verslo ekonomikos kursinis darbas

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

VERSLO EKONOMIKOS

Kursinis darbas

Darbo vadovė dėst.

Vilnius 2002

TURINYS

TURINYS…………………………………………………………………………………..2Įvadas ……………………………………………………………………………….………3Gamybos programa…………………………………………………………………………4Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius ………………………………………….……6Darbininkų, administracijos ir pagalbinių dabininkų skaičius.……………………………..8Tiesiogiai priskiriamas darbuotojų atlyginimas ir socialinis draudimastenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiemsgaminiams……………………………..……………………..10Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokossoc.draudimui…..12Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui, medžiagųporeikis ir išlaidos metinei gamybos programai………………………………………………………13Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai gamybosprogramai……………..15Einamųjų (ciklinių) atsargų ir draustinių (apsaugos) medžiagų atsargos beigautinų medžiagų kiekis ir vertės litais per metus…………………………………………………16Gamybinis plotas………………………………………………………………………….18Bendras pastatų plotas ir vertė litais………………………………………………………19Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir josvertė………………………………20Įrengimų ir pastatų nusidevėjimas…………………………………………………………21Netiesioginės gamybos išlaidos……………………………………………………………22Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma, vienogaminio savikaina ir kaina litais………………………………………………………………………………23Gatavos ir parduotos produkcijos per metus vertės litais……………………..………….25Veiklos sąnaudos………………………………………………………………………….27Bendrasis ir grynasis pelnas………………………………………………………………28Pardavimų pelningumas…………………………………………………………………..29Įmonės statusas……………………………………………………………………………29Išvados ……………………………………………………………………………………30

Įvadas

Šiais laikais gyvenimas neįsivaizduojamas be įmonių. Jos gali būtivisokios mažos arba didelės , labai mažos arba labai didelės. Bet visasįmones vienija tai, kad jos užsiima kokia nors veikla ir už tai gaunapajamas. Kiekvienos įmonės tikslas yra, kad tos pajamos viršytų patirtassąnaudas. Tam, kad būtų gautas pelnas reikia atlikti labai daug darbų.Jeigu tai gamybinė įmonė, tai reikalingos patalpos, kuriose bus gaminama,saugoma produkcija, žaliavos ir jas perdirbti reikalingi įrengimai,darbuotojai gaminantys produkciją ir dar daug kitų dalykų. Be to dar turėtųbūti sukurta ir gera valdymo sistema, kuri garantuotų aukštą darbo našumą,darbo kokybę, organizuotumą ir t.t. Nors įmonė yra savarankiška organizacija, ji negali gaminti to konori ir kiek nori, nes paprasčiausiai gali neatsirasti pirkėjų gaminamai

produkcijai. Įmonės turėtų nepamiršti, kad jos gamina rinkai ir pardavimųapimtis priklauso nuo paklausos, o ne nuo pasiūlos. Verslo ekonomikos paskaitų metu įgijome nemažai teorinių žinių apieįmonės darbo organizavimą. Tačiau galimybę gavome praktiškai panaudoti tasžinias tik atlikę šį darbą.

Gamybos programa

Gamybos mastas = parduota produkcija – pagamintos produkcijos likučiaisandėlyje metų pradžioje + pagamintos produkcijos likučiai metų pabaigoje –nebaigtos gamybos likučiai metų pradžioje + nebaigtos gamybos likučiai metųpabaigoje.

GM = GP + NPprilyg. baigtai GM – gamybos mastas;GPlik. pabag.= PP*ST/T GP – gatava produkcija;NP = GP*TPT/T ST – saugojimo laikas ;NPekvivalentibaigt.= NP*K T – metų dienų skaičius; GPlik.pradžiai – gatavos produkcijos likučiai metų pradžiai; GPlik.pabaigai – gatavos produkcijos likučiai metų pabaigai; PP – parduotina produkcija; NPekvivalenti baigtai – nebaigta produkcija ekvivalenti baigtai; NP – nebaigta gamyba; TPT – technologinio proceso trukmė; K – išlaidų augimo koeficientas (0,65)

1 lentelė Gamybos programa|Eil|Rodikliai |Matavimo|Švarka|Sijona|Suknelė|Kombine||.Nr| |vienetai|i |i |s |-zonai ||1. |Parduotina produkcija |Vnt |1288 |1020 |1042 |454 ||2. |Gatavos produkcijos |d. |5 |5 |5 |8 || |saugojimo laikas | | | | | ||3. |Gatavos produkcijos |vnt |15 |- |10 |20 || |likučiai metų pradžiai| | | | | ||4. |Gatavos produkcijos |vnt |18 |15 |15 |10 || |likučiai metų pabaigai| | | | | ||5. |Gamybos ciklo trukmė |d. |7 |7 |12 |7 ||6. |Nebaigta produkcija |vnt |25 |20 |35 |9 ||7. |Nebaigta produkcija |vnt |17 |13 |23 |6 || |ekvivalenti baigtai | | | | | ||8. |Gamybos mastas |vnt |1308 |1048 |1070 |450 || |(gamybinė programa) | | | | | |

1) parduotinos produkcijos vertės buvo pateiktos sąlygoje 2) gatavos produkcijos saugojimo laikas taip pat buvo pateiktas sąlygoje 3) gatavos produkcijos likučiai metų pradžiai buvo pateikti sąlygoje

4) gatavos produkcijos likučių metų pabaigai apskaičiavimas: Švarkai = 1288*5/360 = 18 vnt. Sijonai = 1020*5/360 = 15 vnt. Suknelės = 1042*5/360 = 15 vnt. Kombinezonai = 454*8/360 = 10 vnt. 5) gamybos ciklo trukmė pateikta sąlygoje 6) nebaigtos produkcijos apskaičiavimas: Švarkai = 1288*7/360 = 25 vnt. Sijonai = 1020*7/360 = 20 vnt. Suknelės = 1042*12/360 = 35 vnt. Kombinezonai = 454*7/360 = 9 vnt. 7) nebaigta produkcija ekvivalenti baigtai Švarkai = 25*0,65 = 17 vnt. Sijonai = 20*0,65 = 13 vnt. Suknelės = 35*0,65 = 23 vnt. Kombinezonai = 9*0,65 = 6 vnt. 8) gamybos masto apskaičiavimas: Švarkai = 1288-15+18+17 = 1308 vnt. Sijonai = 1020+15+13 = 1048 vnt. Suknelės = 1042-10+15+23 = 1070 vnt. Kombinezonai = 454-20+10+6 = 450 vnt.

Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius

[pic] Aįr – įrengimų ar darbo vietų skaičius; Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas; N – atitinkamų gaminių gamybos programa, vnt; tvnt – laiko norma atlikti darbui; Tn – naudingas metinis laikas; Kišd – išdirbio normų įvykdymo koeficientas.

2 lentelė Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius

|Eil|Rodikliai |Švarka|Sijona|Suknelės|Kombinezo-|Darbo ||. | |i |i | |nai |vietos||Nr.| | | | | | ||1. |Gamybos mastas (vnt)|1308 |1048 |1070 |450 |x ||2. |Naudingas metinis |1946 |1946 |1946 |1946 |x || |laikas (val.) | | | | | ||3. |Laiko norma |1,2 |0,45 |0,75 |0,9 |x || |sukirpimui | | | | | ||4. |Normų vykdymo |1,02 |1,04 |1,01 |1 |x || |koeficientas | | | | | ||5. |Darbo vietos |x |x |x |x |2 || |sukirpimui | | | | | ||6. |Laiko norma siuvimui|5,5 |1,5 |4,2 |2,5 |x ||7. |Normų vykdymo |1,02 |1,04 |1,01 |1 |x || |koeficientas | | | | | ||8. |Darbo vietos |x |x |x |x |8 || |siuvimui | | | | | ||9. |Laiko norma |- |- |3,6 |- |x || |siuvinėjimui | | | | | ||10.|Normų vykdymo |- |- |1,01 |- |x || |koeficientas | | | | | ||11.|Darbo vietos |x |x |x |x |2 || |siuvinėjimui | | | | | ||12.|Darbo vietos |x |x |x |x |1 || |apmėtymo mašinai | | | | | ||13.|Darbo vietos |x |x |x |x |1 || |kilpinei mašinai | | | | | ||14.|Darbo vietos saginei|x |x |x |x |1 || |mašinai | | | | | ||15.|Darbo vietos |x |x |x |x |2 || |lyginimo stalams | | | | | ||16.|Iš viso darbo vietų:|x |x |x |x |17 |

1) Naudingą metinį laiką apskaičiavau taip: T = 258*8*0,95=1946 val. 2) Gamybos mastas apskaičiuotas 1 lentelėje 3) Laiko normos ir normų vykdymo koeficientai buvo pateikti sąlygoje

4) Darbo vietų apskaičiavimas:Sukirpimo darbo vietos = [pic]Siuvimo darbo vietos = [pic]Siuvinėjimo darbo vietos = [pic] 5) Sąlygoje taip pat pasakyta, kad apmėtymo, kilpinė ir saginė mašinos suteikia po vieną darbo vietą, o lyginimo stalams – dvi darbo vietos.

Darbininkų, administracijos ir pagalbinių darbininkų skaičius

DS = GM*t(T*K) DS – darbuotojų skaičius GM – gamybos mastas t – laiko norma, atlikti darbai T – naudingas metinis laikas K – normų vykdymo koeficientas 3 lentelė Darbuotojų skaičius|Ei|Rodikliai |Švar|Sijona|Suknelė|Kombinezo|Darbuoto||lN| |kai |i |s |-nai |jų ||r | | | | | |skaičius||1.|Gamybos mastas (vnt) |1308|1048 |1070 |450 |x ||2.|Naudingas metinis laikas|1752|1752 |1752 |1752 |x || |(val.) | | | | | ||3.|Laiko norma sukirpimui |1,2 |0,45 |0,75 |0,9 |x |

|4.|Normų vykdymo |1,02|1,04 |1,01 |1 |x || |koeficientas | | | | | ||5.|Darbuotojų skaičius |x |x |x |x |2 || |sukirpimui | | | | | ||6.|Laiko norma siuvimui |5,5 |1,5 |4,2 |2,5 |x ||7.|Normų vykdymo |1,02|1,04 |1,01 |1 |x || |koeficientas | | | | | ||8.|Darbuotojų skaičius |x |x |x |x |9 || |siuvimui | | | | | ||9.|Laiko norma siuvinėjimui|- |- |3,6 |- |x ||10|Normų vykdymo |- |- |1,01 |- |x ||. |koeficientas | | | | | ||11|Darbuotojų skaičius |x |x |x |x |3 ||. |siuvinėjimui | | | | | ||12|Pagrindinių darbuotojų |x |x |x |x |14 ||. |skaičius | | | | | ||13|Pagalbinių darbuotojų |x |x |x |x |2 ||. |skaičius | | | | | ||14|Administracijos |x |x |x |x |3 ||, |darbuotojų skaičius | | | | | |

Šioje lentelėje buvo daromi analogiški skaičiavimai kaip 2 lentelėje, tik 3lentelėje skiriasi metinis naudingas laikas, nes įrengimai dirba ištisusmetus, o darbuotojai – su tam tikromis pertraukomis.T=(256-30-5-2)*8=1752 val. 1) Gamybos mastas apskaičiuotas 1 lentelėje; 2) Darbuotojų skaičius sukirpimui=[pic] siuvimui=[pic] siuvinėjimui= [pic]

3) Sąlygoje pasakyta, kad pagalbiniai darbuotojai sudaro 10%pagrindinių darbuotojų skaičiaus, tad pagalbinių darbuotojų skaičiųsužinosime pagrindinių darbuotojų skaičių padauginę iš 10% Pagalbiniai darbuotojai = 14*0,1=1,4[pic]2 4) Sąlygoje taip pat pasakyta, kad įmonės administracija sudaro 15% nuo visų darbuotojų skaičiaus Administracijos darbuotojai = (14+2)*0,15=2,4[pic]3

Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas ir socialinis draudimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams

DU = t*Va DU – darbo užmokestis t – laiko norma Va – valandinis atlygis

4 lentelė Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas ir socialinis draudimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams

|Ei|Rodikliai |Švarka|Sijonai|Suknel|Kombinezon||l.| |i | |ės |ai ||Nr| | | | | ||. | | | | | ||1 |Sukirpim|Laiko norma |1,2 |0,45 |0,75 |0,9 || |as |(val.) | | | | || | |Valandinis |6,9 |5,2 |6,9 |4,9 || | |atlygis (Lt) | | | | ||2 |Siuvimas|Laiko norma |5,5 |1,5 |4,2 |2,5 || | |(val.) | | | | || | |Valandinis |6,2 |4,2 |4,8 |5,2 || | |atlygis (Lt) | | | | ||3 |Siuvinėj|Laiko norma |- |- |3,6 |- || |imas |(val.) | | | | || | |Valandinis |- |- |5,8 |- || | |atlygis (Lt) | | | | ||4 |Vienam gaminiui tenkantis |42,38 |8,64 |46,22 |17,41 || |darbo užmokestis | | | | || |(Lt) | | | | ||5 |Premijos procentas |15 |15 |18 |15 || |(%) | | | | ||6 |Premijos suma |6,36 |1,3 |8,32 |2,61 || |(Lt) | | | | ||7 |Darbo užmokestis su premija|48,74 |9,94 |54,54 |20,02 || |(Lt) | | | | ||8 |Socialinis draudimas |15,11 |3,08 |16,91 |6,21 || |(Lt) | | | | ||9 |Gamybos mastas |1308 |1048 |1070 |450 || |(vnt.) | | | | ||10|Darbo užmokestis gamybos |63751,|10417,1|58357,|9009,0 || |programai (Lt) |92 |2 |8 | ||11|SOC draudimas visai |19763,|3227,84|18093,|2794,5 || |programai (Lt) |88 | |7 | |

1) Gamybos programa apskaičiuota 1 lentelėje; 2) Laiko norma ir valandinis atlygis buvo pateikti sąlygoje;

3) Vienam gaminiui tenkantį darbo užmokestį paskaičiavau taip: Švarkai= 1,2*6,9+5,5*6,2=42,38 Lt Sijonai= 0,45*5,2+1,5*4,2=8,64 Lt Suknelės=0,75*6,9+4,2*4,8+3,6*5,8=46,22 Lt Kombinezonai=0,9*4,9+2,5*5,2=17,41 Lt 4) Premijos apskaičiavimai: Švarkai=42,38*0,15=6,36 Lt Sijonai=8,64*0,15=1,3 Lt Suknelės=46,22*0,18=8,32 Lt Kombinezonai =17,41*0,15=2,61 Lt

5) Darbo užmokestis su premija lygus: Švarkai= 42,38+6,36=48,74 Lt Sijonai =8,64+1,3=9,94 Lt Suknelės=46,22+8,32=54,54 Lt Kombinezona=17,41+2,61=20,02 Lt 6) Socialinis draudimas: Švarkai= 48,74*0,31=15,11 Lt Sijonai =9,94*0,31=3,08 Lt Suknelės= 54,54*0,31=16,91 Lt Kombinezonai= 20,02*0,31=6,21 Lt 7) Darbo užmokestis gamybinei programai apskaičiuojamas, gaminio darbo užmokestį padauginus iš gamybos masto: Švarkai= 48,74*1308=63751,92 Lt Sijonai= 9,94*1048=10417,12 Lt Suknelės= 54,54*1070=58357,8 Lt Kombinezonai= 20,02*450=9009,0 Lt 8) Socialinis draudimas gamybinei programai apskaičiuojamas, gaminio soc. draudimą padauginus iš gamybos masto: Švarkai= 15,11*1308=19763,88 Lt Sijonai= 3,08*1048=3227,84 Lt Suknelės=16,91*1070=18093,7 Lt Kombinezonai= 6,21*450=2794,5 Lt

Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui

DU = T*VAvid.*darbuotojų skaičius DU – darbo užmokestisDU su premija = DU+premijos suma T – naudingas metinis laikasSOC. draudimo įmokos = DU su premija*0,31 VAvid. – vidutinis valandinis

atlygis

Vieno administracijos darbuotojo vidutinė mėnesio alga sudaro 90% vidutinėsrespublikoje nustatytos uždarbio sumos. 2002 metais I ketvirtį vidutinis atlygisrespublikoje buvo 1087 Lt. Soc. draudimo įmokos skaičiuojamos administracijaianalogiškai kaip ir pagalbiniams darbuotojams, t.y. darbo užmokestį dauginant iš 31%.

5 lentelė Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui

|Ei|Darbuotojai|Darbuoto|Vidutin|Nauding|Vidutinė |Darbo |Soc. ||l.| |jų |is |as |vieno |užmokes|draudim||Nr| |skaičius|valandi|laikas |darbuotojo|-tis |as ||. | | |nis | |mėnesio |(Lt) | || | | |atlygis| |alga | |(Lt) || | | |(Lt) | |(Lt) | | ||1 |Pagalbiniai|2 |4,19 |1752 |x |14681,7|4551,35|| |darbuotojai| | | | |6 | ||2 |Administrac|3 |x |12 |978,3 |35218,8|10917,8|| |ijos | | | | | |3 || |darbuotojai| | | | | | |

1) Darbuotojų skaičius apskaičiuotas 3 lentelėje;2) Apskaičiuojame vidutinį valandinį atlygį. Žinome, kad vidutinė darbų kategorija yra 2,8; VAvid.=3,42+(4,38-3,42)*0,8=4,19 Lt3) Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis = 4,19*1752*2=14681,76 Lt4) Pagalbiniams darbuotojams priskiriamas soc. draudimas= 14681,76*0,31= 4551,35 Lt5) Vidutinė vieno administracijos darbuotojo mėnesio alga = 1087*0,9=978,3 Lt6) Visų administracijos darbuotojų metinis atlyginimas = 978,3*3*12=35218,8 Lt7) Administracijos darbuotojams priskiriamas soc. draudimas=35218,8*0,31=10917,83Lt

Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui, medžiagų

poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai

Medžiagų vertė vienam gaminiui = medžiagos poreikis gaminiui*vieneto kainaMedžiagų poreikis metinei programai = medžiagos poreikis vienetui*gamybosmastasMetinės programos medžiagų vertė = medžiagų poreikis metineiprogramai*vieneto kaina 6 lentelė Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui, medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai

|Gaminys|Medžiagos |Mata|Medžia-|Viene|Tiesiogi|Gamybo|Medžiag|Išlaido|| |pavadinima|-vim|gos |to |nės |s |ų |s || |s |o |poreiki|kaina|išlaidos|mastas|poreiki|metinei|| | |vien|s |(Lt) |medžiago| |s |program|| | |e- |vienetu| |ms | |metinei|ai || | |tas |i | |vienam | |program| || | | | | |gaminiui| |ai |(Lt) || | | | | |(Lt) | | | || |Pusvilnė |m |2,6 |35 |x |1308 |3400,8 |119028 || | | | | | | | | ||Švarkas| | | | | | | | || |Pamušalini|m |2,2 |12,5 |x |1308 |2877,6 |35970 || |s šilkas | | | | | | | || |Petukai |vnt.|2 |2 |x |1308 |2616,0 |5232 || |Sagos |vnt.|8 |2,5 |x |1308 |10464,0|26160 ||Tiesioginės |Lt |x |x |142,5 |x |x |x ||išlaidos medž. 1 | | | | | | | ||gaminiui | | | | | | | || |Šilkas |m |2,8 |25 |x |1070 |2996,0 |74900 || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||Suknelė| | | | | | | | || |Pamušalini|m |0,7 |10,5 |x |1070 |749,0 |7864,5 || |s šilkas | | | | | | | || |Petukai |vnt.|2 |1,5 |x |1070 |2140,0 |3210 || |Siuvinėjim|Lt |5 |5 |x |1070 |x |5350 || |o siūlai | | | | | | | || |Sagos |vnt.|7 |1,5 |x |1070 |7490,0 |11235 ||Tiesioginės |Lt |x |x |115,85 |x |x |x ||išlaidos medž. | | | | | | | ||1gaminiui | | | | | | | || |Pusvilnė |m |1 |42 |x |1048 |1048 |44016 || | | | | | | | | || | | | | | | | | ||Sijonas| | | | | | | | || |Pamušalini|m |1,2 |12 |x |1048 |1257,6 |15091,2|| |s šilkas | | | | | | | || |Užtrauktuk|vnt.|2 |1,5 |x |1048 |2096 |3144 || |as | | | | | | | || |Sagos |vnt.|1 |0,35 |x |1048 |1048 |366,8 || |Kitos |Lt |2,5 |2,5 |x |1048 |2620 |6550 || |medžiagos | | | | | | | ||Tiesioginės |Lt |x |x |66,0 |x |x |x ||išlaidos medž. 1 | | | | | | | ||gaminiui | | | | | | | || |Audinys |m |3,1 |18 |x |450 |1395 |25110 ||Kombine| | | | | | | | ||-zonai | | | | | | | | || |Petukai |vnt.|2 |3 |x |450 |900 |2700 || |Užtrauktuk|vnt.|1 |1,2 |x |450 |450 |540 || |as | | | | | | | || |Kitos |Lt |5,6 |5,6 |x |450 |2520 |14112 || |medžiagos | | | | | | | ||Tiesioginės |Lt |x |x |94,36 |x |x |x ||išlaidos medž. 1 | | | | | | | ||gaminiui | | | | | | | |

1) Medžiagos poreikis vienetui ir vieneto kaina buvo pateikti sąlygoje;2) Gamybos mastas apskaičiuotas 1 lentelėje;

3) Medžiagų vertės gaminiui apskaičiavimas: Švarkas = 2,6*35+2,2*12,5+2*2+8*2,5=142,5 Lt Suknelė = 2,8*25+0,7*10,5+2*1,5+5*5+7*1,5=115,85 Lt Sijonas = 1*42+1,2*12+2*1,5+1*0,35+2,5*2,5=66,0 Lt Kombinezonas = 3,1*18+2*3+1*1,2+5,6*5,6=94,36 Lt4) Medžiagų poreikis metinei programai apskaičiavimas: Pusvilnė = 2,6*1308=3400,8 Pamušalinis šilkas = 2,2*1308=2877,6 Petukai = 2*1308=2616,0 Sagos= 8*1308=10464 ir t.t.5) Išlaidų metinei programai apskaičiavimas: Pusvilnė = 3400,8*35=119028 Lt Pamušalinis šilkas = 2877,6*12,5=35970 Lt Petukai= 2616*2=5232 Lt

Sagos = 10464*2,5=26160 Lt ir t.t.

Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai gamybos programai

Tiesioginės vieno gaminio išlaidos = medžiagų vertė +pagrindinio darbuotojodarbo užmokestis + soc. draudimasTiesioginės gamybinės programos išlaidos = tiesioginės vieno gaminioišlaidos*gamybos mastas 7 lentelė Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai gamybos programai|Rodikli|Gamybo|Medžiagų vertė|Darbo |Soc. draudimas|Tiesioginės ||ai |s |Lt |užmokestis Lt|Lt |išlaidos || |mastas| | | |Lt ||1 |Sukirpimo |2 |4 |2 |6 |12 |0,7 |17 || |vieta | | | | | | | ||2 |Siuvimo |8 |2,5 |1,25 |3,75 |30 |0,7 |43 || |mašinos | | | | | | | ||3 |Siuvinėjimo |2 |2,5 |1,25 |3,75 |7,5 |0,5 |15 || |mašinos | | | | | | | ||4 |Apmėtymo |1 |2 |1 |3 |3 |- |3 || |mašinos | | | | | | | ||5 |Kilpinė mašina|1 |2 |1 |3 |3 |- |3 ||6 |Saginė mašina |1 |2 |1 |3 |3 |- |3 ||7 |Lyginimo |2 |3 |1,5 |4,5 |9 |- |9 || |stalai | | | | | | | ||8 |Pagalbinių |2 |3,5 |1,75 |5,25 |10,5 |- |11 || |darbininkų | | | | | | | || |darbo vieta | | | | | | | ||Visas gamybinis | | | | | | |104 ||plotas | | | | | | | |

1) Įrengimų skaičius apskaičiuotas 2 lentelėje; įrengimų užimamas plotas be aptarnavimo zonos ir panaudojimo koeficientas buvo pateikti sąlygoje 2) Papildomas zonos aptarnavimo plotas sudaro 50% įrengimo užimamo ploto: Sukirpimo vieta = 4*0,5=2 m2 Siuvimo mašinos = 2,5*0,5=1,25 m2 Siuvinėjimo mašinos = 2,5*0,5=1,25 m2 3) Įrengimo užimamas plotas su aptarnavimo zona: Sukirpimo vieta = 4+2=6 m2 Siuvimo mašinos = 2,5+1,25=3,75 m2 Siuvinėjimo mašinos = 2,5+1,25=3,75 m2 ir t.t. 4) Visų darbo vietų užimamas plotas: Sukirpimo vieta = 6*2=12 m2 Siuvimo mašinos =3,75*8=30 m2 Siuvinėjimo mašinos = 3,75*2=7,5 m2 ir t.t. 5) Gamybinis plotas: Sukirpimo vieta = 12/0,7=17 m2 Siuvimo mašinos = 30/0,7=43 m2 Siuvinėjimo mašinos = 7,5/0,5=15 m2 Bendras pastatų plotas ir vertė litais

Sandėlių plotas = gamybinis plotas * 0,15Buitinių ir administracinių patalpų plotas = gamybinis plotas *0,18Sandėlių vertė = sandėlių plotas * 1 m2 kainaBuitinių ir administracinių patalpų vertė = buitinių bei administraciniųpatalpų plotas * 1 m2 kaina 10 lentelė Bendras pastatų plotas ir vertė litais|Pastatai |Pastatų plotas |1 m2 kaina |Pastatų vertė || |m2 |Lt |Lt ||Sandėliavimo patalpos |16 |660 |10560 ||Gamybinės patalpos |102 |660 |67320 ||Buitinės bei |19 |660 |12540 ||administracinės | | | ||patalpos | | | ||Bendras pastatų plotas |137 |660 |90420 ||ir vertė | | | |

1) Gamybinių patalpų plotas apskaičiuotas 9 lentelėje; pastatų 1 m2 kaina 660 litų 2) Sandėlių, buitinių ir administracinių patalpų plotas:

Sandėliavimo patalpos = 102*0,15=16 m2 Buitinės bei administracinės patalpos = 102*0,19 =19 m2 Bendras pastatų plotas = 16+102+19=137 m2 3) Pastatų plotų vertė: Sandėliavimo patalpos =16*660=10560 Lt Gamybinės patalpos = 102*660=67320 Lt Buitinės bei administracinės patalpos = 19*660=12540 Lt Bendra pastatų vertė = 137*660=90420 Lt

Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir jos vertė

Elektros energijos kiekis = Įsk*Pv*Tu*KpĮsk – įrengimų skaičiusPv – įrengimų variklių galingumasTu – įrengimų darbo laiko trukmėKp – energijos paklausos koeficientas

Energijos vertė = energijos kiekis * kilovatvalandės kaina 11 lentelė Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams ir jos vertė|Įrengimų |Įrengim|Įrengimo|Nauding|Varikli|Kilovat-|Energij|Energi||(darbo vietų) |ų |elektros|as |ų |valandės|os |jos ||pavadinimas |skaičiu|variklių|laikas |galingu|kaina |kiekis |vertė || |s |galingum| |mo | | | || | |as kW| |paklaus|Lt |KW |Lt || | | | |os | | | || | | | |koefici| | | || | | | |en-tas | | | ||Sukirpimo |2 |0,3 |1946 |0,6 |0,27 |701 |189,27||vieta | | | | | | | ||Siuvimo |8 |0,4 |1946 |0,6 |0,27 |3737 |1008,9||mašinos | | | | | | |9 ||Siuvinėjimo |2 |0,4 |1946 |0,6 |0,27 |935 |252,45||mašinos | | | | | | | ||Apmėtymo |1 |0,5 |1946 |0,6 |0,27 |584 |157,68||mašinos | | | | | | | ||Kilpinės |1 |0,3 |1946 |0,6 |0,27 |351 |94,77 ||mašinos | | | | | | | ||Saginės |1 |0,3 |1946 |0,6 |0,27 |351 |94,77 ||mašinos | | | | | | | ||Lyginimo |2 |0,4 |1946 |0,6 |0,27 |935 |252.45||stalai | | | | | | | ||Pagalbinių |2 |0,2 |1946 |0,6 |0,27 |467 |126,09||darbininkų | | | | | | | ||darbo vieta | | | | | | | ||Iš viso: | | | | | | | |

Naudingas laikas T = 256*8*0,95=1946 h 1) Energijos kiekis apskaičiuojamas: Sukirpimo vieta = 2*0,3*1946*0,6=701 kW Siuvimo mašinos = 8*0,4*1946*0,6=3737 kW Siuvinėjimo mašinos = 2*0,4*1946*0,6=935 kW 2) Energijos vertės apskaičiavimas: Sukirpimo vieta = 701*0,27=189,27 Lt Siuvimo mašinos = 3737*0,27=1008,99 Lt Siuvinėjimo mašinos = 935*0,27=252,45

Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidevėjimo sąnaudos

Įrengimų (patalpų) nusidevėjimas = [pic]V1 – pradinė vertėV2 – likvidacinė vertėt – tarnavimo laikasĮrengimų nusidevėjimas = irengimo nusidevėjimas * įrengimų skaičiusLikvidacinė vertė sudaro 10% pradinės vertės 12 lentelė Gamybinės paskirties įrengimų ir pastatų metinės nusidevėjimo sąnaudos|Įrengimų (darbo|Įrengim|Pradinė |Tarnavimo |Likvidacinė|Metinis ||vietų) |ų |vertė |laikas |vertė |nusidevėjim||pavadinimas |skaičiu|Lt |t |Lt |as Lt || |s | | | | ||Sukirpimo vieta|2 |780 |5 |78 |281 ||Siuvimo mašinos|8 |4500 |5 |450 |6480 ||Siuvinėjimo |2 |4500 |5 |450 |1620 ||mašinos | | | | | ||Apmėtymo |1 |1300 |5 |130 |234 ||mašinos | | | | | ||Kilpinė mašina |1 |1100 |5 |110 |198 ||Saginė mašina |1 |950 |5 |95 |171 ||Lyginimo stalai|2 |600 |5 |60 |108 ||Pagalbinių |2 |350 |2 |35 |315 ||darbininkų | | | | | ||darbo vieta | | | | | ||Gamybinės |x |67320 |15 |6732 |4039 ||patalpos | | | | | ||Iš viso: |x |x | |x |13446 ||Sandėliavimo |x |10560 |15 |1056 |633,6 |

|pastatai | | | | | ||Buitinės bei |x |90420 |15 |9042 |5425,2 ||administracinės| | | | | ||patalpos | | | | | |

1) Įrengimų skaičius apskaičiuotas 2 lentelėje; vieno įrengimo kaina pateikta sąlygoje 2) Nusidevėjimo skaičiavimas: Sukirpimo vieta = [pic] Siuvimo mašinos = [pic] Gamybinės patalpos = [pic] Pagalbinių darbininkų darbo vieta = [pic] 3) Skiltyje “iš viso” sudėjau įrengimų ir gamybinių patalpų metinį nusidevėjimą, nes ši suma bus reikalinga skaičiuojant netiesiogines išlaidas.

Netiesioginės gamybos išlaidosNetisioginės gamybos išlaidos = gamybinių įrengimų nusidevėjimas +gamybinio ploto nusidevėjimas + pagalbinių darbininkų darbo užmokestis +įmokos soc. draudimui nuo pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio + išlaidoselektros energijai +pagalbinės medžiagos + ryšių išlaidos + kitosnetiesioginės išlaidos. 13 lentelė Netiesioginės gamybos išlaidos|Išlaidų rūšys |Įšlaidų suma Lt ||Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis |19526,74 ||Pagalbinių darbuotojų priskiriamas soc. |6053,29 ||draudimas | ||Gamybinių pastatų ir įrengimų nusidevėjimas|13446,00 ||Elektros energijos išlaidos |2050,11 ||Išlaidos pagalbinėms medžiagoms |21000,0 ||per mėnesį sunaudotos medžiagos |1750 ||laikas (mėn.) |12 ||Ryšių gamybiniam personalui išlaidos |1468,8 ||mėnesinis abonentinis mokestis |36 ||metinis abonentinis mokestis |432 ||mokestis už pokalbius per mėnesį |86,4 ||mokestis už pokalbius per metus |1036,8 ||Netiesioginės išlaidos |63544,94 |

1) Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis ir priskiriamas soc.draudimas apskaičiuotas 5 lentelėje 2) Gamybinių pastatų ir įrengimų nusidevėjimas apskaičiuotas 12 lentelėje 3) Elektros energijos išlaidos apskaičiuotos 11 lentelėje 4) Išlaidos pagalbinėms medžiagoms pateiktos sąlygoje: per mėnesį pagalbinėms medžiagoms išleidžiama 1750 Lt, tad per metus ši suma lygi 1750*12=21000 Lt 5) Ryšių gamybiniam personalui išlaidų apskaičiavimas: Žinome, kad per mėnesį gamybinio personalo pokalbiai trunka 12 valandų, tad per metus bendrovė turi sumokėti ne tik už pokalbių laiką, bet ir abonentinį mokestį. Taigi ryšių išlaidų apskaičiavimas: Ryšių išlaidos = 12*36+0,12*12*60*12=1468,8 Lt 6) Netiesioginės išlaidos gaunamos sudėjus visas išlaidų sumas:

Netiesioginės išlaidos = 19526,74+6053,29+13446+2050,11+21000+1468,8=63544,94

Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma, vieno gaminio savikaina ir kaina litaisNetiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui paskirstomos proporcingaitiesioginėms išlaidomsNetiesioginių išlaidų dalis tenkanti tiesioginėms išlaidoms (koeficientas)= netiesioginės išlaidos/tieioginės išlaidosVieno gaminio netiesioginės išlaidos = koeficientas * vieno gaminiotiesioginės išlaidosVieno gaminio savikaina = tiesioginės išlaidos vienam gaminiui +netiesioginės išlaidos vienam gaminiuiVieno gaminio kaina = vieno gaminio savikaina/gaminio savikainos daliskainoje 14 lentelė Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma, vieno gaminio savikaina ir kaina litais|Gaminio |Gamybo|Tiesioginės |Netiesioginės|Koefic|Gamini|Gaminio|Gamini||pavadinim|s |gamybos |gamybos |ientas|o |savikai|o ||as |mastas|išlaidos Lt |išlaidos Lt | |savika|nos |kaina || | | | | |ina |dalis |Lt || | | | | |Lt |kainoje| || | | | | | |% | ||Švarkai |1323 |1288 |221,59|295,45|390880,3|293163,5|380539,6|285407,9|| | | | | |5 |7 | |2 ||Sijonai |1048 |1020 |86,12 |114,83|120341,8|90253,76|117126,6|87842,4 || | | | | |4 | | | ||Suknelės |1080 |1042 |198,31|305,09|329497,2|214174,8|317903,7|206639,0|| | | | | | | |8 |2 ||Kombinezo|470 |454 |130,72|201,11|94521,7 |61438,4 |91303,94|59346,88||nai | | | | | | | | ||Iš viso: |x |x |x |x |935241,0|659030,5|906873,9|639236,2|| | | | | |9 |3 |2 |2 |

1) Gatavos produkcijos likučiai metų pradžiai pateikti 1 lentelėje Gatava produkcija : Švarkai = 1308+15=1323 vnt. Sijonai = 1048, nes likučių metų pradžiai nėra Suknelės = 1070+10=1080 vnt. Kombinezonai = 450+20=470 vnt. 2) Parduotos produkcijos apimtys pateiktos sąlygoje 3) Gaminio savikaina ir kaina apskaičiuota 14 lentelėje 4) Gatavos produkcijos pardavimo vertė: Švarkai = 1323*295,45=390880,35 Lt Sijonai = 1048*114,83=120341,84 Lt Suknelės = 1080*305,09=329497,2 Lt Kombinezonai = 470*201,11=94521,7 Lt 5) Gatavos produkcijos savikainos vertė: Švarkai = 1323*221,59=293163,57 Lt Sijonai = 1048*86,12=90253,76 Lt Suknelės = 1080*198,31=214174,8 Lt Kombinezonai = 470*130,72=61438,4 Lt

6) Parduotos produkcijos pardavimo vertė: Švarkai = 1288*295,45=380539,6 Lt Sijonai = 1020*114,83=117126,6 Lt Suknelės = 1042*305,09=317903,78 Lt Kombinezonai = 454*201,11=91303,94 Lt 7) Parduotos produkcijos savikainos vertė: Švarkai = 1288*221,59=285407,92 Lt Sijonai = 1020*86,12=87842,4 Lt Suknelės = 1042*198,31=206639,02 Lt Kombinezonai = 454*130,72=59346,88 Lt

Veiklos sąnaudosVeiklos sąnaudos = administracijos darbuotojų darbo užmokestis + įmokossoc.draudimui nuo administracijos darbuotojų darbo užmokesčio + šaltovandens sąnaudos + karšto vandens sąnaudos + ryšių sąnaudos + šiukšliųišvežimas + kitos veiklos sąnaudos 16 lentelė Veiklos sąnaudos|Veiklos sąnaudos |Išlaidų suma per |Išlaidų suma per || |mėnesį Lt |metus Lt |

|Administracijos darbuotojų darbo |- |35218,8 ||užmokestis | | ||Priskaičiuotas soc.draudimas |- |10917,83 ||Šalto vandens sąnaudos |20,60 |247,2 ||Karšto vandens sąnaudos |10,69 |128,28 ||Ryšių sąnaudos | |1123,2 ||abonentinis mokestis |36,0 |432,0 ||mokestis už pokalbius |57,60 |691,2 ||Šiukšlių išvežimas |36,0 |108,0 ||Kitos ūkinės veiklos sąnaudos |- |18200,0 ||Iš viso: |x |65943,31 |

1) Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir soc.draudimas apskaičiuotas 5 lentelėje 2) Šalto vandens sąnaudos mėnesiui pateiktos sąlygoje, o metines apskaičiuojame (1 m3 kaina 4,12 Lt) Metinės šalto vandens sąnaudos = 5*4,12*12=247,2 Lt 3) Karšto vandens sąnaudos pateiktos sąlygoje, metines sąnaudas apskaičiuojame Metinės karšto vandens sąnaudos = 10,69*12=128,28 Lt 4) Ryšių sąnaudų apskaičiavimas: Per mėnesį administracijos darbuotojų pokalbiai trunka 8 valandas Metinės ryšių sąnaudos = 36*12*8*60*0,12*12=1123,2 Lt 5) Šiukšlių išvežimo sąnaudos kas ketvirtį = 36*12/4=108 Lt 6) Kitos ūkinės veiklos sąnaudos pateiktos sąlygoje

Bendrasis ir grynasis pelnasBendrasis pelnas = parduota produkcija – parduotos produkcijos savikainaVeiklos pelnas (pelnas prieš apmokestinimą) = bendrasis pelnas – veiklossąnaudosPelno mokestis = pelnas prieš apmokestinimą * 0,15Grynasis pelnas = pelnas prieš apmokestinimą – pelno mokestis 17 lentelė Bendrasis ir grynasis pelnas|Rodikliai |Suma Lt ||Parduota produkcija |906873,92 ||Parduotos produkcijos |639236,22 ||savikaina | ||Bendrasis pelnas |267637,7 ||Veiklos sąnaudos |65943,31 ||Pelnas prieš apmokestinimą |201694,39 ||Pelno mokestis (15%) |30254,16 ||Grynasis pelnas |171440,23 |

1) Parduota produkcija ir parduotos produkcijos vertė apskaičiuota 15 lentelėje 2) Bendras pelnas = 906873,92-639236,22=267637,7 Lt 3) Veiklos sąnaudos apskaičiuotos 16 lentelėje 4) Pelnas prieš apmokestinimą = 267637,7-65943,31=201694,39 Lt 5) Pelno mokestis = 201694,39*0,15=30254,16 Lt 6) Grynasis pelnas = 201694,39-30254,16=171440,23 Lt

Pardavimų pelningumasPardavimų pelningumas = bendrasis pelnas/pardavimų apimtis * 100 18 lentelė Pardavimų pelningumas|Rodikliai |Suma || |Lt ||Bendrasis pelnas |267637.|| |7 ||Pardavimų apimtis |906873.|| |92 ||Pardavimų (bendrasis) |30 ||pelningumas % | ||Grynasis pelnas |171440.|| |23 ||Pardavimų (grynasis) |19 ||pelningumas % | |

1) Bendrasis pelnas apskaičiuotas 17 lentelėje 2) Pardavimų apimtis apskaičiuota 15 lentelėje 3) Bendrasis pardavimų pelningumas = 267637,7/906873,92*100=30% 4) Grynasis pelnas apskaičiuotas 15 lentelėje 5) Grynasis pardavimų pelningumas = 171440,23/906873,92*100=19%

Įmonės statusasĮmonė turi smulkaus ir vidutinio verslo statusą, nes darbuotojų skaičiusyra mažiau negu 50 per metus ir metinė apyvarta yra mažesnė nei 5000000 Lt.

Išvados Pagal atliktus paskaičiavimus matome, kad bendrovė nėra nuostolingat.y. galutinį įmonės veiklos rezultatą apibūdina pelnas, pajamos,produkcijos pelningumas ir t.t., kurie priklauso nuo įmonės turimų išlaidų.Kad padidėtų bendrovės pelnas turėtų sumažėti gaminamų prekių savikaina.Jeigu savikainai mažinti, reikia mažinti pagrindinių darbuotojų skaičių.Sumažėjus pagrindinių darbuotojų skaičiui sumažėtų netiesioginės gamybosišlaidos, o tai sumažintu gaminių savikainą. Sumažinus gaminių savikainągalima sumažinti ir gaminio kainą, tada padidės apyvarta ir iš to padidėsbendras pelnas. Dar reikėtų sumažinti patalpų gamybinį plotą, paskirstymo koeficientąir pagalbinius darbuotojus. Atitinkamai pagal darbuotojų skaičių reikalinga bus mažiau irengimų,tada sumažėja bendra įrengimų suma ir nusidevėjimo suma. Pagal visus skaičiavimus gaunama mažesnė gaminių savikaina, kadangisumažėja tiesioginės išlaidos ir netiesioginės išlaidos, kuo pasekojesumažėja vieno gaminio tiesioginės išlaidos, iš ko seka mažesnėsnetiesioginės išlaidos tenkančios vienam gaminiui. Padidinti pelną galima didinant gamybos ir pardavimų apimtis. Gamybosapimtis didinant gali padidėti įvairių nuolaidų suteikimas klientams. Tiknuo įmonės vadovų organizuotumo ir sumanumo priklausys ar bendrovė klestėsar ne. taip pat reikėtų nepamiršti, kad klientus padeda pritraukti naujigaminiai ir naujas prekių asortimentas.