tarptautiniai santykiai

LIETUVOS RYŠIAI SU LATVIJA, ESTIJA IR ŠIAURĖS EUROPOS ŠALIMIS

Baltijos ir Šiaurės šalys aktyviai bendradarbiauja politikos, ekonomikos, karinėje, aplinkos apsaugos, kultūros ir kitose srityse. Bendradarbiavimas plečiasi visose srityse, tuo skatindamas regiono vystymąsi.

BENDRADARBIAVIMAS SU LATVIJA IR ESTIJA

1990m. gegužės 12d. įkurta Baltijos šalių taryba, kurią sudarė Valstybių vadovai bei Vyriausybių vadovai. Šios tarybos veikla vėliau buvo transformuota į reguliarius trijų šalių Prezidentų susitikimus.

1990m. Vilniuje buvo surengtas pirmasis bendras Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų posėdis. 1991m. Taline įkurta Baltijos asamblėja, kurią sudaro 60 Baltijos šalių parlamentarų.

1994m. įkurta Baltijos ministrų taryba (BMT). Šiame formate Baltijos šalių Ministrai pirmininkai susitinka bent du kartus per metus. BMT-oje veikia 17 VPK, kurie savo kompetencijos srityse koordinuoja šalių bendradarbiavimą.

Pagrindinė BMT veikla ir Lietuvos prioritetai:

* Prekyba Vienas svarbiausių BMT tikslų yra užtikrinti sklandų ir efektyvų laisvosios prekybos sutarčių tarp Baltijos šalių įgyvendinimą. Latvija yra didžiausia Lietuvos eksporto partnerė. Per 2000m. 9 mėnesius į Latviją buvo eksportuota 15.4% viso Lietuvos eksporto, o į Estija 2%.

* Energetika Lygiagretus Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos sistemų darbas palaikomas per Rygoje veikiantį dispečerinį centrą “Baltija”. Šiuo metu svarstoma galimybė sukurti bendrą Baltijos šalių elektros energijos rinką.

* Transporto infrastruktūros projektai Lietuva ypač daug dėmesio skiria bendriems projektams “Via Baltica” ir “Rail Baltica”.

* Gynyba Lietuva siekia stiprinti bendradrabiavimą gynybos srityje vykdant bendrus projektus: BALTBAT – Bendras Baltijos batalionas, dalyvaujantis tarptautinėse taikos palaikymo operacijose. BALTRON – Baltijos jūrų eskadra, kurią sudaro Lietuvos, Latvijos ir Estijos laivai. Veikloje vadovaujamasi metiniais veiklos planais, kuriuose numatyti personalo apmokymai, dalyvavimas tarptautinėse pratybose, išminavimo operacijos. BALTNET – Baltijos oro erdvės stebėjimo sistema, kurią sudaro nacionaliniai oro erdvės stebėjimo centrai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei regioninis oro erdvės stebėjimo centras, įsteigtas Karmėlavoje, prie Kauno. Ši sistema suteikia galimybę Baltijos šalims koordinuoti veiksmus ir efektyviai stebėti jų oro erdves, bei užtikrinti oro susisiekimo saugumą.

BALTDEFCOL – Baltijos gynybos koledžas, kurio užduotis yra rengti Baltijos valstybių štabų karininkus, tarnausiančius savo gynybos ministerijose, savo kariuomenių ir tarptautiniuose bataliono/brigados ir aukštesnio lygio štabuose, gynybos atašė pareigose, arba dėstysiančius karo mokslus nacionalinėse karo akademijose.

* Bendros švietimo erdvės sukūrimas Lietuva, Latvija ir Estija yra pasirašiusios sutartis dėl bendros švietimo erdvės Baltijos šalyse sukūrimo viduriniojo bendrojo lavinimo paskutinės pakopos ir profesinio mokymo lygiu ir dėl bendros aukštojo mokslo erdvės sukūrimo Baltijos šalyse. Ruošiamasi sutartis pilnai įgyvendinti nuo 2002m.

* Teisė ir vidaus reikalai Svarbiausi pastarojo laikotarpio susitarimai: 1999 02 05 Vilniuje pasirašytas trišalis susitarimas dėl konsulinės pagalbos ir bendradarbiavimo, kuris yra itin svarbus siekiant pagerinti konsulinės pagalbos teikimą užsienio šalyse Lietuvos, Latvijos ir Estijos piliečiams. Sėkmingai įgyvendinama 2000.03.17 pasirašyta sutartis dėl nusikaltimų aukų ir liudininkų apsaugos.

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠIAURĖS EUROPOS ŠALIMIS

Lietuva vysto dvišalius santykius su Šiaurės Europos šalimis – Danija, Islandija, Suomija, Švedija, Norvegija – politikos, ekonomikos, gynybos, kultūros, švietimo, aplinkos apsaugos, infrastruktūros, socialinės apsaugos ir kitose srityse. Lietuvos praktinis bendradarbiavimas su Šiaurės Europos šalimis vyksta keliais būdais – pvz. intensyvių dvišalių kontaktų, konsultacijų metu; bendradarbiaujama pagal “Šiaurės-Baltijos 8” (NB8) formulę, bei tarptautinėse organizacijose. Atskiri šalių regionai taip pat palaiko glaudžius ryšius. Šiaurės Europos šalys yra vienos svarbiausių investuotojų Lietuvoje. Iki 2000m. rugsėjo mėn. tiesioginės šių šalių investicijos Lietuvoje sudarė 919.79 mln. JAV dolerių, t.y. 41.7% visų tiesioginių investicijų Lietuvoje. Prekybos apyvarta per 2000m. 9 mėnesius buvo 729.66 mln. JAV dolerių, t.y. 10.74% visos metinės prekybos apyvartos tarp Lietuvos ir kitų šalių. Politiniame lygmenyje šiaurės Europos šalys yra vienos svarbiausių Lietuvos narystės ES ir NATO rėmėjų.

“Šiaurės – Baltijos 8” (NB8)

1992m. Ministrų Pirmininkų lygiu prasidėjo 5+3 susitikimai. Ministrai Pirmininkai susitinka kasmet ir aptaria bendrus užsienio politikos bei regiono klausimus. Nuo 1993m. kasmet susitinka Užsienio reikalų ministrai, nuo 1994m. – Gynybos ministrai, nuo 1996m.- Regioninio bendradarbiavimo ministrai (Baltijos valstybės atstovaujamos Užsienio reikalų ministrų). Taip pat rengiami ad hoc susitikimai dalyvaujant vienam svečiui. Pvz., 2000.08.29-30 Danijoje Middelfart mieste vykusiame Užsienio reikalų ministrų susitikime dalyvavo Javier Solana, ES Aukštasis atstovas Bendrajai užsienio ir saugumo politikai. Šiame susitikime buvo nuspręsta ateityje susitikimus vadinti “Šiaurės-Baltijos 8”.