UAB ,,XXX“ planuojamos pagaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas

Turinys

ĮVADAS ..............................4
PRAKTINĖ DALIS ..............................5
Planuojamas pagaminti gaminių skaičius..........................5
Įrengimų skaičius..............................6
Įmonės darbuotojų skaičius..............................7
Darbuotuojų darbo užmokestis..............................8
Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis.........................9
Administracijos darbuotojų darbo užmokestis......................10
Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti.........................11
Gamybos išlaidos..............................12
Gamybinių patalpų plotas..............................12
Bendras įmonės patalpų plotas..............................14
Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti..................14
Elektros energijos poreikis patalpoms apšviesti.......................15
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija........................17
Netiesioginės gamybos išlaidos..............................18
Planuojamos pagaminti produkcijos gamybinė saviakina.................19
Vieno gaminio gamybinė savikaina............................20
Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina..................20
Įmonės veiklos sąnaudos..............................21
Kiekvieno gaminio komercinė savikaina..........................22
Kiekvieno gaminio pelningumas..............................23
Planuojamos pardavimo pajamos..............................24
Įmonės bendrasis pelnas..............................24
Įmonės grynasis pelnas..............................24
Įmonės pelningumas..............................25
Nenuostuolingo pardavimo mastas.............................25
Išvados..............................27
Literatūra..............................28

Įvadas

Įmonė yra savo vardą turintis atskiras ūkio vienetas. Ekonominėje literatūroje, kalbant ap

p
pie įmones, jų veiklos organizavimą, planavimą, vertinimą ir pan. vartojama organizacijos sąvoka. Žinoma, kiekviena įmonė yra organizacija. Organizacija yra tam tikra grupė žmonių. Kad ši grupė žmonių būtų organizacija, ji turi turėti savo narius (žmones), vieną bendrą tikslą (tikslus) ir darniai dirbti kartu, kad pasiektų visiems jiems svarbų tikslą (tikslus). Vadinasi, organizaciją galima apibūdinti taip: organizacija – tai grupė žmonių, kurios veikla sąmoningai koordinuojama, siekiant bendro tikslo (tikslų).
Šio kursinio darbo tikslas yra prognuozuoti įmonės ,,Stiliaus linija“ veiklos pelningumą. Įmonė gamins ko
o
ostiumėlius, palaidines ir sukneles.
Kursinio darbo uždaviniai:
1. apskaiciuoti kiek reikia pagaminti gaminių;
2. apskaičiuoti reikalingos įrangos ir darbuotojų skaičių;
3. rasti medžiagų poreikį gaminiams;
4. apskaičiuoti darbo užmokesti;
5. apskaičiuoti gaminių savikainas;
6. rasti kokio ploto reikia įmonei;
7. apskaičiuoti tiesiogines ir netiesiogines išlaidas;
8. įmonės veiklos sąnaudas;
9. pelną (nuostuolį);

Įmonė dirbs tik pusmetį, todėl duomenys praktinei da

a
alyje bus pateikti už pusmetį.

Praktinė dalis

1 lentelė
Planuojamas parduoti gaminių skaičius
EEil.nr. Gaminių pavadinimas Gamynių likučiai laikotarpio pabaigoje vnt. Planuojama pagaminti produkcija per laikotarpį vnt.
11 Suknelės 120 1870
22 Kostiumėliai 40 955
33 Palaidinės 30 1730

Duomenys gauti iš:
Kursinio darbo užduoties – 1 lentelės.

Sprendimas

Per laikotarpį planuojamas pagaminti gaminių skaičius = Per laikotarpį planuojamas parduoti gaminių skaičius – Pagamintų gaminių likučiai laikotarpio pradžioje + Planuojamų pagaminti gaminių likučiai laikotarpio pabaigoje

Psuknel.= 1750 – 0 + 120 = 1870 vnt.
Pkostium. = 915 – 0 + 40 = 955 vnt.
Ppalaid. = 1700 – 0 + 30 = 1730 vnt.

Reikalingų įrenginių ir darbuotojų skaičius

2 lentelė
Reikalingų įrenginių skaičius
Eil.
Nr. Operacijos pavadinimas Išdirbio normų įvykdymo koeficientas Laiko norma val. Naudingas įrenginio darbo laikas val. Reikalingas įrenginių skaičius vnt
1 Sukirpimas
• kiostiumėlis
• palaidinė
• suknelė 1
0,6
0,3
0,4 1771,84 1
2 Siuvimas
• kiostiumėlis
• palaidinė
• suknelė 1,05
4
1,5
2 6
3 Lyginims
• kiostiumėlis
• palaidinė
• suknelė 1
0,8
0,2
0,3 1
Iš viso: 8

Duomenys gauti:
Iš sąlygos 4, 5 užduoties;
Pagamintos produkcijos kiekis paimtas iš 1 lentelės;

Skaičiavimai

1) Naudingų įrenginių laikas

T ═ (kalendorinių dienų skaičius – švenčių dienos – poilsio dienos) • pamainų skaičius • pamainos trukmė
T = 113 * 2 * 8 = 1808 val.
Naudingas darbo laikas = 1808 * 0.98 = 1771.84 val.
Įrenginių techninei priežiūrai ir remontui numatoma 2% nominaliojo darbo laiko.
100% – 2% = 98% = 0.98 koef.
2) Reikalingas sukirpimo įrenginių skaičius

Čia: Q – tam tikro laikotarpio gamybos programos darbo imlumas, norm. val.;

N – atitinkamų ga

a
aminių gamybos programa, vnt.;

tvnt. – laiko norma vienetui pagaminti arba technologinei operacijai atlikti, norm. val.;

Tn – įrengimo naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį, val.;

Kišd – darbininkų, dirbančių atitinkamais įrengimais, išdirbio normų įvykdymo koeficientas.
Aįr= 955 * 0.6 / 1771.84 * 1 + 1730 * 0.3 / 1771.84 * 1 + 1870 * 0.4 / 1771.84 * 1 = 1.038 = 1 vnt.
3) Reikalingas siuvimo įrenginių skaičius
Aįr = 955 * 4 / 1771.84 * 1.05 + 1730 * 1.5 / 1771.84 * 1.05 + 1870 * 2 / 1771.84 * 1.05 = 6.018 = 6 vnt.
4) Reikalingas lyginimo įrenginių skaičius
Aįr = 955 * 0.8 / 1771.84 * 1 + 1730 * 0.2 / 1771.84 * 1 / 1870 * 0.3 / 1771.84 * 1 = 0.943 = 1 vnt.

3 lentelė
Įmonės darbuotojų skaičius

El.nr. Darbuotojai pagal profesinę specializaciją Darbuotojų skaičius vnt.
1 Vadovai 3
2 Specialistai 1
3 Kiti tarnautojai 1
4 Darbininkai
• pagrindiniai
• pagalbiniai
16
4

Duomenys gauti iš užduočių 4 lentelės

Vadovai – direktorius, gamybos vadovai;
Specialistai – buhalteris;
Kiti tarnautojai – administratorius;
Pagrindiniai darbininkai – siuvėjos, sukirpėjos, lygintojos. Pagrindinių darbininkų skaičius lygus įrenginių skaičiui, nes prie kiekvieni įrenginio dirbs vienas žnogus, o dirbama 2 pamainom. Pagalbiniai darbininkai su

u
udaro 15% pagrindinių darbininkų be valytojų.

Darbuotojų darbo užmokestis
4 lentelė
Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos soc. draudimui
Eil. Nr. Gamynis Gamynių skaičius Vienetinis įkainis Lt Darbo užmokestis už pagaminta produkcija Lt Papildomas darbo užmokestis Lt Visas darbo užmokestis Lt Įmokos soc. draudimui Lt

1 Kostiumas 955 57,53 54941,15 4944,70 59885,85 18552,64
2 Palaidinė 1730 19,13 33094 2978,46 36072,46 11175,25
3 Suknelė 1870 25,82 48283,40 4345,51 52628,91 16304,44
Iš viso: 148587,22 46032,33

1) Vienetinis įkainis

čia:

– vienetinis įkainis, Lt;

– atitinkamo darbo (darbininko) valandinis tarifinis atlygis, Lt;

– laiko norma produkcijos vienetui pagaminti arba technologinei operacijai atlikti, norm. val.
Įk kostiumo
Įksukirpimas= 10.24 * 0.6 = 6.14 Lt
Įksiuvimas= 9,52 * 4 = 38,08 Lt
Įklyginimas= 8,92 * 0,8 = 7,14 Lt
Iš viso 6.14 + 38,08 + 7,14 = 57,53 Lt

Įk palaidinės
Įksukirp.= 10,24 * 0,3 = 3,07 Lt
Įksiuv.= 9.52 * 1.5 = 14.28 Lt
Įklyg..= 8,92 * 0,2 = 1,78 Lt
Iš viso 3,07 + 14.28 + 1,78 = 19,13 Lt

Įk suknelės
Įksukirp = 10,24 * 0,4 =4,10 Lt
Įksiuv = 9,52 * 2 =19,04 Lt
Įklyg = 8.92 * 0.3 = 2.68 Lt
Iš viso 4,10 + 19,04 + 2.68 = 25,82 Lt

2) darbo užmokestis už pagaminta produkcija

čia:

– darbininkų vienetininkų darbo užmokesčio suma už pagamintą produkciją, Lt.
N – gaminiu kiekis vnt.

U = 955 * 57,53 = 54941,15 Lt
U = 1870 * 25,82 = 48283,40 Lt
U = 1730 * 19,13 = 33094 Lt
Gaminių kiekis paimtas iš 1 lentelės

3) įmokos soc. draudimui = visas darbo užmokestis * 30,98 %

5 lentelė
Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos soc. draudimui
Darbininkų skaičius, žm. Darbo valandos per pusmetį, val. Tarifinis atlygis, Lt Darbo užmokestis, Lt Papildomas darbo užmokestis, Lt Visas darbo užmokestis, Lt Įmokos socialiniam draudimui, Lt
2 860 8,56 14723,20 1325,08 16048,28 4971,76
Iš viso 21020,04

Duomenys paimti
iš užduočių
Skaičiavimai

Ul = Tv × a;

čia:

Tv – darbininko per atitinkamą laikotarpį dirbtų valandų skaičius, val.

1)
U = 860 * 8.56 = 7361.60 Lt
7361.60 * 2 = 14723,20
2) papildomas darbo užmokestis sudaro 9 % pagrindinio darbo užmokesčio.
3) įmokos soc. draudimui = visas darbo užmokestis * 30,98 %

6 lentelė

Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis
ir įmokos socialiniam draudimui
Eil. Nr. Darbuotojas Darbuotojų skaičius, žm. Mėnesinė alga, Lt Darbo užmokestis, Lt Įmokos socialiniam draudimui, Lt
1 Direktorius 1 3500 21000 6506,80
2 Buhalteris 1 3000 18000 5576,40
3 Administratorius 1 1700 10200 3159,96
4 Gamybos vadovas 2 2800 33600 10409,28
5 Valytoja 2 1000 12000 3717,6
Iš viso 94800

Duomenys gauti :
Iš užduoties 4 lentelės

Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti
7 lentelė
Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti ir išlaidos medžiagoms
Eil. Nr. Gaminys Medžiagos pavadinimas Mato vnt. Sunaudojimo norma Medžiagos poreikis visai produkcijai pagaminti Vieneto kaina Lt Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti Lt
1 Suknelė Audinys „Miglė“ m 2 3740 32 119680

Petukai vnt. 2 3740 0,8 2992
Iš viso 122672
2 Kostiumėlis Audinys „Žilvinas“ m 2,8 2674 45 120330

Pamušalinis audinys m 2 1910 12 22920

Petukai vnt. 2 1910 0,8 1528

Sagos vnt. 4 3820 1 3820

Užtrauktukas vnt. 1 955 2,5 2387,5
Iš viso 150986
3 Palaidinė Audinys „Viliokė“ m 1,5 2595 24 62280

Sagos vnt 8 13840 0,5 6920

Petukai vnt 2 3460 0,8 2768
Iš viso 71968

Duomenys paimti iš
Užduočių 5 lentelės
Gaminių kiekis iš pirmos lentelės

Skaičiavimai
Kostiumui
M = 2.80 * 955 = 2674 m
M = 2 * 955 = 1910 m
M = 2 * 955 = 1910 vnt
M = 4 * 955 = 3820 vnt
M = 1 * 955 = 955 vnt

Palaidinei
M = 1.5 * 1730 = 2595 m
M = 8 * 1730 = 13840 vnt
M = 2 * 1730 = 3460 vnt

Suknelei
M = 2 * 1870 = 3740 m
M = 2 * 1870 = 3740 vnt

Gamybos išlaidos
8 lentelė
Tiesioginės gamybos išlaidos visai produkcijai
Gaminių pavadinimas Gaminių kiekis, vnt. Tiesioginės medžiagų išlaidos, Lt
Kiostiumėlis 955 150986
Palaidinė 1730 71968
Suknelė 1870 122672
Tiesiogiai priskiriamas pagrindinių darbininkų darbo užmokestis, Lt 148587,22
Tiesiogiai priskiriamas darbininkų socialinis draudimas, Lt 46032,33
Iš viso – 540245,55

Duomenys paimti iš 4, 1, 7 lentelių.
Duomenys tarpusavy sudėti

Įmonės patalpų plotas
9 lentelė
Gamybinių patalpų plotas
Įrengimo (darbo vietos) pavadinimas Įrengimų (darbo vietų) skaičius Įrengimo (darbo vietos) užimamas plotas, m² Gamybinio ploto panaudojimo koeficientas Gamybinių patalpų plotas, m²
Siuvimo mašina 6 3 0,75 27
Lyginimo mašina 1 5 0,75 7,5
Sukirpimo mašina 1 6 0,75 9
Pagalbinio baro darbininkų darbo vieta 2 4 0,65 48
Iš viso 91,5

Duomenys paimti
Iš užduočių 7 lentelės, ir likusiu užduočių
Įrenginių skaičius iš 2 lentelės
Pagalbinio baro darbininkų skaičius iš 3 lentelės
Pagalbiniai darbininkai tik 2 nes valytojos neiskaičiuojamos

Skaičiavimai

čia: – gamybinių patalpų plotas, m²;

– įrengimo (darbo vietos) užimamas plotas, m²;

– papildomo ploto koeficientas, įvertinantis plotą praėjimams, pravažiavimams.

Plg = 6*3 = 18
18 * 0.5 = 9
9 + 18 = 27 m2

Plg = 1* 5 = 5
5 * 0.5 = 2.5
2.5 + 5 = 7.5m2

Plg = 1*6 = 6
6 * 0.5 = 3
6 + 3 = 9 m2

Plg = 8 * 4 = 32
32 * 0.5 = 16
16 + 32 = 48 m2
Padalinti iš 0,5 reikėjo nes sąlygoje duota kad papildoma įrenginių ir darbo vietų aptarnavimo zona sudaro 50% atitinkamo įrenginio užimamos vietos.

10 lentelė
Bendras įmonės patalpų plotas
Įmonės patalpos Patalpų užimamas plotas, m²
Gamybinės patalpos 91,5
Medžiagų sandėlis 18,3
Pagamintos produkcijos sandėlis 22,88
Gamybos barų administracinės ir buitinės patalpos 18,3
Įmonės administracijos patalpos 30
Iš viso 180,98

Duomenys paimti iš užduočių 12 punkto
9 lentelės gamybinės patalpos

1)Pagrindinių gamybos barų administracinės ir buitinės patalpos sudaro 20% gamybiniųpatalpų ploto.
91,5 * 0,20 = 18.3 m 2
2) medžiagų sandelio plotas sudaro 20% , o pagamintos produkcijos sandelio – 25% gamybinių patalpų.
91.5 * 0.20 = 18.3 m2
91.5 * 0.25 = 22.88 m2

Elektros energijos poreikis
11 lentelė
Elektros energijs poreikis ir išlaidos varikliam varyti
Įrengimo pavadinimas Įrengimų skaičius Vieno įrengimo elektros variklio galingumas, kw Įrengimo naudingas darbo laikas, val. Elektros variklio galingumo panaudojimo koeficientas Elektros energijos poreikis varikliams varyti, kwh Išlaidos elektros energijai, Lt
Siuvimo mašina 6 0,5 1771,84 0,8 4252 1403,16
Lyginimo įranga 1 0,7 0,6 744 245,52
Sukirpimo įranga 1 0,8 0,6 850 280,5
Pagalbinio baro darbininko darbo vieta 2 0,8 0,2 567 187,11
Iš viso 2116,29

Duomenys gauti:
Įrenginių skaičius ir naudingas darbo laikas iš 2 lentelės
Variklio galingumas ir variklio galingumo panaudojimo koeficientas iš užduočių 7 lentelės
Elektros energijos kainų tarifai paimti iš internetinio puslapio www.rst.lt/GetFile.ashx?fileName=tarifai_2008m.pdf

Skaičiavimai
Ev = Aįr × Gv × Tn × Kg ;
čia: Gv – įrengimo variklio galingumas, kw;

Tn – įrengimo naudingo darbo laiko trukmė per atitinkamą laikotarpį, val.;

Kg – variklio galingumo panaudojimo koeficientas.

Ev = 6 * 0.5 * 1771.84 * 0.8 = 4252 kwh
Ev = 1 * 0.7 * 1771.84 * 0.6 = 745 kwh
Ev = 1 * 0.8 * 1771.84 * 0.6 = 850 kwh
Ev = 2 * 0.8 * 1771.84 * 0.2 = 567 kwh

Išlaidos
4252 * 0.33 = 1403.16 Lt
744 * 0.33 = 245.52 Lt
850 * 0.33 = 280.50 Lt
567 * 0.33 = 187.11 Lt

12 lentelė
Elektros energijos poreikis patalpoms apšviesti
Įmonės patalpos Patalpų užimamas plotas, m² Patalpų apšvietimo trukmė per pusmetį, val. Patalpų ploto 1 m² apšvietimo norma, w/m² Koeficientas, įvertinantis vienu metu degančias lempas Elektros energijos poreikis patalpoms apšviesti, kwh Išlaidos elektros energijai, Lt
Gamybos patalpos 91,5 904 25 0,8 1654,32 545,82
Pagrindinių gamybos barų administracinės ir buitinės patalpos 18,3 331 109,23
Medžiagų sandelio patalpos 18,3 331 109,23
Pagamintos produkcijos sandelio patalpos 22,88 414 136,62
Įmonės administracijos patalpos 30 452 271 89,43
Iš viso 990,33

Duomenys gauti:
Patalpų plotas iš 10 lentelės
Kiti duomenys iš užduočių

Skaičiavimai
Ea = Pl × Ta × × Kd;
čia: Pl – apšviečiamas plotas, m2;

Ta – patalpų apšvietimo trukmė per tam tikrą laikotarpį, val.;

np – patalpų ploto 1 m2 apšviesti galingumo norma, w/m2;

Kd – koeficientas, įvertinantis vienu metu degančias lempas.

Įmonė dirbs 113 dienų po 8 valandas, dviem pamainom, bet šviesa bus įjungta tik 0,5 darbo laiko.
113 * 2 * 8 * 0.5 = 904 Lt
113 * 8 * 0.5 = 452 Lt(administracines patalpos)

Patalpų apšvietimas
Ea = 91.5 * 904 * 0.25 * 0.8 = 1654 kwh
Ea = 18.3 * 904 * 0.25 * 0.8 = 331 kwh
Ea = 30 * 452 * 0.25 * 0.8 = 271 kwh
Ea = 18.3 * 904 * 0.25 * 0.8 = 331 kwh
Ea = 22.88 * 904 * 0.25 * 0.8 = 414 kwh

Apšvietimo išlaidos
1654 * 0.33 = 545.82 Lt
331 * 0.33 = 109.23 Lt
271 * 0.33 = 89.43 Lt
331 * 0.33 = 109.23 Lt
414 * 0.33 = 136.62 Lt

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

13 lentelė
Ilgalaikio turtonusidėvėjimas ir amortizacija
Turto pavadinimas Įrenginio įsigijimo savikaina, Lt Kiekis, vnt. Naudojimo laikas m Likvidacinė vertė Lt Turto nusidėvėjimas per metusLt Turto nusidėvėjimas per pusmetį Lt
Siuvimo mašina 5400 6 5 0 1080 540
Sukirpimo įranga 2100 1 5 0 420 210
Lyginimo įranga 10800 1 5 0 2160 1080
Pagalbinio baro darbininko darbo vieta 1400 2 5 0 280 140
Biuro baldai gamybinio baro administracijos 3800 1 6 0 633 316
Biuro baldai 4800 2 6 0 800 400
Kompiuteris 4000 3 3 0 1333 666
Informacijos apdorojimo programa 1800 3 3 0 600 300
Automobilis 12000 1 10 0 1200 600
Įmonės pastatas 398156 1 8 0 49769 24884

Duomenys paimti:
Ilgalaikis turtas iš užduočių 6 lentelės
Įmonės pastato plotas iš 10 lentelės
Ilgalaikio turto naudojimo laikas iš LR 2001 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. IX-675 1 priedėlio „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais)“.

Sprendimas

čia: – metinė nusidėvėjimo suma, Lt;

– ilgalaikio turto įsigijimo savikaina, Lt;

– ilgalaikio turto likvidacinė vertė, Lt;

– naudojimo laikas, metais.
N = 5400 – 0 / 5 = 1080 Lt
N = 2100 – 0 / 5 = 420 Lt
N = 10800 – 0 / 5 = 2160 Lt
Ir taip toliau kiti veiksmai

Kadangi turto nusidėvėjimas skaičiuojamas per metus, o mums reikia per pusmetį tai viska dalinan iš 2.
Sąlygoje nebuvo paskelbta turto likvidacinė vertė, tai turto likvidacine verte laikoma 0 Lt.

Gamybos išlaidos
14 lentelė
Netiesioginės gamybos išlaidos
Netiesioginių gamybos išlaidų pavadinimas Netiesioginės gamybos išlaidos, Lt
Pagalbinės medžiagos 3600
Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinis draudimas 28878,84
Gamyboje dirbančių administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir soc. draudimas 44009,28
Įrengimų nusidėvėjimas 1970
Gamyboje naudojamų pastatų nusidėvėjimas 12519,38
Gamyboje naudojamų patalpų apšvietimo išlaidos 545,82
Elektros energija įrengimams varyti 2116,29
Modeliuotuojų-dizainerių apmokėjimas 4000
Kitos netiesioginės gamybos išlaidos 3000
Iš viso 92780,81

Duomenys paimti iš:
Užduočių 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 punkto
Iš 5, 6, 4 lentelių darbo užmokesčiai
Iš 12 lentelės elektros energijos išlaidos
Iš 13 lentelės turto nusidėvėjimas
Sprendimas
1) pagalbinėms medžiagoms per mėnesį sunaudojama 600 Lt, tai per pusmetį 600 * 6 = 3600 Lt.
2) prie pagalbinių darbininkų priskiriama viena valytoja
3) iš administracijos darbuotojų gamyboje dirba tik gamybos vadovai
4) gamybos pastatų nusidėvėjimas
91.5 * 2200 200310 Lt
200310 – 0 / 8 = 25038.75 Lt ( per metus)
25038.75 / 2 = 12519.38 (per pusmeti)

Produkcijos savikaina

15 lentelė
Planuojamos pagaminti produkcijosgamybinė savikaina
Gaminys Visos gamybinės programos tiesioginės gamybos išlaidos, Lt Netiesioginės gamybos išlaidos atskiriems gaminiams, Lt Planuojamos pagaminti produkcijos gamybinė savikaina, Lt
Kiostiumėlis 150986 37368.77 188354.77
Palaidinė 71968 22509.22 94477.22
Suknelė 122672 32840.44 155512.44
Iš viso 438344.43

Duomenys gauti iš:
8 lentelės – tiesioginės gamybos išlaidos;
14 lentelė – NGI;

Skaiciavimai
GS = TGI + NGI
Norint suzinoti kiek netiesioginiu islaidu tenka kiekvienai produkcijai pagaminti reikia isvesti koeficienta.
K = netiesiogines išlaidos / tiesiogiai priskiriamas pagrindinių darbininkų darbo užmokestis
K = 92780,81 / 59885.85 + 36072.46 + 52628.91 = 0.624
NGI
59885,85 * 0,624 = 37368.77 Lt
36072.46 * 0.624 = 22509.22 Lt
52628.91 * 0.624 = 32840.44 Lt

16 lentelė
Vieno gamynio gamybinė savikaina
Gaminio pavadinimas Planuojamos pagaminti produkcijos kiekis, vnt. Planuojamos pagaminti produkcijos gamybinė savikaina, Lt Vieno gaminio gamybinė savikaina, Lt
Kostiumėlis 955 188354.77 197.23
Palaidinė 1730 94477.22 54.61
Suknelė 1870 155512.44 83.16

Duomenys paimti iš 1 ir 15 lentelių

Norint sužinoti vieno gaminio gamybinę savikaina reikia produkcijos gamybinę savikaina padalinti iš planuojamos pagaminti produkcijos kiekio/
GS k = 188354.77 / 955 = 197.23 Lt
GSp = 94477.22 / 1730 = 54.61 Lt
GSs = 155512.44 / 1870 = 83.16 Lt

17 lentelė
Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina
Produkcija Planuojama parduoti vienetų Per laikotarpį pagamintos produkcijos savikaina Likučiai laikotarpio pabaigoje Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina
Kiostiumėlis 915 188354.77 40 180465,27
Palaidinė 1700 94477.22 30 92838,92
Suknelė 1750 155512.44 120 145533,24
Iš viso 418837,43

Duomenys paimti:
Iš užduočių 1 lentelės
Duomenys paimti iš 16 lentelės

Sprendimas

čia: – per laikotarpį parduotos produkcijos savikaina, Lt;

– per laikotarpį pagamintos produkcijos savikaina, Lt;

– pagamintos (gatavos) produkcijos likučių laikotarpio pradžioje ir laikotarpio pabaigoje savikaina, Lt.

PPSk = 188354.47 + 0 – ( 40 * 197.23 ) = 180465.27
PPSp = 94477.22 + 0 – ( 30 * 54.61) = 92838.92
PPSs = 155512.44 + 0 – ( 120 * 83.16 ) = 145533.24

18 lentelė
Įmonės veiklos sąnaudos
Įmonės veiklos sąnaudų pavadinimas Įmonės veiklos sąnaudos, Lt
Administracijos personalo darbo užmokestis 49200
Administracijos personalo socialinis draudimas 15242,16
Išlaidos elektros energijai administracinėms patalpoms apšviesti 89,43
Turto nusidėvėjimas 400
Automobilio naudojimo išlaidos 3000
Reklamos išlaidos 3600
Ryšių paslaugos 2100
Įmokos į Garantinį fondą 25943.55
Kitos įmonės veiklos sąnaudos 3800
Iš viso 103375.14

Duomenys gauti:
6 lentelės – administracijos darbuotojų darbo užmokestis
13 lentelė – turto nusidėvėjimas
12 lentelė – elektros energija
Kiti duomenys gauti iš užduočių

Sprendimas
1) prie administracijos vadovų nepriskiriami gamybos vadovai ir valytojos
2) baldų nusidėvėjimas imamas tik administracijos
3) įmokos į garantinį fonda sudaro 0,1% darbuotuojų darbo užmokesčio
148587,22 + 16048,28 + 94800 = 259435.50 Lt
259435.50 * 0.1 = 25943.55

19 lentelė
Kiekvieno gaminio komercinė savikaina
Gamynis Vieno gaminio gamybinė savikaina, Lt Bendrosios administracinės ir pardavimo išlaidos atskiriems gaminiams, Lt Kiekvieno gaminio komercinė savikaina, Lt
Kostiumėlis 197.23 48.68 245.91
Palaidinė 54.61 13.48 68.09
Suknelė 83.16 20.52 103.68

Duomenys paimti iš 16 lentelės

Sprendimas
KS = GSvnt + BAPI
Kbapi = įmonės veiklos sąnaudos / planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina = 103375.14 / 418837.43 = 0.2468

BAPI
197.23 * 0.2468 = 48.68 Lt
54.61 * 0.2468 = 13.48 Lt
83.16 * 0.2468 = 20.52 Lt

KS = 197.23 + 48.68 = 245.91 Lt
KS = 54.61 + 13.48 = 68.09 Lt
KS = 83.16 + 20.52 = 103.68 Lt

Pelningumas
20 lentelė
Kiekvieno gaminio pelningumas
Gaminio pavadinimas Gaminių pardavimo kaina, Lt Gaminių komercinė savikaina, Lt Gaminių pelnas, Lt Gaminių pelningumas, proc.
Kiostiumėlis 310 245.91 64.09 20.67
Palaidinė 97,70 68.09 29.61 30.31
Suknelė 141,50 103.68 37.82 26.73

Duomenys gauti:
Iš užduočių
Iš 19 lentelės

Sprendimas
Gaminio pelningumas skaičiuojamas taip:

(Gaminio pelnas / Gaminio kaina) × 100 proc.
Gaminio pelnas skaičiuojamas taip:

Gaminio pardavimo kaina – Gaminio komercinė savikaina

Gaminių pelnas
310 – 245.91 = 64.09
97.70 – 68.09 = 29.61
141.50 – 103.68 = 37.82

Gaminiu pelningumas
64.09 / 310 * 100% = 20.67 Lt
29.61 / 97.70 * 100% = 30.31 Lt
37.82 / 141.50 * 100% = 26.73 Lt

21 lentelė
Planuojamos pardavimo pajamos
Gaminio pavadinimas Gaminių kiekis, vnt. Pardavimo kainos, Lt Planuojamos pardavimo pajamos, Lt
Kostiumėlis 915 310 283650
Palaidinė 1700 97,70 166090
Suknelė 1750 141,50 247625
Iš viso 697365

Duomenys gauti iš užduočių

Norint sužinoti planuojamas pardavimo pajamas reikia gaminių kiekį padauginti iš pardavimo kainos.

Pelnas
22 lentelė
Įmonės bendrasis pelnas
Planuojamos pardavimo pajamos, Lt Pardavimo savikaina, Lt Bendrasis pelnas, Lt
697365 418837,43 278527,57

Bendrasis pelnas = pardavimo pajamos – pardavimo savikaina

23 lentelė
Įmonės grynasis pelnas
Bendrasis pelnas, Lt Įmonės veiklos sąnaudos, Lt Tipinės veiklos pelnas, Lt Pelno mokestis, Lt Grynasis pelnas, Lt
278527,57 103375.14 175151.86 15% 148879.08

Grynasis pelnas, Lt = Tipinės veiklos pelnas, Lt – Pelno mokestis, Lt
Tipinės veiklos pelnas, Lt = Bendrasis pelnas, Lt – Įmonės veiklos sąnaudos, Lt
Tipinis veiklos pelnas = 278527,57 – 103375.14 = 175151.86 Lt
Pelno mokestis = 175151.86 * 0.15 = 26272.78 Lt
Grynasis pelnas = 175151.86 – 26272.78 = 148879.08

24 lentelė
Imonės pelningumas (bendrasis ir grynasis)
Bendrasis pelnas, Lt Grynasis pelnas, Lt Pardavimo pajamos, Lt Bendrasis pelningumas, proc. Grynasis pelningumas, proc.
278527,57 148879.08

697365 39.94 21.35

Bendrasis pardavimo pelningumas skaičiuojamas taip:

(Bendrasis pelnas / Pardavimo pajamos) × 100 proc.

. Grynasis pardavimo pelningumas skaičiuojamas taip:

(Grynasis pelnas / Pardavimo pajamos) × 100 proc.

Bendrasis pardavimo pelningumas = 278527,57 / 697365 * 100% = 39.94%
Grynasis pardavimo pelningumas = 148879.08 / 697365 * 100% = 21.35%

25 lentelė
Nenuostolingo pardavimo mastas
Bendrasis pelnas, Lt Pardavimo pajamos, Lt Bendrojo pelno koeficientas Įmonės veiklos sąnaudos, Lt Nenuostolingų pardavimų mastas, Lt
278527,57 697365 0.4 103375.14 258437.85

čia: – bendrojo pelno koeficientas;

– bendrasis pelnas, Lt;

– pardavimų pajamos, Lt.

BPK = 278527,57 / 697365 = 0.4

čia: VS – įmonės veiklos sąnaudos.
LT = 103375.14 / 0.4 = 258437.85

IŠVADOS
Apskaičiavus visus būtinus įmonės veiklos rezultatams prognozuoti kursiniame darbe pateiktus punktus galima daryti sekančias išvadas:
1) įmonė, planuodama parduoti 1750vnt suknelių, 915 vnt kostiumėlių., 1700 vnt palaidinių, planuoja pagaminti atitinkamai 1870, 955, 1730 vnt.;
2) įrangos komplektų gamybai reikės 1808 val.;
3) visiems trims gaminiams pagaminti reikės 71968 Lt;
4) įmonėje dirbs darbininkai vienetininkai ir laikininkai. Jų darbo užmokestis bus 148587 Lt ir 21020 Lt. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir socialinis draudimas sudarys 94800 Lt;
5) bendras įmonės patalpų plotas bus 180,98 m²;
6) išlaidos elektros energijai varikliams varyti bus 2116 Lt, o patalpoms apšviesti – 990 Lt;
7) netiesioginės gamybos išlaidos sudarys 92780 Lt per pusmetį, o įmonės veiklos sąnaudos bus 103375 Lt;
8) atsižvelgiant į visas aukščiau išvardintas išlaidas, įrangos T1 gamybinė savikaina būtų 270,09 Lt, įrangos T2 – 200,99 Lt, įrangos T3 – 202,19 Lt;
9) komercinė savikaina kostiumėlių būtų 197,23 Lt, palaidinių – 54,91 Lt, suknelių- 103,68 Lt;
10) bendrasis įmonės pelnas bus 278527 Lt, grynasis – 148879 Lt;
11) įmonės pardavimų bendrasis pelningumas siektų 39,94 %,
12) įmonės pardavimų grynasis pelningumas siektų 21,35 %
13) nenuostolingas pardavimų mastas bus 258437 Lt, kas parodo, jog įmonė gaus pelną, nes pardavimo pajamos, kurios yra lygios 697365 Lt,
Kursinio darbo tikslas yra pasiektas. Tuo pačiu įrodyta, kad įmonė gautų pelną. Pelningumo rodikliai yra patenkinami.

Literatūra
1. Verslo ekonomikos paskaitų konspektas
2. Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. IX-675 1 priedėlis „Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais)“. [interaktyvus]. Vilnius : Lietuvos Respublikos Finansų ministerija [žiūrėta 2007 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <www.finmin.lt>
3. Bagdonas, Eugenijus; Kazlauskienė, Eglė. Verslo pradmenys. Kaunas, 2005. 342 p. ISBN 9955-09-257-2.