Nuostatos

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. VA-7

MĖNESINĖS PAJAMŲ MOKESČIO NUO A KLASĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS FR0572 FORMOS, JOS FR0572A, FR0572B, FR0572U PRIEDŲ PILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiose Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos (toliau – Deklaracija), priedo FR0572A (toliau – Deklaracijos A priedas), priedo FR0572B (toliau – Deklaracijos B priedas) ir priedo FR0572U (toliau – Deklaracijos U priedas) pildymo ir pateikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatyta Deklaracijos, Deklaracijos A priedo, Deklaracijos B priedo ir Deklaracijos U prriedo užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarka.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2003 m. lapkričio 25 d. įstatymo Nr. IX-1848 redakcija, Žin., 2003, Nr. 116-5254) 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 61-1525) ir kitais teisės aktais.
3. Deklaraciją privalo teikti per mokestinio laikotarpio kalendorinį mėnesį išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, išmokėję asmenys:
3.1. nuolatiniai Lietuvos gyventojai;
3.2. Lietuvos vienetai;
3.3. užsienio vienetai, vykdantys veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje;
3.4. nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, vykdantys individualią veiklą per nuolatines bazes Lietuvoje.
4. Mokestį išskaičiuojantys asmenys Deklaracijų neprivalo pateikti, jei:
4.1. per mokestinio laaikotarpio mėnesį neišmokėjo jokių išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų A klasės pajamoms;
4.2. per mokestinio laikotarpio mėnesį išmokėjo tik neapmokestinamąsias išmokas, priskiriamas A klasės pajamoms.
5. Deklaracijoje nurodomi duomenys apie apmokestinamąsias išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms išmokėtoms per mokestinio la

aikotarpio kalendorinį mėnesį.
6. Pildyti galima iš apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų teritorinių skyrių (toliau – AVMI) gautas spaustuviniu būdu pagamintas Deklaracijos ir jos A, B, U priedų formas arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje (www.vmi.lt) paskelbtas Deklaracijos ir jos A, B, U priedų formas.
7. Deklaracija ir Deklaracijos A, B bei U priedai turi būti užpildomi laikantis šių reikalavimų:
7.1. pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu);
7.2. raidės ir skaičiai turi būti įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų;
7.3. tekstas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;
7.4. kai į Deklaraciją įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti langeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje, išskyrus laukelius, kuriuose įrašomos pinigų sumos. Laaukeliuose, kuriuose įrašomos pinigų sumos, tuščios vietos (tušti langeliai) turi būti paliekamos tik kairėje pusėje;

7.5. įrašomos išmokėtų išmokų sumos negali būti apvalinamos, t.y. jos turi būti nurodomos litais ir centais. Tuo atveju, kai pinigų sumą sudaro tik sveiki skaičiai, po kablelio turi būti įrašomi nuliai;
7.6. įrašomos pajamų mokesčio sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu;
7.7. laukeliai, kurių mokesčių mokėtojas nepildo, turi būti paliekami tušti (nerašyti jokių kryželių, brūkšnelių ar kitokių simbolių);
7.8. pildant Deklaraciją ir A, B, U priedus ko

ompiuteriu, turi būti laikomasi minėtų reikalavimų;
7.9. kompiuteriu išspausdintoje Deklaracijoje ir A, B, U prieduose turi išlikti originalo formos proporcijos (atstumai tarp ženklų, esančių formos kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir pildomų laukų).
8. Užpildytą Deklaraciją turi pasirašyti:
8.1. Lietuvos vieneto vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar apskaitos paslaugas teikiančios įmonės įgaliotas asmuo, arba neribotos civilinės atsakomybės vieneto savininkas (jei jis pats tvarko apskaitą), – kai išmokas gyventojams išmoka Lietuvos vienetas;
8.2. nuolatinis Lietuvos gyventojas, – kai išmokas išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas;
8.3. užsienio vieneto įgaliotas asmuo, – kai išmokas išmoka užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje;
8.4. nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, ar jo įgaliotas asmuo, – kai išmokas išmoka nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje.

II. DEKLARACIJOS PILDYMAS

9. Deklaracijos 1-7 laukeliuose turi būti įrašomi duomenys apie mokestį išskaičiuojantį asmenį:
9.1. Deklaracijos 1 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas):
9.1.1. kai išmokas gyventojams išmoka Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas per nuolatinę buveinę Lietuvoje, turi būti įrašomas tokio vieneto ar nuolatinės buveinės mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas),
9.1.2. kai išmokas gyventojams išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas, turi būti įrašomas jo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (t.y. jo asmens kodas),
9.1.3. kai išmokas gyventojams išmoka nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, turi būti įrašomas tokiam gy

yventojui suteiktas (AVMI registruojant individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje) mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);
9.2. Deklaracijos 2 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens savivaldybės, kurioje yra šio asmens buveinė, nuolatinė gyvenamoji vieta (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra nuolatinis Lietuvos gyventojas) arba gyvenamoji vieta (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje) arba individualios veiklos vykdymo vieta (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo – nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje, gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi) kodas. Savivaldybių kodai pateikti Deklaracijos lapo antroje pusėje;

9.3. Deklaracijos 3 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens pavadinimas (kai išmokas išmoka Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvos Respublikoje) arba vardas ir pavardė (kai išmokas išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje);
9.4. Deklaracijos 4 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens buveinės (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra Lietuvos vienetas arba užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje) arba nuolatinės gyvenamosios vietos (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra nuolatinis Lietuvos gyventojas), arba gyvenamosios vietos (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje), arba nuolatinės bazės įregistravimo vietos (jei mokestį išskaičiuojantis asmuo yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą pe

er nuolatinę bazę Lietuvoje, gyvenamosios vietos Lietuvoje neturi) adresas. Tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami trumpu brūkšneliu. Adresai rašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 ,,Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5753) nustatyta tvarka. Adresas gali susidėti iš tokių struktūrinių elementų: savivaldybės pavadinimas, miesto pavadinimas, seniūnijos pavadinimas, miestelio arba kaimo pavadinimas, gatvė, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris. Jei adresas yra savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys yra: miesto pavadinimas, gatvė, namo, korpuso, buto ar kitos gyvenamosios patalpos numeris. Adresų pavyzdžiai:
Kaunas, Savanorių pr. 10 K5-12;
Utena, J.Basanavičiaus g. 10-5;
Elektrėnai, Laisvės g. 10;
Vilnius, Vilniaus g. 12A-6;
Klaipėda, J.Basanavičiaus g. 17-24B.
Jeigu adresas yra ne savivaldybės centre, adreso sudedamosios dalys (savivaldybės, seniūnijos pavadinimas (rašoma, jei tai nėra seniūnijos centras), miestas (miestelis), gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra), arba savivaldybė, seniūnija, kaimas, gatvė (jeigu yra), namo numeris, buto numeris (jeigu yra) išdėstomos taip:
Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 15;
Elektrėnų sav., Semeliškių sen., Senųjų Būdų k., Trakų pl. 10;
Elektrėnų sav., Semeliškės, Ąžuolų g. 255 skl.;
Trakų r. sav., Lentvaris, Ąžuolų g. 10-5;
Utenos r. sav., Daugailių sen., Garnių k. 15.

9.5. Deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens telefono numeris;

9.6. Deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašomas fakso numeris (jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo turi faksą).
9.7. Deklaracijos 7 laukelyje turi būti įrašomas elektroninio pašto adresas (jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo turi elektroninį paštą).
10. Deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašoma Deklaracijos pildymo data (nurodomi metai, mėnuo ir diena).
11. Deklaracijos laukelyje ,,Registracijos Nr.“ turi būti įrašomas Deklaracijos registracijos numeris pagal mokestį išskaičiuojančio asmens nusistatytą dokumentų registravimo tvarką.
12. Deklaracijos 9 ir 10 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi mokestiniai metai ir mėnuo, kurio Deklaracija teikiama.

13. Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašomas darbuotojų skaičius paskutinę ataskaitinio mėnesio darbo dieną. Į šį skaičių neįtraukiami darbuotojai, esantys motinystės (tėvystės) atostogose.

14. Deklaracijos 12 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos A priedo lapų skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos A priedas).

15. Deklaracijos 13 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos A priedo eilučių skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos A priedas).

16. Deklaracijos 14 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos B priedo lapų skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos B priedas).

17. Deklaracijos 15 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos B priedo eilučių skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos B priedas).

18. Deklaracijos 16 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos U priedo lapų skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos U priedas).

19. Deklaracijos 17 laukelyje turi būti įrašomas Deklaracijos U priedo eilučių skaičius (jeigu pridedamas Deklaracijos U priedas).

20. Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį mėnesį išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės išmokų suma (litais ir centais). Ši išmokų suma įrašoma neatėmus gyventojams pritaikytų pagrindinių arba individualių neapmokestinamųjų pajamų dydžių (toliau – NPD), papildomų neapmokestinamųjų pajamų dydžių (toliau – PNPD), socialinio draudimo įmokų ir pajamų mokesčio.

Pavyzdys

Darbo sutartyje nurodyta, kad darbuotojui mokamas mėnesinis atlyginimas yra 3000 Lt. Įmonėje dirba 4 darbuotojai. Tačiau darbdavys neturėdamas pakankamai lėšų kiekvienam darbuotojui apskaičiuoja išmokėti tik po 1000 Lt. Tokiu atveju 18 laukelyje turi būti įrašoma 4000 Lt suma.

21. Deklaracijos 19 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (litais) išskaičiuota nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės išmokų, išmokėtų per ataskaitinį mėnesį iki ataskaitinio mėnesio 15 dienos (imtinai).

22. Deklaracijos 20 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (litais) išskaičiuota nuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių A klasės išmokų, išmokėtų po ataskaitinio mėnesio 15 d. iki ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos (imtinai).

Pavyzdžiai
1. Įmonė darbuotojams darbo užmokestį moka dalimis. 2004-01-15 išmokėjo 4000 Lt už pirmąją mėnesio pusę (avansą). Šiuo atveju sausio mėnesio Deklaracijos 18 laukelyje turi būti nurodoma 4000 Lt suma, o 19 ir 20 laukeliai nepildomi. Antrąją darbo užmokesčio dalį (5000 Lt) įmonė išmokėjo 2004-02-02 ir nuo visos bendros darbo užmokesčio sumos išskaičiavo 3000 Lt pajamų mokestį. Vasario mėnesio Deklaracijos 18 laukelyje turi būti įrašoma 5000 Lt suma, o 19 laukelyje – 3000 Lt suma.
2. Įmonė darbuotojams darbo užmokestį moka vieną kartą per mėnesį. 2004 m. sausio mėnesio 5000 Lt darbo užmokestį įmonė išmokėjo 2004-02-02, pajamų mokesčio išskaičiavo 1500 Lt. Šiuo atveju 2004 m. vasario mėnesio Deklaracijos 18 laukelyje turi būti nurodyta 5000 Lt, o 19 laukelyje – 1500 Lt sumos.
3. Įmonė darbuotojams darbo užmokestį moka vieną kartą per mėnesį. 2004 m. sausio mėnesio 4000 Lt darbo užmokesčio išmokėjo 2004-02-17, pajamų mokesčio išskaičiavo 1000 Lt. Šiuo atveju 2004 m. vasario mėnesio Deklaracijos 18 laukelyje turi būti nurodyta 4000 Lt, o 20 laukelyje – 1000 Lt sumos.

23. Deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma per ataskaitinį mėnesį su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės išmokų suma (litais ir centais), neskaitant išmokų už gyventojų parduotą ne individualios veiklos kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (arba privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, arba nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje bei išmokų už gyventojų parduotą individualios ir ne individualios veiklos turtą: nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą (toliau – turtas) suma (litais ir centais). Ši suma įrašoma neatėmus išskaičiuoto pajamų mokesčio.

24. Deklaracijos 22 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (litais), išskaičiuota nuo per ataskaitinį mėnesį iki 15 dienos (imtinai) išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių (neskaitant išmokų už gyventojų parduotą turtą) A klasės išmokų.

25. Deklaracijos 23 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (litais), išskaičiuota nuo po ataskaitinio mėnesio 15 dienos iki ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos išmokėtų su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių (neskaitant išmokų už gyventojų parduotą turtą) A klasės išmokų.

26. Deklaracijos 24 laukelyje turi būti įrašoma gyventojams per ataskaitinį mėnesį už jų parduotą turtą išmokėtų išmokų suma (litais ir centais). Ši suma turi sutapti su Deklaracijos A priedo visų užpildytų lapų A10 laukelių ir Deklaracijos U priedo visų užpildytų lapų U13 laukelių bendra suma.

27. Deklaracijos 25 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (litais), išskaičiuota nuo išmokų už gyventojų parduotą turtą, išmokėtų per ataskaitinį mėnesį iki ataskaitinio mėnesio 15 dienos (imtinai). Ši suma turi sutapti su Deklaracijos A priedo visų užpildytų lapų A12 laukelių ir Deklaracijos U priedo visų užpildytų lapų U15 laukelių bendra suma.

28. Deklaracijos 26 laukelyje turi būti įrašoma pajamų mokesčio suma (litais), išskaičiuota nuo išmokų už gyventojų parduotą turtą, išmokėtų po ataskaitinio mėnesio 15 dienos iki ataskaitinio mėnesio paskutinės dienos (imtinai). Ši suma turi sutapti su Deklaracijos A priedo visų užpildytų lapų A14 laukelių ir Deklaracijos U priedo visų užpildytų lapų U17 laukelių bendra suma.

III. DEKLARACIJOS A PRIEDO PILDYMAS

29. Deklaracijos A priedas pildomas, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmoka išmokas už jų parduotą ne individualios veiklos kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje arba nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, taip pat už nuolatinių Lietuvos gyventojų individualios veiklos ir ne individualios veiklos parduotą nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą.

Jeigu tam pačiam gyventojui kalendorinį mėnesį išmokos išmokamos už kelis daiktus, tai pildoma tiek eilučių, už kiek daiktų buvo išmokama.

Pavyzdys
Įmonė 2004 m. sausio 12d. J. Jonaičiui išmokėjo išmokas už iš jo įsigytą turtą: dviejų kambarių butą, kurį J. Jonaitis buvo įsigijęs 2002 metais, vieno kambario butą, kurį J. Jonaitis buvo įsigijęs 2003 metais ir netauriųjų metalų laužą. Šiuo atveju J. Jonaičiui pildomos 3 eilutės.
30. Deklaracijos A priedo laukelyje ,,Lapo numeris“ turi būti įrašomas pildomo lapo eilės numeris. Visų pridedamų lapų numeracija turi būti ištisinė (1;2;3 ir t.t.).
31. Į Deklaracijos A priedo 1, 2, 8, ,,Registracijos Nr.“, 9 ir 10 laukelius atitinkamai perkeliami duomenys iš Deklaracijos 1, 2, 8, ,,Registracijos Nr.“, 9 ir 10 laukelių.

32. Deklaracijos A priedo A1 laukelyje turi būti nurodomas į šį priedą įrašomos eilutės numeris. Kai pildomas daugiau negu vienas Deklaracijos A priedo lapas, visų pridedamų lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1, 2, 3 ir t.t.).
33. Deklaracijos A priedo A2 laukelis pildomas tuo atveju, kai tikslinami ankstesnių laikotarpių duomenys (žr. Taisyklių IV skyrių).

34. Deklaracijos A priedo A3 laukelyje turi būti nurodomas gyventojo, įrašomo į Deklaracijos A priedą, vardas ir pavardė. Kai gyventojas registruotas keliais vardais ir/ar pavardėmis ir neužtenka langelių vardams ir pavardėms įrašyti, tai antro vardo ir antros pavardės rašomos tik pirmosios raidės. Tarp vardų ir pavardžių įrašų turi būti paliekamas tuščias langelis.
35. Deklaracijos A priedo A4 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinio Lietuvos gyventojo, įrašomo į Deklaracijos A priedą, mokesčio mokėtojo kodas (asmens kodas).
36. Deklaracijos A priedo A5 laukelyje turi būti nurodomas kodas savivaldybės, kurioje nuolatinis Lietuvos gyventojas turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio (t.y. praėjusių kalendorinių metų) gruodžio 31 dieną. Apie šią nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybę gyventojas privalo mokestį išskaičiuojančiam asmeniui pranešti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-328 (Žin., 2003, Nr. 122-5557) patvirtintose Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklėse nustatyta tvarka.
37. Deklaracijos A priedo A6 laukelyje turi būti nurodoma nuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtų (neatėmus pajamų mokesčio) A klasės išmokų už parduotą turtą suma (litais ir centais).
38. Deklaracijos A priedo A7 laukelyje turi būti nurodoma pajamų mokesčio suma (litais), išskaičiuota nuo už nuolatinio Lietuvos gyventojo parduotą turtą išmokėtų išmokų. Tuo atveju, jei įmonė pajamų mokestį už gyventoją sumoka iš savo lėšų, tai ,,X“ ženklu pažymimas prie A7 laukelio esantis langelis ,,Iš įmonės lėšų“.
39. Deklaracijos A priedo A8 laukelyje turi būti nurodomas terminas, kada pajamų mokestis turėjo būti sumokėtas. Tuo atveju, jeigu mokestis turėjo būti sumokėtas iki ataskaitinio mėnesio 15 dienos (imtinai), turi būti įrašomas skaičius ,,1“, jeigu mokestis turėjo būti sumokėtas po ataskaitinio mėnesio 15 dienos iki paskutinės mėnesio dienos, turi būti įrašomas skaičius ,,2“.
40. Deklaracijos A priedo A9 laukelis turi būti pildomas tuo atveju, jeigu ankstesniais laikotarpiais už nuolatinį Lietuvos gyventoją iš įmonės lėšų sumokėtą pajamų mokestį šis gyventojas įmonei grąžino. Tuomet šiame laukelyje turi būti įrašoma grąžinto pajamų mokesčio suma.
Pavyzdys
Gyventojas įmonei sausio mėnesį už 20000 Lt pardavė nekilnojamąjį daiktą. Pajamų mokestį (3000 Lt) už gyventoją sausio mėnesį sumokėjo įmonė, ir vasario mėnesį teikdama sausio mėnesio Deklaracijos A priedą prie laukelio A7 pažymėjo, kad mokestis sumokėtas iš įmonės lėšų. Vasario mėnesį visą įmonės sumokėtą mokestį gyventojas įmonei grąžino. Tuomet įmonė, teikdama vasario mėnesio Deklaracijos A priedą, turi pildyti šiuos laukelius: laukelyje A1 turi įrašyti eilutės numerį, laukelyje A3 – gyventojo vardą, pavardę, laukelyje A4 – gyventojo asmens kodą, o laukelyje A9 – gyventojo įmonei grąžintą mokesčio sumą , t.y. 3000 Lt.

41. Deklaracijos A priedo A10 laukelyje turi būti nurodoma per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų suma (neatėmus pajamų mokesčio), gauta sudėjus Deklaracijos A priedo visų eilučių A6 laukeliuose nurodytas sumas, kai A2 laukelis neužpildytas.
42. Deklaracijos A priedo A11 laukelyje turi būti nurodoma už praėjusius laikotarpius išmokėtų išmokų suma (neatėmus pajamų mokesčio), gauta sudėjus Deklaracijos A priedo visų eilučių A6 laukeliuose nurodytas sumas, kai užpildytas A2 laukelis.

43. Deklaracijos A priedo A12 laukelyje turi būti nurodoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota nuo per ataskaitinį laikotarpį iki mėnesio 15 dienos (imtinai) išmokėtų išmokų. Ši suma gaunama sudėjus Deklaracijos A priedo visų eilučių A7 laukeliuose esančias sumas, kai A8 laukelyje yra nurodytas skaičius ,,1“, ir A2 laukelis neužpildytas.

44. Deklaracijos A priedo A13 laukelyje turi būti nurodoma išskaičiuota pajamų mokesčio suma, tenkanti už praėjusius laikotarpius išmokėtoms išmokoms iki mėnesio 15 dienos imtinai. Ši suma gaunama sudėjus Deklaracijos A priedo visų eilučių A7 laukeliuose esančias sumas, kai A8 laukelyje yra nurodytas skaičius ,,1“ ir užpildytas A2 laukelis.

45. Deklaracijos A priedo A14 laukelyje turi būti nurodoma pajamų mokesčio suma išskaičiuota nuo po ataskaitinio mėnesio 15 dienos iki paskutinės mėnesio dienos išmokėtų išmokų. Ši suma gaunama sudėjus Deklaracijos A priedo visų eilučių A7 laukeliuose esančias sumas, kai A8 laukelyje yra nurodytas skaičius ,,2“ ir A2 laukelis neužpildytas.

46. Deklaracijos A priedo A15 laukelyje turi būti nurodoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota nuo už praėjusius laikotarpius po mėnesio 15 dienos iki paskutinės mėnesio dienos išmokėtų išmokų. Ši suma gaunama sudėjus Deklaracijos A priedo visų eilučių A7 laukeliuose esančias sumas, kai A8 laukelyje yra nurodytas skaičius ,,2“ ir A2 laukelis užpildytas.

IV. DEKLARACIJOS A PRIEDO TIKSLINIMAS

47. Deklaracijos A priedo eilutės tikslinamos, kai tikslinami ankstesnių laikotarpių nuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtų išmokų (neatėmus išskaičiuoto pajamų mokesčio) už jų parduotą turtą ir nuo šių išmokų išskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys.

48. Deklaracijos A priedo A2 laukelis turi būti pildomas tuo atveju, kai tikslinami ankstesnių laikotarpių duomenys. Tuomet šiame laukelyje nurodomi ataskaitiniai metai ir mėnuo, kurio duomenys tikslinami.
Pavyzdys
2004 metų rugsėjo mėnesio Deklaracijos A priede tikslinami duomenys, neteisingai nurodyti 2004 m. liepos mėnesio Deklaracijos A priede, tai A2 laukelyje turi būti įrašoma ,,2004 07“.

49. Tuo atveju, jeigu ankstesnio laikotarpio Deklaracijos A priede buvo neteisingai nurodyti bendrieji gyventojo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, savivaldybės kodas), tai tikslinant šiuos duomenis, iš naujo įrašomi (pakartojami) visi ankstesniame Deklaracijos A priede nurodyti duomenys, prieš apskaičiuotų išmokėti išmokų sumą ir pajamų mokesčio sumą įrašant minuso ženklus. Paskui pildoma kita Deklaracijos A priedo eilutė, kurioje iš naujo nurodomi visi teisingi gyventojo duomenys ir sumos.
Pavyzdys
2004 m. sausio mėnesį Jonui Jonaičiui buvo išmokėta 20000 Lt už įmonei parduotą nekilnojamąjį daiktą. Įmonė, 2004 m. vasario mėnesį teikdama sausio mėnesio Deklaraciją, šią išmoką ir nuo jos išskaičiuotą pajamų mokestį (3000 Lt) deklaravo Deklaracijos A priede, bet nurodė neteisingą savivaldybės kodą (A5 laukelyje vietoj Vilniaus rajono kodo ,,41“, ji nurodė Vilniaus miesto kodą ,,13“). Kovo mėnesį, teikdama vasario mėnesio Deklaraciją, ji šią klaidą ištaiso: Deklaracijos A priedo A2 laukelyje ji įrašo laikotarpį, kurio Deklaracijos A priedas tikslinamas (2004 01), A3, A4, A5, A8 laukeliuose pakartoja visus sausio mėnesio Deklaracijos A priede nurodytus duomenis, o A6 ir A7 laukeliuose įrašo sausio mėnesio Deklaracijos A priede nurodytas sumas su minuso ženklais (t.y., A6 laukelyje –20000, o A7 laukelyje –3000). Kitoje eilutėje įmonė iš naujo įrašo visus teisingus gyventojo duomenis, A5 laukelyje nurodo teisingą savivaldybės kodą, o A6 ir A7 laukeliuose nurodo apskaičiuotas išmokų ir pajamų mokesčio sumas (t.y., A6 laukelyje nurodo 20000, o A7 laukelyje 3000).

50. Tuo atveju, jeigu Deklaracijos A priedo A6 laukelyje ankstesniais laikotarpiais buvo neteisingai nurodytos išmokėtų išmokų (neatėmus pajamų mokesčio) sumos, tai tikslinant Deklaracijos A priedą A2 laukelyje turi būti įrašoma, už kurį laikotarpį išmokėtų išmokų suma tikslinama, A6 laukelyje turi būti įrašomas šių išmokėtų išmokų perskaičiavimo rezultatas (t.y., tikslinamos ir patikslintos sumos skirtumas). Deklaruota per didelė suma turi būti įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaracijos A priedą prieš sumą nereikia rašyti pliuso ženklo.

51. Tuo atveju, jeigu Deklaracijos A priedo A7 laukelyje ankstesniais laikotarpiais buvo neteisingai nurodytos išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, tai tikslinant Deklaracijos A priedą A2 laukelyje turi būti įrašoma, už kurį laikotarpį klaidingai nurodyta deklaruota pajamų mokesčio suma tikslinama, A7 laukelyje turi būti įrašomas išskaičiuoto pajamų mokesčio perskaičiavimo rezultatas (t.y., tikslinamos ir patikslintos sumos skirtumas). Deklaruota per didelė suma turi būti įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaracijos A priedą prieš sumą nereikia rašyti pliuso ženklo.

V. DEKLARACIJOS U PRIEDO PILDYMAS

52. Deklaracijos U priedas pildomas, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmoka išmokas už jų parduotą ne individualios veiklos kilnojamąjį daiktą, kuriam privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, arba nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje, taip pat už per nuolatinę bazę vykdomos individualios veiklos parduotą nenukirstą mišką, apvaliąją medieną ir netauriųjų metalų laužą.

Jeigu tam pačiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui kalendorinį mėnesį išmokos išmokamos už kelis daiktus, tai pildoma tiek eilučių, už kiek daiktų buvo išmokama.

Pavyzdys
Įmonė 2004 m. sausio 12d. nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėjo išmokas už iš jo įsigytą turtą: dviejų kambarių butą, kurį nenuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs 2002 metais, vieno kambario butą, kurį nenuolatinis Lietuvos gyventojas buvo įsigijęs 2003 metais. Šiuo atveju šiam nenuolatiniam Lietuvos gyventojui pildomos 2 eilutės.

53. Deklaracijos U priedo laukelyje ,,Lapo numeris“ turi būti įrašomas pildomo lapo eilės numeris. Visų pridedamų lapų numeracija turi būti ištisinė (1, 2, 3 ir t.t.).

54. Į Deklaracijos U priedo 1, 2, 8, ,,Registracijos Nr.“, 9 ir 10 laukelius atitinkamai perkeliami duomenys iš Deklaracijos 1, 2, 8, ,,Registracijos Nr.“, 9 ir 10 laukelių.

55. Deklaracijos U priedo U1 laukelyje turi būti nurodomas į šį priedą įrašomos eilutės numeris. Kai pildomas daugiau negu vienas Deklaracijos U priedo lapas, visų pridedamų lapų eilučių numeracija turi būti ištisinė (pvz., 1, 2, 3 ir t.t.).

56. Deklaracijos U priedo U2 laukelis turi būti pildomas tuo atveju, kai tikslinami ankstesnių laikotarpių duomenys.
57. Deklaracijos U priedo U3 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo valstybės kodas iš Deklaracijos lapo antroje pusėje pateikto sąrašo.
58. Deklaracijos U priedo U4 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo, įrašomo į Deklaracijos U priedą, vardas (vardai) ir pavardė (pavardės). Jei neužtenka langelių vardams ir pavardėms įrašyti, tai nurodom antro vardo pirmoji raidė. Tarp vardo ir pavardės turi būti paliekamas tuščias langelis.

59. Deklaracijos U priedo U5 laukelyje turi būti įrašomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), suteiktas Lietuvos mokesčių mokėtojų registre. Jei nenuolatinis Lietuvos gyventojas tokio kodo neturi, tai šis laukelis nepildomas.
60. Deklaracijos U priedo U6 laukelyje turi būti nurodomas kodas savivaldybės, kurią nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokestį išskaičiuojančiam asmeniui nurodė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-328 (Žin., 2003, Nr. 122-5557) patvirtintose Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos savivaldybės pranešimo (nurodymo) mokestį išskaičiuojančiam asmeniui taisyklėse nustatyta tvarka.
61. Deklaracijos U priedo U7 laukelyje turi būti nurodoma nenuolatiniam Lietuvos gyventojui išmokėtų (neatėmus pajamų mokesčio) A klasės išmokų už šio gyventojo parduotą turtą suma (litais ir centais).
62. Deklaracijos U priedo U8 laukelyje turi būti nurodoma pajamų mokesčio suma (litais) išskaičiuota nuo išmokėtų išmokų už nenuolatinio Lietuvos gyventojo parduotą turtą.
Tuo atveju, jei įmonė pajamų mokestį už nenuolatinį Lietuvos gyventoją sumoka iš savo lėšų, ,,X“ ženklu turi būti pažymimas prie U8 laukelio esantis langelis ,,Iš įmonės lėšų“.
63. Deklaracijos U priedo U9 laukelyje turi būti nurodomas terminas, kada pajamų mokestis turėjo būti sumokėtas. Tuo atveju, jeigu mokestis turėjo būti sumokėtas iki ataskaitinio mėnesio 15 dienos (imtinai), turi būti įrašomas skaičius ,,1“, jeigu mokestis turėjo būti sumokėtas po ataskaitinio mėnesio 15 dienos iki paskutinės mėnesio darbo dienos, turi būti įrašomas skaičius ,,2“.
64. Deklaracijos U priedo U10 laukelis turi būti pildomas tuo atveju, jeigu ankstesniais laikotarpiais už nenuolatinį Lietuvos gyventoją iš įmonės lėšų sumokėtą pajamų mokestį šis gyventojas įmonei grąžino. Tuomet šiame laukelyje turi būti įrašoma grąžinto pajamų mokesčio suma.
65. Deklaracijos U priedo U11 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatiniam Lietuvos gyventojui tos užsienio valstybės, kurios rezidentas jis yra, suteiktas mokesčių mokėtojo kodas, kurį nurodo nenuolatinis Lietuvos gyventojas. Tuo atveju, jeigu gyventojas tokio kodo neturi arba negali jo nurodyti, turi būti įrašomas jo asmens kodas ar kitas identifikacinis numeris, nurodytas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente. Jeigu gyventojas neturi asmens kodo ar kito identifikacinio numerio, tai šiame laukelyje turi būti įrašomi jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento serija ir numeris, požymio ženklas ,,D“ (tarp dokumento serijos ir numerio simbolių bei požymio ženklo turi būti paliekama po vieną tuščią langelį).
66. Deklaracijos U priedo U12 laukelyje turi būti nurodomas nenuolatinio Lietuvos gyventojo gyvenamosios vietos adresas užsienio valstybėje. Tarp miesto ir gatvės pavadinimų, gatvės pavadinimo ir namo numerio turi būti paliekama po vieną tuščią langelį. Namo numeris ir buto numeris atskiriami brūkšneliu.
67. Deklaracijos U priedo U13 laukelyje turi būti nurodoma visa per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų (neatėmus pajamų mokesčio) suma, gauta sudėjus Deklaracijos U priedo visų eilučių U7 laukeliuose nurodytas sumas, kai U2 laukelis neužpildytas.
68. Deklaracijos U priedo U14 laukelyje turi būti nurodoma visų už praėjusius laikotarpius išmokėtų išmokų suma, gauta sudėjus Deklaracijos U priedo visų eilučių U7 laukeliuose nurodytas sumas, kai užpildytas U2 laukelis.
69. Deklaracijos U priedo U15 laukelyje turi būti nurodoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota nuo per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų išmokų iki mėnesio 15 dienos (imtinai). Ši suma gaunama sudėjus Deklaracijos U priedo visų eilučių U8 laukeliuose esančias sumas, kai U9 laukelyje yra nurodytas skaičius ,,1“ ir U2 laukelis neužpildytas.
70. Deklaracijos U priedo U16 laukelyje turi būti nurodoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota nuo per ataskaitinį laikotarpį už praėjusius laikotarpius išmokėtų išmokų iki ataskaitinio mėnesio 15 dienos (imtinai). Ši suma gaunama sudėjus Deklaracijos U priedo visų eilučių U8 laukeliuose esančias sumas, kai U9 laukelyje yra nurodytas skaičius ,,1“ ir užpildytas U2 laukelis.
71. Deklaracijos U priedo U17 laukelyje turi būti nurodoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota nuo per ataskaitinį laikotarpį po ataskaitinio mėnesio 15 dienos iki paskutinės ataskaitinio mėnesio dienos išmokėtų išmokų. Ši suma gaunama sudėjus Deklaracijos U priedo visų eilučių U8 laukeliuose esančias sumas, kai U9 laukelyje yra nurodytas skaičius ,,2“ ir U2 laukelis neužpildytas.
72. Deklaracijos U priedo U18 laukelyje turi būti nurodoma pajamų mokesčio suma, išskaičiuota nuo per ataskaitinį laikotarpį už praėjusius laikotarpius po mėnesio 15 dienos iki paskutinės mėnesio dienos išmokėtų išmokų. Ši suma gaunama sudėjus Deklaracijos U priedo visų eilučių U8 laukeliuose esančias sumas, kai U9 laukelyje yra nurodytas skaičius ,,2“ ir U2 laukelis užpildytas.

VI. DEKLARACIJOS U PRIEDO TIKSLINIMAS

73. Deklaracijos U priedo eilutės tikslinamos, kai tikslinami ankstesnių laikotarpių nenuolatiniams Lietuvos gyventojams už jų parduotą turtą išmokėtų išmokų ir nuo šių išmokų (neatėmus pajamų mokesčio) apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys.
74. Deklaracijos U priedo tapatūs laukeliai Deklaracijos A priedo laukeliams, tikslinami taip, kaip tikslinami Deklaracijos A priedo laukeliai (žr. Taisyklių IV skyrių).

VII. DEKLARACIJOS B PRIEDO PILDYMAS

75. Deklaracijos B priedas pildomas, kai mokestį išskaičiuojantis asmuo tikslina pateiktos (tikslinamos) Deklaracijos 2, 18, 19, 20, 21, 22 ar 23 laukeliuose įrašytus duomenis. Šį Deklaracijos priedą pateikti AVMI reikia tą mėnesį, kurį pastebėta klaida.

Pavyzdys

Spalio mėnesį pastebėta klaida sausio mėnesio Deklaracijoje. Vadinasi, šią klaidą galima ištaisyti teikiant Deklaracijos B priedą lapkričio mėnesį kartu su spalio mėnesio Deklaracija.

76. Deklaracijos B priedo laukelyje ,,Lapo numeris“ turi būti įrašomas pildomo lapo numeris.
77. Į Deklaracijos B priedo 1, 2, 8, ,,Registracijos Nr.“, 9 ir 10 laukelius atitinkamai perkeliami duomenys, iš tą mėnesį teikiamos Deklaracijos (FR0572 forma) 1, 2, 8, ,,Registracijos Nr.“, 9 ir 10 laukelių.

Pavyzdys

Mokestį išskaičiuojantis asmuo birželio mėnesį, norėdamas patikslinti sausio mėnesio Deklaraciją, Deklaracijos B priedą turi pateikti kartu su birželio mėnesio Deklaracija. Šių dviejų teikiamų formų (t.y. Deklaracijos B priedo, teikiamo tikslinant sausio mėnesio deklaraciją ir Deklaracijos, teikiamos už birželio mėnesį) 1, 2, 8, ,,Registracijos Nr.“, 9 ir 10 laukeliai turi sutapti.

78. Deklaracijos B priedo B1 laukelyje turi būti nurodomas eilutės, įrašomos į Deklaracijos B priedą, numeris. Kai pildoma daugiau negu vienas Deklaracijos B priedo lapas, eilučių numeracija Deklaracijos B priede ir kituose lapuose turi būti ištisinė (1, 2, 3 ir t. t.).

79. Deklaracijos B priedo B2 laukelyje nurodomas savivaldybės kodas, kai tikslinamas savivaldybės kodas, nurodytas pateiktos Deklaracijos 2 laukelyje.

80. Deklaracijos B priedo B3 laukelyje turi būti įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių išmokėtų išmokų perskaičiavimo rezultatas (t.y., tikslinamos ir patikslintos sumos skirtumas). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą nereikia rašyti pliuso ženklo. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 18 laukelio duomenys.

81. Deklaracijos B priedo B4 laukelyje turi būti įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, už išmokas, susijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, apskaičiuoto pajamų mokesčio, tenkančio išmokėtoms išmokoms iki tikslinamojo mėnesio 15 dienos (imtinai), perskaičiavimo rezultatas (t.y. skirtumas tarp tikslinamos ir patikslintos sumos). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą rašyti pliuso ženklo nereikia. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 19 laukelio duomenys.

82. Deklaracijos B priedo B5 laukelyje turi būti įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, už išmokas, susijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, išskaičiuoto pajamų mokesčio, tenkančio išmokėtoms išmokoms po tikslinamojo mėnesio 15 dienos iki paskutinės mėnesio dienos, perskaičiavimo rezultatas (t.y. skirtumas tarp tikslinamos ir patikslintos sumos). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą rašyti pliuso ženklo nereikia. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 20 laukelio duomenys.

83. Deklaracijos B priedo B6 laukelyje turi būti įrašomas laikotarpis, kurio Deklaracija tikslinama.
84. Deklaracijos B priedo B7 laukelyje turi būti įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių (neskaitant išmokų už gyventojų parduotą turtą) išmokėtų išmokų perskaičiavimo rezultatas (t.y. skirtumas tarp tikslinamos ir patikslintos sumos). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą rašyti pliuso ženklo nereikia. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 21 laukelio duomenys.

85. Deklaracijos B priedo B8 laukelyje įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, už išmokas, nesusijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (neskaitant išmokų už gyventojų parduotą turtą) išskaičiuoto pajamų mokesčio, tenkančio išmokėtoms išmokoms iki tikslinamojo mėnesio 15 dienos imtinai, perskaičiavimo rezultatas (t.y. skirtumas tarp tikslinamos ir patikslintos sumos). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą rašyti pliuso ženklo nereikia. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 22 laukelio duomenys.

86. Deklaracijos B priedo B9 laukelyje įrašomas to mėnesio, kurio Deklaracija yra tikslinama, už išmokas, nesusijusias su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais (neskaitant išmokų už gyventojų parduotą turtą) išskaičiuoto pajamų mokesčio, tenkančio išmokėtoms išmokoms po tikslinamojo mėnesio 15 dienos iki paskutinės mėnesio dienos, perskaičiavimo rezultatas (t.y. skirtumas tarp tikslinamos ir patikslintos sumos). Tikslinamą mėnesį deklaruota per didelė suma įrašoma su minuso ženklu. Jeigu tikslinamą mėnesį buvo deklaruota per maža suma, tikslinant Deklaraciją prieš sumą rašyti pliuso ženklo nereikia. Šis laukelis pildomas, kai tikslinami Deklaracijos 23 laukelio duomenys.

VIII. DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

87. Remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 24 str. 2 dalimi, kiekvieno mokestinio laikotarpio mėnesio Deklaracijos mokesčių administratoriui turi būti pateikiamos iki kito mėnesio 15 dienos.
88. Deklaracijos pateikiamos tai AVMI, kurios veiklos teritorijoje mokesčių mokėtoju yra registruotas Lietuvos vienetas arba užsienio vieneto nuolatinė buveinė Lietuvoje, arba nuolatinis Lietuvos gyventojas, arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualią veiklą per nuolatinę bazę Lietuvoje.
89. Deklaracijos gavimo AVMI data laikoma ta data, kurią Deklaracijas priimantis AVMI darbuotojas pažymi Deklaracijoje. Kai Deklaracija atsiunčiama paštu, šios Deklaracijos gavimo data yra jos išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal pašto antspaudą.
90. Deklaracija AVMI gali būti pateikta tokiais būdais:
90.1. betarpiškai įteikta AVMI darbuotojui;
90.2. įmesta į AVMI patalpose specialiai tam skirtą dėžę;
90.3. atsiųsta paštu;
90.4. atsiųsta elektroniniu būdu VMI prie FM nustatytu formatu ir būdais.
90. Mokestį išskaičiuojantis asmuo, turintis struktūrinių padalinių kitų savivaldybių teritorijose, privalo pateikti vieną bendrą Deklaraciją, A, B ir U priedus.
91. AVMI turi būti pateikiamas vienas užpildytas Deklaracijos egzempliorius. Jeigu mokestį išskaičiuojančiam asmeniui yra reikalingas pateiktos Deklaracijos egzempliorius su žyma apie jos pateikimą AVMI, tai AVMI jis turi pateikti du Deklaracijos egzempliorius, vienas iš kurių su AVMI gavimo žyma grąžinamas Deklaracijos pateikėjui.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

92. Deklaracijų blankus išduoda AVMI teritoriniai skyriai.
93. Mokestį išskaičiuojantis asmuo, kuriam nustatyta prievolė teikti Deklaraciją, pateikęs Deklaraciją pavėluotai, iš viso jos nepateikęs arba į Deklaraciją įrašęs neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Leave a Comment