marketingo analize

Pagrindinis darbo tikslas yra sugebėjimas praktiškai pritaikyti teorines žinias ir išanalizuoti taikomus UAB “West Express”, marketingo elementus.
Pasitelkus turima informacija;
1. Pristatyti ir išanalizuoti UAB “West Express” įmonės darbą
2. Išnagrinėti marketingo plano reikšmę;
3. Įvertinti UAB “West Express” marketingo programos elementus;
Darbo atlikimo metodas:
• Gauta informacija apie UAB “West Express” ir literatūra apie marketingą, pritaikiau kursiniam darbui atlikti
Darbo svarba:
Šis kursinis darbas gali būti naudingas įmonei ir marketingo srities specialistams.
Įvadas

Marketingas yra plačiai paplitęs kasdieniniame gyvenime ir dažniausiai suprantamas kaip verslo įmonių veiklos būdas. Jo tema jau yra parašyta šiimtai ir galbūt tūkstančiai vadovėlių, jį studijuoja ne tik verslo vadybos, bet ir kitų specialybių studentai. Daugelis žmonių, pasirinkdami sprendimus ką ir kur pirkti, už ką balsuoti, kur ir kaip atostogauti ir pan., dalyvauja marketinge ir patiria jo poveikį kaip prekių ir paslaugų pirkėjai ir vartotojai ar visuomeninio gyvenimo dalyviai. Dėl to marketingo žinios yra naudingos ir reikalingos ne tik tiems, kurie jį vykdo, bet ir tiems, kurie patiria ir priima jo poveikį.
Marketingas- tai ne tik rinkos tyrimo priemonių siistema, bet ir įmonės bei jo tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos valdymo filosofija, strategija ir taktika, nukreipta į atskirų vartotojų ir vartotojų grupių poreikių tenkinimą.
Ekonominėje literatūroje aptinkama įvairių kitų marketingo aiškinimų. F. Kotleris teigia, kad marketingas yra socialinis ir valdymo pr

rocesas, kurio dėka asmenys ir jų grupės, kurdami ir vykdydami prekių bei vertybių mainus, įgyja tai, ko reikia jų norams ir poreikiams tenkinti.

1. Marketingo programa

1.1. Marketingo tikslai, uždaviniai, funkcijos
Marketingo veiklai yra svarbūs visų interesai – pirkėjų, pardavėjų, gamintojų. Tačiau šie tikslai gali būti labai skirtingi. Skyriami 4 pagrindiniai marketingo tikslai:
• Kuo maksimalesnio vartojimo
• Maksimalaus poreikių tenkinimo
• Maksimalios prekių ar paslaugų pasiūlos
• Maksimalios gyvenimo kokybės
• Visi šie tikslai yra alternatyvūs. Jų esmė artima, skiriasi tik jų formavimas. Kiekviena įmonė turėtų kuo geriau tenkinti vartotojų poreikius siekdama svarbiausio tikslo – pelno. Kiekvienos įmonės strateginis tikslas – sukurti tokią prekę ar paslaugą, kuri geriausiai tenkintų vartotojų, visuomenės poreikius ir garantuotų įmonės galimybes gauti stabilų pelną. Siekiant šio tikslo reikia suformuluoti atitinkamus konkrečius marketingo uždavinius.
Marketingo uždaviniai sąlygoja marketingo funkcijas. Svarbiausios marketingo funkcijos yra šios:
• Išorinės applinkos analizė; vartotojų poreikių tyrimai; marketingo tyrimai.
• Prekių, atitinkančių vartotojų poreikius sukūrimas, gamyba ir pardavimas.
• Prekių pateikimas vartotojui.
• Rėmimo organizavimas.
• Marketingo planavimas ir kontrolė.
Nepaisant to, kad funkcijos konkrečios, kiekviena iš jų gali būti įgyvendinama skirtingais veiksmais ir būdais. Pirmenybė vienai ar kitai marketingo funkcijai ar uždaviniams teikiama priklausomai nuo to, kokiu aspektu, kryptimi numatoma siekti marketingo tikslo (E. Gečienė, Marketingo paskaitų konspektas; KATM, 1998)

1.2. Marketingo programos elementai

Marketingo koncepcija besiremiančios įmonės tikslas – patenkinti vartotojų poreikius ir gauti pelną. Todėl visų marketingo veiksmų centras – vartotojas ir jo po

oreikiai. Tenkindama šiuos poreikius, įmonė daro sprendimus, susijusius su pačia preke ir jos kaina, jos pateikimu pirkėjui ir rėmimu. Šios keturios sprendimų grupės laikomos pagrindiniais marketingo programos elementais.
Marketingo programa – tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, įgalinančių patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti įmonės tikslus.
Į marketingo programą įeina visi marketingo veiklai būdingi sprendimai, kiekvienas marketingo programos elementas apima tam tikrą jų dalį.
Svarbiausi marketingo programos elementai yra šie: prekė, kaina, pateikimas, rėmimas.

Prekė – tai pirmas ir svarbiausias marketingo programos elementas. Marketingo programos elementas “prekė” suprantamas kaip veiksmai ir sprendimai, susiję su vartotojų poreikius atitinkančiais prekės sukūrimo ir gamybos, jos įpakavimo, pavadinimo, prekinio ženklo, garantijų ir kitais klausimais.
Į marketingo programą įeina visi marketingo veiklai būdingi sprendimai, kiekvienas marketingo programos elementas apima tam tikrą jų dalį.
Prekė- tai įvairiausių savybių rinkinys, galintis tai padaryti. Kai tarp šių savybių įsiterpia daug pardavėjo veiksmų, prekė ima virsti neapčiuopiama paslauga. Galvodami apie prekes, žmonės jas nuolat vienaip ar kitaip grupuoja. Pagal jų prigimtį, bei pagaminimo ir vartojimo būdą, pagal kokybę, pagal jų prekinius vardus.
Dažniausiai įmonė gamina ne kokią nors vieną prekę, o tam tikrą prekių asortimentą.
Prekių asortimentas – tai grupė prekių, glaudžiai susijusių panašių funkcionavimu ar tuo, kad jos parduodamos vienai vartotojų grupei, kad parduodamos šios prekės pe

er tas pačias prekybos įmonės, ar tuo, kad priklauso vienam kainų diapazonui.
Prekių linija – tai įmonės siūlomų giminingų prekių grupė.
Prekių linijos modifikavimu siekiama daugiau prekių parduoti toje pačioje linijoje ir tame pačiame rinkos segmente. Modifikavimui pasitelkiamos visos priemonės, susijusios su geresniu prekių pritaikymu vartotojo poreikiams. Tai prekių kokybės gerinimo, dizaino, įpakavimo tobulinimas.
Diversifikacija – tai naujų prekių pardavimas naujuose rinkos segmentuose.
Kadangi skoniai, technologija ir konkurencinė aplinka greitai keičiasi, įmonė negali visas savo viltis ir lūkesčius sieti su jau gaminamomis ir parduodamomis prekėmis. Vartotojas laukia naujų ir universalių, patobulintų prekių. Taigi kiekvienai įmonei reikia turėti savo naujų prekių gaminimo programą.
Naujų prekių kūrimas, kaip ir daugelis kitų veiksmų, padeda siekti svarbiausio įmonės tikslo – didelio ir ilgą laikotarpį stabilaus pelno.
Įmonė, įvedusi naują prekę į rinką, tikisi, kad ši joje išsilaikys ilgai. Tačiau kiekviena prekė rinkoje išsilaiko tam tikrą laiką ir per tą laiką pereina kelias gyvavimo ciklo stadijas. Prekės, kaip ir žmonės, gimsta, auga, pasiekia brandą, sensta ir miršta. Taigi susidaro nuolat besikartojantis prekės gyvavimo ciklas. Marketingo specialistui, norint planuoti marketingo veiksmus, būtina žinoti prekės gyvavimo ciklą.
Prekės gyvavimo ciklas- tai laikotarpis nuo prekės atsiradimo iki jos išnykimo rinkoje.
Skiriamos keturios prekės gyvavimo ciklo stadijas: įvedimas, augimas, branda, smukimas.
Kiekvienas gamintojas ar pardavėjas stengiasi, ka
ad pirkėjai išskirtų jų siūlomas prekes iš panašių prekių grupes. Todėl prekes būtina kuo tiksliau identifikuoti. Tam tikslui pasitelkiamas prekinis ženklas.
Prekinis ženklas – tai žodžių ir simbolių kombinacija, padedanti apibūdinti vienos prekes ir atskirti jas nuo konkurentų panašių prekių.

Marketingo programos elementas “kaina” apima visus veiksmus ir sprendimus, susijusius su prekių kainos nustatymu ir reguliavimu, nuolaidų, premijinių kainų ir kitų kainos formų taikymų. Tai vienas sudėtingiausių marketingo programos elementų, nes nuolat tenka spręsti prieštaravimą tarp įmonės siekimo gauti kuo didesnį pelną ir vartotojo noro kuo pigiau įsigyti prekes.
Kaina labai svarbi ir vartotojui, ir pardavėjui. Tačiau jos struktūrą jie vertina skirtingai. Vartotojas mano, kad kaina yra vientisas dydis, rodantis prekės vertę ir nusakantis vieną iš jos įsigijimo sąlygų.
Gamintojo kaina – tai prekių kaina, kuria ją parduoda gamintojas.
Paskutinė kaina – tai prekių kaina, kuria prekę perka galutinis vartotojas.
Abiem atvejais kaina susiejama su vienu iš pirkimo – pardavimo proceso subjektų (gamintojų arba vartotojų). Įmonė, įvertinusi paklausą, kaštus ir konkurentų prekių kainas, pasirenka vieną iš galimų kainos nustatymo metodų: orientuotą į kaštus, orientuotą į paklausą, orientuotą į konkurentus .(R. Virvaitė, Marketingas; KTU, 1997)
Į kaštus orientuotas kainos nustatymo metodas. Apskaičiuojant kaštus įvertinami kintamieji ir pastovieji prekės kaštai. Jis yra palankus gamintojui, kuris gauna pelną už kiekvieną pagamintą ir parduota prekę. Bet gali atsitikti taip, kad šitaip nustačius kainą prekė neturės paklausos.
Į paklausą orientuotas kainos nustatymo metodas. Įmonė, nustatydama prekės kainą šiuo metodu, remiasi ne gamybos kaštais, o verte, kurią ši prekė turi vartotojams. Kainos lygio pagrindas, nustatomas pagal tai, kaip vartotojai suvokia prekę, kokią reikšmę jai suteikia savo vaizduotėje.
Į konkurentus orientuotas kainos nustatymo metodas. Nustatydama kainas šiuo metodu, įmonė daugiausia remiasi konkurentų kainomis. Savo prekei kainą ji nustato tokią, kokias analogiškoms savo prekėms nustatė jos konkurentai, arba truputį didesnę ar mažesnę už konkurentų.
Įmonei, siekiančiai pelningai parduoti savo prekes ir konkuruoti rinkoje, nepakanka žinoti vien tik kainų nustatymo metodus. Ji turi turėti aiškių savo tikslų, įvertinti situaciją rinkoje bei veiksnius, turinčius įtakos kainos nustatymui. Visa tai įvertinus ir sujungus į vieną grandinę, numatoma kainų strategija. Dažniausiai skiriamos šios kainų strategijos: nugriebimo, skverbimosi, kainos ir kokybės, orientuota į konkurentus.
Nugriebimo strategija- kai naujai prekei nustatoma aukšta kaina ir, kol įmanoma, iš to stengiamasi gauti maksimalios naudos.
Skverbimosi strategija- kai nustačius nedidelę kainą siekiama įeiti į rinką arba išplėsti jos dalį. Kainos ir kokybės strategija. Įmonė, nustatydama kainą, turi žinoti, kokią kainos ir kokybės poziciją užima prekė.
Į konkurentus orientuota strategija. Kai kurios įmonės nustato savo prekės kainą mažesnę negu artimiausio konkurento. Joms atrodo, kad mažesnė kaina pritrauks daugiau vartotojų.

Marketingo programos elementas “prekių pateikimas” apima visus veiksmus, susijusius su pateikimo kanalų parinkimų ir prekių perkėlimu į vartotojui patogią vietą jam patogiu laiku ir forma.
Pateikimo kanalas – tai tarpusavyje susijusių firmų sistema, sudaranti galimybes judėti prekių ir nuosavybės į jas teisei nuo gamintojo iki vartotojo.
Paskirstymo kanalų pasirinkimas yra strateginis sprendimas, turintis didelę reikšmę visam marketingo kompleksui, ypač kainų politikai, reklamos organizavimui, pardavimo skatinimo priemonėms. Nuo jo priklauso, kiek potencialių vartotojų ir kaip juos pasieks įmonės prekės, kokių jie turės galimybių jas įsigyti, kokia rinkos dalis teks įmonei. .
Pateikimo kanalo lygis – tai bet koks tarpininkas, savo veikla priartinantis prekę ir nuosavybės teisę prie vartotojo. Gamintojas ir vartotojas taip pat įeina į kanalo sudėtį.
Nulinio lygio kanalas yra be tarpininkų. Tai išnešimoji prekyba, prekyba paštu ir prekyba gamintojui priklausančiose parduotuvėse.
Greta pateikimo kanalo lygio, svarbios ir pateikimo kanalo pločio bei ilgio charakteristikos.
Pateikimo kanalo plotas – tai to paties lygio tarpininkų skaičius.
Pateikimo kanalo ilgis – tai kanale esančių lygių skaičius. Paskirstymo kanalo ilgis iš esmės priklauso nuo to, koks naudojamas prekių paskirstymo būdas- tiesioginis ar netiesioginis.
Tiesioginis prekių paskirstymas yra toks, kai gamintojas savo prekes pateikia vartotojui pats, o netiesioginis- kai jos pas vartotoją patenka per pardavimo tarpininkus (didmeninės ir mažmeninės prekybos įmones). Kokį prekių paskirstymo būdą pasirinkti, sprendžia gamintojas.
Tiesioginis prekių paskirstymas gali vykti dviem formomis. Pirma, per savus prekių pardavimo padalinius bei specialius darbuotojus. Įmonėje pagamintų prekių pardavimu užsiima jos struktūriniai padaliniai arba atskiri darbuotojai (pardavimo ar marketingo skyriai,pardavimo filialai ir kt.). Antruoju atveju prekės parduodamos per įmonei nepavaldžius, teisiškai savarankiškus pardavimo pagalbininkus: prekybos atstovus, nuolat tarpininkaujantis kitiems verslininkams sudarant sandorius arba tokius sandorius sudarantis jų vardu; maklerius- tai verslininkas, su pardavėju ar pirkėju nesusijęs nuolatiniais sutartiniais santykiais, tarpininkaujantis jiems parduodant ar perkant prekes; bei komisionierius- tai verslininkas, už atlyginimą įsipareigojantis savo vardu parduoti kitų asmenų prekes arba, jiems pavedus, prekes pirkti.
Netiesioginis prekių paskirstymas gali vykti įvairiomis formomis, besiskiriančiomis prekybos tarpininkų skaičiumi ir jų veiklos pobūdžiu.

Marketingo programos elementas “rėmimas” apima veiksmus ir sprendimus, kuriais siekiama informuoti pirkėjus apie prekes ir paskatinti juos tas prekes pirkti.
Siekiant pageidaujamos reakcijos didelę reikšmę turi ne tik perduodamos informacijos turinys, bet ir jos perdavimo būdas, pateikimo forma, laikas. Skiriamos keturios rėmimo veiksmų grupės: pardavimo skatinimas, reklama, populiarinimas ir asmeniškas pardavimas.
Pardavimų skatinimas – tai veiksmai, kuriais pirkėjui sudaromas ypatingos pirkimą skatinančios prekių įsigijimo sąlygos. Skatinant vartotojus siekiama pagerinti tam tikros prekės, prekės ženklo pozicijos rinkoje ir kartu padidinti jos pardavimą, rinkos dalį, pelną. Svarbūs tikslai yra surasti naujų pirkėjų, padidinti ištikimybę prekės ženklui, intensyvinti vartojimą, sužadinti impulsyvius pirkinius.Šiems tikslams pasiekti naudojama daug įvairių priemonių: nemokamas prekių pavyzdžių dalijimas, prekių pavyzdžių pardavimas, dovanos ir premijos, konkursai ir loterijos, kuponai (talonai), mažesnė didesnės pakuotės (didesnio prekių skaičiaus) kaina, ypatinga kaina.
Reklama – tai užsakovo apmokamas, prekes ar paslaugas pristatančias ir remiančias informacijos neasmeniškas pardavimas. Dauguma žmonių kasdieniniame gyvenime į reklamos veikimo sferą patenka kaip reklamos auditorijos atstovai. Marketingo specialistui svarbu pažvelgti į reklamą iš kitos pusės, t.y. kaip įmonės tikslus padedančią įgyvendinti marketingo priemonę. Jei prekė neatitinka vartotojų poreikių ar kaina nedera su tikslinės rinkos galimybėmis- išlaidos reklamai gali tapti tik nereikalingu lėšų švaistymu.
Populiarinimas – tai įmonės santykiai su įvairiomis organizacijomis, visuomenės sluoksniais ir pavieniais asmenimis, padedantys kurti teigiamą įmonės įvaizdį ir sudarantys palankias sąlygas jos veiklai.
Asmeniškas pardavimas – tai tiesioginis pardavėjo ir pirkėjo bendravimas, kurio metu pardavėjas daro įtaką pirkėjo sprendimui. Prekybos sandoris yra svarbiausias pardavėjo pastangų tikslas.
Rėmimui būdingi specifiniai komunikacijos metodai: prekių ekspozicijos pardavimo vietose; reklama dalijant suvenyrus; specializuotos parodos, mugės, katalogai, prekybinė reklaminė literatūra: informaciniai rinkiniai, plakatai, konkursai, premijos, sąskaitų talonai.
Bendriausias rėmimo tikslas – nustatyti tokį įmonės ir vartotojų ryšį, kuris leistų pasiekti įmonei marketingo tikslus. Galima išskirti ir smulkesnius rėmimo tikslus: informavimas; poreikio skatinimas; parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos išskyrimas iš panašių alternatyvų visumos; vartotojų nuomonės apie prekės vertę formavimas; pardavimų stabilizavimas
Pagrindinis visų marketingo programos elementų bruožas – priklausymas įmonės kompetencijai (V. Pranulis, A. Pajuodis, S Urbonavičius, R. Virvaitė, Marketingas; Vilnius, 1999).

1.3. Marketingo planavimas
Marketingo planavimas yra sudėtinė įmonės strateginio planavimo dalis. Marketingo planavimas remiasi fundamentalių priemonių planavimu įmonės tikslams pasiekti, numatant, kaip įeiti į rinkas ir naudoti marketingo programas, kurios atitiktų iškeltus tikslus.
Pagrindinis planavimo, kaip ir kiekvienos valdymo veiklos elementas, yra sprendimų priėmimas.
Marketingo planavimas susideda iš daugelio sprendimų, priimamų šiandien, tačiau susijusių su būsimais tikėtinais arba galimais įvykiais.
Marketingo planavimo procesas susideda iš šių etapų:
1. Sugebėjimų, pavojų ir galimybių nustatymas
Atskleisti įmonės sugebėjimus, pavojus bei galimybes, ir parinkti produkto rinkas reikia vienu metu. Negalima tiksliai parinkti produktų rinkų, neatsižvelgiant į įmonės sugebėjimus, neįvertinant jos valdomų produktų rinkų. Kad galėtų įvertinti savo sugebėjimus, pavojus ir galimybes, įmonei reikalinga informacija. Ją galima gauti iš išorinių ir vidinių informacijos šaltinių- prekybos asociacijų ir statistikos duomenų sąrašų, prekybos žurnalų ir pan. Gauta informacija turi būti tinkamai interpretuojama.
2. Produkto rinkos pasirinkimas
Vienas svarbiausių marketingo strateginio planavimo proceso etapų yra įmonės produkto tikslinių rinkų parinkimas. Nuo to, ar pavyks tinkamai įvertinti tikslinių rinkų galimybes, priklauso ne tik būsimieji sprendimai, bet ir įmonės sėkmė apskritai. Todėl reikia apžvelgti esamas rinkas ir nustatyti potencialias rinkas, į kurias svarbu įeiti.
3. Strateginių tikslų nustatymas
Nustatant strateginius tikslus, reikia atlikti tokius veiksmus- prognozuoti pardavimo mastą. Pardavimo mastas prognozuojamas darant prielaidą, kad marketingo programa nepakeista.
Jeigu prognozuojamas pardavimo mastas duoda teigiamus rezultatus, t.y. užimama rinkos dalis, pajamos ir kiti rodikliai atitinka įmonės tikslus ir uždavinius, tolesnių veiksmų daryti nereikia. Jeigu rezultatai nepatenkinami, reikia: išskirti naują alternatyvią strategiją, kuri leistų pagerinti rezultatus, ir iš naujo prognozuoti sąlyginį pardavimo mastą. Sąlyginis pardavimo mastas prognozuojamas darant prielaidą, kad marketingo programoje bus padarytas vienas ar daugiau pakeitimų.

4. Strategijų tikslams pasiekti išskyrimas
Įmonės tikslams pasiekti rengiamos marketingo strategijos. Rengiant strategijas, reikia remtis žiniomis, patirtimi ir įgimtais darbuotojų gabumais. Sprendimai priimami dviem etapais: alternatyvių strategijų formavimo ir jų pasirinkimo. Pirmame etape parengiamos kelios alternatyvios strategijos, duodančios skirtingus rezultatus. Antrame etape iš parengtų alternatyvių strategijų pasirenkamos tos, kurios ne tik leidžia pasiekti rezultatus, geriausiai atitinkančius įmonės iškeltus strateginius tikslus, bet ir gali būti pritaikomos keičiantis rinkos sąlygoms. Įmonė gali pasirinkti tris plėtros strategijas: intensyvios plėtros, integruotos plėtros, diversifikuotos plėtros. Intensyvi plėtra galima tik tada, kai įmonė dar nėra panaudojusi visų prekės ir rinkos galimybių. Integruota plėtra reiškiasi tada, kai įmonė gali kontroliuoti prekių pateikimo dalyvių veiklą, įveikdama konkurentus. Diversifikuota plėtra, kai įmonė stengiasi padidinti savo prekių asortimentą, gamindama naujas arba bando išplėsti asortimentą, įtraukdama į jį panašias savo prekes.
5. Veiksmų eigos nustatymas
Kiekviena įmonė turi sugebėti atskleisti rinkoje atsiradusias naujas galimybes. Sudėtingoje ir besikeičiančioje aplinkoje nuolat randasi naujų galimybių bei pavojų. Norėdama išlikti, ji privalo nuolat pateikti vartotojams naujų produktų. Analizuojant galimybes rinkoje, reikalinga išsami ir įvairiapusė informacija. Sprendimams priimti reikalingą informaciją pateikia marketingo informacinė sistema. Įmonė negali patenkinti visų vartotojų tam tikroje rinkoje ar bent jau patenkinti visų vartotojų tuo pačiu būdu, nes jų poreikiai skirtingi. Todėl įmonė pasirenka tam tikrus rinkos segmentus.
6. Marketingo programų sudarymas
Marketingo programa- tai visuma tarpusavyje susijusių veiksmų ir sprendimų, leidžiančių įmonei patenkinti vartotojų poreikius ir pasiekti savo tikslus. Į marketingo programą įeina visi jo veiklai būdingi sprendimai.
Marketingo strategijos rengimas ir įgyvendinimas remiasi atitinkama planavimo sistema bei organizavimu.
7. Priemonių plano parengimas
Rengiant priemonių planą, reikia atsakyti į tokius klausimus: Kas bus padaryta? Kada tai bus padaryta? Kas tai darys? Kiek tai kainuos?
8. Rezultatų kontrolė
Viena iš svarbiausių įmonės valdymo funkcijų yra strateginio ir taktinio marketingo plano vykdymo kontrolė. Tam atliekama matinių planų vykdymo, pelno, efektyvumo ir strateginė kontrolė (R. Virvaitė, I. Valainytė, Strateginis marketingo valdymas; KTU, 1996).
2. UAB “WEST EXPRESS” prekių charakteristika
2.1. Marketingo aplinkos analizė
Bet kokia įmonė veikia tam tikroje nuolat kintančioje aplinkoje. Norėdama sėkmingai dirbti, ji turi gaminti ir vartotojams pateikti tokių prekių, kurios tenkintų jų poreikius ir jie norėtų ir galėtų jų įsigyti. Todėl įmonės vadovybės ir marketingo specialistai nuolat turi stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius ir į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti.
Visa veikla, susijusi su marketingo įgyvendinimu, vyksta tam tikroje aplinkoje, vadinamoje marketingo aplinka.
Marketingo aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių jėgų, darančių tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai, jos marketingo sprendimams.
Į marketingo aplinką reikia žiūrėti kaip į vieningą įmonę veikiančių jėgų visumą, kurioje susipina tiesioginę ir netiesioginę įtaką darančių veiksnių poveikis. Tačiau, kad būtų patogiau analizuoti, marketingo sprendimams svarbios aplinkos sąlygos skirstomos į bendrąsias (makroaplinka) ir specifines (mikroaplinka).
Pradedant nagrinėti Turizmo Agentūros “WEST EXPRESS” marketingo aplinką norėčiau trumpai pristatyti veiklos charakteristiką.

Turizmo agentūros “West Express”veiklos charakteristika
Turizmo agentūra “West Express” yra viena didžiausių agentūrų Baltijos šalyse ir Lietuvos turizmo verslo lyderė, savo veiklą pradėjo 1992 metais.

Turizmo agentūros „West Express“ filialas Klaipėdoje buvo įkurtas 1995 metais. Iš pradžių filialas egzistavo kaip atskira UAB, kurio pagrindinis akcininkas buvo UAB „West Express“. Tačiau po kaikurio laiko UAB „West Express Klaipėda“ buvo panaikinta ir jos vietos įkurtas UAB „West Express“ Klaipėdos filialas.
Agentūra atitinka turizmo agentūros keliamus reikalavimus, yra įregistruota Lietuvos Respublikos Turizmo paslaugų ir išteklių registre ir gali teikti kelionių organizavimo paslaugas.
Turizmo agentūra “West Express” savo klientams organizuoja įvairiausio pobūdžio keliones ir teikia aukštos kokybės paslaugas:
 Parduoda visų pasaulio aviakompanijų, jūrų, keltų, traukinių ir tarptautinių autobusų bilietus;
 Rezervuoja viešbučių kambarius užsienyje ir Lietuvoje;
 Rengia poilsines, pažintines, turistines keliones;
 Organizuoja konferencijas, seminarus Lietuvoje ir užsienyje;
 Pasirūpina sveikatos draudimu;
 Rengia specializuotas keliones;
 Užsako gidus, ekskursijas visame pasaulyje;
Dar viena agentūros “West Express” veiklos kryptis į Lietuvą atvykstančių turistų aptarnavimas. Jiems “West Express” organizuoja keliones po visas Baltijos šalis bei keliones į Kaliningradą ir Sant. Peterburgą.
Turizmo agentūra “West Express” dirba be poilsio dienų. Klientai gali, bet kuriuo paros metu susisiekti su Centriniu biuru, kuris yra Vilniuje, Stulginskio gatvėje Nr.5, generalinis direktorius Arkadijus Maizelis. Darbuotojai padės išsirinkti maloniausią maršrutą ir visą kelionę rūpinsis, kad nieko netrūktų.
Turizmo agentūros darbo sėkmę užtikrina ne tik agentūros darbuotojų pastangos, bet ir jų kvalifikacija. Daugelis agentūros darbuotojų yra baigę Tarptautinės vežėjų asociacijos (I.A.T .A) ar specialias aviakompanijų bei rezervavimo sistemų mokymo programas ir turi kvalifikacijos sertifikatus.
Turizmo agentūros “West Express” yra tarptautinio verslo ir tarnybinių kelionių aptarnavimo tinklo (BTI) vienintelė oficiali atstovė Lietuvoje. BTI yra pirmaujanti pasaulyje kelionių organizavimo kompanija, kuri savo veiklą plėtoja 80 svarbiausių komercinių pasaulio šalių, jos metinė apyvarta sudaro 20 milijardų dolerių. BTI tinklas apima 3,000 ofisų visame pasaulyje.
Tarptautinės aviavežėjų asociacijos (L A. T. A). Generalinių aviaatstovų sąjungos, Lietuvos turizmo asociacijos, Amerikos turizmo asociacijos (A. S. T. A) narė. Olandijos karališkųjų avialinijų, Islandijos avialinijų įgaliota kelionių partnerė. JAV nacionalinės geležinkelių keleivių korporacijos AMTRAK pardavimo atstovė. Skandinavijos poilsio kelionių organizatoriaus VING atstovė.
“West Express” yra oficiali Lietuvos nacionalinio baleto trupės ir Lietuvos nacionalinio orkestro rėmėjų klubo agentūra.
Turizmo agentūra “West Express” pagrindinis tikslas ir veiklos pagrindas – ilgalaikis ir visapusiškas bendradarbiavimas su nuolatiniais klientais – įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, pavieniais asmenimis.

2.2 UAB “WEST EXPRESS” mikroaplinkos analizė

Mikroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios veikia įmonės verslo sprendimus, tačiau kurioms ji gali daryti tam tikrą įtaką.
Savo mikroaplinką privalo tirti kiekviena įmonė ir atsižvelgdama į jos situaciją bei joje vykstančius procesus, priimti ir įgyvendinti marketingo sprendimus. Įmonė savo veiksmais gali ir privalo daryti įtaką mikroaplinkai, stebėti šių veiksmų padarinius, atitinkamai reaguoti į juos.
Pirkėjai, partneriai, tiekėjai bei konkurentai įtakoja įmonės mikroaplinką.

Įmonės uždavinys yra patenkinti tam tikrus pasirinktų tikslinių rinkų pirkėjų poreikius ir gauti pelno. Siekdama šio tikslo, įmonė užmezga ryšius paslaugų tiekėjais, pasitelkia į pagalbą prekybos tarpininkus. Be to įmonė susiduria konkurentais, kurie siekia, kad pirkėjai įsigytų būtent jų siūlomų prekių.

Turizmo agentūros “West Express” darbo sėkmė priklauso nuo darbuotojų kvalifikacijos, išsilavinimo ir dar vieno svarbaus komponento – žmogaus kompetencijos, jo siekio pagerinti veiklą, būti suinteresuotam vistyti ir plėtoti įmonės pajėgumus.

Pirkėjų analizė

Pirkėjas – tai fizinis ar juridinis asmuo, norintis iš kito asmens įsigyti prekę ir įsipareigojantis už ją sumokėti nustatytą pinigų sumą.

„West Express“ Klaipėdos filialo teikiamų turizmo paslaugų pirkėjai yra tiek juridiniai, tiek pavieniai fiziniai asmenys. Daugumoje pelną neša pastovus įmonės klientai, tai juridiniai asmenis – juros agentūros ir kitos stambios miesto įmonės. Jie dažniausiai užsako dalykinių kelionių paslaugų paketus. Verslo klientai reikalauja komforto savo kelionėms, tad pastovios verslo kelionės užtikrina įmonės pastovu pelną. Didžioji dalis klientų yra pasiturintis verslininkai, jūreiviai.

Konkurentų analizė

Konkurentai – tai rinkos dalyviai, siūlantys potencialiems pirkėjams tuos pačius ar panašius poreikius tenkinančias prekes.

konkurencijos klasifikacija:

Noras pirkti prekę (keli norai – konkurencija)

Tenkinimo būdas (vadinasi atsiranda konkurentai, siūlantys giminingas prekes geriau)

Iš keleto pasirenkama viena rūšys (keli prekės rūšys – konkurencija)
(Schema pagal Kotlerį )
Tarp turizmo agentūrų vyksta rūšinė konkurencija, tai yra konkurencija tarp tos pačios rūšies paslaugų, tenkinančių tą patį poreikį.
Šioje srityje „West Express“ Klaipėdos filialas pasiekė stulbinančių rezultatų ir pirmauja pagal pardavimo apimtis. Įmonė yra sudariusi nemažai darbo sutarčių su didžiausiomis miesto įmonėmis (nes tai yra prioritetine verslo dalis), ir būtent tai sąlygoja pastovu, auganti pelną. Potencialus konkurentai užima likusia, mažesnie rinkos dalį ir atsilieka agentūros pozicijų.

Tiekėjų analizė
Tiekėjai – tai įmonės ir pavieniai asmenys, iš kurių perkamos gamybos priemonės.
Įmonės specialistai turi pasirinkti tokius tiekėjus, kurie palankiomis kainomis ir sutartu laiku užtikrintų jos aprūpinimą reikiamos kokybės gamybos priemonėmis, ar paslaugų paketais. Turizmo agentūra „West Express” yra sudariusi atstovavimo, bendradarbiavimo ir partnerystes sutartys su žymiausiais pasaulio turizmo paslaugų tiekėjais. Šios patikimos sutartys sąlygoja paslaugų kokybę, punktualumą ir komfortą. Lietuvoje agentūra yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su kelionių organizatoriais: „Novaturas“ ir „Omnituras“. Agentūra yra oficialus „Lietuvos Avialinijų“ ir Aviakompanijos „Lietuva“ atstovas, Olandijos Karališkųjų Avialinijų vienintelis įgaliotas atstovas Lietuvoje, tai plečia įmonės galimybės.
„West Express“ bendradarbiauja su užsienio kelionių organizatoriais, tokiais kaip: „TUI“ – Vokietijoj, „VING“ – Skandinavijoje, „Virgin Holidays“ – JAV ir Kanadoje. Svarbu paminėti partnerius, kurių dėka įmonė gali užtikrinti dar saugesnės kelionės. Tai turinčios nemaža patirtį ir prestižą įmonės. „West Express“ yra tikroji narė keliu labai svarbiu visame pasaulyje organizacijų. Pirmiausia tai Tarptautinė Oro Vežėjų Asociacija (IATA). Narystė šioje asociacija leidžia pardavinėti praktiškai visų pasaulio aviakompanijų bilietus. Taipogi agentūra yra Amerikos Turistinių Agentūrų Bendrija (ASTA) tikrąją narė, tai suteikia irgi nemažai privalumu agentūrai, ypač Amerikos turizmo rinkoje. „West Express“ yra vienintelis tarptautinio verslo kelionių organizatoriaus BTA atstovas Lietuvoje. Bendradarbiauja su kitais Europos ir kitų žeminų kelionių organizatoriais.

Turizmo agentūra „West Express“ yra Lietuvos Turizmo Asociacijos (LTA) tikrąją narė. Tai leidžia įmonei dalyvauti svarbiose diskusijose, kur sprendžiami turizmo klausimai, bei formuojama politika turizmo srity.

2.3 UAB “WEST EXPRESS” Makroaplinkos analizė

Makroaplinka – tai visuma išorinių jėgų, kurios tam tikroje teritorijoje veikia įmonės verslo sprendimus ir kurioms ji tiesiogiai negali daryti įtakos.

Priklausomai nuo situacijos, makroaplinkos jėgos arba suteikia įmonei naujų galimybių arba gresia naujomis, nepalankiomis aplinkybėmis. Įmonė negali kontroliuoti ir valdyti šių jėgų, tačiau privalo nuolat sekti ir atitinkamai reaguoti į pokyčius, laikų nustatyti jų įtaką įmonės veiklai.

Ekonominė aplinka

Ekonominė aplinka – tai bendros, makroaplinkos komponentas, apimantis visuomenės struktūrų ekonominę veiklą ir kintantis pagal tam tikrus dėsnius.

Ekonominė aplinka daro didžiausia įtaką įmonės veiklai. Ji veikia per paslaugų vartojimo svyravimus, kurie priklauso nuo bendros ekonominės aplinkos dinamikos. Tai įtakoja kliento galimybes naudotis agentūros teikiamomis paslaugomis. Vartotojo perkamąją galią veikia šiė pagrindiniai ekonominiai veiksniai:
1. einamųjų pajamų lygis
2. nedarbo lygis
3. kainų lygis
4. kaupimo galimybių lygis
5. infliacija
6. ekonominis stabilumas
Visus šiuos veiksnius lemia ekonomika: augimo, pakilimo stadijoje, ar nuosmukio, depresijos.

Nestabili šalies ekonominė padėtis, didėjantis nedarbas verčia žmonės pirkti tik gyvenimiškai svarbios prekės. Nors dauguma „West Express“ Klaipėdos filialo pastovūs klientai yra pasiturintys žmonės, vis tiek jų sprendimą vykti į vieną ar kitą kelionę lemia pajamų lygis tam tikru laiku, o tam turi įtaką ir bendras šalies ekonominis lygis. Tačiau pastaruoju metu atsigaunant Lietuvos ekonomikai pamažu didėja gyventojų pajamos, tai sąlygoja ir perkamosios galios padidėjimą. Turizmo agentūra „West Express“ nuolat analizuojanti ekonominė šalies padėtį, prisitaiko prie situacijos.

Politinė – teisinė aplinka

Politinė – teisinė aplinka – tai makroaplinkos komponentas, apimantis visų juridinių aktų poveikį ūkio subjekto veiklai.

Turizmo agentūros, kaip ir kitos įmonės, taip pat yra veikiamos politinių jėgų, valstybės ir vyriausybės politikos, nacionalinių ir regioninių saugumo pakeitimų. Kiek Lietuvos vyriausybės, tiek ir tam tikros, į kuria klientas nori vykti šalies vyriausybės politika tiesiogiai veikia sprendimą vykti ar atidėti kelionę. Įtakos kelionėms turi ir monetarinė politika, kuri reguliuoja leidžiamos valiutos kiekį. Taipogi labai svarbus yra pasų, bei vizų režimas. Būtina paminėti ir vieną svarbiausių veiksnių priklausančių nuo politikos – tai politinė ramybė ir saugumo jausmas šalyje.

Turizmo paslaugų paketuose visada pasirūpinta kliento sveikata, sveikatos draudimo pavidalu. Tai ypač tai aktualu dabartinėje situacijoje, kuomet Azijos šalis ir Kanada krečia infekcinių susirgimų epidemija, Afrikos žemyne – neramumai Kongo Respublikoje, artimųjų rytų politinė krizė.

Socialinė – kultūrinė aplinka

Socialinė – kultūrinė aplinka – tai makroaplinkos komponentas, atspindintis visuomenės charakteristikų poveikį veiklai. Ši aplinka yra labai svarbi įmonės veiklai, reikalaujanti daug įžvalgumo ir ilgalaikio informacijos kaupimo ir analizės.

Atliekant socialinius tyrimus agentūra prisitaiko prie gyventojų interesų ir galimybių. Šiuo laiku Lietuvos socialinė aplinka yra gana prastos būklės. Deja pastebimas gyventojų suskirstymas į socialinius sluoksnius pagal gaunamas pajamas.
Kalbant apie kultūrinę padėtį, galima pasakyti, kad šioje srityje Lietuva irgi nepasiekia viršūnių. Labai svarbus kultūros išvystymo laipsnis, kuris Lietuvoje deja ne iš aukščiausiu. Tačiau su laiku žmonės pradeda atsigauti ir daugiau duomenys kelionėmis. Šio momentu turizmo agentūros „West Express“ pagrindinis uždavinys ir būtų, suinteresuoti įvairiais budais gyventojus, tobulinti save keliaujant į poilsinės-pažintines kelionės.

Mokslinė – technologinė aplinka

Mokslinė – technologinė aplinka – tai bendros aplinkos dalis, apimantis mokslo žinių ir naujųjų technologijų poveikį įmonės veiklai.

Technologijų ir mokslo žinių svarba šiuolaikiškam versle turi milžiniška reikšmė, to labiau Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, kur konkuravimo sąlygos dar griežtesnės, „West Express“ Klaipėdos filialas naudoja pažangiausias technologijas. Naudojant šias technologijas įmonė turi galimybė parinkti optimaliausius kelionės variantus, operatyviai padaryti bilietų ar viešbučio rezervaciją. Neseniai atsirado ir galimybė naudotis įmonės paslaugomis internetu, užėję į tinklalapį adresu www.1312.lt galima ne tik rasti informaciją apie įmones siūlomas paslaugas bet ir užsisakyti norima turizmo paslaugų paketą, arba aviabilietus Savo nuolatiniams klientams „West Express“ ne tik taiko nuolaidos, bet ir jų patogumui įrengia palydovais valdomus spausdintuvus, jų būstinėse. Maršrutas ir rezervacija padaroma turizmo agentūroje, o bilietai spausdinami kliento ofise.

GAMTINĖ APLINKA

Daug priklauso nuo esamų šalies gamtinių išteklių pradedant rengti turizmo paslaugų paketą.Riboti gamtiniai ištekliai neleidžia vystyti šią veiklos šaką. Lietuvos gamtiniai resursai yra pakankami ne tik ystyti turizmo paslaugų verslą, bet ir jį plėtoti. Mes turime išsaugotą unikalų kraštovaizdį, šiems gamtiniams ištekliams galime priskirti: miškus, vandens telkinius ir jų sistemas, klimatą. Lietuva turi turtingą istoriją, gilius kultūrinius – socialinius išteklius. Kraštovaizdį praturtina senovės paminklai, alkakalniai, pilkapiai, piliakalniai. Penki Lietuvos miestai turi senamiesčius, kurie yra architektūros paminklai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Trakai, Kėdainiai).
Gamtiniams ištekliams priskiriamos ir rekreacijos zonos – vandens telkiniai, gamtos sukurti paminklai (uolos, rieduliai, seni medžiai, statūs upių krantai). Dar vienas svarbus gamtinės aplinkos aspektas – tai gamtos sezoniškumas. Plėtojant turizmą Lietuvoje reikia atsižvelgti į sezono periodiškumą, geografinę padėtį ir nukreipti vartotojų srautus tolygiai kiekvienam sezonui. Kadangi vasaros laikotarpis yra trumpas, Lietuvos turizmo įmonės stengiasi sudaryti palankią situaciją atvykstančių turistų srautui padidinti ir užsidirbti pakankamas pajamas išgyventi visus metus. Tai ypač liečia kaimo turizmu besiverčiančias įmones, kurios naudoja visus gamtinius resursus.
RINKOS TYRIMAS

2002 metais didžiausios turizmo agentūros Lietuvoje “BTI West Express Lietuva” apyvarta išaugo 20 proc., palyginti su 2001 metais. Iš viso metų prieaugis sudarė 15,8 mln. litų ir pasiekė 96,6 mln. litų. Didžiausią dalį visų “BTI West Express Lietuva” pardavimų sudarė lėktuvų bilietai, kurių paklausa praėjusiais metais išaugo 9,5 mln. litų arba 15 proc. Bendra lėktuvų bilietų realizavimo apimtis — 74,5 mln. litų. Sparčiausiai praėjusiais metais augo autobusų bilietų pardavimai. Jų “BTI West Express Lietuva” realizavo už 1,6 mln. litų, arba 64 proc. daugiau, palyginti su 2001 metais. Pernai išskirtine paklausa pasižymėjo poilsinės kelionės, kurių apimtis padidėjo 42 proc. ir sudarė 15 mln. litų. Keltų bilietų pardavimai taip pat kilo – 28 proc. Daugmaž tokio pardavimų augimo ir tikėjomės. Pasak A.Maizelio, jei Lietuvos ekonomika ir toliau taip stabiliai kils, šiais metais “BTI West Express Lietuva” planuoja pasiekti tokius pat augimo tempus kaip ir praėjusiais metais. “Atitinkamai daugės norinčių praleisti atostogas užsienio šalyse, be to, stojant į Europos Sąjungą, NATO išaugs tarnybinių kelionių apimtis”, — dėstė A.Maizelis. “BTI West Express Lietuva” nuo 1999 metų priklauso pirmaujančiam pasaulyje kelionių organizavimo tinklui BTI. Šiuo metu “BTI West Express Lietuva” pagal apyvartą yra viena didžiausių turizmo agentūrų Baltijos šalyse ir Lietuvos turizmo rinkos lyderė.

Didžiausia Lietuvos turizmo agentūra “BTI West Express Lietuva” per pirmąjį šių metų ketvirtį skrydžiams į Briuselį pardavė 494 bilietus, kai pernai per pirmuosius tris mėnesius buvo organizuotos 265 kelionės. Pasak “BTI West Express Lietuva” generalinio direktoriaus Arkadijaus Maizelio, pamažu Briuselis tampa pagrindiniu traukos objektu Europoje. Tuo tarpu skrydžių į kitus didesnius Europos miestus – Frankfurtą, Amsterdamą – apimtis šiais metais beveik nepakito. “Verslo keliones į Briuselį neišvengiamai augina artėjanti narystė Europos Sąjungoje. Vis daugiau verslo reikalų Vakaruose turi šalies verslininkai, dažniau susitikimuose užsienyje dalyvauja ir valdininkai”, – komentavo A.Maizelis. “BTI West Express Lietuva” vadovas prognozuoja, kad skrydžių į Briuselį paklausos augimas tęsis visus metus ir 2003 metais bilietų pardavimas turėtų išaugti 2,5 karto. Pasak jo, keleivių srautą į Briuselį dar padidins ir naujasis “Lietuvos avialinijų” tiesioginis reisas į Briuselį. “Didėjant konkurencijai tarp oro bendrovių, keleiviams galėsime pasiūlyti dar geresnes sąlygas”, – teigė A.Maizelis. Šiuo metu į Europos Sąjungos sostinę Briuselį skraidina beveik visos didžiosios oro bendrovės.
Kelionės išsimokėtinai su UAB “Hanza Lizingas” paslauga “EGO”.
1.Kelionės, parduodamos išsimokėtinai, kaina – nuo 500 Lt iki 10’000 Lt su PVM;
2.Avansas nuo 10,0%;
Avansas negali būti mažesnis nei 10 % nuo bendros sutarties vertės. Tai yra pagrindinis reikalavimas. Daugiau klientas avansą gali pasirinkti laisvai, t.y. avansas gali būti 12 %, 15 %, 22 % arba tam tikra konkreti pinigų suma, kuri yra ne mažesnė nei 10 %.
3. Sutarties laikotarpis – 3, 6, 9, 12, 18 arba 24 mėn.;
4. Sutarties mokestis be PVM (skaičiuojamas nuo visos kelionės kainos)
-kai klientas fizinis asmuo – 1,5 % bet mažiau nei 30 Lt be PVM;
5. Pateikiame realaus prekės pabrangimo pavyzdžius per nurodytus laikotarpius esant išvardintoms sąlygoms, kai klientas yra fizinis asmuo. Pabrangimas skaičiuojamas nuo prekės vertės su PVM ir parodo kiek per atitinkamą laikotarpį, sumokėjus pasirinktą avansą, pabrangsta prekė. Skaičiuojant pabrangimą neįvertintas sutarties mokestis.
Avansas % Laikotarpis

3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn. 18 mėn. 24 mėn.
10 % 2,67 % 4,70 % 6,77 % 8,86 % 13,13 % 17,52 %
15 % 2,52 % 4,44 % 6,39 % 8,37 % 12,40 % 16,55 %
20 % 2,37 % 4,18 % 6,02 % 7,87 % 11,68 % 15,58 %
25 % 2,22 % 3,92 % 5,64 % 7,38 % 10,94 % 14,60 %
30 % 2,08 % 3,66 % 5,26 % 6,89 % 10,22 % 13,63 %
35 % 1,93 % 3,40 % 4,89 % 6,40 % 9,49 % 12,66 %
40 % 1,78 % 3,14 % 4,51 % 5,91 % 8,76 % 11,68 %
45 % 1,63 % 2,88 % 4,14 % 5,41 % 8,03 % 10,71 %
50 % 1,48 % 2,61 % 3,76 % 4,92 % 7,30 % 9,73 %

Reikalavimai klientui perkant išsimokėtinai su “EGO”.
1. Ne jaunesnis nei 21 metų ;
2. Yra Lietuvos Respublikos pilietis arba turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, kurio galiojimo trukmė ne trumpesnė už pageidaujamą Pirkimo-pardavimo sutarties laikotarpį;
3. Turi nuolatinę gyvenamąją vietą, t.y. būtina registracija arba gyvenamosios vietos deklaracija ;
4. Praėjęs bandomąjį laikotarpį savo paskutinėje darbovietėje (nuo priėmimo į paskutinę darbovietę dienos turi būti praėję ne mažiau kaip 3 mėnesiai). Jei paskutinėje darbovietėje dirba mažiau kaip 3 mėnesius ir bandomasis laikotarpis nenustatytas, tam įrodyti turi pateikti darbo sutarties kopiją;
5. Turi reguliarias pajamas kas mėnesį;
6. Kai Pirkėjas yra pensininkas ar asmuo gaunantis invalidumo pensiją, jo grynosios mėnesio pajamos (atskaičius mokesčius) turi būti ne mažiau kaip 300 Lt;
7. Visų kitų Pirkėjų grynosios mėnesio pajamos (atskaičius mokesčius) turi būti ne mažiau kaip 350 Lt , atėmus turimų finansinių įsipareigojimų mėnesio mokėjimus;
Dokumentai, reikalingi perkant išsimokėtinai su “EGO”.
Klientas, norintis įsigyti prekę išsimokėtinai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Pirkimo-pardavimo išsimokėtinai paraišką (pagal Lizingo bendrovės formą). Ji pildoma kelionių agentūroje West Express.
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba užsieniečio pasą su leidimu apsigyventi.
3. Socialinio draudimo pažymėjimo kopija. Socialinio draudimo pažymėjime turi būti tvarkingi įrašai apie ankstesnių metų Socialiniu draudimu apmokestinamą periodą, darbo užmokestį, įmokų tarifą, įmokų sumas. Visi įrašai turi būti patvirtinti atsakingo asmens parašu.
4. Jei sudaromos sutarties vertė viršija 3000 Lt, Klientas turi pateikti pažymą iš darbovietės apie darbo užmokestį per paskutiniu šešis mėnesius. Pažyma turi būti patvirtinta vyr. finansininko bei įmonės vadovo parašais bei antspaudu.
5. Jei Klientas yra pensininkas, jis, vietoj socialinio draudimo pažymėjimo, privalo pateikti pensininko pažymėjimą bei pažymą iš Socialinio draudimo fondo valdybos apie jam išmokėtą pensiją. Ši pažyma paprastai išduodama už paskutinius tris mėnesius.
6. Jei Pirkėjas gauna kitas oficialias pajamas (nuoma, autorinis atlyginimas ar pan.), jis turi pateikti dokumentus, įrodančius šių pajamų gavimą.
ĮMONĖS STRATEGINIO PLANAVIMO METODŲ ANALIZĖ IR
PRITAIKYMAS
Įmonės planavime, strateginis planavimas užima vieną iš svarbiausių pozicijų todėl, kad plonių sėkmę lemia strateginio valdymo ideologija (Palubinskas. 1999).
Strategiją galima apibrėžti kaip įmonės vadybos planą, reikalingą pasirinktiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Jame yra pateikiamos priemonės ir būdai reikalingi agentūros “West Express” misijai ir tikslams pasiekti.

SWOT ANALIZES STRATEGINIAI SIŪLYMAI

S-pranašumai W-trūkumai
O-galimybės SO strateginiai siūlymai –
tai stipriųjų savybių panaudojimas, išorinės aplinkos galimybių geresniam įsisavinimui.

WO strateginiai siūlymai – tai vidiniu silpnųjų pusių neutralizavimas, pasinaudojant išorinėmis savybėmis.

T-grėsmės ST strateginiai siūlymai –
tai vidinių pranašumų
panaudojimas išorinėm
grėsmėm išvengti arba
sumažinti.

WT strateginiai siūlymai
tai silpnųjų įmonės
savybių stiprinimas ir
grėsmių poveikio
mažinimas.

SO strateginiai siūlymai — suteikiant garantijas dėl aukštos prekių bei paslaugų kokybės pritraukti naujų klientų. Gerų rezultatų pasiekti ir išsiskirti iš konkurentų padės firmos įvaizdžio gerinimas dalyvaujant įvairiose parodose, mugėse. Ypatingai firmai būtų naudinga dalyvauti tarptautinėse parodose bei mugėse, kur ji galėtų užmegzti santykius su naujais užsienio partneriais bei sudaryti tarptautinius sandorius. Dalyvaudama Lietuvos bei užsienio mugėse firma galėtų plėstis į Lietuvos gilumą bei Vakarų šalis, o taip pat šių mugių bei parodų dėka daugiau žmonių sužinotų apie firmą “West Express” bei pradėtų naudotis jos teikiamomis paslaugomis. Skatinant darbuotoju sutelktumą, gerinant firmos vidinį klimatą bus išvengiama sudėtingo valdymo plečiant firmos veiklą.
ST strateginiai siūlymai — gaunant didesnį pelną, daugiau lėšų skirti reklamai. Laiku sumokėti privalomus mokesčius ir domėtis įstatymų pakeitimais bei jų paisyti, kad firma neprieitų prie žlugimo. Didinti darbuotojų sutelktumą, didėjant apyvartai ir reikalingumui pasitelkti vis daugiau darbo jėgos. Didinant reklamą labiau akcentuoti teikiamų paslaugų kokybę, kad firmoje dirba kvalifikuoti agentai, akcentuoti firmos adresą, kad tai labai puiki ir patogi vieta, kad ją labai lengva surasti, kad tai miesto centras. Pastoviai kelti darbuotoju ir administracijos kvalifikaciją. Tuo firmą įgytu pranašumą prieš savo konkurentus, kuriu vis daugėja. Atsižvelgiant į tai, kad sumažėjusi gyventojų perkamoji galia, firma turėtų taikyti nuolaidas įvairioms turizmo paslaugoms.
WO strateginiai siūlymai – didėjant gyventojų perkamajai galiai bei didėjant firmos gamybai, bei pardavimams plėstis į Lietuvos gilumą bei Rytų šalis, steigti naujas parduotuves, užimant vis didesnę rinkos dalį. Agentūrai reikėtų didinti teikiamų paslaugų įvairovę pvz. automobilių nuomą Lietuvoje. Tai paskatintų pirkėjus rinktis būtent šią įmonę, tai padėtų firmai pritraukti daugiau pirkėjų bei tuo pačiu ji išsiskirtų iš savo konkurentų.
WT strateginiai siūlymai — didėjant konkurentų skaičiui, turi būti naudojamos įvairios priemonės įgyti pranašumui prieš juos. Firma turi stengtis pateikti vartotojams kuo patrauklesnius turizmo paketus, kuo kokybiškesnę paslaugą, didinti pardavimų apimtis plečiant rinką. Esant galimybei, priimti į darbą kvalifikuotą personalą. Didėjant firmos pajamoms didinti reklamą, akcentuojant kokybę, geresnes paslaugų įsigijimo sąlygas, nuolaidas nuolatiniams klientams- tuo firma galėtų išsiskirti iš savo konkurentu ir įgyti prieš juos pranašumą.

Leave a Comment