PVM

25. PVM LIETUVOJE

25.1 PVM REGISTRAVIMAS

Prievole registruotis PVM moketoju ir skaičiuoti PVM bei moketi ji i biudžetą tenka apmokestinamiesiems asmenims, kurie šalies teritorijoje teikia prekes arba teikia paslaugas, išskyrus atvejus, kai šalies teritorijoje teikiamos tik tokios prekes ir (arba) teikiamos tik tokios paslaugos, už kurias prievole apskaičiuoti ir sumoketi i biudžetą PVM tenka šalies teritorijoje isikurusiam pirkejui. Privalantis registruotis PVM moketoju asmuo privalo pateikti prašymą iregistruoti ji PVM moketoju. Neatsižvelgiant i auksčiau išdestytą nuostatą, Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo neprivalo pateikti prašymo iregistruoti ji PVM moketoju bei už teikiamas prekes (išskyrus i kitas valstybes nares teikiamas naujas transporto priemones) ir (arba) teikiamas paslaugas PVM istatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir moketi ji i biudžetą, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 menesiu) neviršijo 100 000 litu. PVM turi buti pradetas skaičiuoti nuo to menesio, kuri mineta riba buvo viršyta. Už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas, už kurias atlygis sudare nurodytą 100 000 litu sumą, PVM neskaičiuojamas. Užsienio apmokestinamasis asmuo PVM moketoju privalo registruotis per šalies teritorijoje esanti padalini, o jeigu tokio padalinio nera, – per paskirtą Lietuvos Respublikoje esanti fiskalini agentą. Reikalavimas paskirti fiskalini agentą netaikomas kitose valstybese narese isikurusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie PVM moketojais gali buti registruojami tiesiogiai. Užsienio apmokestinamasis asmuo neprivalo registruotis PVM moketoju, jeigu jis šalies teritorijoje vykdo tik šią veiklą:
1) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM istatymą neapmokestinamos PVM;
2) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM istatymą nera PVM objektas;
3) tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas, kurios pagal PVM istatymą butu apmokestinamos taikant 0 procentu PVM tarifą, išskyrus PVM istatyme nurodytą veiklą.
Prašymo iregistruoti PVM moketoju nepateikimas neatleidžia apmokestinamojo asmens nuo prievoles skaičiuoti PVM už jo tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas bei isigyjamas iš kitos valstybes nares prekes ir moketi ji i biudžetą, jeigu tai privaloma daryti pagal PVM istatymo nuostatas.

25.2 PVM TARIFAI

Standartinis PVM tarifas yra 18%. Lengvatinis 5 procentu PVM tarifas taikomas:
1) keleiviu vežimo nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms;
2) knygoms, laikraščiams ir žurnalams, išskyrus erotinio ir smurtinio pobudžio leidinius;
3) vaistams, priemonems, naudojamoms kontracepcijai, sanitarines (higienos) apsaugos gaminiams moterims, specialios paskirties kudikiu maisto produktams, specialios medicinines paskirties maisto produktams bei medicinines paskirties kuno ir dantu priežiuros priemonems, taip pat medicinos irangai, pagalbos priemonems ir kitiems medicinos prietaisams, skirtiems tiesiogiai asmens sveikatos sutrikimams palengvinti ir (arba) gydyti.
4) viešbučio tipo ir specialaus apgyvendinimo paslaugoms;
5) ekologiškai švariems maisto produktams;
6) šviežiai atšaldytai mesai ir valgomiems subproduktams;
7) šviežiai atšaldytai, užšaldytai, giliai užšaldytai naminiu paukščiu mesai ir ju valgomiems subproduktams;
8) žemes ukio bendroviu ir kooperatiniu bendroviu (kooperatyvu) – žemes ukio subjektu paslaugoms žemes ukiui, teikiamoms savo nariams;
9) gyvoms, šviežioms ir atšaldytoms žuvims.Lengvatinis 9 procentu PVM tarifas taikomas gyvenamuju namu statybos, renovacijos, apšiltinimo ir projektavimo, inžineriniu tinklu statybos bei teritoriju tvarkymo paslaugoms, už kurias apmokama valstybes ir savivaldybiu biudžetu, valstybes teikiamu lengvatiniu kreditu ir valstybes specialiuju fondu lešomis.

25.3 ADMINISTRACINES PRIEVOLES

A. SĄSKAITA-FAKTURA
PVM sąskaitoje-fakturoje privalo buti nurodyta:
1) PVM sąskaitos-fakturos išrašymo data;
2) PVM sąskaitos-fakturos serija ir numeris, leidžiantys identifikuoti PVM sąskaitą-fakturą;
3) prekiu tiekejo ar paslaugu teikejo PVM moketojo kodas;
4) prekiu arba paslaugu pirkejo (kliento) PVM moketojo kodas, kuri jis nurode isigydamas prekes ar paslaugas. Jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo tiekia prekes ar teikia paslaugas šalies teritorijoje, pirkejo PVM moketojo kodas (jei pirkejas registruotas PVM moketoju) nurodomas visais atvejais;
5) prekiu tiekejo arba paslaugu teikejo pavadinimas arba vardas, pavarde (jeigu tai fizinis asmuo) ir buveine arba nuolatine gyvenamoji vieta (jeigu tai fizinis asmuo);
6) prekiu arba paslaugu pirkejo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavarde (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas;
7) tiekiamu prekiu arba teikiamu paslaugu pavadinimas;
8) prekiu tiekimo arba paslaugu teikimo data, jeigu ji nesutampa su PVM sąskaitos-fakturos išrašymo data. Jeigu PVM sąskaita-faktura iforminamas avanso gavimas, – avanso gavimo diena, kai ji nesutampa su PVM sąskaitos-fakturos išrašymo data;
9) tiekiamos prekes arba teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM), taip pat nuolaidos, neitrauktos i vieneto kainą;
10) tiekiamu prekiu arba teikiamu paslaugu, apmokestinamu taikant vienodą tarifą, apmokestinamoji verte;
11) PVM tarifas (tarifai);
12) PVM suma nacionaline valiuta;
13) kai iforminamas prekiu ir (arba) paslaugu, kurios neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 procentu PVM tarifą arba už kurias prievole apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumoketi PVM tenka pirkejui (klientui), tiekimas (teikimas), – nuoroda i atitinkamą šio Istatymo arba Direktyvos 77/388/EEB nuostatą;
14) šio Istatymo 2 straipsnio 16 dalyje nurodyti duomenys apie naują transporto priemonę (t. y. eksploatavimo pradžia, rida, valandu skaičius) – naujos transporto priemones tiekimo i kitą valstybę narę atveju;
15) nuoroda i atitinkamą šio Istatymo arba Direktyvos 77/388/EEB nuostatą, – kai taikoma speciali turizmo paslaugu apmokestinimo PVM schema, nurodyta šio Istatymo XII skyriaus antrajame skirsnyje, arba speciali naudotu prekiu, meno kuriniu, kolekciniu ir antikvariniu daiktu apmokestinimo PVM schema, nurodyta šio Istatymo XII skyriaus trečiajame skirsnyje;
16) fiskalinio agento PVM moketojo kodas, pavadinimas arba vardas, pavarde (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas, – kai pagal ši Įstatymą prievole apskaičiuoti PVM tenka užsienio apmokestinamojo asmens paskirtam fiskaliniam agentui;
17) kiti Lietuvos Respublikos žemes ūkio ministerijos nustatyti rekvizitai, – kai tiekiama žemes ūkio produkcija.
B. PVM GRĄŽINIMAS
PVM atskaita – pirkimo ir (arba) importo PVM dalis, atskaitoma pagal PVM įstatymo nuostatas. Teisę i PVM atskaitą turi tik PVM mokėtojai, išskyrus tuos, kuriems taikomos PVM istatymo XII skyriaus nuostatos. PVM moketojai, kurie PVM moketojais iregistruoti vien del prekiu isigijimo iš kitu valstybiu nariu ir nevykdo jokios ekonomines veiklos, teises i PVM atskaitą neturi. Šie ir kiti asmenys turi teisę i PVM atskaitą tik tuo atveju, kai jie PVM istatymo nustatyta tvarka tiekia i kitą valstybę narę naujas transporto priemones. PVM moketojas turi teisę itraukti i PVM atskaitą pirkimo (importo) PVM už isigytas (importuotas) prekes ir paslaugas, jeigu šios prekes ir paslaugos skirtos naudoti tokiai PVM moketojo veiklai:
– PVM apmokestinamam prekiu tiekimui ir paslaugu teikimui;
– prekiu tiekimui ar paslaugu teikimui už šalies teritorijos ribu tuo atveju, kai toks prekiu
tiekimas ar paslaugu teikimas nebutu neapmokestinamas PVM jeigu jis vyktu šalies
teritorijoje. Ši sąlyga netaikoma, jeigu už Europos Bendriju teritorijos ribu suteiktos
draudimo ir (arba) PVM istatyme nurodytos finansines paslaugos.
I kitą valstybę narę tiekiantys naujas transporto priemones asmenys, kurie nera PVM moketojai, taip pat asmenys, kurie PVM moketojais iregistruoti vien del prekiu isigijimo iš kitu valstybiu nariu ir nevykdo jokios ekonomines veiklos, turi teisę itraukti i PVM atskaitą PVm sumą, kuri buvo PVM istatymo nustatyta tvarka sumoketa naujas transporto priemones isigyjant arba importuojant, bet ne didesnę kaip sąlygine 18 procentu PVM suma, apskaičiuota nuo i kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemones apmokestinamosios vertes. Teisę atskaityti šią sumą šie asmenys igyja ne anksčiau negu ivyksta naujos transporto priemones tiekimas. Prekiu tiekimas ar paslaugu teikimas, kuris pagal PVM istatymo nuostatas PVM neapmokestinamas, netampa PVM apmokestinama veikla net ir tuo atveju, kai PVM moketojas už ji apskaičiuoja PVM, išskyrus atvejus, kai PVM istatymo nuostatos numato PVM moketojui tokio pasirinkimo teisę ir PVM moketojas toki pasirinkimą deklaravo PVM istatymo nustatyta tvarka.
C. PREKYBA SU ES NAREMIS
PVM moketojai, tiekiantys i kitą valstybę narę prekes, kiekvienam ketvirčiui pasibaigus iki kito ketvirčio pirmo menesio 25 dienos privalo pateikti vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jie registruoti mokesčiu moketojais, prekiu tiekimo i kitas valstybes nares ataskaitas. Šiose ataskaitose pateikiama informacija apie kitu valstybiu nariu PVM moketojus, kuriems buvo patiektos prekes taikant PVM istatymo 49 straipsnio 1 ir 4 daliu nuostatas, ir PVM moketojus, kuriems kitoje valstybeje nareje buvo patiektos iš kitos valstybes nares isigytos prekes taikant PVM istatymo nuostatas. Išregistruojamas iš PVM moketoju ar likviduojamas asmuo prekiu tiekimo i kitas valstybes nares ataskaitą privalo pateikti ta pačia tvarka kaip ir PVM deklaraciją ir joje nurodyti duomenis nuo atitinkamo ketvirčio pradžios iki išregistravimo iš PVM moketoju ar likvidavimo. Prekiu tiekimo i kitas valstybes nares ataskaitos formą, reikalaujamus joje pateikti duomenis, ataskaitos užpildymo ir pateikimo tvarką nustato centrinis mokesčio administratorius.
D. INTRASTATO GRŽINIMAS
Nuo istojimo i Europos Sąjungą dienos Lietuvoje idiegta Intrastato sistema. Šios sistemos tikslas yra tiesiogiai iš imoniu rinkti duomenis apie prekybos srautus tarp Europos Sąjungos šaliu nariu. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu miniterijos patvirtintas nustatytos formos dokumentas, kuriame pateikiami duomenys apie Lietuvos Respublikos pridetines vertes mokesčio moketojo prekybą prekemis su Europos Sąjungos valstybiu subjektais. Intrastato ataskaita yra dvieju tipu: išvežimo ataskaita (ataskaita apie išvežtas prekes – UPS-01) ir ivežimo ataskaita (ataskaita apie ivežtas prekes – UPS-02). Išvežtos prekes – prekes, išvežtos iš Lietuvos Respublikos teritorijos i Europos Sąjungos valstybiu teritorijas, kurios nurodytos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitines kodeksą, 3 straipsnyje, iskaitant i Vokietijos Federacines Respublikos teritoriją Heligolando salą, kai:
prekes išvežtos vykdant pardavimo sandorius;
prekes grąžinamos;
prekes išvežtos perdirbti arba po perdirbimo;
prekes parduotos išperkamosios nuomos sąlygomis;
prekes išvežtos neatlygintinai.
Ivežtos prekes – prekes, ivežtos i Lietuvos Respublikos teritoriją iš Europos Sąjungos valstybiu teritoriju, kurios nurodytos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitines kodeksą, 3 straipsnyje, iskaitant i Vokietijos Federacines Respublikos teritoriją Heligolando salą, kai: prekes ivežtos vykdant pirkimo sandorius; prekes grąžinamos; prekes ivežtos perdirbti arba po perdirbimo; prekes isigytos išperkamosios nuomos sąlygomis; prekes ivežtos neatlygintinai. Intrastato ataskaitoje pateikti nereikia duomenu apie paslaugu tiekimą, kuris nesusijęs su prekiu išvežimo ar ivežimo operacijomis. Paslaugomis laikoma autoriu teisiu, patentu, licenciju, prekiu ženklu ir panašiu teisiu perdavimas, reklamos, konsultavimo, apskaitos paslaugos, produktu kurimas, kompiuteriu licenciju pardavimas, nuoma, programines irangos pardavimas ar kitoks perdavimas bei kiti sandoriai del bet kokio civilinio teisiu objekto, kurie nelaikomi prekiu tiekimu pagal Lietuvos Respublikos PVM istatymą. Intrastato ataskaitos teikiamos menesiui pasibaigus, iki kito menesio 10 darbo dienos.

25.4 ATSTOVAS MOKESČIU REIKALAMS

Jeigu užsienio apmokestinamasis asmuo Lietuvos Respublikoje tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas ir neturi Lietuvoje savo padalinio, tai jis privalo paskirti fiskalini agentą. Užsienio apmokestinamieji asmenys, skirdami fiskalini agentą, turi vadovautis patvirtinta tvarka. Butina atkreipti demesi i tai, kad fiskaliniu agentu gali buti paskirtas tik nustatytus reikalavimus, kurie nurodyti isakymu patvirtintoje Tvarkoje, atitinkantis
Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo. Pagrindiniai reikalavimai Lietuvos apmokestinamajam asmeniui butu tokie:
1) yra PVM moketoju ne trumpiau kaip 3 metus. Šis reikalavimas netaikomas, jeigu Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo vykdo audito arba advokato veiklą – toks Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo gali buti paskirtas fiskaliniu agentu, jeigu yra iregistruotas PVM moketoju neatsižvelgiant i iregistravimo trukmę ;
2) vykdo kurią nors iš šiu veiklu – teisinę, apskaitos, buhalterijos ir audito veiklą, konsultacijas mokesčiu klausimais;
3) per pastaruosius 12 menesiu iki prašymo iregistruoti užsienio apmokestinamąji asmeni PVM moketoju pateikimo neturi mokestiniu nepriemoku biudžetams ir (arba ) fondams, i kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybine mokesčiu inspekcija, neturi nepriemoku Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu mokesčiu, delspinigiu, baudu mokejimas atidetas Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka arba del šiu mokesčiu , delspinigiu, baudu vyksta mokestinis ginčas, arba asmuo Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka kreipesi i Komisiją mokesčiu moketoju prašymams del atsiskaitymo turtu nagrineti del atsiskaitymo už šiu mokesčiu nepriemokas, delspinigius , baudas turtu, laikoma, kad prašymą pateikęs asmuo nepriemoku neturi;
4) per pastaruosius 12 menesiu iki prašymo iregistruoti užsienio apmokestinamąji asmeni PVM moketoju pateikimo nenustatytas ne vienas teises aktu, už kuriu igyvendinimą atsakinga Lietuvos Respublikos muitine, pažeidimas;
5) nera padaręs Lietuvos Respublikos mokesčiu administravimo istatyme nurodytu piktybiniu mokesčiu istatymu pažeidimu arba nuo tokio pažeidimo padarymo yra praeję 5 metai;
6) asmens savininkas (ai), asmeni kontroliuojantis (-ys) asmuo (-ys), asmens organo (išskyrus dalyviu susirinkimą) narys, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba asmuo (-ys), turintis (-ys) igaliojimus asmens vardu ir del jo interesu atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su asmens ekonominę veikla, arba pats apmokestinamasis asmuo (jeigu tai fizinis asmuo ) :
– nebuvo bausti administracine nuobauda pagal Lietuvos Respublikos administraciniu teises pažeidimu kodeksą už : ataskaitu ir dokumentu apie savo ( fizinio asmens ), imones, istaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimą ir mokesčiu vengimą; prekiu pardavimą, laikymą ar gabenimą be dokumentu, taip pat be specialiu ženklu – banderoliu ( jei pagal teises aktus prekes privalo buti pažymetos tokiu budu ) ir dokumentu suklastojimą; apgaulingą buhalterines apskaitos tvarkymą; vertimąsi komercine, ukine, finansine ar profesine veikla, neturint licencijos (leidimo ) tokiai veiklai; valstybines mokesčiu inspekcijos vadovu ir kitu pareigunu teisetu nurodymu nevykdymą, taip pat trukdymą igyvendinti
kitas minetas pareigunu teises; tyčini kompetentingo pareiguno uždeto antspaudo ( plombos ) sužalojimą arba nuplešimą.
– iškeltoje baudžiamojoje byloje del nusikaltimu finansams ar ukininkavimo tvarkai, ar del dokumentu klastojimo, ar del apgaules budu susigrąžino ar i valstybes biudžetą nesumoketo PVM nera itariamuoju, kaltinamuoju ar teisiamuoju arba kuriam nors iš nurodytuju asmenu kurioje nors iš nurodytu bylu nera isiteisejęs apkaltinamasis nuosprendis,arba kuris nors iš nurodytuju asmenu neturi neišnykusio teistumo del kurio nors iš nurodytu nusikaltimu.
Užsienio apmokestinamasis asmuo privalo notariškai igalioti paskirtąji fiskalini agentą
teises aktu nustatyta tvarka skaičiuoti užsienio apmokestinamojo asmens šalies
teritorijoje tiekiamu prekiu ir ( arba ) teikiamu paslaugu PVM, moketi ji i biudžetą, už
užsienio apmokestinamąji asmeni teikti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijas bei
vykdyti kitas prievoles.
Užsienio apmokestinamojo asmens padalinys ar jo paskirtas fiskalinis agentas solidariai kartu su užsienio apmokestinamuoju asmeniu atsako už šio apmokestinamojo asmens mokestiniu prievoliu, susijusiu su PVM, vykdymu. Vadinasi, Valstybine mokesčiu inspekcija tiek iš užsienio apmokestinamojo asmens, tiek ir iš jo padalinio ar paskirtojo fiskalinio agento gali pareikalauti, kad butu laikomasi PVM moketoju prievoliu, butent:
1) tvarkyti apskaitą ir tureti visus PVM istatymo reikalaujamus dokumentus;
2) laikytis PVM istatymo ir kitu teises aktu reikalavimu del prekiu tiekimo ir paslaugu teikimo iforminimo;
3) teikti PVM istatymo reikalaujamas PVM deklaracijas ir PVM istatymo nustatyta tvarka bei terminais moketi i biudžetą PVM istatymo nustatyta tvarka apskaičiuotą moketiną PVM sumą ir avansinius PVM mokejimus.

25.5 PVM GRĄŽINIMAS

Už mokestini laikotarpi susidaręs PVM skirtumas pirmiausia iskaitomas Mokesčiu administravimo istatymo nustatyta tvarka ir terminais. Jeigu atlikus Mokesčiu administravimo istatymo nustatyta tvarka nurodytus iskaitymus, lieka neiskaitytas PVM skirtumo likutis, jo dalis gali buti grąžinta PVM moketojui, kuris atitinka šiuos reikalavimus:
– PVM moketojas yra sumokejęs visus privalomus mokesčius, delspinigius, baudas.
– nera isigaliojęs nutarimas skirti baudą PVM moketojui už padarytą piktybini mokesčiu istatymu pažeidimą, nurodytą Mokesčiu administravimo istatyme, arba nuo tokio pažeidimo padarymo praejo 3 metai.
Auksčiau nurodytam PVM moketojui grąžinamo PVM skirtumo likučio dalis negali buti didesne už žemiau išvardintuose punktuose nurodytą sumą:
1) sąlyginę 18 procentu PVM sumą, apskaičiuotą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertes prekiu ir paslaugu, kurioms pritaikytas 0 procentu PVM tarifas, ir
2) sąlyginę 18 procentu PVM sumą, apskaičiuotą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertes prekiu ir paslaugu, nurodytu PVM istatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte ( prekiu tiekimui ir (arba) paslaugu teikimui už šalies teritorijos ribu tuo atveju, kai toks prekiu tiekimas ir (arba) paslaugu teikimas pagal PVM istatymo nuostatas nebutu neapmokestinamas PVM, jeigu jis vyktu šalies teritorijoje), ir
3) PVM sumą, per mokestini laikotapi atskaitytą už isigytą ilgalaiki turtą (išskyrus i PVM atskaitą itrauktą importo PVM sumą, iskaitytą vadovaujantis PVM istatymo 94 straipsnio nuostatomis, taip pat pirkimo PVM sumą už pasigamintą ilgalaiki materialuji turtą), ir
4) PVM sumą, per mokestini laikotarpi atskaitytą už isigytas ir (arba) importuotas medžiagas, žaliavas ir (arba) paslaugas, skirtas ilgalaikiam turtui pasigaminti ir (arba) nebaigtai statybai, ir
5) PVM sumą, per mokestini laikotarpi atskaitytą už isigytus ir (arba) importuotus degalus, trąšas, seklas, pašarus, priemones nuo kenkeju ir piktžoliu. Šis punktas taikomas tik PVM moketojams, kuriu pajamos iš žemes ukio produkcijos tiekimo ir (arba) paslaugu teikimo praejusiais kalendoriniais metais sudare ne mažiau kaip 50 procentu visu pajamu.
Pagal PVM istatymo nuostatas neiskaityto ir negrąžinto PVM skirtumo likučio, susidariusio iki kalendorinio pusmečio pabaigos, suma PVM moketojui gali buti grąžinta tam kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, tačiau tik tuo atveju, jeigu PVM moketojas atitinka nustatytus reikalavimus ir buvo iregistruotas PVM moketoju ne veliau kaip prieš 3 menesius iki to kalendorinio pusmečio pabaigos.