Mikroekonomikos egzamino testas

variantas
1. Ar gali prekės kainos augimas sąlygoti šios prekės paklausos augimą.
a) ne, kadangi tai prieštarauja paklausos dėsniui
b) taip, jeigu tai normali prekė.
c) Taip, jeigu tai žemesnė prekė ir išlaidos šiai prekei sudaro pagrindinę dalį vartotojo biudžeto.
d) Taip, jeigu ta prekė neskirta vartotojui.

2. Jeigu sumažėjus vienos prekės kainai 2 procentais, kitos prekės paklausa sumažėjo 3 procentais, tai liudija kad:
a) paklausos elastingumo kainai koeficientas yra teigiamas
b) paklausos elastingumo kainai koeficientas didesnis už 1
c) kryžminis paklausos elastingumo koeficientas didesnis už 1
d) kryžminis paklausos elastingumo koeficientas mažesnis už 1

3. Technologijos tobulinimas pastums:
a) Paklausos kreivę į dešinę
b) Paklausos kreivę į kairę
c) Pasiūlos kreivę į dešinę
d) Pasiūlos kreivę į kairę
e) Rinkos pusiausvyros tašką aukštyn.

4. Jeigu prekės pasiūla neelastinga ir paklausa mažėja, tai bendrosios pardavėjo pajamos
a) auga
b) mažėja
c) mažėja, jeigu paklausa elastinga
d) mažėja, jeigu paklausa neelastinga
e) nesikeičia

5. Biudžeto apribojimas rodo:
a) galimas maksimalias vartotojo pajamas
b) vartotojo biudžeto paskirstymo tarp įvairių prekių proporciją
c) visus prekių rinkinius, kurios vartotojas gali nusipirkti už savo pajamas
d) prekių kainas, kurios leidžia vartotojui išleisti visas savo pajamas

6. Ribinis gėrybės naudingumas tai yra:
a) maksimaliai prieinamo gerybės kiekio naudingumas
b) maksimalus naudingumas, kuri gaus vartotojas jeigu visas savo pajamas išleis šiai gėrybei pirkti
c) bendro naudingumo prieaugis, suvartojant papildomą šios gėrybės vienetą.
d) Santykis tarp vartojamos gėrybės kiekio prieaugio ir vartotojo pajamų prieaugio

7. Ribinis gamybos veiksnio produktas tai:
a) maksimali gamybos apimtis, gauta panaudojant šį veiksnį
b) minimalus bendro produkto kiekis, jeigu šis gamybos veiksnys nenaudojamas
c) bendro produkto prieaugis, gautas panaudojant papildomą veiksnio vienetą.
d) bendro produkto prieaugis, gautas dėl gamybos veiksnio kainos sumažėjimo

8. Izokvanta – tai
a) gamybos apimčių, kurias galima pasiekti esant nustatytam kaštų dydžiui, aibė
b) visi gamybos veiksnių deriniai, kurie duoda vienodą produkcijos kiekį
c) gamybos veiksnių deriniai, kurių vertė yra vienoda.
d) gamybos apimčių, gautų naudojant ant įvairius gamybos veiksnių derinius, aibė

9. Jeigu firma padidino gamybos veiksnių kiekį 30 procentų, o gamybos apimtis padidėjo 22 procentais, tai reiškia kad:
a) stebimas teigiamas gamybos masto efektas
b) stebimas neigiamas gamybos masto efektas
c) veikia kintamojo gamybos veiksnio mažėjančio našumo dėsnis
d) firma minimizuoja nuostolius
e) firma gauna maksimalų pelną

10. Ekonominis pelnas – tai:
a) skirtumas tarp pajamų ir pastovių kaštų
b) skirtumas tarp pajamų ir kintamųjų kaštų
c) visų firmos pajamų suma
d) bendros firmos pajamos atėmus bendrus kaštus

11. Kuri sąlyga nebūdinga tobulai konkurencijai
a) ribinės pajamos lygios kainai
b) visos firmos gamina vienodos prekes
c) gamybos veiksniai visiškai mobilus
d) firmos prekės paklausos kreivė turi mažėjantį nuolydį
e) visi atsakymai neteisingi

12. Natūrali monopolija atsiranda kaip pasekmė
a) valstybės privilegijų
b) unikalių gamtos išteklių nuosavybės
c) teigiamo gamybos masto efekto
d) unikalių gaminių patentų ir licencijų

13. Jeigu jūsų firma mažina kainą ir konkurentai taip pat mažina kainą, bet jeigu jūs pakelsite kainą, konkurentai neseks jūsų pavyzdžiu, tai reiškia kad jūsų firma:
a) susidūrė su rimta konkurencija
b) turi laužtą paklausos kreivę
c) yra kainų lyderis oligopolijos rinkoje
d) yra efektyviausia šakoje
e) viena iš konkuruojančių firmų šakoje

14. Ribinio gamybos veiksnio produkto piniginė išraiška tai:
a) paskutinio pagaminto produkto pardavimo kaina
b) bendrų pajamų pasikeitimas panaudojant papildomą gamybos veiksnio vienetą
c) gamybos apimties pasikeitimas panaudojant papildomą gamybos veiksnio vienetą
d) negali būti apibrėžtos tobulos konkurencijos sąlygomis
e) negali būti apibrėžtas monopolijos sąlygomis

15. Visos Parėto optimalumo sąlygos pasiekiamos tik esant;
a) reguliuojamai monopolijai
b) tobulai konkurencijai
c) monopolinėj konkurencijai
d) oligopolijai
e) monopsonijai

II variantas

1. Augant vienos prekės kainai kitos prekės, papildančios šią prekę
a) išaugs
b) sumažės
c) nepasikeis
d) gali išaugt, bet gali ir sumažėti

2. Jeigu bet koks prekės kiekis parduodamas vienoda kaina, tai šios prekės apklausa:
a) elastinga
b) neelastinga
c) visiškai elastinga
d) visiškai neelastinga
e) vienetinio elastingumo

3. Mažėjant kainai ir augant paklausai, esant tiesiai paklausos funkcijai:
a) bendros firmos pajamos auga iki paklausos kreivės vidurio, o paskui mažėja.
b) Paklausos elastingumas pajamoms mažėja
c) Paklausos dėsnis neveikia
d) Elastingumo koeficientas nesikeičia

4. Kaip pasikeis biudžetinio apribojimo tiesė, jeigu vienos prekės kaina išaugs:
a) pasistums lygiagrečiai į dešinę
b) pasisuks arčiau koordinačių pradžios (nulio)
c) pasisuks nuo koordinačių pradžios (nulio)
d) pasistums lygiagrečiai į kairę

5. Kuris iš šių teiginių yra neteisingas
a) kiekvienas abejingumo kreivės taškas parodo dvejų prekių rinkinį
b) kiekvienas biudžetinės tiesės taškas parodo dviejų prekių rinkinį
c) visi abejingumo kreivės taškai rodo vienodą vartotojų naudingumą
d) visi abejingumo kreivės taškai rodo vienodą vartotojo pajamų lygį.

6. Vartotojo pusiausvyra grafiškai atrodo kaip:
a) bet kuris biudžetinės tiesės ir abejingumo kreivės susikirtimo taškas
b) bet kuris aukščiausios abejingumo kreivės taškas
c) biudžetinės tiesės ir vienos iš abejingumo kreivių susilietimo taškas
d) bet kuris biudžetinės tiesės taškas

7. Vieno kintamojo gamybos funkcija
a) turi maksimumą
b) turi minimumą
c) visur auga
d) visur mažėja

8. Ribinė techninio keitimo norma(MRTS) rodo
a) kapitalo ir darbo santykį gaminant užduotą produkcijos kiekį
b) kapitalo prieaugį, reikalingą norint atleisti vieną darbininką
c) kapitalo ir darbo santykio pasikeitimą, keičiantis jų kainomis
d) kapitalo ir darbo santykį gaminant visus galimus produkcijos kiekius

9. Kuri iš išvardintų kreivių neturi minimumo taško
a) AVC
b) MC
c) ATC
d) AFC

10. Ekonominiai kaštai – tai
a) tiesioginiai ir netiesioginiai kaštai
b) tik tiesioginiai kaštai
c) tik netiesioginiai kaštai
d) tiesioginiai kaštai minus netiesioginiai

11. Ribinis gamybos veiksnio produktas tai:
a) maksimali gamybos apimtis, gauta panaudojant šį veiksnį
b) minimalus bendro produkto kiekis, jeigu šis gamybos veiksnys nenaudojamas
c) bendro produkto prieaugis, gautas panaudojant papildomą veiksnio vienetą.
d) bendro produkto prieaugis, gautas dėl gamybos veiksnio kainos sumažėjimo

12. Ilgajame laikotarpyje tobulos konkurencijos rinkoje firmos
a) gauna ekonominį pelną
b) negauna ekonominio pelno
c) kai kurios firmos gauna pelną o kitos ne.
d) ilgajame laikotarpyje pelnas nėra firmos tikslas

13. Tam kad maksimizuoti pelną, monopolija pasirenka gamybos apimtį taip kad
a) ribiniai kaštai atitiktų gaminio kainai
b) ribiniai kaštai būtų lygūs bendriesiems kaštams
c) ribiniai kaštai būtų lygūs ribinėms pajamoms
d) ribinės pajamos būtų lygios bendriesiems kaštams
e) vidiniai kaštai būtų lygūs gaminio kainai

14. Perėjimas nuo konkurencijos prie monopolijos visada sąlygoja:
a) kainų mažėjimą ir gamybos augimą
b) kainų augimą ir gamybos mažėjimą
c) kainų augimą ir gamybos augimą
d) kainų mažėjimą ir gamybos mažėjimą

15. “Laužta” paklausos kreivė būtinai reiškia kad:
a) ribinės pajamos lūžio taške keičiasi šuoliu
b) ribiniai kaštai lūžio taške keičiasi šuoliu
c) prekės kaina neviršija ribinių pajamų
d) firmos veikla nėra optimizuota
e) egzistuoja slaptas susitarimas dėl kainų ir kvotų.

III variantas

1. pasiūlos augimas atsiradus naujoms firmoms – gamintojoms įtakoja
a) paklausos augimą
b) rinkos pasiūlos kreivės postūmį į dešinę.
c) Gamybos galimybių kreivės postūmį į dešinę
d) Kainos augimą

2. Kaip pasikeis firmos pajamos augant kainai, jeigu paklausos elastingumas kainai didesnis už 1/
a) sumažės
b) išaugs
c) nepasikeis
d) pajamos ne surištos su paklausos elastingumu

3. Jeigu prekės X ir Y yra pakaitalai, tai prekės X kainos augimas sąlygos
a) prekės Y paklausos sumažėjimą
b) prekės Y paklausos augimą
c) prekės Y paklausa nepasikeis
d) prekės Y paklausa nesurišta su prekės X kainos pokyčiais.

4. Kuo galima paaiškinti prekės A paklausos kreivės postūmį
a) prekės A pasiūlos augimu
b) vartotojų pirmenybių pasikeitimu
c) prekės A kainos mažėjimu
d) prekės A kainos augimu
e) išteklių, reikalingų prekės A gamybai, kainų augimu

5. Jeigu 5% kainos sumažėjimas mažina pasiūlos apimtį 8% tai tokia pasiūla
a) neelastinga
b) vienetinio elastingumo
c) elastinga
d) visiškai elastinga
e) visiškai neelastinga

6. Prekės X į prekę Y ribinė keitimo norma (MRS) rodo:
a) prekės X didžiausią kiekį, kuri vartotojas gali įsigyti, jeigu prekės Y kaina sumažės 1Lt
b) prekių X ir Y vartojimo santykinį pasikeitimą kai keičiasi šių prekių kainos
c) prekės X kiekį, kurį vartotojas sutiks mainyti į prekės Y papildomą vienetą.
d) Visi atsakymai yra neteisingi

7. Kaip pasikeis biudžetinio apribojimo tiesė, jeigu vartotojo pajamos sumažės
a) lygiagrečiai pasistums į dešinę
b) pasisuks į vidų
c) pasisuks į išorę
d) pasistums į kairę

8. Tarkim, kad vartotojo pajamos 8 Lt.Prekė A kainuoja 1Lt, o prekė B – 0,5Lt. Kuris prekių rinkinis priklauso biudžeto apribojimui.
a) 8A ir 1B
b) 4A ir 1B
c) 6A ir 6B
d) 5A ir 6B
e) 4A ir 4B

9. Izokostė – tai yra
a) gamybos apimčių aibė, kurią galima pagaminti esant užduotiems gamybos kaštams
b) visi gamybos veiksnių deriniai, kurie leidžia pagaminti vienodą produkcijos kiekį
c) visi gamybos veiksnių deriniai, kurių vertė vienoda.
d) Gamybos apimčių, gautų naudojant įvairius gamybos veiksnių derinius. Aibė

10. Jeigu firma didina gamybos veiksnių sąnaudas 10% , o gamybos apimtys išauga 15% tai reiškia kad.
a) gamybos masto efektas yra teigiamas
b) gamybos masto efektas yra neigiamas
c) gamybos masto efektas yra neutralus
d) veikai mažėjančio našumo dėsnis

11. firma tobulos konkurencijos rinkoje trumpajame laikotarpyje sustabdys gamybą, jeigu
a) bendros pajamos neviršija bendrų kaštų
b) kaina mažesnė už vidutinius kaštus
c) ribiniai kaštai viršija vidinius
d) kaina mažesnė, negu vidutiniai kintamieji kaštai

12. Monopolijos sąlygomis
a) paklausa neelastinga
b) kaina visada didesnė už vidutinius kaštus
c) ribinės pajamos lygios kainai
d) kaina didesnė nei ribinės pajamos

13. Maksimizuojanti pelną monopolija mažins kainas, jeigu
a) vidutiniai kaštai mažėja
b) išlaidos reklamai auga
c) ribinės pajamos viršija ribinius kaštus
d) ribinės pajamos lygios kintamiesiems kaštams
e) visi atsakymai neteisingi

14. Monopolinė konkurencija tai tokia rinka kur reikia
a) daug firmų gaminančių vienodus produktus
b) daug firmų gaminančių diferencijuotus produktus
c) kelios konkuruojančios firmos
d) tik viena didelė firma
e) tik vienas didelis pirkėjas

15. Jeigu dviejų prekių ribinės keitimo normos (MRS) dviejų vartotojų yra skirtingos, tai reiškia kad:
a) vienas vartotojas gali pagerinti savo padėtį ( vartojimo naudingumą) nebloginant kito vartotojo padėties
b) abu vartotojai gali pagerinti savo padėtį nebloginant kitų vartotojų padėties
c) niekas negali pagerinti savo padėties nebloginant kitų padėties
d) visi atsakymai yra neteisingi