UAB „ButviMa“ verslo analizė ir planavimas

1379 0

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS

TRANSPORTO VADYBOS KATEDRA

UAB „ButviMa“ verslo analizė ir planavimas

Referatas

Darbą atliko:

Darbą tikrino: doc. Daiva Griškevičienė

Vilnius

Referato užduotis

Transporto įmonės verslo analizė ir planavimas

Referato tikslas išnagrinėti studento personaliai pasirinktos transporto įmonės ekonominę veiklą, remiantis esama ekonomine šalies situacija ir prognozuojamomis rinkos galimybėmis apibrėžti jos strateginės plėtros kryptis, pasiūlyti ir pagrįsti veiklos plėtros priemones ir joms būtinas investicijas.

Šiam transporto įmonės verslo analizės ir planavimo darbui parengti yra būtini duomenys apie įmonės veiklą ir jos ekonominius rodiklius (už 3 paskutinius veiklos finansinius metus).

Pasirinktos transporto įmonės versllo analizės ir planavimo darbui parengti būtina laikytis vieningos referato struktūros:

Titulinis

Užduotis

Turinys

Įvadas

1.Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje

1.1. Šalies verslo aplinka analizuojamos srities transporto įmonėms

1.2. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija

1.3. Analizuojamų transporto paslaugų kitos įmonės ir jų konkurencingumas.

2. Transporto įmonės ir jos veiklos ekonominė analizė

2.1.Transporto įmonės steigėjai, veikla ir tikslai.

2.2.Įmonės organizacinė struktūra ir darbuotojų, jų funkcijų paskirstymas

2.3.Įmonės turto, transporto priemonių parko (darbo priemonių) analizė ir įvertinimas

2.4.Įmonės personalo dalyviai, darbo normavimas ir apmokėjimas

2.5 Įmonės teikiamų paslaugų apimtys, jų kaita, kokybė

2.6.Įmonės finansinės veiklos analizė

2.7.Įmonės veiklos SSGG analizė

3. Transporto įmonės plėtros galimybės

3.1. Įmonės veiklos strategijos formavimas, trumpalaikis ir vidutinės trukmės planavimas.

3.2. Įmonės plėtros priemonių įdiegimo finansinis, ekonominis, socialinis, ir aplinkosauginis pagrindimas

3.3. Įmonės plėtrai siūlomos priemonės, joms reikalingos investicijos ir finansavimo šaltiniai

Išvados

Literatūra ir informacijos šaltiniai

Priedai

Rekomenduojama literatūra

A.Baublys, D.Griškevičienė, J.Lazauskas, R.Palšaitis. Transporto ekonomika. V.: Technika, 2003.

A.Griškevičius. Transporto v

verslo projektai ir programos. V.: Technika, 2006.

A.Griškevičius. Transporto investicijų projektų kompleksinio vertinimo metodika. V: Technika, 2002.

D.Griškevičienė. Transporto rinkos dinamika. V.: Technika, 1999.

Bruce R. Jewll. Integruotos verslo studijos. The Baltic Press., 2002.

A.V.Rutkauskas, R.Tamošiūnienė. Kaip rengti verslo investicinį projektą. V.: LII, 1994.

A.Jovaiša. Kaip parengti verslo planą? „Pačiolis.“, V. 2002.

R.Stutely. Pavyzdinis verslo planas. K: Smaltija, 2005

Referato rengimo nuostatos:

Referato minimali apimtis – 20 kompiuteriu surinkto teksto puslapių, 11 dydžio Times New Roman šriftu, 1,5 tarpeliais.

Referatas rašomas remiantis įmonės duomenimis, metodiniais ir moksliniais leidiniais, specialių žurnalų, statistiniais duomenis.

Būtina sudaryti literatūros sąrašą ir tekste atlikti nuorodas į informacijos šaltinius.

Iliustracijos būtinos: lentelės ir įvairaus pobūdžio diagramos, schemos.

Priedai: gauta išeities informacija, schemos ir lentelės (ilgesnės nei puslapis).

Referato pristatymas:

1) Referato pristatymui ir diskusijai skiriama 10 min. pagal iš ankstinį tvarkaraštį.

2) Referato pristatymui parengiama PP skaidrės, gali būti ir papildomaa padalinamoji medžiaga.

3) Į segtuvą įsegamas atspausdintas referatas ir jo elektroninė kopija – kartu su pristatymo skaidrėmis CD laikmenoje (CD popieriniame vokelyje su pakartotu titulinio lapo užrašu)..

4) Galimas susitarus ir visos grupės referatų su pristatymais CD įrašas (persiunčiant laiku seniūnui tai atlikti).

Turinys

Įvadas 5

1. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje 7

1.1 Šalies verslo aplinka analizuojamos srities transporto įmonėms 7

1.2. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija 8

1.3. Analizuojamų transporto paslaugų kitos įmonės ir jų konkurencingumas 9

2. Transporto įmonės “ButviMa” ir jos veiklos ekonominė analizė 9

2.1.Transporto įmonės steigėjai, veikla ir tikslai 10

2.2.Įmonės organizacinė struktūra ir

r darbuotojų, jų funkcijų paskirstymas 11

2.3. Įmonės turto, transporto priemonių parko (darbo priemonių) analizė ir įvertinimas 12

2.4.Įmonės personalo dalyviai, darbo normavimas ir apmokėjimas 14

2.5 Įmonės teikiamų paslaugų apimtys, jų kaita, kokybė 15

2.6.Įmonės finansinės veiklos analizė 17

2.7.Įmonės veiklos SSGG analizė 24

3. Transporto įmonės plėtros galimybės 25

3.1. Įmonės veiklos strategijos formavimas, trumpalaikis ir vidutinės trukmės planavimas. 25

3.2. Įmonės plėtros priemonių įdiegimo finansinis, ekonominis, socialinis, ir aplinkosauginis pagrindimas 27

3.3. Įmonės plėtrai siūlomos priemonės, joms reikalingos investicijos ir finansavimo šaltiniai 28

Išvados 30

Literatūra 3

Įvadas

Šiais laikais, jei įmonė nori išgyventi tokiais konkurencingais laikais ji turi visad tobulėti, augti ir nesustoti vietoj. Tik tada gali įmonė pasiekti geriausius rezultatus ir patenkinti klientų poreikius. O,kad petenkintų klientų poreikius, vien tobulėti neužtenka. Reikia atsižvelgti į rinką, kaip įmonei pritraukti klientus, ką siūlyti, kokios būtų įmonės paslaugų kainos. Negalima užmiršti ir rizikos faktorių. Ne visada būna taip, kaip norima. Įmonės turi nuodugniai tyrinėti, kas gali trukdyti pasiekti maksimalų pelną, visad domėtis rinka, konkurentais.

Darbo tikslas: išnagrinėti UAB “ButviMa” transporto įmonės ekonominę veiklą, remiantis esama ekonomine šalies situacija ir prognozuojamomis rinkos galimybėmis apibrėžti jos strateginės plėtros kryptis, pasiūlyti ir pagrįsti veiklos plėtros priemones ir joms būtinas investicijas.

Darbo uždaviniai:

išnagrinėti esamą ekonominę šalies situaciją transporto sektoriui;

apžvelgti UAB “BuviMa” veiklą

atlikti UAB “ButviMa” finanzinę analizę

atlikti UAB “ButviMa” SSGG analizę

pateikti tiriamai įmonei plėtros pasiūlymų.

/p>

1. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje

Atliekant įmonių veiklos analizę ir nagrinėjant jos rezultatus, labai svarbus momentas yra identifikuoti veiksnius įtakojančius jų veiklos rezultatams bei nustatyti šių veiksnių įtakos laipsnius. Šis procesas yra būtinas siekiant paaiškinti praeities rezultatų dinamiką, o dar svarbiau vertinant veiklos perspektyvas bei pasirenkant strategiją ar priimant sprendimus lemsiančius veiklos rezultatus ateityje. Veiksnių, įtakojančių įmonės veiklos rezultatus yra begalė, tame tarpe ir tie, kuriuos įmonė pati pasirenka bei gali įtakoti, ir tie kurie visiškai nepriklauso nuo įmonės norų ar lūkesčių. Šių veiksnių visuma sudaro vidinę bei išorinę įmonės aplinką. (A. Jovaiša, 2001)

1.1 Šalies verslo aplinka analizuojamos srities transporto įmonėms

Pagal realiojo BVP (Bendrojo vidaus produkto) augimo tempus tokios ES valstybės, kaip Lietuva, Latvija ir Estija, pastaruoju metu gerokai viršija ES valstybes senbuves. Nemažesnį ekonominio augimo tempа demonstruoja ir kai kurios NVS šalys – Rusija, Ukraina, Baltarusija ir Kazachstanas – kurios yra svarbios Lietuvos užsienio prekybos partnerės. Be to, užsienio prekybos augimas kelerius pastaruosius metus viršija BVP kilimo greitį. Toks spartus ir nuolat intensyvėjantis prekių judėjimas tarp valstybių, be abejonės, plečia Lietuvos krovinių vežėjų paslaugų poreikį. (pagal „Cargonews“ duomenis, 2013)

Dėl intensyvios tarptautinės prekybos bei palankios geografinės padėties transporto ir ryšių sektoriaus dalis Lietuvos ekonomikoje beveik du kartus viršija atitinkamа ES rodiklį, todėl mūsų ūkio struktūra la

abai palanki transporto sektoriaus plėtrai. Papildomo stimulo tam suteikė ir narystė ES, kuri teigiamai paveikė krovinių apyvartos rezultatus. Ypač ženkliai išaugo kelių transporto įmonių vežimai tarptautiniais maršrutais. Mūsų šalies vežėjai šiuo atžvilgiu turi sukaupę solidžiа patirtį ir pelnę gerą reputaciją, todėl sugeba sąžiningai konkuruoti su kolegomis iš daugelio ES šalių.

Pastaruoju metu sparčiau nei į ES rinką auga prekių vežimas į Rytų šalis. Tačiau sparčiausiai plečiasi reeksporto srautai. Tokia tendencija labai palanki Lietuvos krovinių vežėjams, kadangi prekės įvežamos į Lietuvа, o po to vėl išvežamos. (pagal „Cargonews“ duomenis, 2013)

Pasitelkę vidaus bei išorės veiksnių analizės eigoje gautą informaciją, sumanūs vadovai didina organizacijos kompetencines galimybes, įgyvendindami apsaugines priemones mažinančias esamų ar naujai atsirandančių grėsmių poveikį.

1.2. Analizuojamos transporto šakos plėtros strategija

Šiandienėmis itin įtemptos įvairių šalių įmonių konkurencijos aplinkybėmis būtina ieškoti naujų originalių sprendimų, pritaikyti verslo strategiją atsižvelgiant į naujus iššūkius. Šiems sprendimams pagrįsti, įgyvendinant darnaus verslo vystymosi, jo suderinimo su aplinka koncepciją, reikia kompleksinių tyrimų, iš jų – ir verslo makroaplinkos tyrimų (ir vertinimo), šie tyrimai tampa vis svarbesni dėl itin dinamiškų šios aplinkos pokyčių. Verslo makroaplinkos tyrimai padeda sumažinti nepalankią aplinkos pokyčių įtaką, o dažnai – ir panaudoti šiuos pokyčius (kaip atskleistas naujas galimybes) įgyjant (arba išsau. . .

Join the Conversation