VARTOJIMO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

TURINYS

1. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties samprata 3 2. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties forma 4 3. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties šalys 4 4. Sutarties sudarymo tvarka 4 5. Viešoji oferta 4 6. Pardavėjo pareiga informuoti pirkėją 5 7. Sutarties sudarymo išlaidos 6 8. Daiktų pardavimas su sąlyga, kad pirkėjas juos priimtų per tam tikrą terminą 7 9. Daiktų pardavimas pagal pavyzdžius 7 10. Daiktų pardavimas ne prekybai skirtose patalpose 8 11. Daiktų pardavimas su sąlyga juos pristatyti pirkėjui 11 12. Daiktų pardavimas naudojant automatus 11 13. Daiktų kaina ir jos mokėjimas 12 14. Pardavėjo atsakomybė ir prievolės įvykdymas natūra 12 15. Kainų skirtumo atlyginimas 13 16. Daiktų tiekimas be vartotojo sutikimo 13

LITERATŪRA

1. Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas. (2001) – Kaunas: UAB Poligrafija ir informatika 2. www.lrs.lt

———————– 1. Pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį pardavėjas – asmuo, kuris verčiasi prekyba, pardavėjo atstovas įsipareigoja parduoti prekę – kilnojamąjį daiktą pirkėjui – fiziniam asmeniui pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainą. Vyriausybė tvirtina mažmeninės prekybos taisykles.

2. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyse negali būti sąlygų, pasunkinančių vartotojo (pirkėjo) padėtį arba panaikinančių ar suvaržančių vartotojo (pirkėjo) teisę pareikšti ieškinį pardavėjui dėl sutarties sąlygų pažeidimo.

3. Pardavėjui vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties atveju draudžiama:

4. Kai pardavėjas pažeidžia pirkėjo teises, pirkėjas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į vartotojų teises ginančias institucijas ar teismą.

3.1 nustatyti, kad pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma tik tuo atveju, jei tuo pat metu ar kitomis sąlygomis nuperkamas tam tikras daiktų kiekis;

3.2 suteikti teisę pirkėjui iš karto ar per tam tikrą terminą po sutarties sudarymo gauti dovanų ar priedą prie daikto, išskyrus reklaminius priedus ar nusipirkto daikto priklausinius;

3.3 veikti pirkėjus įkyriai siūlant daiktus ar paslaugas, nurodant kainoraščiuose, kainų etiketėse, parduotuvių vidaus ir lango vitrinose

tariamą kainų sumažinimą bei kitais gerai moralei ir viešajai tvarkai prieštaraujančiais būdais ar priemonėmis.

1. Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais.

2. Kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja, nors susitarimas dėl antraeilių sąlygų ir atidėtas. Kai šalys dėl antraeilių sutarties sąlygų nesusitaria, ginčas gali būti sprendžiamas teisme atsižvelgiant į sutarties pobūdį, dispozityviąsias teisės normas, papročius, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus.

2. Daiktų išdėstymas vitrinose, ant prekystalio ar kitose jų pardavimo vietose, taip pat daiktų pavyzdžių demonstravimas arba informacijos apie parduodamus daiktus pateikimas (aprašymai, katalogai,nuotraukos ir kt.) jų pardavimo vietoje laikomi viešąja oferta nepaisant to, ar nurodytadaiktų kaina arba kitos pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos, išskyrus atvejus, kai pardavėjas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, kad tam tikri daiktai nėra skirti parduoti.

1. Daiktų nurodymas reklamoje, visiems skirtuose kataloguose ar aprašymuose laikomas viešąją oferta, jeigu yra nurodytos esminės pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos.

1. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje gali būti numatyta sąlyga, kad pirkėjas daiktus priims per tam tikrą sutartyje nustatytą terminą, per kurį pardavėjas neturi teisės tų pačių daiktų parduoti kitam pirkėjui.

2. Jeigu ko kita nenumato sutartis, o pirkėjas per nustatytą terminą neatvyksta arba neatlieka kitų daiktų priėmimui būtinų veiksmų per sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad pirkėjas atsisako sutartį vykdyti.

3. Pardavėjo papildomos išlaidos, susijusios su daiktų perdavimu pirkėjui per tam tikrą terminą, įskaitomos į daiktų kainą, jeigu sutartis ar įstatymai nenumato ko kita.

3. Pirkėjas iki daiktų perdavimo turi teisę atsisakyti sutarties pagal daiktų pavyzdžius. Tačiau šiuo atveju pirkėjas privalo atlyginti pardavėjo turėtas

būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu iki atsisakymo, jeigu sutartis nenumato ko kita.

2. Jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, tai sutartis pagal daiktų pavyzdžius laikoma sudaryta, kai pardavėjas pristato daiktus į sutartyje nurodytą vietą, o jei pristatymo vieta sutartyje nenurodyta, – į vartotojo gyvenamąją vietą.

1. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis gali būti sudaryta pagal pirkėjui pardavėjo pasiūlytus daiktų pavyzdžius (prekių aprašymą, prekių katalogus, modelius ir t. t.).

1. Dėl maisto produktų ar kitų kasdieniam vartojimui skirtų daiktų pirkimo–pardavimo ir (arba) pristatymo;

3. Dėl draudimo paslaugų teikimo;

4. Dėl vertybinių popierių pirkimo–pardavimo;

6. Kai buvo sudaryta notarinės formos sutartis.

2. Dėl daiktų pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas atvyksta pagal aiškiai pareikštą vartotojo prašymą, išskyrus atveju, jeigu vartotojui pateikiami kiti daiktai ar paslaugos, nei jis prašė;

5. Dėl daiktų pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo, kai pagal sudarytą sutartį vartotojas turi mokėti ne daugiau kaip du šimtus litų;

5. Asmens, kurio vardu sutarties atsisakęs vartotojas gali adresuoti savo atsisakymą, pavadinimas (vardas, pavardė);

2. Daikto pavadinimas;

6. Teisė nutraukti sutartį šio straipsnio 6–11 dalyse numatyta tvarka.

4. Pardavėjo pavadinimas ir adresas;

3. Daikto kaina, įskaitant visus mokesčius;

1. Dokumento įteikimo vartotojui data;

2. VARTOJIMO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES FORMA

1. VARTOJIMO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SAMPRATA

Jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kita, laikoma, kad vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas išsirenka perkamą daiktą arba kitokiu būdu pareiškia savo valią.

4. SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

5. VIEŠOJI OFERTA

6. PARDAVĖJO PAREIGA INFORMUOTI PIRKĖJĄ

1. Pardavėjas nurodydamas parduodamo daikto etiketėse ar kitokiu būdu privalo suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus: jų kainą (įskaitant visus mokesčius), kokybę, vartojimo būdą ir saugumą, kokybės garantijos terminą, tinkamumo naudoti

terminą bei kitas daiktų ir jų naudojimo savybes, atsižvelgiant į daiktų pobūdį, jų paskirtį, vartotojo asmenį bei mažmeninės prekybos reikalavimus. Pardavėjas, pažeidęs šią pareigą, turi atlyginti dėl to pirkėjo patirtus nuostolius.

2. Informacija apie parduodamus daiktus neturi būti klaidinanti.

3. Privaloma nurodyti kiekvieno daikto ar vienos rūšies daiktų pardavimo kainą ir to daikto tinkamo standartinio vieneto kainą. Daikto pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina gali būti nenurodyta, kai daiktai:

3.1 Pateikiami teikiant paslaugas;

3.2 Parduodami aukcionuose arba tai yra meno dirbiniai ir antikvariniai daiktai.

4.

Daikto standartinio vieneto kaina gali būti nenurodoma:

4.1 Daiktų, kurių kaina nepriklauso nuo jų svorio ar tūrio;

4.2 Jeigu ji sutampa su pardavimo kaina;

4.3 Daiktams ar daiktų grupėms, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

5. Daiktams, kurie nėra supakuoti ir kurių kiekis nustatomas vartotojo akivaizdoje, turi būti nurodyta tik daikto standartinio vieneto kaina.

6. Pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina turi būti gerai matoma, lengvai įskaitoma, suprantama ir atskiriama.

7.

Bet kokiu būdu reklamuojant daiktą, jeigu nurodoma pardavimo kaina, turi būti nurodoma daikto standartinio vieneto kaina, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytas išimtis.

8. Pirkėjas turi teisę iki sutarties sudarymo apžiūrėti daiktus ir pareikalauti, kad pardavėjas dalyvaujant pirkėjui patikrintų daiktus arba pademonstruotų, kaip juos naudoti, jeigu tai yra įmanoma atsižvelgiant į daiktų pobūdį ir mažmeninės prekybos taisykles.

9. Jeigu pardavėjas nesudarė galimybės pirkėjui nedelsiant daiktų pardavimo vietoje gauti šio straipsnio 1–7 dalyse nurodytą informaciją, tai pirkėjas turi teisę reikalauti iš pardavėjo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl vengimo sudaryti sutartį, o jeigu sutartis sudaryta, – per protingą terminą vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti kitus nuostolius.

10. Pardavėjas, nesudaręs galimybės pirkėjui gauti atitinkamą informaciją apie

daiktus, atsako už daiktų trūkumus, atsiradusius po daiktų perdavimo pirkėjui, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumai atsirado dėl to, kad jis neturėjo atitinkamos informacijos.

11. ؀ࠎࠔࡰࡴ࣐࣒࣌࣎जनपबॠॢ।ং঄আ৐৔৖਌ਐપમર૴૸୚୞ை௎ௐచఠఢ౜ౢೈ೎೐ഄഊഌൖ൜൞헞헞쏌쏞쳕헃쳕쳞귌쳞쳞쳞隢 諌쳞쳞陿諌쳞¸ᔔ䍨ᘀと판洀ै猈ैᔗ䍨ᘀ䍨尀脈䡭Ч䡳Чᔗ앨ᘀ䍨尀脈䡭Ч䡳Чᔔ䍨ᘀと판洀❈猄 ❈ᔔ앨Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų ženklinimo bei kainų nurodymo taisykles tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

7. SUTARTIES SUDARYMO IŠLAIDOS

Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidos tenka pirkėjui tik tuo atveju, jeigu sutarties sudarymo metu pardavėjas jas specialiai ir atskirai aptarė arba nurodė jų apskaičiavimo kriterijus.

8. DAIKTŲ PARDAVIMAS SU SĄLYGA, KAD PIRKĖJAS JUOS PRIIMTŲ PER TAM TIKRĄ TERMINĄ

9. DAIKTŲ PARDAVIMAS PAGAL PAVYZDŽIUS

10. DAIKTŲ PARDAVIMAS NE PREKYBAI SKIRTOSE PATALPOSE

1. Daiktų pirkimo–pardavimo sutartis, sudaryta ne prekybai skirtose patalpose, yra sutartis, kurią pardavėjas ir vartotojas sudaro pardavėjo organizuotos išvykos už jo verslo patalpų metu arba pardavėjo vizito į to vartotojo gyvenamąją patalpą, jo darbo, mokymosi ar kitą vietą metu. Šio straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos ir vartojimo paslaugų sutartims.

2. Daiktų pardavimo ne prekybai skirtose patalpose taisykles tvirtina Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

3. Šis straipsnis netaikomas sutartims:

4. Pardavėjas, parduodamas daiktą ne prekybai skirtose patalpose, privalo įteikti pirkėjui dokumentą, kuriame turi būti nurodyta

5. Pareiga įrodyti, kad šio straipsnio 4 dalyje nurodytas dokumentas buvo įteiktas vartotojui, tenka pardavėjui.

6. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties (nutraukti sutartį), sudarytos ne prekybai skirtose patalpose, apie tai pranešdamas raštu pardavėjui per septynias dienas nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto dokumento gavimo dienos. Šios pirkėjo teisės negalima suvaržyti jokiais papildomais įsipareigojimais ar įmokomis arba bet kokiu kitu būdu apriboti ar panaikinti. Jeigu šio straipsnio 4 dalyje nurodytas dokumentas pirkėjui nebuvo įteiktas, pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį per tris mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos.

7. Šio straipsnio 6 dalyje numatyta teise pirkėjas turi teisę pasinaudoti, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės

nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negalima laikyti esminiais daikto išvaizdos pakeitimais. Kai kyla ginčas dėl daikto išvaizdos, gali būti skiriam ekspertizė. Jos išlaidas atlygina kaltoji šalis.

8. Pirkėjas negali pasinaudoti šio straipsnio 6 dalyje numatyta teise nutraukti sutartį, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl paslaugų, kurios vartotojo sutikimu pradėtos teikti nepasibaigus šio straipsnio 6 dalyje nurodytam terminui.

9. Pardavėjas, gavęs šio straipsnio 6 dalyje numatytą pranešimą apie sutarties nutraukimą, per penkiolika dienų privalo atsiimti pirkėjo grąžintą daiktą ir grąžinti pirkėjui už daiktą sumokėtą pinigų sumą. Šalys savo prievoles šiuo atveju privalo įvykdyti kartu.

10. Jeigu pirkėjas šio straipsnio 6 dalyje numatyta tvarka atsisakė sutarties, bet daiktas negali būti grąžintas, nes jis žuvo ar sugedo dėl pirkėjo kaltės, tai pirkėjas turi grąžinti jo vertę ar vertės sumažėjimą. Kai pažeidžiant šio straipsnio 4 dalies reikalavimus pirkėjui nebuvo tinkamai pranešta apie jo teisę atsisakyti sutarties, pirkėjas privalo grąžinti žuvusio ar sugadinto daikto vertę arba jos sumažėjimą tik tuo atveju, jeigu jis nebuvo tiek rūpestingas, koks būtų buvęs rūpestingas turto saugotojas.

11. Už daikto naudojimą bei kitas paslaugas, suteiktas iki teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo momento, pirkėjas turi sumokėti pagal jų vertę. Tačiau pirkėjas neprivalo atlyginti daikto vertės sumažėjimo dėl jo naudojimo pagal paskirtį.

12. Šalių susitarimai, neatitinkantys šio straipsnio nuostatų ir pabloginantys vartotojo padėtį, negalioja.

3. VARTOJIMO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES ŠALYS

Vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties šalys yra: – PARDAVĖJAS / PASLAUGŲTIEKĖJAS – PIRKĖJAS / VARTOTOJAS

12. DAIKTŲ PARDAVIMAS NAUDOJANT AUTOMATUS

1. Jeigu daiktai parduodami naudojant automatus, tai automatų savininkas privalo informuoti pirkėją nurodydamas ant automato ar kitokiu būdu apie

pardavėją (pardavėjo pavadinimą ir buveinę), automato darbo režimą, taip pat veiksmus, kuriuos privalo atlikti pirkėjas, norėdamas gauti daiktą, ir jų eiliškumą.

2. Sutartis šiuo atveju pripažįstama sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas atlieka veiksmus, būtinus daiktui iš automato gauti.

3. Jeigu pirkėjui neperduodamas daiktas, už kurį sumokėta, tai pardavėjas pirkėjo reikalavimu nedelsdamas privalo perduoti daiktą arba grąžinti sumokėtą kainą.

4. Šiame straipsnyje nurodytos taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai automatas skirtas pinigams keisti, mokėjimo ženklams įsigyti ar valiutai keisti, jeigu kas kita nenustatyta specialiose taisyklėse.

11. DAIKTŲ PARDAVIMAS SU SĄLYGA JUOS PRISTATYTI PIRKĖJUI

1. Jeigu vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis numato, kad daiktai turi būti pristatyti pirkėjui, tai pardavėjas privalo per sutartyje nurodytą terminą pristatyti daiktus į pirkėjo nurodytą vietą, o kai ji nenurodyta, – į pirkėjo gyvenamąją vietą.

2. Sutartis laikoma įvykdyta nuo daiktų įteikimo pirkėjui, o kai pirkėjo nėra, – nuo jų įteikimo asmeniui, kuris pateikia kvitą ar kitokį dokumentą, patvirtinantį sutarties sudarymą ar daiktų pristatymo įforminimą, jeigu sutartis nenumato ko kita.

3. Jeigu sutartis nenustato daiktų pristatymo pirkėjui termino, tai daiktai turi būti pristatyti per protingą terminą po to, kai pardavėjas gavo pirkėjo reikalavimą juos pristatyti. Kai daiktai per protingą terminą nepristatomi, pirkėjas turi teisę nutraukti sutartį ir neprivalo mokėti daiktų pristatymo išlaidų, jeigu sutartis nenumato ko kita.

13. DAIKTŲ KAINA IR JOS MOKĖJIMAS

1. Pirkėjas privalo sumokėti už daiktus pardavėjo nurodytą sutarties sudarymo metu kainą, jeigu ko kita nenumato sutartis ar įstatymai.

2. Pardavėjui draudžiama vienašališkai didinti daikto kainą po sutarties sudarymo. Jeigu pardavėjas po sutarties sudarymo vienašališkai padidina kainą, tai pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties raštu apie tai pranešdamas pardavėjui, išskyrus atvejus, kai sutartis numato, kad daiktai

bus perduoti pirkėjui praėjus daugiau kaip trims mėnesiams po sutarties sudarymo, o pardavėjas turi teisę vienašališkai per šį terminą padidinti daikto kainą.

3. Kai pirkimo–pardavimo sutartis numato išankstinį mokėjimą už daiktus, o pirkėjas per sutartyje nustatytą terminą nesumoka kainos, laikoma, kad pirkėjas atsisakė sutarties, jeigu sutartyje nenumatyta kas kita.

4. Jeigu daiktai perkami išsimokėtinai (kreditan), tai pirkėjas turi teisę sumokėti už daiktus iki mokėjimo termino pabaigos.

5. Kai pirkėjas praleidžia mokėjimo terminus, palūkanos už laiku nesumokėtą sumą neskaičiuojamos.

15. KAINŲ SKIRTUMO ATLYGINIMAS

1. Jeigu pardavėjas pakeičia netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu, tai jis neturi teisės reikalauti iš pirkėjo atlyginti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartyje numatytos kainos ir daikto kainos, galiojusios jo pakeitimo ar teismo arba kitokios institucijos sprendimo, įpareigojančio pakeisti daiktą, priėmimo momentu, skirtumą.

2. Kai netinkamos kokybės daiktas keičiamas kitu analogišku, kuris skiriasi pagal matmenis, modelį, rūšį ar kitus požymius, pirkėjas turi atlyginti sutartyje numatytos kainos ir naujo daikto kainos, galiojusios keitimo momentu, skirtumą. Jeigu pirkėjas kainų skirtumo neatlygina, tai kainų skirtumas nustatomas pagal teismo arba kitokios institucijos sprendimo pakeisti prekę priėmimo metu galiojusias kainas.

3. Kai pirkėjas reikalauja atitinkamai sumažinti netinkamos kokybės daikto kainą, atsižvelgiama į daikto kainą šio reikalavimo pareiškimo momentu, o jeigu pardavėjas pirkėjo reikalavimo netenkino, – į kainą teismo arba kitokios institucijos sprendimo dėl kainos sumažinimo priėmimo momentu.

4. Pirkėjas, grąžindamas prastos kokybės daiktą pardavėjui, turi teisę reikalauti atlyginti nustatytos sutartyje kainos ir kainos, galiojančios jo reikalavimo patenkinimo momentu, o jeigu jo reikalavimo pardavėjas netenkina, – teismo arba kitokios institucijos sprendimo priėmimo momentu, skirtumą.

14. PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ IR PRIEVOLĖS ĮVYKDYMAS NATŪRA

Jeigu pardavėjas neįvykdo savo prievolės pagal vartojimo pirkimo–pardavimo

sutartį, tai nuostolių atlyginimas ar netesybų sumokėjimas neatleidžia pardavėjo nuo prievolės įvykdymo natūra.

16. DIKTŲ TIEKIMAS BE VARTOTOJO SUTIKIMO

1. Draudžiama tiekti daiktus vartotojui be jo sutikimo, jeigu už juos reikalaujama mokėti.

2. Jeigu buvo pateikti daiktai be vartotojo sutikimo, vartotojas gali jais naudotis savo nuožiūra neatlygintinai.