Įmonių bankrotas. Priežastys

BANKROTAS. ĮMONIŲ BANKRUTAVIMO PRIEŽASTYS LIETUVOJE

TURINYS

ĮŽANGA.............................3

1. Įmonių bankrotai...................6

1.1 Bankrotas-makroekonominė

problema.............9

2. Bankroto padarinių likvidavimas. Garantinis

Fondas.........12

3.

Bankroto prevencija – įmonės restruktūrizacija..........14
LITERATŪRA.........................17

LENTELĖS

1. lent. Bankrutuojančių įmonių kreditoriniai
įsipareigojimai........12
2. lent. Bankroto proceso
trukmė........................
.14

PAVEIKSLAI

1 pav. Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių
dinamika.........7
2. pav. Bankrutavusių įmonių skaičius skirtinguose
sektoriuose per 2000
m.........................
...8
3 pav. Bankrutuojančios įmonės pagal
apskritis...............11
4 pav. Atleistų darbuotojų ir nedarbo lygio
dinamika............11

ĮŽANGA

Mūsų kursinio darbo tikslas buvo pasistengti išnagrinėti Lietuvos
įmonių bankrutavimo priežastis, apibrėžti bantrotų įtaką šalies ūkiui ir
pan. . Ši tema labiai aktuali šiuo nelangvu Lietuvai ir Lietuvos žmonėms
laikotarpiu. Visas išsamus tekstinis darbas paremtas diagramomis bei
lentelėmis, kurios labai akyvaizdžiai parodo vieno ar kito statistinio
vieneto kitimą. Visas mūsų kursinis darbas buvo atliktas rementis
valstybiniais teisiniais aktais bei įstatimais ( „Įmonių bankroto
įstatymas“ Nr.IX-216, „Įmonių restruktūrizavimo įstatymas“ Nr. XX-104,
„Garantinio Fondo įstatymas“ Nr. Nr. 82-2478, ) kita literatūra. Šie
šaltiniai leido palyginti įvairius duomenis ir efektyviai juos panaudoti.

1. Įmonių bankrotai

Įmonių bankrotas skaudus smūgis ne tik lokaliai ekonomikai, bet ir
visam šalies ūkiui ypatingai jei bankrutuoja stambios įmonės. Bankrotas tai
– nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba
kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka (2). Todėl
akivaizdu, kad efektyvus nemokių įmonių išėjimo mechanizmas yra lemiamas
veiksnys palaikant gyvibingą ir konkurencingą šalies ri inką.

Rementis Lietuvos bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių balansų,
nemokių ir nuostolingai dirbančių įmonių finansinių ataskaitų duomenų
analize, galime daryti išvadą, kad Lietuvoje būtina stiprinti darnią
įmonių, susidūrusių su laikinais finansiniais sunkumais, gelbėjimo bei
neperspektyvių įmonių išėjimo iš rinkos centralizuotą sistemą.

Ši sistema turėtų sustiprinti ir dar la

abiau apibrėžti įmonių nemokumo
likvidavimo procedūras, kurios išskiriamos šios:

1) bankroto procedūros grindžiamos savanorišku susitarimu.

2) šalys susitaria priverstinai, dalyvaujant trečiosioms šalims
dažniausiai – valstybės institucijoms.

Įmonės nemokumo likvidavimo procedūrų tipai gali būti taikomi kai: 1)
įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių
išmokų;2) įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas),
negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių
įsipareigojimų;3) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų
privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų;4) įmonė viešai paskelbė arba
kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti
įsipareigojimų; 5) įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti
išieškomos skolos, ir dėl šios priežasties teismo antstolis grąžino
kreditoriui vykdomuosius dokumentus.(2)

Pastaraisiais metais nemokių įmonių Lietuvoje kasmet daugėja apie 2,5
karto (žr. 1pav.) . Iš 1 paveikslo matyti, kad 1998 metais bantrotas buvo
paskelbtas 98 įmonėms, o 1999 metais –260 įmonių, arba 2,5 karto daugiau, o o
per 2000 metus – 415 įmonių, arba 1,7 karto daugiau. Staigų įmonių
bankrutavimą 1998 ir 1999 metais iš dalies paaiškina įvykusi finansų krizė
Rusijos Fegeracijoje, su kuria lietuvos įmonės palaikė labai glaudžius
piniginius santykius. Beto tik maža dalis įmonių, kurių bankroto procesas
baigtas. Tai dar karta įrodo būtinybę stiprinti išėjimo iš rinkos sistemą.

Iš 967 įmonių bankroto procedūros buvo teisminės, 54 – ne teismo
tvarka. Per 1993-2000 metų laikotarpį bankroto procedūros baiktos 215
įmonėms iš kurių 190- likviduota, 7-sanuotos, kitose 14 – sudarytos taikos
sutarys (1, 83).

1 pav. Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių dinamika. (1)

Daugiausia per 2000 metus įmonių bankrutavo prekybos srityje 129,
antroje vietoje pramonėje –

129. Mažiausiai restoranų ir viežbučių srytyje
– 7 įmonės (žr.2 pav.) .

Aktyviausi kreditoriai keliant bankroto bylas 2000 metais buvo
Valstybinis socialinis draudimo fondas ir jo teritoriniai padariniai, jų
iniciatyva iškeltos 144 bankroto bylos. Pasyviausi buvo įmonių darbuotojai
(1).

Šis labai neigiamas procesas, paaiškinamas tuo, kad įmonių
darbuotojai nėra pajėgus apginti savo darbo teisių. Daugelyje įmonių nėra
susikurtų profsąjungų, kurios turėtų atstovauti darbuotojų bendriems
interesams. To priežastis gana pasyvus darbuotojų elgiays, savo teisių
nežinojimas bei neigiamas darbdavių požiūris į profsajungas.

2. pav. Bankrutavusių įmonių skaičius skirtinguose
sektoriuose per 2000 m. (1)

1.1 Bankrotas – makroekonominė problema

Sparčiai didėjantis bankrutavusių ir bankrutuojančių įminių
skaičius labai pavojingas šalies ekonominiam satbilumui, nes:

• bankrutuoja senai sukurtos, labai stambios įmonės su dideliu

dirbančiųjų žmonių skaičiumi;

• įmonių bankrotas sukelia daug ekonominių ir socialinių problemų

valstybės mastu;

• bankroto sukeltas problemas dažnai priversta spręsti valstybė;

• į rinką ateina naujos įmonės neturinčios organizavimo ir valdymo

įgūdžių, nepakankamai vertina rinkos reikšmę, darbuotojų

kvalifikaciją.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų 35406 įmonių 1999 metų
finansinių ataskaitų analizė rodo, kad į 14983 įmonių balansą buvo
apskaityti nuostoliai, o 5678 buvo nemokios. Per 2000 metus 263 įmonių
administracijų vadovai paskelbė, kad jų įmonės nemokios, iš jų 151 tais
pačiais metais pradėtas bankroto procesas (4). Visos šios bankrutuojančios
įmonės sukėlė įvairiusneigaimus pokyčius, kuriuos galima suskirstyti į
ekonominius ir socialinius.

Prie socialinių problemų priskiriamos šios:

• nedarbo augimas;

• bendras Lietuvos žmonių gyventojų gyvenimo lygio smukimas;

• žmonių nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas esama silpna ekonomikos

būkle;

• netikrumo jausmas

Ekonominės problemos yra sekančios:

• nesumokėtus mokesčius valstybės biudžetui, socialiniam draudimui ir

kitiems valstybiniams fondams;

• nepatenkintus kreditorinius reikalavimus, kurie gali sukelti su

bankrutuojančia įmone susijusių pa

artnerių ekonominius sunkumus ir net

bankrotą (1).

Kaip ir kiekvienas procesas, net ir bankrotas turi ir teigiamas
pasekmes:

• rinka atsikrato nuo neefektyvių, neperspektyvių įmonių, neretai

gaminančius pasenusius gaminius;

• nereikalingos struktūos ir nenaudojami pajėgumai likviduojami,

užleidžiant vietą pažangiems procesams;

• atsiranda galimybė lengviau atleisti perteklinius nekvalifikuotus

darbuotojus;

Šiuo metu bankroto proceso analizė rodo, kad įmonės sklebiamos
nemokiomis gerokai pavėluotai. Užtęstas bankroto procesas ir procedūros
sudaro prielaidas susikaupti dar didesnėms skoloms. Tokiu būdu nors ir
pakankami perspektyvios įmonės tampa nepatrauklios potencialiems
sanuotojams taip pat gerokai pasunkinamas restruktūrizavimo procesas. Be to
perduodant ar parduodant už skolas atskirus padalinius ar įrenginius,
skolos perduodamos „motininiai“ įmonei, todėl dar labiau krenta jos turto
paklausa, kurį pusvelčiui pardavus bandoma atsiskaityti su darbuotojais,
valstybės biudžetu, socialiniu fondu ir pan., žinoma, didelės įsiskolinimų
dalies atiduoti ir padengti nepavyksta. Pavėluotas bankrotas sukelia ypač
skaudžias socialines pasekmes. Įmonių įsiskolinimai darbuotojams kartais
yra toks didelis, kad jo neįmanuma grąžinti ir valstybės biudžeto sąskaita.

Dėl įmonių bankroto 2000 metais atleista daugiau kaip 4,6
tūkstančio darbuotojų. Iš 3 pav. matyti, kad daugiausia įmonių bankrutuoja
Kauno apskrityje 98 įmonės per 2000 metus, antroje vietoje yra Vilniaus
apskritis 79 bankrutuojančios įmonės. Mažiausias bankrutuojančių įmonių
sakičius yra Utenos apskrityje – 9. Nors bankrutuojančių įmonių skaičius
stipriai įtakoja darbo rinką, bet iš bankrutavusių įmonių sakaičiaus
negalima visiškai tiksliai spęsti apie nedarbo lygį.

4 pav. matome, kad nors Kauno apskrityje atleista daugaiausiai
žmonių iš darbo dėl bankroto, bet šioje apskrityje nedarbo lygis yra vienas
žemiausių šalyje. Kai tuo metu Ma

arijampolėje nedarbas yra virš 16 procentų,
nors žmonių skaičius atleistas iš darbo dėl bankroto yra 20. Tai
paaiškinama tuo, kad didžiųjų miestų rinkoje darbą rasti yra daug lengiau
nei provincijoje.

3 pav. Bankrutuojančios įmonės pagal apskritis (1)

4 pav. Atleistų darbuotojų ir nedarbo lygio dinamika (4)

2. Bankroto padarinių likvidavimas. Garantinis Fondas

Bankroto sukeltus padarinius dažniausiai tenka spręsti valstybinėms
institucijoms. Vien tik 2001 metais iš 806 bankrutavusių įmonių turtą
pardavė tik 351 įmonė. Už šį turtą gauta 60,5 mln. Lt. Tokių pajamų
nepakanka atsiskaityti net su pirminiais kreditoriais, kadangi įmonių
įsiparegojimai gerokai viršija gaunamas pajamas (4).

Kadangi gautos pajamos nepadengia visų kreditorinių įsipareigojimų, tą
deficitą turi padengti arba bankrutavusių filialų motininės kompanijos arba
valstybė. Todėl valstybė yra suinteresuota bankrutuojančioms įmonėms
taikyti restruktūrizavimo procesus, taip bandoma sušvelninti bankroto
padarinius, išvengiant visiško įmonės bankroto ir bedarbystės šuolio.

Valstybė taip pat įgivendina bankrutavusių įmonių darbuotojų
perkvalifikavimo programas. Šios programos labai svarbios darbuotojams
perspektyvoje ieškantis naujo darbo. Bankrutavusių įmonių darbuotojams
taikoma dalyvavimo pirmenybė šiose programose (2).

Iš bankrutavusios įmonės susigrąžinti uždirbtus pinigus sunkiausiai
sekasi įmonių darbuotojams ( žr. 1 lent.). Todėl Vyriausybė nutarė priimti
nutarimą, kuriuo įkuriamas Garantinis Fondas bei suteikiama kreditorinė
pirmenybė įmonės darbuotojams atgauti užmokesčio įsiskolinimą.
|Subjektų grupės: |Įsipareigo|Įsipareigo|Grąžinta, |
| |jimai mln.|jimų |proc. |
| |Lt. |dalis, | |
| | |proc. | |
|  |  |  |  |
|Darbuotojams: |48,5 |14,1 |11,7 |
|Biudžetui |251,8 |16,5 |46,7 |
|Socialinio |101,6 |7,7 |15,9 |
|draudimo fondui | | | |
|Kitiems |553,3 |36,3 |25,7 |

1. lent. Ban -krutuojančių įmonių kreditoriniai įsipareigojimai
(1)

Garantinis fondas yra pinigų fondas, kurio lėšos skiriamos įstatymais
ir kitais teisės aktais nustatyto dydžio išmokoms bankrutuojančių ar
bankrutavusių įmonių darbuotojams, nutraukusiems darbo santykius su šiomis
įmonėmis, taip pat darbuotojams kurie tęsia darbo santykius su
bankrutuojančia įmone, kai įmonė jiems yra įsiskolinusi. Garantinis fondas
įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 7 d. nutarimu
Nr. 685 , vadovaujantis Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymu (3).

Priėmus šiuos teisės aktus 2001 m. rugpjūčio 11 d. buvo pradėta fondo
veikla – priimamos ir ruošiamos svarstymui fondo tarybai paraiškos,
konsultuojamos įmonės lėšų skyrimo klausimais, teikiama informacija spaudai
ir kitoms masinės informacijos įmonėms.

Įsteigus Garantinį fondą, į jo sąskaitą nuo 2001 m. kovo mėn. 15 d.
iki gruodžio 31 d. pervesta 12,1 mln. Lt įmonių įmokų. 2001 metų antrame
pusmetyje fondo sąskaitą papildė 1,5 mln. litų įmonių grąžintų finansinės
paramos lėšų, gautų iš Fondo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių
darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, tenkinti.
Daliniam fondo išmokų finansavimui 23 mln. litų buvo skirti iš
Privatizavimo fondo lėšų, iš kurių išmokoms bankrutuojančių ir
bankrutavusių įmonių darbuotojams panaudota 21 mln. litų. Viso išmokoms iš
Garantinio fondo buvo skirta 25,1 mln. litų. Lėšų likutis fondo sąskaitoje
2002 m. sausio 1 d. sudarė 12,6 mln. Lt.(3).

Per 2001 metus fondo administracijai buvo pateiktos 336 įmonių
paraiškos gauti išmokas iš Garantinio fondo. Fondo tarybos posėdžiuose
svarstyta ir tenkinta 250 įmonių paraiškos, iš dalies atlyginant įmonių
įsiskolinimus 20655 darbuotojams. Dalis paraiškų neatitinkančių Garantinio
fondo nuostatų reikalavimų, svarstymas atidėtas iki bus pataisyti ir
pateikti visi reikiami dokumentai. Likusios paraiškos ruošiamos svarstymui
ir bus pateiktos fondo tarybai Garantinio fondo nuostatuose numatytais
terminais (3).

3. Bankroto prevencija – įmonės restruktūrizacija

Pastaraisiais metais pradėta kurti nuostolingai dirbančių ir nemokių
įmonių gelbėjimo sistema ir jos įgyvendinimo mechanizmas. Pirmasis bandymas
šiam mechanizmui sukurti buvo restruktūrizacijos įstatymo tobulinimas.
Šiame įstatyme kartu su naujuoju bankroto įstatymu nustatyta:

• apriboti laiką, per kurį turi būti atliktos visos bankroto

procedūros;

• supaprastinti turto pardavimo tvarką;

• supaprastinti įmonių, neturinčių turto ar tirinčio jo nepakankamai;

• naujai apibrėžtas įmonių nemokumas;

Taigi valstybė deda pastangas sudaryti palankias sąlygas ne tik įeiti
į rinką, bet ir iš jos išeiti bei palengvinti nuostolingai
dirbančių,laikinais finansinius sunkumus turinčių įmonių restruktūrizavimą,
nes bankroto procesas gali užtrukti labai ilagai (žr. 2 lent) ir visos
suinteresuotos pusės patirs nuostolių Rstruktūrizavimu siekiama:

• išsaugoti įmones, turinčias laikinų finansinių sunkumų ir negalinčias

atsigauti dėl įsisenėjusių skolų, susidariusių ne dėl jų pačių kaltės;
|Metai |Pradė|Baigta |  |Vykdo|
| |ta | | |ma |

| |1993 |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |Iš viso: | | |1993 |6
|4 |  |  |  |  |  |  |  |4 |2 | |1994 |28 |  |  |6 |1 |1 |2 |3 |1 |14 |14 |

|1995 |35 |  |  |1 |3 |2 |3 |  |4 |12 |22 | |1996 |79 |  |  |  |2 |10 |9

|11 |13 |39 |34 | |1997 |109 |  |  |  |  |4 |18 |15 |7 |41 |65 | |1998 |99

|  |  |  |  |  |2 |15 |26 |37 |56 | |1999 |250 |  |  |  |  |  |  |1 |44 |37

|205 | |2000 |415 |  |  |  |  |  |  |  |7 |3 |408 | |Iš viso: |1021 |4 |0
|7 |6 |17 |34 |45 |102 |215 |806 | |2 Lent. Bankroto proceso trukmė (1).

• efektyviau paskirstyti ir panaudoti gamybos išteklius, kad būtų pilniau

tenkinami kreditorių reikalavimai;

• išvengti resursų nuvertinimo bei iššvaistymo;

• užkirsti kelią tyčiniams bankrotams;

• pagreitinti valstybės ir savivaldybių turto jo dalies privatizavimą;

• didinti Lietuvos pramonės produkcijos konkurencingumą vidaus ir

tarptautinėje rinkoje.

Šiuose naujai priimtuose (2001 m). įstaymuose bankrutuojančioms
įmonėms suteikiamos lengvatos, kuriomis siekiama išvengti visiško įmonių
bankroto:
1) draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bylos
iškėlimo teisme, įskaitant palūkanų, baudų, privalomųjų mokėjimų mokėjimą,
išieškoti skolas iš šios įmonės teismine ar ne ginčo tvarka;
2) nutraukiami delspinigių už visas įmonės prievoles skaičiavimas. Tarp jų
ir delspinigių skaičiavimas už įmonės prievoles, susijusias su darbo
santykiais;
3) sustabdomi išieškojimai pagal vykdomuosius raštus;
4) kreditoriai, įskaitant ir privalomųjų mokėjimų administratorius, galės
sumažinti reikalavimus ar jų visai atsisakyti, atidėti reikalavimų vykdymo
terminus;
5) įmonė galės su kreditoriais, jiems sutikus, atsiskaityti turtu ir
akcijomis ar kitais vertybiniais popieriais (4).

Tai reiški, kad įmonė neturi laukti kol jos įsiskolinimai taps

kreditoriams našta ir kreditoriai nebeturės vilties jų visų atgauti. Tai

skatina įmonės vadovus greičiau ieškoti galimų sprendomo būdų, nes

praradus kreditorių pasitikėjimą įmonei gali būti paskelbtas bankrotas

nors ir jos turtas neviršija kreditorinių įsipareigojimų (2) .

Apibendrinant galima pažymėti, kad įmonių bankroto procedūrų
tobulinimas ir įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytų priemonių
įgyvendinimas šiuo metu yra vienas iš svarbiausių bankroto prevencijos
sistemos kūrimo ir jos įgyvendinimo etapų. Sėkmingai įveikus šį etapą
turėtų padidėti bankroto prevencijos priemonių bei bankroto procedūrų
efektyvumas.

Literatūra:

1. Purlys Č. Ekonominės reformos ir prioritetai/ Č.Purlio, G. Rainio.

Vilnius, 2001. 124psl. ISBN 9945-406-12-3.

2. Oficiali Lietuvos Respublikos Seimo įstatymų bazė [interaktyvus].

Informacijos centras [žiūrėta 2003-03-20]. Prieiga per Internetą:

http://www.lrs.lt/c-bin/eu/preps9?Condition=129687

3. Oficiali Garantinio Fondo svetainė [interaktyvus]. Informacijos

centras [žiūrėta 2003-03-20]. Prieiga per Internetą:

http://www.gfondas.lt/esaa/psla/reg=201452

4. Oficiali Ūkio Ministerijos svetainė [interaktyvus]. Informacijos

centras [žiūrėta 2003-03-20]. Prieiga per Internetą:

http://www.ekm.lt/catalogs/9/2001_06/main.htm##14

[pic]
———————–
1.Alytaus 2.Kauno 3.Klaipėdos 4.Marijampolės 5. Panevėžio 6.Šiaulių
7.Tauragės 8.Telšių 9.Utenos 10.Vilniaus

Leave a Comment