Marketinginis tyrimas

Turinys

1. Įvadas. 1
1.1 Tyrimo uždaviniai 1
2. Tyrimo aprašymas. 3
2.1 Respondentų demografinių charakteristikų aprašymas. 3
2.2 Respondentų mineralinio vandens pirkimas ir žinomumas. 6
2.3 Respondentų mineralinio vandens vartojimas. 15
3. Priedai. 24
4. Išvados. 261. Įvadas.
Vanduo – mūsų gyvenimo šaltinis. Jis palaiko mūsų organizmo gyvybines funkcijas. Vanduo sudaro didžiausią dalį mūsų organizmo – apie 60 – 70 procentų. Jis įeina į visų ląstelių bei audinių sudėtį. Tai terpė, kurioje vyksta įvairios organizmo reakcijos. Jis padeda palaikyti pastovią druskų apykaitą, palengvina virškinimą, maisto medžiagų įsisavinimą, padeda pašalinti iš organizmo nereikalingas medžiagas. Šiame laikotarpyje geriamojo vandens suvartojimas sparčiai auga .Tai skatina įvairios gamintojų rengiamos akcijos, loterijos, žmonių žinojimas kokią svvarbą neša mineralinis vanduo jų sveikatai, noras vartoti švarų, ekologišką produktą.

Atsižvelgdami į tai nusprendėme atlikti tyrimą, kurio pagalba norime ištirti Lietuvos žmonių mineralinio vandens vartojimą bei svarbiausius kriterijus, perkant šį produktą. Darbą sudaro trys pagrindinės dalys:

Pirmoje dalyje aprašomi atlikto tyrimo tikslai ir tyrimo eiga.

Antroje, analitinėje, darbo dalyje pateiktas respondentų demografinių charakteristikų aprašymas, vartojimo, pirkimo, prekinio ženklo žinomumo tyrimo analizė, respondentų nuomonė dėl mineralinio vandens kriterijų įtakojančių jį pirkti.

Trečia dalis skirta išvadoms ir rezultatams apibendrinti.

Šio darbo praktinės ir analitinės dalys ateityje gali būūti naudingos tolimesniems mineralinio vandens rinkos tyrimams, kaip antriniai duomenys.

Norėtume padėkoti už bendradarbiavimą ir suteiktą vertingą informaciją visiems dalyvavusiems apklausoje.
Tyrimo tikslas. Mūsų tyrimo tikslas yra išsiaiškinti kokį ir kaip dažnai mineralinį vandenį perka ir vartoja Lietuvos žmonės bei svarbiausius k

kriterijus įtakojančius šio produkto perkamumą.
1.1 Tyrimo uždaviniai:
1. Nustatyti svarbiausius kriterijus, kurie turi įtakos pirkėjams pasirenkant mineralinį vandenį ir išsiaiškinti šių kriterijų svarbą pirkėjams.
2. Nustatyti kiek žmonių Lietuvoje perka bei vartoja mineralinį vandenį ir kaip dažnai tai daro.
3. Nustatyti kokį kiekį, kokio skonio, kokio prekinio ženklo mineralinį vandenį vartoja Lietuvos gyventojai .
4. Nustatyti mineralinio vandens prekinių ženklų žinomumą.
Tyrimo objektas. Mineralinio vandens vartojimas, bei veiksniai įtakojantys vartoti mineralinį vandenį.
Tyrimo subjektas: Respondentai gyvenantys Lietuvos miestuose, miesto rajonuose, bei kaimuose.
Tyrimo metodai. Pirminių duomenų kiekybinis tyrimas, pagal iš anksto paruoštą klausimyną, apklausos būdu, dalyvaujant ir nedalyvaujant apklausėjui.
Duomenų rinkimo forma.
Tyrimui atlikti buvo sudarytas klausimynas, kurio pradžioje paaiškinama, kokiu tikslu renkami duomenys.
Imtis ir domenų rinkimas. Buvo apklausti 100 respondentų. Apklausa buvo vykdoma 2005 metų, gegužes 7 – 17 dienomis.
Duomenų apdorojimas ir analizė. Duomenys buvo koduojami irr suvedami į kompiuterį. Jiems apdoroti buvo panaudota „MS Excel“ programa. Gauti rezultatai pateikiami lentelėse, grafikuose ir aprašomojo pobūdžio formoje.2. Tyrimo aprašymas.
2.1 Respondentų demografinių charakteristikų aprašymas.
Šioje dalyje aprašomos apklaustų respondentų demografinės charakteristikos. Tyrimo metu buvo apklausta 100 respondentų neatsitiktinės atrankos būdu. Apklaustųjų pasiskirstymas pagal lytį pateikiamas 2.1 paveikslėlyje.

2.1 pav. Respondentų dalyvavusių apklausoje pasiskirstymas pagal lytį.
Matyti iš pateikto grafiko, jog moterų buvo apklausta daugiau nei vyrų (atitinkamai 58 procentai ir 42 procentai).
Paveikslėlyje 2.2 pateikiamas respondentų pasiskirstymas pagal amžių. Matyti, kad daugiausia buvo apklausta 15 – 25 metų amžiaus žmonių (49 proc.). 26 – 40 metų amžiaus gr

rupės respondentų procentinis skaičius sudaro (30 proc.), o (21 proc.) dalyvavusių apklausoje tai 41 metų ir vyresni žmonės.

2.2 pav. Respondentų dalyvavusių apklausoje pasiskirstymas pagal amžių.

Iš visų apklausoje dalyvavusių respondentų 15 – 25 metų apklaustųjų buvo 39 procentai moterų ir 62 procentai vyrų. 26 – 40 metų amžiaus respondentų apklausoje dalyvavo 31 procentas moterų ir 29 procentai vyrų, o 41 metų ir vyresnio amžiaus grupės respondentai sudarė 30 procentų moterys ir 9 procentai vyrų.

2.3 pav. Respondentų dalyvavusių apklausoje pasiskirstymas pagal lytį ir amžiaus grupes.
Daugumos respondentų gyvenamoji vieta – miestas. Kaip matome iš 2.4 paveikslėlio 78 procentai, visų apklaustų respondentų, gyvena mieste, žymiai mažiau respondentų gyvena miesto rajonuose (17 proc.), 2 procentai gyvena Lietuvos miesteliuose ir 3 procentai respondentų yra kaimo gyventojai.

2.4 pav. Respondentų gyvenamoji vietovė.
Skirstant respondentus pagal lytį ir gyvenamąją vietovę matome, kad dauguma apklaustų moterų (78 proc.) ir (79 proc.) vyrų gyvena mieste. Miesto rajonuose gyvenančių moterų buvo apklausta (19 proc.) ir (14 proc.) vyrų. Tuo tarpu miesteliuose gyvenantys vyrai sudarė tik 5 procentus visų apklaustųjų vyrų, o kaimo vietovėse gyvenantys respondentai sudarė (2 proc.) vyrai ir 3 (proc.) moterys (pav. 2.5).

2.5 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį ir gyvenamąją vietovę.
Iš 2.6 grafiko ir lentelės matome, kaip pasiskirstė duomenys analizuojant respondentus pagal gyvenamąją vietovę ir lytį.
Amžiaus grupės Miestas Miesto rajonas Miestelis Kaimas
15 – 25 metų 86% 10% 2% 2%
26 – 40 metų 73% 23% 0% 4%
41 ir daugiau metų 66% 24% 5% 5%

2.6 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių ir gyvenamąją vietovę.

Pateikiame rodiklius pagal respondentų šeimų dydį (2.7 pav.). (31 proc.) dalyvavusių apklausoje respondentų nurodė, jog jų še

eimą sudaro keturi asmenys, dviejų asmenų šeimas turintys respondentai sudarė (27 proc.), trijų asmenų šeimos sudaro (15 proc.), o respondentai, kurių šeimose yra daugiau nei keturi asmenys sudaro (11 proc.) visų apklaustų respondentų. Šeimos, kuriose respondentai gyvena vieni (16 proc.).

2.7 pav. Respondentų šeimų dydis.
Pateikiame respondentų duomenis apie vieno jų šeimos nario vidutines pajamas per mėnesį. (2.8 pav.) ir lentelė.

Mažiau nei 500 litų Nuo 500-1000 litų Nuo 1001-1500 litų Nuo 1501-3000 litų 3001 litų ir daugiau
Visi respondentai 9% 30% 37% 14% 10%

2.8 pav. Vieno šeimos nario vidutinės pajamos per mėnesį.2.2 Respondentų mineralinio vandens pirkimas ir žinomumas.
Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti mineralinio vandens perkamumą Lietuvoje bei veiksnius įtakojančius šios prekės vartojimą. Atlikus apklausą turimi rezultatai rodo, kad per tyrimui skirtą savaitę 70 procentų visų respondentų pirko mineralinį vandenį. (pav. 2.9).

2.9 pav. Mineralinio vandens perkamumas.

Iš visų apklausoje dalyvavusių moterų mineralinį vandenį pirko (71 proc.), o iš visų apklaustų vyrų mineralinį pirko (69 proc.) (2.10 pav.).

2.10 pav. Mineralinio vandens perkamumas pagal lytį.
Buvo apklausti įvairiaus amžiaus respondentai ir jų pateiktus duomenis apie mineralinio vandens pirkimą matome lentelėje ir (pav. 2.11).
Amžiaus grupės Pirko Nepirko
15 – 25 metų 51% 43%
26 – 40 metų 30% 30%
41 ir daugiau metų 19% 27%

2.11 pav. Mineralinio vandens pirkimas pagal amžiaus grupes.
Kaip buvo minėta, mineralinį vandenį pirko 70 procentų respondentų. Kitas analizės tikslas buvo išsiaiškinti kaip dažnai žmonės pirko mineralinį vandenį (pav. 2.12). 41 procentas apklaustųjų pirko 1 kartą per savaitę, taip pat 41 procentas respondentų pirko mineralinį vandenį 2 – 3 kartus per savaitę, 9 procentai apklaustųjų pirko mineralinį 4 – 6 kartus per savaitę ,

o taip pat ir kiekvieną dieną pirko mineralinį 9 procentai respondentų. Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog pirko mineralinį vandenį.

2.12 pav. Kaip dažnai respondentai pirko mineralinį vandenį.

Vyrai kartą per savaitę mineralinį vandenį pirko (28 proc.), 2 – 3 kartus per savaitę pirko (52 proc.) vyrų, 4 – 6 kartus per savaitę pirko (10 proc.) vyrų ir kiekvieną dieną mineralinį pirko taip pat (10 proc.) apklaustų vyrų. Moterys pagal mineralinio vandens pirkimo dažnumą pateikė tokius duomenis: kartą per savaitę (51 proc.), 2 – 3 kartus (34 proc.), 4 – 6 kartus (8 proc.) ir kiekvieną dieną mineralinį vandenį pirko (7 proc.) apklaustų respondenčių (pav.2.13). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog pirko mineralinį vandenį.

2.13 pav. Kaip dažnai respondentai pirko mineralinį vandenį vertinant pagal lytį.
Diagramoje 2.13 matėme, kad didžioji dalis respondentų kiek moterų tiek ir vyrų pirko mineralinį vandenį vieną – trys kartus per savaitę. Iš diagramos 2.14 matyti, kad dažniausiai (37 proc.) 15 – 25 metų amžiaus respondentų mineralinį vandenį pirko 1 kartą per savaitę. Vidutinio amžiaus 26 – 40 metų respondentai taip pat dažniausiai mineralinį vandenį pirko kartą per savaitę (52 proc.), o net (62 proc.) vyresnio amžiaus respondentų mineralinį vandenį pirko 2 – 3 kartus per savaitę. Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė jog pirko mineralinį vandenį.
Pateikiame lentelę:
Amžiaus grupės 1 kartą 2-3 kartus 4-6 kartus Kiekvieną dieną
15 – 25 metų 37% 34% 12% 17%
26 – 40 metų 52% 38% 10% 0%
41 ir daugiau metų 38% 62% 0% 0%

2.14 pav. Kaip dažnai respondentai pirko mineralinį vandenį vertinant pagal amžiaus grupes.
Anketoje buvo pateiktos įvairios prekybos vietos, kuriose galima nusipirkti mineralinio vandens. Buvo siekiama ištirti, kur pirkėjas dažniausiai pirko mūsų analizuojamą produktą. Žemiau esančiame paveikslėlyje nurodytos pagrindines prekybos vietos, kuriose pirkėjas dažniausiai perka mineralinį vandenį. Didžioji dalis respondentų, net (76 proc.), mineralinį vandenį pirko supermarketuose. Kitose prekybos vietose mineralinį vandenį pirko (13 proc.) respondentų ir (11 proc.) respondentų mineralinį pirko degalinėse (2.15 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog pirko mineralinį vandenį.

2.15 pav. Mineralinio vandens pirkimo vieta.

Kad pirko mineralinį vandenį supermarketuose atsakė (76 proc.) vyrų, (14 proc.) vyrų mineralinį vandenį pirko kitose vietose ir (10 proc.) vyrų pažymėjo, jog mineralinį pirko degalinėse. (76 proc.) moterų mineralinį vandenį pirko supermarketuose, (12 proc.) moterų pirko degalinėse ir tokia pat dalis moterų (12 proc.) nurodė, kad mineralinį vandenį pirko kitose vietose. Tiek vyrams, tiek ir. moterims priimtinausia mineralinio vandens pirkimo vieta yra supermarketai (2.16 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog pirko mineralinį vandenį.

2.16 pav. Mineralinio vandens pirkimo vieta pagal lytį.
Nagrinėjant mineralinio vandens pirkimo vietą ir respondentų amžių pateikiame lentelę ir diagramą (2.17 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog pirko mineralinį vandenį.
Amžiaus grupės Degalinė Supermarketas Kitur
15 – 25 metų 9% 80% 11%
26 – 40 metų 19% 62% 19%
41 ir daugiau metų 8% 92% 0%

2.17 pav. Mineralinio vandens pirkimo vieta pagal amžiaus grupes.
Pateikus klausimą kokią pinigų sumą respondentai skiria mineralinio vandens pirkimui gavome tokius duomenis: 41 procentas respondentų per savaitę išleido nuo 2 iki 5 litų, iki 2 litų išleido 26 procentai apklaustųjų, nuo 5 iki 10 litų mineraliniam vandeniui išleido 17 procentų respondentų. Visiškai nedidelė dalis respondentų, tai yra 7 procentai išleido nuo 10,01 – 20 litų ir daugiau nei 20 litų išleido 9 procentai respondentų (2.18 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog pirko mineralinį vandenį.

2.18 pav. Respondentų išlaidos mineraliniam vandeniui per savaitę.
Analizuojant kiek išleido pinigų mineraliniam vandeniui vyrai ir moterys pateikiame lentelę ir diagramą (2.19 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog pirko mineralinį vandenį.
Lytis Iki 2 litų 2 -5 litų 5,01 -10 litų 10,01 -20 litų Daugiau nei 20 litų
Vyrai 14% 41% 21% 14% 10%
Moterys 34% 41% 15% 3% 7%

2.19 pav. Respondentų pagal lytį išlaidos mineraliniam vandeniui per savaitę.
Pagal diagramą 2.20 matome, kad 15 – 25 metų respondentai daugiausiai išleido mineraliniam vandeniui nuo 2 iki 5 Lt per savaitę (37 proc.), 26 – 40 metų respondentai mineraliniam vandeniui per savaitę išleido iki 2 litų (38 proc.), o taip pat (38 proc.) vidutinio amžiaus respondentų išleido nuo 2 iki 5 Lt. (54 proc.) 41 metų ir vyresni respondentai mineraliniam vandeniui išleido nuo 2 iki 5 litų (2.20 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog pirko mineralinį vandenį.

Amžiaus grupės Iki 2 litų 2 -5 litų 5,01 -10 litų Daugiau nei 10 lt.
15 – 25 metų 20% 37% 23% 20%
26 – 40 metų 38% 38% 10% 14%
41 ir daugiau metų 23% 54% 15% 8%

2.20 pav. Respondentų pagal amžiaus grupes išlaidos mineraliniam vandeniui per savaitę.
Vykdant apklausą respondentų buvo paprašyta nurodyti pagrindinius kriterijus, kurie svarbiausi perkant mineralinį vandenį. Įvertinus respondentų nuomones paaiškėjo, jog jiems yra svarbūs mineralinio vandens mineralizacijos (3,9), aromato (3,8), įpakavimo dydžio (3,6), kainos (3,5) kriterijai. Respondentams nesvarbūs reklamos (2,3), įpakavimo dizaino (2,7) kriterijai. Gamintoją ir prekinį ženklą respondentai įvertino kaip vidutinius veiksnius ( 2.21 pav.).

2.21 pav. Respondentų mineralinio vandens kriterijų įvertinimas.
Skirstant respondentus pagal lytį, galima teigti, jog moterys vidutiniškai labiausiai vertino mineralizacijos (4,1), aromato (3,8), įpakavimo dydžio (3,8), kainos (3,6) kriterijus, o mažiausiai vertinama buvo reklama (2,5), įpakavimo dizainas (2,8) ir gamintojas (2,8). Vyrai svarbiais įvertino aromato (3,8), mineralizacijos (3,6) kriterijus, o mažesnius vertinimus pateikė reklamos (2,2), prekinio ženklo (2,7) ir įpakavimo dizaino (2,8) veiksnių atžvilgiu (pav. 2.22).

2.22 pav. Mineralinio vandens kriterijų vertinimas pagal lytį.

Pateikiame mineralinio vandens kriterijų vertinimą pagal amžiaus grupes. Skirtingo amžiaus žmones kriterijus vertina labai panašiai. 15 – 25 metų respondentams svarbiausi yra aromato (3,9) ir mineralizacijos (3,8) kriterijai. 26 – 40 metų amžiaus respondentams taip pat svarbiausia yra aromato (3,9) ir mineralizacijos (3,9) kriterijai. 41 metų ir vyresnio amžiaus respondentai svarbiausiais įvertino mineralizacijos (4,0) ir įpakavimo dydžio (3,9) kriterijus. Duomenys pate.ikiami lentelėje ir diagramoje (2.23 pav.).
Kriterijai 15 – 25 metų 26 – 40 metų 41 ir daugiau metų
Kaina 3,5 3,6 3,4
Gamintojas 3,1 3,5 2,2
Įpakavimo dydis 3,5 3,7 3,9
Įpakavimo dizainas 2,9 2,6 2,5
Prekinis ženklas 3,1 3,1 2,4
Reklama 2,6 2,3 1,7
Aromatas 3,9 3,9 3,4
Mineralizacijos lygis 3,8 3,9 4

2.23 pav. Kriterijų vertinimas pagal amžiaus grupes.
Analizuojant respondentų mineralinio vandens prekinio ženklo žinomumą, dažniausiai nurodomi šie: „Vichi“ (41 kartą), „Darida“ (36 kartus) ir „Montavit“ (35 kartus). Rečiau nurodyti respondentų anketose prekiniai ženklai yra „Krynka“ (12 kartų ), „Boržomi“ (15 kartų) ir „Vittel“ (15 kartų). „Kiti“ mineralinio vandens prekiniai ženklai paminėti 41 kartą, bet šioje grupėje yra 10 rūšių mineralinio vandens (pav.2.24).

2.24 pav. Respondentų prekinio ženklo žinomumas.
Skirstant prekinių ženklų žinomumą pagal lytį matome, jog vyrams žinomiausi mineralinio vandens prekiniai ženklai yra “Montavit” (40 kartų), “Vichi” (40 kartų) ir „Vytautas“ (31 kartas). Apklausoje dalyvavusioms moterims geriausiai žinomi prekiniai ženklai yra “Darida” (41 kartas) ir “Vichi” (41 kartas). „Kitus“ mineralinio vandens prekinius ženklus moterys paminėjo 43 kartus, o vyrai 37 kartus, bet šioje grupėje yra 10 rūšių mineralinio vandens, taigi šie skaičiai žinomumo rezultatams įtakos nedaro (pav.2.25).

2.25 pav. Prekinio ženklo žinomumo vertinimas pagal respondentų lytį.
Skirtingų amžiaus grupių respondentų prekinių ženklų žinomumas skiriasi. 15 – 25 metų amžiaus grupės respondentai dažniausiai paminėjo „Vichi“ (52 kartai) ir „Montavit“ (50 kartų) prekinius ženklus. 26 – 40 metų amžiaus grupės respondentams labiau žinomi „Rasa“ (43 kartai) ir „Darida“ (43 kartai) prekiniai ženklai, o 41 metų ir vyresnio amžiaus respondentams žinomiausi „Birutės“ (43 kartai) ir „Vytauto“ prekiniai ženklai (33 kartai). „Kiti“ mineralinio vandens prekiniai ženklai žinomumo rezultatams įtakos nedaro, nes šioje grupėje yra 10 rūšių mineralinio vandens (pav.2.26).

2.26 pav. Prekinio ženklo žinomumo vertinimas pagal respondentų amžiaus grupes.2.3 Respondentų mineralinio vandens vartojimas.
Mineralinį vandenį pirko 70 procentų apklaustųjų (2.9 pav.), o vartojo 78 procentai visų respondentų dalyvavusių apklausoje skaičius (2.27 pav.). Vyrų respondentų vartojusių mineralinį vandenį per tyrimui skirtą savaitę buvo 40 procentų, o moterų vartojusių mineralinį buvo 60 procentų iš visų apklausoje dalyvavusių respondentų skaičiaus.

2.27 pav. Mineralinio vandens vartojimas per savaitę.
Analizuojant respondentų amžių ir mineralinio vandens vartojimą galime matyti pateiktoje diagramoje (2.28 pav.) ir lentelėje.
Amžiaus grupės Vartojo Nevartojo
15 – 25 metų 48% 50%
26 – 40 metų 32% 23%
41 ir daugiau metų 19% 27%

2.28 pav. Mineralinio vandens vartojimas pagal amžiaus grupes.

Pateikiame duomenis, kokių prekinių ženklų mineralinį vandenį respondentai vartojo per tyrimo savaitę. Iš apklausos rezultatų matome, kad dauguma respondentų vartojo „Montavit“ 18 procentų, po 11 procentų respondentų vartojo „Darida“ , „Vichi“ ir „Bonaqua“. „Kiti“ mineralinio vandens prekiniai ženklai žinomumo rezultatams įtakos nedaro, nes šioje grupėje yra 9 rūšys mineralinio vandens (2.29 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė jog vartojo mineralinį vandenį.

2.29 pav. mineralinio vandens su tam tikru prekiniu ženklu vartojimas.
Skirstant mineralinio vandens vartojimą pagal lytį matome, kad moterys daugiausiai vartojo „Montavit“ (30 proc.), žymiai mažiau vartojo „Bonaqua“ (13 proc.), „Vichi“ (12 proc.). Vyrų vartojamo mineralinio vandens prekiniai ženklai skiriasi nuo moterų. Apklausti vyrai nurodė, jog dažniausiai vartojo mineralinį vandenį – „Darida“ 16 procentų, o mažiau vartojami buvo „Vittel“ 12 procentų, „Rasa“ 11 procentų. (2.30 pav.) Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog vartojo mineralinį vandenį.

2.30 pav. mineralinio vandens su tam tikru prekiniu ženklu vartojimas pagal lytį.

Pateikiame duomenis kokį mineralinį vandenį vartojo skirtingų amžiaus grupių respondentai. Tarp 15 – 25 metų amžiaus grupės respondentų populiariausias mineralinis vanduo yra „Montavit“ – jį vartojo 33 procentai respondentų. Tarp 26 – 40 metų amžiaus grupės respondentų populiariausias mineralinis vanduo yra „Bonaqua“ – jį vartojo 18 procentų respondentų. 41 metų ir vyresnio amžiaus grupės respondentai daugiausiai vartojo „Bonaqua“ (17 proc.) ir „Rasa“ (17 proc.) ( 2.31 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog vartojo mineralinį vandenį. Pateikiame lentelę:
Mineralinio rūšys 15 – 25 metų 26 – 40 metų 41 ir daugiau metų
Darida 11% 14% 9%
Krynka 5% 10% 2%
Tichė 14% 0% 8%
Birutė 3% 4% 12%
Rasa 2% 7% 17%
Vichi 12% 14% 4%
Montavit 33% 8% 4%
Bonaqua 3% 18% 17%
Vittel 8% 16% 6%
Kiti 9% 10% 21%

2.31 pav. mineralinio vandens, su tam tikru prekiniu ženklu, vartojimas pagal amžiaus grupes.

Pateikiame duomenis, kurie parodo kokį kiekį mineralinio vandens respondentai suvartojo per tyrimui skirtą savaitę. Grafike matome, kad 44 procentai respondentų suvartojo nuo 0,5 iki 1,5 litro mineralinio vandens, 19 procentų suvartojo nuo 1,5 iki 3 litrų, 16 procentų respondentų suvartojo mažiau nei 0,5 litro ir beveik tiek pat respondentų (14 proc.) suvartojo daugiau nei 5 litrus vandens per savaitę ( 2.32 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog vartojo mineralinį vandenį.

2.32 pav. Mineralinio vandens suvartotas kiekis per savaitę.
Paskirstant respondentus pagal lytį, matome, kad dauguma moterų (53 proc.) suvartojo nuo 0,5 iki 1,5 litro mineralinio vandens per savaitę, mažiau nei 0,5 litro mineralinio suvartojo (19 proc.) moterų, o daugiau nei 5 litrus – (14 proc.) moterų. Po 32 procentus vyrų suvartojo nuo 0,5 iki 1,5 litro ir nuo 1,5 iki 3 litrų mineralinio vandens, o po 13 procentų vyrų išgėrė mažiau, kaip 0,5 litro ir daugiau nei 5 litrus mineralinio vandens (2.33 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė jog, vartojo mineralinį vandenį.

2.33 pav. Mineralinio. vandens suvartotas kiekis pagal lytį.

Skirtingų amžiaus grupių suvartojami kiekiai mineralinio vandens per tyrimui skirtą savaitę: (50 proc.) respondentų, kuriems virš 40 metų paminėjo, kad išgėrė per savaitę nuo 0,5 iki 1,5 litro mineralinio vandens. 26 – 40 metų respondentų amžiaus grupė (44 proc.), kurie suvartojo nuo 0,5 iki 1,5 litro vandens ir (45 proc.) 15 – 25 metų amžiaus respondentai suvartojo nuo 0,5 iki 1,5 litro mineralinio vandens per savaitę (2.34 pav.). Šie duomenys pateikiami iš respondentų imties, kurie nurodė, jog vartojo mineralinį vandenį. Lentelė:

Amžiaus grupės Mažiau 0,5 litro Nuo 0,5 – 1,5 litro Nuo 1,5 iki 3 litrų Nuo 3 iki 5 litrų Daugiau nei 5 litrus
15 – 25 metų 20% 45% 11% 8% 16%
26 – 40 metų 13% 44% 26% 4% 13%
41 ir daugiau metų 14% 50% 22% 7% 7%

2.34 pav. Suvartotas mineralinio kiekis pagal amžiaus grupes.

Mineralinis vanduo dažniausiai vartojamas, kaip gėrimas – (64 proc.); (20 proc.) respondentų yra svarbu gerti mineralinį vandenį sportuojant; (8 proc.) vartoja mineralinį, kai nėra alternatyvaus pasirinkimo ir tik (5 proc.) respondentų pažymėjo, jog vartoja mineralinį vandenį ligos profilaktikai (2.35 pav.).

2.35 pav. Dėl kokių priežasčių vartojamas mineralinis vanduo.

Skaidant respondentus pagal lytį matome, kad (64 proc.) visų apklaustų vyrų ir (64 proc.) visų apklaustų moterų vartoja mineralinį vandenį, kaip gėrimą, o (19 proc.) visų apklaustų vyrų ir (21 proc.) visų apklaustų moterų vartoja mineralinį vandenį sportuojant ( 2.36 pav.).

2.36 pav. Dėl kokių priežasčių vartojamas mineralinis vanduo skirstant pagal lytį.
2.35 diagramoje buvo minėta, kad mineralinį vandenį dauguma respondentų vartoja, kaip gėrimą. Skirstant respondentus pagal amžiaus grupes šios tendencijos išliko (2.37 pav.). Pateikiame lentelę:
Amžiaus grupės Sportuojant Ligos profilaktikai Kaip gėrimą Nesant alyernatyvos Kita
15 – 25 metų 25% 4% 69% 0% 2%
26 – 40 metų 23% 0% 57% 13% 7%
41 ir daugiau metų 5% 9% 67% 19% 0%

2.37 pav. Dėl kokių priežasčių vartojamas mineralinis vanduo skirstant pagal amžių.

Norėdami išanalizuoti kokio skonio mineralinį vandenį dažniausiai vartoja respondentai į klausimyną įtraukėme klausimą, kur prašėme nurodyti, kokio skonio mineralinį respondentai vartoja dažniausiai. Iš paveikslėlio 2.38 matome, kad 73 procentai respondentų geria mineralinį vandenį be priedų (natūralaus skonio). Citrinos skonio mineralinį vandenį vartoja tik 19 procentų visų apklaustųjų ir 6 procentai respondentų pažymėjo, kad geria greipfruto skonio mineralinį vandenį.

2.38 pav. Mineralinio vandens pagal skonį vertinimas.
Skirstant respondentus pagal lytį mineralinio vandens skonio vertinimo tendencijos išlieka. 69 procentai vyrų geria mineralinį vandenį be aromato, citrinos skonio vandenį vartoja 24 procentai vyrų ir greipfruto skonio mineralinį vartoja 5 procentai visų apklaustųjų vyrų.
Dauguma moterų, 76 procentai, taip pat vartoja mineralinį vandenį be aromato, 16 procentų mėgsta mineralinį su citrinos skoniu ir greipfruto skonio mineralinį vandenį geria tik 7 procentai visų apklaustų moterų (2.39 pav.).

2.39 pav. Mineralinio vandens pagal skonį ir pagal lytį vertinimas.
Iš 2.39 diagramos matome, kad tiek vyrai, tiek moterys dažniausiai vartoja mineralinį vandenį be aromato. Daugumą apklaustųjų, kurių amžius yra 41 metai ir vyresni dažniausiai vartoja mineralinį vandenį be aromato (81 proc.), (71 proc.) respondentų, kurių amžius nuo 15 – 25 metų ir (73 proc.) respondentų nuo 25 iki 40 metų taip pat dažniausiai geria mineralinį vandenį be aromato. Matome, kad mineralinį vandenį su aromatais mėgsta tik nedidelė dalis apklaustų respondentų dalis (2.40 pav.). Lentelė:
Amžiaus grupės Be aromato Citrinos Greipfruto Kita
15 – 25 metų 71% 21% 4% 4%
26 – 40 metų 73% 17% 10% 0%
41 ir daugiau metų 81% 19% 0% 0%

2.40 pav. Mineralinio vandens pagal skonį ir pagal amžiaus grupes vertinimas.
Anketoje pateikėme klausimą apie respondentų šeimos. narių skaičių vartojančių mineralinį vandenį. 33 procentai respondentų pažymėjo, jog du nariai jų šeimose vartoja mineralinį vandenį. Respondentai, kurių šeimose mineralinį vandenį vartoja tik vienas asmuo sudaro 23 procentus apklaustųjų. 19 procentų respondentų nurodė, jog jų šeimose mineralinį vandenį vartoja keturi asmenys. 17 procentų respondentų pažymėjo, jog jų šeimose mineralinį vandenį vartoja trys asmenys, o šeimose, kuriose mineralinį vandenį geria daugiau nei keturi asmenys sudaro 8 procentus visų apklaustų respondentų (2.41 pav.).

2.41 pav. Respondentų šeimos narių skaičius vartojančių mineralinį vandenį.3. Priedai.
Šiame priede pateikiami duomenys, iš visos dalyvavusių respondentų imties (100 žmonių), kurie tiksliau atspindės esamą situaciją.

1. Šios lentelės duomenys parodo kaip dažnai respondentai pirko mineralinį vandenį per tyrimui skirtą savaitę.

1 kartą 2-3 kartus 4-6 kartus Kiekvieną dieną
Visi respondentai 29% 29% 6% 6%
Vyrai 19% 36% 7% 7%
Moterys 36% 24% 5% 5%
15 – 25 metų 27% 25% 8% 13%
26 – 40 metų 37% 27% 7% 0%
41 ir daugiau metų 24% 38% 0% 0%

2. Šios lentelės duomenys parodo kurioje prekyvietėje respondentai dažniausiai pirko mineralinį vandenį per tyrimui skirtą savaitę.

Degalinė Supermarketas Kitur
Visi respondentai 8% 53% 9%
Vyrai 7% 52% 9%
Moterys 9% 53% 8%
15 – 25 metų 6% 58% 8%
26 – 40 metų 13% 43% 13%
41 ir daugiau metų 5% 57% 0%

3. Šios lentelės duomenys parodo kiek respondentai išleido pinigų pirkdami mineralinį vandenį per tyrimui skirtą savaitę.

Iki 2 litų 2 – 5 litų 5,01 -10 litų Daugiau nei 10 litų
Visi respondentai 18% 29% 12% 11%
Vyrai 10% 29% 14% 17%
Moterys 24% 29% 10% 7%
15 – 25 metų 15% 27% 17% 14%
26 – 40 metų 27% 27% 7% 10%
41 ir daugiau metų 14% 33% 10% 5%

4. Šios lentelės duomenys parodo kokį kiekį mineralinio vandens respondentai suvartojo asmeniškai per tyrimui skirtą savaitę.

Mažiau 0,5 litro 0,5 – 1,5 litro Nuo 1,5 iki 3 litrų Nuo 3 iki 5 litrų Daugiau nei 5 litrus
Visi respondentai 12% 33% 14% 5% 10%
Vyrai 10% 24% 24% 7% 10%
Moterys 14% 40% 7% 3% 10%
15 – 25 metų 15% 33% 8% 6% 13%
26 – 40 metų 10% 33% 20% 3% 10%
41 ir daugiau metų 10% 33% 14% 5% 5%4. Išvados.
Pirmasis tyrimo tikslas buvo išsiaiškinti respondentų vertinimus pagal, kuriuos jie perka ar vartoja mineralinį vandenį. Atlikus duomenų analizę buvo nustatyti svarbiausi kriterijai įtakojantys mineralinio vandens pasirinkimą. Įvertinus respondentų nuomones paaiškėjo, jog jiems yra svarbūs mineralinio vandens mineralizacijos (3,9), aromato (3,8), įpakavimo dydžio (3,6) kriterijai. Respondentams nesvarbūs reklamos (2,3), įpakavimo dizaino (2,7) veiksniai. Moterys labiausiai vertino mineralizacijos (4,1), aromato (3,8), įpakavimo dydžio (3,8) kriterijus, o vyrai labiausiai vertino aromato (3,8), mineralizacijos (3,6) kriterijus. Gamintoją, prekinį ženklą ir kainą respondentai įvertino kaip vidutinius veiksnius. Taigi išsiaiškinome, jog respondentams svarbiausi kriterijai pasirenkant mineralinį vandenį yra mineralizacijos lygis, aromatas ir įpakavimo dydis, o mažiausiai vertinami kriterijai: reklama ir įpakavimo dizainas.
Antrasis tyrimo tikslas išsiaiškinti kiek Lietuvoje žmonių perka bei vartoja mineralinį vandenį ir kaip dažnai tai daro. Apklausoje dalyvavo 100 respondentų (42 % vyrų ir 58 % moterų) iš kurių 70 procentų (69 % vyrų ir 71 % moterų) pirko mineralinį vandenį per tiriamą laikotarpį, o 78 procentai apklaustųjų mineralinį vandenį vartojo (40 % vyrų ir 60 % moterų). Didžiausias skaičius respondentų mineralinį vandenį pirko supermarketuose (53 %.), o dažniausiai jie tai darė vieną kartą per savaitę (29 %) ir 2 – 3 kartus per savaitę (29 %). Dauguma respondentų nurodė (29 %), jog jie pirkdami mineralinį vandenį išleido nuo 2 iki 5 litų per savaitę. Apytiksliais skaičiavimais galime teigti, kad vidutiniškai vienas respondentas pirkdamas mineralinį vandenį per savaitę išleido apie 4,5 lito.
Trečias tyrimo tikslas yra išsiaiškinti kokį kiekį, kokio skonio, kokio prekinio ženklo mineralinį vandenį vartoja Lietuvos gyventojai. Apklausoje dalyvavę respondentai nurodė, jog per tiriamąją savaitę 33 % respondentų suvartojo nuo 0,5 iki 1,5 litro mineralinio vandens. 40 % moterų nurodė, jog suvartojo nuo 0,5 iki 1,5 litro mineralinio vandens, o po 24 % vyrų suvartojo nuo 0,5 iki 1,5 litro ir nuo 1,5 iki 3 litrų mineralinio vandens per tyrimui skirtą savaitę. Apytiksliais skaičiavimais galime nuspėti, kad vidutiniškai vienas respondentas per savaitę suvartojo apie 2 litrus mineralinio vandens.
Apklausoje dalyvavę respondentai (73 %) nurodė, jog jie dažniausiai vartoja mineralinį vandenį be aromato (natūralų).
Pagal mūsų atlikto tyrimo duomenis galime teigti, jog Lietuvoje žmonės dažniausiai vartoja „Montavit“ mineralinį vandenį (18 %), po (11 %) respondentų paminėjo „Vichy“, „Darida“ ir „Bonaqua“ prekinius ženklus.
Ketvirtas tyrimo tikslas yra nustatyti mineralinio vandens prekinių ženklų žinomumą. Vidutiniškai vienas respondentas paminėjo 3,26 mineralinio vandens prekinius ženklus. Analizuojant respondentų mineralinio vandens prekinio ženklo žinomumą, dažniausiai nurodomi šie: „Vichi“ (41 kartą), „Darida“ (36 kartus) ir „Montavit“ (35 kartus). Vyrai nurodė, jog jie geriausiai žino “Montavit” (40 kartų), “Vichi” (40 kartų) ir „Vytautas“ (31 kartas) mineralinio vandens prekinius ženklus. Apklausoje dalyvavusios moterys geriausiai žino “Darida” (41 kartas) ir “Vichi” (41 kartas) prekinius ženklus.

Leave a Comment