UB registravimas

Įstaigos kurioj mokotės pavadinimas

ŪKINIŲ BENDRIJŲ REGISTRAVIMAS

Referatas

Darbą parengė
Vardas Pavarde
grupe

Darbo vadovas

V. Pavardė

Klaipėda, 2004

TURINYS
ĮVADAS 3
1. Kas yra ŪB, TŪB, KŪB? 4
2. ŪB privalumai ir trūkumai. 5
3. ŪB pavadinimas. 7
4. ŪB steigimas. 8
5. ŪB registravimas. 10
IŠVADOS 13
LITERATŪRA 14

ĮVADAS

Šiame referate išnagrinėsime, kaip registruoti ūkinę bendriją (ŪB). Susipažinsime kas yra ūkinės bendrijos ir į kokius tipus jos yra skirstomos. Palyginsime kuo skiriasi tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) ir komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB), bei kuo jos yra panašios. Sužinosime, kaip turi būti steigiamos ŪB remiantis įstatymine tvarka. Išnagrinėsime kaip turi būti registruojamos ŪB, nuo ko reikėtų pradėti norint jas įsteigti ir už žregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Kas yra ŪB, TŪB, KŪB?
Jeigu ūkinei komercinei veiklai pradėti neužtenka vieno asmens pastangų bei lėšų ir reikia pasitelkti verslo partnerius, galite steigti ŪB.
Ūkinė bendrija (ŪB) – tai kelių fizinių ar juridinių asmenų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų jungtinės veiklos sutartimi įsteigta įmonė komercinei-ūkinei ir kitokiai įstatymų nedraudžiamai veiklai bendru firmos vardu, sujungus jų turtą į bendrąją dalinę nuosavybę. Bendrijoje turi būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip 20 narių. Bendrijos nariu negali būti valstybės valdžios, valdymo ir valstybės ko ontrolės institucijos, teismai. Tikruoju ūkinės bendrijos nariu negali būti valstybės ir savivaldybės įmonės. Bendrija nėra juridinis asmuo.
Tikroji ūkinė bendrija (TŪB) – tai yra visiškos turtinės atsakomybės įmonė, jos turtas neatskirtas nuo jos narių turto. Pagal TŪB prievoles jos nariai atsako solidariai vi

isu savo turtu. TŪB neatsako pagal savo narių prievoles, nesusijusias su bendrijos veikla.
Komanditinė (pasitikėjimo) ūkinė bendrija (KŪB)- ją sudaro bendros firmos vardu veikiantys tikrieji nariai ir komanditoriai. Komanditinėje (pasitikėjimo) ūkinėje bendrijoje turi būti bent vienas tikrasis narys ir bent vienas komanditorius. KŪB turtas atskirtas nuo komanditorių turto, o nuo tikrųjų narių turto neatskirtas. Pagal KŪB prievoles jos tikrieji nariai solidariai atsako visu savo turtu, o komanditoriai – tik tuo savo turtu, kurį perdavė arba turėjo perduoti KŪB, bet jo neperdavė sutartyje numatytais terminais. Jungtinės veiklos sutartimi gali būti numatyta ir kitokia komanditorių atsakomybė. KŪB neatsako pagal savo narių prievoles, nesusijusias su bendrijos veikla.

ŪB privalumai ir trūkumai

Privalumai:
1. Nebūtina įdarbinti darbuotojus pagal darbo sutartis, joje jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali dirbti ŪB tikrieji nariai;
2. Gali tv varkyti supaprastintą buhalterinę apskaitą, nes nėra įstatymiškai nustatytų reikalavimų apskaitai vesti, taip pat nebūtina kasmetinė revizija;
3. Įstatymai nereglamentuoja ŪB minimalaus nuosavo kapitalo;
4. Turi didesnius finansinius išteklius, nes sujungiami kelių partnerių kapitalai, be to, stambesnei firmai lengviau gauti kreditą;
5. ŪB kaip ir ĮI nesudėtinga įsteigti;
6. Didelis lankstumas priimant sprendimus, kadangi įstatymiškai ŪB veikla nėra reglamentuota;
7. Esant keliems partneriams, galima valdymo specializacija;
8. Mokesčius moka tik vieną kartą – kaip partnerių asmeninį pajamų mokestį;
9. Kiekvienas bendrijos narys gali lygiomis teisėmis atstovauti bendrijai pasirašant bet kokias sutartis ar susitarimus;
10. Nariai bendrai disponuoja bendrijos nu

uosavybe ir pajamomis;
11. Galimybė sujungti atskirų bendrijos narių kapitalą, bendradarbiauti įvairių sričių ir skirtingo profesinio pasirengimo specialistams.

Trūkumai:
1. Ribotas veiklos laikas. Pasitraukus vienam bendrijos nariui iš jos veiklos, bendrija nutraukia savo egzistavimą. Be to, bendrija gali nutraukti savo egzistavimą ir įvykdžius jos nariams projektą, sumanymą, kuriam įgyvendinti buvo įkurta bendrija. Veiklai pratęsti kiekvienu minėtu atveju turi būti kuriama nauja bendrija;
2. Nors kapitalo didinimo galimybės didesnės nei individualiose firmose, bet dažnai jo neužtenka;
3. Tikimybė, kad atsiras nesutarimų tarp partnerių pavojus;
4. Partnerių susitarimai labai nelakstūs, nes partnerių nuomonės gali skirtis;
5. Išlieka neribota turtinė atsakomybė, nes partneriai rizikuoja visu savo turtu;
6. ŪB narys, pasitraukdamas iš verslo, negali perduoti savo dalies kam nors be partnerių sutikimo;
7. Kapitalo stoka verčia ieškoti naujų tokios formos firmų organizavimo atmainų;
8. Nedideli veiklos mastai ir kapitalas nulemia santykiškai mažesnį bendrijos efektyvumą ir galimybes smarkiai didinti kapitalą.

ŪB pavadinimas
Norint įsteigti ŪB iš pradžių reikia žinoti, kad viskas prasideda nuo partnerių suradimo ir pavadinimo įregistravimo, tai gi bendrijos pavadinimas:

1. Bendrija turi savo pavadinimą (firmos vardą). TŪB pavadinime turi būti įvardintas bent vienas jos narys. KŪB pavadinime turi būti įvardintas bent vienas tikrasis narys ir įrašyti žodžiai “komanditinė ūkinė bendrija” arba jų santrumpa KŪB. Bendrijos pavadinime gali būti nurodomos narių pavardės ir vardai arba tik pavardės.

2. Bendrijai draudžiama turėti pavadinimą (firmos vardą), kuris būtų panašus į

kitos Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės pavadinimą arba būtų jam tapatus ir dėl to trukdytų šių įmonių normaliai ekonominei veiklai. Ginčai dėl bendrijos pavadinimo žinybingi teismui.

ŪB steigimas

Bendrijos steigimo ir veiklos pagrindas yra jungtinės veiklos sutartis, kurią gali sudaryti veiksnūs fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys.
Jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta:
1. Bendrijos pavadinimas (firmos vardas);
2. Bendrijos veiklos pobūdis;
3. Fizinių asmenų, kurie yra bendrijos tikrieji nariai arba komanditoriai, pavardės, vardai ir adresai;
4. Įmonių bei organizacijų, kurios yra bendrijos tikrieji nariai arba komanditoriai, pavadinimai, buveinės, banko sąskaitų numeriai ir kiti šių sąskaitų rekvizitai;
5. Tikrųjų narių ir komanditorių teisės ir pareigos;
6. Tikrųjų narių ir komanditorių dalys bendrosios nuosavybės teisėje, išreikštos trupmena arba procentais ir kiekvieno iš jų piniginių ir nepiniginių pradinių įnašų dydis, nepiniginių įnašų įvertinimas, įnašų įmokėjimo bei perdavimo bendrijai tvarka ir terminai;
7. Tikrųjų narių darbo įvertinimo ir atsiskaitymo su jais taisyklės;
8. Pinigų paėmimo asmeniniams reikalams iš bendrijos kasos tvarka;
9. Pajamų ir nuostolių paskirstymo taisyklės;
10. Tikrųjų narių ir komanditorių išstojimo ir pašalinimo iš bendrijos bei naujų narių priėmimo į ją sąlygos ir tvarka;
11. Bendrijos valdymo, jos reikalų tvarkymo taisyklės ir jų keitimo sąlygos;
12. Asmenų, įgaliotų atstovauti bendrijai, tai pat tvarkyti kitus jos reikalus, pavardės, vardai, adresai ir įgalinimai;
13. Nutarimų priėmimo (balsavimo) tvarka;
14. Klausimai, dėl kurių nutarimai priimami tik tada, kai sutinka (vienbalsiai) visi nariai;
15. Bendrijos reorganizavimo bei likvidavimo tvarka.

Jungtinės veiklos su

utartį pasirašo kiekvienas steigiamos bendrijos narys. Sutartis tvirtinama notariškai. Notariškai turi būti patvirtinta tiek sutarties egzempliorių, kiek yra bendrijos narių ir kiek reikia egzempliorių bendrijai įregistruoti. Bendrija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre. Tikroji ūkinė bendrija įregistruojama po to, kai sudaryta jungtinės veiklos sutartis ir juridinių asmenų registrui pateikti Civiliniame kodekse nurodyti bendrijai registruoti reikalingi dokumentai. Komanditinė ūkinė bendrija įregistruojama po to, kai sudarytos jungtinės veiklos sutartis bei komanditorių sutartys ir juridinių asmenų registrui pateikti Civiliniame kodekse nurodyti bendrijai registruoti reikalingi dokumentai. Visi bendrijos steigėjai nuo bendrijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos tikraisiais nariais. Asmuo, sudaręs komanditoriaus sutartį ir įnešęs įnašą į steigiamą komanditinę ūkinę bendriją, nuo komanditinės ūkinės bendrijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa komanditoriumi.

ŪB registravimas
Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) arba Komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB) registravimą reikėtų pradėti nuo įmonės simbolinio pavadinimo rezervavimo. Jeigu Jūs esate tikri, kad Jūsų sugalvotas pavadinimas atitinka įstatymų reikalavimus ir yra netapatus, tuomet simbolinio pavadinimo rezervavimas – nebūtinas.
Užregistravus bendrijos pavadinimą ir gavus teigiamą atsakymą dėl pavadinimo netapatumo, reikėtų pasirūpinti bendrijos registravimo adresu. Tai galėtų būti ir negyvenamosios, ir gyvenamosios paskirties patalpos.
Toliau reikia pasirūpinti Bendrijos jungtinės veiklos sutarties paruošimu.
Jei susitvarkėte šiuos dokumentus tada turėtumėte kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją esančią jūsų mieste ar rajone ir su savimi turėtumėte pateikti šiuos dokumentus:
1. Jeigu steigėjas yra juridinis asmuo:
• Bendrovės steigimo sutartį, įstatų, registracijos pažymėjimo arba išrašo iš registro nuorašą (jeigu steigėjas yra užsienio bendrovė, nuorašą arba išrašą patvirtinti Apostille arba notariškai, jeigu tarp Lietuvos ir tos šalies, kurios rezidentas yra steigėjas, pasirašyta ir galioja atitinkama sutartis).
• Dokumentą, patvirtinantį sprendimą dalyvavimo bendrijos steigime
• Jeigu steigimo dokumentus pasirašys ne įmonės-steigėjos vadovas, reikalingas įgaliojimas (jeigu steigėjas yra užsienio bendrovė, įgaliojimas turi būti patvirtintas Apostille arba notariškai, jeigu tarp Lietuvos ir tos šalies, kurios rezidentas yra steigėjas, pasirašyta ir galioja atitinkama sutartis).
2. Jeigu steigėjas yra fizinis asmuo:
• Tikslius paso duomenis (vardą, pavardę, namų adresą, pilietybę, asmens kodą, paso seriją ir numerį).
Taip pat reikalingi:
• Bendrijos pavadinimas. Jeigu steigėjas yra juridinis asmuo, yra galimybė perkelti visą ar dalį įmonės-steigėjos pavadinimo. Žodžių Lietuva arba Lithuania vartojimas pavadinime ribojamas ir galimas tik gavus Lietuvos Vyriausybės leidimą).
• Juridinis adresas Lietuvoje su raštišku patalpų savininko sutikimu suteikti patalpas.
• Steigiamos bendrijos direktoriaus paso duomenys (vardas, pavardė, namų adresas, pilietybė, asmens kodas) ir kontaktiniai telefonai.
• Steigiamos bendrijos numatoma veikla.
Įregistravus bendriją, pagaminamas antspaudas, užregistruojama teritorinėje Valstybinėje socialinio draudimo įstaigoje. Kiekvienas pokytis įmonės viduje yra fiksuojamas bendrosios jungtinės veiklos sutartyje. Ši sutartis turi būti patvirtinta notariškai.

Už ŪB registravimą ir duomenų pakeitimų yra numatomi tam tikri mokesčiai:
1. Už įregistravimą 100 Lt;
2. Už juridinio asmens steigimo dokumento naujos redakcijos įregistravimą – 30 litų;
3. Už duomenų ar informacijos pakeitimų įregistravimą (už vieną įrašą), 5 litai;
4. Už juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo laikiną įtraukimą į Juridinių asmenų registrą – 30 litų;
5. Už juridinio naujo registravimo pažymėjimo (kai pasikeičia pažymėjime įrašyti duomenys) arba registravimo pažymėjimo dublikato išdavimą – 25 litai.
Ūkinės bendrijos (TŪB, KŪB ir kt.) norėdamos atsidaryti sąskaitą banke, turėtų pateikti šiuos dokumentus:
1. Įmonės registracijos pažymėjimą ir jo kopiją.
2. Bendrosios jungtinės veiklos sutarties (patvirtintos notariškai) originalą ir kopiją (pridedami visi pakeitimai) – TŪB, ŪB, KŪB.
3. Duomenų įtraukimui į rejestrą originalą ir kopiją (pridedami visi pakeitimai) – jeigu tokius turi.
4. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie įregistravimą teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje.
5. Asmenų, kurių parašai tvirtinami banko parašų pavyzdžių kortelėje, galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.
6. Parašo (-ų) ir antspaudo kortelė, kuri yra pildoma banke arba pateikiama patvirtinta notaro.

IŠVADOS

Šiame referate išnagrinėjau, kaip registruoti ūkinę bendriją (ŪB). Susipažinau kas yra ūkinės bendrijos ir į kokius tipus jos yra skirstomos. Palyginau kuo skiriasi tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) ir komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB), bei kuo jos yra panašios. Sužinojau, kaip turi būti steigiamos ŪB remiantis įstatymine tvarka. Išnagrinėjau kaip turi būti registruojamos ŪB, nuo ko reikėtų pradėti norint jas įsteigti ir užregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

LITERATŪRA

1. Prieiga internetu: http://www.company-express.lt/a/lt/255

2. Prieiga internetu: http://www.infoskuodas.lt/article/articleview/105/1/41/

3. Prieiga internetu: http://www.apskaita.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=8&mode=thread&order=0&thold=0

4. Prieiga internetu: http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=222539&Condition2

5. Wonnacott P., Wonnacott R. Mikroekonomika // Poligrafija ir informatika – 1998.

6. Atmintinė. Gyventojams, pageidaujantiems įsigyti kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimus. – V., 2003.

7. Oficialių dokumentų rinkinys. Ką reikia žinoti individualių ir ūkinių bendrijų savininkams. III papildytas leidimas. – Vilnius: Ąžuolas, 1997 m.

8. Lukaševičius K., Martinkus b. Verslo vadyba. Kaunas: Technologija, 2001.

9. Juozaitienė L., Staponkienė j. Verslo ir vadybos įvadas. Šiauliai: ŠUL, 2002.

Leave a Comment