Pereinamieji_procesai_asinchronineje_pavaroje_2_laboratorinis

Laboratorinis darbas Nr. 25

PEREINAMIEJI PROCESAI ASINCHRONINĖJE PAVAROJE

Darbo tikslas:
Susipažinti su srovės ir greičio pereinamaisiais procesais paleidžiant asinchroninį narvelinį variklį.
Užduotis:
• Gauti statoriaus fazinės srovės pereinamojo proceso kreivę, paleidžiant neapkrautą pavarą.
Darbo schema:

a pav. Schema srovės ir greičio pereinamojo proceso kreivėms gauti

b pav. Gauta osciolograma

c pav. Aproksimuota osciolograma

Iš aproksimuotos osciologramos nustatyta, kad grandinės laiko konstanta 3τ = 39 ms, τ=39/3=13 ms.

Išvados: Elektros mašinos turi apvijas, todėl dėl apvijų induktyvumo stebiamas pereinamasis procesas. Dėl saviindukcijos, apvijoje atsiradusi EVJ priešinasi srovės kitimui. Todėl srovė kita tokiu dėsniu: , kut τ – grandinės laaiko pastovioji.

Leave a Comment