas. Ar pasieksim per naktį šią viršūnę?

4. Būdo aplinkybę: Tik vokiečiai atėję supjaustė ąžuolą į gabaliukus. Pagal srovę plaukti lengviau. Obuolį perpjauk per pusę. Į viską jis žiūri pro pirštus.

5. Prižasties aplikybę: Per mane viskas atsitiko. Paukščiai per kates retai gauna vaikus išsiperėti. Per smarvę nuo pypkės, degtinės dvokimą Katrė niekur nebesitvėrė.

6. Tikslo aplinkybę: Išjojo į karą, išsirengė į kelionę. Skuba į darbą. Galiūnas į dvikovą šaukia.

Štai tokios yra norminės prielinksnis + galininkas konstrukcijų reikšmės.

KLAIDOS, PASITAIKANČIOS KONSTRUKCIJOSE

PRIELINKSNIS + GALININKAS

(apie, aplink, į, pagal, palei, pas, paskui, paskum, per, po, prieš, priešais, pro, už)

Apie

Prielinksnio apie reikšmė be linksnio nepakankamai aiški. Tai išsidėstymo ar judėjimo ratu reikšmė. Konkrečią reikšmę apie gauna sakinyje, eidamas su kokiu daiktavardžiu ir su juo priklausydamas nuo kokio žodžio, paprastai veiksmažodžio.

Prielinksnį apie reikėtų vengti vartoti su veeiksmažodžiais, kai sakinio mintis reikalauja objektą nusakyti tiesiogiai. Komisija po pietų žadėjo pranešti apie rezultatus (-rezultatus). Jis apie viską (-viską) užmiršta.

Apskritai per pastarąjį pusšimtį metų, kai buvo daug ir ne visada kūrybiškai verčiama iš rusų kalbos, apie objekto reikšmė lietuvių kalboje per daug išplito, nes rusų kalboje veiksmažodžiai kur kas dažniau reikalauja prielinksnio o(b), atitinkančio mūsų apie, konstrukcijų ten, kur lietuvių kalboje sakytina kitaip.

Lietuvių kalbai neabejotinai svetimos yra veiksmo objektą reiškiančios prielinksnio apie konstrukcijos su veiksmažodžiais domėtis, ginčytis, rodyti, skųstis. Aš

š domiuosi apie traktorius (-traktoriais). Apie planetų kilmę (-Dėl planetų kilmės) dar ginčijamasi. Apie šių organizmų paplitimą (-Šių organizmų paplitimą) rodo mokslo duomenys. Skundėsi apie triukšmingus kaimynus (-triukšmingais kaimynais).

Daugiausia dėl kitų kalbų įtakos, nors iš dalies ir dėl kalbėti apie, pasakoti apie analogijos, apie be reikalo plinta su kitais veiksmažodžiais, susijusiais su šnekėjimu ar pasakojimu (liudyti, (pa)minėti, aiškintis, aptarti, nušviesti, svarstyti.), su kuriais geriau tinka tradicinis objekto galininkas. Apie ką liudija (-Ką liudija; Ką rodo) šie skaičiai. Ilgai minėjo apie tas vestuves (-tas vestuves) aplinkiniai žmonės. Apie šiuos sunkumus (-Šiuos sunkumus) darbuotojai aiškinosi susirinkime. Ar aptarėte apie šią problemą (-šią problemą)? Apie šį vizitą (-Šį vizitą) išsamiai nušvietė spauda. Aš nesvarstau apie jo kaltę (-jo kaltės; kokia jo kaltė).

Ne prielinksnio apie konstrukcija, o galininkas dažniausiai geriau tinka su veiksmažodžiais patvirtinti, pažymėti, pabrėžti, išreikšti, nutylėti, įsidėmėti, su posakiu turėti omenyje ir pan. Jie patvirtino apie dokumentų gavimą (-dokumentų gavimą; gavę/kad gavo dokumentus). Konferencija pažymėjo apie būtinumą (-pažymėjo, akcentavo būtinumą, geriau kad būtina) tirti šiuos reiškinius. Jie pabrėžia apie profilaktikos svarbą (-profilaktikos svarbą). Vyksta sukrėtimai, tačiau nenoriu apie tai (-tai, to) išreikšti tragiška muzika. Kam nutylėti apie trūkumus (-trūkumus)? Apie šį įvykį (-Šį įvykį) turi kiekvienas įsidėmėti. Turint omeny apie vaikus (-vaikus), reikia pasirūpinti ir žaidimų ai
ikštelėmis.

Su veiksmažodžiais rūpintis, įsitikinti labiau tinka vartoti ne prielinksnio apie konstrukcijas, o įnagininką. Katrė rūpinosi apie Joną (-Jonu). Apie tai (-tuo) galime įsitikinti peržiūrėję filmą.

Su veiksmažodžiais supažindinti, susipažinti reikėtų ne prielinksnio apie, o prielinksnio su konstrukcijų. Apie šalies gamtos turtus (-su šalies gamtos turtais) galima susipažinti muziejuje.

Su veiksmažodžiais abejoti, stengtis, tartis, su posakiais sukelti triukšmą, laužyti galvą geriau tinka ne prielinksnio apie, o dėl konstrukcijos. Apie brūkšnelio reikalingumą (Dėl brūkšnelio reikalingumo, brūkšnelio reikalingumu) čia reikia abejoti. Dailininko draugai apie jį stengėsi (-dėl jo stengėsi, juo rūpinosi). Reikia susitarti, apie ką (-dėl ko) mes galime derėtis. Apie šį įvykį (-Dėl šio įvykio) jie sukėlė triukšmą. Jie laužė galvą apie svetimus vaikus (-dėl svetimų vaikų).

Daug pažymimųjų prielinksnio apie konstrukcijų vartojamos be reikalo.

Dažniausiai klaidingai vartojamos tokios apie konstrukcijos, kurios apibūdina daiktavardį, padarytą iš prielinksnio apie nevaldančio veiksmažodžio. Pavyzdžiui, ginčytis, skųstis vartotini ne su prielinksniu apie, o su prielinksniu dėl, taigi ir daiktavardžiai ginčas, skundas vartotini su dėl konstrukcijomis. Kilo ginčas apie pelno paskirstymą (-dėl pelno paskirstymo; kaip paskirstyti pelną). Buvo vienas skundas apie vairuotojo elgesį (-dėl vairuotojo elgesio).

Bene dažniausiai pažymimąsias prielinksnio apie konstrukcijas, vartojamas su veiksmažodiniais daiktavardžiais, tiktų keisti požymio kilmininkais. Atliekami tyrimai apie mokinių aktyvumą (-mokinių aktyvumo tyrimai). Pakartosime taisyklę apie dalyvių ra

ašybą (-dalyvių rašybos taisyklę).

Nevykusios pažymimosios prielinksnio apie konstrukcijos kartais taisytinos kitaip. Tai padarė perversmą tuometinėse pažiūrose apie gamtą (-į gamtą).

Kartais prielinksnio apie konstrukcija sakiniui visiškai nereikalinga. Taip dažniausiai būna tada, kai apie vartojamas su bevardės giminės įvardžiu tai ir eina prieš šalutinį sakinį kaip tam tikras jo įvadas (rusų kalboje toks o tom būtinas, ir menkesni vertėjai beatodairiškai kėlė į lietuvių kalbą. Knyga pataria apie tai (-pataria), kaip išsaugoti jaunystę. Buvo pretenzijų apie tai (-pretenzijų), kad dalis gaminių nekokybiški.

Aplink

Senybiniam prielinksniui apie artimas naujybinis prielinksnis aplink. Šalia jo (Ėjom aplink ežerą) būna homoniminis prieveiksmis (Eik aplink, pro čia neįeisi). Toleruojamas (ypač laisvuosiuose kalbos stiliuose) ir pilnesnis variantas aplinkui. Bendrinėje kalboje prielinksnio aplink vartosena yra siauresnė negu apie.

Prielinksnio aplink (ir aplinklui) konstrukcijos reiškia vietą, apie kurią kas juda ratu, kurią iš visų ar beveik iš visų pusių kas supa, netoli kurios kas yra ar vykta, ar net kaip tam tikrą vietą suvokiamą objektą, apie kurį kas sukama, vyniojama, plaikstomasi, taip pat tai, į ką nukreiptas veiksmas, prie ko darbuojamasi.

Visos kitos prielinksnio aplink reikšmės yra aiškiai tarminės. Bendrinėje kalboje, bent jau oficialiuose jos stiliuose, jų reikėtų vengti.

Prielinksnio aplink geriau nevartoti apytikrei veitai reikšti. Aplink Kupiškį (-Apie Kupiškį) kitoniškai šneka.

Prielinksnio aplink konstrukcijos yra neįprastos apytikriam laikui reikšti. Aplink pavasarį (-Apie pavasarį) žadu patvažiuoti.

Prielinksnio aplink konstrukcijomis neįprasta nusakyti apytikrį kiekį. Tas senelis gal jau aplink šimtą (-apie šimtą) metų turi.

Prielinksnio aplink konstrukcijomis neįprasta reikšti objektą. Aš šneku aplink batus (-apie batus), tu – aplink ratus (-apie ratus).

Į

Bendroji prielinksnio į reikšmė – kryptis į vidų. Kitos prielinksnio į reikšmės iškyla konstrukcijose su linksniu ir ypač junginyje su valdomuoju žodžiu bei sakinyje.

Lietuvių kalbai visiškai svetimos prielinksnio į konstrukcijos esamojo vidaus vietininko reikšme. Dėl vokiečių kalbos įtakos vieta, kurioje kas būna, gyvena, veikia, į konstrukcijomis nusakoma Klaipėdos apylinkėse ir vietovėse pagal Nemuną, arčiau buvusios Prūsijos sienos. Gyvena į kaimą (-kaime). Gulėjom į vieną lovą (-vienoje lovoje).

Laimei, ši didelė sintaksės svetimybė į bendrinę kalbą nesiveržia. Tačiau bendrinėje kalboje vietos reikšme kartais pasitaiko kitokių taisytinų prielinksnio į konstrukcijų. Negi lauksim, kad lubos nugriūtų į mokinių galvas (-ant mokinių galvų)?

Kai nėra slinkties veiksmažodžio, vartotina tik bendratis. Namas atiduotas į eksploataciją (-eksploatuoti).

Jau nusistovėjo tendencija, kad būdvardis statmenas valdo ne prielinksnio į konstrukciją, bet naudininką (Linija AB statmena tiesiajai CD), todėl taisytina, pvz.: Ši plokštuma statmena į santvaros plokštumą (-santvaros plokštumai).

Vartojant prielinksnio į konstrukcijas objekto reikšme, daroma gana didelių klaidų, ypač kai dėl svetimų kalbų (dažniausiai rusų kalbos) įtakos į konstrukcijos pavartojamos ir su tokiais veiksmažodžiais ar veiksmažodiniais posakiais, kurie valdo kito prielinksnio konstrukciją arba linksnį be prielinksnio:

Atsiliepti ne į ką, o kam: Blogas lankomumas atsiliepia į pažangumą (-pažangumui).

Daryti įspūdį ne į ką, o kam: Tai į mane padarė įspudį ( Tai mane nustebino, paveikė).

Daryti įtaką ne į ką, o kam: Kaip įtakoti į jų sprendimus (-jų sprendimus).

Daryti poveikį ne į ką, o kam: Tai daro teigiamą poveikį į mūsų ekonomiką (-mūsų ekonomikai).

Daryti spaudimą ne į ką, o kam: Jie darys spaudimą į ministerijos darbuotojus (-ministerijos darbuotojams).

Įsimylėti ne į ką, o ką: Vaikinas įsimylėjo į savo kurso dragę (-savo kurso dragę).

Mokytis, išsimokyti ne į ką, o kuo: Aš mokysiuos į agronomą (-agronomu).

Nurodyti ne į ką, o ką: Vadovas nurodė į trūkumus darbe (-darbo trūkumus).

Priprasti ne į ką, o prie ko: Jau pripratau į bites (-prie bičių).

Reikšti nuomonę ne į ką, o dėl ko: Jis pareiškė savo nuomonę į ekonominius procesus (-dėl ekonominių procesų).

Rinkti ne į ką, o kuo: Jį rinksim į seniūnus (-seniūnu).

Skirti dėmsį ne į ką, o kam: Mokytoja daug dėmesio skyrė į naują mokymo turinį (-naujam mokymo turiniui).

Stebėti ne į ką, o ką: Stebint į jaunuosius buriuotojus (- jaunuosius buriuotojus) kyla pasigėrėjimas.

Turėti įtaką, poveikį ne į ką, o kam: Uždarbis turės įtaką į pensijos dydį (-pensijos dydžiui).

Veikti, paveikti ne į ką, o ką: Triukšmas veikia į nervų sistemą (-nervų sistemą).

Žaisti ne į ką, o ką: Vaikai žaidė į futbolą (-futbolą).

Su daiktavardžiais, padarytais iš veiksmažodžių ar būdvardžių, kurie į konstrukcijos nevaldo, netinka ir pažymimoji prielinksnio į konstrukcija. Domėjomės stimuliatoriaus įtaka į augalus (-augalams).

Yra pažymimųjų prielinksnio į konstrukcijų, kurių geriau nevartoti.

Jau paplito ir prigijo, ypač administracinėje ir mokslinėje kalboje posakiai teisė i darbą, į mokslą ir t.t. Mūsų gyvoji kalba rodo, kad tokia vartosena nėra tradicinė – niekas nepasakytų Neturi teisės į mušimąsi (-teisės muštis), taigi su teisė paprastai vartojama bendratis. Vadinasi turėtų būti teisė mokytis, teisė dirbti ir t.t.

Kai į konstrukcijoje yra veiksmažodinis daiktavardis, geriau ja keisti bendratimi ir su tarptautiniais žodžiais pretenzija, tendencija: Tada sustiprėjo šios šalies pretenzijos į viešpatavimą (-viešpatauti).

Raštuose jau nusistovėjo nelabai gyvas pasakymas nuostata į ką, kuriam irgi, ypač kai į konstrukcijoje yra veiksmažodinis daiktavardis, galima rasti pakaitų: Ši knyga padės ugdyti neigiamą nuostatą į rūkymą (plg. Padės suprasti, kaip kenksminga rūkyti).

Vietoj kai kurių pažymimųjų prielinksnio į konstrukcijų su tam tikrais žodžiais geriau tiktų požymio kilmininkas: Studentams dabar dėstomas įvardas į specialybę (-specialybės įvadas).

Pagal

Bendroji prielinksnio pagal reikšmė – buvimas šalia ko, arti ko.

Prielinksnio pagal konstrukcijų geriau nevartoti nusakyti būdui, kuriuo kas nors pažįstama, nustatoma. Tokias konstrukcijas stimuliavo kaimynų slavų kalbos. Čia kur kas savesnis yra prielinksnis iš. Jį pažinsiu pagal balsą (-iš baslo). Pagal poelgius (-iš poelgių) matyt, kas per žmogus.

Prielinksnio pagal konstrukcijų geriau nevartoti nusakyti ir tokiam būdui, kuris susijęs su sąlyga. Įėjimas tik pagal kvietmus (-su kvietimais).

Prielinksnio pagal konstrukcijų negalima keisti verstinėmis sutinkamai su (kuo), atsižvelgaint (į ką) konstrukcijomis, pvz.: atsakyti sutinkamai su įstatymais, padėti atsižvelgiant į galimybes.

Kur tikslinga pabrėžti ne veiksmo ar ypatybės pagrindą, bet kieno požymį, rūšį, vartotinos ne prielinksnio pagal konstrukcijos, o kilmininkai. Reikia valgyti maistą, įvairų pagal savo cheminę sudėtį (-įvairios cheminės sudėties maistą).

Kur pabrėžtinas pats objektas, reikia vartoti ne prielinksnio pagal konstrukciją, o linksnį, kurio reikalauja veiksmažodis. Aš neseniai dirbu pagal šią bylą (-tiriu šią bylą).

Prielinksnio pagal konstrukcijos nevartotinos atpažinimo, identifikavimo, išvadų darymo ir kitomis panašiomis reikšmėmis. Kokią išvadą galima padaryti pagal pateiktus duomenis (-iš pateiktų duomenų)?

Geriau nevartoti verstinių prielinksnio pagal konstrukcijų informacijos šaltiniui nurodyti. Į jas dažniausiai įeina asmeniniai įvardžiai: pagal mane, pagal tave, pagal jį, pagal jus.(a), rečiau kokių autoritetų įvardijimai (b), kartais kitoks informacijos šaltinis (c). Tokioms nepageidaujamoms konstrukcijoms keisti yra gana daug savų atitikmenų.

a. Pagal mane (-mano nuomone) čia buvo padaryta klaida.

b. Pagal Darviną (-Pasak Darvino) daug lemia paveldimasis kintamumas.

c. Pagal mūsų skaičiavimus (-Mūsų skaičiavimais) šilumos nuostolius galima sumažinti beveik pusiau.

Prielinksnio pagal konstrukcijų geriau nevartoti grynai priežasčiai reikšti. Atleistas iš darbo pagal pašaukimą (-ryšium su pašaukimu) į kariuomenę.

Palei

Palei būdingnesnis šnekamajai kalbai. Nuo daugiareikšmio prielinksnio pagal prielinsknis palei skiriasi tuo, kad daugiareikšmis jis tik dalyje tarmių, o šiaip yra vienareikšmis. Bendrinėje kalboje jis gali reikšti tik vietą, arti kurios kas nors yra arba juda.

Visomis kitomis reikšmėmis – būdo (a), pagrindo, kriterijaus (b), lyginimo ir lyginamosios nuolaidos (c) – prielinksnio palei bendrinėje kalboje geriau nevartoti.

a. Laikrodžio rodyklė juda palei saulę (-pagal saulę).

b. Palei mane (-Manau) visi vienodai buvo kalti.

c. Palei metus (-Pagal metus) jis jau didelis.

Palei konstrukcijos visiškai netinka apytikrio laiko ir priežasties reikšmėmis. Ateik palei pietus (-apie pietus). Iš darbo išėjo palei savo norą (- savo noru).

Pas

Kalbos kultūrai pas dabar yra pats aktualiausias prielinksnis. Jį vartojant, daroma daug ir didelių klaidų, kurių šaltinis – kaimynų slavų kalbos.

Prielinksnio pas konstrukcijos bendrinėje lietuvių kalboje dažniausiai reiškia vietą ir kryptį. Be šių dviejų, kitų reikšmių jos neturi. Tačiau slavų kalbos, kuriose atitinkančio prielinksnį pas prielinksnio u vartosena yra kur kas platesnė, lietuvių kalbą jau yra tiek paveikusios, kad daroma daugybė prielinksnio pas vartojimo klaidų. Ar pas jus nėra (-Ar neturite) degtukų?. Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos su veiksmažodžio būti formomis turėjimui reikšti. Ten, kur rusų kalboje yra u + kilmininkas + jest’ (bylo.), lietuvių kalboje turi būti vardininkas + turiu (turėjau.) + galininkas/dalies kilmininkas, arba kokia kita raiškos priemonė. Pas mane nuolatinis bilietas (-Aš turiu nuolatinį bilietą).

Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos priklausymui reikšti. Jos dažniausiai taisomos kilmininku. Pas jį (-Jo) gražios akys. Pas ją (-Jos) nuostabus balsas.

Prielinksnio pas konstrukcijos nevartotinos netiesiogiai nusakytam veikėjui reikšti. Tokiuose sakiniuose geriausia veikėją nusakyti vardininku (a), bet daug kur visiškai tinka ir veikėjo kilmininkas (b). a) Pas mane smarkus peršalimas (-Aš e

. . .

Join the Conversation

×
×