Karjeros planas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Ekonomikos ir vadybos fakultetas
VADYBOS KATEDRA

Personalo vadyba

„Individualios karjeros planas“
Individualus namų darbas Nr.1

Atliko:
.
Priėmė:

Kaunas

2004
Darbo turinys:

Darbo užduotis 3
1.Užduoties analizė 3
1.1 Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas 3
1.2 Dabartinio pasirinkimo keitimo motyvai 3
2.Savęs įvertinimas ir galimybių nustatymas 4
2.1 Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė 4
2.2. Galimų nesėkmių įvertinimas. 5
2.3. Savo galimybių nustatymas. 5
3.Tikslo formulavimas 5
3.1. Siekiamos karjeros suformulavimas. 5
3.2. Siekiamo tikslo aprašymas. 5
Išdėstytas karjeros planas yra siekiamybė, kuriai pasiekus manysiu padaręs karjerą. Plano vykdymui įtakos turi aplinkos veiksniai. Kurie gali veikti aktyvinančiai ar slopinančiai. Todėl numatomi pesimistinis ir optimistinis plano vykdymo scenarijus. 4.Aplinkos veiksnių įvertinimas 5
4.Aplinkos veiksnių įvertinimas 6
4.1 Aplinkos ve

e
eiksniai 6
4.2 Aplinkos veiksnių pokyčių projektavimas 5 metams pesimistinių ir optimistinių variantais. 6
5.Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas 7
5.1. Optimistinio karjeros plano apibūdinimas ir analizė. 7
5.2. Pesimistinio karjeros plano apibūdinimas ir analizė. 7
6.Karjeros plano realizavimo priemonių planas 8
6.1. Galutinis pasirinkimas iš dviejų scenarijų, jo pagrindimas; 8
Reikšmingiausių karjeros dalių reikšmingumas rodo, kad šios dalys abejais atvejais turi tą pati reikšmingumą, ir vadovaujantis pagrindinių karjeros formavimo principu, didžiausia nauda mažiausiomis sąnaudomis, o taip pat prognozuojama aplinkos veiksnių pokyti- optimalų pasirinkti optimistinį karjeros vykdymo planą/ 8
6.2. Karjeros realizavimo plano sudarymas ( užduotys – priemonės). 8
7.Naudota literatūra: 9

Darbo užduotis

INDIVIDUALIOS KARJEROS PLANAS

Individualaus darbo užduotis:

/
/p>

Sudaryti savo individualios karjeros planą dviem variantais – optimistiniu ir pesimistiniu – ir numatyti jų įgyvendinimo priemonių planą.

1.Užduoties analizė
1.1 Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas

1999 metų vasara atostogavau gimtajame kaime Sangrūdoje. Tų pačių metų vasarą, vietos mokykla iš švietimo ministerijos gavo kompiuterį. Naujiems mokslo metams bu

u
uvo numatytas informati-kos mokytojo etatas. Taip jau sutapo, kad aš buvau pasirinkęs studijuoti Kauno Technologijos Universite-te Informatikos specialybę. Todėl buvau paprašytas bent jau iki suras tinkamą specialistą, pabūti informa-tikos mokytojų. Aš sutikau, nes tuo metu buvau privestas ieškoti papildomo uždarbio ir turėjau tam tin-kamas kvalifikacijas. Tais pačiais metais dėl šeimyninių aplinkybių buvau priverstas nutraukti dienines studijas KTU. Šios profesinės veiklos pasirinkimas tuo metu atrodė pats optimaliausias, todėl nuspren-džiau dirbti informatikos mokytojų pilnu etatu. Šiose pareigose dirbu nuo 1999 m. Per ši laikotarpį mano darbovietėje, man dalyvaujant, buvo suformuota pilna kompiuterinė klasė, mokykloje įvestas kompiuteri-nis tinklas, Diegiama mokyklos informacinė sistema.
1.2 Dabartinio pasirinkimo keitimo motyvai
Informatikos mokytoju dirbu 6 metus. Per šiuos metus mano iniciatyva buvo suformuota kompiuterių klasė, mokykloje esantys kompiuteriai sujungti į kompiuterinį tinklą. Įd
d
diegta mokyklos informacinė sistema ir apmokyti žmonės joje dirbti.
Keisti mano pasirinkimą paskatino perspektyvos stoką. Patirtį ir žinias kurias turiu, noriu pabandyti ir kitoje profesinėje veikloje. Manęs netenkina atlyginimas. Manau, kad patirties ir žinių pakaktų verstis privačia veikla.

2.Savęs įvertinimas ir galimybių nustatymas
2.1 Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė
Išsilavinimas

Dalykai, kurie patiko Dalykai, kurie nepatiko Stipriosios pusės Silpnosios pusės Užklasinė veikla
Vidurinė mo-kykla Matematika, Fi-zika, Chemija, Informatika Lietuvių kalba ,

Nepakankamas pasirsi-tikėjimas savimi, ne-ryžtingumas Dramos būrelis, įvairūs renginiai
Kolegija Automatika, Loginis mąstymas
Universitetas
Sugebėjimai
1. Mokslinis, kūrybinis mąstymas
2. Darbas komandoje
3. Patirties sklaida
4. Bendravimo įgūdžiai
5. Naujovių ieškojimas ir taikymas da

a
arbe
6. IT naudojimo patirtis
7. Organizuotumas
Darbo patirtis
Organizacija Pareigos Pasitenkinimas Kas patiko? Kas nepatiko? Kodėl išė-jau?

Individuali įmonė „Tetro-das“ Operatorius Darbas su žmonėmis, laisvas dar-bo rėžimas Daug informacijos, reikalauja daug kant-rybės Pasikeitė gyvenamoji vieta
Sangrūdos vi-durinė mokykla Mokytojas Kūrybinis darbas, naujų iššūkių priėmimas, problemų sprendimas Darbas su žmonėmis,
galimybė padėti ki-tiems, pas-tovus tobu-lėjimas Kolegų nenoras ar per maža iniciatyvos nau-dotis naujomis techno-logijomis –
Pagrindiniai poreikiai, kuriuos noriu patenkinti savo karjeroje
1. Savęs realizavimas
2. Darbo vieta
3. Atlyginimas
Šie poreikiai gali būti patenkinti šiose srityse
1. Informacinių technologijų diegimas;
2. Projektinė veikla 3. Konsultavimas

Mano darbe turėtų vyrauti šios vertybės
1. Loginis ir analitinis mąstymas
2. Nuoseklumas
3. Kruopštumas 4. Atsakingumas
5. Gebėjimas dirbti komandoje
6. Kūrybingumas
Man svarbūs šie veiksniai
1. Bendradarbiavimas
2. Kūrybingumas 3. Loginis ir analitinis mąstymas
4. Savęs realizavimas
Visus mano reikalavimus atitiktų tokie darbai (pareigos)
1. Įmonės vadovas
2. Projektų vadovas

2.2. Galimų nesėkmių įvertinimas.

Siekiant karjeros nuolat susiduri su naujomis žiniomis ir nauja patirtimi. Ne visada turi tin-kamas žinias ar gebėjimus. Šiems gebėjimams ar žinioms pasiekti reikės laiko, tai gali prailginti laiką skirtą karjerai pasiekti. Visada yra pavojus, kad karjeros pasiekti neleis asmeninės ar šeimos problemos.
2.3. Savo galimybių nustatymas.
Mokykloje dirbdamas mokytoju, klasės vadovu įgijau darbo planavimo, analizavimo įgū-džius. Jie praverstų kuriant verslo planus, nustatant valdymo ir komunikacijos problemas, parenkant tin-kamus jų sprendimo būdus, organizuojant įmonės personalo informavimą, konsultavimą ir mokymą. Ka-dangi esu informatikos mokytojas, sugebu laisvai naudotis kompiuterine ir programine įranga, verslo in-formaciniais šaltiniais, tvarkyti duomenų bazes, administruoti interneto svetainę. esu atviras naujovėms ir pokyčiams, dažnai siūlau savo idėjas. Esu ruošęs keletą projektų, dirbau komandoje juos ruošiant.

3.Tikslo formulavimas
3.1. Siekiamos karjeros suformulavimas.
Norėčiau būti,
Įmonės, kuri teikia elektros sistemų ir įrengimų iki 1000V projektavimo, prie-žiūros ir remonto paslaugas kaimiškų teritorijų gyventojams ir organizacijoms, vadovas.
Tam aš esu pasiruošęs :
• Įgyti atitinkamą profesinę ir vadybinę kvalifikaciją;
• Parašyti verslo planą;
• Ieškoti verslo partnerio(-ių);
• Steigti verslo įmonę;
• Veikti savo verslo ribose;
Karjeros tikslas man yra optimistiškai realiai pasiekiamas, nes, mane motyvuoja tokia mintis:

Šiuolaikiniam žmogui svarbu gyventi tokioje aplinkoje, kuriai kurti ir išlaikyti reikia visa daugiau energijos. Patogiausi valdyti elektros energija. Tapus Lietuvai Europos Sąjungos dalimi savo aplinką gerins ir kaimiškų vietovių gyventojai. Kaime tokios rūšies paslaugų nėra, todėl matau perspek-tyvą savo verslui.
Aš noriu pasiekti šį tikslą, dar ir dėl to, kad
pats gyvenu tokioje vietovėje
Mano tikslas yra etiškas, nes

nes į savo verslą ketinu įtraukti verslo partnerius iš kaimiškųjų vietovių, realizuodamas sa-vo verslą, esu numatęs remtis Europos struktūrinių fondų paramą. Kartu su vietos bendruomene dalyvau-siu projekto „Leader+“ vykdyme, kaip verslo partneris. Šio projekto pasiekoje bus paruošta vietovės vys-tymo strateginis planas, kuriuo remiantis bus galima prognozuoti tame tarpe ir vietos verslo tendencijas.
3.2. Siekiamo tikslo aprašymas.
Išdėstytas karjeros planas yra siekiamybė, kuriai pasiekus manysiu padaręs kar-jerą. Plano vykdymui įtakos turi aplinkos veiksniai. Kurie gali veikti aktyvinančiai ar slopi-nančiai. Todėl numatomi pesimistinis ir optimistinis plano vykdymo scenarijus.
4.Aplinkos veiksnių įvertinimas
4.1 Aplinkos veiksniai

Veiksnio Nr. Aplinkos veiksniai Poveikio po-būdis (akty-vus, pasyvus) Galimas poveikis į mano galimybes ir veiklos kryptis
1. Verslą reglamentuojantys norminiai dokumen-tai pasyvus Veiklos įteisinimas ir veikla
2. Socialinė, Ekonominė valstybės(ES) politika, pasyvus Veiklos turinys ir mąstai
3. Verslo vadybos žinios aktyvus Veiklos valdymo efektyvumas
4. Verslo paslaugos geografinis išplitimas pasyvus Veiklos mąstai
5. Šeima aktyvus Verslo rizikos laipsnis
6. Verslo partneriai aktyvus Verslo rizikos laipsnis, Veiklos mąstai
7. Infrastruktūra pasyvus Veiklos mąstai
8. Vietos gyventojų kvalifikacija ir išsimoksli-nimas pasyvus Veiklos mąstai
4.2 Aplinkos veiksnių pokyčių projektavimas 5 metams pesimistinių ir optimistinių variantais.

Veiksnio pokytis karjerai per penkerius metus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pesimistinis variantas Verslo dokumen-tacija tapo sudėtin-gesnė Valstybės politika nepalanki verslui

Verslo vadybos žinios ir gebėjimai susilpnėjo

Paslaugos geografija neišsiplėtė Šeimos gerbūvis pablogėjo

Verslo
partnerių įtaka susi-lpnėjo

Infrastruk-tūra nepa-kito

Išsimoks-linimas nepakito

Optimistinis variantas Verslo dokumen-tacija tapo paprastes-nė Valstybės politika palanki verslui

Verslo žinios ir gebėjimai sustiprėjo

Paslaugos geografija išsiplėtė Šeimos gerbūvis pagerėjo

Verslo partnerių įtaka su-stiprėjo Infrastruk-tūra page-rėjo

Išsimoks-linimas pagerėjo

5.Alternatyvių scenarijų formulavimas ir įvertinimas
5.1. Optimistinio karjeros plano apibūdinimas ir analizė.
Aktyvinantis poveikis įvertinamas +1;
Slopinantis poveikis įvertinamas -1;

Optimistinis variantas Veiksnio pokyčio poveikis karjeros plano daliai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Faktinis reikš-mingumas
Plano priemonė Reikšmin-gumas:
Įgyti atitinka-mą profesinę ir vadybinę kvalifikaciją

50% +1 +1 52%
Parašyti vers-lo planą

25% +1 26%
Ieškoti verslo partnerio(-ių) 15% +1 +1 +1 +1 19%
Steigti verslo įmonę

5% +1 +1 +1 +1 +1 +1 11%
Veikti savo verslo ribose

5% +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 13%
Optimistinio karjeros plano apibūdinimas:
• Svarbiausia karjeros plano dalimi išlieka išsilavinimas, valstybės ekonominis stabilumas ir narystė ES skatina žmonių vers-lumą ir norą tobulėti, tai sudaro galimybes efektyviai veikti. Supaprastinta verslo dokumentacija leidžia greitai įteisinti šią veikla. Palanki verslui valstybės politika skatina verslininkus bendradarbiauti.
• Karjeros planas optimistiniu variantu vykdomas bus santykinai 21% greičiau.
5.2. Pesimistinio karjeros plano apibūdinimas ir analizė.
Pesimistinis variantas Veiksnio pokyčio poveikis karjeros plano daliai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Faktinis reikš-mingumas
Plano priemonė

Reikšmin-gumas:
Įgyti atitinka-mą profesinę ir vadybinę kvalifikaciją

50% -1 -1 48%
Parašyti vers-lo planą

25% -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 28%
Ieškoti verslo partnerio(-ių) 15% -1 -1 -1 +1 -1 +1 13%
Steigti verslo įmonę

5% -1 -1 -1 -1 -1 0
Veikti savo verslo ribose

5% -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2%
Pesimistinio karjeros plano apibūdinimas:
• Išsilavinimas išlieka svarbiausia plano dalis, tačiau nepalanki valstybės politika labiausia įtakoja verslą, nes sudėtinga dokumentacija trukdo sėkmingai parašyti verslo planą ir dėl to susirasti stiprius verslo partnerius.
• Karjeros planas pesimistiniu variantu bus vykdomas santykinai 3% ilgiau

6.Karjeros plano realizavimo priemonių planas
6.1. Galutinis pasirinkimas iš dviejų scenarijų, jo pagrindimas;
Pasirinkimo kriterijus: Reikšmingumas karjeros planui
Karjeros plano dalys Pesimistinis variantas Optimistinis variantas
Įgyti atitinkamą profesinę ir vadybinę kvalifi-kaciją 48% 52%
Parašyti verslo planą 28% 26%
Ieškoti verslo partnerio(-ių) 13% 19%
Steigti verslo įmonę 0 11%
Veikti savo verslo ribose -2% 13%

(-3%) 100% (+21%)
Reikšmingiausių karjeros dalių reikšmingumas rodo, kad šios dalys abejais atvejais turi tą pati reikšmingumą, ir vadovaujantis pagrindinių karjeros formavimo principu, didžiausia nauda mažiausiomis sąnaudomis, o taip pat prognozuojama aplinkos veiksnių pokyti- optimalų pasirinkti optimistinį karjeros vykdymo planą/
6.2. Karjeros realizavimo plano sudarymas ( užduotys – priemonės).
Plano vykdymo seka Reikšmingumas Užduotis Priemonė
1. 50% 50% Išsilavinimas, kvalifika-cijos KTU, Elektros technologijų specialybė, 2005m. pavasaris
2. 25% 27% Verslo planas Specializuota literatūra, kursai, 2005m. vasara-ruduo
3. 15% 16% Verslo partneriai Spauda, Verslo organizacijos, 2005m vasara-ruduo
4. 5% 11% Įmonės įteisinimas Įmonių registracijos tarnyba, 2005. ruduo-Žiema
5. 5% 6% Įmonės veikla 2006m. vasara

Faktinis reikšmingumas leidžia pasirinkti optimistinį karjeros plano vykdymo scenarijų.
7.Naudota literatūra:

1.Sakalas A. Personalo ugdymo sistemos kiekybiniai ir kokybiniai aspektai.- Kaunas: Technologija, 1996.- 226-231 psl.
2.Profesijos vadovas 2003.-Vilnius: ES Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fon-das,2003.-511 p.
3. Razauskas R. 365 vadovo dienos.-V.: Mintis, 1988. 184 p.
4.Karnegis D. Kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką žmonėms.-V.: Credo, 1991.- 144 p.
5. Goffman E. Savęs pateikimas kasdieniniam gyvenime.-V.: Vaga ,2000.-286 p.
6. Simanaitis E. Kolektyvo bendravimo kultūra. V.: Mintis, 1988. –91 p.