Verslo prieži?ros institucij? nam? darbas

TURINYS

ĮVADAS.............................. 3
1. VAIKŲ DIENOS CENTRO VŠĮ „SOLIJA“ VEIKLOS APIBŪDINIMAS.............................. 4
2. VERSLO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS.................. 7
2.1. Viešoji įstaiga............................. 7
2.2.Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.............. 8
2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija............. 11
2.4. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija............. 13
IŠVADOS.............................. 15
LITERATŪRA.............................. 16ĮVADAS
Verslo sąlygos nėra lengvos verslininkams ir jų veiklai keliami vis nauji bei griežtesni reikalavimai. Sėkmingai vystyti verslą galima tik turint deramų žinių.
Lietuvoje verslo reguliavimą formuojantys procesai turi tendenciją plėtotis pagal pasaulinės praktikos scenarijų. Kaip daugelis su verslu susijusių žmonių iš patirties galėtų pasakyti, kad valstybė visada siekė reguliuoti verslą. Valstybė visuomenės prritarimu nuolat turi reguliuoti verslo sąlygas, siekiant išspręsti konkrečias problemas. Todėl dažniausiai įmonės sėkmė priklauso nuo jos gebėjimo išmanyti įstatymus ir sureguliuoti santykius su valstybe.
Visos verslo įmonės, nepriklausomai nuo firmos vienaip ar kitaip yra administruojamos tam tikrų verslo priežiūros institucijų. Vadinasi verslininkas turi žinoti administracinės sistemos subjektus, kurie vienu ar kitu pagrindu reguliuoja bei prižiūri jų verslą. Tačiau verslininkas turi išmanyti ir Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą, tai yra įmonės steigimo teisinį statusą, veiklą, registravimą ir likvidavimą, konkrečių įmonių rūšių įsstatymus, LR Įmonių rejestro įstatymą, LR Civilinį kodeksą ir kitus norminius aktus. Verslininkas taip pat turi pažinti atitinkamos įmonės veiklos sutartis, įstatus, bendrosios jungtinės veiklos sutartis, kitus normatyvinius dokumentus.
Darbo tikslas – aprašyti kaip vaikų dienos centrą kontroliuoja specialiosios institucijos. Kaip jos ad

dministruoja pasirinktą veiklą bei kokie yra reikalavimai ir kokiomis priemonėmis jie įgyvendinami.
Darbo uždaviniai:
1. Nagrinėjamo vaikų dienos centro veiklos pobūdžio aprašymas.
2. Specialiųjų verslą prižiūrinčių institucijų veiklos aptarimas ir jų tikslų bei uždavinių išskyrimas.
3. Vaikų dienos centro verslą reguliuojančių įstatymų ir jų keliamų reikalavimų personalui, darbo aplinkai ir kt. analizė.
Darbo metodai. Naudojama mokslinės literatūros analizė, teisės aktai, straipsniai ir internetinių svetainių informacija.

1. VAIKŲ DIENOS CENTRO „SOLIJA“ VEIKLOS APIBŪDINIMAS

Dienos centras įsikūrė kaip paramos šeimai centro „Rafaelis” (Vilnius) filialas.
Rafaelio vardas buvo pasirinktas, kadangi jis yra laikomas šeimų ir piligrimų globėju. Rafaelis tapo ir šios organizacijos globėju darbe su šeimomis.
1995 — 1999 metais programos autorės šeima priimdavo laikinai globai smurtą patyrusius vaikus. Taip pirmą kartą programos autorė susidūrė su šių vaikų problemomis ir pradėjo ieškoti būdų jiems padėti. Visi vaikai buvo išš šeimų turinčių priklausomybę alkoholiui. Vaikai jautėsi atstumti ir išduoti savo tėvų. Socialinis uždarumas neleido priimti jiems siūlomos pagalbos (psichologo, psichoterapeuto ar socialinio darbuotojo). Buvo akivaizdu, kad šiems vaikams reikalinga speciali programa, kuri padėtų sumažinti jų vidinį skausmą, padėtų atsiverti, priimti siūlomą pagalbą ir padėtų integruotis visuomenėje.
Sprendimą pasufleravo patys vaikai, kai vienu prisėdimu išpiešė po dvi dėžutes guašo. Po tokio „išsipiešimo“ vaikai pirmą kartą miegojo ramiai (vaikai buvo patyrę didžiulius stresus ir naktį sapnuodavo košmarus).
Taip, pirmą kartą socialiniame darbe, buvo pr

radėta taikyti dailės terapija. Konkrečiai — dailės terapijos laisvo piešimo metodas (autorė M. Leliugienė).
Taikant dailės terapijos laisvo piešimo metodą, kaip priemonę įvairiose edukacinėse programose, buvo sukurta nauja prevencinė programa „Rafaelis”. Ši programa orientuota į pagalbą socialiai uždariems vaikams.
Programa pradėjo veikti 2000 m. spalio 15 dieną Vilniaus arkivyskupijos šeimos centre, kaip savanorių iniciatyva.
Programą pradėjo lankyti 5 vaikai. Dabar programoje dalyvauja per 120 vaikų.
2001 m. buvo atliktas programos efektyvumo tyrimas ir parašytas magistrinis darbas VU socialinio darbo katedroje – „Dailės terapijos taikymo efektyvumas dirbant su rizikos grupės vaikais” (autorė M.Leliugienė). Programos efektingumas siekia 80 procentų.

2001 m. gegužės 11 d., prevencinės programos pagrindu buvo įsteigta prevencinių programų studija „Rafaelis”.
Šiuo met.u programa išsiplėtė ir apima visą šeimą kuriai yra teikiama interdisciplininės specialistų komandos kompleksinė pagalba.
Nuo 2003 m. lapkričio 28 d. sesių Kazimieriečių iniciatyva pradėjo veikti pagalbos šeimai centras „Rafaelis“ (dabar „Solija”) Kaune, Pažaislio vienuolyno patalpose, ,šalia Kauno Marių, ant Ramybės kalno, kur kadaise Pacas pastatė Pažaislio vienuolyno ansamblį.
2006 metais VšĮ „Rafaelis” Kauno filialas laimėjo Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros konkursą, kuriame buvo numatyta įsteigti savarankišką įstaigą. Taip 2007 m. balandžio 12 dieną duris atvėrė Asmenybės ugdymo centras „SOLIJA”, kurio veiklą dar papildė Senelių dienos centras, skirtas pensinio amžiaus žmonių užimtumui ir socializacijai. Nuo 2008 metų VšĮ „Solija” ėmė teikti personalo mokymo, kvalifikacijos kėlimo, asmenybės ugdymo ir psichologinės pagalbos paslaugas.
Organizacijos filosofija: „Taika pa
asaulyje prasideda šeimoje“ (Motina Teresė)
Organizacijos misija: Teikti socialinės, dvasinės ir psichologinės pagalbos paslaugas finansines, dvasines, psichologines, santykių ir kitas krizes išgyvenančių šeimų nariams bei stiprinti šeimos institutą, gerinti šeimų tarpusavio santykius, skleisti gerąją šeimų patirtį.
Veiklos kryptys:
I. Kompleksinės pagalbos šeimai centras, kurį sudaro:
1. Vaikų dienos centras.
2. Smurtą patyrusių moterų grupės.
3. Programos šeimoms.
II Asmenybės ugdymo centras.
III Psichologo konsultacijos.
Tikslai:
1. Teikti psichologinę, socialinę ir dvasinę pagalbą įvairias krizes išgyvenančioms šeimoms.
2. Mažinti socialinės rizikos šeimų socialinę izoliaciją, siekiant integracijos į visuomenę.
3. Siekti socialinės rizikos šeimų gyvenimo kokybės pagerinimo.
4. Puoselėti tradicines ir krikščioniškas šeimos vertybes.
5. Skatinti šeimas suvokti ir patirti nėštumą, gimtį ir vaiko ugdymą kaip dvasinį veiksmą.
6. Vykdyti atsakingos tėvystės ugdymo programas.
7. Stiprinti sutuoktinių tarpusavio ryšį.
8. Vykdyti ankstyvos intervencijos programas, sprendžiant problemas šeimose.
9. Skleisti gyvybės kultūrą.
Uždaviniai:
1. Organizuoti tęstinę VDC veiklą.
2. Organizuoti pagalbos grupes smurtą patyrusioms moterims.
3. Organizuoti šeimų santykių stiprinimo savaitgalius.
4. Teikti šeimoms reikalingą psichologinę ir dvasinę pagalbą.
5. Skaityti paskaitas, ruošti radijo laidas, leisti informacinius leidinius ir kitomis informacinėmis priemonėmis stiprinti šeimos institutą.
6. Organizuoti šeimų stovyklas, rekolekcijas bei šeimų šv. Mišias.
7. Organizuoti tėvystės įgūdžių, šeimos santykių gerinimo, krikščioniškų vertybių stiprinimo programas šeimoms.
8. Burti poabortinę krizę išgyvenančias šeimas į savitarpio pagalbos ir maldos grupę.
9. Bendradarbiauti su Kauno miesto ir Lietuvos dienos centrais.
Pagrindinės problemos, dėl kurių vaikai lanko dienos centrą:
• Socialinis remtinumas.
• Socialinių įgūdžių stokojimas.
• Apleistumas, išgyvenamos įvairios krizės.
• Policijos nepilnamečių įskaitoje buvimas ir delinkventinis elgesys.
• Tėvai priklausomybių alkoholiui ar ps
sichotropinėms medžiagoms turėjimas.
• Smurtas šeimoje ar savo aplinkoje.

„Solijos” vertybės:
Profesionalumas. Lygiuojamasi į aukščiausius paslaugų kokybės standartus.
Konfidencialumas.Gerbiamas klientų privatumas, paliekama teisė į anonimiškumą.
Paprastumas. Renkamasi paprasti, bet veiksmingi sprendimai.
Nuoširdumas. Vertinamas kiekvienas klientas, įsiklausoma į individualius poreikius.
Efektyvumas. Siekiama sėkmingo bendradarbiavimo ir pastebimų rezultatų.
Novatoriškumas. Analizuojamos naujovės, taikoma, kas efektyvu.
Asmeninis augimas. Nuolat mokomasi iš geriausių, įgytos žinios taikomos savo veikloje..
7 — 17 metų vaikai lankosi iš visos Kauno, nes kitaip nei daugumai dienos centrų, šiam regionas nėra paskirtas. Vaikai į dienos centrą eina 5 dienas per savaitę ir kasdien dalyvauja įvairiose ugdomosiose, terapinėse, prevencinėse ar šviečiamosiose programose..2. VERSLO PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS
2.1. Viešoji įstaiga
VIEŠOJI ĮSTAIGA − tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą (mokymus, leidybos veiklą ir daugelį kitų viešuosius interesus tenkinančių veiklų). Viešoji įstaiga gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja įstatymams, viešosios įstaigos įstatams ir veiklos tikslams. Nors viešoji įstaiga turi teisę verstis ūkine komercine veikla, ši veikla turi būti neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais ir, kita vertus, neturi būti draudžiama. Veiklų, kuriomis negali užsiimti viešoji įstaiga, sąrašas Lietuvos Respublikoje numatytas įstatymu. Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešoji įstaiga turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − viešosios įstaigos vadovą. VŠĮ neleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta įstatuose, o lėšas, gautas kaip paramą VŠĮ naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems tikslams.

Šią veiklą koordinuoja nemažai verslo priežiūros institucijų, tokių kaip mokesčiai, Sodra ir pan. Taip pat keletas specialiųjų verslo priežiūros institucijų, tokių kaip maisto ir veterinarijos tarnyba, ne maisto produktų inspekcija, švietimo ir mokslo ministerija, aplinkos apsaugos tarnyba bei savivaldybė. Keletą jų kaip tik ir aptarsime savo darbe.2.2.Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Vaikų užimtumo centre pagal programą yra numatytas vaikučių maitinimas lengvomis užkandėlėmis, pavyzdžiui, sumuštinukai ar sausainiai su pienu ar arbata ir pan. Todėl šią centro veiklos dalį prižiūri Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pagal šios tarnybos nurodymus įstaiga gaminanti ir pateikianti kokį nors maistą, privalo atitikti teisės aktuose nurodytas normas. Todėl pagal savikontrolės principus Vaikų užimtumo centras atitinka maisto tvarkymo ir gaminimo vietos saugos reikalavimus kurie yra numatyti teisės aktuose pagal nustatytą tvarką. Kadangi yra priimta, jog įmonės atliekančios maisto tvarkymą ar pateikimą savo veikloje savanoriškai gali pasirinkti joms priimtiną savikontrolės sistemos diegimo variantą: RVASVT sistemą ar Geros higienos praktikos taisyklių įgyvendinimą. Vaikų užimtumo centras pasinaudojo jau esančiomis Geros higienos praktikos taisyklėmis sukurtomis viešo maitinimo įstaigoms, todėl kad šios taisyklės yra paprasčiau ir lengviau įdiegiamos praktikoje. Šios Geros higienos praktikos taisyklės orientuotos į smulkiųjų ir vidutinių maisto tvarkymo įmonių veiklą, įvertina, analizuoja bei reglamentuoja jų vykdomo verslo bendruosius ir esminius maisto saugos reikalavimus, užtikrinančius gaminamų maisto produktų rizikos įvertinimą, saugos reikalavimų vykdymą.
Vaikų užimtumo centro vadovas įsakymu patvirtino savo įmonės pasirengimą tvarkyti maistą pagal Geros higienos praktikos taisykles. Tokiu atveju, jei maisto tvarkymo įmonė vykdo kokį nors kitą maisto tvarkymo veiksmą, kuris neaprašytas šiose taisyklės, tokia maisto tvarkymo įmonės veikla privalo būti aprašyta atskirai bei patvirtinta įmonės vadovo, o vėliau nustatyta tvarka vykdoma kaip Geros higienos praktikos taisyklių priedas (pvz. pobūvių aptarnavimas, maisto produktų transportavimas ir kt.). Taip pat reguliuojant savo su maistu susijusią veiklą, privalu remtis maisto tvarkymo įstatymu.
Maisto tvarkymas – tai bet koks poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudėtinėmis dalimis (įskaitant maisto gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, vežimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei. Maisto tvarkymo subjektui, šiuo atveju, Vaikų užimtumo centrui, suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu, kuri patvirtinama išduodant dokumentą – Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą. Šį pažymėjimą išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Tokį maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą privalo turėti visi maisto tvarkymo subjektai.

Kadangi Vaikų užimtumo centras yra priskirtas prie viešųjų maitinimo įstaigų ir pagal rizika priskiriamas padidintos rizikos grupei, jis turi būti tikrinamas ne mažiau dviejų kartų per metus. Šis centras privalo atitikti visus keliamus maisto ir jo tvarkymo reikalavimus. Maistas turi būti tokios sudėties ir kokybės, kad būtų tinkamas vartoti vaikams, neužterštas cheminiais, fiziniais, mikrobiniais ir kitokiais teršalais daugiau, negu leidžia teisės aktai, taip pat turi atitikti privalomuosius saugos ir kokybės reikalavimus. Į maistą gali būti dedami tik teisės aktų leidžiami maisto priedai bei maistinės medžiagos, kurie atitinka nustatytus kiekio, grynumo, vartojimo sąlygų bei kitus reikalavimus. Pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus yra leidžiama naudoti tik gaminius ar medžiagas reikalingas maisto pakavimui ar kitaip prie jo besiliečiančius gaminius, kurie, nekenkia vaikų sveikatai. Tie gaminiai privalo atitikti teisės aktuose nustatytus ženklinimo reikalavimus. Maistas visuose jo ruošimo ir teikimo vartotojams etapuose („nuo lauko iki stalo“) turi būti tvarkomas laikantis maisto higienos, visuomenės sveikatos, veterinarijos bei aplinkos apsaugos reikalavimų, turint higienos ir technologijos reikalavimus atitinkančią įrangą.
Maisto tvarkymo vietose turi būti teisės aktų nustatyta tvarka taikoma rizikos veiksnių analizės ir valdymo sistema bei atliekami būtini laboratoriniai tyrimai maisto .saugos ir tvarkymo savikontrolei užtikrinti. Asmenys, tvarkantys maistą, turi atitikti tam tikslui nustatytus sveikatos reikalavimus ir įgyti privalomųjų higienos žinių. Maistą tvarkyti leidžiama tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta tvarka patvirtintose maisto tvarkymo vietose, turinčiose nustatyta tvarka išduotus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus. Vaikų užimtumo centras privalo laikytis šio įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų, vykdyti valstybinės maisto kontrolės institucijos ir Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos nurodymus ir reikalavimus. Pažeidimų atveju centras privalės atsakyti Produktų saugos ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Bei pagal Civilinio kodekso nustatyta tvarka privalės atlyginti žalą, ją patyrusiems asmenims, šiuo atveju vaikams ar jų tėveliams (globėjams), dėl netinkamos maisto ar paslaugų kokybės.
Kad visų išvardintų reikalavimų būtų laikomasi, Vaikų užimtumo centrą prižiūri Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Savo ruožtu tikrindama, kad maistas, skirtas vaikams, būtų saugus ir nekenksmingas sveikatai. Vaikų užimtumo centre naudojamo maisto kontrolė yra atliekama be išankstinio įspėjimo, reguliariai, pagal iš anksto sudarytas programas, kuriose numatomas tikrinimų dažnumas ir kontrolės pobūdis. Taip pat kontrolė gali būti atlikta ir kilus įtarimui, kad buvo pažeisti šio įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimai.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, pagal numatytus teisės aktus, Vaikų užimtumo centre gali atlikti maisto tvarkymo vietos higieninės būklės bei maisto tvarkymo proceso patikrinimą. Taip pat gali tikrinti asmenis, kurie atlikdami savo pareigas, tiesiogiai ar netiesiogiai liečia maistą ir kaip jie laikosi higienos reikalavimų ir medicininių etikos principų. Ši tarnyba taip pat gali tikrinti naudojamą maistą, gaminius kurie liečiasi su maistu, maisto tvarkymui, patalpų bei įrengimų valymui ir taisymui naudojamas priemones, medžiagas bei įrengimus, dokumentus bei maisto tvarkymo vietos savikontrolės sistemos medžiagą. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba dar gali imti įvairius su maistu ir su besiliečiančių gaminių mėginius, dokumentų kopijas ar nuorašus bei kitą su teisės aktų laikymusi susijusią informaciją bei lyginti tikrinimo rezultatus su maisto tvarkymo vietoje įrengtų matavimo ir kitų prietaisų duomenimis. Jei yra būtina, vyksta net pokalbis su vaikų užimtumo centro vadovu, jo darbuotojais. Nustačius bet kokius pažeidimus ar kitokius teisės aktuose numatytus neatitikimus yra taikomos įstatymuose numatytos nuobaudos.

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija. Sveikatos apsaugos ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas sveikatos apsaugos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. Svarbiausias Sveikatos apsaugos ministerijos uždavinys – rūpintis Lietuvos Respublikos gyventojų sveikata, jos išsaugojimu, grąžinimu ir stiprinimu.
Sveikatos apsaugos ministerija:
• nemokamai gauna iš įmonių, įstaigų ir organizacijų statistinę, ekologinę, technologinę ir kitą informaciją, būtiną sveikatos apsaugos sistemai tinkamai tvarkyti ir plėtoti;
• organizuoja ūkio subjektų, kurių ūkinė ir komercinė veikla daro įtaką sveikatai, valstybinę higienos kontrolę;
• kontroliuoja, kaip laikomasi sveikatos priežiūrą reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir standartizacijos norminių dokumentų;
• organizuoja privalomąjį sveikatos tikrinimą.
Kadangi vaikų užimtumo centras verčiasi komercine – ūkine veikla susijusia su maisto paruošimu, laikymu ir pardavimu, įmonei reikalingas Visuomenės sveikatos centro leidimas. Šio leidimo išdavimo tvarką ir sąlygas nustato Sveikatos apsaugos ministerija. Pagal leidimą – higienos pasą įmonei leidžiama komercinė– ūkinė veikla – viešasis maitinimas. Leid.imas – higienos pasas išduodamas nustatytam laikui. Besibaigiant jo galiojimo laikui (ne vėliau kaip 30 dienų iki jo galiojimo pabaigos), įmonė, norinti pakartotinai gauti leidimą, turi vėl pateikti visus reikalingus dokumentus:
• prašymą,
• patalpų įrengimo projektą suderintą su architektais, priešgaisrine tarnyba ir kitomis institucijomis,
• patalpų techninį pasą su pastatų charakteristika,
• darbuotojų sveikatingumo pažymėjimų nuorašus.
Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl apgyvendinimo paslaugų saugos sveikatai reikalavimų“ (2003 m. sausio 6 d. Nr. V-2) vaikų centras turi veikti pagal šiuos reikalavimus.
Kadangi šios įstaikos darbuotojai dirba su vaikučiais, todėl jie gali dirbti tik teisės aktų nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų ir turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus bei laikytis asmens higienos reikalavimų.
Darbuotojai privalo:
• teikti vartotojams t.y. vaikučiams saugias paslaugas;
• pateikti paslaugų vartotojams reikalingą informaciją, susijusią su prižiūrėjimo kokybe ir sauga sveikatai;
Reikalavimai teritorijai:
• Teritorija turi būti tvarkinga, apželdinta, nušienauta, sistemingai valoma, saugi, joje turi būti dėžės buitinėms atliekoms.
• Teritorija, į kurią vaikučiai išleidžiami pabėgioti, pažaisti gryname ore, turi būti saugiai įrengta ir aptverta.
• Kai yra atliekų konteineriai, jie turi būti sandarūs, uždaromi, pastatyti ant kieto pagrindo.
• Rūkymo vietos teritorijoje įrengiamos atokiau nuo gyvenamosios ir poilsio zonų.
• Tamsiu paros metu visos bendro naudojimo patalpos turi būti specialiai apšviestos ir paženklintos, o jų teritorija apšviesta.
• Triukšmas bei oro kokybė teritorijoje turi atitikti visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
Reikalavimai patalpoms ir jų įrenginiams: Gyvenamosiose patalpose oro kokybė, triukšmas, maisto tvarkymo vietos ir maisto tvarkymas turi atitikti visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
Patalpų vidaus apdaila turi atitikti jų funkcinę paskirtį. Vaikų užimtumo centre turi būti aprūpinta geriamuoju vandeniu. Pastatuose, kuriuose numatoma vykdyti užimtuvo veiklą, turi būti pastatų vidaus vandentiekis ir kanalizacija. Mūsų mažieji padaužos, turi būti priimami į švarias, tvarkingas patalpas. Išvykus mažiesiems į namus, patalpos turi būti kruopščiai išvalomos ir išvėdinamos.2.4. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
Viena iš specialiųjų vaikų užimtumo centro veiklą reguliuojančių institucijų yra Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija. Tai aplinkos ministerijai pavaldi institucija pagal savo kompetenciją koordinuojanti ir prižiūrinti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos Respublikoje.
Kadangi vaikų dienos centras privalo turėti atskirus, tik centro reikmėms naudojamus atliekų tvarkymo konteinerius, būtent Aplinkos apsaugos ministerija ir reglamentuoja bei administruoja visų atliekų tvarkymą.
Pagal Valstybinės Aplinkos apsaugos reikalavimus, atliekų tvarkymo vietą, t.y. ta vietą kur stovės šiukšlių konteineriai, privalo būti išasfaltuota. Taip pat atsižvelgiant į tai jog ši įstaiga yra vaikų užimtumo centras, keliami papildomi reikalavimai, tokie kaip pagal galimybes parinkta atokiausia vieta, nuo tos vietos, kur lauke gali žaisti vaikai. Taip pat ši šiukšlių konteinerių pastatymo vieta privalo būti aptverta ir sunkiai prieinama vaikams. Konteineriai turi būti suskirstyti pagal reikalavimus skirtingoms atliekų rūšims. Taip pat jie privalo būti sandariai uždaromi.
Valstybinė aplinkosaugos ministerija labai geranoriškai skatina ir teikia paramą įvairiems projektams kurie yra susiję su gamtos apsauga ir jos tvarkymu bei gerinimu.
Kadangi vaikų dienos centras dirba su vaikais, tad labai svarbi yra dar ir vieta kur ta įstaiga yra įkurta. Suderinus su Sveikatos ministerija, Aplinkosaugos ministerija prižiūri, kad oro kokybės reikalavimai atitiktų visuomenės sveikatos normas.IŠVADOS
Apibendrinant galima daryti šias išvadas, kad visos verslo įmonės, nepriklausomai nuo organizacijos vienaip ar kitaip yra administruojamos labai daugelio verslo priežiūros institucijų. Vaikų dienos centrą, išskirtinai, administruoja tam tikros specialiosios verslo priežiūros institucijos. Paminėtinos yra šios:
• Savivaldybė
• Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
• Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
• Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija
• Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
Kadangi vaikų dienos centras yra ne pelno siekianti organizacija, tad labai svarbu, jog visos kontroliuojančios šį verslą institucijos bendradarbiautų geranoriškai siekdamos padėti, o ne bausti. Specialiosios vaikų užimtumo centro verslą priežiūros institucijos privalo vadovautis tam tikrais bendraisiais principais. Taip pat leidžiamais įstatymais ir kitais numatytaisiais norminiais aktais.LITERATŪRA
1. VŠĮ steigimas. Prieiga per internetą: http://www.teisininkai.net/vsi_steigimas_7.htm
2. VŠĮ steigimas. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/Vie%C5%A1oji_%C4%AFstaiga
3. VŠĮ steigimas. Prieiga per internetą: http://www.teisescentras.lt/index.php/lt/viesosios-istaigos-vsi-steigimas
4. Valstybinė maiso ir veterinarijos tarnyba. Priega per internetą: http://vmvt.lt/
5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Prieiga per internetą: http://www.sam.lt/
6. Valstybinė aplinkos apsaugos ministerija. Prieiga per internetą: http://www.am.lt/VI/index.php#r/210

Leave a Comment