verslo ekonomika

Gamybos masto apskaičiavimas.
Gamybos mastas = parduota produkcija – pagamintos produkcijos likučiai sandelyje metų pradžioje + pagamintos produkcijos likučiai metų pabaigoje – nebaigtos gamybos likučiai metų pradžioje + nebaigtos gamybos likučiai metų pabaigoje
1 lentelė
Eil. nr. Rodikliai Matavimo vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės
1. Parduotina produkcija vnt. 1624 1836
2. Kalendorinės dienos dienos 360 360
3. Gatavos produkcijos atsargos laikotarpio pabaigoje dienos 5 5
4. Gatavi gaminiai laikotarpio pabaigoje vnt. 22 25
5. Gatavi gaminiai laikotarpio pradžioje vnt. 42 88
6. Gatava pagaminama produkcija per metus vnt. 1605 1773
7. Gamybos ciklo trukmė dienos 7 7
8. Nebaigta produkcija vnt. 31 35
9. Baigtumo koeficientas 0,65 0,65
10. Nebaigta produkcija prilyginta baigtai vnt. 20 22
11. Gamybos mastas vnt. 1625 1795

Gatavi gaminiai laikotarpio pabaigoje = parduotina produkcija : kalendorinės dienos *gatavos produkcijos atsargos laikotarpio pabaigoje
Natūralios odos rankinės = 1624 : 360 * 5 = 22
Dirbtinės odos rankinės = 1836 : 360 * 5 = 25
Gatava pagaminama produkcija per metus = parduotina produkcija + gatavi gaminiai laikotarpio pab. – gatavi gaminiai laikotarpio pradžioje
Natūralios odos rankinės = 1624 + 22 – 42 = 1605
Dirbtinės odos rankinės = 1836 + 25 – 88 = 1773
Nebaigta produkcija = gatava pagaminama produkcija per metus : kalendorinės dienos * gamybos ciklo trukmės
Natūralios odos rankinės = 1624 : 360 * 7 = 31
Dirbtinės odos rankinės = 1836 : 360 * 7 = 35
Nebaigta produkcija prilyginta baigtai = nebaigta produkcija * baigtumo koeficientas
Natūralios odos rankinės = 31 * 0,65 = 20
Dirbtinės odos rankinės = 35 * 0,65 = 22
Gamybos mastas = gatava pagaminama produkcija per metus + nebaigta produkcija prilyginta baigtai
Natūralios odos rankinės = 1605 + 20 = 1625
Dirbtinės odos rankinės = 1773 + 22 = 1795
Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičiavimas.
Aįr.= =
Aįr – įrengimų ar darbo vietų skaičius;
Tn – naudingas laikas;
Kišd – išdirbio normų įvykdymo koeficientas;
tvnt – įrengimo darbo laiko sąnaudų norma; 2 lentelė
Nr. Rodikliai Vnt. Siuvimas Sukirpimas
Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės
1. Gamybos mastas ( N) vnt. 1625 1795 1418 1582
2. Laiko norma (tvnt) val. 1,30 1,20 0,25 0,25
3. Įrengimų naudingas laikas (Tn) val. 1976 1976 1976 1976
4. Normų koeficientas (Kišd) val. 1,02 1,04 1,02 1,04
5. Įrengimų skaičius vnt. 1 1 0,176 0,19
6. Iš viso: vnt. 2 1
Naudingas laikas = įmonė dirba 5 dienas per savaitę * viena pamaina 8h. * 52 savaitės per metus * įrengimų techninei priežiūrai ir remontui numatoma 5 nominalaus laiko fondo (0,95) = 5 * 8 * 52 * 0,95 = 1976
Siuvimas:
Natūralios odos rankinės = (1625 * 1,30) : (1976 * 1,02) = 1 Dirbtinės odos rankinės = (1795 * 1,20) : (1976 * 1,04) = 1
Sukirpimas:
Natūralios odos rankinės = (1418 * 0,25) : (1976 * 1,02) = 0,176 Dirbtinės odos rankinės = (1582 * 025) : (1976 1,04) = 0,19

Pagrindinių ir pagalbinių darbininkų skaičius.

Dp= =

P – gaminių skaičius;
t – vieno gaminio pagaminimo darbo imlumas, norm. val.;
F – vieno darbininko efektyvus (naudingas) darbo laikas per tam tikrą laikotarpį, val.;
Kišd. – numatomas išdirbio normų įvykdymo koeficientas;
Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas, norm. val.
3 lentelė
Nr. Rodikliai Matavimo vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės Pagalbiniai darbininkai Iš viso darbininkų
siuvimas sukirpimas siuvimas sukirpimas
1. Gamybos mastas vnt. 1624 1624 1795 1795
2. Laiko norma val. 1,30 0,25 1,20 0,25
3. Darbininkų naudingas laikas val. 1780 1780 1780 1780
4. Išdirbio normų įvykdymo koeficientas 1,02 1,02 1,04 1,04
5. Darbininkų poreikis 1 0,5 1 0,5 1 4
Darbininkų naudingas laikas: 5*52 – 30 – 5 = 225 * 8 – 20 = 1780

Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės Pagalbiniai darbininkai = ≈1
Dpsiuvimo= = ≈1 Dpsiuvimo= = ≈1
Dpsukirpimo= = ≈0,5 Dpsukirpimo= = ≈0,5

Tiesioginės išlaidos vienam gaminiui

Norma * Kaina = Suma 4 lentelė
Nr. Medžiagos pavadinimas Matavimo vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės
Norma Kaina, Lt Suma, Lt Norma Kaina, Lt Suma, Lt
1. Oda M 0,5 95,00 47,5 0,5 18,5 9,25
2. Pamušalas M 0,4 5,20 2,08 0,4 4,80 1,92
3. Sagteliai vnt. 3 0,43 1,29 3 0,43 1,29
4. Užtrauktukas M 0,7 1,75 1,23 0,7 1,75 1,23
5. Skylutės vnt. 14 0,04 0,56 8 0,04 0,32
6. Papuošimas vnt. 1 0,75 0,75 1 0,75 0,75
7. Virvė M 1 0,51 0,51 1 0,51 0,51
8. Antgaliai vnt. 2 0,06 0,12 2 0,06 0,12
9. Kantas M 1,4 0,20 0,28 1,4 0,20 0,28
10. Siūlai apdailai Ritė 0,2 6,00 1,2 0,2 6,00 1,2
11. Iš viso: 55,52 16,87

Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos rankinės:
Oda = norma * kaina = 0,5 * 95,00 = 47,5 Oda = 0,5 * 18,5 = 9,25
Pamušalas = 0,4 * 5,2 = 2,08 Pamušalas = 0,4 * 4,80 = 1,92
Sagteliai = 3 * 0,43 = 1,29 Sagteliai =3 * 0,43 = 1,29
Užtrauktukas = 0,7 * 1,75 = 1,23 Užtrauktukas = 0,7 * 1,75 = 1,23
Skylutės = 14 * 0,04 = ,56 Skylutės = 8 * 0,04 = ,32
Papuošimas = 1* 0,75 = 0,75 Papuošimas = 1* 0,75 = 0,75
Virvė = 1 * 0,51 = 0,51 Virvė = 1 * 0,51 = 0,51
Antgaliai = 2 * 0,06 = 0,12 Antgaliai = 2 * 0,06 = 0,12
Kantas = 1,4 * 0,20 = 0,28 Siūlai apdailai = 0,2 * 6,00 1,2
Siūlai apdailai = 0,2 * 6,00 1,2 Kantas = 1,4 * 0,20 = 0,28
Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai.

Poreikis = Norma ּ Mastas
Vieneto kaina = Suma
Vertė = Mastas ּ Kaina
5 lentelė
Nr. Medžiagos pavadinimas Matavimo Vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės
Norma Mastas Poreikis Vieneto kaina, Lt Vertė, Lt Norma Mastas Poreikis Vieneto kaina, Lt Vertė, Lt
1. Oda M 0,5 1625 821,5 47,5 77187,5 0,5 1795 897,5 9,25 16603,75
2. Pamušalas M 0,4 1625 650 2,08 4225 0,4 1795 718 1,92 3446,4
3. Sagteliai vnt. 3 1625 4875 1,29 2096,25 3 1795 5385 1,29 2315,55
4. Užtrauktukas M 0,7 1625 1137,5 1,23 1998,75 0,7 1795 1256,5 1,23 1545,50
5. Skylutės vnt. 14 1625 22750 0,56 910 14 1795 14360 0,32 574,4
6. Papuošimas vnt. 1 1625 1625 0,75 1218,75 1 1795 1795 0,75 1346,25
7. Virvė M 1 1625 1625 0,51 828,75 1 1795 1795 0,51 91,5
8. Antgaliai vnt. 2 1625 3250 0,12 195 2 1795 3590 0,12 215,4
9. Kantas M 1,4 1625 2275 0,28 455 1,4 1795 2513 0,28 502,6
10. Siūlai apdailai Ritė 0,2 1625 325 1,2 1950 0,2 1795 252 1,2 2154
11. Iš viso 91065Lt 29619,3Lt

Gautinų medžiagų kiekį ir vertę litais per metus, jeigu metų pradžioje įmonėje buvo 80 m natūralios odos ir 140 m dirbtinės odos

M = Gautinos medžiagos = Medžiagų poreikis – Medžiagų likučiai metų pradžioje + Draustinės atsargos + Einamosios atsargos

Einamosios atsargos

Aein. =

Mm = medžiagų poreikis per metus;
Dsk = kalendorinių dienų skaičius per metus;
ttiek. = vidutinis tiekimo intervalas, dienomis 6 lentelė
Eil.
Nr. Medžiagos pavadinimas Matavimo vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės
Poreikis,
vnt. Dienų skaičius, d. Tiekimo
laikas, d. Einamosios atsargos, vnt. Poreikis, vnt. Dienų skaičius,d. Tiekimo
Laikas, d. Einamosios atsargos, vnt.
1. Oda M 821,5 360 40 91 897,5 360 40 99,7
2. Pamušalas M 650 360 50 52 718 360 50 100
3. Sagteliai vnt. 4875 360 50 677 5385 360 50 748
4. Užtrauktukas M 1137,5 360 50 158 1256,5 360 50 175
5. Skylutės vnt. 22750 360 50 3160 14360 360 50 1994
6. Papuošimas vnt. 1625 360 50 226 1795 360 50 249
7. Virvė M 1625 360 50 226 1795 360 50 249
8. Antgaliai vnt. 3250 360 50 451 3590 360 50 499
9. Kantas M 2275 360 50 316 2513 360 50 349
10. Siūlai apdailai Ritė 325 360 50 45 252 360 50 35

Natūralios odos rankinės: Dirbtinės odos rankinės

Draustinės atsargos

Draustinės atsargos = pristatymo trukmė;

7 lentelė
Eil.
Nr. Medžiagos pavadinimas Matavimo vnt. Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės
Poreikis,
vnt. Dienų skaičius, d. Pristatymo trukmė Draustinės atsargos Poreikis, vnt. Dienų skaičius,d. Pristatymo trukmė Draustinės atsargos
1. Oda M 821,5 360 6 13 897,5 360 6 15
2. Pamušalas M 650 360 6 11 718 360 6 12
3. Sagteliai vnt. 4875 360 6 81 5385 360 6 90
4. Užtrauktukas M 1137,5 360 6 19 1256,5 360 6 21
5. Skylutės vnt. 22750 360 6 379 14360 360 6 239
6. Papuošimas vnt. 1625 360 6 27 1795 360 6 30
7. Virvė M 1625 360 6 27 1795 360 6 30
8. Antgaliai vnt. 3250 360 6 54 3590 360 6 60
9. Kantas M 2275 360 6 38 2513 360 6 42
10. Siūlai apdailai Ritė 325 360 6 5 252 360 6 4

Gautinos medžiagos
Gautinos medžiagos = Medžiagų poreikis – Medžiagų likučiai metų pradžioje + Draustinės atsargos + Einamosios atsargos
8 lentelė
Eil. Nr. Medžiagos pav. Matavimo vnt. Natūralios odos rankinės
Medžiagų poreikis Medžiagų likučiai Draustinės atsargos Einamosios atsargos Gautinos medžiagos
1. Oda M 821,5 80 13 91 774
2. Pamušalas M 650 – 11 52 713
3. Sagteliai vnt. 4875 – 81 677 5633
4. Užtrauktukas M 1137,5 – 19 158 1315
5. Skylutės vnt. 22750 – 379 3160 26289
6. Papuošimas vnt. 1625 – 27 226 1878
7. Virvė M 1625 – 27 226 1878
8. Antgaliai vnt. 3250 – 54 451 3755
9. Kantas M 2275 – 38 316 26289
10. Siūlai apdailai Ritė 325 – 5 45 375

9 lentelė
Eil. Nr. Medžiagos pav. Matavimo vnt. Dirbtinės odos rankinės
Medžiagų poreikis Medžiagų likučiai Draustinės atsargos Einamosios atsargos Gautinos medžiagos
1. Oda M 897,5 140 15 99,7 872
2. Pamušalas M 718 – 12 100 830
3. Sagteliai vnt. 5385 – 90 748 6223
4. Užtrauktukas M 1256,5 – 21 175 1452,5
5. Skylutės vnt. 14360 – 239 1994 16593
6. Papuošimas vnt. 1795 – 30 249 2074
7. Virvė M 1795 – 30 249 2074
8. Antgaliai vnt. 3590 – 60 499 4149
9. Kantas M 2513 – 42 349 2904
10. Siūlai apdailai Ritė 252 – 4 35 291

Į 8 ir 9 lenteles duomenys apie draustines ir einamąsias atsargas paėmėme iš 6 ir 7 lentelės.
Gautinas medžiagas apskaičiavau : prie medžiagų poreikio pridėjau draustines ir einamasis atsargas ir atėmiau medžiagų likučius.
Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas tenkantis vienam gaminiui
10 lentelė
Eil. Nr. Gaminio pavadinimas Operacijų pavadinimas Laiko norma, val. Valandinis atlygis, Lt Vienetinis įkainis, Lt Premija 15%. Vienetinis įkainis su premija
1. Natūralios odos rankinės Siuvimas 1,30 6,25 8,13 1,22 9,34
Sukirpimas 0,25 6,50 1,63 0,24 1,86
Iš viso: 11,20
2. Dirbtinės odos
rankinės Siuvimas 1,20 5,86 7,03 1,05 8,08
Sukirpimas 0,25 6,50 1,62 0,24 1,86
Iš viso: 9,94

Siuvėjams ir sukirpėjams mokama pagal vienetinę – premijinę darbo apmokėjimo sistemą. Už normų įvykdymą mokama 15% vienetinio darbo apmokėjimo dydžio premija

Laiko norma ir valandinis atlygis duoti sąlygoje.
Natūralios odos rankinės
Siuvimas: Vienetinis įkainis = 1,30*6,25 =8,13 Lt.
Sukirpimas: Vienetinis įkainis = 0,25*6,50 =1,63 Lt.

Dirbtinės odos rankinės:
Siuvimas: Vienetinis įkainis =1,20*5,86 = 7,03 Lt.
Sukirpimas: Vienetinis įkainis = 0,25*6,50 = 1,62 Lt.

premija (15%), Lt.
Natūralios odos rankinės
Siuvimas: Premija = 8,13*015 =1,22 Lt.
Sukirpimas: Premija = 1,62*0,15 = 0,24 Lt.

Dirbtinės odos rankinės:
Siuvimas: Premija = 7,03*0,15 = 1,05Lt.
Sukirpimas: Premija = 1,63*0,15 = 0,24 Lt.

Vienetinis įkainis su premija
Natūralios odos rankinės:
siuvimas: 8,13+1,22 =9,34 Lt
sukirpimas: 1,63+0,24 = 1,86 Lt.

Dirbtinės odos rankinės:
siuvimas: 7,03+1,05=8,08 Lt.
sukirpimas: 1,62+0,24=1,86 Lt.

Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis visiems gaminiams
11 lentelė

Eil.
Nr. Gaminio pavadinimas Vienetinis įkainis su premija Lt. Gamybos mastas vnt. DU, tenkantis visiems gaminiams Lt.
1 Natūralios odos rankinės 11,20 1625 18200
2 Dirbtinės odos rankinės 9,94 1795 17842,3

DU = vienetinis įkainis * gamybos mastas
Natūralios odos rankinės = 11,20 * 1625 = 18200 Lt
Dirbtinės odos rankinės = 9,94 * 1795 = 17842,3 Lt

Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas vienam ir visiems gaminiams
12 lentelė
Vienam gaminiui Visiems gaminiams
Eil. Nr. Gaminio pavadinimas DU tenkantis vienam gaminiui Socialinis draudimas
31% Sodra. LT DU, tenkantis visiems gaminiams Lt. Socialinis draudimas
31% Sodra. LT
1. Natūralios odos rankinės 11.20 0,31 3,47 18200 0,31 5642
2. Dirbtinės odos rankinės 9,94 0,31 3,08 17842,3 0,31 5531,11

Natūralios odos rankinės
Vieno gaminio tiesioginis socialinis draudimas = Vienam gaminiui tenkantis tiesioginis darbo užmokestis * Sodra = 11,22 * 0,31= 3,47;

Dirbtinės odos rankinės
Vieno gaminio tiesioginis socialinis draudimas = Vienam gaminiui tenkantis tiesioginis darbo užmokestis * Sodra = 9,95 *0,31=3,08;

Natūralios odos rankinės
Sodra visiems gaminiams = Visiems gaminiams tenkantis darbo užmokestis * Sodra = 18200 * 0,31 = 5642

Dirbtinės odos rankinės
Sodra visiems gaminiams = Visiems gaminiams tenkantis darbo užmokestis * Sodra =
17842,3 * 0,31 = 5531,11
Vieno gaminio tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas
13 lentelė

Eil.
Nr. Gaminio pavadinimas
Tiesioginės išlaidos medžiagoms vienam gaminiui,
Lt Tiesiogiai priskiriamas DU vienam gaminiui Lt. Tiesiogiai priskiriamas SD vienam gaminiui Lt. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gamin. Lt.
1. Natūralios odos rankinės 55,52 11,20 3,47 70,19
2. Dirbtinės odos rankinės 16,87 9,94 3,08 29,89

Tiesioginės medžiagų išlaidos vienam gaminiui iš 4 lentelės.
Tiesioginis darbo užmokestis vienam gaminiui iš 10 lentelės.
Tiesioginis soc. draudimas vienam gaminiui iš 12 lentelės.

Natūralios odos rankinės = 55,52 + 11,20 + 3,47 = 70,19
Dirbtinės odos rankinės = 16,87 + 9,94 + 3,08 = 29,89

Visų gaminių tiesioginių gamybos išlaidų apskaičiavimas
14 lentelė
Eil
Nr.
Gaminio pavadinimas Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui, Lt. Gamybos mastas
vnt. Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos, Lt.
1. Natūralios odos rankinės 70,19 1625 114058,75
2 Dirbtinės odos rankinės 29,89 1795 53652,55
3. Iš viso: 167711,3

Visų gaminių tiesioginės gamybos išlaidos

Natūralios odos rankinės = Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui * Gamybos
Mastas = 70,19 * 1625 = 114058,75

Dirbtinės odos rankinės = Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui * Gamybos
Mastas = 29,89 * 1795 = 53652,55

Iš viso 114058,75 + 53652,55 = 167711,3Lt
Gamybinių, buitinių ir administracinių patalpų vertės apskaičiavimas

Gamybinės patalpos
15 lentelė
Eil. Nr. Patalpų pavadinimas Plotas, m2 1 m2 kaina, Lt Visas gamybinių patalpų plotas Vertė, Lt
1. Sandėlis 14 550 54 29700
2. Siuvykla 40 550

Buitinės patalpos
16 lentelė
Eil. Nr. Patalpų pavadinimas Plotas, m2 1 m2 kaina, Lt Visas buitinių patalpų plotas Vertė, Lt
1. Tualetas 5 550 13 7150
2. Koridorius 8 550

Administracinės patalpos
17 lentelė
Eil. Nr. Patalpų pavadinimas Plotas, m2 1 m2 kaina, Lt Visas administracinių patalpų plotas Vertė, Lt
1. Direktoriaus ir buhalterio kabinetas 18 550 18 9900

18 lentelė
Bendras plotas, m2 85
Visa vertė, Lt 46750

1 m2 patalpų kaina = įsigijimo vertė / bendro ploto = Lt
Patalpų vertė = plotas * kainos

Gamybinės paskirties įrenginių, pastatų ir kitų darbo vietų metinių nusidėvėjimo
sąnaudų skaičiavimas

N = ;
N – nusidėvėjimas;
V1 – pradinė vertė;
V2 – likvidacinė vertė;
T – metų skaičius.
19 lentelė
Eil.Nr. Įrenginių, pastatų nusidėvėjimas Įrengimų skaičius vnt. Pradinė vartė Lt. Likvidacinė vertė Lt. Tarnavimo laikas (metais) Nusidėvėjimo sąnaudos Procentai (%)
1. Odos sukirpimas 1 3100 217 3 961 7
2. Pramoninės siuvimo mašinos odai siūti 2 2500 200 3 766,67 8
3. Siuvimo mašinos audiniams siūti 1 2200 176 3 792 8
4. Administracinės patalpos 1 9900 990 10 891 10
5. Gamybos patalpos 1 29700 2970 10 2673 10
6. Buitinės patalpos 1 7150 715 10 643,5 10
7. Automobilis 1 8000 720 3 2426,67 9
8. Pagalbinių darbininkų darbo vieta 1 600 12 2 294 2
9. Įmonės vadovo darbo vieta 1 2200 110 2 1045 5
10. Buhalterio darbo vieta 1 3500 210 2 1645 6

Likvidacinė vertė = pradinė vertė * procentai
Reikalingo elektros energijos kiekio apskaičiavimas

= ;
Pv – įrengimų variklių galingumas;
Tu – įrenginio darbo laiko trukmė per tam tikrą laikotarpį valandomis;
Kp – energijos paklausos koeficientas.
20 lentelė
Eil. Nr. Įregimų pavadinimas Įrengimų variklių galingumas KWh (Pv) Įrenginio darbo trukmė per tam tikrą laikotarpį (Tu) Energijos paklausos koeficientas (Kp) Vieno įrengimo energijos poreikis KWh Naudojamų įrengimų skaičius vnt. Elektros energijos poreikis varikliams Kaina už 1KWh Vertė Lt.
1. Odos sukirpimo 0,8 1976 0,8 1264,64 1 1264,64 0,224 283,3
2. Pramoninės siuvimo mašinos odai siūti 0,8 1976 0,85 1343,68 2 2687,36 0,224 601,97
3. Siuvimo mašinos audiniams siūti 0,5 1976 0,5 494 1 494 0,224 110,66
4. Pagalbinių darbininkų darbo vieta 0,3 1676 0,4 201,12 1 201,12 0,224 45,05
5. Įmonės vadovo darbo vieta 0,2 1676 0,2 67,04 1 67,04 0,224 15,02
6. Buhalterio darbo vieta 0,2 1676 0,5 167,6 1 167,6 0,224 37,54
7. Viso elektros energijos kiekio apskaičiavimas 4881,76
8. Viso kiekio vertė 1093,54

Vieno įrengimo energijos poreikis KWh = Įrengimų variklių galingumas KWh * Įrenginio darbo trukmė per tam tikrą laikotarpį *
Energijos paklausos koeficientas

Vertė = Elektros energijos poreikis varikliams * Kaina už 1KWh
Įrengimų ir darbo vietų užimamo ploto apskaičiavimas

Užimamas plotas = Vieno įrengimo ar darbo vietos užimamas plotas + aptarnavimo zona / Ploto panaudojimo koeficientas;
21 lentelė
Eil. Nr. Įrengimo ar darbo vietos pavadinimas Vieno įrengimo ar darbo vietos užimamas plotas
Vieno įrengimo ar darbo vietos aptarnavimo zona % Aptarnavimo zona
Ploto panaudojimo koeficientas Užimamas plotas

1. Odos sukirpimas 3,5 60 5,6 0,7 13
2. Audinių siuvimo mašina 2,5 50 3,75 0,6 10,4
3. Pramoninės siuvimo mašinos 3,0 50 4,5 0,7 10,7
4. Pagalbinių darbininkų darbo vieta 2,5 50 3,75 0,6 10,4
5. Iš viso užimamas plotas
44,5

Vieno įrengimo ar darbo vietos užimamas plotas; Vieno įrengimo ar darbo vietos aptarnavimo zona; Ploto panaudojimo koeficientas – paimti iš sąlygos.

Audinių siuvimo mašina
užimamas plotas = 3,5 + 5,6 / 0,7 = 13 ;
Elektros energijos poreikio patalpų apšvietimui apskaičiavimas

Elektros energijos poreikis patalpų apšvietimui = Patalpų plotas * Patalpų apšvietimo trukmė * Galingumas;
22 lentelė
Eil. Nr. Rodikliai Patalpų plotas
Patalpų apšvietimo trukmė h. Galingumas W. Elektros energijos poreikis patalpų apšvietimui kWh Kaina Lt. Vertė Lt.
1. Odos sukirpimas 40 1040 16 665,6 0,224 149,09
2. Audinių siuvimo mašina 1040 16 665,6 0,224 149,09
3. Pramoninės siuvimo mašina 1040 16 665,6 0,224 149,09
4. Pagalbinių darbininkų darbo vieta 1040 16 665,6 0,224 149,09
5. Direktoriaus ir buhalterio darbo vieta 18 1040 16 299,52 0,224 67,09
6. Sandėlis 14 1040 16 232,96 0,224 52,18
7. Koridorius 8 1040 16 133,12 0,224 29,82
8. Tualetas 5 1040 16 83,2 0,224 18,64
9. Elektros energijos poreikis ir vertė patalpų apšvietimui iš visų 1414,4 316,82

Patalpų apšvietimo trukmė = (52 sav. * 5 savaitinės darbo dienos * 8h viena pamaina) * 0,5 (iš sąlygos žinome, kad patalpų apšvietimo trukmė yra 50% įmonės darbo laiko) = (5 * 8 * 52) * 0,5 = 1040h
Elektros energijos poreikis patalpų apšvietimui = Patalpų plotas * Patalpų apšvietimo trukmė * Galingumas
Šildymo ir vandens sunaudojimo apskaičiavimas

Šildymas = Mėnesių skaičius * Užimamas plotas * Tarifas;
Vanduo = Mėnesių skaičius * Sunaudojamas kiekis * Tarifas;
23 lentelė
Eil. Nr. Rodikliai Matavimo vienetas Šildymas Vanduo
Gamybinis Negamybinis Šiltas Šaltas
1. Mėnesių skaičius Mėn. 6 6 12 12
2. Sunaudojamas kiekis
1 2
3. Užimamas plotas
54 31
4. Tarifas 4,6 4,6 9,50 1,50
5. Vertė Lt. 1490,40 855,60 114 36

Gamybinio šildymo
Vertė = 6 * 54 * 4,6 = 1490,40Lt.
Negamybinio šildymo
Vertė = 6 * 31 * 4,6 = 855,60Lt
Šalto vandens
Vertė = 12 * 2 * 1,50 = 36Lt
Šilto vandens
Vertė = 12 * 1 * 9,50 =114Lt.

Pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo apskaičiavimas

24 lentelė
Eil.
Nr. Pareigos Valandinis atlygis Lt./h. Laiko norma h. Darbo užmokestis Sodra 31%
1. Pagalbiniai darbininkai 4,09 1780 7280,20 2256,86

Darbo užmokestis = Valandinis atlygis * Laiko norma
Administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui
25 lentelė
Eil.
Nr. Darbuotojų
pareigos Darbuotojų skaičius. Pareigybinė mėnesinė alga,
Lt 1 pusmetis,
Lt. 2 pusmetis, Lt Premija 15%
Lt. DU su premija (2 pusmetis) Iš viso per metus, Lt Įmokos socialiniam draudimui, 31% Lt
1. Direktorius 1 1900 11400 11400 1710 13110 24510 7598,10
2. Buhalteris 1 1300 7800 7800 1170 8970 16770 5198,70
3. Sandėlininkas 1 700 4200 4200 630 4830 9030 2799,30
4. vairuotojas 1 800 4800 4800 720 5520 10320 3199,20
5. Iš viso; 4 4700 28200 28200 4230 32430 60630
18795,30

Mėnesinės algos duotos sąlygoje.
Pirmas pusmetis:
Direktorius : 6*1900=11400 Lt.
Buhalteris : 6*1300=7800 Lt.
Sandėlininkas : 6*700=4200 Lt. .
Antras pusmetis:
Direktorius : 6*1900=11400 Lt.
Buhalteris : 6*1300=7800 Lt.
Sandėlininkas : 6*700=4200 Lt.
Premija = DU * 0,15Lt

Netiesioginių gamybos išlaidų skaičiavimas
26 lentelė
Eil. Nr. Rodikliai Vertė Lt.
1 Pagalbinės medžiagos 5763,31
2 Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis 606,68
3 Sodra 188,07
4 Gamybinis pastatų nusidėvėjimas 2519,67
5 Gamybinis įrengimų nusidėvėjimas 2673
6 Apšvietimas 1490,40
7 Apšildymas 316,82
8 Visų netiesioginių išlaidų suma 13557,95

Netiesioginės išlaidos apskaičiuotos ankstesnėse lentelėse.
Savikainos skaičiavimas

Savikaina=Netesiog.gamybos išl. vienam gaminiui+Tiesiog.gam.išl. vienam gaminiui
27 lentelė
Eil. Nr. Rodikliai Matavimo vienetas Savikaina
Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės
1 Netiesioginės gamybos išlaidos Lt. 13557,95
2 Tiesioginis darbo užmokestis Lt. 18200 17842,3
3 Netiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui Lt 8,35 7,55
4 Darbo užmokestis vienam gaminiui Lt. 11.20 9.94
5 Tiesioginės išlaidos vienam gaminiui Lt. 70,19 29,89
6 Iš viso Lt. 78,54 37,44

Natūralios odos rankinės:
Netiesiog.gam.išlaidos1gam. = 13557,95/18200*11.20 = 8,35
Vieno gaminio sąvikaina = 8,35 + 70,19 = 78, 54

Dirbtinės odos rankinės:
Netiesiog.gam.išlaidos1gam. = 13557,95/17842,3*9.94 = 7,55
Vieno gaminio sąvikaina = 7,55 + 29,89 = 37,44

Vieno gaminio kaina

Eilės nr. Gaminio pavadinimas Gaminio savikaina Savikainos procentas Gaminio kaina, Lt
1 Natūralios odos rankinės 78,54 70 133.52
2 Dirbtinės odos rankinės 37,44 80 67,39
28 lentelė

Gaminio kaina = gaminio savikaina + 70%
Natūralios odos rankinės = 78,54 + 78,54 * 0.7 = 133,52
Dirbtinės odos rankinės = 37.44 + 37,44 * 0,8 = 67,39
Gatavos ir parduotos produkcijos vertė Lt. per metus

29 lentelė
Eil. Nr. Rodikliai Matavimo vienetas Gatava produkcija Parduotina produkcija
Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės Natūralios odos rankinės Dirbtinės odos rankinės
1. Kiekis Vnt. 1605 1773 1624 1836
2. Kaina Lt. 133,52 67,39 133,52 67,39
3. Vertė Lt. 214299,6 6629,47 216836,48 12378,04

Įmonės grynojo ir bendrojo pelno sumų apskaičiavimas
30 lentelė
Eilės nr. Pardavimai, Lt Parduotos produkcijos savikaina,Lt Bendras pelnas, Lt Veiklos sąnaudos,Lt Apmokesti namasis pelnas,Lt Pelno mokestis% Grynasis pelnas,Lt
1. 229214,88 196288,8 32926,08 15384,5 17541,58 0 17541,58

Bendras pelnas = Pardavimai – Parduotos produkcijos savikaina
Apmokestinamasis pelnas = Bendras pelnas – Veiklos sąnaudos

Pardavimų pelningumas

31 lentelė
Bendras pelnas,Lt Pardavimo apimtis,Lt Pardavimo pelningumas
%

32926,08
229214,88
14.35%

Pardavimo pelningumas = 32926,08 / 229214,88 * 100% = 14,35 %
Išvados

Apskaičiavus matome, kad firma dirba pelningai. Bet pelnas nėra didelis. Norint padidinti pelną, gal reikia efektyviau išnaudoti turimą plotą, kad už jį nereiktų mokėti papildomai. Gal reikia įdiegti naujas technologijas, kurių nusidėvėjimo vertė bus mažesnė. Gal reikia pradėti dirbti dviem pamainom, nes pvz. Žiema patalpos yra šildomos visą parą pastoviai, o dirbama tik puse dienos.
Tiek dirbtinės tiek natūralios odos rankinės turi ir turės paklausą, jas apsimoka gaminti, bet reikia pagalvoti kaip gaminti ir kokios jos turi būti. Gal pakeist dizainą, kad daugeliui patiktų