subalansuoti rodikliai

Untitled

Subalansuotų rodiklių matrica

SSGG analizė

Stiprybės:

Diferencijuotas produktas;

Darbuotojų vertinimas (galimybė tobulėti, kelti kvalifikaciją);

Didelį dėmesį skiria gaminamos produkcijos kokybei;

Patirtis ir senos tradicijos vyno gamyboje;

Aukšta reputacija;

Išplėtotas produkto paskirstymas;

Lojalūs darbuotojai;

Gamyboje naudojamos naujos technologijos;

Silpnybės:

Reklamos stoka;

Pernelyg didelės sąnaudos;

Silpna pakuotė;

Silpnas finansinis potencialas;

Riboti gamybiniai pajėgumai;

Nedidelis darbuotojų užmokestis;

Galimybės:

Kuria naujus gėrimų asortimentus, kuriuos platina ne tik Lietuvoje, bet ir už Lietuvos ribų;

Technologijų tobulėjimas, pritaikymas gamyboje;

Konkurentų pasitraukimas iš rinkos;

Tobulėjantis vartotojų skonis ir naujų produktų poreikis;

Ekonomikos augimas.

Grėsmės:

Vyriausybės nutarimas dėl akcizo didinimo;

Didelė konkurencija vietinėje rinkoje;

Stambūs konkurentai už Lietuvos ribų;

Obuolių produktų gamyba tiesiogiai priklauso nuo gamtinių sąlygų;

Prekinio ženklo nuvertėjimas;

Ekonomikos nuosmukis;

Vartotojų poreikių kaita;

Atsisakytą didelės butelinės taros.

Stiprybės:

Diferencijuotas produktas (platus gėrimų asortimentas) – Bendrovė pasižymi plačiu alkoholinių gėrimų asortimentu (gamina per 40 pavadinimų gėrimų – vaisių-uogų vyną, sidrą, trauktines, likerius ir spiritinius gėrimus). Ir įmonė yra pajėgi konkuruoti su atskirų segmentų konkurentais, t.y. vyno, gazuotų alkoholinių kokteilių-sidrų, degtinės, trauktinių rinkose.

Vertina darbuotojus, jiems yra sudarytos sąlygos ir galimybės nuolat tobulėti ir kelti profesinę kvalifikaciją – Yra organizuojami renginiai, mokymai, apdovanojimai už gerą darbą, kas didina darbo produktyvumą.

Didelį dėmesį skiria gaminamos produkcijos kokybei – AB “Anykščių vynas”yra moderni, šiuolaikiška, atitinkanti tarptautinius kokybės vadybos LST EN 9001:2008 (EN ISO 9001:2008) ir aplinkos apsaugos vadybos LST EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004) standartus įmonė. 

Patirtis ir senos tradicijos vyno gamyboje – AB “Anykščių vynas” – seniausia rytinio Baltijos regiono įmonė, pramoniniu būdu pradėjusi gaminti vyną. Ypatingas dėmesys skiriamas gaminių autentiškumui ir natūralumui bei kokybei. Įmonė dalyvauja Europos kulinarinio paveldo tinklo veikloje ir puoselėja iš vietinės žaliavos gaminamų gėrimų tradicijas. 

Aukšta reputacija – kadangi įmonė įkurta 1926 metais, ji Lietuvoje gyvuoja jau daugiau nei 80 metų ir turi susikūrusi pastovių vartotojų ratą, kurie yra lojalūs dėl įmonės aukštos reputacijos, produkcijos kokybiškumo ir įmonės gero vardo. Reputaciją užtikrina taip pat ir organizuodamabei remdama įvairias socialines akcijas, kas ją išskiria iš konkurentų rato. Be to, reputaciją sustiprina ir pastovi gaminių kokybė bei žymiai didesnis apdovanojimų skaičius nei konkurentų.

Išplėtotas produkto paskirstymas – įmonės produkcija lengvai pasiekiama visuose didžiausiuose mažmeninės prekybos tinkluose bei alkoholiu prekiaujančiose maitinimo įstaigose bei įmonės eksporto apimtys taip pat yra labai didelės, lyginant su konkurentais.

Lojalūs darbuotojai – įmonė skiria didelį dėmėsį darbuotojams, rengia mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus ir pan. taip skatindama darbuotojus jaustis reikalingais ir užtikrinant jų lojalumą bendrovei.

Alkoholio gamybai naudojamos naujos technologijos – yra užbaigta technologinė modernizacija, kuri suteikia galimybes tiekti rinkai dar geresnės kokybės, bei naujus gaminius.

Silpnybės:

Reklamos stoka – Ribojama reklama mažina galimybes efektyviai pristatyti ir reklamuoti savo produktus todėl sunkiau pasiekti vartotojus ir supažindinti juos su produkcija.

Pernelyg didelės sąnaudos – Rinkos ekonomikos sąlygomis įmonės yra suinteresuotos mažinti visas gamybos išlaidas, t.y. mažinti sąnaudas, nes nuo to priklauso rinkų išlaikymas. Mūsų nagrinėjamos įmonės silpnybė pernelyg didelės sąnaudos, reikėtų ieškoti būdų kaip mažinti jas, nes tai vienas iš pagrindinių veiksnių padedančių įmonėms išsilaikyti rinkoje.

Silpna pakuotė – Pakuotė, tai vienas iš svarbiausių produkto sąvybių, nes ji pritraukia pirkėja, jeiguji yra patraukli, tai vartotojas norės įsigyti gaminamus alkoholinius gėrimus. Reikėtų ieškoti naujų būdų, dizaino kaip kuo labiau ištobulinti šią sritį, kad gėrimų pakuotė taptu dar labiau pastebima ir patraukli.

Silpnas finansinis potencialas – Silpnas finansinis potencialas labai trukdo bet kokiai įmonei sėkmingai veikti, įmonė negali daugiau pinigų investuoti į reklamą, pakuotės tobulinimą, produkto asortimento platinimą ir pan.

Riboti gamybiniai pajėgumai – Įmonė nėra pajėgi pagaminti tiek, kad taptų lydere ne tik vyno gamybos rinkoje, bet ir kitų alkoholinių gėrimų, tam trukdo riboti gamybiniai pajėgumai.

Nedidelis darbuotojų užmokestis – Tai aplinkybė, kuri silpnina darbuotojų motyvaciją tinkamai ir kokybiškai dirbti, nes kai žmonės nejaučia tiesioginio pastangų ir rezultato ryšio, jų motyvai veikti silpnėja,o kartu mažėja ir įmonės gaunamas pelnas.

Iš SSGG analizės matyti, kad AB „Anykščių vynas“ yra konkurencinga bendrovė kitiems Lietuvos gamintojams. Tačiau nėra viena iš lyderių. Analizėje matyti trūkumai, kuriuos reikėtų taisyti, kad ekonominė situacija neišdarkytų tiriamos bendrovės veiklos.

Įvertinus neigiamus bendrovės aspektus yra pasirinktos naujos trys alternatyvos, kurias mes nagrinėjame šiame darbe, tam kad būtų patikslinti akcinės bendrovės tikslai, uždaviniai ir vygdoma strategija.

Subalansuotų rodiklių matricoje pradžioje yra daromas įmonės strateginis planas. Iš pradžių suformuluojama įmonės misija, po to sukuriama bendroji (pagrindinė) įmonės strategija. Bendroji įmonės strategija sujungia į vieną logiką įvairias produktų ir paslaugų grupes. Tikslų nustatymas yra vienas iš svarbiausiųjų Subalansuotų Rodiklių Matricos kūrimo etapų. Strateginiai tikslai – tai pagrindiniai užduoties veiksmai ,,Ką ir kada reikia padaryt?“ norint įgyvendinti pagrindinę strategiją. O kadangi mūsų atveju AB „Anykščių vynas“ misija yra nuolat diegti naujas technologijas,rūpintis darbuotojų profesiniais įgūdžiais, taikyti modernumo ir tradicijų derinį visose įmonės veiklos srityse- vadyboje, gamyboje ir distribucijoje ir kuriant produktus, panaudoti unikalias įmonės specialistų žinias. Tai vizija būtų išlaikyti lyderio poziciją Lietuvos rinkoje, plėsti rinkas užsienio šalyse, užtikrinti darnų įmonės vystimąsi.

Toliau atliekame subalansuotų rodiklių matricos lentelę. Šios lentelės atlikimui vienas pirmųjųveiksmų yra misijos ir vizijos suformalavimas. Suformulavus šiuos 2 klausimus galima formuoti įmonės valdymo strategiją. Norinti suformuoti tinkamą įmonės valdymo strategiją turi būti atskleistos tiriamojo objekto silpnybės, stiprybės, grėsmės, galimybės, atlikta kitaip vadinama SSGG analizė.

Sekantis žingsnkis, tai yra strateginių tikslų išskyrimas. Tikslų išskyrimas, nustatymas – vienas iš svarbiausiųjų verslo planavimo proceso žingsnių. Strateginiai tikslai yra pagrindinės užduotys, kurias reikia atlikti, norint įgyvendinti įmonės strategiją. Strateginių tikslų sąrašas yra kiekvienos darbo dienos planas siekianti atlikti įmonės sukurtą viziją.

Obejktyviam darbo kokybės atlikimui strateginių tikslų sąrašas turi būti strukturizuotas. Strukturizuojant sukurti strateginiai tikslai yra išskirstomi į 4 grupes, kitaip vadinamomis perspektyvomis:

0x01 graphic

Kiekvienos perspektyvos tikslai skaidomi į rodiklius. Toliau skiltyje ,, Reikšmė“, yra apibūdinami procentine išraiška. Šioje skiltyje matavimo dydis yra kiekybinis, tam, kad žinoti jo reikšmę lyginant su kitais rodikliais. Ketvirtame stulpelyje surašome veiksmai tikslams pasiekti. Strateginių tikslų grupės išskaidytos tokia seka – finansai, klientai, procesai, personalas.

AB ,,Anykščių vynas“ atlikta subalansuotų rodiklių matricos lentelė:

Tikslai

Rodikliai

Reikšmė

Veiksmai

Finansai

Padidinti investicijas

Pelnas

Investuotų pinigų padidinimas

Padidinti pajamas

Skolintų ir nuosavų lėšų santykis

Pasieėmus paskolą iš banko

Sumažinti sąnaudas

Investicijų atsiperkamumas

Darbo kokybės kėlimas

Pagerinti turto vertę (efektyvaus turto panaudojimas)

Turto vertė tam tikram laikui

Optimizuoti išlaidas

Užtikrinti mokumą ir stabilumą

Vieno darbuotojo pelningumas

Mokėti atlyginimą skatinantį kelti darbo lygį

Klientai

Klientų aptarnavimas

Klientų pasitenkinimas

Tenkinti kliento poreikius, teikti nebrokuotas prekes, kokybės kontrolė

Pardavimų efektyvumas

Kontaktavimo efektyvumas

Lojalumo programos, aktyvūs pardavimai

Pardavimų valdymas

Užimamos rinkos dalis

Procesai

Gamybos planavimas

Planavimo tikslumas

Darbų organizavimas, kad nebūtų deficito gamyboje

Našumas

Našumo rodiklis

Dirbti sklandziai, efektyviai, laiku

Logistika

Vidutinis atsakymo į klientų paklausimą laikas

Organizacinių procesų tikslus vygdymas

Personalas

Kompetencija

Apmokyti darbuotojai

Apmokymai

Kvalifikacija

Darbuotojų įgūdžiai

Pastovūs kvalifikacijos kėlimo kursai

Efektyvumas

Gamybos apimtis

Nuosekli darbo kontrolė

Motyvvacinė sistema

Motyvavimo indeksas

Darbuotojų motyvavimas

Bendrovės kultūra

Padalinių bendradarbiavimo efektyvumas

Bendra veikla, susirinkimai

Darbų sauga

Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimų skaičius

Rengiami kursai, apmokymai, patikrinimas

Pastarieji metai AB ,, Anykščių vynas“ buvo sunkūs metai. Tam tinka apibūdinimas- sunkmečio metai. Tačiau šioje subalansuotų rodiklių matricos lentelėje matosi, kad ,,Anykščių vynas“ stengiasi išlikti rinkoje. Norint išlikti rinkojeir padidinti pelningumą reikia dėti didesnes pastangas į naujų klientų paiešką, naujų gaminių gamybą, taip pat eksportą į kitas šalis. Lentelėje matyti, kad bendrovė iki šiol stengiasi sumažinti gamybos kaštus, yra susitelkę i naujų klientų paiešką ir kitus lenteleje norodytus tikslus. Tačiau to negana. Vystimuisi reikia padidinti veiksmų procentiškumą, stipriai atsižvelgti į keliamas naujas alternatyvas, tokias kaip: ,, Bioetanolis“, ,,Eksportas“, ,, Marketingas“.