TRANSPORTO EKONOMIKA

Turinys

1. Įvadas..............................4
2. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa...............5
3. Automobilių techninio aptarnavimo ir remontų gamybinė programa.....7
4. Įmonės personalas ir darbo apmokėjimas..................10
5. Išlaidos medžiagoms ir atsarginėms dalims.................14
6. Bendros gamybinės išlaidos.........................14
7. Techninių aptarnavimų ir remonto išlaidos..................15
8. Išlaidų sąmata ir savikainos kalkuliacija..................15
9. Paslaugos kainos nustatymas........................22
10. Finansiniai rodikliai............................22
11. Techniniai ekonominiai rodikliai......................24
12. Išvados ir trumpas kursinio projekto turinys................25
13. Literatūros sąrašas.............................261. Įvadas
Transportas – būtina šalies vystymosi sąlyga. Pagal transporto išsivystymą galima spręsti apie visos šalies ekonominį išsivystymą, nes transportas – tai viena iš pagrindinių infrastruktūros dalių, be kurios neįmanoma jokia normali gamyba.
Transportas perveža žaliavas, kurą, statybines medžiagas, pusfabrikačius bei kitką ir tokiu būdu užtikrina įmmonių, organizacijų gamybinę veiklą, bei pateikia jų produkciją vartotojams. Taigi vienų produkcija gali tapti kitų žaliava. Taip tarp atskirų įmonių ir netgi šakų atsiranda nuoseklūs ekonominiai ir gamybiniai ryšiai, realizuojami būtinai dalyvaujant transportui.
Pagrindinis automobilių transporto uždavinys – laiku ir gerai patenkinti ūkio ir gyventojų poreikius pervežimams, mažinti neproduktyvias prastovas ir neracionalius pervežimus, aktyviai naudoti transporto priemones, plėtoti visą transporto sistemą.
Norint išspręsti šiuos uždavinius reikia plėtoti visą transporto sistemą, užtikrinti jos sąveiką su kitomis ūkio šakomis, sparčiau naujinti riedmenis ir kitas teechnines priemones, gerinti remonto darbų kompleksinio mechanizavimo lygį, geriau koordinuoti visų transporto rūšių darbą, stiprinti materialinę-techninę ir remonto darbų bazę, mažinti neigiamą poveikį aplinkai, didinti eismo saugumą.
Norint laiku ir gerai patenkinti ūkio poreikius, krovinių pervežimus, reikia išspręsti kai kurias ekonomines ir

r organizacines problemas.
Automobilių transporto priemonių darbo kokybės gerinimui reikia tobulinti techninio eksploatavimo, aptarnavimo, bei remonto organizavimą ir technologiją.
Kursiniame projekte vežamo krovinio rušis yra pienas cisternoje. Pienas pervežamas kaip skystis, automobilio cisternoje automobiliu Maz 5337 (4X2).

Pagrindiniai duomenys: cisternos talpa 8000 l (7,2 t), bendra masė 8000 kg, pilna masė 16000 kg, greitis max. 86 km/h. Pieno išpilimas 15/30 l/s.2. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa
1. Dirbančiu automobilių skaičius:

;
As – sąrašinis automobilių skaičius
Λi – išleidimo į liniją koeficientas

2. Automobilių darbo dienos:

;
Ae – dirbančių automobilių skaičius
Dk – kalendorinės dienos

3. Automobilių darbo valandos:

;
ADe – automobilių darbo dienos
Tp – laikas paskiroje

4. Automobilių dienos važiuočių skaičius:

;
Tp – laikas paskiroje
Vt – techninis greitis
ß – ridos išnaudojimo koeficientas
lvk – važiavimo su kroviniu atstumas
tpi – pakrovimo iškrovimo laikas

5. Metinis važiuočių skaičius:

;
Zv – automobilių dienos važiuočių skaičius

6. Automobilių dienos rida su kroviniu:

;

7. Automobilių paros rida:

;
lk – automobilių dienos rida su kroviniu

8. Automobilių bendroji rida:

;
lp – automobilių paros rida

9. Automobilių riida su kroviniu:

;
L – automobilių bendroji rida

10. Krovinių apyvarta tonkilometriais:

;
Lk – automobilių rida su kroviniu
q – automobilių įkrovumas

– įkrovumo išnaudojimo koeficientas

11. Krovinių pervežimas tonomis:

;
Ptkm – krovinių apyvarta tonkilometriais

Automobilių eksploatavimo gamybinė programa 1 lentelė
Rodiklių pavadinimas Sąlyginis žymėjimas Matavimo vienetas Rezultatai
Sąrašinis automobilių skaičius As vnt. 14
Dirbančių automobilių skaičius Ae vnt. 9.8
Automobilių darbo dienos ADe ad. 3577
Automobilių darbo valandos AVe ah. 28616
Automobilio dienos važiuočių skaičius zv vnt. 7.03
Metinis važiuočių skaičius Z vnt. 25159.83
Automobilio dienos rida su kroviniu lk km 126.54
Automobilio paros rida lp km 253.08
Automobilių bendroji rida L km 905267.16
Automobilių rida su kroviniu Lk km 452633.58
Krovinių apyvarta tonkilometriais Ptkm tkm 6789503.7
Krovinių pervežimas tonomis Qt t 377194.653. Automobilių techninio aptarnavimo ir remontų gamybinė programa
1. Kasdieninių apžūrų skaičius:

;

2. Kapitalinių remontų skaičius:

;
LKR – tarpkapitalinė rida

;
L‘KR – normatyvinė tarpkapitalinė rida,km
k1 – koeficientas, įvertinantis eksploatacijos sąlygų ka

ategoriją
k2 – koeficientas, įvertinantisriedmenų modifikaciją
k3 – koeficientas, įvertinantis gamtines klimatines sąlygas

3. TA – 2 skaičius:

;
LTA-2 – antro techninio aptarnavimo periodo rida, km

;

4. TA – 1 skaičius:

;
LTA-1 – pirmo techninio aptarnavimo periodo rida, km

;

5. Techninniame aptarnavime ir einamajame remonte prastovėtos dienos:

;
n – norma prastovėjimui TA-2 ir ER, pravažiavus 1000 km ridos, d

;
k‘4 – koeficientas, įvertinantis automobilio ridą nuo eksploatacijos pradžios

6. Kapitaliniame remonte prastovėtos dienos:

nKR – norma prastovėjimui KR,d

7. Automobilio techninio paruošimo koeficientas:

8. Kasdieninių apžiūrų darbų apimtis:

tKA – kasdieninės apžiūros laiko norma, žm.h

k5 – koeficientas, įvertinantis ATĮ dydį.

žm.h

žm.h

9. TA-1 darbų apimtis:

tTA-1 – TA-1 laiko norma žm.h.

žm.h.

žm.h

10. TA-2 darbų apimtis:

tTA-2 – TA-2 laiko norma, žm.h.

žm.h.

žm.h

11. Einamųjų remontų darbų apimtis:

tER – ER laiko norma, žm.h.

k4 – koeficientas, įvertinantis ridą nuo automobilio eksploatacijos pradžios.

žm.h.

žm.h.
Automobilių techninio aptarnavimo ir remontų gamybinė programa 2 lentelė
Rodiklių pavadinimas Sąlyginis žymėjimas Matavimo vienetas Reikšmė
Automobilių dienos darbe ADe ad 584
Bendroji rida L km 97411,2
Techninių aptarnavimų ir remontų skaičius:
KA NKA vnt 584
TA-1 NTA-1 vnt 44,28
TA-2 NTA-2 vnt 10,46
Kapitalinių remontų NKR vnt 0,64
Techninių aptarnavimų ir remontų darbo laiko normos:
KA tKA žm.h 0,79
TA-1 tTA-1 žm.h 5,42
TA-2 tTA-2 žm.h 21,5
ER tER žm.h 10,31
Techniniame aptarnavime ir remonte prastovėtos dienos:
TA-2 ir ER D d 48,7
KR DKR d 9,6
Techninio paruoštumo koeficientas ΛT – 0,9
Techninių aptarnavimų ir remontų darbų apimtis:
žm.h 1851,6
KA TKA žm.h 382,8
TA-1 TTA-1 žm.h 239,9
TA-2 TTA-2 žm.h 224,6
ER TER žm.h 1004,34. Įmonės personalas ir darbo apmokėjimas
1. Remonto darbininkų skaičius:

∑ T- bendra techninio aptarnavimo ir remonto darbu apimtis, žm.h.
Fr – darbo laiko fondas,h.
kr- planuojamas išdirbio normų įvykdymo koeficientas (priimamas kr=1,08)

. Priimu NR=1 žm.
Metinis planuojamas vieno remonto darbininko darbo laiko fondas apskaičiuojamas
3 lentelėje. Reikia žinoti, kad remonto darbininkams eilinės atostogos skiriamos 28 dienos, neatvikimai į darbą dėl ligos sudaro 1,37 % ir valstibinių, visuomeninių pareigų vykdymas 0,6 % nuo kalendorinio laiko.

Remonto darbininkų darbo laiko fondas metams 3 lentelė
Rodiklio pavadinimas Reikšmė d. %
1. Kalendorinių di

ienų skaičius 365 100
2. Poilsio dienų skaičius 93 25,48
3. Švenčių dienos 12 3,29
4. Darbo laiko nuostoliai 35 9,59
4.1. Atostogos 28 7,7
4.2. Ligos 5 1,37
4.3. Valstybinių, visuomeninių pareigų vykdymas 2 0,6
5. Darbo dienų skaičius, įvertinus nuostolius 225 61,64
6. Darbo dienos trukmė, h 8 –
7. Vidutinis metinis darbo valandų skaičius 1800 –
8. Darbo valandų skaičius, įvertinus prieš šventinių dienų sutrumpinimą 1h. (metinis darbo laiko fondas) 1795 –

Pagalbinių darbininkų skaičius apskaičiuojamas pagal formulę:

Priimu: 1žm.
čia: pagalbinių darbininkų metinė darbų apimtis, žm.h.

planuojamas išdirbio normų įvykdymo koeficientas ( =1)
Pagalbinių darbų apimtis sudaro apie 20-30 % bendro TA ir ER metinės darbų apimties. (Procento dydis priklauso nuo ATĮ dydžio).

žm.h.
Tada apskaičiuoju pagalbinių darbininkų skaičių: priimu Nr=1žm.

2. Darbininkų darbo užmokesčio fondas
2.1. Pagrindinių TA ir ER darbininkų darbo užmokestis.
Darbo užmpkestis apskaičiuojamas pagal vienetinę apmokėjimo sistemą. Pirmiausia yra nustatomas valandinis tarifinis atlygis. Cval=8lt.
Remonto darbininkų tiesioginis darbo užmokestis yra apskaičiuojamas:

lt.
Už savalaikį automobilių TA ir R atlikimą, už darbo kokybę gali būti mokamos premijos (pagal įmonės duomenis).

lt.

– premijos dydis
Remonto darbininkų pagrindinis darbo užmokestis apskaičiuojamas:

lt.
Papildomas darbo užmokestis apskaičiuojamas % nuo pagrindinio darbo užmokesčio. Prie papildomo darbo užmokesčio priskiriamas apmokėjimas už neatidirbta, bet apmokamą laiką t.y. už atostogų laiką; už laiką, sugaistą vykdant valstybinius įpareigojimus ir kitos vienkartinės išmomos įstatymuose numatytais atvejais.

Papildomo darbo užmokesčio procento dydis apskaičiuojamas:

čia: atostogų dienų skaičius.

poilsio ir švenčių dienos.

1%- kitų rūšių darbo užmokesčio procentas.
Papildomas darbo užmokesčio fondas apskaiciuojamas:

lt.

Pagrindinis ir papildomomas darbo užmokesčiai sudaro bendrą darbo užmokesčio fondą.
Bendras darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas:

lt.
Vidutinis mėnesinis re

emonto darbininko darbo užmokestis apskaičiuojamas:

lt.
Pagrindinių TA ir ER darbininkų darbo užmokestis 4 lentelė
Rodiklių pavadinimas Salyginis žymėjimas Matavimo vienetas Reikšmė
1. Metinė techninių aptarnavimų ir remontų darbų apimtis
žm.h. 1851,6
2. Vieno darbininko metinis darbo laiko fondas
h. 1795
3. Planuojamas išdirbio normų įvykdymo koeficientas
– 1.08
4. Remonto darbininkų skaičius
žm. 1
5. Vidutinė remonto darbininko tarifinė kategorija – –
6. Vidutinis valandinis tarifinis
Lt. 8
7. Tiesioginis darbo užmokestis
Lt. 14812,8
8. Premijos
Lt. 3703,2
9. Pagrindinis darbo užmokesčio fondas
Lt. 18516
10. Papildomas darbo užmokesčio fondas
Lt. 2420,04
11. Bendras darbo užmokesčio fondas
Lt. 20936,04
12. Vidutinis mėnesinis remonto drabininko darbo užmokestis
Lt. 1744,67

2.2 Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis
Darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal laikinę apmokėjimo sistemą. lt.
Pagalbinių darbininkų tiesioginis darbo užmokestis apskaiciuojamas:

lt.

Už savalaikį užduočių įvykdymą mokamos premijos, 10% nuo tiesioginio darbo užmokesčio.

lt.
Pagrindinis pagalbinių darbininkų darbo užmokesčio fondas apskaičiuo.jamas:

lt.
Papildomas darbo užmokescio fondas apskaičiuojamas:

lt.
Bendras darbo užmokesčio fondas apskaičiuojamas:

lt.
Vidutinis mėnesinis vieno pagalbinio darbininko darbo užmokestis apskaičiuojamas:

lt.
Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis 5 lentelė
Rodiklio pavadinimas Sąlyginis žymėjimas Matavimo vienetas Reikšmė
1. Pagalbinių darbų metinė darbų apimtis
žm. h. 555,48
2. Vieno darbininko metinis darbo laiko fondas
h. 1795
3. Planuojamas normų įvykdymo koeficientas
– 1
4. Pagalbinių darbininkų skaičius
žm 1
5. Vidutinė darbininko kategorija – – –
6. Vidutinis valandinis tarifinis atlygis
Lt. 6
7. Tiesioginis darbo užmokestis
Lt. 3332,88
8. Premijos
Lt. 499,93
9. Pagrindinis darbo užmokesčio fondas
Lt. 3832,81
10. Papildomas darbo užmokesčio fondas
Lt. 500,94
11. Bendras darbo užmokesčio fondas
Lt. 4333,75
12. Vidutinis mėnesinis pagalbinio darbininko darbo užmokestis
Lt. 361,14

Darbo ir darbo užmokesčio fondo planas 6 lentelė
Darbininkai Darbininkų skaičius žm. Vidutinis mėnesinis darbininko darbo užmokestis lt. Metinis darbo užmokesčio fondas lt.
1 2 3 4
1. Pagrindiniai remonto darbininkai 1 1744,67 20936,04
2. Pagalbiniai darbininkai 1 361,14 4333,68
Viso 2 2105,81 25269,72

5. Išlaidos medžiagoms ir atsarginems dalims

Atsarginių dalių išlaidos apsakičiuojamos pagal formulę:

lt.

čia: – atsarginių dalių išlaidų norma 1000 km ridos

;

lt.
Medžiagų išlaidos apskaičiuojamos:

lt.

Čia – medžiagų išlaidų norma 1000 km ridos6. Bendros gamybinės išlaidos
lt.7. Techninių aptarnavimų ir remonto išlaidos
Išlaidos nurodytos 7 lentelėje.

Automobilių TA ir ER kaštai 7 lentelė
Išlaidų straipsniai Sąlyginis žymėjimas Matavimo vienetai Reikšmė
1. Darbo užmokestis su atsiskaitymais socialiniam draudimui
Lt. 33103,33
2. Atsarginių dalių išlaidos
Lt. 3692,85
3. Medžiagų išlaidos
Lt. 4223,74
4. Bendragamybinės išlaidos
Lt. 14933,83
5. Bendra TA ir ER išlaidų suma
Lt. 55953,758. Išlaidų sąmata ir savikainos kalkuliacija
Išlaidos nurodytos 7 lentelėje

Automobilių TA ir ER išlaidų sąmata 8 lentelė
Išlaidų straipsniai Sąlyginis žymėjimas Matavimo vienetas Reikšmė
1. Remonto darbininkų pagrindinis darbo užmokestis
Lt. 18516
2. Pagalbinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis
Lt. 3832,81
3. Remonto darbinikų papildomas darbo užmokestis
Lt. 2420,04
4. Pagalbinių darbininkų papildomas darbo užmokestis
Lt. 500,94
5. Bendras darbo užmokestis
Lt. 25269,72
6. Atskaitymai socialiniam draudimui (31%)
Lt. 7833,61
7. Darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui
Lt. 33103,33
8. Atsarginių dalių išlaidos
Lt. 3692,85
9. Medžiagų išlaidos
Lt. 4223,74
10. Bendragamybinės išlaidos
Lt. 14933,83
11. Bendra TA ir ER išlaidų suma
Lt. 55953,75

Savikainos kalkuliacija

1. Automobilių TA-1 planinė savikainos kalkuliacija
Išlaidų straipsnių apskaičiavimas
1.1. Pagrindinis remonto darbininkų darbo užmokestis:

lt.

Tiesioginis darbo užmokestis už TA-1 operacijas:

lt.

Premijos apskaičiuojamos:

;

lt.

-premijos dydis, % (pagal įmonės duomenis).

1.2. Remonto darbininkų papildomas darbo užmokestis

;

lt.
1.3. Pagalbinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis

;

lt.

Tiesioginis darbo užmokestis apskaičiuojamas:

;

lt.

žm. h.
Premijos apskaičiuojamos:

;

lt.

1.4. Pagalbinių darbininkų papildomas darbo užmokestis:

;

lt.

1.5. Bendras darbo užmokestis:

;

lt.

1.6. Atskaitymai socialiniam draudimui:

;

lt.

1.7. Bendras darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui:

;

lt.

1.8. Medžiagų išlaidos apskaičiuojamos:

;

lt.

1.9. Bendragamybinės išlaidos:

;

lt.

;

lt.
Automobilių TA-1 planinė savikainos kalkuliacika 9. lentelė
Išlaidų straipsiniai Reikšmė, Lt %
1. Remonto darbininkų pagrindinins darbo užmokestis 2399 43,35
2. Remonto darbininkų papildomas darbo užmokestis 313,54 5,66
3. Pagalbinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis 503,79 9,10
4. Pagalbinių darbininkų papildomas darbo užmokestis 56,43 1,01
5. Bendras darbo užmokestis 3272,76 59,14
6. Atskaitymai socialiniam draudimui 1014,55 18,33
7. Bendras darbo užmokestis su atskaitymais soc. draudimui 4286,76 77,46
8. Medžiagos 607,84 10,99
9. Bendragamybinės išlaidos 638,92 11,54
10. Bendra išlaidų suma 5533,52 100
11. TA- 1 skaičius (vnt.) 44,28 –
12. VienoTA- 1 savikaina 125,76 –

2. Automobilių TA-2 planinė savikainos kalkuliacija

2.1. Pagrindinis remonto darbininkų darbo užmokestis

lt.
Tiesioginis darbo užmokestis už TA-1 operacijas

lt.
Premijos apskaičiuojamos

lt.

premijos dydis, % (pagal įmonės duomenis).
2.2. Remonto darbininkų papildomas darbo užmokestis

lt.
2.3. Pagalbinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis

;

lt.

Tiesioginis darbo užmokestis apskaičiuojamas

;

lt.

;

žm. h.
Premijos apskaičiuojamos

;

lt.
2.4. Pagalbinių darbininkų papildomas darbo užmokestis

;

lt.
2.5. Bendras darbo užmokestis

;

lt.

2.6. Atskaitymai socialiniam draudimui

;

lt.
2.7. Bandras darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui

;

lt.
2.8. Medžiagų išlaidos apskaičiuojamos

;

lt.
2.9. Bendragamybinės išlaidos

;

lt.

;

Automobilių TA-2 planinė savikainos kalkuliacija 10 lentelė
Išlaidų straipsniai Reikšmė, Lt. %
1. Remonto darbininkų pagrindinins darbo užmokestis 2246 36,13
2. Remonto darbininkų papildomas darbo užmokestis 293,55 4,72
3. Pagalbinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis 464,92 7,48
4. Pagalbinių darbininkų papildomas darbo užmokestis 60,76 0,98
5. Bendras darbo užmokestis 3065,23 49,31
6. Atskaitymai socialiniam draudimui 950,22 15,29
7. Bendras darbo užmokestis su atskaitymais soc. draudimui 4015,45 64,59
8. Medžiagos 389,64 6,27
9. Bendragamybinės išlaidos 1811,47 29,14
10. Bendra išlaidų suma 6216,57 100
11. TA- 2 skaičius (vnt.) 10,46 –
12. VienoTA- 2 savikaina 594,31 -.

3. Automobilių einamojo remonto planinė savikainos kalkuliacija
3.1. Pagrindinis remonto darbininkų darbo užmokestis

;

lt.
Tiesioginis darbo užmokestis už TA-1 operacijas

;

lt.
Premijos apskaičiuojamos

;

lt.

– premijos dydis, % (pagal įmonės duomenis).

3.2. Remonto darbininkų papildomas darbo užmokestis

;

lt.
3.3. Pagalbinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis

;

lt.
Tiesioginis darbo užmokestis apskaičiuojamas

;

lt.

;

žm. h.
Premijos apskaičiuojamos

;

lt
3.4. Pagalbinių darbininkų papildomas darbo užmokestis

;

lt.
3.5. Bendras darbo užmokestis

;

lt.

3.6. Atskaitymai socialiniam draudimui

;

lt.
3.7. Bendras darbo užmokestis su atskaitymais socialiniam draudimui

;

lt.
3.8. Medžiagų išlaidos apskaičiuojamos

;

lt.
3.9. Atsarginės dalys

;

lt.

;

lt.
3.10. Bendragamybinės išlaidos

;

lt.

;

%

Automobilių ER planinė savikainos kalkuliacija 11 lentelė
Išlaidų straipsniai Reikšmė, Lt. %
1. Remonto darbininkų pagrindinins darbo užmokestis 10043 31,84
2. Remonto darbininkų papildomas darbo užmokestis 1312,62 4,16
3. Pagalbinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis 2078,9 6,59
4. Pagalbinių darbininkų papildomas darbo užmokestis 271,16 0,86
5. Bendras darbo užmokestis 13706,23 43,45
6. Atskaitymai socialiniam draudimui 4248,93 13,47
7. Bendras darbo užmokestis su atskaitymais soc. draudimui 17955,16 56,93
8. Medžiagos 1792,36 5,68
9. Atsarginės dalys 3691,88 11,70
10. Bendragamybinės išlaidos 8098,61 25,68
11. Bendra išlaidų suma 31538,01 100
12. Automobilių bendroji rida 97411,2 –
13. Einamojo remonto 1000 km savikaina 323,76 -9. Paslaugos kainos nustatymas
Paslaugos kaina nustatoma išlaidų metodu, prie darbų savikainos pridedant tam tikrą pelno % (antkainį).

lt.

;

lt.
čia: – 1 val. savikaina (neįskaitant išlaidų atsarginėms dalims ir medžiagoms), Lt;

– numatomo pelno, %;

– 1 val. pajamų tarifas, Lt.
10. Financiniai rodikliai

Projektuojamo baro pajamos, Lt:

;
čia: – baro metinė darbų apimtis, žm. val;

– 1 val. pajamų tarifas, pagal įmonės duomenis, Lt.

arba

lt.
čia: – 1 val. apskaičiuotas pajamų tarifas,Lt;
Pridėtinės vertės mokestis, Lt:

;

lt.
Bendras pelnas, Lt:

;

lt.
čia: I – išlaidos darbo užmokesčiui su atskaitymais socialiniam draudimui ir bendragamybinės išlaidos.

1. Grynas pelnas, Lt:

;

lt.
čia: – mokesčiai į valstybės biudžetą.

;

lt.
čia: – atskaitymų % į valstybės biudžetą.
2. Darbo našumas, Lt:

;

lt.
čia: – dirbančiųjų skaičius.

3. Rentabilumas, %:

;11. Techniniai ekonominiai rodikliai
Techniniai – ekonominiai rodikliai 12 lentelė
Rodiklių pavadinimas Sąlyginis žymėjimas Matav. vnt. Reikšmė
1. Sąrašinis automobilių skaičius As vnt 2
2. Bendroji rida L km 97411,2
3. Kasdienių apžiūrų skaičius
vnt 584
4. Kapitalinių remontų skaičius
vnt 0,64
5. TA-1 skaičius
vnt 44,28
6. TA-2 skaičius
vnt 10,28
7. Kasdienių apžiūrų darbų apimtis
žm. h 382,8
8. TA-1 darbų apimtis
žm. h 239,9
9. TA-2 darbų apimtis
žm. h 224,6
10. Einamojo remonto darbų apimtis
žm. h 1004,3
11. Pagrindinių remonto darbininkų skaičius
žm. 1
12. Pagalbinių darbininkų skaičius
žm. 1
13. Vid. mėnesinis remonto darbininko darbo užmokestis
Lt. 1744,67
14. Vid. mėnesinis pagalbinio darbininko darbo užmokestis
Lt. 361,14
15. Bendra TA ir ER išlaidų suma
Lt. 30684,03
16. Vieno TA-1 savikaina
Lt. 125,76
17. Vieno TA-2 savikaina
Lt. 594,31
18. Einamojo remonto 1000 km ridos savikaina
Lt. 323,7612. Išvados ir trumpas kursinio projekto turinys
Mano kursinio projekto tema – Techninių ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Vežamas krovinys – pienas cisternoje. Tai greitai gendanti žaliava, reikalaujanti spec. automobilio. Aš pasirinkau automobilį Maz 5337 (4×2). Cisternos talpa 8000 l. Bendra masė 8000 kg. Pakrauto svoris 16000 kg. Greitis max. 86 km/h. Pieno išpilimas 15/30 l/s.
Sąrašinis automobilių skaičius 2 automobiliai. Važiavimo su kroviniu atstumas 20km. Techninis greitis 38 km/h. Ridos išnaudojimo koeficientas 0,5. Išleidimo į liniją koeficientas 0,8. Kalendorinės dienos 365 d. Laikas paskiroje 7,5 val. Ekspoatavimo sąlyga 3.
Kursiniame projekte yra apskaičiuojama: Automobilių eksploatavimo gamybinė programa, automobilių techninio aptarnavimo ir remontų gamybinė programa, automobilių techninio aptarnavimo ir remontų gamybinė programa, įmonės personalas ir darbo apmokėjimas, išlaidos medžiagoms ir atsarginems dalims, bendros gamybinės išlaidos, techninių aptarnavimų ir remonto išlaidos, išlaidų sąmata ir savikainos kalkuliacija, paslaugos kainos nustatymas, financiniai rodikliai, ir pabaigoje yra surašomi visi pagrindiniai duomenys į lentelę techniniai ekonominiai rodikliai.

Literatūros sąrašas

1. A. Baublys, R. Palšaitis, J. Lazauskas, A. Mačiulis. Transporto ekonomika, V., 1996 m.
2. A. Gulbinskas. Autotransporto ekonomika, V., 1989 m.
3. B. Martinkus, V. Žilinskas. Ekonomikos pagrindai. V., 1997 m.
4. A. Baublys, D. Griškevičienė, J. Lazauskas, R. Palšaitis. Transporto ekonomika. 2003 m.

Leave a Comment