Protokolas ir etiketas

ĮVADAS

Protokolo ie etiketo išmanymas – labai svarbus socialinės psichologijos elementas. Turbūt daugelis yra patekę į nemalonias situacijas arba regėję sutrikusį žmogų, nežinantį, ar jam dera pirmam paduoti ranką susitikimo metu, ar palaukti, kol tą padarys partneris. Nepasitikėjimas savimi, sutrikimas trukdo dalykiniams santykiams, gadina bendrą susitikimo atmosferą.
Žymus prancūzų diplomatas Jules Cambonas rašė: “…protokolo taisyklės šiandieną atrodo truputį senamadiškos. Tačiau nesilaikyti jų – tokia pat kvailystė, kaip nenusiimti kepurės įeinant į bažnyčią ar nenusiauti batų įžengiant į mečetę. Apskritai tie iškilmingi niekniekiai ne tokie jau beprasmiški”.
Dar Liudviko XIV laikais prabangaus priėmimo metu svečiams įteikdavo korteles, kuriose būdavo surašytos elgesio taisyklės. Jos buvo vadinamos etiketėmis. Iš čia ir kilo terminas “etiketas”. Šiandien – tai išsiauklėjimas, geros manieros, mandagus bendravimas.
Neretai savo kasdieninėje kalboje mes girdime ir vartojame tokias sąvokas kaip “protokolas” ir “etiketas”, “protokolas ir jo svarba karjerai” ir taip dar galima būtų vardinti daugybę išsireiškimų, tačiau, mums svarbiausia yra išsiaiškinti jų sąvoką, kad teisingai suprastumėme paminėtų teiginių esmę.
Rašant šį darbą aš naudojausi A. Lydeka knyga ”Protokolo pagrindai”.
Reikėtų paminėti ir dar vieną leidinį – tai I. Volf knyga “Šiuolaikinis etiketas”, kurioje bandoma atskleisti šiuolaikinis tinkamos elgsenos taisyklės.

PROTOKOLAS

Žodis “protokolas” kilęs iš graikų kalbos. Juo buvo vadinama dokumentų įforminimo ir archyvų tvarkymo taisyklių visuma. Laikui bėgant tarptautinio protokolo turinys pasipildė bendravimo etikos ir ceremonialo sąvokomis.
Tarptautinio protokolo normos nėra kurios nors šalies ar grupės asmenų pramanas. Tai – ilgos oficialaus bendravimo istorijos rezultatas. Tarptautinio protokolo sąvoka pasaulinėje literatūroje apibūdinama įvairiai: protokolas – vyriausybių ir jų atstovų oficialaus ir neoficialaus bendravimo taisyklių visuma; tarptautinis protokolas – visuma visuotinai pripažintų taisyklių ir tradicijų, kuriomis tarpusavio bendravimą grindžia vyriausybės, užsienio reikalų žinybos, diplomatinės atstovybės, oficialūs asmenys ir t.t.
Ypač ištobulėjo karališkasis protokolas. Dėl pastangų kuo smulkiau nustatyti visas elgesio taisykles ilgainiui jis pasidarė toks sudėtingas, kad net prireikė specialios pareigybės – ceremonmeisterio. Imta leisti ceremonialo ir etiketo vadovėlius, etiketo mokymas tapo būtina kiekvieno aristokrato auklėjimo dalimi. Bet, laikui bėgant sudėtingi rūmų ritualai nunyko kartu su visais kitais senoviniais papročiais, tačiau pagrindinės tarptautinio protokolo normos liko nepakitusios. Jos, kaip, klasika yra bendros visoms pasaulio šalims.
Šiais laikais griežtai laikomasi tarptautinio protokolo taisyklių ir normų, kai oficialiai pripažįstamos naujos valstybės, užmezgami diplomatiniai santykiai, skiriami nauji diplomatinių atstovybių vadavai, įteikiami įgaliojamieji raštai, vyksta oficialūs vizitai, vedamos derybos, pokalbiai, pasirašomos sutartys ir susitarimai, rengiami oficialių delegacijų priėmimai, tarptautiniai pasitarimai ir konferencijos, reaguojama į kitos šalies įvairaus pobūdžio šventes bei gedulingus įvykius.
Gal ir keista, bet žmogus, išmanantis tarptautinio protokolo normas, bet kokioje situacijoje jaučiasi jaukiau, stabiliau. Sakykim, įvairiausi pobūviai ir priėmimai: toks žmogus žino, kokiu atveju reikia vilktis tą ar kitą protokolo nustatytą drabužį, kaip jam dera elgtis toje ar kitoje aplinkoje. Žinojimas teikia pasitikėjimo savimi, išvaduoja nuo spėlionių, nervinės įtampos. Tam tikros bendravimo bei elgesio taisyklės gyvuoja jau ne vieną amžių, jos yra bandytos perbandytos, tad šiandien nieko nauja neberiekia išradinėti – reikia tik įsiminti tarptautinio protokolo normas, ir jo padiktuota mandagumo ir pagarbos kalba leis mums susišnekėti bet kokioje situacijoje, bet kurioje šalyje.

ETIKETAS

Susiformavusias žmonių elgesio taisykles, apimančias išorinius tarpusavio bendravimo pasireiškimus, įprasta vadinti tarptautiniu žodžiu – etiketas. Žodis “etiketas” kilęs iš prancūzų kalbos.
Vokiečių kalbos aiškinamojo žodyno sudarytojas Konradas Dudenas sakė: “Etiketas-
tai sustabarėjusios oficialios manieros, paprastas formalumas. Laikytis etiketo – vadinasi įforminti etiketę”. Kadaise etiketą prasimanė rūmininkai, kad dar labiau atsiribotų nuo paprastų žmonių, tai toks etiketas šiandien mums nepriimtinas. Bet, reikia pripažinti, kad tinkama elgsena rūpi kiekvienam žmogui, siekiančiam palengvinti mūsų sudėtinga gyvenimą. Reiškia, jei mes nenorime grįžti prie etikečių, nenorime, kad elgsenos taisyklės vėl taptų sustabarėjusia forma, mūsų išorinis elgesys turi pamažu keistis. Šiuolaikinis etiketas turi padėti, o ne trukdyti, turi būti ne dogmatiškas, o laisvas, vienodai malonus tiek senam, tiek jaunam.
Etiketas yra iškalbingas, jis byloja apie reikšmingus dalykus: išorinės elgesio kultūros požiūriu apsaugodamas kiekvienos asmenybės orumą, jis padeda plėtoti humanišką žmonių tarpusavio santykių turinį. Etiketas ypač svarbus konfliktinių situacijų, derybų metu. Nesilaikant etiketo normų iš principo neįmanoma našiai svarstyti problemų, keistis nuomonėms, kolektyviai ieškoti tiesos. Net smarkiausiai susikirtus pažiūroms, įsitikinimams, koncepcijoms, etiketas neleidžia suirti pagarbos ir padorumo atmosferai, nuomonių skirtumai virsti tarpusavio įžeidinėjimu. Jis padeda išsaugoti partnerių lygiateisiškumo, džentelmeniškumo principus.

PROTOKOLAS AR ETIKETAS

Protokolo pagrindas – tai griežtos taisyklės, reglamentuojančios sutikimų ir palydų tvarką, derybų ar pokalbių vedimą, priėmimų organizavimą, dalykinio susirašinėjimo įforminimą, aprangą ir t.t.
Skiriamos kelios protokolo rūšys:
Karališkasis protokolas – Tai griežtų taisyklių sistema ir jų vykdymo formos, priimtos monarchų rūmuose.
Karinis protokolas – armijoje visuotinai priimtų elgesio normų, manierų ir taisyklių kodeksas, taikytinas visose karinėje srityje dirbančių žmonių gyvenimo ir darbinės veiklos sferose.
Diplomatinis protokolas – elgesio taisyklės, kurių diplomatai ir kiti oficialūs valstybių atstovai privalo laikytis įvairiuose oficialiuose diplomatiniuose renginiuose ir bendraudami tarpusavyje.
Tarnybinis protokolas – tai visuma taisyklių, tradicijų ir susitarimų, kuriais grindžiamas bendravimas darbo sferoje.
Daugelis protokolo taisyklių yra identiškos arba sutampa vienoje ar kitoje srityje. Tačiau griežtų protokolo taisyklių laikymuisi didžiausią reikšmę teikia diplomatai ir kiti oficialūs asmenys. Verslininkai, be abejo, taip pat privalo ne tik teoriškai žinoti visas šias taisykles, bet ir be priekaištų vykdyti jas praktinėje veikloje.
Etiketas apima įvairias elgesio formas, mandagumo taisykles. Šiuolaikinio etiketo reikalavimai susiklostė per ilgą žmonių civilizacijos gyvavimą (apie tai mes jau minėjome). Etiketas – tai daugelio žmonių kartų patirties rezultatas, tai formalių taisyklių taikymas iš anksto numatytose situacijose. Šios taisyklės vadinamos tarptautinėmis, kadangi jos yra daugiau ar mažiau vienodos visose šalyse. Tuo tarpu kiekvienos šalies etiketas gali turėti savų ypatybių, kurias galėjo lemti savita istorinė raida, etninės ir religinės tradicijos bei papročiai.
Išsiaiškinę protokolo ir etiketo apibūdinimus ir jų reikšmę, tarp šių dvejų sąvokų galime rasti tam tikrų panašumų bei skirtumų. Svarbiausias panašumas būtų tas, kad tiek protokolas, tiek etiketes – tai tam tikros elgesio, mandagumo taisyklės, kurias privalo žinoti žmonės, nenorintys negatyviai išsiskirti iš kitų. Pagrindinis skirtumas tarp protokolo ie etiketo būtų tas, kad protokolo reikalavimai yra griežti, konkretūs ir be alternatyvos, o etiketas labiau grindžiamas patarimais, kaip geriau, maloniau, tinkamiau.
PROTOKOLO IR ETIKETO SVARBA KARJERAI

Neišmokus gerų manierų neįmanoma padaryti karjeros. Šiandien, gyvenant itin judriame ir permainingame pasaulyje, karjerai daryti reikia kaip niekad daug žinių ir įgūdžių, mokėti neprarasti takto ir pasitikėjimo savimi. Protokolo žinovai teigia, jog nėra dviejų asmenų, kurie elgtųsi visiškai vienodai, net jeigu abu priklausytų tai pačiai kultūrai. Todėl visada pravers visos protokolo subtilybės, tarkim, – kaip keliauti lėktuvu, ką vilkėti, kaip kalbėti, kad patrauktume ir įtikintume pašnekovą.
Tarpusavio santykių kultūros taisyklės ypač svarbios šiandien, kai vis daugiau šalių pasirenka laisvosios rinkos kelią. Norint pasiekti verslo ar karjeros sėkmę, būtina žinoti bent pagrindinius protokolo reikalavimus – tik tada galima išvengti keblių situacijų ar net kuriozų. Protokolo laikymasis padeda laisvai jaustis oficialiose situacijose, žinoti, ko iš mūsų tikimasi, kaip reikia elgtis, kad neįžeistume žmonių, su kuriais bendraujame.
Oficialiuose renginiuose labai svarbu paisyti protokolinės rangų sekos, kadangi rangas yra žmogaus visuomeninio reikšmingumo ženklas. Padarius klaidą – įterpus svečią į rangų seką ne pagal jo statusą, gali kilti nesusipratimų. Rodyti dėmesį ir pagarbą kiekvienam žmogui – humaniškumo ir kultūringumo požymis. Tačiau norėdami, kad kiti šiuo teiginiu patikėtų, reikia jį pagrįsti atitinkama savo elgsena, antraip žodžiai ir liks žodžiais. Tai, kad žmogus nežino mandagumo normų, nėra pasiteisinimas; jo elgesys laikomas tiesiog nepagarbiu ir dėl to jam tenka patirti nemažai nusivylimo akimirkų. Mandagumas padeda siekti sėkmės ir versle, ir asmeniniame gyvenime, tad visur būtina tiksliai laikytis garbės kodekso, nepripažįstančio jokių nukrypimų. Kitaip sakant, moralinis mūsų veiklos ir elgesio vertinimas be galo svarbus.
Elgesio normos visąlaik keičiasi. Jas kuria ekonominę ir intelektinę valdžią turinti visuomenės grupė – jos nariai tarpusavyje ir susitaria, koks elgesys laikytinas norma. Dėl to reikia nuolatos sekti permainas, antraip galima atsidurti nepatogioje situacijoje. Šiandien vėl aktuali ankstesniųjų laikų nuostata: geros manieros yra būtina kiekvienos karjeros sąlyga.
Dėl protokolo neišmanymo gali kilti daug nesusipratimų, ia atvirkščiai – tinkamu elgesiu ne tik galima patraukti klientus, bet ir pelnyti puikią reputaciją tarp bendradarbių ir tarp tų žmonių, kurie stovi ant aukštesnės hierarchijos laiptų pakopos. Protokolu ir etiketu reikia naudotis kaip sėkmės ir karjeros raktu.
PROTOKOLAS IR ETIKETAS VERSLO SRITYJE

Nuo protokolo išmanymo priklauso jūsų karjera. Jei firmos vadovas pamatys, kad esate “protokoliškas“ žmogus, mokate elgtis ir netgi žinote visas etiketo smulkmenas, jus lydės sėkmė. Ir apskritai netgi, toje pačioje įmonėje ar organizacijoje dirbantys žmonės tarpusavio bendravimą grindžia protokolinėmis elgesio taisyklėmis.
Kiekvienoje didesnėje įmonėje turėtų būti bent vienas žmogus, labai gerai išmanantis protokolą ir etiketą. Dar svarbiau, kad deramai elgtis mokėtų patys vadovai.
Pagrindinės įmonės protokolo skyriaus funkcijos:
1. Viena iš svarbiausių funkcijų, nes iš jos išplaukia kitos, – sutikti svečių delegacijas; organizuoti savų delegacijų keliones į kitas šalis. Šią funkciją galima būtų suskirstyti į dar dvi:
a) programų rengimo;
b) programų vykdymo ir priežiūros.
Protokolo skyriaus darbas: svečių sutikimas tam tikroje vietoje (oro uoste ar prie įstaigos/įmonės durų); dovanos arba gėlių parūpinimas; svečių susitikimų su valstybės pareigūnais organizavimas ( protokolo padalinys turi sudominti tam tikrą pareigūną susitikimu su įmonės svečiu); savos delegacijos kelionės programos sudarymas, būsto numatymas, susitarimas dėl susitikimų su kitos valstybės pareigūnais ir t.t.
2. Visų oficialų renginių programų parengimas, jų datos numatymas, svečių sąrašo sudarymas ir koregavimas, valgiaraščio ir baro sukomplektavimas, pakvietimų išsiuntinėjimas ir t.t.
3. Visų protokolinių dokumentų parengimas.
4. Visų svečių apgyvendinimas.
5. Svečių aprūpinimas transportu (maršrutų sudarymas ir t.t.)
6. Svečių maitinimo organizavimas (rūpestingas svečių skonį ir skrandį tenkinančios maitinimo vietos parinkimas).
7. Svečių apsauga.
8. Paties renginio organizavimas (viską numatant iki smulkmenų).
9. Žurnalistų akreditacija.
10. Konfliktinių situacijų, iškylančių tarp svečių šalies valstybinių institucijų, likvidavimas.
11. Kontaktų palaikymas su kitų organizacijų protokolo tarnybomis ( tai labai praverčia, jei ketinama surengti didelį renginį, kuriame dalyvaus kitos įmonės ir organizacijos ).
12. Savos institucijos darbuotojų konsultavimas protokolo klausimais ( protokolo tarnyba turi rūpintis, kad darbuotojai renginio metu būtų tinkamai apsirengę ir deramai elgtųsi ).
13. Ryšių palaikymas su užsienio partnerių protokolo tarnybomis.
IŠVADOS

Dauguma žmonių yra įsitikinę, kad jie puikiai elgiasi, yra mandagūs.Galu gale, visi jie buvo auklėti, taigi žino, kaip dera elgtis draugijoje. Bet ar to užtenka, kad galėtume laisvai elgtis visuomenėje, kad be gerų manierų šiandien kopti karjeros laiptais faktiškai neįmanoma. Savame rate atsipalaiduoti gal ir leistina, bet užsieniečiui mūsų etiketo trūkumai gali sudaryti atsilikusios šalies įvaizdį. Čia kalbama ne tik apie žinojimą, kada ir kaip reikia elgtis pagal taisyklės, bet ir apie tai, kad tas taisyklės privalu vykdyti kaip savaime suprantamą dalyką. Manierų galima išmokti, jos gali tapti netgi asmenybės dalimi. Ir aš, manau, kad tai būtų puiku.
Apibendrindama savo darbą norėčiau pasakyti, jog protokolas ir etiketas yra labai glaudžiai tarpusavyje susiję. Jei nebūtų bent vieno iš jų, tai funkcionavimas būtų nepilnavertis, nes trūktų tam tikro elemento.
Mano referato tema “ Protokolas ir etiketas ” man pasirodė labai įdomi, nes leido plačiau pažvelgti į šį mokslą, kuris man ankščiau atrodė “sausas” ir neįdomus, tačiau susipažinus su naujomis sąvokomis supratau, jog šis naujos informacijos įnašas tikrai padės tolimesnėse mano studijose.