Mikroekonomikos egzamino testas

variantas1. Ar gali prekės kainos augimas sąlygoti šios prekės paklausos augimą.a) ne, kadangi tai prieštarauja paklausos dėsniuib) taip, jeigu tai normali prekė.c) Taip, jeigu tai žemesnė prekė ir išlaidos šiai prekei sudaro pagrindinę dalį vartotojo biudžeto.d) Taip, jeigu ta prekė neskirta vartotojui.

2. Jeigu sumažėjus vienos prekės kainai 2 procentais, kitos prekės paklausa sumažėjo 3 procentais, tai liudija kad:a) paklausos elastingumo kainai koeficientas yra teigiamasb) paklausos elastingumo kainai koeficientas didesnis už 1c) kryžminis paklausos elastingumo koeficientas didesnis už 1d) kryžminis paklausos elastingumo koeficientas mažesnis už 1

3. Technologijos tobulinimas pastums:a) Paklausos kreivę į dešinęb) Paklausos kreivę į kairęc) Pasiūlos kreivę į dešinęd) Pasiūlos kreivę į kairęe) Rinkos pusiausvyros tašką aukštyn.

4. Jeigu prekės pasiūla neelastinga ir paklausa mažėja, tai bendrosios pardavėjo pajamosa) augab) mažėjac) mažėja, jeigu paklausa elastingad) mažėja, jeigu paklausa neelastingae) nesikeičia

5. Biudžeto apribojimas rodo:a) galimas maksimalias vartotojo pajamasb) vartotojo biudžeto paskirstymo tarp įvairių prekių proporcijąc) visus prekių rinkinius, kurios vartotojas gali nusipirkti už savo pajamasd) prekių kainas, kurios leidžia vartotojui išleisti visas savo pajamas

6. Ribinis gėrybės naudingumas tai yra:a) maksimaliai prieinamo gerybės kiekio naudingumasb) maksimalus naudingumas, kuri gaus vartotojas jeigu visas savo pajamas išleis šiai gėrybei pirktic) bendro naudingumo prieaugis, suvartojant papildomą šios gėrybės vienetą.d) Santykis tarp vartojamos gėrybės kiekio prieaugio ir vartotojo pajamų prieaugio

7. Ribinis gamybos veiksnio produktas tai:a) maksimali gamybos apimtis, gauta panaudojant šį veiksnįb) minimalus bendro produkto kiekis, jeigu šis gamybos veiksnys nenaudojamasc) bendro produkto prieaugis, gautas panaudojant papildomą veiksnio vienetą.d) bendro produkto prieaugis, gautas dėl gamybos veiksnio kainos sumažėjimo

8. Izokvanta – taia) gamybos apimčių, kurias galima pasiekti esant nustatytam kaštų dydžiui, aibėb) visi gamybos veiksnių deriniai, kurie duoda vienodą produkcijos kiekįc) gamybos veiksnių deriniai, kurių vertė yra vienoda.d) gamybos apimčių, gautų naudojant ant įvairius gamybos veiksnių derinius, aibė

9. Jeigu firma padidino gamybos veiksnių kiekį 30 procentų, o gamybos apimtis padidėjo 22 procentais, tai reiškia kad:a) stebimas teigiamas gamybos masto efektasb) stebimas neigiamas gamybos masto efektasc) veikia kintamojo gamybos veiksnio mažėjančio našumo dėsnisd) firma minimizuoja nuostolius e) firma gauna maksimalų pelną

10. Ekonominis pelnas – tai:a) skirtumas tarp pajamų ir pastovių kaštųb) skirtumas tarp pajamų ir kintamųjų kaštųc) visų firmos pajamų sumad) bendros firmos pajamos atėmus bendrus kaštus

11. Kuri sąlyga nebūdinga tobulai konkurencijaia) ribinės pajamos lygios kainaib) visos firmos gamina vienodos prekesc) gamybos veiksniai visiškai mobilusd) firmos prekės paklausos kreivė turi mažėjantį nuolydįe) visi atsakymai neteisingi

12. Natūrali monopolija atsiranda kaip pasekmėa) valstybės privilegijųb) unikalių gamtos išteklių nuosavybėsc) teigiamo gamybos masto efektod) unikalių gaminių patentų ir licencijų

13. Jeigu jūsų firma mažina kainą ir konkurentai taip pat mažina kainą, bet jeigu jūs pakelsite kainą, konkurentai neseks jūsų pavyzdžiu, tai reiškia kad jūsų firma:a) susidūrė su rimta konkurencijab) turi laužtą paklausos kreivęc) yra kainų lyderis oligopolijos rinkojed) yra efektyviausia šakojee) viena iš konkuruojančių firmų šakoje

14. Ribinio gamybos veiksnio produkto piniginė išraiška tai:a) paskutinio pagaminto produkto pardavimo kainab) bendrų pajamų pasikeitimas panaudojant papildomą gamybos veiksnio vienetąc) gamybos apimties pasikeitimas panaudojant papildomą gamybos veiksnio vienetąd) negali būti apibrėžtos tobulos konkurencijos sąlygomis

e) negali būti apibrėžtas monopolijos sąlygomis

15. Visos Parėto optimalumo sąlygos pasiekiamos tik esant;a) reguliuojamai monopolijaib) tobulai konkurencijaic) monopolinėj konkurencijaid) oligopolijaie) monopsonijai

II variantas

1. Augant vienos prekės kainai kitos prekės, papildančios šią prekęa) išaugsb) sumažėsc) nepasikeisd) gali išaugt, bet gali ir sumažėti

2. Jeigu bet koks prekės kiekis parduodamas vienoda kaina, tai šios prekės apklausa:a) elastingab) neelastingac) visiškai elastingad) visiškai neelastingae) vienetinio elastingumo

3. Mažėjant kainai ir augant paklausai, esant tiesiai paklausos funkcijai:a) bendros firmos pajamos auga iki paklausos kreivės vidurio, o paskui mažėja.b) Paklausos elastingumas pajamoms mažėjac) Paklausos dėsnis neveikiad) Elastingumo koeficientas nesikeičia

4. Kaip pasikeis biudžetinio apribojimo tiesė, jeigu vienos prekės kaina išaugs:a) pasistums lygiagrečiai į dešinęb) pasisuks arčiau koordinačių pradžios (nulio)c) pasisuks nuo koordinačių pradžios (nulio)d) pasistums lygiagrečiai į kairę

5. Kuris iš šių teiginių yra neteisingasa) kiekvienas abejingumo kreivės taškas parodo dvejų prekių rinkinįb) kiekvienas biudžetinės tiesės taškas parodo dviejų prekių rinkinįc) visi abejingumo kreivės taškai rodo vienodą vartotojų naudingumąd) visi abejingumo kreivės taškai rodo vienodą vartotojo pajamų lygį.

6. Vartotojo pusiausvyra grafiškai atrodo kaip:a) bet kuris biudžetinės tiesės ir abejingumo kreivės susikirtimo taškasb) bet kuris aukščiausios abejingumo kreivės taškasc) biudžetinės tiesės ir vienos iš abejingumo kreivių susilietimo taškasd) bet kuris biudžetinės tiesės taškas

7. Vieno kintamojo gamybos funkcijaa) turi maksimumąb) turi minimumąc) visur augad) visur mažėja

8. Ribinė techninio keitimo norma(MRTS) rodo

a) kapitalo ir darbo santykį gaminant užduotą produkcijos kiekįb) kapitalo prieaugį, reikalingą norint atleisti vieną darbininkąc) kapitalo ir darbo santykio pasikeitimą, keičiantis jų kainomisd) kapitalo ir darbo santykį gaminant visus galimus produkcijos kiekius

9. Kuri iš išvardintų kreivių neturi minimumo taškoa) AVCb) MCc) ATCd) AFC

10. Ekonominiai kaštai – taia) tiesioginiai ir netiesioginiai kaštaib) tik tiesioginiai kaštaic) tik netiesioginiai kaštaid) tiesioginiai kaštai minus netiesioginiai

11. Ribinis gamybos veiksnio produktas tai:a) maksimali gamybos apimtis, gauta panaudojant šį veiksnįb) minimalus bendro produkto kiekis, jeigu šis gamybos veiksnys nenaudojamasc) bendro produkto prieaugis, gautas panaudojant papildomą veiksnio vienetą.d) bendro produkto prieaugis, gautas dėl gamybos veiksnio kainos sumažėjimo

12. Ilgajame laikotarpyje tobulos konkurencijos rinkoje firmosa) gauna ekonominį pelnąb) negauna ekonominio pelnoc) kai kurios firmos gauna pelną o kitos ne.d) ilgajame laikotarpyje pelnas nėra firmos tikslas

13. Tam kad maksimizuoti pelną, monopolija pasirenka gamybos apimtį taip kada) ribiniai kaštai atitiktų gaminio kainai b) ribiniai kaštai būtų lygūs bendriesiems kaštamsc) ribiniai kaštai būtų lygūs ribinėms pajamomsd) ribinės pajamos būtų lygios bendriesiems kaštamse) vidiniai kaštai būtų lygūs gaminio kainai

14. Perėjimas nuo konkurencijos prie monopolijos visada sąlygoja:a) kainų mažėjimą ir gamybos augimąb) kainų augimą ir gamybos mažėjimąc) kainų augimą ir gamybos augimąd) kainų mažėjimą ir gamybos mažėjimą

15. “Laužta” paklausos kreivė būtinai reiškia kad:a) ribinės pajamos lūžio taške keičiasi šuoliub) ribiniai kaštai lūžio taške keičiasi šuoliuc) prekės kaina neviršija ribinių pajamųd) firmos veikla nėra optimizuotae) egzistuoja slaptas susitarimas dėl kainų ir kvotų.

III variantas

1. pasiūlos augimas atsiradus naujoms firmoms – gamintojoms įtakojaa) paklausos augimąb) rinkos pasiūlos kreivės postūmį į dešinę.c) Gamybos galimybių kreivės postūmį į dešinęd) Kainos augimą

2. Kaip pasikeis firmos pajamos augant kainai, jeigu paklausos elastingumas kainai didesnis už 1/a) sumažėsb) išaugsc) nepasikeisd) pajamos ne surištos su paklausos elastingumu

3. Jeigu prekės X ir Y yra pakaitalai, tai prekės X kainos augimas sąlygosa) prekės Y paklausos sumažėjimąb) prekės Y paklausos augimąc) prekės Y paklausa nepasikeisd) prekės Y paklausa nesurišta su prekės X kainos pokyčiais.

4. Kuo galima paaiškinti prekės A paklausos kreivės postūmįa) prekės A pasiūlos augimub) vartotojų pirmenybių pasikeitimuc) prekės A kainos mažėjimud) prekės A kainos augimue) išteklių, reikalingų prekės A gamybai, kainų augimu

5. Jeigu 5% kainos sumažėjimas mažina pasiūlos apimtį 8% tai tokia pasiūlaa) neelastingab) vienetinio elastingumoc) elastingad) visiškai elastingae) visiškai neelastinga

6. Prekės X į prekę Y ribinė keitimo norma (MRS) rodo:a) prekės X didžiausią kiekį, kuri vartotojas gali įsigyti, jeigu prekės Y kaina sumažės 1Ltb) prekių X ir Y vartojimo santykinį pasikeitimą kai keičiasi šių prekių kainosc) prekės X kiekį, kurį vartotojas sutiks mainyti į prekės Y papildomą vienetą.d) Visi atsakymai yra neteisingi

7. Kaip pasikeis biudžetinio apribojimo tiesė, jeigu vartotojo pajamos sumažėsa) lygiagrečiai pasistums į dešinęb) pasisuks į vidų c) pasisuks į išoręd) pasistums į kairę

8. Tarkim, kad vartotojo pajamos 8 Lt.Prekė A kainuoja 1Lt, o prekė B – 0,5Lt. Kuris prekių rinkinis priklauso biudžeto apribojimui.a) 8A ir 1Bb) 4A ir 1B

c) 6A ir 6Bd) 5A ir 6Be) 4A ir 4B

9. Izokostė – tai yraa) gamybos apimčių aibė, kurią galima pagaminti esant užduotiems gamybos kaštamsb) visi gamybos veiksnių deriniai, kurie leidžia pagaminti vienodą produkcijos kiekįc) visi gamybos veiksnių deriniai, kurių vertė vienoda.d) Gamybos apimčių, gautų naudojant įvairius gamybos veiksnių derinius. Aibė

10. Jeigu firma didina gamybos veiksnių sąnaudas 10% , o gamybos apimtys išauga 15% tai reiškia kad.a) gamybos masto efektas yra teigiamasb) gamybos masto efektas yra neigiamasc) gamybos masto efektas yra neutralusd) veikai mažėjančio našumo dėsnis

11. firma tobulos konkurencijos rinkoje trumpajame laikotarpyje sustabdys gamybą, jeigua) bendros pajamos neviršija bendrų kaštųb) kaina mažesnė už vidutinius kaštusc) ribiniai kaštai viršija vidiniusd) kaina mažesnė, negu vidutiniai kintamieji kaštai

12. Monopolijos sąlygomisa) paklausa neelastingab) kaina visada didesnė už vidutinius kaštusc) ribinės pajamos lygios kainaid) kaina didesnė nei ribinės pajamos

13. Maksimizuojanti pelną monopolija mažins kainas, jeigua) vidutiniai kaštai mažėjab) išlaidos reklamai augac) ribinės pajamos viršija ribinius kaštusd) ribinės pajamos lygios kintamiesiems kaštamse) visi atsakymai neteisingi

14. Monopolinė konkurencija tai tokia rinka kur reikiaa) daug firmų gaminančių vienodus produktusb) daug firmų gaminančių diferencijuotus produktusc) kelios konkuruojančios firmosd) tik viena didelė firmae) tik vienas didelis pirkėjas

15. Jeigu dviejų prekių ribinės keitimo normos (MRS) dviejų vartotojų yra skirtingos, tai reiškia kad:a) vienas vartotojas gali pagerinti savo padėtį ( vartojimo naudingumą) nebloginant kito vartotojo padėtiesb) abu vartotojai gali pagerinti savo padėtį nebloginant kitų vartotojų padėtiesc) niekas negali pagerinti savo padėties nebloginant kitų padėties

d) visi atsakymai yra neteisingi