Veiklos rezultatai

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Neakivaizdinių studijų skyriaus

I kurso FIN05 M gr. studentė

Violeta Armalaitė

UAB „METALO DIRBINIAI“ VEIKLOS EKONOMINIS

PAGRINDIMAS

(KURSINIS DARBAS)

Darbo vadovė dėstytoja M. Vieraitienė

Vertinimas..............

.....................

Vilnius

2006

TURYNYS

1. Planuojamą pagaminti gatavų gaminių skaičių.
2. Reikalingą įrengimų (darbo vietų) skaičių ir jų apkrovimą.
3. Įmonės darbuotojų skaičių (įmonės darbuotojus grupuoti pagal profesinę

specializaciją).
4. Medžiagų poreikį produkcijai pagaminti.
5. Išlaidas medžiagoms produkcijai pagaminti.
6. Einamąsias (maksimalias) ir draustines medžiagų atsargas.
7. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestį.
8. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) socialinio draudimo įmokas.
9. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesiogines gamybos išlaidas.

10. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimą ir įmokas

socialiniam draudimui.
11. Bendrojo ir administracijos personalo darbo apmokėjimą ir įmokas

socialiniam dr

r
raudimui.
12. Gamybinių patalpų plotą.
13. Medžiagų sandėlio plotą.
14. Bendrą įmonės patalpų plotą.
15. Elektros energijos poreikį ir išlaidas varikliams varyti.
16. Elektros energijos poreikį ir išlaidas patalpoms apšviesti.
17. Ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir amortizaciją.
18. Netiesiogines gamybos išlaidas.
19. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinę savikainą.
20. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinę savikainą.
21. Įmonės veiklos sąnaudas.
22. Vieno gaminio komercinę savikainą.
23. Gaminių pelningumą.
24. Planuojamas pardavimo pajamas.
25. Įmonės bendrąjį ir grynąjį pelną.
26. Įmonės pardavimo pelningumą (bendrąjį ir grynąjį).
27. Nenuostolingų pardavimų mastą, Lt.
Išvados ir pasiūlymai

Literatūra

Įvadas

Nuo 2006 metų liepos mėnesio 1 dienos pradės dirbti UAB „METALO
DIRBINIAI“. Bendrovė planuoja gaminti technologinę įrangą, kurią parduos
Lietuvos lengvosios ir maisto pramonės įmonėms. Įvertinę situaciją r

r
rinkoje
ir vidines galimybes, įmonės vadovai per pirmąjį veiklos pusmetį nutarė
gaminti trijų modelių technologinės įrangos komplektus: T1, T2 ir T3
(komplektai T2 ir T3 naudojami kartu). Norėdami sumažinti verslo riziką ir
išvengti neigiamų pasekmių, įmonės vadovai mano, kad tikslinga apskaičiuoti
būsimos veiklos per pusmetį pl
l
laninius ekonominius rodiklius ir prognozuoti
veiklos rezultatus.

Norėdami sumažinti verslo riziką ir išvengti neigiamų pasekmių, įmonės
vadovai mano, kad būtų tikslinga apskaičiuoti būsimos veiklos per pirmajį
pusmetį planinius ekonominius rodiklius:

– planuojamų pagaminti gaminių skaičių (reikalinga apskaičiuoti

tam, kad sužinoti ar įmonė dus pajėgi pagaminti tiek

produkcijos kiek jos reikės vartotojams);

– planuojamų parduoti gaminių skaičių (ar gaminių paklausa

atitinka jų pasiūlai);

– reikalingų įrengimų (darbo vietų) skaičių (reikalinga

apskaičiuoti tam, kad sužinoti kiek prireiks panaudoti

įrengimų, kad pagaminti reikiamą produkcijos kiekį);

– įmonės darbuotojų skaičių (reikia sužinoti kokia bus naudojama

darbo jėga produkcijos gamyboje);

– pagrindinių medžiagų poreikį produkcijai pagaminti;

– išlaidas pagrindinėms medžiagoms (reikalinga apskaičiuoti tam,

kad apskaičiuoti gaminių gamybinę ir komercinę savikainą);

– tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidas (reikalinga

savikainai apskaičiuoti);

– ir kt.

Taip pat būtų tikslinga apskaičiuoti prognozuojamus veiklos

rezultatus:

– atskirų gaminių pelningumą (kad sužinoti kokios produkcijos

gamyba bus pelningesnė);

– gaminamų gaminių poveikį bendrajam ir grynajam pelningumui

(kiek % pelningumo s
s
sudaris vienos produkcijos pardavimas

palyginus su kitos produkcijos pardavimų ir koks bus grynasis

pardavimų pelningumas).

1 lentelė

Planuojamas pagaminti gaminių skaičius

|Gaminių |Gatavos |Planuojamas |Planuojami |Planuojamas |
|pavadinimas |produkcijos |parduoti |gatavos |pagaminti |
| |likučiai |gaminių |produkcijos |gaminių |
| |laikotarpio |skaičius, vnt. |likučiai |(gatavų) |
| |pradžioje, vnt.| |laikotarpio |skaičius, vnt. |
| | | |pabaigoje, vnt.| |
|T1 |0 |2770 |30 |2800 |
|T2 |0 |2068 |24 |2092 |
|T3 |0 |2068 |22 |2090 |

1.Paaiškinimai:
Įmonė tik prades dirbti todėl produkcijos likučiai laikotarpio pradžioje
lygus 0.

Pagamintina produkcija = Parduotina produkcija – Gatavos produkcijos
likuciai laikotarpio pradzioje + Planuojami gatavos produkcijos likučiai
laikotarpio pabaigoje.

T1=2770-0+30=2800 vnt.
T2=2068-0+24=2092 vnt.
T3=2068-0+22=2090 vnt.

2 lentelė

Gamybos programos darbo imlumas

|Technologi|Gamybos |Laiko norma 1 |Atskirų gaminių |Gamybos |
|nė |programa, vnt. |g

g
gaminiui, |gamybos darbo |programos |
|operacija | |normin. val. |imlumas, normin. |darbo |
| | | |val. |imlumas, |
| | | | |normin. val. |
| | | | |Apskaičiuo|Priimtas |
| | | | |tas | |
|Tekinimas |30728 |1950 |1,02 |15,4 |15 |
|Frezavimas |21654 |1950 |1,00 |11,1 |11 |
|Slifavimas |21656 |1950 |1,03 |10,8 |11 |
|Grezimas |14674 |1950 |1,00 |7,5 |8 |
|Dazymas |6563,8 |1950 |1,00 |3,4 |3 |
|Surinkimas |21990 |1950 |1,01 |11,2 |11 |

2. Paaiškinimai:

Gamybos programos darbo imlumas, normin. val.= ∑ Gamybos programa, vnt.*
Laiko norma 1 gaminiui, normin. val.
Q(Tekinimas)=2800*5+2092*4+2090*4=30728 val.
Q(Frezavimas)=21654 val.

Q(Šlifavimas)=21656 val.
Q(Grežimas)=14674 val.
Q(Dažymas)=6563,8 val.
Q(Surinkimas)=21990 val.

Planuojamas vidutinis isdirbio normu ivykdymas yra duotas procentais kad
butu koeficientas reikia padalinti is 100%.

Vieno įrengimo (darbo vietos) naudingas darbo laikas, val.= (kalendorinių
dienų skaicius- svencių dienas-poilsio dienos)*pamainų skaicius*pamainų
trukmė*įrengimų techninei priežiūrai ir remontui numatomas koeficientas
įrengimų techninei priežiūrai ir remontui numatoma 2,5% nominaliojo darbo
laiko
100%-2,5%=97,5% / 100 =0,975(įrengimų techninei priežiūrai ir remontui
numatomas koeficientas)
UAB „METALO DIRBINIAI“ apskaičiuoja veiklą per pusmetį todėl darbo dienų
skaicius lygus 125 dienų.
Vieno įrengimo (darbo vietos) naudingas darbo laikas,
val=125*2*8*0,975=1950,val
Aįr=Q/(Tn*Kišd)

Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas, norm.
val.;

N – atitinkamų gaminių gamybos programa, vnt.;

t – laiko norma vienetui pagaminti arba technologinei operacijai
atlikti, norm. val.;

Tn – įrengimo naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį,
val.;

Kišd- darbininkų, daibančių atitinkamais įrengimais, išdirbio normų
įvykdymo koeficientas.
A5r(Tekinimas)=30728/(1950*1,02)=15,4=15 vnt
A5r(Frezavimas)=11,1=11 vnt
A5r(Slifavimas)=10,8=11 vnt
A5r(Grezimas)=7,5=8 vnt
A5r(Dažymas)=3,4=3 vnt
A5r(Surinkimas)=11,2=11 vnt

4 lentelė
|Darbuotojų grupė |Darbuotojų |
| |skaičius, žm. |
|Pagrindiniai darbuotojai |118 |
|Pagalbiniai darbuotojai |6 |
|Administracijos darbuotojai ir aptarnaujantis personalas |9 |
|Iš viso |133 |

Įmonės darbuotojų skaičius

3. Paaiškinimai:
Pagrindiniai darbuotojai dirba dviem pamainomis, todėl įrengimų skaičius
bus padaugintas iš dvieju pamainu.
Pagrindiniai darbuotojai=įrengimų skaičius*2=59*2=118 žmonių

Yra vienas pagalbinis gamybos baras o skaičius kiekvienoje pamainoje turi
būti po tris darbininkus.
Pagalbiniai darbuotojai=3* dviejų pamainų=3*2=6 žmonių

5 lentelė

Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti

|Medžiagos |Gaminių |Medžiagų |Medžiagų poreikis, kg |
|pavadinimas |skaičius, vnt. |sunaudojimo | |
| | |norma 1 | |
| | |gaminiui, kg | |
|Plieno liejiniai |45402 |252,2 |10088 |2522 | |
|Konstruktorinis |43984 |244,4 |9776 |2444 | |
|plienas | | | | | |
|Legiruotas |28638 |159,1 |6364 |1591 | |
|plienas | | | | | |
|Emaliniai dažai |2792,6 |15,5 |465 |155 | |
|Iš viso |33405 |
6. Paaiškinimai:
Md=Mn/ kalendorinių dienų per pusmetį
Md-medžiagų poreikis per dieną, kg
Mn-medžiagų poreikis iš viso, kg
Kalendorinių dienų per pusmeti – 180 dienų

Md(Plieno liejiniai)=45402/180=252.2 kg
Md(Konstruktorinis plienas)=43984/180=244.4 kg
Md(Legiruotas plienas)=28638/180=159.1 kg
Md(Emaliniai dažai)=2792.6/180=15.5 kg

Ae max=Md*I
Ae max- Einamoji (maksimali) atsarga, kg
Md- Medžiagų poreikis iš viso, kg
I-vidutinis tiekimo intervalas, dienomis
Ūkinėse sutartyse numatyta (iš sąlygos), juodieji metalai bus tiekiami kas
40 dienų, emaliniai dažai- kas 30 dienų.
Ae max(Plieno liejiniai) =252,2*40=10088 kg
Ae max(Konstruktorinis plienas) =244.4*40=9776 kg
Ae max(Legiruotas plienas)=155.1*40=6364 kg
Ae max(Emaliniai dažai)=15.5*30=465 kg

Ad=Md*Iv
Ad- Draustinė atsarga, kg
Iv-vidutinis medžiagų pristatymo vėlavimas, dienomis.
Draustinių atsargų dydis numatomas toks, kad jo užtektų 10 dienų tiekimo
vėlavimui
Ad(Plieno liejiniai)=252.2*10=2522 kg
Ad(Konstruktorinis plienas) =244.4*10=2444 kg
Ad(Legiruotas plienas)=159.1*10=1591 kg
Ad(Emaliniai dažai)=15.5*10=155 kg

Amax=∑Ae max+∑Ad
Amax=26693+6712=33405 kg (Maksimali medžiagų atsarga, kg)

8 lentelė
|Operacijos |Laiko norma 1 gaminiui,|Valandinis |Vienetinis įkainis, |
|pavadinimas |val. |tarifinis |Lt |
| | |atlygis, Lt | |
| |T1 |T2 |T3 | |T1 |T2 |T3 |
|Tekinimas |5 |4 |4 |5,40 |27 |21,6 |21,6 |
|Frezavimas |4 |2 |3 |5,40 |21,6 |10,8 |16,2 |
|Slifavimas |4 |3 |2 |5,84 |23,4 |17,5 |11,7 |
|Grezimas |3 |2 |1 |5,40 |16,2 |10,8 |5,4 |
|Dazymas |1 |0,9 |0,9 |3,75 |3,75 |3,4 |3,4 |
|Surinkimas |3 |2,5 |4 |5,34 |16 |13,4 |21,4 |
|Iš viso |- |- |- |- | |77,50 |79,70 |
| | | | | |107,95| | |

Vienetiniai įkainiai

9 lentelė

Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui

|Gaminių |Gamini|Vieneti|Darbo |Priemokos |Papildom|Pagrindini|Įmokos |
|pavadinim|ų |nis |užmokestis|už darbą |as darbo|ų |socialin|
|as |skaiči|įkainis|už |kenksmingom|užmokest|darbininkų|iam |
| |us, |, Lt |pagamintą |is |is, Lt |tiesiogiai|draudimu|
| |vnt. | |produkciją|sąlygomis, | |priskiriam|i, Lt |
| | | |, Lt |Lt | |as darbo | |
| | | | | | |užmokestis| |
| | | | | | |, Lt | |
|T1 |2800 |108 |302400 |3375 |27520 |333295 |103255 |
|T2 |2092 |77,5 |162130 |3375 |14895 |180400 |55888 |
|T3 |2090 |79,7 |166573 |3375 |15295 |185243 |57388 |
|Iš viso |6982,0|265,2 |631103 |10125 |57710 |698938 |216531 |
| |0 | | | | | | |

7. Paaiškinimai:
Įk=a*t
a-valandinis tarifinis atlygis, lt
t- laiko norma 1 gaminiui, val.
Įk- vienetinis įkainis, Lt

U=N*Įk
N- Gaminių skaičius, vnt.
U- Darbo užmokestis už pagamintą produkciją, Lt
U(T1)=2800*108=302400 lt
U(T2)=2092*77.5=162130 lt
U(T3)=2090*79.7=166573 lt
Įš sąlygos žinoma, kad yra 6 darbininkai-dažytojai per pusmeti dirbs 900
val.
900*6=5400val*1.875(tai yra 50% padidintas tarifinis atlygis)=10125 lt
(Priemokos už darbą kenksmingomis sąlygomis, Lt)
Papildomas darbo užmokestis,lt planuojamas 9% darbo užmokasčio kartu su
priemokomis už kensmingas sąlygas.
T1=(302400+3375)*0.09=27520 lt
T2=(162130+3375)*0.09=14895 lt
T2=(166573+33750*0.09=15295 lt

8. Paaiškinimai:
DU- Pagrindinių darbininkų tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis, Lt
DU(T1)=302400+3375+27520=333295 lt
DU(T2)=162130+3375+14895=180 400 lt
DU(T3)=166573+3375+15295=185243 lt

SD- Įmokos socialiniam draudimui, Lt (30.98%)
SD(T1)=333295*0.3098=103255 lt
SD(T2)=180400*0.3098=55888 lt
SD(T3)=185243*0.3098=57388 lt

10 lentelė

Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos

|Išlaidų straipsniai |Visos gamybinės programos |Vieno gaminio |
| |tiesioginės gamybos išlaidos,|tiesioginės |
| |Lt |gamybos išlaidos,|
| | |Lt |
| |T1 |T2 |T3 |Iš |T1 |T2 |T3 |
| | | | |viso | | | |
|Tiesiogiai priskiriamos |101920|68826,|59983 |230729|36,4 |32,9 |28,7 |
|išlaidos medžiagoms | |8 | |,8 | | | |
|Tiesiogiai priskiriamas darbo |333295|180400|185243|698938|119 |86,2 |88,6 |
|užmokestis | | | | | | | |
|Tiesiogiai priskiriamas |103255|55888 |57388 |216531|36,9 |26,7 |27,5 |
|socialinis draudimas | | | | | | | |
|Iš viso |538470|305114|302614|114619|192,3|145,8|144,8|
| | |,8 | |8,8 | | | |

9. Paaiškinimai:

Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos, Lt =Gamybos išlaidos/gaminių
skaičių, vnt
T1=538470/2800=192.3 lt
T2=305114.8/2092=145.8 lt
T3=302614/2090=144.8 lt

11 lentelė

Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam

draudimui
|Darbinink|Vieno |Valandin| Tarifinis |Papildomas|Darbo |Įmokos |
|ų |darbininko |is |darbo |darbo |užmokest|socialinia|
|skaičius,|planuojamų |tarifini|užmokestis,|užmokestis|is, Lt |m |
|žm. |atidirbti |s |Lt |, Lt | |draudimui,|
| |valandų |atlygis,| | | |Lt |
| |skaičius |Lt | | | | |
|6 |900 |4,55 |24570 |2211.3 |26781.3 |8296.8 |

10. Paaiškinimai:

Pagalbinių darbininkų 3 kiekvienoje pamainoje, pamainu yra 2, todėl dirba 6
zmonės.Kiekvienas dirbs 900 va.
DUlaik.=a*t
t-darbininko per atitinkamą laikotarpį dirbtų valandų skaičius, val
a-valandinis tarifinis atlygis, lt
DUlaik=4.55*(6*900)=24570 lt
Papildomas darbo užmokestis, lt-9% tarifinio DUlaik
24570*0,09=2211.3 lt
Įmokos socialiniam draudimui, lt (24570+2211,3)*0,3098=8296,8 lt

12 lentelė

Įmonės bendrojo ir administracijos personalo darbo užmokestis ir įmokos

socialiniam draudimui

|Darbuotojas |Darbuotoj|Mėnesinė |Darbo |Įmokos |
| |ų |alga, Lt |užmokestis |socialiniam |
| |skaičius,| |per pusmetį, |draudimui, Lt|
| |žm. | |Lt | |
|1|Direktorius |1 |2500 |15000 |4647 |
|2|Vyriausiasis |1 |2000 |12000 |3717,6 |
| |buhalteris | | | | |
|3|Vadybininkas |1 |1400 |8400 |2602,3 |
|4|Sandėlininkas |1 |1000 |6000 |1858,8 |
|5|Gamybos baro |2 |1600 |19200 |5948,2 |
| |meistras | | | | |
|6|Sekretorė |1 |900 |5400 |1672,9 |
|7|Valytoja |2 |600 |7200 |2230,6 |
|Iš viso |9 |- |73200 |22677,4 |

11. Paaiškinimai:

Darbo užmokestis per pusmetį, Lt= Darbo užmokestis per pusmetį,
Lt*6(menesių)

Įmokos socialiniam draudimui, Lt-30,98%

13 lentelė

Gamybinių patalpų plotas

|Darbo vietos |Darbo vietų |Vienos darbo |Papildomo ploto|Gamybinių |
|(įrengimo) |(įrengimų) |vietos |koeficientas |patalpų plotas,|
|pavadinimas |skaičius |(įrengimo) | |m2 |
| | |užimamas | | |
| | |plotas, m2 | | |
|1. Tekinimo |15 |4,5 |1.25 |84,38 |
|staklės | | | | |
|2.Frezavimo |11 |6 |1.25 |82.5 |
|staklės | | | | |
|3. Šlifavimo |11 |6 |1.25 |82.5 |
|staklės | | | | |
|4. Gręžimo |8 |3 |1.25 |30 |
|staklės | | | | |
|5. Dažytojo |3 |5 |1.25 |18.75 |
|darbo vieta | | | | |
|6. Surinkėjo |11 |6 |1.25 |82.5 |
|darbo vieta | | | | |
|7 |3 |4,5 |1.3 |17.55 |
| |- |- |- |398.18 |

12. Paaiškinimai:

PLg = Aįr · plį · Kpap;

Aįr – įrengimų (darbo vietų) skaičius;

plį – darbo vietos (įrengimo) užimamas plotas, m2;

Kpap – papildomo ploto koeficientas, įvertinantis plotą praėjimams,
pravažiavi

PLg – Gamybinių patalpų plotas, m2
Tekinimo staklės =15*4.5*1.25=84.38 m2
Frezavimo staklės=82.5 m2
Šlifavimo staklės=82.5 m2
Gręžimo staklės=30 m2
Dažytojo darbo vieta=18.75 m2
Surinkėjo darbo vieta=82.5 m2

Pagalbinio baro darbininko darbo vieta=17.55 m2

14 lentelė

Medžiagų sandėlio plotas

|Maksimali |Leistina grindų|Medžiagų |Ploto |Bendras |
|medžiagų |ploto apkrova, |sandėlio |panaudojimo |medžiagų |
|atsarga,t |t/m2 |naudingas |koeficientas |sandėlio |
| | |plotas, m2 | |plotas, m2 |
|33,4 |1,5 |22,27 |0,65 |34,26 |

13. Paaiškinimai:

[pic]

PLmn – Medžiagų sandėlio naudingas plotas, m2

Amax – maksimali sandėliuojamų medžiagų atsarga, t;

q – leistina grindų ploto apkrova, t/m2.

Amax – 33405 kg=33,4 t

g = 1,5 t/ m2

PLmn =33,4/1,5=22,27 m2

[pic]

Kpl – ploto panaudojimo koeficientas

PLmb- Bendras medžiagų sandėlio plotas, m2

PLmb =22,27/0.65=34.26 m2

15 lentelė

Bendras įmonės patalpų plotas

|Gamybinių |Barų |Medžiagų |Gatavos |Bendrojo |Įmonės |Bendras |
|patalpų |buitinių |sandėlio |produkcijo|naudojimo |administra|įmonės |
|plotas, m2|ir |plotas, m2|s sandėlio|materialin|cijos |patalpų |
| |administra| |plotas, m2|ių |patalpų |plotas, m2|
| |cinių | | |vertybių |plotas, m2| |
| |patalpų | | |sandėlio | | |
| |plotas, m2| | |plotas, m2| | |
|398,18 |39,81 |34,26 |39,81 |23,89 |40 |575,95 |

14. Paaiškinimai:

Gamybos barų administracinių ir buitinių patalpų plotas sudarys 10 %
gamybinių patalpų ploto. Įmonės administracijos patalpų plotas – 40 m2
398,18*10%=39,81 Barų buitinių ir administracinių patalpų plotas, m2
Bendrojo naudojimo materialinių vertybių sandėlio patalpų plotas sudarys 6
%, o gatavų gaminių sandėlio – 10 % gamybinių patalpų ploto.
398,18*6%=23,89
398,18*10%=39,81

16 lentelė

Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti

|Įrengimo |Įrengim|1 įrengimo |1 įrengimo |Variklio |Elektr|Išlaidos |
|(DV)* |ų (DV)*|(DV)* |(DV)* |galingumo |os |elektros |
|pavadinima|skaičiu|elektros |naudingas |panaudojimo |energi|energijai, |
|s |s |variklių |darbo |koeficientas|jos |Lt |
| | |galingumas, |laikas, val.| |poreik| |
| | |kw | | |is, | |
| | | | | |kwh | |
|1. |15 |5 |1950 |0,8 |117000|36270 |
|Tekinimo | | | | | | |
|staklės | | | | | | |
|2.Frezavim|11 |4 |1950 |0,8 |68640 |21278,4 |
|o staklės | | | | | | |
|3. |11 |6 |1950 |0,8 |102960|31917.6 |
|Šlifavimo | | | | | | |
|staklės | | | | | | |
|4. Gręžimo|8 |3 |1950 |0,8 |37440 |11606.4 |
|staklės | | | | | | |
|5. |3 |1 |1950 |0,65 |3802,5|1178.8 |
|Dažytojo | | | | | | |
|darbo | | | | | | |
|vieta | | | | | | |
|6. |11 |0,8 |1950 |0,5 |8580 |2659.8 |
|Surinkėjo | | | | | | |
|darbo | | | | | | |
|vieta | | | | | | |
|7. |3 |0,8 |1950 |0,4 |1872 |580.3 |
|Pagalbinio| | | | | | |
|baro | | | | | | |
|darbininko| | | | | | |
|darbo | | | | | | |
|vieta | | | | | | |
|Iš viso |62 |- |- |- |340294|105517,4 |
| | | | | |,5 | |

15. Paaiškinimai:

Reikiamas įrengimų varikliams varyti elektros energijos kiekis Ev (kwh)
gali būti apskaičiuojamas taip:

Ev = Aįr ּ Gv ( Tn ( Kg ;
čia: Gv – įrengimo variklio galingumas, kw;

Tn – įrengimo naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį,
val.;

Kp – variklio galingumo panaudojimo koeficientas.

|1. Tekinimo staklės=15*5*1950*0,8=117000 kwh |
|2.Frezavimo staklės=11*4*1950*0,8=68640 kwh |
|3. Šlifavimo staklės=11*6*1950*0,8=102960 kwh |
|4. Gręžimo staklės=8*3*1950*0,8=37440 kwh |
|5. Dažytojo darbo vieta=3*1*1950*0,65=3802,5 kwh |
|6. Surinkėjo darbo vieta=11*0,8*1950*0,5=8580 kwh |
|7. Pagalbinio baro darbininko darbo vieta =3*0,8*1950*0,4=1872 kwh |

Vieno kwh elektros energijos kiekis kainuoja 0,31 cnt/kwh
Išlaidos elektros energijai, Lt= Elektros energijos poreikis, kwh*0.31

1. 117000*0.31=36270 lt

2. 68640*0.31=21278,4 lt

3. 102960*0.31=31917.6 lt

4. 37440*0.31=11606.4 lt

5. 3802.5*0.31=1178.8 lt

6. 8580*0.31=2659.8 lt

7. 1872*0.31=580.3 lt

17 lentelė

Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti

|Patalpų pavadinimas |Patalp|Patalpų|1 m2 |Koeficientas|Elektros |Išlaidos|
| |ų |apšviet|apšviet|, |energijos |patalpom|
| |plotas|imo |imo |įvertinantis|poreikis, |s |
| |, m2 |trukmė,|norma, |vienu metu |kwh |apšviest|
| | |val. |w |degančias | |i, Lt |
| | | | |lempas | | |
|Gamybinių patalpų |398,18|1000 |25 |0,8 |7963,6 |2468,7 |
|plotas, m2 | | | | | | |
|Barų buitinių ir |39,81 |1000 |25 |0,8 |796,2 |246,8 |
|administracinių | | | | | | |
|patalpų plotas, m2 | | | | | | |
|Medžiagų sandėlio |34,26 |1000 |25 |0,8 |685,2 |212,4 |
|plotas, m2 | | | | | | |
|Gatavos produkcijos |39,81 |1000 |25 |0,8 |796,2 |246,8 |
|sandėlio plotas, m2 | | | | | | |
|Bendrojo naudojimo |23,89 |1000 |25 |0,8 |477,8 |148,1 |
|materialinių | | | | | | |
|vertybių sandėlio | | | | | | |
|plotas, m2 | | | | | | |
|Įmonės |40 |500 |25 |0,8 |400 |124 |
|administracijos | | | | | | |
|patalpų plotas, m2 | | | | | | |
|Is viso |575,95|- |- |- |11119 |3446,8 |

16. Paaiškinimai:

Reikiamas patalpoms apšviesti elektros energijos kiekis Ea (kwh)
skaičiuojamas taip:

Ea = PL ( Ta ( [pic]ּ Kd;
čia: PL – apšviečiamas plotas, m2;

Ta – patalpų apšvietimo trukmė per tam tikrą laikotarpį, val.;

np – patalpų ploto 1 m2 apšvietimo norma, w/m2;

Kd – koeficientas, įvertinantis vienu metu degančias lempas.
Mės žinome, kad gamybinio, sandėlių, buitinių ir administracijos patalpų
ploto 1 m2
Naudojamas galingumas 25 w/ m2
O apšvietimas būna įjungtas (vidutiniškai) 50 % įmonės darbo laiko
Administracija dirba viena pamaina.

Ta =(Įmonės darbo dienas*pamainų skaičius*pamainų trukmė)*50% =
(125*2*8)*0,5=1000 val
125*8*0.5=500 val. (apšvietimo trukmė įmonės administracijos patalpų)
Koeficientas, įvertinantis vienu metu degančias lempas – 0,8.
|Gamybinių patalpų plotas, m2 |398,18 |1000*(25/1000)*0,8=7963,6 kwh |
| |* | |
|Barų buitinių ir administracinių |39,81 *|1000*0,025*0,8=796,2 kwh |
|patalpų plotas, m2 | | |
|Medžiagų sandėlio plotas, m2 |34,26 *|1000*0.025*0,8=685,2 kwh |
|Gatavos produkcijos sandėlio plotas, m2|39,81 *|1000*0,025*0,8=796,2 kwh |
|Bendrojo naudojimo materialinių |23,89 *|1000*0,025*0,8=477,8 kwh |
|vertybių sandėlio plotas, m2 | | |
|Įmonės administracijos patalpų plotas, |40 * |500*0,025*0,8=400 kwh |
|m2 | | |

Išlaidos patalpoms apšviesti, Lt= Ea * 0.31

1. 7963,6*0.31=2468,7 lt

2. 796,2*0.31=246,8 lt

3. 685,2*0.31=212,4 lt

4. 796,2*0.31=246,8 lt

5. 477,8*0.31=148,1 lt

6. 400*0.31=124 lt

18 lentelė

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija

|Turto rūšių |Įsigijimo |Likvidacin|Ilgala|Turto |Turto |Turto |
|pavadinimas |savikaina |ė vertė |ikio |naudoj|vienetų|nusidėvėjim|
| |(vieneto),|(vieneto),|turto |imo |skaičiu|as per |
| |Lt |Lt |likvid|laikas|s |pusmetį, Lt|
| | | |. |, m | | |
| | | |Verte | | | |
| | | |% | | | |
|1. Tekinimo |10000 |200 |2 |5 |15 |14700 |
|staklės | | | | | | |
|2.Frezavimo |12000 |240 |2 |5 |11 |12936 |
|staklės | | | | | | |
|3. Šlifavimo |4900 |98 |2 |5 |11 |5282,2 |
|staklės | | | | | | |
|4. Gręžimo |6600 |132 |2 |5 |8 |5174,4 |
|staklės | | | | | | |
|5. Dažytojo |1200 |24 |2 |5 |3 |352,8 |
|darbo vieta | | | | | | |
|6. Surinkėjo |1100 |22 |2 |5 |11 |1185,8 |
|darbo vieta | | | | | | |
|7. Pagalbinio|1400 |28 |2 |5 |3 |411,6 |
|baro | | | | | | |
|darbininko | | | | | | |
|darbo vieta | | | | | | |
|8. Biuro |4800 |192 |4 |6 |1 |384 |
|baldai | | | | | | |
| | | | | | | |
|9. Biuro |2200 |88 |4 |6 |2 |352 |
|baldai (1 | | | | | | |
|komplektas – | | | | | | |
|gamybos barų| | | | | | |
|administracij| | | | | | |
|ai) | | | | | | |
|10. |4000 |280 |7 |3 |2 |1240 |
|Kompiuteris | | | | | | |
|11. |1800 |0 |7 |3 |2 |600 |
|Informacijos | | | | | | |
|apdorojimo | | | | | | |
|programos | | | | | | |
|12. |14000 |700 |5 |10 |1 |665 |
|Automobilis | | | | | | |
|IS VISO |43283,8 |

17. Paaiškinimai:

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tiesiogiai
proporcingu metodu.
N=(((Ilgal.turto pradinė vertė – ilgal. turto likvidac. vertė)*įreng.
skaičius)/ ilgal. Turto nusidėv. arba amort. normat. metais))/2
Ilgalaikio turto likvidacinė vertė nustato pati įmonė, ji turi būti ne
mažiau 1 Lt ir ne daugiau už 10 % nuo pradinės turto vertės.
Likvidacinė vertė

1. 10000*2%=200 lt

2. 12000*2%=240 lt

3. 4900*2%=98 lt

4. 6600*2%=132 lt

5. 1200*2%=24 lt

6. 1100*2%=22 lt

7. 1400*2%=28 lt

8. 4800*4%=192 lt

9. 2200*4%=88 lt

10. 4000*7%=280 lt

11. Informacijos apdorojimo programos yra ilgalaikis nematerialusis

turtas todėl likvidacinės vertės neturi.

12. 14000*5%=700 lt

Turto nusidėvėjimas per pusmetį, Lt

1. N=((10000-200)*15/5)/2=14700 lt

2. N=((12000-240)*11/5)/2=12936 lt

3. N=((4900-98)*11/5)/2=5282,2 lt

4. N=((6600-132)*8/5)/2=5174,4 lt

5. N=((1200-24)*3/5)/2=352,8 lt

6. N=((1100-22)*11/5)/2=1185,8 lt

7. N=((1400-28)*3/5)/2=411,6 lt

8. N=((4800-192)*1/6)/2=384 lt

9. N=((2200-88)*2/6)/2=352 lt

10. N=((4000-280)*2/3)/2=1240 lt

11. N=((1800-0)*2/3)/2=600 lt

12. N=((14000-700)*1/10)/2=665 lt

19 lentelė

Netiesioginės gamybos išlaidos

|Išlaidų straipsniai |Suma, Lt |
|Elektros energijos išlaidos varikliams varyti |105517,4 |
|Elektros energijos išlaidos patalpų (gamybos reikmėms) |2715,5 |
|apšvietimui | |
|Gamybinės paskirties turto nusidėvėjimas |40042,8 |
|Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc. |35078,1 |
|draudimui | |
|Gamybos baro meistro darbo užmokestis ir įmokos soc. |25148,2 |
|draudimui | |
|Pagalbinės medžiagos |8400 |
|Gamybinių patalpų nuoma |18395,6 |
|Kitos netiesiogines gamybos išlaidos |20200 |
|IS VISO |255497,6 |

18. Paaiškinimai:

Elektros energijos išlaidos varikliams varyti – 105517,4 lt

Elektros energijos išlaidos patalpų (gamybos reikmėms)

apšvietimui=2468,7+246,8=2715,5 lt

Gamybinių patalpų plotas, m2 -2468,7 lt

Barų buitinių ir administracinių patalpų plotas, m2 – 246,8 lt

Gamybinės paskirties turto nusidėvėjimas= ∑N(. Tekinimo staklės+

Frezavimo staklės+. Šlifavimo staklės+. Gręžimo staklės+ Dažytojo darbo

vieta+ Surinkėjo darbo vieta+. Pagalbinio baro darbininko darbo

vieta)=14700+12936+5282,2+5174,4+352,8+1185,8+411,6=40042,8 lt

Pagalbinių darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.

draudimui=26781.3+8296.8=35078,1 lt

Gamybos baro meistro darbo užmokestis ir įmokos soc.

draudimui=19200+5948,2=25148,2 lt

Pagalbinės medžiagos= 1400*6mėn.=8400 lt

Patalpų 1m2 ploto nuomos kaina yra 7 Lt per mėnesį.

Gamybinių patalpų plotą sudaro patalpų plotas gamybinėms reikmėms ir
gamybos barų administracinių ir buitinių palalpų
plotas

Gamybinių patalpų nuoma=(398,18+39,81)*7*6men.=18395,6 lt

Kitos netiesiogines gamybos išlaidos – 20200 lt

20 lentelė

Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina

|Išlaidų straipsniai |Planuojamos pagaminti (gatavos) |Vieno gaminio |
| |produkcijos gamybinė savikaina, Lt|gamybinė |
| | |savikaina , Lt |
| |T1 |T2 |T3 |Iš viso|T1 |T2 |T3 |
|Tiesioginės gamybos |538470 |305114,|302614 |1146198|192,3|145,8|144,8|
|išlaidos | |8 | |,8 | | | |
|Netiesioginės gamybos |121819,|65936 |67706,3|255461,|43,5 |31,5 |32,4 |
|išlaidos |3 | | |6 | | | |
|Gamybinė savikaina |660289,|371050,|370320,|1401660|235,8|177,3|177,2|
| |3 |8 |3 |,4 | | | |

19. Paaiškinimai:

Tiesioginės gamybos išlaidos=Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai

pagaminti+Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis+Pagrindinių darbininkų

tiesiogiai priskiriamos socialiniui draudimui įmokas.

Tiesioginės išlaidos yra apskaičioti 10 lentelė

Netiesioginės gamybos išlaidos=Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis

pagal gaminius(T1,T2,T3)*Netiesioginės gamybos išlaidų paskirstimo

koeficientas.

Netiesioginės gamybos išlaidų paskirstimo koeficientas = Netiesioginės

gamybos išlaidos/Tiesioginis (pagrindinių darbininkų) darbo užmokestis

Netiesioginių gamybos išlaidų priskyrimo atskiriems gaminiams bazė yra
tiesiogiai priskiriamas darbo užmokestis (pagrindinių darbininkų darbo
užmokestis).

Netiesioginės gamybos išlaidų paskirstimo

koeficientas=255497,6/698938=0,3655

Netiesioginės gamybos išlaidos(T1)=333295*0,3655=121819,3 lt

Netiesioginės gamybos išlaidos(T2)=180400*0,3655=65936 lt

Netiesioginės gamybos išlaidos(T3)=185243*0,3655=67706,3 lt

Vieno gaminio netiesioginės gamybos išlaidos= Netiesioginės gamybos

išlaidos/Gaminių skaičiaus

(T1)=121819,3/2800=43,5 lt

(T2)=65936/2092=31,5 lt

(T3)=67706,3/2090=32,4 lt

Gamybinė savikaina= Tiesioginės gamybos išlaidos+Netiesioginės
gamybos išlaidos

21 lentelė

Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina

|Gaminių |Gatavos |Planuojamos |Planuojamų |Planuojamos |
|pavadinim|produkcijos |pagaminti |gatavos |parduoti |
|as |likučių |(gatavos) |produkcijos |produkcijos |
| |laikotarpio |produkcijos |likučių |gamybinė |
| |pradžioje |gamybinė |laikotarpio |savikaina, Lt |
| |gamybinė |savikaina, Lt |pabaigoje | |
| |savikaina, Lt | |gamybinė | |
| | | |savikaina, Lt | |
|T1 |- |660289,3 |7074 |653166 |
|T2 |- |371050,8 |4255,2 |366656,4 |
|T3 |- |370320,3 |3898,4 |366449,6 |
|IS VISO |- |1401660,4 |15227,6 |1386272 |

20. Paaiškinimai:

Planuojamų gatavos produkcijos likučių laikotarpio pabaigoje gamybinė

savikaina, Lt= Planuojami gatavos produkcijos likučiai laikotarpio

pabaigoje, vnt.* Vieno gaminio gamybinė savikaina , Lt

(T1)=30*235,8=7074 lt

(T2)=24*177,3= 4255,2 lt

(T3)=22*177,2=3898,4 lt

Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina, Lt = Planuojamos

parduoti produkcijos kiekis*Gaminių gamybinų savikaina

Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina(T1)=2770*235,8=653166

lt

Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė

savikaina(T2)=2068*177,3=366656,4 lt

Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė

savikaina(T3)=2068*177,2=366449,6 lt

22 lentelė

Įmonės veiklos sąnaudos

|Išlaidų straipsniai |Suma, Lt |
|Administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokestis ir |70729,3 |
|įmokos soc. draudimui | |
|Ilgalaikio turtonusidėvėjimas ir amortizacija |3241 |
|Elektros energijos išlaidos patalpoms apšviesti |731,3 |
|Pardavimų rėmimo išlaidos |3600 |
|Ryšių paslaugos išlaidos |1500 |
|Automobilio naudojimo išlaidos |2700 |
|Patalpų nuoma |5794,3 |
|Mokestis į Garantinį fondą |14967,9 |
|Kitos įmonės veiklos sąnaudos |19000 |
|IŠ VISO |122263,8 |

21. Paaiškinimai:

Įmonės veiklos sąnaudos = Administracijos ir kitų darbuotojų darbo

užmokestis ir įmokos soc. draudimui+Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir

amortizacija+Elektros energijos išlaidos patalpoms apšviesti+Pardavimų

rėmimo išlaidos+Ryšio paslaugos+Automobilio naudojimo išlaidos+Patalpų

nuoma+Mokestis į Garantinį fonda+Kitos įmonės veiklos sąnaudos.

Administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos soc.

draudimui=direktorio+vyr.buhalterio+vadybininko+sandėlininko+sekretorės+va

lytojų darbo užmokestis ir įmokos soc.

draudimui=(15000+12000+8400+6000+5400+7200)+(4647+3717,6+2602,3+1858,8+167

2,9+2230,6)=70729,3 lt

Ilgalaikio turtonusidėvėjimas ir amortizacija = Biuro baldų

nusidėvėjimas+kompiuterio nusidėvėjimas+informacijos apdorojimo programos

amortizacija+automobilio nusidėvėjimas=384+352+1240+600+665=3241 lt

Elektros energijos išlaidos patalpoms apšviesti=Išlaidos administracinėms

patalpoms apšviesti+išlaidos medžiagų sandėlio patalpoms

apšviesti+išlaidos pagamintų gaminių sandėlio patalpoms

apšviesti+bendrojo naudojimo materialinių vertybių sandelio patalpoms

apšviesti=212,4+246,8+148,1+124=731,3 lt

Pardavimų rėmimo išlaidos planuojamos vidutiniškai 600 Lt per
mėnesį.

600*6mėn=3600 lt (per pusmetį)

Ryšių paslaugos sudarys 1500 Lt per pusmetį

Automobilio naudojimo išlaidos (be nusidėvėjimo) planuojamos

vidutiniškai 450 Lt per mėnesį

450*6mėn=2700 lt (per pusmetį)

Patalpų nuoma=(Administracijos patalpų plotas+medžiagų sandėlio patalpų
plotas+pagamintų gaminių sandėlio plotas)* Patalpų 1m2 ploto nuomos kaina*
6 mėnesių

Patalpų išlaidos = (34,26+39,81+23,89+40)*7*6=5794,3 lt

Įmokas į Garantinį fondą – 2% nuo viso darbo užmokesčio

Darbo užmokestis iš viso = Pagrindinių darbininkų darbo
užmokestis+pagalbinių darbininkų darbo užmokestis+administracijos ir kitų
darbuotojų darbo užmokestis= 698938+26781,3+22677,4=748396,7 lt

Įmokas į Garantinį fondą=748396,7*2%=14967,9 lt

Kitos įmonės veiklos sąnaudos sudarys 19000 Lt per pusmetį

23 lentelė

Vieno gaminio komercinė savikaina

|Rodikliai |Gaminiai |Iš viso |
| |T1 |T2 |T3 | |
|Planuojamos parduoti produkcijos |653166 |366656,4 |366449,6 |1386272 |
|gamybinė savikaina, Lt | | | | |
|Bendrosios, administracinės ir |114238,7 |64128,2 |64092 |242458,9 |
|pardavimo išlaidos, Lt | | | | |
|Vieno gaminio gamybinė savikaina, Lt |235,8 |177,3 |177,2 |590,3 |
|Vienam gaminiui tenkančios |41,24 |31 |31 |103,24 |
|bendrosios, administracinės ir | | | | |
|pardavimo išlaidos, Lt | | | | |
|Vieno gaminio komercinė savikaina, Lt|277 |208,3 |208,2 |693,6 |

22. Paaiškinimai:

Tam kad rasti kievieno gaminio komercinę savikainą, reikia apskaičiuoti

įmonės veiklos sąnaudas pagal gaminius (T1, T2, T3).

Įmonės veiklos sąnaudas pagal gaminius = Planuojamos parduoti produkcijos

gamybinė savikaina, Lt *Įmonės veiklos sąnaudų koeficientas.
Įmonės veiklos sąnaudų priskyrimo atskiriems gaminiams bazė yra tiesiogiai
priskiriamas darbo užmokestis (pagrindinių darbininkų darbo užmokestis).
Kįvs = Įmonės veiklos visos sąnaudos/ Pagrindinių darbininkų darbo
užmokestis
Kįvs =122263,8/698938=0,1749
Įmonės veiklos sąnaudos(T1)=653166*0,1749=114238,7 Lt
Įmonės veiklos sąnaudos(T2)=366656,4*0,1749=64128,2 Lt
Įmonės veiklos sąnaudos(T3)=366449,6*0,1749=64092 Lt
Vienam gaminiui tenkančios bendrosios, administracinės ir pardavimo
išlaidos, Lt= Bendrosios, administracinės ir pardavimo išlaidos, Lt/
Planuojamas parduoti gaminių skaičius, vnt
Vienam gaminiui tenkančios bendrosios, administracinės ir pardavimo
išlaidos
(T1)= 114238,7/2770=41,24 Lt
(T2)=64128,2/2068=31 Lt
(T3)=64092/2068=31 Lt
Vieno gaminio komercinė savikaina, Lt = Vienam gaminiui tenkančios
bendrosios, administracinės ir pardavimo išlaidos+ Vieno gaminio gamybinė
savikaina, Lt
Vieno gaminio komercinė savikaina
(T1)=41,24+235,8=277 Lt
(T2)=31+177,3=208,3 Lt
(T3)=31+177,2=208,2 Lt

24 lentelė

Gaminių pelningumas

|Gaminių |Gaminio kaina, |Gaminio |Gaminio pelnas,|Gaminio |
|pavadinimas |Lt |komercinė |Lt |pelningumas, |
| | |savikaina, Lt | |proc. |
|T1 |300 |277 |23 |7,7 |
|T2 |238 |208,3 |29,7 |12,5 |
|T3 |212 |208,2 |3,8 |1,8 |

23. Paaiškinimai:

Gaminio pelnas, Lt= Gaminio kaina, Lt – Gaminio komercinė savikaina, Lt

(T1)=300-277=23 Lt

(T2)=238-208,3=29,7 Lt

(T3)=212-208,2=3,8 Lt

Gaminio pelningumas skaičiuojamas taip:

(Gaminio pelnas / Gaminio kaina) · 100 proc.

(T1)=(23/300)*100%=7,7%

(T2)=(29,7/238)*100%=12,5%

(T3)=(3,8/212)*100%=1,8%

25 lentelė

Planuojamos pardavimo pajamos

|Gaminių pavadinimas|Planuojamas |Vieno gaminio |Pardavimo pajamos, |
| |parduoti gaminių |pardavimo kaina, Lt|Lt |
| |skaičius, vnt. | | |
|T1 |2770 |300 |831000 |
|T2 |2068 |238 |492184 |
|T3 |2068 |212 |438416 |
|IS VISO |6906 |750 |1761600 |

24. Paaiškinimai:

Pardavimo pajamos, Lt = Planuojamas parduoti gaminių skaičius, vnt* Vieno

gaminio pardavimo kaina, Lt

Pardavimo pajamos(T1)=2770*300=831000 Lt

Pardavimo pajamos(T2)=2068*238=492184 Lt

Pardavimo pajamos(T3)=2068*212=438416 Lt

26 lentelė

Bendrasis ir grynasis pelnas

|Rodikliai |Suma, Lt |
|Planuojamos pardavimo pajamos |1761600 |
|Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina |1386272 |
|Bendrasis pelnas |375328 |
|Įmonės veiklos sąnaudos |122263,8 |
|Tipinės veiklos pelnas |253064,2 |
|Pelno mokestis |37959,6 |
|Grynasis pelnas |215104,6 |

25. Paaiškinimai:

Bendrasis pelnas= Planuojamos pardavimo pajamos – Planuojamos parduoti
produkcijos gamybinė savikaina

Bendrasis pelnas=1761600 – 1386272=375328 Lt

Tam kad rasti grynajį pelną pirmiausiai mums reikia apskaičiuoti veiklos

pelną.

Veiklos pelnas= Bendrasis pelnas – Įmonės veiklos sąnaudos

Veiklos pelnas=375328 – 122263,8=253064,2 Lt

Pelno mokestis (15% nuo veiklos pelno)

Pelno mokestis=253064,2*0,15 =37959,6 Lt

Grynasis pelnas = Tipinės veiklos pelnas- Pelno mokestis

Grynasis pelnas =253064,2 – 37959,6= 215104,6 Lt

27 lentelė

Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas

|Pardavimo |Bendrasis |Bendrasis |Grynasis |Grynasis |
|pajamos, Lt |pelnas, Lt |pelningumas, |pelnas, Lt |pelningumas, |
| | |proc. | |proc. |
|1761600 |375328 |21,3 |215104,6 |12,2 |

26. Paaiškinimai:

Bendrasis pelningumas, proc= (Bendrasis pelnas/Prdavimo pajamas)*100%

Bendrasis pelningumas, proc =(375328/1761600)*100%=21,3%(geras

pelningumas)

Grynasis pelningumas, proc.=( Grynasis pelnas, Lt/ Pardavimo pajamos,

Lt)*100%

Grynasis pelningumas, proc= (215104,6/1761600)*100%=12,2% (patenkinamas

pelningumas)

Pagal Statistikos departamento prie LR Vyriausybės pateiktas rodiklių

vertinimo lygius įmonės bendrasis pardavimų pelningumas per pusmetį yra

geras, o grynasis pelningumas patenkinamas.

28 lentelė

Nenuostolingų pardavimų mastas

|Pardavimo |Bendrasis |Bendrojo pelno |Įmonės veiklos |Nenuostolingų |
|pajamos, Lt |pelnas, Lt |koeficientas |sąnaudos, Lt |pardavimų |
| | | | |mastas, Lt |
|1761600 |375328 |0,21306 |122263,8 |573846,8 |

27. Paaiškinimai:

Bendrojo pelno koeficientas= Bendrasis pelnas, Lt/ Pardavimo pajamos, Lt

Bendrojo pelno koeficientas=375328/1761600=0,21306

Nenuostolingų pardavimų mastas, Lt= Įmonės veiklos sąnaudos, Lt/ Bendrojo

pelno koeficientas

Nenuostolingų pardavimų mastas, Lt= 122263,8/0,21306=573846,8 Lt

Išvados

Išanalizavus planuojamų metų gamybą, jos realizavimui reikalingus

išteklius (pagrindines medžiagas, reikalingų įrengimų skaičius, įmonės

darbuotojų skaičius, lėšos reikalingos darbuotojų darbo užmokesčiui

apmokėti, reikiamas gamybai patalpų plotas, tiesioginės ir netiesioginės

išlaidos) ir prognozuojamus veiklos rezultatus matome, kad įmonė dirba

gaudama pakankamą grynąjį pelningumą, bet jos veikloje T3 gaminio gamyba

yra netokia pelninga kaip kitų gaminių.

Tai įtakojo T3 gaminio pardavimo kaina.

Pasiūlimai

Siūličiau įmonei plėsti T1 gaminio gamybą ir pardavimą, nes iš to įmonė

gauna didesnį pelną. O jeigu ji nori gaminti T3 gaminį, tai turi surąsti

būdą, kaip sumažinti šio gaminio savikainą. Įmonė galėtu nusipirkti

medžiagų už mažesnė kainą, arba kitaip įmonė turi butinai sumažint įmonės

veiklos sąnaudas, tada bus pelningesnė ateityje.

Literatūra:

1. Martinkus B., Žilinskas V. –„Ekonomikos pagrindai“ 2001m.

2. Bagdonas E., Kazlauskienė E. – „Verslo pradmenys“ 2002m.

3. Leonienė B. – „Įmonės ekonomika“ 2001m.