verslo vadybos profesinės praktikos ataskaita

Įvadinė dalis
1. UAB „Infotopas“ – istorija, dabartinė situacija ir perspektyvos
2. Rinkos situacija
3. UAB „Infotopas“ veikla

1. UAB „Infotopas“ – labai jauna įmonė, pradėjusi savo istoriją tik nuo šių metų pradžios (nors įsikūrė ji 2002m. gruodžio 2d.). Tačiau tai visai nekliudė jai tapti didžiausia PALM OS delninių kompiuterių importuotoja Lietuvoje. Įmonė tęsia ir toliau vykdo nuo 2001 metų sėkmingai dirbusios PĮ „Infopulsas“ perimtą veiklą.
Šiuo metu įmonėje dirba septyni darbininkai.
Įmonė įsikūrusi Kaune, beveik pačiame miesto centre (Tvirtovės alėjoje). Tai patogi vieta susisiekimui, prekybai. Atsižvelgusi į klientų pageidavimus ir poreikius, įmonė spalio mėnesį atidaro saloną ir Vilniuje.
Šiuo metu UAB „Infotopas“ verslas sekasi gerai, daug užsakovų, partnerių Lietuvoje ir užsienyje. Kadangi įmonė stengiasi sekti visas įmanomas delninių (bei personalinių) kompiuterių naujienas, sėkmingai tęsiant verslą, įmonė gali plėstis, „augti“. UAB „Infotopas“ dar labai jauna įmonė, todėl sunku spręsti, kokios ateities perspektyvos jos laukia.

2. XXI amžius – technologijų bei pasiekimų amžius, technologijos taip greitai tobulėja ir kinta, o jų poreikis nemažėja. Kauno mieste yra begalė įmonių, kurios prekiauja kompiuterine įranga, todėl UAB „Infotopas“ turi labai daug konkurentų. Tačiau iki šiol įmonės verslas nuosmukių neturėjo, klientai yra patenkinti jos paslaugomis. Kol kas UAB „Infotopas“ yra didžiausia delninių kompiuterių tiekėja šalyje, galbūt tai ir padeda įmonei išsilaikyti rinkoje. Lietuvoje delniniais kompiuteriais prekiauja mažiau įmonių negu paprastais personaliniais kompiuteriais, todėl tai gali būti geras rodiklis įmonei gauti daugiau užsakovų, juolab, kad ji tiekia didžiausio asortimento delninių kompiuterių produkcijos kiekį.

3. Pagrindinės UAB „Infotopas“ veiklos sritys:
 didmeninė ir mažmeninė prekyba;

-3-
 delniniai kompiuteriai, konsultacijos, sprendimai (siūlo PALM, HANDSPRING, HP, COMPAQ, TOSHIBA ir kitų pasaulio žymiausių gamintojų produkciją), siekia, kad klientas, besidomintis delniniais kompiuteriais, rastų pilna asortimentą ir išsamias konsultacijas;
 asmeniniai kompiuteriai darbui ir poilsiui (padeda išsirinkti ir pritaikyti asmeninį kompiuterį, atsižvelgdami į kliento poreikius ir galimybes);
 teikia kompiuterines paslaugas (aptarnauja mažas ir vidutines įmones, kurioms „kompiuteristo etatas“ yra per brangus malonumas: taip taupo jų pinigus ir stengiasi pagerinti darbo sąlygas bei produktyvumą).

UAB „Infotopo“ partneriai užsienyje:
PALM – delniniai kompiuteriai, mobilaus biuro sprendimai, priedai.
HANDSPRING – delniniai kompiuteriai, Treo komunikatoriai.
LACIE – profesionali kompiuterinė įranga.
WAITEC – MP3/CD grotuvai, skaitmeninės foto kameros.
WAVECOM – GSM/GPRS modemai bevieliam duomenų perdavimui.
DATAVIZ – PALM OS programinės įrangos lyderis.
PARAGON SOFTWARE – žodynai, kalbų lokalizacijos delniniams kompiuteriams.

UAB „Infotopo“ partneriai Lietuvoje:
Bitė GSM, Mikrovisata, SonexCo, BMS, Topocentras, SKS, INIT kompiuteriai, Senukai,
Elektromart, COM1, Kibernetikos pasaulis, DTP Computers, Relkonta, Defas, Pikcomp, Paprasti sprendimai, Starlett.

-4-
Valdymas
1. Įmonės valdymo struktūra (nubrėžta žemiau)
2. Vadovo valdymo stilius
3. Darbo organizavimas įmonėje
4. Vadovo pareiginė instrukcija

2. Vadovas, su kuriuo man teko bendrauti, buvo tiekimo vadovas (Arvydas Opulskis), vėliau, dėl per didelio užimtumo, teko bendrauti su vyr. buhaltere (Inesa Stoškutė).
Tiekimo vadovo valdymo stilius – demokratiškas, jis nesijaučia viršesnis, neišnaudoja savo valdomų darbininkų. Puikiai sutaria su kitu personalu, noriai bendradarbiauja. Darbuotojai bendrauja šiltai, į vadovą kreipiasi vardu, per pertrauką pietaudami dažnai aptardavo, kas vyksta pasaulyje, pasišnekučiuodavo ir apie asmeninius reikalus.
Visi darbuotojai, tame tarpe ir direktorius, bendrauja šiltai ir maloniai, kai kurie iš jų yra netgi labai geri draugai, kas darbe kartais būna nepamainoma.

3. Darbo organizavimas ir paskirstymas:
Vyr. buhalterė veda buhalterinę apskaitą, sudaro finansinę atskaitomybę, organizuoja kasos
operacijas, veda finansinės būklės pakitimų apyskaitas ir t.t.
Marketingo vadybininkas tiria esamą rinką bei konkurentų pozicijas. Domisi, studijuoja įmonių konkurenčių padėtį. Ieško naujų užsakovų bei klientų, turi palaikyti dabartines įmonės pozicijas
-5-
rinkoje, jei įmanoma – jas gerinti. Išnagrinėja ir nustato kiek galima palankesnes kainas. Marketingo vadybininkas turi žinoti įstatymus, turinčius įtakos kainoms, įsitinkinti, kad įmonės veiksniai yra teisėti.
Tiekimo vadovas atsakingas už didmeninę prekybą ir importą. Iš užsienio parveža užsakytas prekes į Lietuvą. Taip pat retsykiais užsiima kompiuterinių paslaugų tiekimu, nes yra šios srities specialistas.
Vadybininkai atsakingi už mažmeninę prekybą. Tiesiogiai bendrauja su vartotojais, analizuoja jų poreikius. Ieško naujų pirkėjų bei skatina ištikimus vartotojus. Gerai išmano kompiuterinę techniką, todėl pirkėjams padeda padaryti sprendimą, kurią prekę išsirinkti.

4. Darbdavio (įmonės vadovo) pareiginė instrukcija:
1) Pareigos saugos ir sveikatos darbe struktūrų steigimo srityje:
Saugos darbe, darbo higienos profilaktikai, priežiūrai, kontrolei, konsultavimui steigti įmonės
saugos ir sveikatos darbe ir darbo medicinos tarnybas arba šių funkcijų vykdymui samdyti kitas organizacijas ar asmenis;
įsteigus tarnybą nustatyta tvarka pranešti apie tai Valstybinei darbo inspekcijai, tvirtinti tarnybos nuostatus;
sudaryti įmonės saugos ir sveikatos struktūroms tinkamas darbo sąlygas, organizuoti saugos ir sveikatos kabineto įrengimą, kontrolės ir matavimo prietaisų, medicinos įrangos, vaistų, norminės ir specialiosios literatūros įsigijimą.
2) Pareigos darbuotojų instruktavimo ir mokymo srityje:
Organizuoti darbų saugos instrukcijų ir pareiginių instrukcijų parengimą pagal Lietuvos
Respublikos vyriausiojo darbo inspektoriaus 1995 08 08 įsakymu Nr.106 patvirtintu “Įmonės darbų saugos instrukcijų rengimo, tvirtinimo ir apskaitos taisykles”. Tvirtinti instrukcijas;
kontroliuoti instrukcijų tikrinimo, keitimo, papildymo, derinimo, įforminimo, apskaitos ir saugojimo eigą;
kontroliuoti, kaip darbuotojai aprūpinami būtinomis instrukcijomis, technologinio reglamento ir kita gamybos dokumentacija;
organizuoti profesijų ar darbų, kuriuos leidžiama dirbti savarankiškai tik po stažuotės, sąrašo sudarymą vadovaujantis norminių aktų reikalavimais, nustatyti stažuotės trukmę ir tvirtinti ta sąrašą.
-6-
3) Pareigos aprūpinimo saugos priemonėmis srityje:
Nemokamai aprūpinti darbuotojus asmeninėmis ir kolektyvinės saugos darbe priemonėmis norminiuose aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
kontroliuoti, kad būtų tinkamai įrengtos gamybinės buities patalpos pagal atitinkamų patalpų įrengimo standartus, Lietuvos Respublikos higienos normas.
4) Pareigos darbuotojų sveikatos saugos srityje:
Kontroliuoti, ar vykdomas atitinkamų kategorijų darbuotojų privalomas sveikatos tikrinimas stojant į darbą ir periodinis sveikatos tikrinimas darbo metu;
užtikrinti darbuotojams skubią medicinos pagalbą nelaimingų atsitikimų, ūmių susirgimų darbe atvejais;
atsižvelgus į medicinos arba invalidumą nustatančios komisijos išvadą, perkelti darbuotojus į kitą darbą;
nustatyta tvarka apdrausti darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų;
nustatyti įmonėje priešgaisrinį režimą ir reikalauti, kad visi darbuotojai jo laikytųsi.
5) Teisės:
Reikalauti, kad darbuotojai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ir saugos darbe norminių aktų;
darbuotojams, pažeidusiems saugos ir sveikatos darbų norminius aktus arba leidusiems juos pažeidinėti kitiems darbuotojams, skirti drausmines nuobaudas, nustatyta tvarka reikalauti atlyginti padarytą žala;
laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo, už tą laiką nemokant darbo užmokesčio arba atleisti iš darbo darbuotoją, jeigu jis darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar toksinių medžiagų arba, jei nepaisydamas darbdavio ar jo įgalioto asmens įspėjimo, sąmoningai nesilaiko norminių aktų reikalavimų;
dalį teisių ir pareigų saugos ir sveikatos darbe klausimais perduoti kompetentingiems įmonės darbuotojams. Teisių ir pareigų perdavimas įgaliotam asmeniui neatleidžia darbdavio nuo atsakomybės užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas įmonėje.
6) Atsakomybė:
Už darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, saugos darbe norminių aktų pažeidimus, dėl kurių

-7-
įvyko arba galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas, darbuotojas susirgo profesine liga, įvyko avarija, sutriko įmonės darbas, darbdaviui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, materialinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė;
už darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo ar kitų saugos darbe norminių aktų pažeidimus, kurie galėjo sukelti ar sukėlė sunkias pasekmes (nelaimingus atsitikimus, avarijas ir pan.), darbdaviui taikoma baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą;
skirti darbdaviui drausminę nuobaudą, pareikalauti iš jo turtinės atsakomybės už padarytą įmonei žalą gali įmonės valdymo institucijos (valdyba, taryba, akcininkų susirinkimas ir pan.).

-8-
Marketingas
1. Marketingo komplekso elementai
2. Rėmimas
3. Įmonės prekės ir paslaugos
4. Įmonės kainų politika

1. Marketingo komplekso elementai:
Rėmimas – vadybininkai palaiko tarp įmonės ir vartotojų (pirkėjų) tokį ryšį, kuris padeda
pasiekti įmonei marketingo tikslus. Įmonė naudoja stūmimo strategiją – per prekybinius tarpininkus įgyjamos prekės, o vėliau jos platinamos per partnerius ir pirkėjus. Daromos specialios nuolaidos, pasitelkiamas asmeniškas pardavimas.
2. Rėmimas:
Reklama: informacinė – vartotojai supažindinami su nauja preke, su mažesnėmis kainomis
(išpardavimais, nuolaidomis), su prekių savybėmis. Reklama platinama: spausdinta – brošiūromis, informaciniais laiškais, per komunikacijos priemones – internetą, išorinė reklama – mažų matmenų plakatai, šviečianti reklama, reklama ant savų transporto priemonių išorės, iškaba pardavimo vietoje.
Reklamos brošiūros teikiamos klientams, apsipirkusiems įmonėje, brošiūroje išdėstyta trumpa informacija apie netrukus pasirodysiančias prekes, kaina, nuolaidos ir panašiai. Įmonė turi savo interneto svetainę, kurioje pirkėjai informuojami apie naujoves bei galimas nuolaidas bei išpardavimus.
Produkcijos platintojai (partneriai) reklamą apie naują prekę, produkciją, paslaugą gauna informaciniais laiškais, kuriuose detaliai išaiškinama apie siūlomus įrenginius. Pardavimo vietoje yra kelios mažos bei kelios didelės įmonės iškabos, kuriose išspausdinta informacija apie tai, kuo įmonė prekiauja ir kokias paslaugas teikia.
Asmeniškas pardavimas: vadybininkai tiesiogiai bendrauja su pirkėjais, vadybininkas stengiasi pateikti kuo detalesnę informaciją apie prekę (pvz.: kompiuterį ar jo dalis), įtikinti pirkėją pirkti, arba sudaryti gerą nuomonę apie ją. Vadybininkas stengiasi padėti klientui išsirinkti prekę „pagal kišenę“ ir kuo geresnę kokybę už tą kainą. Jeigu tas pats klientas grįš į įmonę dar kartą, gali būti, kad jis čia lankysis ir daugiau (tai priklauso nuo to, ar aptarnavimas bus toks pat malonus), taps nuolatiniu pirkėju.
Vadybininkai asmeniško pardavimo pagalba skatina pirkėjų pasitikėjimą įmone, stengiasi inicijuoti pirkimą. Taip pat tai gali būti puikus būdas išsiaiškinti, kas ir kodėl pirkėjui įmonėje nepatinka, tuomet
-9-
galima padaryti išvadas ir stengtis, kad tai, kas trukdė pirkėjui įsigyti vieną ar kitą prekę, daugiau pirkimui nekliudytų.
Pardavimo skatinimas: vadybininkai tam tikrais veiksmais stengiasi padidinti pirkimo našumą. Pardavimo skatinimas siekia padidinti prekių pardavimo mąstą, surasti naujų klientų, kad prekė būtų greičiau pripažinta. Pardavimo skatinimas gali būti ir prizų, konkursų steigimas, kainų nuolaidos ir t.t.
Populiarinimas: populiarinimas formuoja nuomonę apie prekę ir jų gamintojus, siekia pateikti naują prekę į rinką, kurti įmonės įvaizdį. Įmonė naudoja šias populiarinimo priemones: naujienos apie prekes (paslaugas), brošiūros, labdara. Labai svarbu palaikyti ryšį su visuomene.

3. Įmonės prekės ir paslaugos.
PREKĖS PLOTIS PREKĖS GYLIS
Delniniai kompiuteriai Palm:
Tugsten C, Tugsten T2, Zire 71, m515, m130, Zire, Tugsten T
Handspring:
Treo 270, Treo 180, Treo 180g, Treo 90, Visor Pro, Visor Prism, Visor Platinum, Treo 600
Hewlett Packard:
iPAQ H3950, iPAQ H5450, iPAQ H3970, iPAQ H1915,
iPAQ H2210, iPAQ H1940, iPAQ H5550
Toshiba:
Pocket PC e330, Pocket PC e740Wi-Fi, Pocket PC e310
Fujitsu – Siemens:
Pocket LOOX 600
Nešiojami kompiuteriai Acer:
Aspire 1304XC, Aspire 1601LC, TravelMate 233LC, TravelMate 533LCi
Compaq:
907EA, Evo N1020, N610c, N800v
Toshiba:
Satellite 1410-304, Satellite 1410-604, Satellite 1900-303,
Satellite 1950-801, Satellite 2410-304, Satellite 2450-101,
Satellite 5200-701, Satellite 5200-801

Fujitsu:
AMILO A 6600, LifeBook C1020, LifeBook E7110, LifeBook S6010, LifeBook S6010
IBM:
Thinkpad R31, Thinkpad R40, Thinkpad T23, Thinkpad T30
Hewlett Packard:
OmniBook XE4100, OmniBook XE4500, Omnibook XT6100, OmniBook XT6200
Infotop kompiuteriai Namams:
Namams, pradedantiesiems, žaidimams
Biurui
Profesionalams

Įmonės prekės ir paslaugos yra, manau, tik didėjimo stadijoje, nes įmonė labai jauna, ji pati visai neseniai įsikūrė. Asortimentas yra gana platus. Galima pirkti ne kompiuterius, bet ir pavienes jų dalis arba užsisakyti profesionalaus kompiuteristo paslaugas.

4. Įmonės kainų politika. Kainas įmonė nustato taip, kad jai pavyktų kuo daugiau parduoti ir
užimti lyderiaujančią poziciją rinkoje – t.y. nustatyti kiek įmanoma mažesnes kainas už gerą produkcijos kokybę. Kainos bus mažesnės, jeigu bus mažesni kaštai – tai sąlygos ir didesnį pelną.
Įmonė, pasirodžius naujai prekei, stengiasi jai nustatyti didesnę kainą, vėliau ją mažina iki tiek, kad ji teiktų pelno.
Įmonė teikia nuolaidas pavienėms prekėms, nuolatiniams klientams suteikia nuolaidų kortelę, perkant kai kuriuos delninius kompiuterius, kalbų žodyną dovanoja nemokamai, perkant daugiau kaip už 1000 litų įteikiama praversianti darbe su kompiuteriu dovanėlė (pelė, klaviatūra ir pan.) bet daugelis kitų.

-11-
Apskaita
1. Pirminiai apskaitos duomenys
2. Apskaitos procesas
3. Kokie ir kada pirminiai duomenys naudojami įmonėje

1. Pirminiai apskaitos duomenys: pagrindiniai yra šie:
mokėjimo pavedimai bei mokėjimo reikalavimai;
kasos išlaidų orderis;
kasos pajamų orderis;
avanso apyskaitos;
buhalterinės pažymos;
PVM sąskaita faktūra;
kasos aparato kvitas;
darbo apskaitos žiniaraštis;
kasos knyga;
banko išrašai…