Kredito sistema lietuvoje

Kreditas jo esmė ir būtinumas.Kreditas atspindi piniginius santykius, susijusius su įmonių, organizacijų ir gyventojų laisvų lėšų kaupimu ir teikimu grąžintumo sąlygomis. Pagrindinės kredito funkcijos:1. Perskirstomoji. Tai kreditinių išteklių formavimas ir jų panaudojimas paskolų forma;2. Pakeičiamoji. Apyvartoje esantys grynieji pinigai pakeičiami kreditinias pinigais, o atsiskaitymuose tarp įmonių grynieji pinigai pakeičiami atsiskaitymais negrynais pinigais, darant atitinkamus įrašus sąskaitose, esančiuose bankuose. Keičiant grynuosius pinigus kreditinėmis operacijomis sumažėja cirkuliacijos kaštai ir spartėja apyartinio kapitalo apyvartumas; 3. Kontrolinė. Kontruoliuojama įmonių ir organizacijų finansinė būklė, nes kreditinės operacijos dažniausiai atliekamos bankuosePervedant Lietuvos ūkį į rinkos sąlygas, bei vykstant privatizacijos procesui svarbų vaidmenį vaidina kreditas. Kreditas skirstomas į valstybinį, bankinį, vartotojišką, komercinį ir tarptautinį.1. Valstybinis. Šiuo atveju valstybė naudoja gyventojų lėšas, laikomas taupomajame banke, taippat valstybinio socialinio draudimo lėšas. Be to, valstybė gali išleisti vidaus paskolos obligacijas. 2. Bankinis. Bankai teikia kreditus įmonėms, organizajoms ir gyventojams.3. Vartotojiškas. Jį gauna gyventojai pavyzdžiui, buto statybai ar jo remontui.4. Komercinis. Šis kreditas teikiams prekinėje formoje tiekėjo pirkėjui, atidedant mokėjimą tam tikram laikotarpiui už parduotas prekes ar teiktas paslaugas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę nuo 1992 m. birželio 30d. valstybinėms, valstybinėms akcinėms, akcinėms, privačioms įmonėms ir organizacijoms leidžiama parduoti viena kitai prekes kreditan. Komercinį kreditą galima teikti išrašant vekselius. Pažymėtina, kad Lietuvos respublikos finansų ministerija dar neapsirūpinus krašto ūkio kreditavimo vekselių blankais.5. Tarptautinis. Pagal šią formą viena valstybė teikia kreditą kitai valstybei. Kreditas jo rūšys kaina ir apdraudimas.Kreditas apima piniginius sąntykius, kuriems esant laisvi įmonių, įstaigų, organizacijų finansiniai ištekliai, laisvi valstybinio biudžeto ištekliai, draudimo organų ištekliai, gyventojų santaupos dažniausiai kaupiamos kreditinėse įstaigose ir teikiamos juridinėms bei fiziniams asmenims savalaikio grąžintumo sąlygomis ir taikant palūkanų procentus.

Kadangi kreditas grąžinamas su procentiniais pinigais ir terminuotai, tai galima kredituoti tik laikinus poreikius. Laikinas laisvų lėšų kaupimas, jų paskirstymas, bei perskirstymas sudaro galimybes laksčiau ir ekonomiškai tikslingiau naudoti piniginius išteklius. Pereinamajame į rinką laikotarpyję Lietuvos respublikoje vyko daug pakitimų, vykdant kreditines operacijas. Pažymėtina, kad lyginant su rinkos ekonomikos šalimis, Lietuvoje kreditas dar neturi efektyvios įtakos ūkio subjektų finansinei veiklai ir bendriems krašto ekonominiams procesams. Remiantis Lietuvos respublikos kreditavimo sąlygomis ir užsienio praktika, kreditas gali būti skirstomas į šiais rūšis: trumpalaikis ir ilgalaikis. Lietuvoje paplitusi trumpalaikio ir ilgalaikio kredito atmaina – lengvatinis kreditas.Trumpalaikis kreditas teikiamas ūkio subjektams jų einamajai veiklai finansuoti pagal sustambintus kreditavimo objektus. Trumpalaikis kreditas leidžia racionaliau ir efektyviau bei operatyviai perskirstyti ir naudoti piniginias lėšas Lietuvos ūkyje, užtikrinant produkcijos gamybos ar paslaugų teikimo bei jų realizavimo nepertraukiamumą, ūkio subjektų finansinės padėties pastovumą, skatina apyvartinio kapitalo apyvartumą, taip pat svarbus jų formavimo šaltinis. Be to, teikiant kreditą bankams, kontroliuojama įmonės finansinė veikla bei jos rezultatai. Trumpalaikio kredito objektais gali būti apyvartinio kapitalo elementai, gamybos kaštų elementai: atsargos, gatavi gaminiai kelyje, išsiųsti dokumentai, gamybos kaštai pagal ekonominius elementus, iš jų darbo užmokesčiui mokėti ir kiti objektai. Pavyzdžiui, sutrikus tarpvalstybiniams atsiskaitymams su buvusios rublio zonos valstybėmis įvedus Lietuvos respublikoje laikinuosius pinigus talonus. Įmonėms ir organizacijoms buvo suteikiamas darbo užmokesčiui mokėti lengvatinis, trumpalaikis kreditas. Nuo 1992m spalio 8d. iki 1992 spalio 28d. imant palūkanas banko išlaidoms padengti, bet nedidesnes kaip 5% metinių palūkanų. Ilgalaikis kreditas teikiamas juridiniams ir fiziniams asmenims, jų ūkinės veiklos ir socialiniam vystimui pagal ilgalaikes investicines programas.Pažymėtina, kad dabartiniu metu Lietuvoje dėl infliacijos ir ekonominio nestabilumo ilgaaikio kredito apimtis santikinai mažėja. Dėl minėtų priežasčių komerciniai bankai suinteresuoti teikti ūkio subjektamas trumpalaikius kreditus.
Užsienio šalyse, paplitusi specifinė bankinio kredito forma, taip vadinama “Kredito linija”. Pagal “Kredito linija” kreditas gali būti teikiamas šalies viduje ir užsienio valstybėms. “Kredito linija” yra juridiškai iformintas finansinių kreditinių įstaigų isipareigojimas teikti per tam tikrą laiką kredito subjektui kreditinius išteklius suderinto limito ribose, pavyzdžiui 1992m Lietuva galėjo, bet dėl atskirų valdininkų nerūpestingumo negavo 40 milijonų dolerių “Kredito linijos”. Ją atidaryti sutiko JAV eksporto importo bankas. Tai valstybinis bankas, kurio prezidentą paskyrė JAV prezidentas. Esant atidarytai “Kredito linijai” su minėta banko sankcija galima lengvai gauti tam tikros apimties kreditą iš bet kurio užsienio banko, nes eksporto importo bankas veikia kaip valstybinis garantas. Be to šie kreditai naudingi ir tuo, kad pasirašyta sutartis dėl kredito linijos neįpareigoja imti kreditą, tai yra nesant poreikio galima jo ir neimti. Už teikiamą kreditą kreditoriui yra mokamos palūkanos. Palūkanų norma yra atlyginimo už kreditą dydis, išreikštas procentais. Tai kredito kaina. Kredito kaina didina juridinių ir fizinių asmenų atsakomybę kuo efektyviau skolintas lėšas panaudoti. Palūkanų dydis priklauso nuo kredito rūšies, apinties ir termino, skolinamo kapitalo pasiūlos ir paklausos. Jei skolinamo kapitalo paklausa didėja, didėja ir pelno norma, nes šiuo atveju skolinamasis kapitalas yra kaip prekė. Palūkanų norma yra susijusi su pelno norma, o pastaroji dažnai apsprendžia skolinamo kapitalo pasiūlos bei paskolos santykį. Be to skolinamojo kapitalo palūkanų norma susijusi su pelnu ta prasme, kad skolinamojo kapitalo turėtoja atsisako jį pats sunaudotiir perleidžia kitam. Todėl kreditorius gali pretenduoti į skolinamojo gaunamą pelną. Šiuo atveju pelnas yra kreditos kainos ekonominis pagrindas. Rinkos ekonomikos sąlygomis palakūnos negali būti didesnės nei gaunamas pelnas skolinamąjį kapitalą investavus į ūkio šaką ir mažesnės nei vidutinė pelno norma. Tokiu būdu susiformuoja ekonomiškai pagrįstos palūkanų normos. Šis mechanizmas pilnai neveikia Lietuvos Respublikoje.
Iki 1992m. rugsėjo 04d. Lietuvoje veikė Vyriausybės nutarimais griežtai reglamentuotos palūkanų normos. Pakeitus Lietuvos banko įstatymą, visos Lietuvos Respublikos kredito įstaigos palūkanų normas nustato savo nuožiura, įvertinant trumpalaikių ir ilgalaikių depozitų pasiūlą ir šių kreditų paklausą. Lietuvos bankas respublikos kredito įstaigoms nustato tik minimalias ir maksimalias palūkanų normas. Nepilnai veikiant rinkos santykiams, kredito įstaigų nustatomos kredito palūkanų normos didžia dalimi priklauso nuo šių įstaigų darbuotojų kompetencijos, patirties. Esant ekonominiam nestabilumui ir vis didėjant infliacijai net ir trumpam laikotarpiui sunku prognozuoti kreditinių santykių pakitimus.Laisvos rinkos šalyseskolinamo kapitalo palūkanų normos pilniau įvertinamos rinkos santykių dėsningumas. Pvz. JAV palūkanų normos sudedamosios dalys:1. Reali be rizikos palūkanų norma;2. Infliacijos priedas;3. Lominali be rizikos palūkanų norma;4. Įsipareigojimų nevykdymo rizikos priedas (priklauso nuo koorporacijos financinės padėties) ;5. Likvidumo priedas (dažniausiai taikoma teikiant kreditą nelividžiam turtui įsigyti);6. Mokėjimo termino rizikos priedas (taikomas teikiant ilgalaikius kreditus, nes kuo ilgesnės kredito grąžinimo laikotarpis tuo didesnė rizika, vyksta kainų svyravimai).Finansinės – kreditinės operacijos pagrindinai vykdomos bankuose, užsienio šalyse esant išvystitai bankų sistemai, bankai turi didelę įtaką kredituojamoms įmonėms bei jų finansinei veiklai. Bankai atidžiai seka klientų ekonominę padėtį ir atsiradus jų įmonėse problemoms, pavyzdžiui, tapus nemokiais, sustabdo naujų kreditų išdavimą, informuoja apie tai savo partnerius, kad šis imtusi priemonių mokėjimų išjieškojimui arba norėdami susigrąžinti išduotus kreditus, bankai gali patys paskelbti įmonių bankrotą. Įmonės, žinodamos bankų reikalavimus, iš anksto vertina savo veiksmus ir imasi skubių priemonių finansiniems sunkumams bei nemokumui šalinti.Kompanijoms su kuriomis bankai neturi pastovių ryšių arba kurių finansinė padėtis nestabili, užsienio bankai atsargiai išduoda kreditus. Šiuo atveju patys bankai labai kruopščiai atlieka paraiškų ir projektų ekspertizę ir reikalauja, kad nepriklausomi ekspertai atliktų komercinį bei techninį projektų pagrindimą. Kartu bankas reikalauja visiško kredito padengimo greitai- realizuojamu turtu, taip pat gali būti įkeičiamas nejudamas turtas. Bankams taip pat svarbu nesubankrutuoti. Bankų bankrotai šalies ekonomikai daro didesnę žalą, nei kredituojamų kompanijų bankrotai. Bankai bankrutavus nuostolius patiria ne tik akcininkai, bet ir indėlininkai, klientai.
Taigi, teikiant kreditą, kreditoriui svarbu turėti garantiją, kad kreditas bus grąžinamas. Šis kredito dengimas plačiai taikomas ir Lietuvos praktikoje. Pvz, privati įmonė, norėdama gauti lengvatinį kreditą, smulkiam verslui, pateikia Finansų Ministerijai dokumentus, liudijančius , kad įregistruotas (apmokėtas) nuosavas kapitalas ar kitas nekilnojamas turtas, kuris gali būti užstatytas, yra didesnis už norimo gauti kredito dydį arba kredito grąžinimą garantuoja kita nevalstybinė įmonė turimu turtu. Teikiant lengvatinius kreditus Lietuvos gyventojams gyvenamiesiems namams ar butams statyti paskola apdraudžiama kredito gavėjo turtu, įskaitant kredituojamą objektą arba už jį laidavusio asmens turtu. Bankams lengvatinius kreditus iš bendrųjų kredito lėšų garantuoja Lietuvos Respublikos vyriausybė.Praktikoje paplitusios šios kredito dengimo formos: 1. Laidavimas. Vienpusiškoje sutartyje nurodoma, kad laiduotojas įsiparegoja apmokėti bankui skolintojo įsiskolinimą, jeigu jis negalės grąžinti kredito. 2. Garantija. Tai juridinio ar fizinio asmens įsipareigojimas laiku apmokėti paskolos dalį arba palūkanas (tam tikrą sumą skolintų lėšų). Garantijos dažniausiai išduoda savo klientams bankai. 3. Užstatas. Užstatu gali būti kilnojamas ir nekilnojamas turtas, kaip atsargos, pastatai, žemė ir kiti. Taip pat gali būti teisė gauti kompensaciją pardavus užstatytą turtą.Nuo 1992m spalio 06 dienos Lietuvoje veikia hipotekos įstatymas.Hipoteka – tai esamo ar busimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą apsaugantis turto įkeitimas, kai įkeisto turto savininkui paliekama nuosavybės teisė. Kai skola laiku negrąžinam hipotekinis kreditorius turi teisę reikalauti, kad įkeistas turtas būtų parduotas iš viešųjų varžytinių ir iš gautų pinigų, sumokėta jam priklausanti suma. Įkeistas turtas negali būti perleistas hipoteksinio kretitoriaus nuosavybėn, taip pat negalima įkeisti valstybinį turtą. Hipotekos įstatymas tik privačiajam turtui. Turto įkeitimui sudaroma sutartis tarp kreditoriaus ir įkeičiamo turto savininko arba vietoje sutarties surašomas hipotekos lakštas.Turto įkeitimo iforminimu bei kitas hipotekos operacijas vykdo hipotekos įstaigos, kurių funkcijos yra registruoti hipotekas, išieškoti skolą kreditoriaus naudai, kaupti ir saugoti informaciją apie hipotekas, bei teikti ją suinteresuotiems asmenims. Įregistruotą hipotekoje informacija yra vieša ir ją gali gauti kiekvienas asmuo. Hipotekos įstaigos steigiamos Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu ir yra pavaldžios teisingumo ministerijai. Hipotekos įstaigoms gali vadovauti hipotekos teisėjai. Teisėjus skiria teisingumo ministras ir hipotekos teisėjai privalo turėti teisinį išsilavinimą.

Šiuo metu bankai Lietuvoje vykdo aktyvias kreditavimo programas. Teikia paskolas gyventojams ir ūkio subjektams. Bankai remia kai kurias socialines valstybės programas, teikia paslaugas, reikalingas žmonių socialiniams poreikiams tenkinti. Viena iš programų – studentų kreditavimas. Studentai, besimokantys Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose, gali gauti ilgalaikę paskolą visam mokymosi laikotarpiui už labai nedideles palūkanas – 5 proc.Lietuvoje bankai suteikia įvairių rūšių paskolas lengvatinėmis sąlygomis: paskola būstui pirkti, lizingas, vartojiška paskola. PASKOLŲ SUTEIKIMO TVARKABankui reikia pateikti tokius dokumentus:· asmens pasą; · jei pagal LR įstatymus turite deklaruoti pajamas – LR gyventojo turto ir pajamų deklaracijos nuorašą; · pajamas patvirtinančius dokumentus (pažyma iš darbovietės ir kt.). Juose turi būti nurodomos grynosios pajamos (atskaičius visus mokesčius ir privalomus mokėjimus: socialinio daudimo, pajamų mokesčius, alimentus ir t.t.). Jei paskolą ketinate dengti, pardavę turimą turtą, reikia pateikti šio turto vertę patvirtinančius dokumentus, nurodytus kreditų eksperto; · jei esate įmonės akcininkas ir Jūsų pajamų šaltinis – dividendai, reikia pateikti šios įmonės paskutinių keturių laikotarpių finansines ataskaitas, patvirtintas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje: balansą, pelno/nuostolio ataskaitą, finansinių rezultatų, pelno/nuostolio paskirstymo ataskaitas; taipogi gerą šios įmonės veiklos perspektyvą patvirtinančius dokumentus: kontraktus, ketinimų protokolus, verslo planą ir kitus. Reikalingų dokumentų sąrašą nurodys kreditų ekspertas; · įkeičiamo turto savininko sutuoktinio notariškai patvirtintą sutikimą įkeisti turtą, jei turtas yra privataus asmens nuosavybė. Jei turtas priklauso juridiniam asmeniui – akcininkų susirinkimo, kuriame buvo nutarta įkeisti turtą, garantuojant už Jūsų paskolą, protokolą. Akcininkų susirinkimo protokolas turi būti pasirašytas trijų asmenų: pirmininko, sekretoriaus ir įgalioto akcininko. Protokolas turi turėti priedą – dalyvavusių akcininkų sąrašą su jų turimų akcijų skaičiumi bei šių akcininkų parašais; · nuosavybės teisę į užstatą liudijančius dokumentus: įsigijimo sutartį, inventorinę bylą, Žemės ir kito nekilnojamojo turto registro ir kadastro valstybės įmonės išduotus pažymėjimus ir/arba kitus kreditų eksperto nurodytus dokumentus.;

· turto draudimo polisus; · užpildytas banko kreditų eksperto duotas formas: paraišką paskolai gauti ir kt.; · visas galiojančias Jūsų gautų paskolų ir išduotų laidavimų sutartis (raštus), turto įkeitimo dokumentus ir visus jų priedus; · kasos pajamų orderio kvitą (mokėjimo pavedimą), kad bankui sumokėti banko tarifuose numatyti mokesčiai už dokumentų analizę ir paruošimą paskolai ar garantijai gauti; · visus kitus bankui būtinus dokumentus, kuriuos Jums nurodys kreditų ekspertas. Atsakymas dėl paskolos (garantijos) suteikimo (nesuteikimo) duodamas per 14 kalendorinių dienų po visų banko nurodytų dokumentų pristatymo ir bankui reikalingos informacijos pateikimo. Sprendimą dėl paskolos (garantijos) suteikimo priima banko Paskolų komitetas. Norint, kad klausimas būtų svarstomas, turi būti sumokėti visi banko tarifuose numatyti mokesčiai. Nagrinėjant pateiktus dokumentus, iškilus papildomiems klausimams ar neaiškumams, bankas pasilieka teisę Kliento prašyti papildomų dokumentų ar informacijos.Pastaba. Gaunant paskolą (garantiją), kurios užstatas yra lėšos, esančios banke, procedūros yra paprastesnės.Gaunant paskolą (garantiją), reikia sumokėti mokesčius.2. Bankas įvertina kliento finansinę būklę bei pateiktą verslo planą ir priima sprendimą dėl paskolos suteikimo. 3. Klientas sumoka bankui administravimo mokestį, sudarantį 0.3 – 1,5 % nuo suteikiamo kredito dydžio. 4. Prašant ilgalaikės paskolos klientas taip suderina su banku pirkimo/pardavimo kontrakto sąlygas, kad šios atitiktų finansavimo sąlygas. 5. Bankas su klientu sudaro paskolos ir turto įkeitimo sutartis. 6. Apmokant už importuojamas prekes akredityvu, klientas akredityvo išleidimui turi užpildyti prašymą, kuriame nurodoma suma išmokama užsienio eksportuotojui, nurodant apmokėjimo sąlygas.

PASKOLOS BŪSTUI PIRKTI

PASKOLOS SĄLYGOS : Paskola gyvenamajam būstui pirkti teikiama ir grąžinama JAV doleriais, kurie keičiami į litus taikant oficialų Lietuvos banko kursą keitimo operacijoms.Minimali paskolos suma – 15 tūkst. Lt ekvivalentas. Paskola suteikiama iki 70 procentų perkamo būsto vertės, kurią nustato banko turto vertintojai. Maksimali paskolos suma priklauso nuo Jūsų gaunamų pajamų.

Maksimali paskolos trukmė – 10 metų. Palūkanos už paskolą nustatomos pagal paskolos sutarties pasirašymo dieną nustatytą vienerių metų Londono tarpbankinę vidutinę palūkanų normą (LIBOR) JAV doleriui, prie jos pridedant banko maržą. Banko marža, įvertinus riziką ir paskolos terminą, svyruoja nuo 3,5 iki 7,5 procentų.Palūkanos kintamos. Jos keisis kiekvienų metų kovo 1 d. priklausomai nuo LIBOR_o pasikeitimo. Prievolėms pagal paskolos sutartį užtikrinti, Bankas priima pirkto iš Banko paskolos būsto įkeitimą. Jeigu perkamas būstas negali būti įkeistas iki paskolos išdavimo, Bankas gali paprašyti laikinai užtikrinti prievolių įvykdymą, įkeičiant kitą turtą ar pateikti darbdavio laidavimą.

KAIP PRADĖTI Jūs turite finansuoti ne mažiau 30 procentų perkamo būsto vertės.Apskaičiavę, kad mėnesio įmokos dydis (paskolos grąžinimas ir palūkanos) neviršija 40 procentų Jūsų ir Jūsų sutuoktinio (-ės) gaunamų pajamų, kreipkitės į Banko filialą. Gavę paraiškos paskolai gauti formą, atidžiai ją užpildykite atsakydami į visus pateiktus klausimus.Užpildytą formą pateikite Banko filialo kredito darbuotojui, kuris per savaitę informuos apie galimybę Jums suteikti paskolą.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS Gavę pranešimą, kad paskola Jums gali būti suteikta, pateikite šiuos dokumentus: · savo ir savo sutuoktinio(-ės) pasų kopijas; · pažymas apie savo ir savo sutuoktinio(-ės) paskutinių 12 mėnesių gautą darbo užmokestį ant firminių darbdavių blankų arba kitas pajamas įrodančius dokumentus; · notariškai patvirtintą savo ir savo sutuoktinio sutikimą įkeisti iš Banko paskolos perkamą būstą; · jei turite finansinių įsipareigojimų kitoms finansų institucijoms, šių sutarčių kopijas; · jeigu turite vaikų iki 18 metų – pažymą iš vaikų teisių apsaugos tarnybos. Jei prievolėms užtikrinti laikinai įkeičiamas turimas būstas, papildomai pateikite: · notariškai patvirtintą būsto savininko ir jo sutuoktinio sutikimą laikinai įkeisti turimą būstą; · dokumentus, patvirtinančius įkeičiamo būsto nuosavybę (Inventorizavimo pažyma, kt.).

Banko darbuotojai gali paprašyti pateikti ir papildomos informacijos.Pateikus visus reikalaujamus dokumentus, sprendimas dėl paskolos išdavimo bus priimtas per 7 dienas, išnagrinėjus Jūsų paraišką Banko filialo Paskolų komitete. Apie priimtą sprendimą būsite informuoti. Esant teigiamam sprendimui Jūs turėsite: · Banko naudai apdrausti savo gyvybę paskolos terminui ir sumai Bankui priimtinoje draudimo kompanijoje, ir pateikti draudimo polisą; · atsidaryti Banke sąskaitą, į kurią bus pervedamas Jūsų darbo užmokestis; · pasirašyti trišalę būsto pirkimo – pardavimo sutartį; · pasirašyti paskolos sutartį; · įregistruoti būsto pirkimo – pardavimo sutartį; · pasirašyti pirkto būsto įkeitimo Bankui sutartį; · Banko naudai apdrausti įkeistą būstą sumai, ne mažesnei kaip 135 procentai paskolos vertės Bankui priimtinoje draudimo kompanijoje, ir pateikti draudimo polisą. Jeigu iki perkamo būsto įkeitimo, prievolių vykdymui įkeičiamas turimas būstas ar kitas turtas, pasirašant paskolos sutartį kartu pasirašoma ir turto įkeitimo sutartis.

PAPILDOMOS IŠLAIDOS Būtina įvertinti papildomas išlaidas, kurios padidins paskolos kainą: · gyvybės draudimo išlaidos; · įkeičiamo nekilnojamo turto draudimo išlaidas; · iš paskolos įsigyto būsto ar kito įkeičiamo turto įkeitimo sutarties tvirtinimo notariato kontoroje išlaidas; · per 30 dienų po paskolos išmokėjimo dienos, Jums reikės sumokėti vienkartinį paskolos administravimo mokestį, kuris sudaro 0,5 procento nuo paskolos sumos.

PASKOLOS IŠDAVIMAS Pasirašius paskolos sutartį ir užtikrinus prievolės vykdymą įkeitimu, Bankas perveda paskolos lėšas į būsto pardavėjo sąskaitą.

PASKOLOS GRĄŽINIMAS Paskolos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas prasideda kitą mėnesį po paskolos išdavimo.Mokėjimai vykdomi lygiomis įmokomis kas mėnesį (anuitetas).Bankas kas mėnesį nurašys įmokos dydžio sumą nuo Jūsų sąskaitos Banke, į kurią pervedinėsite savo atlyginimą. Jūs turite užtikrinti, kad sutartyje nustatytą paskolos ir palūkanų mokėjimo dieną sąskaitoje būtų reikiama suma.

Pavyzdys:Jūs norite pirkti butą, kurio kaina – 22 tūkst. JAV dolerių. Turite sutaupę 7 tūkst. JAV dolerių, kuriuos skirsite buto pirkimui. Banke užpildote paraišką gauti 15 tūkst. JAV dolerių dydžio paskolą 5 metų terminui.Esant 12 procentų metų palūkanoms, šios paskolos mėnesio įmokos dydis sudarytų 334 JAV dolerius. Mėnesiai 1 2 3 4 5 6 7Mėnesio įmokos dydis 334 334 334 334 334 334 334 Paskolos grąžinimas 184 186 187 189 191 193 … Palūkanos 150 148 146 144 143 141 … Paskolos likutis 14,816 14,631 14,443 14,254 14,063 13,870 …

Vartotojiška paskola Paskolos privatiems asmenims· Pastovios palūkanos · Fiksuoti mokėjimai · Greitas banko sprendimas · Nereikia užstato · Patogus grąžinimas Mažiausia paskolos suma – 1 000 LtDidžiausia paskolos suma – 20 000 LtPaskolos terminas – nuo 3 iki 12 mėn.Metų palūkanos – 16 %.Paskola išduodama litais. Norint gauti paskolą reikia: · Būti Lietuvos Respublikos piliečiu ir turėti 21 metus; · Būti banko klientu ir turiti jame mokėjimo kortelės arba einamąją sąskaitas, į kurias ne trumpiau kaip 6 mėn. yra pastoviai pervedamas darbo užmokestis; · Kad mėnesio darbo užmokestis, atskaičius pajamų ir socialinio draudimo mokesčius, būtų ne mažesnis kaip 800 Lt. I PASKOLĄ? Reikia pateikti bankui užpildytą paskolos paraišką. Gavus teigiamą atsakymą, reikia pateikti šiuos dokumentus: · LR pasą; · socialinio draudimo pažymėjimą; · komunalinių mokesčių knygelę arba gyvenamųjų namų bendrijos pažymą, kad neturite skolų; · pažymas apie savo ir sutuoktinio(ės) paskutinių 6 mėn. darbo užmokestį arba pajamų deklaraciją, jei Jūs esate individualios įmonės savininkas; · sutarčių kopijas, jei Jūs turite finansinių įsipareigojimų kitoms finansų institucijoms; · gyvybės draudimo polisą. Be to, Jūs turėsite pateikti bankui laidavimo sutartį tarp Jūsų darbdavio ir banko. Tai bus paskolos grąžinimo garantija. Jeigu Jūsų darbo užmokestis pervedamas į kortelės sąskaitą daugiau kaip 12 mėn. ir Jūs neturite jokių įsiskolinimų bankui, paskola gali būti suteikta ir be šios garantijos.

Skolindamiesi 9-12 mėn., pateiksite gyvybės draudimo polisą. Tai bus papildoma garantija, kad Jūs galėsite grąžinti paskolą ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju. Paskola bus pervesta į Jūsų mokėjimo kortelės sąskaitą arba bus apmokėtos Jūsų pateiktos bankui įsigijimo sąskaitos. AUTOMOBILIŲ IŠPERKAMOJI NUOMAUAB “VB Lizingas” (AB Vilniaus bankas dukterinė įmonė) įkurta 1995 m. balandį. Šiuo metu tai didžiausia lizingo įmonė Lietuvoje (įstatinis kapitalas siekia 10 mln. Lt.) Jos tikslas – ieškoti papildomų šiuolaikinių finansavimo galimybių. Šiuo metu siūlome Jums visų modelių naujų lengvųjų automobilių lizingą. Paprastai automobilis išperkamas per 1 – 3 metus. Iš pradžių mokamas 20 – 30% pradinis įnašas. Likusi (finansuojama) suma per metus padidėja vidutiniškai 7,7%. Automobilis yra UAB “VB Lizingas” nuosavybė ir registruojamas mūsų vardu, kol Jūs visiškai atsiskaitote. Sumokėję visas įmokas, Jūs tampate automobilio savininku. Skaičiavimo pavyzdys. Jūs nusprendėte įsigyti 15 000 JAV dolerių kainuojantį automobilį, kurį ketinate išpirkti per 3 metus. Įmokate pradinę, pvz., 30%, t.y. 4 500 JAV dolerių įmoką. Likę mokėjimai išdalijami po 359 JAV dolerius kiekvieną mėnesį. Galite apskaičiuoti ir patys – tokiu būdu nuomojamas automobilis per metus pabrangsta vidutiniškai tik 5.4%!

Šioje lentelėje pateikiama keletas skaičiavimo pavyzdžių

Automobilio kaina Pradinė įmoka Įmoka kas mėnesį 24 mėnesiai 36 mėnesiai10 000 30%20% 3 0002 000 336384 23927315 000 30%20% 4 5003 000 504576 35941020 000 30%20% 6 0004 000 672768 47954725 000 30%20% 7 5005 000 840960 598684

Čia pateikiamos įprastos finansinio lizingo taisyklės, taikomos nuomojant automobilius, kai finansuojama suma yra nuo 5 250 JAV dolerių iki 125 000 JAV dolerių. Brangesniems sandoriams taikomos palankesnės sąlygos. Visi atsiskaitymai vykdomi litais. PAGRINDINIAI IŠPERKAMOSIOS NUOMOS PRIVALUMAI · laisvos apyvartinės lėšos; · nedidelės išlaidos; · naujas automobilis; · mokesčių mokėjimo privalumai; · nesudėtingi formalumai; · palankesnės sąlygos nei kreditavimo atveju; · pigu – Jūsų automobilis per metus pabrangs tik 5.4 %! REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI Įmonė, pageidaujanti lizinguoti naują automobilį, turi veikti bent pusę metų ir gauti pelną. Privataus asmens oficialios pajamos turėtų bent 500 – 1000 Lt viršyti mėnesinės įmokos dydį.

Pastaba: pateiktos lizingo sąlygos galioja nuo 1998 01 01. UAB “VB Lizingas” pasilieka sau teisę keisti lizingo sąlygas. PRADINĖ INFORMACIJA Visos procedūros yra gana paprastosir greitos. Jeigu susidomėjote šia nuomos rūšimi ir Jūsų pasirinkto automobilio finansuojama suma nesiekia 125 000 JAV dolerių, pradinę informaciją Jums suteiks automobilio pardavėjas. Galite skambinti ir mums arba teirautis artimiausiame Vilniaus banko filiale. Kitas Jūsų žingsnis būtų lizingo paraiškos pildymas. PIRMINIS POKALBIS Jeigu finansuojama suma viršyja 125 000 JAV dolerių, prašome atvykti į UAB “VB Lizingas” biurą. Kad sutaupytume ir Jūsų, ir mūsų laiką, dėl susitikimo prašome susitarti iš anksto telefonu. LIZINGO PARAIŠKOS PILDYMAS Lizingo paraiškos formas turi daugelis automobilių pardavėjų ir visi Vilniaus banko filialai. Užpildytą paraišką galite gražinti automobilio pardavėjui, Vilniaus banko filialui arba mums. Kad sutaupytume ir Jūsų, ir mūsų laiką, dėl susitikimo prašome susitarti iš anksto telefonu. Pateikus visus paraiškoje išvardintus dokumentus, sprendimas dėl lizingo būtų priimtas per 5 – 7 darbo dienas (jei sumos didsnės, truktų ilgiau). Kai paraiška patenkinama Čia pateikiamos įprastos finansinio lizingo taisyklės, taikomos nuomojant automobilius, kai finansuojama suma yra nuo 5 250 JAV dolerių iki 125 000 JAV dolerių. Brangesniems sandoriams taikomos palankesnės sąlygos. Visi atsiskaitymai vykdomi litais. PAGRINDINIAI IŠPERKAMOSIOS NUOMOS PRIVALUMAI · laisvos apyvartinės lėšos; · nedidelės išlaidos; · naujas automobilis; · mokesčių mokėjimo privalumai; · nesudėtingi formalumai; · palankesnės sąlygos nei kreditavimo atveju; · pigu – Jūsų automobilis per metus pabrangs tik 5.4 %! REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI Įmonė, pageidaujanti lizinguoti naują automobilį, turi veikti bent pusę metų ir gauti pelną. Privataus asmens oficialios pajamos turėtų bent 500 – 1000 Lt viršyti mėnesinės įmokos dydį. Pastaba: pateiktos lizingo sąlygos galioja nuo 1998 01 01. UAB “VB Lizingas” pasilieka sau teisę keisti lizingo sąlygas. KAIP PRADĖTI?
ir įmokėtos sutartyje numatytas įmokos, automobiliu galima važinėti jau po 2 – 3 dienų. PAPILDOMOS IŠLAIDOS Automobilio draudimas. Klientas privalo apdrausti automobilį suma, ne mažesne kaip finansuojama suma. Draudžiama nuo vagystės, stichinės nelaimės, avarijos ir trečiųjų asmenų veiklos UAB “VB Lizingas” rekomenduojamoje draudimo bendrovėje.