Mikroekonamika

1. Kas trumpuoju laikotarpiu lemia pusiausvyros kainą ir kiekį tobulosios konkurencijos firmoje? Ar ekonominis pelnas teigiamas, ar neigiamas?

Nė vienas iš pardavėjų ar pirkėjų, tobuloje konkurencijoje, negali paveikti laisvos rinkos kainų. Įmonė gali parduoti bet kokį pagamintą prekių kiekį nekeisdama jų kainos. Atskiros firmos atžvilgiu, paklausa yra absoliučiai elastinga, tačiau visų tam tikros šakos gamintojų pasiūla ir vatrtotojų paklausa formuoja gamybos apimtis. Jų santykis ir nulemia kokia kaina bus parduodami produktai.
Trumpuoju laikotarpiu tobulos konkurencijos firmoje ekonominis pelnas gali būti teigiamas arba minimizuoti ekonominiai nuostoliai, t.y., kai pardavimų kaina padengia dalį fiksuotų kaštų.

2. Firma parinko norimą gaminti prekių kiekį. Firmos kaštai pateikti lentelėje.

Ilgojo laikotarpio vidutiniai kaštai 24 Lt
Trumpojo laikotarpio vidutiniai pastovieji kaštai 11 Lt
Trumpojo laikotarpio vidutiniai kintamieji kaštai 22 Lt
Trumpojo laikotarpio vidutiniai bendrieji kaštai 33 Lt

Lentelėje pažymėkite firmos sprendimus trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu, kai kaina lygi 20 Lt, 23 Lt, 30 Lt, 33 lt.

Norint sužinoti sprendimą trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu reikia apskaičiuoti pelną.
Trumpuoju laikotarpiu gauname tokias pelno reikšmes:
kai P= 20 lt., ∏= 20 – 33= -13 (Šiuo atveju firmos nuostoliai didesni nei pastovus kaštai, todėl veikla bus nutraukta)
kai P= 23 lt., ∏= 23 – 33= -10 ( Šiuo atveju veikla bus vykdoma, kadangi nuostoliai yra mažesni už vid. pastoviuosius kaštus)
kai P= 30 lt., ∏= 30 – 33= – 3
kai P= 33 lt., ∏= 33 – 33= 0 (Kai firma pasirenka optimalią gamybos apimtį QE , pelno nuostoliai lygūs nuliui)

Ilguoju laikotarpiu gauname tokias pelno reikšmes:
kai P= 20 lt., ∏= 20 – 24= -4 (Kadangi ilguoju laikotarpiu visi firmos kaštai yra kintami, tai kai tik gaminti yra nuostolinga-nutraukiama veikla)
kai P= 23 lt., ∏= 23 – 24= -1
kai P= 30 lt., ∏= 30 – 24= 6
kai P= 33 lt., ∏= 33 – 24= 9
Čia P- yra kaina, o ∏-pelnas
Sprendimas trumpuoju laikotarpiu Sprendimas ilguoju laikotarpiu
Kaina, Lt Gamina ir gauna pelną Gamina, patirdama nuostolius Nutraukia veiklą Gamina ir gauna pelną Gamina, patirdama nuostolius Nutraukia veiklą
20 +(-13) + +(-4) +
23 +(-10) +(-1) +
30 +(- 3) +(6)
33 0 +(9)

3. Kaip monopolija ekonomikoje perskirsto pajamas?
Kai monopolizuojama tobulos konkurencijos pramonė, vartotojas turės nuostolių, o monopolizuoti gamintojai- naudos. Kaina, kuria sumoka vartotojai ir kuri atitenka gamintojams, padidėja. Įvyksta vartotojo pajamų perskirstymas gamintojui. Taigi gamintojai monopolistai gauna didesnį pelaną, tuo tarpu vartotojai šios sumos netenka.

4. Paveiksle (priede) pateiktos firmos paklausos (D), ribinių pajamų (RP), ribinių kaštų (RK) ir vidutinių kaštų (VK) kreivės.
A) Kokia didžiausia kaina, kurią gali nustatyti monopolistas, norėdamas padengti bendruosius kaštus?
B) Kokia mažiausia kaina, kurią gali nustatyti monopolistas, norėdamas padengti bendruosius kaštus nesusidarant perteklinei paklausai?
C) Kokia kaina monopolistas parduos produktą?
D) Kokie yra vidutiniai kaštai esant šiai kainai?
E) Kokia monopolisto pusiausvyros gamybos apimtis?
F) Kokį maksimalų produkcijos kiekį gamindamas monopolistas dar gali padengti kaštus?

A) kaina A
B) kaina D
C) kaina B
D) kaštai C
E) kiekis Z
G) kiekį W

5. Paaiškinkite pagrindines oligopolijų susidarymo priežastis.
Kai veiklos srityjedominuoja keletas firmų, o naujiems konkurentams patekti į rinką yra klūčių, tuomet susidaro oligopolinė rinka.
Pagrindinės priežastys są lygojančios kelių didelių firmų dominavima šakoje yra:
I) Kaštai. Atsiranda natūrali oligopolija. Individualių firmų kaštai sumažėja tiek, kad kelios tokios firmos gali pagaminti visą parduodamos produkcijos kiekį mažiausiais vidutiniais kaštais.
II) Siekimas įgyti didesnę rinkos galią. Firmos didėja pajunkdamos savo konkurentus, arba pašalindamos juos iš savo šakos. Norėdami išstumti iš rinkos konkurentus ir įgyti galimybę pakelti prekių kainas oligopolistai stengiasi didinti gamybos apimtį. Dažniausiai konkuruojama atnaujinant produktus (ar pakuotę), gerinant jų kokybę, reklama.
III) Rinka apsaugota nuo naujų firmų įėjimo. Kliūtys:
a) Naturalios- susijusios su gamybos masto ekonomija.
b) Firmų sukurtos klūtys:
1.) produkto diferenciacija-gamina kelis tos pačios prekės modelius, skirtus įvairioms vartotojų grupėms.
2.) reklama- didina reklamos išlaidas. Naujų firmų gamybinės apimtys nedidelės, dėl to joms didinti reklamos išlaidas yra nuostolinga (labai padidėja VBK).
3.) kaina- vyraujančios šakoje firmos, įėjus į šaką naujai firmai, gali sumažinti kainas ir jas laikyti tokiame lygyjetol, kol naujoji firma bankrutuos.

6. Lentelėje pateiktos atskirų firmų užimamos rinkos dalys dviejose skirtingose rinkose. Kiekvienoje rinkoje veikia po keturias firmas.

Pirmoji rinka Antroji rinka
Firma Rinkos dalis Firma Rinkos dalis
A 25% E 94%
B 25% F 2%
C 25% G 2%
D 25% H 2%

A) Kokia yra keturių firmų koncentracijos norma:
a) pirmojoje rinkoje?
b) antrojoje rinkoje?
B) Koks yra Herfindahl-Hirschman indeksas (HHI):
a) pirmojoje rinkoje?
b) antrojoje rinkoje?
C) Ar turima rinkos galia vienoda abiejose rinkose? Kodėl taip arba kodėl ne?
A) Kadangi dviejose rinkose H>1800, tai vyrauja aukšta koncentracijos norma.
B) 1. H=252+252+252+252=625*4=2500
2. H=942+22+22+22=8836+12=8848
H-Hrfindalo indeksas, juo nustatome rinkos koeficientą.
S-tai yra firmos dalis rinkoje procentais. (H=S12+S22+…Sn2)
C) Rinkos galia nevienoda abejose rinkose. Antroje rinkoje sprendžiant pagal Herfindalo indeksą daugiau dominuoja viena firma (94%), todėl ji yra daugiau monopolinė rinka.

7. Kokiu mastu ir kaip produktų įvairovė atsveria nuostolius, susijusius su nepakankamu gamybinių pajėgumų panaudojimu monopolinės konkurencijos rinkoje?
Monopolinės konkurencijos rinkoje produktų įvairovė atsveria nuostolius patirtus dėl nepakankamų gamybinių pajėgumų, nes suteikia vartotojams tam tikrų pranašumų, kaip pasirinkimo diapazono plitimais. Vartotojų skonių geresnis tenkinimas. Tačiau šį produktų įvairovės asortimento mastas neturi būti labai didelis, kadangi po to sudaro jau ir nepatogumų, kaip sunkiau išsirinkti norimą prekę, pats prekės išsirinkimas atima daugiau laiko.

8. Monopolinės konkurencijos firma gamina tiek produktų, kad trumpojo laikotarpio vidutiniai bendrieji kaštai yra 7 Lt, produkto kaina – 5 Lt, ribinės pajamos ir ribiniai kaštai sutampa ir yra 3 Lt. Firma trumpuoju laikotarpiu (parinkite ir pakomentuokite teisingą atsakymą:
a) patiria nuostolius,
b) gauna pelną,
c) padengia kaštus,
d) gamina neefektyvų produkcijos kiekį.

ATC
P, ATC MC

AC 7- NUOSTOLIS
6-
5- D
PE 4-
3-
2- E
1- MR

QE Q

MC=MR = 3 lt.
P = 5 lt.
ATC = 7 lt

Monopolinės konkurencijos firma trumpuoju laikotarpiu turi tenkinti lygybę MC=MR, kaip ir duota sąlygoje MC= MR= 3 lt. Tokiu atveju firma prekės vienetui gauna P – ATC pelną. Jeigu kaina yra mažesnė už vidutinius kaštus ( P- ATC = 5 – 7 = -2), esant gamybos apimčiai, kai MR=MC, tai firma patiria nuostolius.

Atsakymai:
a)- patiria nuostolius
c) ir d) variantai negalimi, nes firma dirba monopolinės rinkos sąlygomis, kur gali gauti pelną arba nuostolį.