Marketingas biure. Klientų požiūris į biuro darbo organizavimą „Ežerėlio durpės“ organizacijoje

TURINYS

ĮVADAS..............................3
1. UAB “EŽERĖLIO DURPĖS” VALDYMO STRUKTŪRA.................4
2. UAB “ EŽERĖLIO DURPĖS ” MARKETINGO VEIKLA..................6
2.1 UAB “Ežerėlio durpės” rinkos analizė....................6
2.2 UAB “Ežerėlio durpės” asortimentas......................8
2.3 UAB “Ežerėlio durpės” kainodara.......................9
2.4 UAB “Ežerėlio durpės” paskirstymo kanalai..................10
2.5 UAB “Ežerėlio durpės” rėmimo priemonės..................11
2.6 UAB “Ežerėlio durpės” konkurentai.....................12
3. TYRIMO METODO PARINKIMAS............................12
4. TYRIMO METODO PARENGIMAS.............................13
5. ANKETOS REZULTATAI..............................13
IŠVADOS..............................24
LITERATŪRA..............................25
PRIEDAI..............................26ĮVADAS
Žmogaus darbas ir gamybinės priemonės veikia kartu, vienas kitą papildo ir gali iš dalies vienas kitą pakeisti. Tačiau darbo jėga yra aktyvusis gamybos veiksnys, darbo procese sujungiantis gamybos procesus ir gamybos priemones, todėl ypač didelis dėmesys turi būti skiriamas darbo našumo, efektyvumo veiksniams.

Darbo našumas, efektyvumas viisų pirma priklauso nuo žmogiškojo veiksnio, žmogaus noro ir sugebėjimo dirbti, kuris apibūdinamas kaip darbo intensyvumas. Žmogaus sugebėjimą dirbti sąlygoja jo išsimokslinimas, turima patirtis. Fizinį žmogaus pajėgumą sąlygoja jo amžius, nuovargis, darbo dienos ritmas ir daugelis kitų darbuotojo fizinę būklę rodančių požymių, kurie labai priklauso nuo darbo organizavimo.

Tačiau, žinoma, ne viską lemia pats žmogus. Turint skirtingus įrenginius, galima pasiekti skirtingų rezultatų. Antra vertus, esant vienodiems įrenginiams, tačiau skirtingai organizuojant darbą, technika gali būti vienodai apkrauta, ir taip pat turės įtakos daarbo našumui, efektyvumui.

Darbo tikslas:
Išanalizuoti marketingą biure, t.y. klientų požiūrį į biuro darbo efektyvumą „Ežerėlio durpės“ organizacijoje.
Darbo uždaviniai:
 Aptarti įmonės UAB “Ežerėlio durpės” valdymo struktūrą.
 Nustatyti įmonės UAB “Ežerėlio durpės” marketingo veiklą.
 Išanalizuoti UAB “Ežerėlio durpės” tyrimo metodo parinkimą ir parengimą.
 Išanalizuoti anketos rezultatus.

1. UAB „EŽERĖLIO DURPĖS“ VA

ALDYMO STRUKTŪRA
Valdymo struktūra. 2004m. pradžioje buvo patvirtinta tokia UAB “Ežerėlio durpės” organizacinė valdymo struktūra (žiūrėti paveikslą). UAB “Ežerėlio durpės” dirba 177 darbuotojai. Įmonės valdymo organai yra SPAB “Kauno energija” visuotinis akcininkų susirinkimas, direktorių valdyba ir administracija. Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias įmonės valdymo organas.
„Ežerėlio Durpių“kūrimosi pradžia 1915-1918 metai, kai kaizeriniai okupantai ėmė sausinti durpyną ir pradėjo kasti durpes. Tam tikslui iš Vokietijos atgabeno keturias kasimo mašinas-bagerius, kuriuos aptarnavo penki darbininkai.
1927 m. durpyną perėmė Kauno miesto savivaldybė. Durpynas pavadinamas Ežerėlio durpynu. Tuo metu pradėta plėsti durpių gamyba. Be durpių buvo gaminami kelmai ir malkos.
Tarybų valdžios metais durpyno pavadinimas buvo pakeistas ir pavadintas Ežerėlio durpynu. Taip pat buvo pradėti statyti gyvenamieji namai darbininkams.
Lietuvai atkūrus nepriklausomybę EDĮ (Ežerėlio Durpių Įmonė) ir toliau išliko valstybinė įmonė tiik pasikeitė jos pavadinimas, dabar buvusi EDĮ yra SPAB “Kauno energija” filialo “Naujasodžio energija” atskiras struktūrinis padalinys “Ežerėlio durpės”.

2. UAB “Ežerėlio durpės” marketingo veikla
2.1. UAB “Ežerėlio durpės” rinkos analizė

Pagrindinis marketingo tikslas – sugebėti pateikti vartotojui paklausią prekę, teisingai nustatyti prieinamą kainą, tinkamai parinkti paskirstymo kanalus ir organizuoti reklamą.
Dabartiniu metu Lietuvoje per metus iškasama apie 320 tūkstančių tonų durpių. Apie pusė jų eksportuojama į užsienį. Kurui Lietuvoje yra pagaminama apie 85 tūkstančių tonų durpių gaminių. Daugiau kaip trečdalį durpių gaminių kurui Lietuvos rinkai paruošia UAB “Ežerėlio du

urpės”.
2004 metais daugiausia produkcijos buvo pagaminta Ežerėlio durpyne – už 3045,6 tūkstančius litų , mažiausiai – Sūsio durpyne, už 1167,9 tūkstančius litų.
Pardavimus smulkiau apžvelgsime 1.1 lentelėje.
1.1 lentelė

Ežerėlio, Palių ir Sūsio durpynų produkcijos pardavimai 2004 metais

Asortimentas Durpynų produkcijos pardavimai 2004m.

Ežerėlio durpynas Palių durpynas Sūsio durpynas

Kiekis, t. (vnt.) Suma, tūkst. Lt Kiekis, t. (vnt.) Suma, tūkst. Lt Kiekis, t. (vnt.) Suma, tūkst Lt
Trupintinės durpės kurui 7381 479,7 2475 160,8 – –
Gabalinės durpės kurui 9542 1001,9 4747 498,4 – –
Mažasklaidės durpės 2981 191,3 – – – –
Durpių kraikas 672 29,5 258 11,3 – –
Durpės kompostui 6564 181,1 1041 28,7 – –
Mažasklaidės durpės maišuose (vnt) – – 5293 183,2 – –
Pusbrikečiai – .- – – 7798,5 1091,7
Produkcija eksportui – 1071,9 – 790,3 –
Kita produkcija – 90,2 – 202,7 – 76,2
Viso: – 3045,6 – 1875,4 – 1167,9

Iš 1.1 lentelės matyti, kad Ežerėlio ir Palių durpynuose yra gaminama daugiau prekių rūšių negu Sūsio durpyne, kuris specializuojasi pusbrikečių gamyboje. Tačiau Sūsio durpyne pagamintos prekės yra parduodamos net vienuolikoje rajonų. Taip pat galima matyti, kad mažasklaidės durpės maišuose yra gaminamos tik Palių durpyne, o palaidos mažasklaidės durpės gaminamos tik Ežerėlio durpyne.
Norint padidinti įmonės pardavimų apimtis ir tuo pačiu pelną reikėtų efektyviau išnaudoti visus tris durpynus ir didinti juose jau gaminamų prekių rūšių gamybos apimtis. Taip pat reikėtų pradėti gaminti pusbrikečius Ežerėlio ir Sūsio durpynuose. Kadangi ši produkcijos rūšis yra gaminama tik viename durpyne, o parduodama net vienuolikoje rajonų, jos transportavimo išlaidos į kitus rajonus sudaro labai didelę kainos dalį, todėl mažėja pelnas gaunamas iš pusbrikečių gamybos.

1.2 lentelė

1.2 pav. Pirkėjų vietinėje rinkoje pasiskirstymas pagal apskritis 2002 metais
Kaip matyti iš 1.2 paveikslo, daugiausiai pirkėjų yra Kauno apskrityje. Jie sudaro beveik pusę visų vietinės rinkos pirkėjų, net 45%. Antroje vietoje yr

ra Marijampolės apskritis, joje yra 31% visų vietinės rinkos pirkėjų. 16% pirkėjų yra Alytaus apskrityje. Toks pasiskirstymas yra todėl, kad šiose trijose apskrityse yra UAB “Ežerėlio durpės” durpynai ir transportavimo kaštai yra mažesni, taigi durpės pirkėjams yra pigesnės.

1.3pav. Parduota produkcija per 2002 metus pagal atskiras produkcijos rūšis

Iš 1.4 paveikslo matome, kad populiariausios yra gabalinės durpės kurui. Šių durpių pardavimų apimtis sudaro 27% visų parduodamų produkcijos rūšių pardavimų apimties. Taip yra todėl, kad katilinės ir kitos šilumą tiekiančios įmonės kurui naudojančios durpes dažnai renkasi būtent gabalines durpes. 17% pardavimų apimties sudaro durpių pusbrikečiai. Durpės žemės ūkiui sudaro 10% visų pardavimų.
2.2 UAB “Ežerėlio durpės” asortimentas

Durpės dažniausiai naudojamos kurui ir žemės ūkyje. Tiek kurui, tiek žemės ūkyje yra naudojamos kelių rūšių durpės. Pasirenkant durpes kurui reikia atsižvelgti į tai kokio kuro tipo katilai yra pastatyti, kokio šilumos kiekio norime ir t.t. Renkantis durpes žemės ūkiui, reikia žinoti kur jas naudoti. Vienos rūšies durpės naudojamos įvairių daržovių, vaisių, šakniavaisių laikymui, kitos tinka augalų transportavimui, dar kitos tinkamos dirvos tręšimui ir t.t.
UAB “Ežerėlio durpės” gamina tokias durpes:
1. Gabalinės durpės kurui;
2. Durpių pusbrikečiai kurui;
3. Trupininės durpės kurui;
4. Trupininės durpės kraikui;
5. Mažasklaidės durpės;
6. Durpės kompostų ruošimui;
7. Durpių organinis kompostas.
2.3 UAB“Ežerėlio durpės” kainodara

Kainos nustatymas – vienas atsakingiausių bendrovės sprendimų. Yra pradinė kainos skaičiavimo metodika, yra statistinė patirtis ir kainų dinamikos tyrimai.
Tačiau šalies ekonominė – finansinė būklė įt

takoja, kad pirkėjai, ypač kaimo gyventojai, ieško pigesnio kuro ar substratų. O turintys mažesnes pajamas yra priversti gerai apgalvoti ir planuoti savo išlaidas. Todėl atskirais metų laikotarpiais gamybos kaštai viršija pardavimo kainas.
Pagrindiniai UAB “Ežerėlio durpės” kainodaros uždaviniai yra:
– nustatyti paklausą
– įvertinti sąnaudas
– analizuoti konkurentų prekes ir jų kainas
– nustatyti galutinę kainą
– kreiptis į respublikos vadovybę, kad į dotuojamo kuro neįgaliesiems ir kitiems šalies remiamiems žmonėms sąrašus, būtų įtraukti ir durpių pusbrikečiai bei gabalinės durpės, ypač Marijampolės bei Lazdijų rajonuose, kur šis kuras gaminamas, o jo gamyboje užimti šių rajonų gyventojai.
Taip pat įmonėje yra parengtos savikainos mažinimo priemonės kurias įgyvendinus bus sumažinti netiesiogiai su gamyba susiję kaštai. Tai padėtų pasiekti 250 tūkst. litų metinį pelną.
Produkcijos kainos 2004 m.

Asortimentas Mato
vnt. Kaina
Lt.
Trupint.inės durpės kurui 40% drėgm. t. 65

Trupintinės durpės kraikui t. 44,02
Trupintinės durpės kompostams t. 27,60
Mažasklaidės durpės t. 64,2
Mažasklaidės durpės (250 l.) vnt. 8,85
Mažasklaidės durpės (300 l.) vnt. 10,25
Mažasklaidės durpės (4,1 m3) vnt. 30
Durpių pusbrikečiai I rūšis t. 119,51
Pusbrikečių maišai 1 t. vnt. 540
Durpių organiniai kompostai vnt. 9,32
Gabalinės kuro durpės t. 105
2.4 UAB “Ežerėlio durpės” paskirstymo kanalai

UAB “Ežerėlio durpės” naudoja dviejų tipų paskirstymo kanalus:
1 tipas – netiesioginis prekių paskirstymas, tai kai yra gamintojas, kuris pristato savo produkciją mažmeninkams, o šie toliau pardavinėja vartotojams.
Bendrovė savo gaminius pardavinėja vienuolikoje šalies rajonų. Tuose rajonuose yra apie 90 mažmeninės prekybos įmonių. Taigi UAB “Ežerėlio durpės” savo transportu išvežioja produkciją šiems mažmeninkams kurie vėliau rūpinasi prekės pardavimu.
Taip pat eksportuojant produkciją yra naudojamas šis kanalas. Užsienio partneris tampa mažmenininku ir pardavinėja produkciją savo šalyje.
Aišku yra įmonių užsienyje, kurios vežasi UAB “Ežerėlio durpės” produkciją ir jos nepardavinėja, o naudoja savo poreikiams patenkinti. Tokiu atveju galime teigti kad eksportuojant produkciją yra naudojamas ir antro tipo prekių paskirstymo kanalas.
2 tipas – tiesioginis prekių paskirstymas, tai kai gamintojas parduoda savo produkciją tiesiai vartotojui be jokių tarpininkų arba prekybos atstovo padedamas.
Naudojant šį prekių paskirstymo kanalą, prekių pardavimu užsiima įmonėje esantis pardavimų skyrius ir firminės parduotuvės.
Pvz., žmogus, atėjęs į firminę UAB “Ežerėlio durpės” parduotuvę arba tiesiog į įmonės buveinę gali užsisakyti norimą kiekį jam reikalingos rūšies durpių, kurias gali parsivežti savo transportu arba užsisakyti įmonės transportą.
Šis kanalas (be tarpininkų) taip pat naudojamas pristatant durpes į katilines.
Įmonėje taip pat yra ir prekybos atstovai (agentai), kurie ieško potencialių klientų šalies teritorijoje arba užsienyje. Šalies teritorija yra suskirstyta į atskirus regionus, kuriuos aptarnauja skirtingi prekybos agentai ar jų grupės. Agentas, ieškodamas potencialių klientų, pateikia įvairioms įmonėms, kurios teikia paslaugas susijusias su šilumos tiekimu, pasiūlymus. Jeigu vartotojui pasiūlymas priimtinas, jis kreipiasi į agentą ir paprastai pasirašo sutartį dėl durpių ar gaminių iš durpių tiekimo. Klientais taip pat gali būti ir didelės gamyklos, kurios turi savo katilines ir nesinaudoja šilumą tiekiančių įmonių paslaugomis, įvairūs sodininkai, gėlininkai, daigų augintojai ir t.t.
Šis prekių paskirstymo kanalas naudojamas todėl, kad UAB “Ežerėlio durpės” siekia turėti tiesioginius ryšius su vartotojais, nes turint tiesioginį ryšį su vartotojais, įmonės vadovai gauna daugiau ir tikslesnės informacijos apie rinką, vartotojus, jų poreikius bei prekių kokybę. Be to tiesioginis prekių paskirstymas yra vienas iš trumpiausių ir tiesiausių prekių paskirstymo kelių. Naudojantis šiuo kanalu UAB “Ežerėlio durpės” gali geriau kontroliuoti prekių judėjimą ir daryti jam poveikį. Be to atsisakydama prekybos tarpininkų paslaugų įmonė gali pasiimti tą prekės kainos skirtumą, kuris susidaro tarp prekių pardavimo prekybininkui ir galutiniam vartotojui kainų.

1.6 pav. UAB “Ežerėlio durpės” paskirstymo kanalai

2.5 UAB“Ežerėlio durpės” rėmimo priemonės

Iš rėmimo veiksmų UAB “Ežerėlio durpės” dažniausiai naudoja reklamą ir pardavimų skatinimą.
Reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškos informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų.
UAB “Ežerėlio durpės” naudoja keletą reklamos rūšių:
1. Transliacinės reklamos nešikliai yra: televizija ir radijas.
2. Spausdintos reklamos nešikliai yra: periodiniai ir neperiodiniai leidiniai.
3. UAB “Ežerėlio durpės” dalyvauja specialiose parodose, kurios dažniausiai vyksta Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Šios parodos vyksta du kartus per metus, rudenį ir .pavasarį. Čia įmonė išleidžia vidutiniškai 3500 Lt. per metus.
4. Įmonė taip pat naudoja reklamą ant įpakavimo..
Pardavimų skatinimas – įvairių skatinančiojo poveikio priemonių panaudojimas, siekiant pagreitinti ir (arba) sustiprinti rinkos reakciją.
Įmonė gali skatinti vartotoją, prekybos tarpininkus arba pardavėjus. UAB “Ežerėlio durpės” daugiausiai skatina tarpininkus. Prekybos tarpininkų skatinimui yra naudojamos šios priemonės:
– nuolaidos už didelius prekių partijos kiekius;
– nuolaidos už reguliarius pirkimus;
– kredito suteikimas (atsiskaitymo už produkciją laiko pailginimas).

2.6 UAB “Ežerėlio durpės” konkurentai

Įmonė savo pasirinktoje rinkoje labai retai yra vienintelė. Paprastai tų pačių pirkėjų poreikiais rūpinasi bei stengiasi juos patenkinti ir kitos įmonės. Todėl tarp įmonių dėl pirkėjo vyksta nuolatinės varžybos – konkurencija. Konkurentai tai rinkos dalyviai, potencialiems pirkėjams siūlantys tapačius arba panašius poreikius tenkinančias prekes.

Pagal rinkos pasidalinimą procentais matome, kad didžiausias konkurentas, kuris pagamina daugiausiai produkcijos yra AB “Rėkyva”, esanti Šiaulių rajone. Tačiau vietinėje rinkoje ši įmonė yra maža konkurentė, nes apie 98% savo pagaminamos produkcijos eksportuoja į kitas šalis ir jos pagrindinis tikslas yra būtent eksportas. Eksportą sudaro beveik 30 pavadinimų durpių gaminiai – tai samaninės ir gabalinės durpės, durpių atsijos, tinkamos biofiltrams, tačiau daugiausia gaminama substratų. Apie 80% durpių kainos sudaro įpakavimas, transporto išlaidos, mokesčiai.

Antras pagal dydį konkurentas yra UAB “Šilutės durpės”. Ši įmonė dirba pelningai, apie 90% savo produkcijos eksportuoja į Vokietiją, Olandiją, Angliją. Eksportą sudaro durpių žaliava ir ekstraktai.

UAB “Ežerėlio durpės” didžiąją dalį savo produkcijos parduoda vidaus rinkoje, o kitos durpių įmonės savo produkciją daugiausiai eksportuoja, todėl iš esmės skiriasi UAB “Ežerėlio durpės” ir kitų didesnių durpių įmonių tikslai.3. TYRIMO METODO PARINKIMAS
Atliekant apklausą apie poilsį kaime mes pasirinkome kiekybinį tyrimą. Anketa yra geriausias ir pigiausias būdas norint išsiaiškinti žmonių nuomonę apie poilsį kaime. Kadangi apklausa leidžia gilintis ir surasti atsakymą į priežastinio ryšio klausimą, “kodėl”, būtent todėl šis tyrimo būdas mums ir yra priimtiniausias.
Tuo tarpu kiti metodai mums yra netinkami, todėl kad, eksperimentas yra labai brangus tyrimas, reikalaujantis daug laiko. Jis siejamas su labai dideliais kaštais, be to šiuo atveju jį atlikti yra praktiškai neįmanoma. Taip pat norint išsiaiškinti tam tikras priežastis tiktų ir kokybinis tyrimo metodas, bet šis tyrimo metodas nėra mums priimtinas, kadangi kokybinis tyrimo metodas nėra pripažįstamas statistiškai, todėl norėdami statistinio pagrįstumo naudojame būtent kiekybinį tyrimo metodą, be to vadovai bei specialistai daug palankiau vertina plačią argumentaciją su daugeliu duomenų grindžiamais pavyzdžiais, skaičiavimais, lentelėmis. Manome, kad kiekybiniu tyrimo metodu gauta informacija bus žymiai naudingesnė, išsamesnė ir suprantamesnė.
Taigi remiantis šiuo pasirinktu tyrimo metodu t.y. apklausos būdu bus renkama informacija, apie poilsiautojų dažniausiai pasirenkamas vietas, paslaugas, pramogas. Sieksime išsiaiškinti kiek žmogus gali išleisti už pasirinktas pramogas sodyboje, kokios priežastys įtakoja pasirinkimą poilsiauti svetur.
4. TYRIMO METODIKOS PARENGIMAS

Mūsų tyrimo metodikos parengimas yra anketos klausimų sudarymas. Anketos klausimai yra uždaro tipo, kuriuose atsakinėjančiojo prašoma pasirinkti priimtiniausius atsakymų variantus.
Atliekant šią apklausą asmeninio interviu būdu, labai svarbu yra malonus bendravimas su respondentais, mūsų pasitikėjimas ir pagarba jam. Todėl mes stengėmės būti komunikabilios.
Reprezentatyvus tyrimas turi kiek galima geriau atspindėti generalinę aibę, jos sudedamąsias dalis, tačiau kaip žinome ne visada didelis skaičius apklaustų respondentų garantuoja apklausos efektyvumą. Skaičiui nustatyti gali būti naudojamos įvairios metodologijos ir skaičiavimai, mūsų atveju skaičiavimų rezultatais mes nesinaudojome. Galbūt tai negali atspindėti šimtu procentų tikslios informacijos, tačiau gali parodyti, bent jau pagrindines tendencijas.

Pats svarbiausia tyrimo priemonė tai anketa. Prieš prašant užpildyti anketą, respondentai yra supažindinami su tyrimo tikslais. Sudarydami anketą įtraukėme tokius klausimus, kurie padėtų atsakyti į mūsų iškeltas hipotezes.
5. DUOMENŲ RINKIMAS, ANKETOS REZULTATAI

Kai yra pasirinktas tyrimo būdas bei žinomas respondentų skaičius, lieka surinkti iš respondentų informaciją. Duomenų rinkimas vyko taip: apklausa buvo vykdoma asmeninio interviu būdu. Respondentams davėme užpildyti anketas, taip pat jiems buvo paaiškinami iškilę neaiškumai. Tokiu būdu buvo gaunami tikslesni atsakymai.
1. Ar jums malonu lankytis šioje įmonėje?

Galimi variantai Procentai( % )
Taip 98 %
Ne 2 %
Iš viso: 100 %

Iš atliktų skaičiavimų matome, kad 98 % respondentų malonu lankytis įmonėje, o 2 % apklaustųjų nepatinka.
Kitu klausimu pabandysime išsiaiškinti ar dažnai klientai lankosi mūsų tiriamojoje įmonėje.
2. Ar dažnai lankotės šioje organizacijoje?

Galimi variantai Procentai( % )
Dažnai 63 %
Retai 24 %
Pirmą kartą 13%
Iš viso: 100 %

Išanalizavus gautus duomenis galime padaryti tokias išvadas, kad dauguma žmonių šioje įstaigoje yra ne pirmą kartą, o tai sudarė 63 % apklaustųjų, nes pasirinko būtent šį atsakymo variantą. 24 % respondentų dėl kažkokių priežaščių lankosi rečiau, 13 % apklaustųjų atvyko tik pirmą kartą.
Dabar pabandysime išsiaiškinti ar maloniai yra aptarnaujami įmonės klientai.
3. Ar maloniai aptarnauja jus įmonės darbuotojai.:
Galimi variantai Procentai
Taip, maloniai 91 %
Ne, nemaloniai 1 %
Kartais taip, o kartais taip 8 %
Iš pateiktų duomenų galime spręsti, kad maloniai yra aptarnaujami 91 %, 1 % nemaloniai, kartais taip, o kartais taip 8 % apklaustųjų.

4. Ar pakankamai suteikia informac.ijos įmonės personalas?

Galimi variantai Procentai
Taip 80 %
Ne 5 %
Iš dalies 15%

Respondentams net 80 % informacijos buvo suteikta pakankamai, 5 % nebuvo patenkinti, o 15% iš dalies buvo patenkinti suteikta informacija apie įmonės veiklą.

5. Ar pakankamai, pilnai ir aiškiai atsako į Jūsų pateiktus klausimus?

Galimi variantai Procentai( % )
Taip 83 %
Ne 7 %
Iš dalies 10 %

83 % respondentų patenkinti atsakomais klausimais, 7 % ne, o 10 % iš dalies .
6. Ar teko jums bendrauti su įmonės administracija telefonu?

Galimi variantai Procentai( % )
Taip, teko 69 %
Ne, neteko 31 %

7. Jei teko bendrauti su administracija telefonu, tai ar Jums buvo suteikta informacija apie rūpimus klausimus?

Galimi variantai Procentai( % )
Taip suteikta 83 %
Ne nesuteikta 7 %
Iš dalies suteikta 10 %

Gauti rezultatai parodo, kad 83 % liko patenkinti suteikta informacija, 7 % ne,o 10 % iš dalies liko patenkinti gauta informacija.
8. Ar kilo konfliktų, nesusipratimų aptarnaujant Jus šioje įmonėje?

Galimi variantai Procentai( % )
Taip 1 %
Ne 99 %

9. Jei kilo konfliktų, kaip jie buvo išspręsti?
Galimi variantai Procentai( % )
Maloniai ir etiškai; 99 %
Jūs likote nesuprastas ir apšauktas 1 %

10. Ar įmonės darbuotojai padeda iškilus problemoms (t.y. prekės transportavimas, prekių pakrovimas, atsiskaitymo būdai ir t.t.)

Galimi variantai Procentai( % )
Taip 98 %
Ne 2 %

Iš šio grafiko matome, kad apklausti respondentai net 98 % teigiamai atsiliepia apie įmonės darbuotojus, o 2 % apklaustų ne kaip atsiliepia apie įmonėje dirbančius darbuotojus.
11. Pagrindinės priežastys, dėl kurių Jūs lankotės šioje įmonėje?

Galimi variantai Procentai( % )
Malonus aptarnavimas

33%
Patogi geografinė padėtis 26%
Prieinamos kainos 35%
Gera produkcijos kokybė 6%

Iš atliktų skaičiavimų matome, kad 33 % respondentų lankosi įmonėje todėl, kad jiems patinka malonus aptarnavimas, 26% patogi geografinė padėtis, 35 % apklaustųjų teigia, kad prieinamos kainos, o gera produkcijos kokybė tenkina 6% respondentų.
12. Ar tenkina šios įmonės gaminamos produkcijos kokybė?
Galimi variantai Procentai( % )
Taip tenkina 85%
Nelabai tenkina 8 %
Keletą kartų teko nusivilti 7 %

Iš šio grafiko matome, kad didžiausia dalis atpklaustųjų , tai yra netgi 85%, yra patenkinti gaminamos produkcijos kokybe. .
13. Ar įmonė rūpinasi savo potencialiais klientais?

Galimi variantai Procentai( % )
Taip 98 %
Ne 2 %

14. Ar jums jauki šios įmonės aplinka?
Galimi variantai Procentai( % )
Taip 88 %
Ne 2 %
Man nesvarbu 10 %

15. Iš kur gaunate informaciją apie šią įmonę?

Galimi variantai Procentai( % )
Iš spaudos 4%
Interneto 26%
Iš reklaminių skydų 40%
Iš draugų, pažįstamų 17%
Kita 13%

Iš šio grafiko galime teigti, kad daugiausia informacijos apie įmonės veiklą respondentai gauna iš reklaminių skydų.
16. Ar jums palanki atsiskaitymo už prekes sistema?

Galimi variantai Procentai( % )
Taip 91 %
Ne 1 %
Neturiu nuomonės 8 %

17. Ar ir toliau žadate lankytis šioje įmonėje ir naudotis jos paslaugomis?

Galimi variantai Procentai( % )
Taip 98 %
Ne 2 %

18. Jūsų pajamos:
Respondentų pajamos Procentai
Iki 500Lt. 8 %
500-1000Lt. 81 %
1000-2000Lt. 4 %
2000 ir daugiau 7 %

19. Lytis:
Respondentų lytis Procentai( % )
Moterys 18 %
Vyrai 82 %

20. Jūsų amžius:
Respondentų amžius Procentai( % )
Iki 18 2 %
18-25 28 %
25-40 41 %
40 ir daugiau 29 %

Iš šio grafiko matome, kad tarp mūsų apklaustų respondentų daugiausia buvo 25 – 40 metų amžiaus žmonės..IŠVADOS
1. Valdymo struktūra: 2004m. pradžioje buvo patvirtinta UAB “Ežerėlio durpės” organizacinė valdymo struktūra. UAB “Ežerėlio durpės” dirba 177 darbuotojai. Įmonės valdymo organai yra “Kauno energija” visuotinis akcininkų susirinkimas, direktorių valdyba ir administracija. Visuotinis akcininkų susirinkimas – aukščiausias įmonės valdymo organas.
2. Pagrindinis marketingo tikslas – sugebėti pateikti vartotojui paklausią prekę, teisingai nustatyti prieinamą kainą, tinkamai parinkti paskirstymo kanalus ir organizuoti reklamą. 2004 metais daugiausia produkcijos buvo pagaminta Ežerėlio durpyne – už 3045,6 tūkstančius litų , mažiausiai – Sūsio durpyne, už 1167,9 tūkstančius litų.
3. Mūsų tyrimo metodikos parengimas yra anketos klausimų sudarymas. Anketos klausimai yra uždaro tipo, kuriuose atsakinėjančiojo prašoma pasirinkti priimtiniausius atsakymų variantus. Prieš prašant užpildyti anketą, respondentai yra supažindinami su tyrimo tikslais. Sudarydami anketą įtraukėme tokius klausimus, kurie padėtų atsakyti į mūsų iškeltas hipotezes.
4. Kai yra pasirinktas tyrimo būdas bei žinomas respondentų skaičius, lieka surinkti iš respondentų informaciją. Duomenų rinkimas vyko taip: apklausa buvo vykdoma asmeninio interviu būdu. Respondentams davėme užpildyti anketas, taip pat jiems buvo paaiškinami iškilę neaiškumai. Tokiu būdu buvo gaunami tikslesni atsakymai.LITERATŪRA
1. Didžkus V. Marketingo tyrimai, Vilnius, 2003 m.
2. Pranulis V. Marketingo tyrimai, Vilnius, Kronta, 1998m.

Anketa apie klientų požiūrį į biuro darbo efektyvumą „EŽERĖLIO DURPĖS“ organizacijoje

Mielas respondente,
Jūsų nuomonė yra labai svarbi mums!
Maloniai prašome užpildyti žemiau pateiktą anketą. Iš anksto jums dėkojame.

Jums patinkantį atsakymą pažymėkite V.
1. Ar jums malonu lankytis šioje įmonėje?
a) Taip;
b) Ne, nes ateinu tik iš pareigos.
2. Ar dažnai lankotės šioje organizacijoje?
a) Dažnai;
b) Retai;
c) Pirmą kartą.
3. Ar maloniai aptarnauja jus įmonės darbuotojai?
a) Taip, maloniai;
b) Ne, nemaloniai;
c) Kartais taip, o kartais taip.
4. Ar pakankamai suteikia informacijos įmonės personalas?
a) Taip;
b) Ne;
c) Iš dalies.
5. Ar pakankamai, pilnai ir aiškiai atsako į Jūsų pateiktus klausimus?
a) Taip;
b) Ne;
c) Iš dalies.
6. Ar teko jums bendrauti su įmonės administracija telefonu?
a) Taip teko;
b) Ne neteko.
7. Jei teko bendrauti su administracija telefonu, tai ar Jums buvo suteikta informacija apie rūpimus klausimus?
a) Taip suteikta;
b) Ne nesuteikta;
c) Iš dalies suteikta.
8. Ar kilo konfliktų, nesusipratimų aptarnaujant Jus šioje įmonėje?
a) Taip;
b) Ne.
9. Jei kilo konfliktų, kaip jie buvo išspręsti?
a) Maloniai ir etiškai;
b) Jūs likote nesuprastas ir apšauktas.
10. Ar įmonės darbuotojai padeda iškilus problemoms (t.y. prekės transportavimas, prekių pakrovimas, atsiskaitymo būdai ir t.t.)
a) Taip;
b) Ne.
11. Pagrindinės priežastys, dėl kurių Jūs lankotės šioje įmonėje?
a) Malonus aptarnavimas;
b) Patogi geografinė padėtis;
c) Prieinamos kainos;
d) Gera produkcijos kokybė;
e) Užėjau tik dėl smalsumo.
12. Ar tenkina šios įmonės gaminamos produkcijos kokybė?
a) Taip tenkina;
b) Nelabai tenkina;
c) Keletą kartų teko nusivilti.
13. Ar įmonė rūpinasi savo potencialiais klientais?
a) Taip;
b) Ne.
14. Ar jums jauki šios įmonės aplinka?
a) Taip;
b) Ne;
c) Man nesvarbu.
15. Iš kur gaunate informaciją apie šią įmonę?
a) Iš spaudos;
b) Interneto;
c) Iš reklaminių skydų;
d) Draugų, pažystamų;
e) Kita.
16. Ar jums palanki atsiskaitymo už prekes sistema?
a) Taip;
b) Ne;
c) Neturiu nuomonės.
17. Ar ir toliau žadate lankytis šioje įmonėje ir naudotis jos paslaugomis?
a) Taip;
b) Ne.
18. Jūsų pajamos.
a) iki 500Lt;
b) 500-1000Lt;
c) 1000-2000Lt;
d) 2000 ir daugiau Lt.
19. Jūsų lytis.
a) Moteris;
b) Vyras.
20. Jūsų amžius.
a) iki 18;
b) 18- 25;
c) 25-40;
d) 40 ir daugiau.

Leave a Comment