Verslo planas.Jo rengimo tikslai.Verslo plano struktūra.

Turinys:

Verslo planas 4
Verslo plano tikslai 5
Verslo plano struktūra 6
Verslo plano struktūra: 7
Reziumė 8
Įmonės veiklos analizė (verslo aprašymas) 8
Siūlomo projekto esmė 9
Marketingo planas 9
Gamybos planas 11
Organizacinis planas 12
Finansinis planas 13
Išvados 16 Verslo planas
Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma verslo sumanymo esmė, apibūdinama esama įmonės padėtis (jei ji veikia), numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos, pateikiama finansinė informacija.
Verslo planas reikalingas tiek pačiam verslininkui, tiek bankininkams, potencialiems investuotojams, partneriams, tiek būsimiems firmos darbuotojams, kadangi jis:
• padeda nustatyti būsimos įmonės „gyvybingumą“ konkurencijos sąlygomis;
• yra orientyras, pagal kurį verslininkas ir jo darbuotojai žingsnis po žingsnio sieks tikslo;
• yra svarbus dookumentas, padedantis gauti finansinę paramą iš investuotojo.
Plano rašymas priverčia sukaupti dėmesį, parodyti visas savo žinias, taip pat surinkti, išanalizuoti ir koncentruotai bei suprantamai pateikti daug informacijos. Dalį reikalingos informacijos galima gauti iš tiekėjų, su kuriais palaikomi ryšiai. Planavimo proceso metu atrenkama svarbiausia ir aktualiausia, o atmetama neesminė informacija.
Verslo planui parengti reikia labai įvairios informacijos. Iš esmės kaupiama informacija apie:
• ekonominę aplinka – gyventojų pajamų lygį,darbo jėgos pasiūla, kapitalo, medžiagų rinkų, kainų stabilumą;
• socialinę kultūrinę aplinką – demografinius procesus, madą, sveiko gyvenimo būdo propagavimą, nacionalines trradicijas, laisvalaikio naudojimą;
• politinę teisinę aplinką – apie įstatymus ir jų projektus, mokesčius, prekybos teisykles, konkurenciją, įmonių rejestrą, buhalterinę apskaitą, prekių ir paslaugų ženklus, ir kt.
• ekologinę aplinką – gamtosaugos reikalavimus, įpakavimo bei utilizacijos perspektyvas, žaliųjų partijos judėjimą;
• technologinę aplinką – naujovių atsiradimo tikimybę, įmonės galimybes ši

ias technoligijas įsigyti, technologijų pakeičiamumą.
Išsami įmonės aplinkos analizė leidžia sumažinti riziką bei įmonės sąnaudas. Siekiant užtikrinti tiekimą, galima numanyti alternatyvius žaliavų gavimo šaltinius.Verslo plano tikslai
Tikslų nustatymas – vienas svarbiausių verslo planavimo proceso etapų. Tikslai dėl kurių rašomi verslo planai gali būti labai įvairūs. Tikslai turi būti realūs, suderinti laiko atžvilgiu, užtikrinta tikslų vykdymo kontrolė.

Tikslus galima sąlyginai suskirstyti į išorinius ir vidinius:

Išoriniai Vidiniai
Pagrįsti ir gauti pinigines paskolas Pagrįsti ir patikrinti naują idėją
Surasti partnerius Palyginti prognozuojamus ir faktiškus rezultatus
Informuoti apie įmonės veiklą šalies visuomenę, tarptautines organizacijas Įvertinti verslo perspektyvas ir gyvybingumą
Pateikti informaciją apie dalykinį ir finansinį verslo įvertinimą Apskaičiuoti, priimties sprendimams įgyvendinti, reikalingas lėšas (rasti pigiausią variantą)

Įvertinti riziką skolinantis pinigus

Šis skirstymas yra sąlyginis, planas ruošiamas ne vienam kuriam nors (iš pateiktų) tikslui.Verslo plano struktūra
Verslo plano struktūra nėra griežtai nustatyta, taačiau turi tam tikras, dažniausiai pasitaikančias dalis.
Plano struktūra ir sudėtingumas priklauso nuo tokių veiksnių kaip:
• įmonės dydis; reikia atsižvelgti į veiklos mąstus, gamybos ar paslaugų sudėtingumą, informacijos apimtį ir būtinumą atlikti daug analizės;
• įmonės juridinis statusas; ar tai individuali, akcinė, uždaroji akcinė bendrovė, valstybinė įmonė ir pan;
• įmonės veiklos pobūdis; gamybinė, prekybos, paslaugų, žemės ūkio bendrovė, perdirbimo pramonės, transporto įmonė ar kitokia savaime suprantama, kad prekybinė įmonė neruoš gamybinio plano;
• veikianti ar naujai kuriama įmonė; jei įmonė naujai kuriama, verslo plane negalima pateikti informacijos apie įm

monės veiklos analizę, įmonės istoriją, esamos produkcijos ar paslaugų asortimentą, turimą techninę įrangą;
• verslo plano tikslai; jei planas bus ruošiamas, siekiant išorinių tikslų, tarkim gauti paskolą, finansinė dalis, kuri yra labiausiai skaitoma ir potencialių investitorių, ir partnerių, bus išsamesnė, labiau detalizuota, negu kad būtų skirta tik naudojimui įmonėje.
VERSLO PLANO STRUKTŪRA:

REZIUME
1. Įmonės rekvizitai
2. Labai trumpa imonės veiklos charakteristika
3. Vadovai, jų patirtis ir kvalifikacija
4. Pati verslo idėja
5. Reikaligų lėšų poreikis ,panaudojimas,atsipirkimo laikas
ĮMONĖS VEIKLOS ANALIZĖ
1. Įmonės istorija, svarbiausi laimėjimai,
2. Įmonės veiklos kryptys ir tikslai
3. Šakos, kurioje veikia imonė, aprašymas
4. Produkcijos paslaugų aprašymas
5. Turimos technologijos, reikalingos žaliavos ir
medžiagos
6. Esama darbuotojų kvalifikacija
7. teisiniai aspektai (patentai, licenzijos)
SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ
1. Idėja
2. Pagrindiniai parametrai
RINKODAROS PLANAS
1. Rinkos analizė
2. Rinkodaros kompleksas
3. Pardavimų prognozė (optimistas,pesimistas lr tikėtinas variantas)
GAMYBOS PLANAS
1.Gamybos procesas
2. Technologinė iranga
3.Gamybiniai pajėgumai
4.Žaliavos ir medžiagos
5.Atsargos ir sandėliai
ORGANIZACINIS PLANAS
1.Juridinė imonės forma
2.Nuosavybės strktūra
3.Organizacinė struktūra
4.Personalas
FINANSINIS PLANAS
1.Lėšų porekis ir finansavimo šaltiniai
2.Pelno ataskaita
3.Balansas
4.Pinigų srautų ataskaita.
5.Lūžio taško radimas
6. Sąnaudų prognozė
7.Ekonominiai finansinai rodikliai
RIZIKOS ĮVERTINIMAS

Įmonės veiklos analizėje pateikiama informacija, pradiniai duomenys, kurie bus reikalingi siūlomo projektui, sumanymui įgyvendinti. Kokiu būdu tas sumanymas bus pateiktas, išdėstoma marketingo, gamybos, organizaciniame ir finansiniame planuose. Reziumė trumpai apibendrinamos visos plano dalys.Reziumė
Reziumė arba apibendrinimas apima nuo 1 iki 3 puslapių ir iš esmės yra viso verslo plano santrauka. Reziumė rašomas pabaigoje, jau paruošus planą, kai yra visi reikalingi apskaičiavimai, duomenys ir išvados. Svarbu, kad reziumė atsispindėtų tai, kas gali patraukti potencialų investuotoją ar būsimąjį pertnerį.
Apibendrinime keliais sa

akiniais turi būti atsakoma į klausimus:
• kuo užsiima įmonė?
• kokia jos dabartinė padėtis?
• kuo prekiauja, ar gamina, ar teikia paslaugas?
• kas vadovai, kokia jų patirtis?
• kokia sumanymo esmė?
• kiek tas sumanymas kainuos?
Reziumė turi sudominti, vadinasi, reikia išryškinti, kuo idėja išsiskiria, kuo ji patraukli, kokie palankūs momentai ir galima rizika.Įmonės veiklos analizė (verslo aprašymas)
Įmonės veiklos analizė turi parodyti, kokia esamoji įmonės padėtis. Ši dalis labai aktuali jau veikiančioje įmonėje, kai svarbu tiksliai apibūdinti įmonės veiklą, istoriją, pranašumus ir perspektyvas. Čia gali buti pateikiami faktiški duomenys apie turimą technologinę įrangą, žmones, gaminamą produkciją ar paslaugas, įsigytas licencijas ir kt. Šioje verslo plano dalyje galima pateikti statinius duomenis apie šaką, kurioje veikia įmonė. Šakos analizė padės nustatyti prognozes, reikalingas tolimesniuose verslo plano ruošimo etapuose.Siūlomo projekto esmė
Šioje dalyje svarbu, pristatyti sumanymą (projektą, idėją), jo teigiamas ir neigiamas savybes. Kai įmonė naujai kuriama ir jos veiklos analizę pateikti neįmanoma, tai reikia panaudoti visus duomenis apie vietą, terminus, technines sąlygas, planuojamus gaminti produktus, potencialius vairuotojus ir pan; reikalingus idėjai įgyvendinti.
Pagrindiniai parametrai
Būsima vieta – kur bus daroma?
Reikalingi pajegumai – kaip bus daroma?
Pagrindiniai vartotojai – kam bus daroma?
Gaminiai, asortimentas – kas bus daroma?
Numatomi terminai – kada bus daroma?Marketingo planas
Marketingo planas – viena svarbiausių verslo plano dalių. Jį sudaro trys pagrindinės dalys: rinkos analizė, marketingo rinkinys ir pardavimų prognozė.
Tiriant vartotojus, aktuali rinkos se
egmentacija, kuri palengvina rinkos dalies pasirinkimą. Nesurinkę informacijos ir neįvertinę konkurentų taip pat galima pralaimėti.
Rašant marketingo planą, reikia išnagrinėti ir marketingo rinkinio elementus: produktas, paskirstymas, rėmimas, kainos.
Remiantis tyrimais, prognozėmis, statistiniais duomenimis, gautais analizuojant rinką ir marketingo rinkinio elementus, galima numatyti pardavimų apimtis ir apskaičiuoti realizavimo įplaukas.Gamybos planas
Gamybos plano tikslas – įrodyti, kad įmanoma pagaminti reikalingą kiekį ir reikiamos kokybės produkcijos. Aišku, kad ši verslo plano dalis reikalinga, tik ketinant užsiimti gamybine veikla.

Gamybos plane turi būti įvertinti reikalingi gamybiniai pajėgumai planuojamai produkcijai pagaminti.
Gamybiniai pajėgumai (programa)
Priklausomai nuo pagamintos produkcijos kiekio bus apskaičiuojamos visos kintamosios išlaidos: žaliavoms ir medžiagoms, darbininkų vienetinimkų darbo užmokestis, įrengimų nusidėvėjimas produkcijos metodu, elektros energijos poreikis ir kt.
Kai žinoma gamybos programa, nesunku suskaičiuoti, kiek reikia žaliavų ir medžiagų. Kainos gali būti žinomos, jei yra jų tiekimo sutartys. Blogiausiu atveju informaciją galima rasti prekių biržos biuleteniuose bei pas potencialius tiekėjus.Organizacinis planas
Šioje verslo plano dalyje nusakoma: įmonės juridinė forma, nuo jos priklausys vadovo atsakomybė, pelno dalybos; finansavimo šaltiniai. Galima informuoti kiek, kam ir kokių akcijų priklauso. Taip pat nurodoma, kokia įmonės organizacinė struktūra: kurie padaliniai yra įmonėje, kokie jų tarpusavio ryšiai, kokias funkcijas jie atlieka.
Analizuojant personalą, organizaciniame plane galima apibendrinti 3 pagrindinius momentus.
1. Įmonės veiklos pradžioje; kai sąnaudos turi būti kuo mažesnės, svarbu realus personalo poreikis. Jis gali būti nustatomas atsižvelgiant į gamybos pajėgumus, naudotinas technologijas, gamybos programą, kvalifikacinius reikalavimus, įmonės organizacinę struktūrą, vietinė darbo jėgos pasiūlą ir kt.
2. Kaip bus parenkamas reikalingas personalas. Pritraukus gabius ir energingus žmones, nuo pat įmonės veiklos pradžios, žengiamas žingsnis į sėkmę. Neefektyvios procedūros ir nerealūs parinkimo kriterijai gali sudaryti papildomų problemų, kurių šeip jau būtų galima išvengti.
3. Atlyginimai. Verslo plane gali būti svarbu pateikti ne tik informaciją apie darbo užmokesčio struktūrą, premijas, stimuliavimo planus, darbuotojų dalyvavimo pelne galimybes. Gali būti aktualu žinoti kaip vėliau keisis atlyginimai.Finansinis planas
Finansinis planas – tai svarbiausia verslo plano dalis, kurioje įrodoma, kad sumanymas geras. Finansinį planą sudaro 6 pagrindinės dalys:
1. Lėšų poreikis ir šaltiniai;
2. Pelno (nuostolio) ataskaita;
3. Balansas;
4. Pinigų srautų ataskaita;
5. Lūžio taško analizė;
6. Sąnaudų prognozė.
Lėšų poreikis ir šaltiniai
Tai nėra griežtos formos finansinis dokumentas, jį sudaro 2 dalys: lėšų poreikis (projekto sąnaudos) ir finansavimo šaltiniai.
Didžiąją dalį visų projekto sąnaudų sudaro lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti. Kita projekto sąnaudų dalį sudaro lėšos trumpalaikiam turtui įsigyti.
Pelno (nuostolio) ataskaita
Kiekvienas verslininkas realizuodamas savo sumanymą, tikisi, kad jo veikla bus sėkminga, ir jis gaus pelną.
Bendrasis pelnas apskaičiuojamas iš realizacinių (gautų pardavus produkciją) ir nerealizacinių pajamų (sudaro ekonominės sankcijos, nuomos mokesčiai ir pan.), atėmus savikainą. Iš to atėmus veiklos sąnaudas(administracinės ir pardavimų), gaunamas veiklos pelnas. Pelnas prieš apmokestinimą gaunamas, jei įmonė turi finansinių pajamų, kurios pridedamos prie veiklos pelno ar finansinių sąnaudų, kurios – atimamos. Grynasis ataskaitinių metų pelnas – tai pelnas, atskaičius pelno mokesčius pagal juridinių asmenų pelno įstatymo nustatytą tvarką.

Balansas
Tai finansinės atskaitomybės dokumentas, parodantis tam tikros dienos įmonės finansinę padėtį. Jį sudaro dvi dalys: turtas, jo sudėtis ir paskirstymas; bei nuosavybė ir įsipareigojimai, pateikiama iš kokių šaltinių sudarytas turtas. Turtas visada lygus nuosavybei.
Ruošiant verslo planą galima pateikti pradinio laikotarpio balansą, kuriame atsispindės dabartinė įmonės finansinė padėtis ir balansą, įdiegus sumanymą.
Balanso turto pusėje yra trys pagrindinės dalys:
1. Ilgalaikis turtas – nematerialus ir materialus, taip pat skolos, kurios bus grąžintos po vienerių ar daugiau metų.
2. Trumpalaikis turtas. Jį sudaro sukauptos atsargos, grynieji pinigai banko sąskaitoje ir kasoje, terminuoti indėliai ir per vienerius metus gautinos sumos.
3. Ateinančio laikotarpio sąnaudos. Jos susidaro, kai įmonė jau išleido pinigus, tačiau į sąnaudas suma įtraukiama ne iš karto, o tik tada, kai tas daiktas bus panaudotas uždirbti pajamoms.
Balanso nuosavybės ir įsipareigojimų pusę sudaro:
1. Kapitalas ir rezervai.
2. Finansavimas.
3. Atidėti mokesčiai.
4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.
5. Ateinančio laikotarpio sąnaudos.
Pinigų srautų ataskaita
Čia pateikiamas pinigų judėjimas, t.y. kiek pinigų įmonė gavo ir kiek išleido per tam tikrą laikotarpį, koks jų likutis laikotarpio pabaigoje. Ataskaitoje galima išskirti šiuos straipsnius: gauta pinigų iš pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos, išleista pinigų iš pagrindinės, investicinės ir finansinės veiklos.
Sąnaudų prognozė
Ji naudojma pelno apskaičiavimui, o svarbiausia – gaminio savikainai sužinoti.
Sąnaudų klasifikavimas įmonėje priklauso nuo jos specifikos. Visos sąnaudos skirstomos į gamybos, administracines ir pardavimų – bus perkeliamos kaip veiklos sąnaudos.
Lūžio taškas (rentabilumo slenkstis)
Tai pardavimų apimties taškas, kuriame pajamos ir išlaidos lygios, nėra nei pelno nei nuostolių. Lūžio (nenuostolingumo) tašką galima apskaičiuoti pagal formulę bei pateikti grafiškai.

Rizikos įvertinimas
Tai būtina verslo plano dalis. Lietuvoje kasmet sukuriama daug įmonių, deja, dalis jų žlunga. Pagrindinė priežastis – blogai įvertintos įmonės plėtros perspektyvos ir rizika.
Riziką galima suskirstyti į:
• gamybos riziką;
• rinkos riziką.Išvados
Prieš pateikdamas planą finansuotojui, pats verslininkas turėtų: nuodugniai išstudijuoti planą; sugebėti paaiškinti ir įtikinti savais žodžiais; pasiruošti reikiamas vaizdines priemones; atsakyti į vertintojų klausimus. Jeigu verslo planas finansuotojo įvertinamas neigiamai, reikia išsiaiškinti, ar tai galutinis sprendimas. Pravartu pasiūlyti verslo planą papildyti, pataisyti ir pateikti svarstyti pakartotinai.

Naudota literatūra:
1. Bronius Martinkus, Vytautas Žilinskas „Ekonomikos pagrindai“;
2. Eugenijus Bagdonas, Eglė Kazlauskienė „Biznio įvadas“;
3. Internetinis puslapis „Google“

Leave a Comment