PROFESINĖS VEIKLOS PRAKTIKOS UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ ir UAB „VP Market“ ATASKAITA

Turinys

UAB „Baltic Logistic System Vilnius“Įvadas 3Įmonės geografinė padėtis 5Įmonės darbo režimas 5Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumai 6Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonė 6Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai 6Kaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai) 7Vadybininko ir administratoriaus funkcijos, pareigos 7Vadybininko pareiginiai nuostatai 8Administratoriaus pareiginiai nuostatai 13Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja 14Išvados 15Literatūra 16ĮvadasŠį darbą darau, kad susipažinčiau su praktika įmonėje, jos aprašymu. Darydamas šį darbą aš manau daugiau sužinoti apie aprašomą įmonę, geriau sugebėti rinkti reikiamą medžiagą ir aprašyti įmonę.Bizpak — tai puiki galimybė plėsti įmonės tarptautinę veiklą, paskirstant savo prekes ne tik po Lietuvą, bet ir pristatant siuntas „nuo durų iki durų” į Latviją, Estiją ir Lenkiją. DPD – tai siuntų iki 31,5 kg vežimo kelių transportu “nuo durų iki durų” paslauga. DPD sistema per dieną keliauja daugiau kaip 1 milijonas siuntų. DPD sistemos pranašumai – paprastumas, maža kaina, patikimumas.

Įmonės istorija

UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ įkurta 1998 metais. „BLS Vilnius“ motininė įmonė yra GeoPost, priklausanti Prancūzijos paštui. Prancūzijos pašto grupės kompanijos teikia platų spektrą paslaugų, pradedant nuo verslas-verslui („B2B“), verslas-klientui („B2C“) ar klientas-klientui („C2C“), greitasis laiškų pristatymas, paprastas ir greitasis siuntų iki 31,5 kg ar 400 kg paletės pristatymas.GeoPost ženklai Europoje: DPD, Parceline, Interlink Express, Interlink Ireland, Chronopost International, Masterlink, Bizpak, Seur, Armadillo, Yurtiçi Kargo, TAT Express, Taxicolis.UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ yra tarptautinio pervežimų tinklo dalis visoje Europos Sąjungoje.„BLS Vilnius” teikia šias paslaugas: Bizpak – siuntų vežimas Baltijos šalyse,  DPD – siuntų vežimas Europos valstybėse,  bendradarbiaudama su verslo partneriais – kompleksinius logistikos sprendimus.UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001:2000 standartą.

2002 m. liepą UAB “Baltic Logistic System Vilnius” prisijungė prie DPD (Direct Parcel Distribution) siuntų vežimo tinklo, apimančio daugumą Europos šalių. Tai antras pagal dydį Europos logistikos tinklas.Bizpak tai paslauga, kurią nuo 1999 m. teikia logistikos įmonė UAB „Baltic Logistic System Vilnius. Bizpak — tai užtikrintas siuntų pristatymas „nuo durų iki durų” Lietuvoje kitą darbo dieną iki 16 val.Įmonės geografinė padėtisUAB “Baltic Logistic System Vilnius”Vilkpėdės g. 4, LT-03151 Vilniustel.: (8 ~ 5) 2106 750,faksas: (8 ~ 5) 2106 740el. paštas: info@bizpak.lt

Naujasis Kauno terminalo adresas: Ateities pl. 45b, LT – 52119 KaunasĮmonės darbo režimasDarbo laikas yra 8 valandos, darbuotojai dirba dviem pamainom. Iš viso įmonėje dirba virš 150 darbuotojų.Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumaiUAB „Baltic Logistic System Vilnius“ yra tarptautinių pervežimų įmonė.Jos privalumai: Jaunas kolektyvas Draugiškas kolektyvas Atsakingas darbas Užklasinė veiklaTrūkumai: Trūksta darbo jėgos Neveža greitai gendančių gaminių Ginklų Pavojingų krovinių (ADR)Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonėĮmonė priskiriama Oligopolinei rinkos struktūrai.Oligopolija – rinka, kurioje dominuoja keletas stambių pardavėjų ir kurių elgsena determinuoja tarpusavio priklausomybę nustatant kainas ir rinkos dalį.Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentaiĮmonė save skaito rinkos lyderiais Lietuvoje.Jos pagrindiniai konkurentai: Girteka Lexsistem Venipak Unipak DHL UPSAS Kitos ekspedicinės įmonėsKaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai)Įmonės planai:  Plėstis Teikti paslaugas fiziniams asmenims Išlikti rinkos lydereĮmonės misija: Būti patikimiems logistinių paslaugų tiekėjamsVadybininko ir administratoriaus funkcijos, pareigosVadybininko pareigos bei funkcijos: Ieško klientų Baltijos šalyse Teikia BIZPAK paslaugas Baltijos šalyse

Administratoriaus pareigos bei funkcijos: Tvarko įmonės siuntimo bei gavimo dokumentus

PATVIRTINTA UAB ” Baltic Logistic System Vilnius ” direktoriaus 2005 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 869Vadybininko pareiginiai nuostatai1.BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1.Pavaldumas. Vadybininkas tiesiogiai pavaldus Direktoriaus pavaduotojui marketingui ir gamybos paruošimui.

1.2. Darbuotojo priėmimo ir atleidimo tvarka.1.2. Priimamas šiam darbui darbo sutarties pagrindu, konkurso tvarka, atleidžiamas iš darbo pagal LR Darbo kodeksą.1.3. Reikalavimai darbuotojui:1.3.1.Kvalifikaciniai reikalavimai.Išsimokslinimas – aukštasis techninis ir ne mažesnis kaip 2 metai praktinio darbo stažas.1.3.2. Specifiniai reikalavimai.Mokėti užsienio kalbą, mokėti dirbti personaliniu kompiuteriu.1.3.3. Privalo žinoti. Darbo organizavimo bendrovėje pagrindus, marketingo pagrindus, bendrovės finansines galimybes; rinkos ekonomikos pagrindus, prekių rinką ir konkurenciją, bendrovėje gaminamą produkciją; kokybės reikalavimus, prekių paklausą, jų pristatymo ir apmokėjimo organizavimą; vietinius ir užsienio gamintojus, tiekėjus; paraiškų prekių pirkimui sudarymo ir jų pateikimo tvarką bei terminus; sutarčių su tiekėjais ir užsakovais sudarymo tvarką bei terminus; norminius dokumentus, operatyvią tiekimo operacijų apskaitą ir ataskaitų užpildymo tvarką, prekių ir gaminių laikymo taisykles ir realizavimo terminus, žaliavų, medžiagų kokybės standartus, technines sąlygas, ekologinius reikalavimus, kompiuterinę medžiagų apskaitą, muitų sistemą, pridėtinės vertės mokesčių sistemą, didmeninės ir mažmeninės kainos sudarymą; transporto įforminimo, atsiskaitymo ir mokėjimo dokumentus,informaciją apie savo konkurentus; LR darbo kodeksą.1.4. Savarankiškumo laipsnis.Privalo dirbti savarankiškai, vadovaujantis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, šiais pareiginiais nuostatais.1.5.Organizacinė valdymo struktūra ( 1 priedas ).

2.PAREIGOS

Vadybininkas privalo:2.1. Organizuoti naudingų sutarčių su kitomis įmonėmis, privačiomis firmomis ar asmenimis sudarymą, derinti sutarčių sąlygas ir jų vykdymo terminus.2.2. Reklamuoti bendrovę, pristatyti jos gaminius ( paslaugas ) užsakovams ir klientams , dalyvauti parodose ir mugėse.2.3. Tirti paklausos ir pasiūlos rinką, vartotojų elgseną, realizavimo aplinką, kainas.2.4. Laiku prognozuoti apie bendrovės nepaklausią produkciją, produkcijos ar prekių pardavimo galimybes, apimtis, teikti pasiūlymus dėl rinkoje trūkstamų gaminių.2.5. Kontroliuoti, kad būtų patrauklus gaminių įpakavimas, teisingas žymėjimas.2.6. Tirti geografinę rinką.2.7. Dalyvauti komercijos veiksmų strategijos ir programos prognozavime. Įvertinti klientų ir užsakovų poreikius.

2.8. Ieškoti naujų potencialių bendrovės gaminių (paslaugų) vartotojų.2.9.Įforminti transporto, atsiskaitymo ir mokėjimo dokumentus, rengti reikalingas pažymas, sąskaitas, skaičiuotes.2.10.Nuolat tobulinti profesinę patirtį prekybos ir marketingo srityje.2.11. Žinoti ir vykdyti LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, LR Darbo kodeksą ir kt. įstatymus, poįstatyminius aktus bei norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo santykius, darbo higienos ir civilinės saugos reikalavimus, aplinkos ir priešgaisrinę apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą.2.12. Vykdyti bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata vadovaujantis savo žiniomis ir darbdavio duotais nurodymais :– darbo priemones naudoti pagal priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus;– tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones, jeigu tai reikalinga pagal darbo pobūdį; – savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrenginiuose, pastatuose, kitose įmonės vietose įrengtų darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų ( priemonių ), naudoti tokius įtaisus tinkamai ir apie jų gedimus pranešti darbdavio atstovui, padalinio vadovui, darbdaviui;– nedelsiant informuoti darbdavį, padalinio vadovą, darbuotojų… atstovą, darbuotojų saugos ir sveikatos, tarnybą įmonės saugos ir sveikatos komitetą apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ar kitose įmonės vietose, kuri pagal jūsų įsitikinimą gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, taip pat informuoti padalinio vadovą ir darbdavį apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių pašalinti negalite arba neprivalote;– bendradarbiauti su darbuotojų atstovais, įmonės saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojais, padalinio vadovu, darbdaviu įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir priemones;– imtis priemonių pagal galimybes bei turimas žinias pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant informuoti padalinio vadovą ar darbdavį;– informuoti padalinio vadovą ar darbdavį apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus;
– nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;– vykdyti teisėtus darbdavio, padalinio vadovo bei pareigūnų, kontroliuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje, nurodymus.2.13. Vykdyti UAB ‘Baltic Logistic System Vilnius’’ įstatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, kolektyvinę sutartį ir šiuos pareiginius nuostatus.2.14. Vykdyti bendrovės direktoriaus įsakymus, tiesioginio vadovo nurodymus.2.15. Žinoti patalpose laikomų, naudojamų ir gamybos procese susidarančių (išsiskiriančių) medžiagų bei žaliavų pagrindines pavojingumo charakteristikas.2.16. Žinoti darbo vietoje esančių gaisro gesinimo, ryšio ir signalizacijos priemonių išdėstymo vietas, mokėti tomis priemonėmis naudotis.

3. TEISĖS

Vadybininkas turi teisę :3.1. Gauti iš Direktoriaus pav. marketingui ir gamybos paruošimui metodinę pagalbą ir konsultaciją visais darbo klausimais.3.2. Informuoti Direktorių pav. marketingui ir gamybos paruošimui apie atliekamų darbų eigą.3.3. Suderinus su Direktoriaus pavaduotoju marketingui ir gamybos paruošimui, atsisakyti ar nutraukti nenaudingas sutartis.3.4. Reikalauti, kad bendrovei būtų pateikiami tik kokybiški, geros prekinės išvaizdos gaminiai ir žaliavos.3.5. Teikti pasiūlymus produkcijos rentabilumo didinimui, bendrovės ekonominių darbo rodiklių gerinimui, materialinių resursų didinimui. 3.6.Reikalauti, kad darbdavys užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą, įrengtų kolektyvines apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis.3.7.Sužinoti iš padalinio vadovo, darbdavio apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius.3.8. Susipažinti su išankstinių ir periodinių sveikatos tikrinimų rezultatais, jei nesutinkate su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai.3.9. Tartis su darbdaviu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo arba tam įgaliotu darbuotojų atstovu.

4. ĮGALIOJIMAI

Vadybininkas turi įgaliojimus:4.1. Atstovauti UAB ‘Baltic Logistic System Vilnius’’ savo kompetencijos ribose, įsakyme numatyta tvarka.

5. ATSAKOMYBĖ

Vadybininkas atsako :5.1.Už šių pareiginių nuostatų netinkamą ir nekokybišką vykdymą atsako pagal LR įstatymus ir poįstatyminius aktus.

6. PAREIGINIŲ NUOSTATŲ VALDYMAS

6.1. Pareiginiai nuostatai yra peržiūrimi, tikslinami arba ruošiami pasikeitus UAB “ Baltic Logistic System Vilnius’’ valdymo struktūrai, įkūrus naujas darbo vietas (pareigybes), pasikeitus darbuotojui ir pagal UAB “ Baltic Logistic System Vilnius’’ Direktoriaus nurodymą.

6.2. Pareiginiai nuostatai įsigalioja nuo jų registracijos datos.

___________________

PARUOŠĖDirektoriaus pavaduotojas marketingui irgamybos paruošimui Jonas Lepkinas

SUDERINTADarbų saugos inžinierius Vladas Paupa

SUSIPAŽINAU IR VYKDYSIUVadybininkas Mykolas Vladinskas

PATVIRTINTAUAB „Baltic Logistic System Vilnius“ direktorius 2005 m. gruodis 1 d. Įsakymu Nr. 8-25…Administratoriaus pareiginiai nuostataiI. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Organizuoti raštvedybą įstaigoje pagal galiojančius raštvedybos norminius dokumentus.2. Tvarkyti personalo dokumentus.3. Rengti raštinės nuostatus.4. Teikti paramą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais.5. Organizuoti dokumentų ekspertizės komisijos darbą.6. Rengti archyvo pažymas, išduoti archyvo dokumentų kopijas.

II. TEISĖS

10. Informuoti vadovus apie raštvedybos bei dokumnetų saugojimo būklę ir teikti siūlymus dėl darbo tobulinimo.11. Gauti iš darbuotojų reikalingą informaciją ir informuoti vadovus.

III. ATSAKOMYBĖ

13. Administratorius atsako už: – savo pareigų vykdymą; – metodinę bei dalykinę paramą darbuotojams; – laiku pateiktą informaciją, keičiantis raštvedybos norminiams dokumentams; – tinkamą dokumentų parengimą saugoti.

___________________

SUDERINTA(Parašas)Jonas GrigaitisKaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuojaĮmonės reklama nukreipta į verslininkus. Lietuvoje reklamuojasi lietuvių kalba, o užsienyje reklamuojasi anglų kalba.UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ internetinis puslapis www.bizpak.ltIšvadosDarydamas šį darba gavau daug reikiamų žinių renkant medžiagą apie reikiamą įmonę ir ją aprašant, nes ateityje man to prireiks.Literatūra1. www.bizpak.lt2. UAB „Baltic Logistic System Vilnius vadybininko suteikta informacija Įvadas

Šį darbą darau, kad susipažinčiau su praktika įmonėje, jos aprašymu. Darydamas šį darbą aš manau daugiau sužinoti apie aprašomą įmonę, geriau sugebėti rinkti reikiamą medžiagą ir aprašyti įmonę.

Įmonės istorija

Bendrovė „VP MARKET“ priklauso stambiausiai Lietuvoje privačių įmonių grupei, kuri mažmenine prekyba užsiima nuo savo veiklos pradžios 1992 m. UAB „VP MARKET“ – nuolat auganti privati Lietuvos įmonė, didžiausio Baltijos šalyse mažmeninės maisto produktų ir pramoninių prekių prekybos tinklo operatorė.

Pagal 2005 m. rezultatus, „VP MARKET“ yra daugiausiai darbo vietų sukūrusi bendrovė, o pagal pardavimus ir paslaugas – antroji Lietuvoje (Šaltinis: verslo dienraščio „Verslo žinios“ leidinys “Lietuvos verslo lyderiai 2005/2006“).

Įmonės geografinė padėtis

UAB „VP MARKET“ SIA „VP MARKET“ Savanorių pr. 247 “Abras”, Kekavas pagasta LT-02242 Vilnius-53, Lietuva LV-2123, Rîgas raj., Latvija Tel.: (+370) 5 268 6787 Tel.: (+371) 789 2100 Faks.: (+370) 5 268 6607 Faks.: (+371) 789 2101 E-paštas: info@vpmarket.lt E-paštas: info@vpmarket.lv Nemokamas kokybės tel.: Nemokamas kokybės tel.: 8 800 20050 (+371) 800 2020

OÜ “VP MARKET” SC VP MARKET NDX SRLPeterburi tee 47 sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 10, bl.22, et.111415, Tallinn, Estija Sector 1, BucurestiTel.: (+372) 623 0641 Tel.: (+4021) 233 2772Faks: (+372) 623 0640 Faks.: (+4021) 233 2776E-paštas: info@vpmarket.ee E-paštas: office@vpmarket.ro

VP MARKET Bulgaria EOOD 1 Sofijski geroj str., fl.11, Sofia-1612, BulgariaTel.: (+359 2) 9152 801Faks: (+359 2) 9152 822E-paštas: info@vpmarket.bg

Įmonės darbo režimas

Pamaininis darbas, keturiasdešimtketurios darbo valandos per savaitę. Parduptuvės darbo laikas 8-22h.Esant suminei darbo laiko apskaitai, negali būti dirbama vidutiniškai daugiau kaip 48 valandos per savaitę ir 12 valandų per darbo pamainą. Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumai

UAB „VP MARKET“ – didžiausio Baltijos šalyse mažmeninės maisto produktų ir pramoninių prekių prekybos tinklo operatorė.

Privalūmai: Organizuojami įvairūs kursai ir seminarai Draugiškas kolektyvas Organizuojama daugiau kaip 50 įvairių mokymo programų Užklasinė veikla

Trūkumai: Trūksta darbo jėgos

Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonė

Įmonė priskiriama Oligopolinei rinkos struktūrai.Oligopolija – rinka, kurioje dominuoja keletas stambių pardavėjų ir kurių elgsena determinuoja tarpusavio priklausomybę nustatant kainas ir rinkos dalį.

Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai

Bendrovė „VP MARKET“ yra Lietuvos prekybos rinkos lyderė, užimanti apie 34 proc. mažmeninės prekybos rinkos. Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos 2003 m. atliktų tyrimų duomenimis, bendrovės užimta rinkos dalis, lyginant su mažmenine prekių apyvarta įmonių, kurių pagrindinė veikla yra mažmeninė prekyba, 2002 m. sudarė 22,4 proc., o maisto prekių grupėje – 34,5 proc. (Šaltinis: LR Konkurencijos tarybos atlikta mažmeninės prekių apyvartos rinkos analizė, 2003 m.).

2006 m. gegužės 9 d. duomenimis, bendrovė Lietuvoje valdo 195 prekybos centrus MAXIMA ir SAULUTĖ bei didmenos prekybos objektus BAZĖ. 2005 m. lapkritį bendrovė visus savo prekybos centrus Lietuvoje MINI MAXIMA, MEDIA, MAXIMA suvienijo vienu vardu – MAXIMA. Prekybos centrai MAXIMA, priklausomai nuo dydžio ir prekių asortimento, dabar skirstomi į MAXIMA X, MAXIMA XX, MAXIMA XXX.

Pagrindiniai konkurentai: „Rimi Lietuva“ IKI „Norfos mažmena“

Kaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai)

VP Market tikslas – būti lyderiais.

UAB „VP MARKET“ Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje bei Bulgarijoje valdo prekybos tinklą, kurį sudaro prekybos centrai MAXIMA, MAXIMA X, MAXIMA XX, MAXIMA XXX, SAULUTĖ, SAULITE,… T-MARKET, BAZĖ, ALBINUTA.2006 m. gegužės 9 d. duomenimis bendrovė Lietuvoje valdo 195 prekybos centrus, Latvijoje – 103, Estijoje – 27, Rumunijoje – 8, Bulgarijoje – 11.

2006 m. „VP MARKET“ planuoja ir toliau stiprinti bei išlaikyti lyderės vardą Baltijos šalyse, nuosekliai plėstis ne tik Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, bet ir Rumunijoje bei Bulgarijoje. Šiemet visose šalyse planuojama atidaryti daugiau kaip 50 naujų prekybos centrų. Ypač aktyvi plėtra numatoma įvairiuose Estijos miestuose.

Naujas „VP Market“ iššūkis – Rumunija ir Bulgarija

2005-aisiais bendrovė „VP Market“ įžengė į Rumunijos ir Bulgarijos rinkas. 2006 m. gegužės 9 d. duomenimis, Rumunijoje veikia 8 SAULUTĖS tipo parduotuvės ALBINUTA (“Bitutė”). Rumunijos sostinėje Bukarešte veikiančios parduotuvės labai populiarios tarp sostinės gyventojų.2006 m. gegužės 9 d. duomenimis, įvairiuose Bulgarijos miestuose veikia 11 parduotuvių T-MARKET. Pirmoji parduotuvė buvo atidaryta 2005 m. birželį Bulgarijos sostinėje Sofijoje.2006 m. Rumunijoje ir Bulgarijoje planuojama atidaryti apie 20 naujų parduotuvių.

Įmonės struktūra, atskirų struktūrinių dalinių funkcijos

VP Grupės struktūra:

 Mažmeninė prekyba maisto produktais ir pramoninėmis prekėmis:o UAB „VP MARKET“ – prekybos centrų MINIMA, MEDIA, MAXIMA bei parduotuvių SAULUTĖ operatorė Lietuvoje. o SIA „VP MARKET“ – prekybos centrų MAXIMA bei SAULITE operatorė Latvijoje.o OÜ „VP MARKET“ – prekybos centrų T-MARKET operatorė Estijoje.o „VP MARKET“ NDX S.R.L – prekybos centrų ALBINUTA operatorė Rumunijoje.

o „VP MARKET“ Bulgaria EOOD – prekybos centrų T-MARKET operatorė Bulgarijoje. UAB „Eurofarmacijos vaistinės“ „Eurovaistinių“ tinklas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. UAB „Delano“ – greito maisto restoranų ir picerijų tinklas Lietuvoje bei Latvijoje. AB „Vilniaus Akropolis” – prekybos centrų statyba ir vystymas.

Kitos paslaugos:

 UAB „VP Sauga“ – saugos paslaugos.

 UAB „VP Draudimas“ – draudimo brokerio įmonė.

 UAB „VP Reklama“ – reklamos agentūra.

 UAB „Eurocom“ – telekomunikacijų paslaugos.

 AB „Rudalita“ – automobilių stovėjimo aikštelių operatorius.

 FMĮ UAB „Naugvilda“ – finansų maklerio įmonė.

PATVIRTINTAUAB “VP Market” direktoriaus2005 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 869

Vadybininko pareiginiai nuostatai

1.BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1.Pavaldumas. Vadybininkas tiesiogiai pavaldus Direktoriaus pavaduotojui marketingui ir gamybos paruošimui. 1.2. Darbuotojo priėmimo ir atleidimo tvarka.1.2. Priimamas šiam darbui darbo sutarties pagrindu, konkurso tvarka, atleidžiamas iš darbo pagal LR Darbo kodeksą.1.3. Reikalavimai darbuotojui:1.3.1.Kvalifikaciniai reikalavimai.Išsimokslinimas – aukštasis techninis ir ne mažesnis kaip 2 metai praktinio darbo stažas.1.3.2. Specifiniai reikalavimai.Mokėti užsienio kalbą, mokėti dirbti personaliniu kompiuteriu.1.3.3. Privalo žinoti. Darbo organizavimo bendrovėje pagrindus, marketingo pagrindus, bendrovės finansines galimybes; rinkos ekonomikos pagrindus, prekių rinką ir konkurenciją, bendrovėje gaminamą produkciją; kokybės reikalavimus, prekių paklausą, jų pristatymo ir apmokėjimo organizavimą; vietinius ir užsienio gamintojus, tiekėjus; paraiškų prekių pirkimui sudarymo ir jų pateikimo tvarką bei terminus; sutarčių su tiekėjais ir užsakovais sudarymo tvarką bei terminus; norminius dokumentus, operatyvią tiekimo operacijų apskaitą ir ataskaitų užpildymo tvarką, prekių ir gaminių laikymo taisykles ir realizavimo terminus, žaliavų, medžiagų kokybės standartus, technines sąlygas, ekologinius reikalavimus, kompiuterinę medžiagų apskaitą, muitų sistemą, pridėtinės vertės mokesčių sistemą, didmeninės ir mažmeninės kainos sudarymą; transporto įforminimo, atsiskaitymo ir mokėjimo dokumentus,informaciją apie savo konkurentus; LR darbo kodeksą.1.4. Savarankiškumo laipsnis.Privalo dirbti savarankiškai, vadovaujantis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, nor…miniais aktais, Vyriausybės nutarimais, šiais pareiginiais nuostatais.

1.5.Organizacinė valdymo struktūra ( 1 priedas ).

2.PAREIGOS

Vadybininkas privalo:2.1. Organizuoti naudingų sutarčių su kitomis įmonėmis, privačiomis firmomis ar asmenimis sudarymą, derinti sutarčių sąlygas ir jų vykdymo terminus.2.2. Reklamuoti bendrovę, pristatyti jos gaminius ( paslaugas ) užsakovams ir klientams , dalyvauti parodose ir mugėse.2.3. Tirti paklausos ir pasiūlos rinką, vartotojų elgseną, realizavimo aplinką, kainas.2.4. Laiku prognozuoti apie bendrovės nepaklausią produkciją, produkcijos ar prekių pardavimo galimybes, apimtis, teikti pasiūlymus dėl rinkoje trūkstamų gaminių.2.6. Kontroliuoti, kad būtų patrauklus gaminių įpakavimas, teisingas žymėjimas.2.6. Tirti geografinę rinką.2.7. Dalyvauti komercijos veiksmų strategijos ir programos prognozavime. Įvertinti klientų ir užsakovų poreikius. 2.9. Ieškoti naujų potencialių bendrovės gaminių (paslaugų) vartotojų.2.9.Įforminti transporto, atsiskaitymo ir mokėjimo dokumentus, rengti reikalingas pažymas, sąskaitas, skaičiuotes.2.10.Nuolat tobulinti profesinę patirtį prekybos ir marketingo srityje.2.11. Žinoti ir vykdyti LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, LR Darbo kodeksą ir kt. įstatymus, poįstatyminius aktus bei norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo santykius, darbo higienos ir civilinės saugos reikalavimus, aplinkos ir priešgaisrinę apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą.2.12. Vykdyti bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata vadovaujantis savo žiniomis ir darbdavio duotais nurodymais :– darbo priemones naudoti pagal priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus;– tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones, jeigu tai reikalinga pagal darbo pobūdį; – savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrenginiuose, pastatuose, kitose įmonės vietose įrengtų darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų ( priemonių ), naudoti tokius įtaisus tinkamai ir apie jų gedimus pranešti darbdavio atstovui, padalinio vadovui, darbdaviui;– nedelsiant informuoti darbdavį, padalinio vadovą, darbuotojų atstovą, darbuotojų saugos ir sveikatos, tarnybą įmonės saugos ir sveikatos komitetą apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ar kitose įmonės vietose, kuri pagal jūsų įsitikinimą gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, taip pat informuoti padalinio vadovą ir darbdavį apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių pašalinti negalite arba neprivalote;

– bendradarbiauti su darbuotojų atstovais, įmonės saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojais, padalinio vadovu, darbdaviu įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir priemones;– imtis priemonių pagal galimybes bei turimas žinias pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, ūmius apsinuodijimus, avarijas, apie tai nedelsiant informuoti padalinio vadovą ar darbdavį;– informuoti padalinio vadovą ar darbdavį apie darbo metu gautas traumas, kitus su darbu susijusius sveikatos sutrikimus;– nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą;– vykdyti teisėtus darbdavio, padalinio vadovo bei pareigūnų, kontroliuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėje, nurodymus.2.13. Vykdyti UAB ‘’VP Market’’ įstatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, kolektyvinę sutartį ir šiuos pareiginius nuostatus.2.14. Vykdyti bendrovės direktoriaus įsakymus, tiesioginio vadovo nurodymus.2.15. Žinoti patalpose laikomų, naudojamų ir gamybos procese susidarančių (išsiskiriančių) medžiagų bei žaliavų pagrindines pavojingumo charakteristikas.2.16. Žinoti darbo vietoje esančių gaisro gesinimo, ryšio ir signalizacijos priemonių išdėstymo vietas, mokėti tomis priemonėmis naudotis.

3. TEISĖS

Vadybininkas turi teisę :3.1. Gauti iš Direktoriaus pav. mar…ketingui ir gamybos paruošimui metodinę pagalbą ir konsultaciją visais darbo klausimais.3.2. Informuoti Direktorių pav. marketingui ir gamybos paruošimui apie atliekamų darbų eigą.3.3. Suderinus su Direktoriaus pavaduotoju marketingui ir gamybos paruošimui, atsisakyti ar nutraukti nenaudingas sutartis.3.4. Reikalauti, kad bendrovei būtų pateikiami tik kokybiški, geros prekinės išvaizdos gaminiai ir žaliavos.3.5. Teikti pasiūlymus produkcijos rentabilumo didinimui, bendrovės ekonominių darbo rodiklių gerinimui, materialinių resursų didinimui. 3.6.Reikalauti, kad darbdavys užtikrintų darbuotojų saugą ir sveikatą, įrengtų kolektyvines apsaugos priemones, aprūpintų asmeninėmis apsaugos priemonėmis.3.7.Sužinoti iš padalinio vadovo, darbdavio apie darbo aplinkoje esančius sveikatai kenksmingus ir pavojingus veiksnius.3.8. Susipažinti su išankstinių ir periodinių sveikatos tikrinimų rezultatais, jei nesutinkate su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai.3.9. Tartis su darbdaviu dėl darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo arba tam įgaliotu darbuotojų atstovu.

4. ĮGALIOJIMAI

Vadybininkas turi įgaliojimus:

4.1. Atstovauti UAB ‘’VP Market’’ savo kompetencijos ribose, įsakyme numatyta tvarka.

5. ATSAKOMYBĖ

Vadybininkas atsako :5.1.Už šių pareiginių nuostatų netinkamą ir nekokybišką vykdymą atsako pagal LR įstatymus ir poįstatyminius aktus.

6. PAREIGINIŲ NUOSTATŲ VALDYMAS

6.1. Pareiginiai nuostatai yra peržiūrimi, tikslinami arba ruošiami pasikeitus UAB “VP Market’’ valdymo struktūrai, įkūrus naujas darbo vietas (pareigybes), pasikeitus darbuotojui ir pagal UAB “VP Market’’ Direktoriaus nurodymą.6.2. Pareiginiai nuostatai įsigalioja nuo jų registracijos datos.

___________________

PARUOŠĖDirektoriaus pavaduotojas marketingui irgamybos paruošimui Jonas Lepkinas

SUDERINTADarbų saugos inžinierius Vladas Paupa

SUSIPAŽINAU IR VYKDYSIUVadybininkas Mykolas Vladinskas

PATVIRTINTA UAB „VP Market“ direktorius 2005 m. gruodis 1 d. Įsakymu Nr. 8-25

Administratoriaus pareiginiai nuostatai

I. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

1. Organizuoti raštvedybą įstaigoje pagal galiojančius raštvedybos norminius dokumentus.2. Tvarkyti personalo dokumentus.3. Rengti raštinės nuostatus.4. Teikti paramą darbuotojams veiklos dokumentavimo klausimais.5. Organizuoti dokumentų ekspertizės komisijos darbą.6. Rengti archyvo pažymas, išduoti archyvo dokumentų kopijas.

II. TEISĖS

10. Informuoti vadovus apie raštvedybos bei dokumnetų saugojimo būklę ir teikti siūlymus dėl darbo tobulinimo.11. Gauti iš darbuotojų reikalingą informaciją ir informuoti vadovus.

III. ATSAKOMYBĖ

13. Administratorius atsako už: – savo pareigų vykdymą; – metodinę bei dalykinę paramą darbuotojams; – laiku pateiktą informaciją, keičiantis raštvedybos norminiams dokumentams; – tinkamą dokumentų parengimą saugoti.

___________________

SUDERINTA(Parašas)Jonas Grigaitis PATVIRTINTA UAB „VP Market“ direktorius 2005 m. gruodis 1 d. Įsakymu Nr. 8-25

Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija

1. Uždaroji Akcinė Bendrovė „VP Market“ užsiima mažmeninės maisto produktų ir pramoninių prekių pardavimu. 2. Įmonėje pavojinga dirbti su maisto kepimo prietaisais.3. Darbdavys privalo užtikrinti darbuotojui saugias ir sveikas darbo sąlygas įmonėje dirbant su įrenginiais.4. Darbuotojas privalo laiku atlikti jam pavęsta darbą.5. Darbuotojoas privalo pranešti vadovybei apie darbo vietoje įvykusi nelaimingą atsitikimą, pareigos ir veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, avarijai, kilus gaisrui (gelbėjimo, medicinos tarnybų iškvietimo tvarka, jų telefono numeriai, telefonų išdėstymo vietos).

6. Darbuotojai yra supažindinami su darbo saugos ir sveikatos instrukcijomis:a) įvadinis;b) pirminis darbo vietojec) p…eriodinis darbo vietoje;d) papildomas darbo vietoje;e) specialusis darbo vietoje; 7. Įmonėje yra sudaryti ir išdėstyti evakuacijos keliai, priešgaisrinės ir pirmosios pagalbos priemonės.

Instrukciją parengė __________________________ (vardas, pavardė, pareigos)SUDERINTA(Parašas)Kostas KubilinskasĮmonės dokumentacija ir raštvedyba

Įmonėje yra naudojamos tokios informacinės technologijos: Microsoft Office 2003o Microsoft Word 2003o Microsoft Excel 2003o Microsoft Outlook 2003

Daugiau informacijos šia tema negavau.

Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja

Įmonė užsienyje save reklamuoja tokiomis klabomis, kuriose jinai yra įsteigusi savo parduotuves, o Lietuvoje lietuvių ir anglų kalbomis. UAB „VP Market“ internetinis puslapis www.vpmarket .lt

Išvados

Darydamas šį darba gavau daug reikiamų žinių renkant medžiagą apie reikiamą įmonę ir ją aprašant, nes ateityje man to prireiks.

Literatūra

1. www.vpmarket .lt2. Iš „VP Market“ Direktoriaus pavaduotojos gauta medžiaga