Marketinko aplinka

MARKETINGO APLINKA

Marketingo aplinką sudaro ,,nekontroliuojamų“ jėgų visuma, kurią turėdamos omenyje įmonės turi kurti savo marketingo planus. Kitaip tariant, įmonės marketingo aplinka – tai aktyvių subjektų ir jėgų visuma, veikianti už įmonės ribų ir turinti įtakos marketingo tarnybos galimybėms užmegzti ir palaikyti sėkmingo bendradarbiavimo ryšius su tiksliniais klientais.

Marketingo aplinką sudaro mikroaplinka ir makroaplinka. Mikroaplinką sudaro jėgos, tiesiogiai susijusios su pačia įmone ir jos galimybėmis aptarnauti klientūrai, t.y. tiekėjai, marketingo tarpininkai, klientai, konkurentai ir kontaktinės auditorijos. Mikroaplinką sudaro platesnio socialinio pobūdžio mikroaplinką veikiančios jėėgos,- demografiniai, ekonominiai, gamtiniai, techniniai, politiniai ir kultūriniai faktoriai.

Įmonės marketingo mikroaplinka

Svarbiausias kiekvienos įmonės uždavinys yra patenkinti tam tikrus pasirinktų tikslinių rinkų pirkėjų poreikius ir gauti pelno. Siekdama šio tikslo, įmonė užmezga ryšius su žaliavų, medžiagų, įrenginių ir kitų gamybos išteklių tiekėjais, pasitelkia į pagalbą pardavimo tarpininkus bei pagalbininkus. Drauge įmonė rinkoje susiduria su didesniu ar mažesniu skaičiumi varžovų – konkurentų, kurie siekia, kad pirkėjai įsigytų būtent jų siūlomų prekių. Pirkėjai, partneriai ir konkurentai sudaro įmonės marketingo mikroaplinką.

Pirkėjai, dažnai esantys ir prekės vaartotojai, daro didžiausią įtaką marketingui. Jie lemia marketingo tikslus, jo strateginius ir taktinius sprendimus, netiesiogiai formuoja marketingo kompleksą. Pirkėjai tam tikra prasme irgi esami ar potencialūs įmonės partneriai, pasireiškiantis rinkoje kaip paklausos atstovai. Jie gali dalyvauti penkių tipų klientų rinkose: a)

) vartotojų rinka – pavieniai asmenys ar asmenų grupės, kurie įsigyja prekes asmeniniam naudojimui; b) gamintojų rinka – visos įmonės, kurios įsigyja prekes gamybai; c) tarpinių pardavėjų rinka – pirkėjai, kurie įsigyja prekes, kad jas vėl parduotų; d) valstybinių įstaigų rinka – institucijos, kurios įsigyja prekes sau naudoti ar perduoti kitoms organizacijoms (pvz., labdaros organizacija); e) tarptautinė rinka- visų išvardintų rinkų pirkėjai užsienyje.

Marketingo tarpininkai. Tai įmonės, padedančios kompanijai realizuoti ir parduoti prekes klientams. Jiems priskiriami: a) prekybos tarpininkai – tai prekybos įmonės, padedančios kompanijai susirasti klientų ir/arba betarpiškai parduoti joms prekes; b) įmonės, kurių specializacija – prekių judėjimo organizavimas, padeda įmonėms kurti savo prekių atsargas ir pervežti jas iš gaminio į paskirties vietas; c) marketingo paslaugų agentūros – tai marketingo tyrimų įmonės, reklamos agentūros, reklamos priemonių organizacijos ir koonsultacinės marketingo įmonės, kurios padeda kompanijai tiksliau nukreipti ir pritaikyti savo prekes tinkamoms rinkoms; d) finansinės kredito įmonės, joms priskiriami bankai, kredito kompanijos, draudimo įmonės ir kitos organizacijos, padedančios įmonei finansuoti sandėrius ir/arba apsidrausti nuo rizikos, susijusios su prekių pirkimu ar pardavimu.

Tiekėjai. Tai verslo įmonės ir atskiri asmenys, aprūpinantys kompaniją ir jos konkurentus resursais, būtinais konkrečioms prekėms gaminti ar paslaugoms teikti. Be žaliavų, įmonė turi pirkti darbo jėgą, įrangą, kurą, elektros energiją, kompiuterius ir kitus daiktus, kurie reikalingi jai funkcionuoti. Ti
iekėjų aplinkos įvykiai gali rimtai paveikti įmonės marketingo veiklą. Marketingo specialistai turi įdėmiai sekti joms tiekiamų prekių kainas, nes jų augimas gali priversti padidinti ir produkcijos kainas. Vienų ar kitų medžiagų trūkumas, streikai ar kokie kiti įvykiai gali sutrikdyti ir medžiagų, ir produkcijos tiekimo reguliarumą. Trumpalaikis šių dalykų poveikis – praleista galimybė realizuoti produkciją, o ilgalaikis – sugriautas klientų pasitikėjimas įmone.

Konkurentai. Įmonė savo pasirinktoje rinkoje labai retai būna vienintelė. Paprastai tų pačių pirkėjų poreikius rūpinasi bei siekia juos patenkinti ir kitos įmonės. Todėl tarp įmonių dėl pirkėjo vyksta nuolatinės varžybos, konkurencija.
Konkurencija tarp įmonių iš esmės pasireiškia kaip konkurencija tarp jų prekių. Skiriamos tokios tarp prekių vykstančios konkurencijos rūšys: a) visuotinė – tai visų rinkoje siūlomų prekių varžymasis dėl pirkėjų joms įsigyti skiriamų piniginių lėšų; b) vertikalioji – tai varžymasis tarp tuos pačius pirkėjo poreikius tenkinančių skirtingų prekių rūšių; c) horizontalioji – tai varžymasis tarp tuos pačius pirkėjo poreikius tenkinančių vienos rūšies prekių. Konkurencijos pobūdžiui, jos situacijai didelę reikšmę turi rinkos struktūra. Paprastai skiriami tokie keturi rinkos struktūros tipai: grynoji, monopolinė, oligopolinė ir monopolinė konkurencija.

Įmonės marketingo makroaplinka

Kiekvienos įmonės veiklai didelį poveikį turi tokie makroekonominiai veiksniai kaip bendra šalies ekonominė būklė, jos plėtros lygis. Nuo jų didesniu ar mažesniu mastu priklauso gyventojų perkamoji galia, jų elgsena rinkoje, pr

rekių paklausa ir jų pardavimas. Visa tai labai svarbu marketingo veiklai. Įmonės marketingo makroaplinką sudaro: ekonominė, socialinė ir kultūrinė,

Ekonominė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, pasireiškiantis tam tikrais ūkio raidos dėsningumais bei tendencijoms, darančiomis įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams. Marketingo ekonominę aplinką apibūdina tokie svarbiausi rodikliai: šalies bendrasis vidaus produktas, pirkėjų pajamos, kaupimo lygis, prekių kainų lygis, kreditavimo gavimo galimybes.
Socialinė ir kultūrinė aplinka – tai elementas, atspindintis visuomenės poveikį įmonei, jos marketingo sprendimams bei jų įgyvendinimui. Socialinę ir kultūrinę aplinką pirmiausia apibūdina demografiniai rodikliai. Jų tyrimas leidžia nustatyti potencialių pirkėjų (vartotojų) skaičių, jų sudėtį pagal lytį, amžių, šeimos sudėtį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą, profesiją, tautybę ir kt. Įmonei tai labai svarbūs rodikliai, ypač svarbi jų dinamika. Pagrindinės kultūros vertybės , Ph.Kotler nuomone, atskleidžia žmonių požiūrį į save, kitus, visuomenę, jos institucijas, gamtą, visatą.
Rinkodaros sprendimai labai priklauso nuo politinės – teisinės aplinkos įvykių. Politinę aplinką sudaro įstatymai, valstybės agentūros ir interesų grupės, kurios veikia ir riboja įvairių organizacijų ir asmenų veiklą tam tikroje visuomenėje. Marketingo veiklai svarbiausius teisės aktus tikslinga skirstyti į tris grupes: a) reguliuojantys įmonių steigimą, jų vidaus veiklą ir likvidavimą; b) reguliuojantys įmonės santykius su pirkėjais, partneriais ir konkurentais; c) reguliuojantys atskiras marketingo sritis. Marketingo klausimais sprendžiantys darbuotojai turi būti gerai susipažinę su svarbiausiomis te
eisės normomis, reguliuojančiomis konkurenciją, vartotojų teisių ir visuomenės interesų apsaugą. Be to, pažymėtina ir tai, kad tik teisės normos sudaro sąlygas egzistuoti šiuolaikiniam marketingui.
Mokslinė – technologinė aplinka – tai marketingo programos aplinkos komponentas, apimantis mokslo žinių ir jų praktinio taikymo poveikį marketingui. Technologinės – mokslinės aplinkos poveikis marketingui daugiausiai reiškiasi jaujų produktų kūrimu ir jau sukurtų tobulinimu. Be to technologinės aplinkos plėtra sukuria naujus poreikius. Sukūrus naujas medžiagas bei gamybos metodus, mažėja prekių gamybos kaštai ( savikaina). Tai leidžia mažinti prekės kainą, užtikrinti pelną, ar sutaupytas lėšas panaudoti marketingui spartinti ir plėsti. Mokslinės aplinkos svarba ypač padidėjo, ryškėjant pasaulinei energetinei krizei. Šios krizės atspindys marketinge – padidėjusi nedaug energijos vartojančių prekių gamyba ir pabrangimas žaliavų, kurioms išgauti reikia daug energijos.
Gamtinė aplinka – tai marketingo makroaplinkos elementas, apimantis klimato sąlygų, gamtos išteklių, jų naudojimo ir aplinkosaugos priemonių įtaką marketingo sprendimams ir veiksmams. Įmonių vadovai ir specialistai turi atsižvelgti į didėjantį visuomenės ekologinį išprusimą ir marketingo gamtinės aplinkos kitimą. Reikia atkreipti dėmesį į tris pavojų keliančias, tačiau ir tam tikrų galimybių teikiančias tendencijas: a) gamtinių išteklių stoka; b) energetinių išteklių kainų svyravimas; c) aplinkos taršos didėjimas.
Nuolat kintanti ir nenuspėjama marketingo aplinka turi įtakos įmonės veiklai. Vykstančių toje aplinkoje pakitimų negalime vadinti nei lėtais, nei lengvai nuspėjamais. Ji gali pateikti didelių netikėtumų ir sukrėtimų. Taigi įmonė turi įdėmiai sekti visus aplinkos pakitimus, naudodama tam ir marketingo tyrimus, ir visas turimas galimybes einamajai išorinei marketingo informacijai rinkti.

Leave a Comment