Konvertuojamos obligacijos ir jų išleidimas

ĮVADAS

Konvertuojamos obligacijos – tai išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę tam tikru laiku ir iš anksto nustatyta kaina pakeisti turimus vertybinius popierius į kompanijos akcijas. Konvertuojami vertybiniai popieriai paprastai yra išleidžiami obligacijų pavidalu, o vėliau keičiami į tos pačios įmonės paprastasias akcijas. Konvertuojami vertybiniai popieriai yra hibridiniai vertybiniai popieriai,nes jie turi kai kurias paprastųjų akcijų ir kai kurias skolos charakteristikas. Daugelis investuotojų pasirenka būtent šiuos vertybinius popierius, tačiau ne dėl patrauklios jų pelno normos, bet dėl to, kad jie turi didelį kapitalo prieaugio potencialą jas keičiant į paprastasias akcijas.

Tikslas: išsiaiškinti kas yra konvertuojamosios obligacijos ir kaip jos išleidžiamosObjektas:konvertuojama obligacijaUždaviniai:1. Apibūdinti konvertuojamas obligacijas bei pateikti jų bruožus, charakteristiką, įkainojimo ypatumus taip pat pateikti konvertuojamų VP vertinimą.2. Praktiškai parodyti konvertuojamųjų obligacijų metinę ataskaitą pasirinktos AB,,Snaigė”.

Konvertuojamoji obligacija jungia paskolos saugumą ir galimybę iš akcijų kurso pokyčioKonvertuojamas skolos vertybinis popierius turi ir obligacijos, ir akcijos sąvybių. Konvertuojamosios obligacijos sąvininkas yra paskolinęs emitentui,t.y.įmonei, pinigų sumų. Konvertuojamajai obligacijai visada nustatomas konkretus terminas, pavyzdžiui 10-ies metų, ir šio termino metu obligacijos sąvininkas gauna palūkanas. Pati įdomiausia konvertuojamos obligacijos savybė yra ta, kad savininkas gali ją konvertuoti į įmonės akcijas pagal iš anksto sutartą keitimo kursą.Jeigu konvertuojamosios obligacijos sąvininkas dėl kokių nors priežasčių nenori konvertuoti skolos vertybinių popierių į akcijas arba apskritai pageidauja atsiimti savo paskolintus pinigus anksčiau negu pasibaigs terminas, jis gali parduoti konvertuojamąją obligaciją biržoje.Lietuvoje tik kelios įmonės buvo išleidusios konvertuojamųjų obligacijų.Nepatyrusiam investuotojui gali būti sunku įvertinti konvertuojamosios obligacijos naudą. Tačiau konvertuojamoji obligacija iš tiesų yra puiki dviejų dalykų- saugių nuolatinių pajamų iš paskolos ir galimybės uždirbti iš akcijų kurso pokyčio- sintezė.

Neretai bendrovių, išleidžiančių konvertuojamuosius skolos vertybinius popierius, darbuotojai gali itin palankiomis sąlygomis įsigyti šių skolos vertybinių popierių.

Konvertuojamų vertybinių popierių bruožaiKonvertuojamą vertybinį popierių jo savininkas gali keisti į kitą firmos vertybinį popierių pagal sąlygas, numatytas konvertuojamų vertybinių popierių sutartyje. Svarbios konvertuojamų vertybinių popierių charakteristikos yra konvertavimo trukmė, konvertavimo santykis ir konvertavimo kaina. Pagal sutartį, sudaroma tarp emitento ir vertybinių popierių savininko, konvertavimo trukmė kartais gali būti ribota, o konvertavimo santykis gali keistis. Konvertavimo santykis rodo, į kokį skaičių kitų vertybinių popierių (paprastųjų akcijų) galima pakeisti turimą konvertuojamą vertybinį popierių.Konvertuojamos obligacijos paprastai yra apsaugotos nuo akcijų smulkinimo (stambinimo) ir dividendų išmokėjimo akcijų forma, priderinant konvertavimo koeficientą. Akcijas smulkinant ar stambinant, konvertavimo santykis atitinkamai didėja arba mažėja. Pvz., jei akcijos smulkinamos n kartų, konvertavimo santykis n kartų didinamas.Konvertuojamos obligacijos yra bendrovės ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai. Jos paprastai nepadengtos turtu ir turi žemesnį reitingą. Konvertuojamos obligacijos yra ilgalaikiai vertybiniai popieriai, dažnai priskiriami nustatytų pajamų vertybinių popierių grupei. Tačiau konvertuojamas obligacijas galima vertinti ir kaip nuosavybės vertybinius popierius, nes laikui bėgant, jie gali būti pakeisti į emitento paprastąsias akcijas.Sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Kai bendrovėje yra skirtingų klasių akcijų, sprendimas išleisti konvertuojamąsias obligacijas priimamas, jeigu jam balsuodami atskirai pritaria kiekvienos klasės akcininkai. Jei sprendime išleisti konvertuojamąsias obligacijas nurodoma, kad išleidžiamos konvertuojamosios obligacijos gali būti konvertuojamos į privilegijuotąsias akcijas, šiam sprendimui priimti būtinas ir nesuteikiančių balsavimo teisės privilegijuotųjų akcijų savininkų sutikimas, priimtas balsuojant atskirai šių akcijų savininkams.Konvertuojamųjų obligacijų savininkai gali rinktis obligacijų ar akcijų rinką, priklausomai nuo šių rinkų konjunktūros, todėl jie turi galimybę pasinaudoti kiekvienos rinkos teikiamais pranašumais. Vertinant konvertuojamą obligaciją kaip paprastają obligaciją, svarbu atsižvelgti į bendrovės reitingą, išpirkimo terminą, einamajį pelningumą ir kitus rodiklius.

Konvertuojamų vertybinių popierių charakteristikosPagrindinis konvertavimo VP elementas yra jos konvertavimo privilegija, kuri nustato šio VP sąlygas. Dažnai emitento nustatomas pirminis laikotarpis, kurio metu negalima keisti šių vertybinių popierių, siekia nuo 6 mėn. iki 2 metų. Po to prasideda konvertavimo laikotarpis, kai investuotojas gali bet kuriuo momentu keisti konvertuojamus vertybinius popierius.Svarbios konvertuojamų vertybinių popierių charakteristikos yra konvertavimo koeficientas ir konvertavimo kursas. Konvertavimo koeficientas rodo paprastųjų akcijų skaičių, į kurį gali būti pakeistas vienas konvertuojamas VP.Konvertavimo kursas reiškia vienos paprastosios akcijos kainą, už kurią ji bus pasiūlyta insvestuotojui konvertavimo momentu. Konvertavimas gali būti savanoriškas ir priverstinis. Kai firma gerai veikia ir jos akcijos kaina kyla, tai investuotojai gali savanoriškai konvertuoti savo vertybinius popierius į paprastąsias akcijas ir uždirbti. Taip pat savanoriška konversija atliekama, kai konversijos privilegija artėja prie galiojimo pabaigos ir jos nenorima prarasti, o akcijos kaina viršija konversijos kainą. Akcijos gali mokėti didesnius dividendus, negu konvertuojami vertybiniai popieriai, todėl tokiais atvejais taip pat tikslinga atlikti konversiją. Priverstinė konversija gali būti atlikta, emitentui pasinaudojus priešlaikinio išpirkimo teise.

Konvertuojamų VP įkainojimas

Konvertuojamos obligacijos suteikia emitentui galimybę finansuoti kapitalą mažesniais kaštais, pakeičiant kapitalo struktūrą. Konvertuojamos obligacijos yra finansinis instrumentas, suteikiantis pasirinkimo teisę, būdingą pasirinkimo sandoriams. Todėl konvertuojamos obligacijos (kaip ir pasirinkimo sandoriai) priskiriamos prie išvestinių VP.Konvertuojamųjų vertybinių popierių rinkos kainos kaita tiesiogiai priklauso nuo paprastųjų akcijų kainų kaitos. Joms kylant (krintant), didėja (mažėja) ir konvertuojamųjų VP kaina. Tiesioginio investavimo vertė atitinka nekonvertuojamo VP kainą, t.y. kainą tiesioginės obligacijos (ar privilegijuotos akcijos), kurios galiojimo laikas, atšaukimo sąlygos, mokėjimų isipareigojimai yra tokie pat kaip ir konvertuojamo VP. Tiesioginio investavimo vertė rodo, iki kokio lygio gali nukristi konvertuojamo VP kaina, kad būtų pasiekta jos žemiausia riba ir konvertuojamų VP būtų prekiaujama kaip paprasta obligacija.

Konvertavimo privilegija praranda savo prasmę, kai akcijų kainos rinkoje palyginti žemos ir nesiekia konvertavimo kainos. Tuomet konvertuojamo VP (obligacijos) kainos kitimas neturi ryšio su akcijos kainos kitimu, jam būdingi tiesioginės obligacijos bruožai.

Konvertuojamų VP vertinimas

Konvertavimo koeficientas dažnai išlieka pastovus visą konvertavimo laikotarpį, nors atskiros konvertuojamų obligacijų emisijos gali turėti keletą tokių koeficientų ar konvertavimo kursų. Tokiais atvejais konvertavimo koeficientas, artėjant konvertavimo termino pabaigai, mažėja, ir tai susiję su numatomu įmonės akcijų kainos didėjimu. Konvertuojamų VP vertė priklauso nuo paprastųjų akcijų vertės, nepriklausomai nuo to, ar paprastųjų akcijų kaina aukštesnė, ar žemesnė už konvertavimo kursą. Tai reiškia, kad konvertuojamų VP kainos kitimas atspindi emitento paprastųjų akcijų kainos pokyčius. Konvertuojamų VP kainos pokyčių diapazonas didesnis nei to paties emitento paprastųjų akcijų, kadangi tai sąlygoja konvertavimo koeficientas.Obligacijų savybės pasireiškia tuo, kad nustatoma tam tikra minimali kainos riba. Šis kainos lygis atspindi pelno normos pokyčius ir egzistuoja nepriklausomai nuo nepalankios konkretaus emitento paprastųjų akcijų kainos dinamikos.Konversinė vertė yra kainos lygio rodiklis, pagal kuri galima būtų atlikti kovertuojamų vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo operacijas, jeigu jie būtų vertinami pagal akcijų, į kurias jie keičiami, vertė.Konvertuojamosios obligacijos išleidimas1. Bendrovė gali išleisti konvertuojamąsias obligacijas, kurios, pasibaigus jų išpirkimo terminui, gali būti pakeistos į šios bendrovės akcijas.2. Sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Kai bendrovėje yra skirtingų klasių akcijų, sprendimas išleisti konvertuojamąsias obligacijas priimamas, jeigu jam balsuodami atskirai pritaria kiekvienos klasės akcininkai. Jei sprendime išleisti konvertuojamąsias obligacijas nurodoma, kad išleidžiamos konvertuojamosios obligacijos gali būti konvertuojamos į privilegijuotąsias akcijas, šiam sprendimui priimti būtinas ir nesuteikiančių balsavimo teisės privilegijuotųjų akcijų savininkų sutikimas, priimtas balsuojant atskirai šių akcijų savininkams.

3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti konvertuojamąsias obligacijas yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą suma, lygia akcijų, į kurias gali būti keičiamos konvertuojamosios obligacijos, nominalių verčių sumai.4. Sprendime išleisti konvertuojamąsias obligacijas ir šių obligacijų pasirašymo sutartyje, be kita ko, turi būti nurodyta:1) konvertuojamųjų obligacijų nominali vertė, jų suteikiamos teisės;2) akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, klasė, skaičius, nominali vertė ir suteikiamos teisės;3) santykis, kuriuo konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas. Šis santykis turi būti toks, kad konvertuojamųjų obligacijų emisijos kaina būtų ne mažesnė už akcijų, į kurias jos keičiamos, nominalią vertę;4) laikotarpis, per kurį konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas;5) palūkanos ir jų mokėjimo tvarka;6) obligacijų išpirkimo data.5. Bendrovė, kurios įstatinis kapitalas nevisiškai apmokėtas, neturi teisės leisti konvertuojamųjų obligacijų.6. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų gali bendrovės akcininkai proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje).7. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų įsigijimas pasinaudojant pirmumo teise

1. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcinės bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje. Pranešimas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo įstatuose nurodytame šaltinyje dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. 2. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti uždarosios akcinės bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba kiekvienam uždarosios akcinės bendrovės akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku. Pranešimas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo įstatuose nurodytame šaltinyje ar pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.“

3. Visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytas terminas, per kurį akcininkas pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, negali būti trumpesnis kaip 14 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos ar nuo pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo uždarosios akcinės bendrovės akcininkui dienos.4. Akcinės bendrovės akcininkai turi teisę Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims pirmumo teisę įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų.5.Akcininkų pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų gali būti atšaukta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti tokį sprendimą tik jeigu yra žinomas asmuo ar asmenys (tokie asmenys gali būti ir akcininkai), kuriems suteikiama teisė įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejus, kai atšaukiama pirmumo teisė įsigyti akcinės bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų dėl ketinimo viešai siūlyti akcijas ar konvertuojamąsias obligacijas Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime dėl pirmumo teisės atšaukimo, be kita ko, turi būti nurodyta: 1) pirmumo teisės atšaukimo priežastys;2) asmuo ar asmenys, kuriems suteikiama teisė įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), jei šiuos asmenis ir duomenis apie juos būtina nurodyti pagal šioje dalyje nustatytas sąlygas;3) išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų skaičius, kurį kiekvienas iš nurodytų asmenų gali įsigyti (jei šiuos duomenis būtina nurodyti pagal šioje dalyje nustatytas sąlygas).6. Visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuriame numatoma svarstyti akcininkų pirmumo teisės atšaukimą, bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma − bendrovės vadovas) turi pateikti raštišką pranešimą, kuriame turi būti nurodyta:
1) pirmumo teisės atšaukimo priežastys;2) išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų emisijos kainos pagrindimas;3) asmuo ar asmenys, kuriems siūloma suteikti teisę įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), bei išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, kurių kiekvienas iš šių asmenų gali įsigyti, skaičius.7. Pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų gali būti atšaukta tik visiems bendrovės akcininkams.8. Sprendimas dėl pirmumo teisės atšaukimo per 10 dienų turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Lietuvoje norint išleisti konvertuojamas obligacijas, reikalingas 2/3 akcininkų daugumos pritarimas. Akcininkai turi pirmenybę įsigyti konvertuojamų obligacijų, šią teisę gali atšaukti 3/4 akcininkų balsų dauguma.

AB ,,Snaigė” metinės ataskaitos dalis apie konvertuojamasias obligacijas

IŠVADOS

Konvertuojamos obligacijos dažnai išleidžiamos firmų kaip kapitalo didinimo dalis.Kadangi konvertuojama obligacija turi skolos ir nuosavybės charakteristikų, tai investuotojas gauna ir fiksuotus kupono mokėjimus, garantuojančius minimalų pelningumą, ir gali pasinaudoti kapitalo prieaugiu,t.y. konvertuoti obligacijas į akcijas, jeigu akcijų kaina atitinkamai pakyla. Taigi konvertuojama obligacija yra fiksuotų pajamų finansinis instrumentas, kuris nustatytą laiko tarpą gali būti investuotojo pareikalavimu arba emitento reikalavimu keičiamas į fiksuotą kiekį paprastųjų akcijų pagal iš anksto nustatytą konversijos kainą.

NAUDOTA LITERATŪRA:

1. G. Kancerevičius ,,Finansai ir investicijos”2009m.2. R. Norvaisiene “Imones investiciju valdymas” , Kaunas 2004 m.3. A. Juozapaviciene “Isvestiniai instrumentai tarptautinese finansu rinkose”4. http://www.skelbimas.lt/istatymai/akciniu_bendroviu_istatymas.htm5. G.Smalenskas ,,Finansai”2007m.

ĮVADAS

Konvertuojamos obligacijos – tai išvestiniai vertybiniai popieriai, suteikiantys teisę tam tikru laiku ir iš anksto nustatyta kaina pakeisti turimus vertybinius popierius į kompanijos akcijas. Konvertuojami vertybiniai popieriai paprastai yra išleidžiami obligacijų pavidalu, o vėliau keičiami į tos pačios įmonės paprastasias akcijas. Konvertuojami vertybiniai popieriai yra hibridiniai vertybiniai popieriai,nes jie turi kai kurias paprastųjų akcijų ir kai kurias skolos charakteristikas. Daugelis investuotojų pasirenka būtent šiuos vertybinius popierius, tačiau ne dėl patrauklios jų pelno normos, bet dėl to, kad jie turi didelį kapitalo prieaugio potencialą jas keičiant į paprastasias akcijas.

Tikslas: išsiaiškinti kas yra konvertuojamosios obligacijos ir kaip jos išleidžiamosObjektas:konvertuojama obligacijaUždaviniai:1. Apibūdinti konvertuojamas obligacijas bei pateikti jų bruožus, charakteristiką, įkainojimo ypatumus taip pat pateikti konvertuojamų VP vertinimą.2. Praktiškai parodyti konvertuojamųjų obligacijų metinę ataskaitą pasirinktos AB,,Snaigė”.

Konvertuojamoji obligacija jungia paskolos saugumą ir galimybę iš akcijų kurso pokyčioKonvertuojamas skolos vertybinis popierius turi ir obligacijos, ir akcijos sąvybių. Konvertuojamosios obligacijos sąvininkas yra paskolinęs emitentui,t.y.įmonei, pinigų sumų. Konvertuojamajai obligacijai visada nustatomas konkretus terminas, pavyzdžiui 10-ies metų, ir šio termino metu obligacijos sąvininkas gauna palūkanas. Pati įdomiausia konvertuojamos obligacijos savybė yra ta, kad savininkas gali ją konvertuoti į įmonės akcijas pagal iš anksto sutartą keitimo kursą.Jeigu konvertuojamosios obligacijos sąvininkas dėl kokių nors priežasčių nenori konvertuoti skolos vertybinių popierių į akcijas arba apskritai pageidauja atsiimti savo paskolintus pinigus anksčiau negu pasibaigs terminas, jis gali parduoti konvertuojamąją obligaciją biržoje.Lietuvoje tik kelios įmonės buvo išleidusios konvertuojamųjų obligacijų.Nepatyrusiam investuotojui gali būti sunku įvertinti konvertuojamosios obligacijos naudą. Tačiau konvertuojamoji obligacija iš tiesų yra puiki dviejų dalykų- saugių nuolatinių pajamų iš paskolos ir galimybės uždirbti iš akcijų kurso pokyčio- sintezė.Neretai bendrovių, išleidžiančių konvertuojamuosius skolos vertybinius popierius, darbuotojai gali itin palankiomis sąlygomis įsigyti šių skolos vertybinių popierių.

Konvertuojamų vertybinių popierių bruožaiKonvertuojamą vertybinį popierių jo savininkas gali keisti į kitą firmos vertybinį popierių pagal sąlygas, numatytas konvertuojamų vertybinių popierių sutartyje. Svarbios konvertuojamų vertybinių popierių charakteristikos yra konvertavimo trukmė, konvertavimo santykis ir konvertavimo kaina. Pagal sutartį, sudaroma tarp emitento ir vertybinių popierių savininko, konvertavimo trukmė kartais gali būti ribota, o konvertavimo santykis gali keistis. Konvertavimo santykis rodo, į kokį skaičių kitų vertybinių popierių (paprastųjų akcijų) galima pakeisti turimą konvertuojamą vertybinį popierių.

Konvertuojamos obligacijos paprastai yra apsaugotos nuo akcijų smulkinimo (stambinimo) ir dividendų išmokėjimo akcijų forma, priderinant konvertavimo koeficientą. Akcijas smulkinant ar stambinant, konvertavimo santykis atitinkamai didėja arba mažėja. Pvz., jei akcijos smulkinamos n kartų, konvertavimo santykis n kartų didinamas.Konvertuojamos obligacijos yra bendrovės ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai. Jos paprastai nepadengtos turtu ir turi žemesnį reitingą. Konvertuojamos obligacijos yra ilgalaikiai vertybiniai popieriai, dažnai priskiriami nustatytų pajamų vertybinių popierių grupei. Tačiau konvertuojamas obligacijas galima vertinti ir kaip nuosavybės vertybinius popierius, nes laikui bėgant, jie gali būti pakeisti į emitento paprastąsias akcijas.Sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Kai bendrovėje yra skirtingų klasių akcijų, sprendimas išleisti konvertuojamąsias obligacijas priimamas, jeigu jam balsuodami atskirai pritaria kiekvienos klasės akcininkai. Jei sprendime išleisti konvertuojamąsias obligacijas nurodoma, kad išleidžiamos konvertuojamosios obligacijos gali būti konvertuojamos į privilegijuotąsias akcijas, šiam sprendimui priimti būtinas ir nesuteikiančių balsavimo teisės privilegijuotųjų akcijų savininkų sutikimas, priimtas balsuojant atskirai šių akcijų savininkams.Konvertuojamųjų obligacijų savininkai gali rinktis obligacijų ar akcijų rinką, priklausomai nuo šių rinkų konjunktūros, todėl jie turi galimybę pasinaudoti kiekvienos rinkos teikiamais pranašumais. Vertinant konvertuojamą obligaciją kaip paprastają obligaciją, svarbu atsižvelgti į bendrovės reitingą, išpirkimo terminą, einamajį pelningumą ir kitus rodiklius.

Konvertuojamų vertybinių popierių charakteristikosPagrindinis konvertavimo VP elementas yra jos konvertavimo privilegija, kuri nustato šio VP sąlygas. Dažnai emitento nustatomas pirminis laikotarpis, kurio metu negalima keisti šių vertybinių popierių, siekia nuo 6 mėn. iki 2 metų. Po to prasideda konvertavimo laikotarpis, kai investuotojas gali bet kuriuo momentu keisti konvertuojamus vertybinius popierius.Svarbios konvertuojamų vertybinių popierių charakteristikos yra konvertavimo koeficientas ir konvertavimo kursas. Konvertavimo koeficientas rodo paprastųjų akcijų skaičių, į kurį gali būti pakeistas vienas konvertuojamas VP.Konvertavimo kursas reiškia vienos paprastosios akcijos kainą, už kurią ji bus pasiūlyta insvestuotojui konvertavimo momentu.

Konvertavimas gali būti savanoriškas ir priverstinis. Kai firma gerai veikia ir jos akcijos kaina kyla, tai investuotojai gali savanoriškai konvertuoti savo vertybinius popierius į paprastąsias akcijas ir uždirbti. Taip pat savanoriška konversija atliekama, kai konversijos privilegija artėja prie galiojimo pabaigos ir jos nenorima prarasti, o akcijos kaina viršija konversijos kainą. Akcijos gali mokėti didesnius dividendus, negu konvertuojami vertybiniai popieriai, todėl tokiais atvejais taip pat tikslinga atlikti konversiją. Priverstinė konversija gali būti atlikta, emitentui pasinaudojus priešlaikinio išpirkimo teise.

Konvertuojamų VP įkainojimas

Konvertuojamos obligacijos suteikia emitentui galimybę finansuoti kapitalą mažesniais kaštais, pakeičiant kapitalo struktūrą. Konvertuojamos obligacijos yra finansinis instrumentas, suteikiantis pasirinkimo teisę, būdingą pasirinkimo sandoriams. Todėl konvertuojamos obligacijos (kaip ir pasirinkimo sandoriai) priskiriamos prie išvestinių VP.Konvertuojamųjų vertybinių popierių rinkos kainos kaita tiesiogiai priklauso nuo paprastųjų akcijų kainų kaitos. Joms kylant (krintant), didėja (mažėja) ir konvertuojamųjų VP kaina. Tiesioginio investavimo vertė atitinka nekonvertuojamo VP kainą, t.y. kainą tiesioginės obligacijos (ar privilegijuotos akcijos), kurios galiojimo laikas, atšaukimo sąlygos, mokėjimų isipareigojimai yra tokie pat kaip ir konvertuojamo VP. Tiesioginio investavimo vertė rodo, iki kokio lygio gali nukristi konvertuojamo VP kaina, kad būtų pasiekta jos žemiausia riba ir konvertuojamų VP būtų prekiaujama kaip paprasta obligacija. Konvertavimo privilegija praranda savo prasmę, kai akcijų kainos rinkoje palyginti žemos ir nesiekia konvertavimo kainos. Tuomet konvertuojamo VP (obligacijos) kainos kitimas neturi ryšio su akcijos kainos kitimu, jam būdingi tiesioginės obligacijos bruožai.

Konvertuojamų VP vertinimas

Konvertavimo koeficientas dažnai išlieka pastovus visą konvertavimo laikotarpį, nors atskiros konvertuojamų obligacijų emisijos gali turėti keletą tokių koeficientų ar konvertavimo kursų. Tokiais atvejais konvertavimo koeficientas, artėjant konvertavimo termino pabaigai, mažėja, ir tai susiję su numatomu įmonės akcijų kainos didėjimu.

Konvertuojamų VP vertė priklauso nuo paprastųjų akcijų vertės, nepriklausomai nuo to, ar paprastųjų akcijų kaina aukštesnė, ar žemesnė už konvertavimo kursą. Tai reiškia, kad konvertuojamų VP kainos kitimas atspindi emitento paprastųjų akcijų kainos pokyčius. Konvertuojamų VP kainos pokyčių diapazonas didesnis nei to paties emitento paprastųjų akcijų, kadangi tai sąlygoja konvertavimo koeficientas.Obligacijų savybės pasireiškia tuo, kad nustatoma tam tikra minimali kainos riba. Šis kainos lygis atspindi pelno normos pokyčius ir egzistuoja nepriklausomai nuo nepalankios konkretaus emitento paprastųjų akcijų kainos dinamikos.Konversinė vertė yra kainos lygio rodiklis, pagal kuri galima būtų atlikti kovertuojamų vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo operacijas, jeigu jie būtų vertinami pagal akcijų, į kurias jie keičiami, vertė.Konvertuojamosios obligacijos išleidimas1. Bendrovė gali išleisti konvertuojamąsias obligacijas, kurios, pasibaigus jų išpirkimo terminui, gali būti pakeistos į šios bendrovės akcijas.2. Sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Kai bendrovėje yra skirtingų klasių akcijų, sprendimas išleisti konvertuojamąsias obligacijas priimamas, jeigu jam balsuodami atskirai pritaria kiekvienos klasės akcininkai. Jei sprendime išleisti konvertuojamąsias obligacijas nurodoma, kad išleidžiamos konvertuojamosios obligacijos gali būti konvertuojamos į privilegijuotąsias akcijas, šiam sprendimui priimti būtinas ir nesuteikiančių balsavimo teisės privilegijuotųjų akcijų savininkų sutikimas, priimtas balsuojant atskirai šių akcijų savininkams.3. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išleisti konvertuojamąsias obligacijas yra kartu ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą suma, lygia akcijų, į kurias gali būti keičiamos konvertuojamosios obligacijos, nominalių verčių sumai.4. Sprendime išleisti konvertuojamąsias obligacijas ir šių obligacijų pasirašymo sutartyje, be kita ko, turi būti nurodyta:1) konvertuojamųjų obligacijų nominali vertė, jų suteikiamos teisės;2) akcijų, į kurias keičiamos konvertuojamosios obligacijos, klasė, skaičius, nominali vertė ir suteikiamos teisės;
3) santykis, kuriuo konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas. Šis santykis turi būti toks, kad konvertuojamųjų obligacijų emisijos kaina būtų ne mažesnė už akcijų, į kurias jos keičiamos, nominalią vertę;4) laikotarpis, per kurį konvertuojamosios obligacijos keičiamos į akcijas;5) palūkanos ir jų mokėjimo tvarka;6) obligacijų išpirkimo data.5. Bendrovė, kurios įstatinis kapitalas nevisiškai apmokėtas, neturi teisės leisti konvertuojamųjų obligacijų.6. Pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų konvertuojamųjų obligacijų gali bendrovės akcininkai proporcingai nominaliai vertei akcijų, kurios jiems nuosavybės teise priklauso visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas, dienos pabaigoje (akcinėje bendrovėje – teisių apskaitos dienos pabaigoje).7. Dokumentas, patvirtinantis sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas, per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų įsigijimas pasinaudojant pirmumo teise

1. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti akcinės bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje. Pranešimas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo įstatuose nurodytame šaltinyje dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. 2. Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti uždarosios akcinės bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų ir terminą, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, turi būti viešai paskelbtas įstatuose nurodytame šaltinyje arba kiekvienam uždarosios akcinės bendrovės akcininkui įteikiamas pasirašytinai ar išsiunčiamas registruotu laišku. Pranešimas ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo įstatuose nurodytame šaltinyje ar pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo dieną turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.“3. Visuotinio akcininkų susirinkimo nustatytas terminas, per kurį akcininkas pasinaudodamas pirmumo teise gali įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, negali būti trumpesnis kaip 14 dienų nuo juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos ar nuo pranešimo įteikimo ar registruoto laiško išsiuntimo uždarosios akcinės bendrovės akcininkui dienos.

4. Akcinės bendrovės akcininkai turi teisę Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims pirmumo teisę įsigyti akcinės bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų.5.Akcininkų pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų gali būti atšaukta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti tokį sprendimą tik jeigu yra žinomas asmuo ar asmenys (tokie asmenys gali būti ir akcininkai), kuriems suteikiama teisė įsigyti bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejus, kai atšaukiama pirmumo teisė įsigyti akcinės bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų dėl ketinimo viešai siūlyti akcijas ar konvertuojamąsias obligacijas Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime dėl pirmumo teisės atšaukimo, be kita ko, turi būti nurodyta: 1) pirmumo teisės atšaukimo priežastys;2) asmuo ar asmenys, kuriems suteikiama teisė įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė), jei šiuos asmenis ir duomenis apie juos būtina nurodyti pagal šioje dalyje nustatytas sąlygas;3) išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų skaičius, kurį kiekvienas iš nurodytų asmenų gali įsigyti (jei šiuos duomenis būtina nurodyti pagal šioje dalyje nustatytas sąlygas).6. Visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuriame numatoma svarstyti akcininkų pirmumo teisės atšaukimą, bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma − bendrovės vadovas) turi pateikti raštišką pranešimą, kuriame turi būti nurodyta:1) pirmumo teisės atšaukimo priežastys;2) išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų emisijos kainos pagrindimas;3) asmuo ar asmenys, kuriems siūloma suteikti teisę įsigyti akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta), bei išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, kurių kiekvienas iš šių asmenų gali įsigyti, skaičius.
7. Pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų gali būti atšaukta tik visiems bendrovės akcininkams.8. Sprendimas dėl pirmumo teisės atšaukimo per 10 dienų turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui. Lietuvoje norint išleisti konvertuojamas obligacijas, reikalingas 2/3 akcininkų daugumos pritarimas. Akcininkai turi pirmenybę įsigyti konvertuojamų obligacijų, šią teisę gali atšaukti 3/4 akcininkų balsų dauguma.

AB ,,Snaigė” metinės ataskaitos dalis apie konvertuojamasias obligacijas

IŠVADOS

Konvertuojamos obligacijos dažnai išleidžiamos firmų kaip kapitalo didinimo dalis.Kadangi konvertuojama obligacija turi skolos ir nuosavybės charakteristikų, tai investuotojas gauna ir fiksuotus kupono mokėjimus, garantuojančius minimalų pelningumą, ir gali pasinaudoti kapitalo prieaugiu,t.y. konvertuoti obligacijas į akcijas, jeigu akcijų kaina atitinkamai pakyla. Taigi konvertuojama obligacija yra fiksuotų pajamų finansinis instrumentas, kuris nustatytą laiko tarpą gali būti investuotojo pareikalavimu arba emitento reikalavimu keičiamas į fiksuotą kiekį paprastųjų akcijų pagal iš anksto nustatytą konversijos kainą.

NAUDOTA LITERATŪRA:

1. G. Kancerevičius ,,Finansai ir investicijos”2009m.2. R. Norvaisiene “Imones investiciju valdymas” , Kaunas 2004 m.3. A. Juozapaviciene “Isvestiniai instrumentai tarptautinese finansu rinkose”4. http://www.skelbimas.lt/istatymai/akciniu_bendroviu_istatymas.htm5. G.Smalenskas ,,Finansai”2007m.