Įžeminimo tinklo įrengimas

Įžeminimo tinklo įrengimas

Įrenginiai, kuriuos reikia įžeminti arba įnulinti

Įžeminti ir įnulinti reikia šias įrenginių dalis:
– elektros mašinų, transformatorių, aparatų, šviestuvų ir pan. korpusus;
– elektros aparatų pavaras;
– antrines matavimo transformatorių apvijas;
– skirstymo ir valdymo skydų, skydelių ir spintų korpusus, taip pat nuimamąsias ir atidaromąsias jų dalis, ant kurių sumontuoti kintamosios srovės, aukštesnės kaip 50V, įtampos įrenginiai (zonose, kuriuose galimi sprogimai, – neatsižvelgiant į įtampą);
– skirstyklų metalines konstrukcija, metalines kabelių movas, metalinius galios ir kontrolinių kabelių apvalkalus ir šarvus, metalinius laidų apvalkalus, metalinius elektros instaliacijos vamzdžius, metalinius šynų gaubtus ir atramines konstrukcijas, metalines lentynas, lovius, juostas ir lynus, prie kurių tvirtinami kabeliai įžemintu arba įnulintu metaliniu apvalkalu ar šarvu), taip pat kitas metalines konstrukcijas, ant kurių montuojami elektros įrenginiai;
– kintamosios srovės iki 50V ir nuolatinės srovės iki 75V įtampos kontrolinių ir galios kabelių bei laidų metalinius apvalkalus ir šarvus, kartu su kabeliais ir laidais, kurie turi būti įžeminami arba įnulinami, paklotus ant bendrų metalinių konstrukcijų, bendruose metaliniuose vamzdžiuose, loviuose, ant lentynų ir pan.;
– metalinius kilnojamų elektros imtuvų korpusus;
– elektros įrenginius, sumontuotus ant staklių, mašinų ir mechanizmų judamųjų dalių.
Atskirai įžeminti ir įnulinti nereikia:
– elektros įrenginių ir aparatų korpusų, kabelių apvalkalų ir šarvų ir kitų elektros konstrukcijų, sumontuotų ant įžemintų (įnulintų) metalinių konstrukcijų, skirstomųjų įrenginių, spintų skydų, skydelių, staklių, mašinų ir mechanizmų stovų, jeigu užtikrintas reikiamas elektrinis kontaktas su įžemintu arba įnulintu pagrindu, išskyrus zonas, kuriose galimi sprogimai. Taip įžeminti ar įnulinti įrenginiai negali būti panaudoti ant jų esantiems įrenginiams įžeminti ar įnulinti;
– visų tipų izoliatorių, šviestuvų korpusų, atotampų, gembių, įrengtų ant medinių elektros tinklų konstrukcijų, neįžemintų apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių. Tvirtinimo prie medinės konstrukcijos kabelio metalinis apvalkalas turi būti įžemintas arba įnulintas;
– dvigubos izoliacijos elektros imtuvų korpusų;
– ant sienų, perdangų ir kitų statybinių konstrukcijų tiesiamų kabelių ir izoliuotų laidų tvirtinimo ir mechaninės apsaugos metalinių dalių.

Iki 1000V įtampos elektros įrenginių įžeminimas tiesiogiai įžemintos neutralės tinkluose

Generatoriaus ir transformatoriaus neutralės turi būti įžemintos.
Įžemintuvas turi būti įrengtas kiek galima arčiau generatoriaus ar transformatoriaus. Pastatuose įrengiamų pastočių įžemintuvus leidžiama įrengti šalia pastatų.
Generatoriaus arba transformatoriaus neutralę su skirstyklos skydu jungiantis laidininkas turi būti šyna, sumontuota ant izoliatorių, jeigu fazių laidininkai yra šynos. Jeigu jungiama kabeliu, nulinis laidininkas turi būti ketvirtoji kabelio gysla arba kabelio aliuminis apvalkalas.
Nulinio laidininko, jungiančio generatoriaus ir transformatoriaus neutralę su skirstyklomis, laidumas turi būti nemažesnis kaip 50% fazinio laidininko laidumo.
Nuliniu laidininku, jungiančiu generatoriaus arba transformatoriaus neutralę su skirstyklos skydu, neleidžiama įžeminti skirstyklos skydo.
Įžeminimo įrenginių, prie kurių jungiamos generatorių ir transformatorių iki 1000V įtampos apvijų neutralės bei kitų šaltinių įvadai, varža bet kokiu metų laiku turi būti nedidesnė 2W. Ji turi būti apskaičiuojama įvertinus greta generatoriaus ar transformatoriaus įrengtą įžemintuvą, visus natūraliuosius įžemintuvus ir ne mažiau kaip dviejų prijungtų iki 1000V įtampos oro linijų pakartotinio apsauginio nulinio laido įžeminimo įrenginius.
Jei transformatoriaus arba generatoriaus vardinė galia mažesnė kaip 100kVA, įžeminimo įrenginio varžą leidžiama padidinti iki 5W.
Įžeminimo įrenginio, esančio greta generatoriaus ar transformatoriaus, varža turi būti ne didesnė kaip 10W. Vartotojų įžeminimo įrenginių varža taip pat turi būti ne didesnė kaip 10W.
Jei savitoji grunto varža r didesnė kaip 100Wm, nurodytąją įžemintuvo varžą leidžiama padidinti 0,01r karto, bet ne daugiau kaip 10 kartų. Prisilietimo įtampa neturi viršyti leistinosios.
Įrenginiams įnulinti gali būti naudojamas kabelio nulinis laidas arba oro linijos nulinis laidas, nutiestas ant tų pačių atramų kaip ir faziniai laidai.
Oro linijų, požeminių ir oro kabelių linijų ir ilgesnių kaip 200m atšakų galuose apsauginis nulinis laidas turi būti pakartotinai įžemintas. Apsauginis nulinis laidas taip pat būti pakartotinai įžemintas atramoje, prie kurios jungiamas atvadas, arba įvadinėje spintoje. Pakartotiniam apsauginio nulio įžeminimui galima naudoti vartotojo įžemintuvą.
Atramose su įrengtais įžemintuvais apsauginį nulinį laidą reikia gnybtais papildomai sujungti aliumininiu arba plieniniu-aliumininiu 35mm2 skerspjūvio laidu su įžeminimo laidininku. Kiekvienoje atramoje visos metalo konstrukcijos turi būti sujungtos su stiebo įžeminimo laidininku.
Apsauginio nulinio laido pakartotinio įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 30W. Jei savitoji grunto varža r didesnė kaip 100 Wm, nurodytą įžemintuvo varžą leidžiama padidinti 0,01 r karto, bet ne daugiau kaip 10 kartų.
Kiekvienos linijos apsauginio nulinio laido pakartotinių įžeminimo įrenginių bendroji varža turi būti ne didesnė kaip 10W.
Įrenginiams įžeminti pirmiausia turi būti panaudoti visi natūralieji įžemintuvai ir įžeminimo įrenginiai, skirti apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių.
Nuolatinės srovės tinkluose nulinio poliaus laidui pakartotinai įžeminti turi būti naudojami tik dirbtiniai įžeminimo įrenginiai, nesujungti su kitos paskirties metaliniais požeminiais vamzdynais. Šiam tikslui taip pat galima naudoti įžeminimo įrenginius, skirtus apsaugai nuo atmosferinių viršįtampių.
Laidininkai, naudojami apsauginiam nuliniam laidui pakartotinai įžeminti, turi būti parinkti ne mažesni kaip 25 A dydžio ilgalaikiai srovei.

Iki 1000V įtampos elektros įrenginių įžeminimas izoliuotos neutralės tinkluose

Iki 1000V įtampos izoliuotos neutralės tinkluose elektros įrenginiai turi būti įžeminti. Įžeminimo įrenginio varža turi būti ne didesnė kaip 10W.

Įžemintuvai

Natūraliaisiais įžemintuvais gali būti:
– vandentiekio ir kiti metaliniai vamzdynai, pakloti žemėje, išskyrus degiųjų skysčių, dujų ir sprogiųjų medžiagų vamzdynus;
– apsauginiai gręžinių vamzdynai;
– reikiamą sąlytį su žeme turinčios metalinės ir gelžbetoninės statinių konstrukcijos;
– metalinės hidrotechninių statinių ir įrenginių konstrukcijos;
– ne mažiau kaip dviejų grunte paklotų kabelių švininiai apvalkalai ( aliuminiai kabelių apvalkalai negali būti natūraliaisiais įžemintuvais);
– oro linijų atramų įžeminimo įrenginiai, kurie prie kitų įrenginių įžemintuvų prijungti įžemintais linijų apsaugos nuo viršįtampių trosais;
– ne mažiau kaip dviejų iki 1000V įtampos oro linijų pakartotinai įžeminti apsauginiai nuliniai laidai;
– neelektrofikuotų geležinkelių bėgiai, jeigu jie sujungti reikiamo elektrinio laidumo jungtimis.
Įžemintuvai su įžeminimo magistralėmis skirtingose vietose turi būti sujungti ne mažiau kaip dviem laidininkais. Šis reikalavimas netaikomas įžeminant oro linijų atramas, apsauginius nulinius laidus ir metalinius kabelių apvalkalus.
Dirbtiniai įžemintuvai turi būti variniai, plieniniai arba gelžbetoniniai – nedažyti. Plieniniai įžemintuvai gali būti padengti arba nepadengti laidžia antikorozine danga. Jų skerspjūvis parenkamas pagal didžiausią įžeminimo srovę neatsižvelgiant į prijungtų įžeminimo įrenginių skaičių. Mažiausi įžemintuvų įžeminimo ir apsauginių laidininkų matmenys pateikti lentelėje.
Esant korozijos pavojui, įrenginiams įžeminti turi būti naudojami atsparūs korozijai laidininkai arba turi būti įrengta elektrinė antikorozinė apsauga.
Visi įžeminimo įrenginių laidininkai turi būti termiškai atsparūs. Ne izoliuoti varinio, plieninio ir cinkuoto laidininko leistinoji trumpalaikė įšilimo temperatūra yra 3000C, o kabelio švino apvalkalo – 1500C.

Pavadinimas Varis Aliuminis Plienas
Neizoliuoto laidininko skerspjūvis, mm2 4 6 –
Neizoliuoto necinkuoto laidininko skersmuo, mm – – 6*(10)
Izoliuotas laidininkas kurio skerspjūvis, mm2 1,5** 2,5 –
Kabeliai ir daugiagysliai laidai, bendrame su fazinėmis gyslomis apsauginiame apvalkale, kurių nulinės ir įžeminimo gyslos skerspjūvis, mm2 1 2,5 –
Metalinė juosta:Skerspjūvis, mm2Storis, mm 16 (25)2 353 36 (48)3 (4)
Plieninis kampuotis, kurio sienelės storis, mm – – 2,5 (4)
Plieninis vamzdis, kurio sienelės storis, mm – – 2,5 (3,5)
Variuotas strypas, kurio skersmuo, mm – – 8 (15)
Karštu būdu cinkuotas strypas, kurio skersmuo, mm – – 6 (10)

*Lauke naudojamų neizoliuotų necinkuotų laidininkų skersmuo turi būti mažesnis kaip 10 mm.
**Vamzdžiuose klojamų apsauginių laidininkų skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 1 mm2, jeigu faziniai laidininkai yra tokio pat skerspjūvio.
Skliausteliuose pateikti mažiausi žemėje klojamų laidininkų matmenys.
Įžemintuvų negalima įrengti virš žemėje inžinerinių komunikacinių tinklų. Įžeminimo įrenginiai neturi būti įrengti tose vietose, kur gruntą gali išdžiovinti šilumos vamzdynai ar kiti pašaliniai šilumos šaltiniai.
Tranšėjose pakloti įžeminimo laidininkai turi būti užpilti vienalyčiu, smulkiu ir rišliu gruntu.

Įžeminimo apsauginiai laidininkai

TN sistemos tinkle įnulinimui naudojami apsauginiai nuliniai (PEN) arba apsauginiai (PE) laidininkai.
Įžeminimui ir įnulinimui gali būti naudojami elektros grandinę užtikrinantys laidininkai ir konstrukcijos:
– papildomi ( penktasis- trifazėje sistemoje, trečiasis – vienfazėje sistemoje ) izoliuoti laidininkai;
– specialiai nutiesti neizoliuoti metaliniai laidininkai;
– metalinės pastatų konstrukcijos ( fermos, kolonos ir pan. );
– metalinės konstrukcijos, ant kurių sumontuoti technologiniai įrenginiai;
– metaliniai elektros instaliacijos vamzdžiai;
– metalinės šynų konstrukcijos, metaliniai elektros instaliacijos loviai ir lentynos;
– metaliniai technologiniai ir kiti atvirai pakloti stacionarūs vamzdžiai
– aliuminiai kabelių apvalkalai;
– specialieji instaliacijai naudojami lynai;
– gelžbetoninių konstrukcijų ir pamatų armatūra.
Įžeminimui ir įnulinimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. Metalinės jungiamosios movos ir dėžutės bei movų gaubtai prie kabelių metalinių apvalkalų ir šarvų turi būti prilituoti arba kitaip patikimai prijungti.
Įžeminimo ir įnulinimo laidininkai turi būti pasaugoti nuo korozijos.
Plieniniai ir instaliacijos lynai, metaliniai izoliacinių vamzdelių ir laidų apvalkalai, kabelių ir laidų šarvai bei švininiai apvalkalai negali būti naudojami įžeminimo ir apsauginiais laidininkais.
Atvirai įrengtos įžeminimo arba įnulinimo magistralės ir jų atšakos turi būti lengvai prieinamos apžiūrėti. Neapžiūrimi elektros įrenginiams įžeminti naudojami kabelių apvalkalai, jų nulinės gyslos, gelžbetoninių konstrukcijų armatūra ir laidai, pakloti vamzdžiuose bei loviuose arba statybinėse konstrukcijose.
Iki 1000V įtampos elektros tinklų atšakas nuo magistralės iki imtuvų leidžiama įrengti sienose, po grindimis ir pan., taip apsaugant jas nuo aplinkos poveikio. Šios atšakos turi būti iš tisinės.
Lauko įrenginių įžeminimo bei apsauginius laidininkus leidžiama kloti grunte, grindyse, technologinių įrenginių aikštelių pakraščiais ir pamatais.
Neizoliuotus aliuminius įžeminimo ir apsauginius laidininkus kloti žemėje neleidžiama.
Degiųjų ir sprogiųjų medžiagų, jų mišinių, kanalizacijos ir šildymo vamzdynai negali būti naudojami įrenginiams įžeminti ir įnulinti.
Aukštesnė kaip 1000V įtampos įžemintosios neutralės elektros tinklo įžeminimo laidininkai turi būti termiškai atsparūs ( leistinoji trumpalaikė įšilimo temperatūra 3000C).
Izoliuotos neutralės tinklų elektros įrenginiuose įžeminimo laidininkų laidumas turi būti ne mažesnis kaip 33% fazinių laidų laidumo. Gamybinėse patalpose pleninės įžeminimo magistralės skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 100 mm2.
Apsauginio laidininko laidumas turi būti ne mažesnis kaip 50% fazinio laidumo. Apsauginio laidininko, turinčio plastmasinę izoliaciją, laidumas turi būti toks kaip ir fazinio laidininko.
Jeigu įprastinėmis apsaugomis negalima pasiekti reikiamo jautrumo, reikia naudoti specialiąsias apsaugas arba tinklą sekcijuoti.
Iki 1000V įtampos įžemintosios neutralės tinklų elektros įrenginiuose apsauginius laidininkus rekomenduojamakloti greta fazinių.
Linijos maitinančios vienfazius ir nuolatinės srovės kilnojamuosius imtuvus, nulinis laidininkas negali būti apsauginiu laidininku. Šiems imtuvams įnulinti turi būti panaudotaspapildomastrečias laidininkas, sujungtas su maitinimo skydo ar rinkės apsauginiu laidininku.
Įžeminimo ir apsauginių laidininkų grandinėse negalima įrengti saugiklių ir kitų išjungimo aparatų, išskyrus sprogias patalpas.
Vienpolis jungiklis turi būti įrengtas fazinio, o ne apsauginio nulinio laidininko grandinėje. Apsauginio nulinio laidininko grandinėje galima įrengti išjungimo aparatus, bet jie turi kartu išjungti ir fazinius laidininkus.
Linijos apsauginio nulinio laidininko neleidžiama naudoti įrenginiams, maitinamiems iš kitų linijų, įnulinti.
Įrenginius leidžiama įnulinti nuliniu apšvietimo linijos laidininku, jeigu įrenginius ir apšvietimą maitinančios linijos prijungtos prie to paties transformatoriaus, o nulinių laidininkų skerspjūviai yra pakankami ir jų negalima išjungti. Tokių laidininkų grandinėse neleidžiama naudoti išjungimo įtaisų, išjungiančių nulinius ir fazinius laidininkus vienu metu.
Nepavojingose patalpose įžeminimo ir apsauginius laidininkus leidžiama kloti ant sienų. Chemiškai agresyvioje aplinkoje ir drėgnose patalpose jie turi būti atitrukti nuo sienų ne mažiau kaip 10mm.
Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai turi būti apsaugoti nuo cheminio poveikio.
Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitomis komunikacijomis, taip pat įvedimo į pastatus ir patalpas vietose, kur jie gali būti sužaloti, turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.
Įžeminimo ir apsauginių laidininkų perėjimo per sienas ir perdangas vietas reikia sandarinti nedegia medžiaga. Šiose vietose neturi būti atšakų ir jungčių.
Įžeminimo laidininkų įvedimo į pastatus vieta turi būti pažymėta apsauginio įžeminimo ženklu:
Specialiai įrengtus apsauginio įžeminimo ir įnulinimo laidininkus draudžiama naudoti kitiems tikslams.

Įžeminimo ir apsauginių laidininkų sujungimas ir prijungimas

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai, pakloti grunte, turi būti sujungiami suvirinant. Patalpose arba lauke, kur aplinka neagresyvi, nutiesti laidininkai gali būti sujungti varžtais, jungėmis ir pan. Įžemintuvų iš spalvotųjų arba jais padengtų metalų požeminiams elementams sujungti gali būti naudojamos specialiosios jungės. Sujungimo kontaktai apsaugoti nuo korozijos ir atpalaidavimo.
Įžeminimo arba apsauginiais laidininkais naudojami elektros instaliacijos plieniniai vamzdžiai ir kitos konstrukcijos turi būti patikimai sujungtos. Plieniniai elektros instaliacijos vamzdžiai turi būti patikimai sujungti su įrenginių korpusais ir metalinėmis skirstomosiomis dėžutėmis.
Įžeminimo laidininkai ir natūralieji įžemintuvai turi būti sujungiami taip, kad, remontuojant natūraliuosius įžemintuvus, būtų užtikrinta leistinoji įžeminamoji varža. Jeigu remonto metu įžeminimo laidininkai nutraukiami, nutraukimo vietą būtina šuntuoti.
Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai prei įžeminamų ar įnulinamų įrenginių dalių matomose vietose turi būti prijungti varžtais. Varžtais sujungti kontaktai turi būti apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo.
Dažnai nuimami, ant judamų dalių esantys bei vibruojantys įrengimai turi būti įžeminti arba įnulinti lanksčiais laidininkais.
Visi įžeminami ar įnulinami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įžeminimo ar įnulinimo magistralės turi būti prijungti atskirais laidininkais. Draudžiama kelių elektros įrenginių įžeminimo laidininkus jungti nuosekliai.