Individualių įmonių išregistravimas ir statuso pakeitimas

Įvadas

Pagrindinis šio referato tikslas – atskleisti individualių įmonių išregistravimo atvejus, išregistravimo įstatymų nustatytą tvarką, taip pat išsiaiškinti galimus įmonės statuso keitimus.
Referatą suskirstysiu į dalis pagal tokius uždavinius:
• Individulių įmonių likvidavimas . Šioje dalyje bus aptarti pagrindiniai atvejai, kada įmonės likviduojamos, tai – įmonės likvidavimas savo noru ir įmonės bankrutavimas.
• Įstatymai reguliuojantys individulių įmonių išregistravimą . Šioje dalyje pateiksiu pagrindinius įstatymus reguliuojančius individualių įmonių išregistravimą.
• Individualios įmonės statuso keitimas . Šioje dalyje bus pateiktas įstatymas reguliuojantis individulių įmonių statuso keitimą.
Metodai , kuriais atskleidžiau šiuos uždavinius – tai teorinės medžiagos nagrinėjimas , įstatymų nagrinėjimas irr jų pateikimas.
Taip pat norėdama aiškiau pateikti įmonės išregistravimą pridėsiu Prašymo išregistruoti iš Juridinių asmenų registro pavyzdį kaip priedą referato gale.

Individualios įmonės likvidavimas

Įmonė gali būti likviduojama dviem pagrindiniais atvejais:

Prie normalios įmonės likvidavimo procedūros reikia priskirti įmonės likvidavimą savo noru. Savininkai nutaria nutraukti savo veiklą. Žinoma, dažniausiai tai susiję su nesėkminga veikla, nors jos rezultatai likvida¬vimo metu gali būti ir neryškūs. Priėmus sprendimą likviduoti įmonę, prasideda ilgas likvidavimo kelias.
Nutarimas likviduoti įmonę skelbiamas “Valstybės žiniose”.
Reikia apsaugoti kreditorių interesus, todėl būtinas jų sutikimas suu numatoma likvidavimo procedūra. Dažniausiai su jais atsiskaitoma, pardavus turtą. Pasidalijamas likęs turtas arba jį pardavus gautos lėšos.
Įmonė išregistruojama, išbraukiama iš rejestro, dokumentai priduodami archyvui ir t.t.
Įmonės bankrutavimas. Įmonė yra bankrutuojanti, kai jai iškeliama bankroto byla arba taikoma neteismine bankroto pr

rocedūra nagrinėjimo tvarka. Bankroto procedūra keliama nemokiai įmonei, kai įmonės finansiniai įsipareigojimai yra lygus jos turtui arba jį viršija. Teismas, gavęs pareiškimą, ir ne vėliau, kaip per 2 mėnesius, priima (ar atsisako) nutarimą, iškelti bankroto bylos teisminį nagrinėjimą. Iškėlus bankroto bylą, teismo yra skiriamas įmonės administratorius, kuriam įmonės valdymo organai perduoda visus dokumentus ir įmonės turtą, pagal sudarytą, įmonės bankroto bylos iškėlimo dienos finansinę atskaitomybę. Įmonės valdymo organai netenka įgaliojimų, atleidžiami įmonės valdybos nariai ir administracijos vadovas. Nuo bankroto paskelbimo dienos sustabdomas visų finansinių prievolių mokėjimas. nutraukiamas ir delspinigių skaičiavimas.
Administratoriaus darbą, reglamentuoja LR Įmonių bankroto įstatymas (1997 06 17). Jo pagrindinis uždavinys, jei įmonė nevykdo veiklos, užtikrinti turto apsaugą organizuoti jo par¬davimą, atsiskaityti su kreditoriais pagal nustatytus prioritetus, naikinti neteisėtus sandėrius.
Jei įmonėje vykdoma ūkinė veeikla, tai administratorius atsako už jos organizavimą ir atsiskaito su valstybe, tiekėjais ir pirkėjais. Ši veikla apskaitoma ir nuo jos rezultatų mokami visi nustatyti mokesčiai.

Labai svarbu paminėti, kad įmonės paskelbimas bankrutuojančia dar nereiškia, kad ji bus likviduojama. Gali būti siekiama atgaivinti įmones veikla, atliekant jos sanavimą (gaivinimą.).
Bankroto procedūra taikoma nesėkmingai dirbančioms įmonėms, tačiau pats bankrotas negali būti trakuojamas tik neigiamai. Iš tikrųjų, prarandamos darbo vietos, nepagaminama produkcija, nemokami mokesčiai – tai neabejotinai neigiama.
Tačiau reikia matyti ir teigiamas bankroto savybes.
1. Blogai dirbanti ir ne
emokanti prisiderinti prie aplinkos, nemokanti
pasikeisti įmonė parduodama – patenka i kitas rankas. Atsiranda reikalingų lėšų jai pertvarkyti. Šiuo atveju neigiamų pasekmių iš viso nėra, nes dauguma darbuotojų lieka dirbti šioje įmonėje.
2. Likvidavus įmonę, atsiskaitoma su skolininkais.
3. Nutraukus nesėkmingai dirbančios įmonės veiklą, nutraukiamas ir jos darbuotojų sunkus egzistavimas, kai neišmokami atlyginimai, išeitinės pašalpos, nemokamas atitinkantis darbo atlyginimas. Esant normalioms rinkos sąlygoms, darbuotojai paprastai įsidarbina kitose įmonėse.
4. Nesėkmingai ilgą laiką dirbanti įmonė praktiškai vis labiau įsiskolina, ir jos situacija darosi vis sunkesne. Ankstyvas bankrotas leidžia žymiai sėkmingiau spręsti įmonės arba jos turto pardavimą.
Lietuvoje, kur jaučiamas kapitalo trūkumas ir bankrutuojančioms įmonėms pirkti trūksta pinigų arba jų veikla netikslinga, problema yra sudėtingesne, ypač įmonės nepakankamos kvalifikacijos darbuotojams, kurie gali darbo nerasti. Tai sąlygoja ir uždelstą bankroto skelbimo praktiką.

Įstatymai reguliuojantys individulių įmonių išregistravimą

Individuali įmonė yra juridinis asmuo ir štai ką teigia LR Civilis kodeksas apie juridinių asmenų likvidavimą:
37 straipsnis. Juridinių asmenų pasibaigimas

Juridiniai asmenys nustoja egzistavę likvidavimo arba reorganizavimo (sujungimo, padalijimo, prijungimo ar kitu) būdu. Juridinio asmens likvidavimo ir reorganizavimo pagrindus ir tvarką nustato jų įstatai (nuostatai) bei Lietuvos Respublikos įstatymai.

Įmonių likvidavimą bankroto pagrindu reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai
Pagrindinis įstatymas reguliuojantys individualių įmonių veiklą yra LR individualių įmonių įstatymas ( išleistas 2003m. . lapkričio 6 d. Vilniuje )
Pateiksiu jo straipsnį apie individulių įmonių li

ikvidavimą:

13 straipsnis. Individualios įmonės likvidavimas
1. Individuali įmonė gali būti likviduojama Civilinio kodekso nustatytais juridinių asmenų likvidavimo pagrindais ir tvarka.
2. Nuo sprendimo likviduoti individualią įmonę priėmimo dienos individuali įmonė įgyja likviduojamos individualios įmonės statusą.
3. Individualios įmonės likvidatorius įgyja individualios įmonės vadovo teises ir pareigas nuo jo paskyrimo dienos, išskyrus Civiliniame kodekse nustatytus atvejus.
4. Be kitų šiame Įstatyme ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, individualios įmonės likvidatorius privalo:
1) pranešti juridinių asmenų registrui apie sprendimą likviduoti individualią įmonę, pateikti sprendimą patvirtinantį dokumentą ir pranešti duomenis apie save (vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą) ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie individualios įmonės likvidavimą dieną ( kad butų aiškiau kaip priedą pateiksiu šio prašymo pavyzdį );
2) sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios individualios įmonės balansą;
3) baigti vykdyti individualios įmonės prievoles, atsiskaityti su likviduojamos individualios įmonės kreditoriais;
4) pareikšti reikalavimus individualios įmonės skolininkams;
5) perduoti individualios įmonės savininkui individualios įmonės turtą, likusį atsiskaičius su likviduojamos individualios įmonės kreditoriais, ir surašyti to turto perdavimo aktą;
6) perduoti individualios įmonės dokumentus saugoti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
7) sudaryti individualios įmonės likvidavimo aktą. Individualios įmonės likvidavimo akte nurodomi kreditoriai ir debitoriai, pateikiama informacija apie atsiskaitymą su kreditoriais ir kitų prievolių įvykdymą, likusį turtą ir jo perdavimą savininkui ir patvirtinama, kad yra atlikti visi su individualios įmonės likvidavimu susiję veiksmai;
8) pateikti juridinių asmenų registrui individualios įmonės likvidavimo aktą ir

r kitus dokumentus, reikalingus individualiai įmonei išregistruoti.
5. Jeigu sprendimas likviduoti individualią įmonę atšaukiamas, dokumentas, patvirtinantis likvidavimo atšaukimą, turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui.

Individualios įmonės statuso keitimas

Šioje dalyje pateiksiu LR individualių įmonių įstatymo ( išleistas 2003m. . lapkričio 6 d. Vilniuje) straipsnį, kuris reguliuoja individualių įmonių statuso keitimą.

11 straipsnis. Individualios įmonės pertvarkymas
1. Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, taip pat į viešąją įstaigą.
2. Kai individualios įmonės savininkas priima sprendimą pertvarkyti įmonę, kartu turi būti priimami naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai, kurie turi atitikti šio juridinio asmens teisinę formą nustatančių įstatymų reikalavimus.
3. Nuo sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimo dienos individuali įmonė įgyja pertvarkomos individualios įmonės statusą. Sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimą patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą viešo paskelbimo apie individualios įmonės pertvarkymą dieną.
4. Apie sprendimą pertvarkyti individualią įmonę turi būti viešai paskelbta individualios įmonės nuostatuose nurodytame dienraštyje tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais arba viešai paskelbta individualios įmonės nuostatuose nurodytame dienraštyje vieną kartą ir pranešta visiems individualios įmonės kreditoriams raštu. Pranešime turi būti pateikta visa Civilinio kodekso 2.44 straipsnyje nurodyta informacija apie individualią įmonę, taip pat juridinio asmens, į kurį pertvarkoma individuali įmonė, teisinė forma, kur ir nuo kada galima susipažinti su naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentais.
5. Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę, jeigu individualios įmonės turtas, atėmus visus individualios įmonės įsipareigojimus, yra ne mažesnis nei Akcinių bendrovių įstatyme akcinei bendrovei ar uždarajai akcinei bendrovei nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis. Iki sprendimo pertvarkyti individualią įmonę į akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę priėmimo individualios įmonės turtas, perduodamas už bendrovės akcijas, turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Turto vertinimo ataskaita turi atitikti Akcinių bendrovių įstatymo nustatytus nepiniginio įnašo vertinimo ataskaitos reikalavimus ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki sprendimo pertvarkyti individualią įmonę priėmimo turi būti pateikta individualiai įmonei bei juridinių asmenų registrui. Sprendime pertvarkyti individualią įmonę į akcinę bendrovę ar uždarąją akcinę bendrovę, be kita ko, turi būti nurodyta po pertvarkymo veiksiančios akcinės bendrovės arba uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo dydis, akcijų skaičius, akcijų nominali vertė. Pertvarkant individualią įmonę į akcinę bendrovę, be kitų šiame ir kituose įstatymuose nustatytų veiksmų, akcinės bendrovės akcijos turi būti įregistruotos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje vertybinių popierių rinką reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir išrinkta audito įmonė.
6. Naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai įregistruojami juridinių asmenų registre ir pakeičiami juridinių asmenų registro duomenys po to, kai yra išrinkti (sudaryti) naujos teisinės formos juridinio asmens valdymo organai, sudarytas pertvarkomos individualios įmonės balansas, įvykdytos šiame Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytos su pertvarkymu į naujos teisinės formos juridinį asmenį susijusios sąlygos, taip pat juridinių asmenų registrui pateikti teisės aktuose nustatyti dokumentai.
7. Pertvarkymas laikomas baigtu nuo naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentų įregistravimo juridinių asmenų registre.

Išvados

Įmonė gali būti likviduojama dviem pagrindiniais atvejais:
• Įmonės likvidavimas savo noru;
• Įmonės bankrutavimas.

Pagal „Civilinio kodekso“ 37 straipsnį: Juridiniai asmenys nustoja egzistavę likvidavimo arba reorganizavimo (sujungimo, padalijimo, prijungimo ar kitu) būdu. Juridinio asmens likvidavimo ir reorganizavimo pagrindus ir tvarką nustato jų įstatai (nuostatai) bei Lietuvos Respublikos įstatymai.

Pagrindinis įstatymas reguliuojantys individualių įmonių veiklą yra LR individualių įmonių įstatymas ( išleistas 2003m. . lapkričio 6 d. Vilniuje ). Taigi šis įstatymas reguliuoja individulių įmonių likvidavimą ir statuso keitimą taip pat.
Pagal LR individualių įmonių įstatymą individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę, taip pat į viešąją įstaigą.
Šis įstatymas nurodo tam tikra veiksmų eiga , kaip šias procedūras atlikti.

Literatūros sąrašas :

1. Kauno technologijos universitetas „ Pramonės įmonės vadyba“ Kaunas 2000
2. Bronius Martinkus, Vytautas Žilinskas „Ekonomikos pagrindai“ Kaunas. Technologija.2001
3. Kazys Lukarėvičius, Bronislavas Martinkus „Verslo vadyba“ Kauno technologijos universitetas 2001

4. http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=222038&Condition2=

5. http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=104555&Condition2=

6. http://www.kada.lt/jar/pdf/JAR-4.doc

Leave a Comment