imones veiklos pelningumo numatymas ir investiciniu projektu vertinimas

ĮVADAS

Verslo plano objektas: Neringos Sinkevičiūtės įmonė,
Įmonės registracijos adresas: Architektų gatvė Nr. 4-25, Šiauliai.
Verslo plano surašymo data: 2003 11 07
Tikslas: įmonės veiklos plano parengimas pirmiesiems penkeriems veiklos metams.

Neringos Sinkevičiūtės įmonė iki verslo plano parengimo datos veiklos nevykdžiusi. Šio verslo plano įgyvendinime numatoma, išnaudojant įmonės ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, pasinaudojant pagrindine nematerialine bei materialine baze: darbuotojų kvalifikacijos, darbo patirties, komunikacinių ryšių, specialios įrangos baze vykdyti geodezinių paslaugų veiklą Šiaulių regione. Tokiu būdu bus vykdoma komercinė veikla, sukuriant 2 naujas darbo vietas.

Įmonės atliekamų darbų spektras – savininkės Neringos Sinkevičiūtės kvalifikacijos ribose atliktini darbai:
a) geodezinių planų ruošimas;
b) topografinių nuotraukų sudarymas;
c) nominalios žemės vertės nustatymas;
d) sklypų ribų atžymėjimas;
e) plotų skaičiavimai.

Atlikus analizę, darytina išvada, kad N. Sinkevičiūtės įmonės verslo vizija yra įgyvendinama ir priimtina realizavimui. Tai patvirtina šiame verslo plane padarytos tarpinės išvados bei nustatyta teigiama grynoji dabartinė vertė.

I. BENDROJI DALIS
I.1. Verslo plano objektas ir tikslas

VERSLO PLANO OBJEKTAS: Neringos Sinkevičiūtės įmonė,
ĮMONĖS REGISTRACIJOS ADRESAS: Architektų 4-25, Šiauliai.
TIKSLAS: įmonės veiklos plano parengimas pirmiesiems penkeriems veiklos metams.
I. 2. Investicinio projekto perdavimo data

Verslo planas ruoštas 2003 09 30– 2003 11 07; surašymo data 2003 11 07.
Kadangi įmonė iki verslo plano surašymo dienos veiklos nevykdė, nebuvo ir istorinių duomenų apie vykdytą veiklą. Prognozuojamiems veiklos rezultatams suformuoti, buvo analizuojama geodezinių paslaugų sektoriaus veiklos specifika, rinkos ypatybės.

1.3. Ribojančios sąlygos

Šis verslo planas yra pagrįstas nuodugnaus nagrinėjimo bei informacijos rezultatais. Kai kurie duomenys turėjo būti atitinkamai interpretuojami, pritaikant juos konkrečiam investicijų projektui. Tam tikri klausimai liko šios užduoties darbo nuošalyje. Dėl šių priežasčių, šiame verslo plane esančios nuomonės, prognozės, išvados ir analizės duomenys pateikiami šiomis ribojančiomis sąlygomis ir apribojimais:

• Verslo planu patvirtina, jog sąmoningai projekto ruošimo eigoje nebuvo slepiami negatyvūs pastebėjimai ar faktai, galintys turėti svarbios reikšmės verslo plano įgyvendinimui.
• Šioje atskaitoje pateikiamos lentelės tėra skirti užsakovui pagelbėti, vizualiai įsivaizduoti investicijų objektą bei pagrindžiant investicijų tikslus.
• Investicijų projektas buvo rengiamas, darant prielaidą, jog nevyksta, neturi vykti ir negresia joks teisinio bylinėjimosi procesas, galintis turėti įtakos įmonės veiklai, vykdomas bet kurios teisingumo instancijos, komisijos tarybos ar kito organo, galintis turėti neigiamos įtakos verslo plano įgyvendinimui.
• Visos numatomos investicijos, taip pat geodezinių paslaugų kainos pateiktos pinigine išraiška be pridėtinės vertės mokesčio PVM.
• Neringos Sinkevičiūtės įmonė pažymi, kad verslo plane pateikta informacija yra konfidenciali; ją kopijuoti ar pasinaudoti kitiems asmenims galima tik su verslo plano autorių leidimu.
• Verslo planas patvirtintas originaliu verslo plano autoriaus parašu.
II. ĮMONĖS APRAŠYMAS
II. 1. Juridinė sandara

Neringos Sinkevičiūtės įmonė – individuali (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ar keliems fiziniams asmenims bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Individuali (personalinė) įmonė po 2001 07 01 įsigaliojusio Civilinio kodekso priskiriama neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų grupei, jos turtas neatskirtas nuo įmonininko turto. Pagal įmonės prievoles įmonininkas atsako visu savo turtu.

II. 2. Rejestro numeris

Neringos Sinkevičiūtės įmonės įregistravimo numeris: IP01-125. Įmonė įregistruota Šiaulių miesto savivaldybėje.

II. 3. Įmonės adresas

Neringos Sinkevičiūtės įmonės buveinės adresas: Architektų gatvė Nr. 4-25, 5400 Šiauliai, Lietuvos Respublika.

II. 4. Valdymo organai

Bendrovės valdymo organai yra: savininkė Neringa Sinkevičiūtė

II. 5. Įstatinis kapitalas

Įmonės turtas yra užtikrintas įmonės savininkės Neringos Sinkevičiūtės piniginiais įnašais (viso 55 000 Lt). Pagal LR teisinę bazę individualioms įmonėms yra numatomas supaprastintos buhalterinės apskaitos tvarkymas.
II. 6. Komercinė ūkinė veikla

Pagal įmonės registracijos pažymėjimą įmonės veikla – geodezinė veikla.
Neringos Sinkevičiūtės įmonei yra išduota licencija atlikti geodezinius, topografinius darbus.
Licenciją išdavė: nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos.
Licencijos Nr. 581.
Licencija leidžiama: sudaryti vietinius planimetrinius tinklus, atlikti topografines nuotraukas, matuoti žemės sklypus ir parengti jų planus.

II. 7. Dabartinė įmonės veikla ir jos rezultatai

Iki verslo plano parengimo datos įmonė komercinės – ūkinės veiklos nevykdė. Šio verslo plano įgyvendinime numatoma, išnaudojant įmonės ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, pasinaudojant pagrindine nematerialine bei materialine baze: darbuotojų kvalifikacijos, darbo patirties, komunikacinių ryšių bei specialios įrangos baze vykdyti geodezinių paslaugų veiklą Šiaulių regione.

II. 8. Finansinė būklė

Darbo surašymo metu veikla nevykdyta. Todėl finansinę būklę galima traktuoti kaip preliminaraus balanso būklę darbo surašymo datai, kuri atspindėta toliau tekste.

II. 9. Išvados dėl įmonės veiklos

• Įmonė priskirta smulkiems ūkio subjektams: Neringos Sinkevičiūtės įmonės numatomas metinis darbuotojų skaičius ne daugiau kaip 9 (šiuo atveju vėlesniu veiklos įgyvendinimo laikotarpiu – 2).
• 100  suteikiančių sprendimo teisių priklauso privačiam kapitalui (savininkei Neringai Sinkevičiūtei).

Turimos materialinės priemonės, naudojamos verslo plano įgyvendinimui – 55 000 Lt.

Tarpinė išvada. Neringos Sinkevičiūtės įmonė, savo juridine forma, turimomis licencijomis bei užtikrinta materialine baze yra pasirengusi vykdyti savarankiško ūkio subjekto geodezinę veiklą.
III. VERSLO APRAŠYMAS

III. 1. Verslo idėja

Šio verslo idėja – vykdyti geodezinių paslaugų sektoriaus veiklą, dalyvaujant rinkoje konkurencingomis sąlygomis.
III. 2. Ketinimų įgyvendinimo sąlygos
III. 2.1. Vieta ir darbai

Vieta. Šiuo atveju apibrėžiama įmonės biuro vieta. Pagrindiniai darbai numatomame sektoriuje – matavimo darbai visame šiaurės Lietuvos regione: Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Akmenės, Mažeikių, Kelmės ir kituose rajonuose. Biure yra numatoma atlikinėti pagrindinius kameralinius geodezinės veiklos darbus. Taip pat biure yra numatomas darbas su klientais: užsakymų priėmimas, darbų atidavimas, konsultacijos.
Adresas: Aušros al. 66a, Šiauliai.
Naudojimo pagrindas: nuomos teisė. Numatoma nuomotis 20 kv. m patalpas. 1 kv. m nuomos kaina – 8 Lt / kv. m. Kiekvienais sekančiais metais numatomas nuomos kainos didėjimas 20.

Atliekami darbai. Įmonės savininkės Neringos Sinkevičiūtės kvalifikacijos ribose atliktini darbai:
f) geodezinių planų ruošimas;
g) topografinių nuotraukų sudarymas;
h) nominalios žemės vertės nustatymas;
i) sklypų ribų atžymėjimas;
j) plotų skaičiavimai.

Aukščiau apibrėžtus darbus galime trumpai detalizuoti: yra ruošiami grafinės informacijos dokumentai, kurie yra būtini atitinkamiems atvejams, susijusiems su nekilnojamojo turto valdymu:

a) žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje sklypai registruojami tik esant geodeziniams apmatavimams;
b) atliekami pirkimo pardavimo sandoriai tik esant geodeziniams matavimams;
c) projektavimo, statybos ir kiti darbai yra atliekami griežtai vadovaujantis įstatymo nustatytai tvarkai – daugeliu atveju būtina topografinė nuotrauka;
d) kiti atvejai.

Neringa Sinkevičiūtė numatomu penkerių metų veiklos laikotarpiu savo atliekamų spektrą numato papildyti pastatų kadastrinių matavimų paslaugomis, tačiau tai šiame verslo plane nenumatoma (nėra identifikuota tiksli licencijos gavimo data).

Darbo atlikimo etapai.

Galimi išskirti pagrindinius numatomos vykdyti geodezinės veiklos etapus:
1) lauko darbai (vietovės išnagrinėjimas, matavimo lauke darbai);
2) kameraliniai darbai įmonės biure (skaitmeninių duomenų perkėlimas į grafinę formą kompiuterinių programų – Autocad Map, Ms Office – pagalba);
3) derinimo darbai atitinkamose institucijose.
III. 2.2. Reikalingi įrengimai ir technologijos

III.2.1. skyriuje apibrėžti numatomi atlikti darbai.
Lauko darbų atlikimui reikalinga materialinė bazė (pabraukta – jau turima): elektroninis tachiometras (pvz. “Geodimeter”, “Nikon” ir pan.). Investicijų dydis: 25 000 Lt. Numatomas įsigijimas pirmaisiais veiklos metais (pirmąjį veiklos ketvirtį).
Kameralinių darbų atlikimui įmonės biure reikalinga materialinė bazė (pabraukta – jau turima): kompiuterinės programos – Autocad Map (investicijų dydis – 9 000 Lt); Ms Office (investicijų dydis – 500 Lt). Ms Office programą numatoma įsigyti per pirmąjį ketvirtį nuo įmonės veiklos pradžios. Kompiuterinė technika (kompiuteris Pentium III su monitoriumi 17’ – 4 000 Lt ir spausdintuvu HP LaserJet 1300 –1500 Lt).
Darbui reikalingas papildomai ilgalaikis materialusis turtas:
Automobilis VW Jetta (1985m.) – 2 000 Lt;
Biuro baldai (stalai, kėdės, spintos) – 3 000 Lt;
Grynieji pinigai įmonės veiklos užtikrinimui – 10 000 Lt.

Turtas viso (po pirmojo atnaujinto veiklos ketvirčio): 55 000 Lt.

III. 2.3. Personalo poreikis

Numatomas personalo skaičius – vienas darbuotojas inžinierė geodezininkė savininkė Neringa Sinkevičiūtė. Įmonei yra išduota licencija atlikti geodezinius, topografinius darbus. Šiuo atveju įmonės kvalifikaciją apibūdina įmonės savininkės turima kvalifikacija.

Buhalteris. Funkcijos – įmonės apskaita. Kadangi numatoma nedidelė finansinės atskaitomybės darbų apimtis, numatomas darbas pagal darbo sutartį: sutrumpintam darbo laikui.

Pagalbinis darbininkas. Funkcijos – matavimo lauko darbų padėjėjas. Darbas pagal neterminuotą darbo sutartį nesutrumpintam darbo laikui. Veiklos pradžioje yra numatoma samdyti darbininką kiekvienam darbui (vienetinis darbo užmokestis), tačiau netolimoje ateityje numatoma priimti žmogų nuolatiniam darbui, todėl šiame darbe yra traktuojama, kad pagalbinis darbininkas yra pastovus darbininkas.

Žemiau lentelėje pateikiama įmonės išlaidų darbo užmokesčiui per ketvirtį suvestinė.
1 lentelė
Darbo užmokesčio suvestinė, Lt
Darbo užmokestis Darbo užmokestis Soc. dr. mokestis Bendra suma
Savininkas* 40 proc. nuo uždirbtų pajamų 223 Kintanti suma
Buhalteris** 291 9 286
Pagalbinis darbininkas** 1164 36 399
* – numatoma, kad įmonė moka Įmonės savininko soc. draudimo mokestį (223 Lt per ketvirtį). Fizinių asmenų pajamų mokestį (šiuo atveju pinigų išgryninimo mokestį sumoka savininkas).
** – numatoma, kad įmonė moka 3 proc. soc. draudimo mokestį už darbuotoją. Likusią sumą padengia darbuotojas. Numatoma, kad fizinių asmenų pajamų mokestį sumoka darbuotojas iš uždirbamos sumos.

III. 2.4. Kapitalo poreikis

Pagal III. skyriuje pateiktus duomenis, numatomas kapitalo poreikis pradiniame etape:

Nuosavas kapitalas: Penkiasdešimt penki tūkstančiai (55 000) litų.

Nuosavu kapitalu formuojama turto struktūra, apibūdinta III.2.2 skyriuje.

Skolintas kapitalas: Nulis (0) litų.

Tokiu būdu, numatomas nuosavas bei skolintas kapitalas verslo plano įgyvendinimo pradiniame taške (2004 01 01) sudarys penkiasdešimt penkis tūkstančius (55 000) litų, kuriuos panaudojant bus vykdoma numatoma vykdyti veikla.

Tarpinė išvada. Neringos Sinkevičiūtės įmonės numatoma verslo idėja realiai įgyvendinama.

IV. APLINKOS ANALIZĖ
IV. 1. Įstatyminė aplinka

Neringos Sinkevičiūtės įmonės numatoma veikla reguliuojama šiais pagrindiniais teisės aktais:
LR Konstitucija;
LR Įmonių įstatymas;
LR Konkurencijos įstatymas;
LR Pelno mokesčio įstatymas;
LR Bankroto įstatymas;
LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas;
LR Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
Žėmės sklypų matavimo metodika;
LR Geodezijos ir kartografijos reglamentas;
Kiti norminiai dokumentai.

IV. 2. Valstybinis reguliavimas
Įmonės veikla reguliojama apibrėžta teisinė aplinka. Vis dėlto reikia pabrėžti, kad geodezijos sektoriaus veikla šiuo metu yra visiškai reguliuojama rinkos dėsnių (tobula konkurencija).

IV. 3. Makroekonominė aplinka

Verslui palankūs makroekonominiai veiksniai:

1. Nedidelis analogiško (geodezijos) sektoriaus įmonių skaičius regione;
2. Nedidelės startinės verslo sąnaudos;
3. Sąlyginai nedidelis darbo užmokestis dėl didelės darbo jėgos regione pasiūlos.

Verslui nepalankūs makroekonominiai veiksniai:

1. Dažnai keičianti kryptį valstybinio reguliavimo politika, dažnai iškylantys neapibrėžtumai.

IV. 4. Rinkos analizė

Vietinė rinka (regioninė), apimanti šiaurės Lietuvos regioną. Įmonė orientuota atlikti smulkesnius ir vidutinio dydžio darbus šiaurės Lietuvos regione.
Taip pat pabrėžtina, kad yra numatoma konkursų būdu susikooperavus su dar viena įmone dalyvauti stambių darbų atlikimo apklausose.

IV. 5. Konkurencijos analizė

Išskirtina, kad konkurentus galima suskirstyti į dvi kategorijas:
1. Smulkios įmonės.
V. Karvelio įmonė, A. Naujoko įmonė, A. Tamošiūno įmonė ir t.t. (apie 15 individualių įmonių).
Šias įmones būtų galima priskirti prie pagrindinių konkurentų, kadangi jos atlieka tokius pat (tiek apimtimi, tiek darbų pobūdžiu) darbus. Stambius darbus šios įmonės gali atlikti tik susikooperavusios.
2. Stambios įmonės, galinčios atlikti ypatingai didelės apimties darbus: UAB Korporacija “Matininkai”, AB “Inžineriniai tyrinėjimai”, AB “Šiaulių hidroprojektas” bei kitos įmonės.
Šias įmones galima būtų priskirti prie konkurentų pagal darbų pobūdį, tačiau jos smulkioms įmonėms nusileidžia kaina (kaina apie 30 proc. aukštesnė nei smulkių įmonių atliekamų darbų). Didelių rėmimo veiksnių dėka šios įmonės iškovoja apie 50 proc. smulkių ir vidutinių darbų rinkos.

IV. 6. Rėmimas

Numatoma asmeninė reklama (darbas su žemėtvarkos skyriais, savivaldybės), taip pat reklama žiniasklaidoje (numatoma reklama regioniniame laikraštyje Ekspres Kontaktas).

Žemiau lentelėje pateikiama įmonės išlaidų rėmimui per ketvirtį suvestinė.
2 lentelė
Reklamos sąnaudos
Rėmimo sąnaudų pavadinimas Sąnaudos, Lt
Reklamos sąnaudos 100
1. Reklama regioniniame laikraštyje 40
2. Reklama reklaminiame laikraštyje 60

IV. 7. Marketingo veiklos kaštai

Pagal IV. skyriuje pateiktą medžiagą marketingo išlaidas apima IV.6 skyriuje apibrėžtos rėmimo sąnaudos.

Tarpinė išvada. Numatomai vykdyti veiklai LR sudarytos palankios verslo vystymo sąlygos, pats verslas nereikalauja didelių marketinginių kaštų.

V. PRODUKTO ANALIZĖ

V. 1. Kaina

2 lentelė
Darbų rūšys ir kaina

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kaina, Lt Mėn. maksimali darbų apimtis (vnt.) Mėn. maksimali darbų apimtis (Lt)
1. Sklypų matavimas 1 sklypas 300 Lt 10-15 sklypų 3000 – 4500
2. Topografinės nuotraukos 1 ha 500 – 800 Lt (pagal sudėtingumą) Iki 10 ha 5000 – 8000
3. Žemės ir miško sklypų matavimai 1 ha 50 – 80 Lt
(pagal sudėtingumą) Iki 100 ha 5000 – 8000
4. Kiti darbai Pagal susitarimą Pagal susitarimą Pagal susitarimą

V. 2. Kaštų struktūra

Administracinės – eksploatacinės sąnaudos – tai nuomos mokestis (480 Lt/ketv.), kuro sąnaudos (1500 Lt/ketv.), kanceliarinės sąnaudos (600 Lt/ketv.), kitos sąnaudos (1500 Lt/ketv., įtrauktos ir rėmimo sąnaudos).
Materialinės bazės reguliarus atnaujinimas. Numatoma kiekvienais metai įsigyti techninės įrangos. Preliminari sąnaudų suma pirmaisiais metais, kiekvienais sekančiais metais –
3 000 Lt.

Detaliai sąnaudos analizuotos skyriuje VI. Finansų planas.

VI. FINANSINIS PROJEKTO ĮVERTINIMAS
VI. 1. Finansų plano sudarymo principai, metodai ir prielaidos
Verslo plano tikslas – šio investicinio projekto įgyvendinime numatoma, panaudojant turimą ilgalaikį bei trumpalaikį turtą, vykdyti geodezijos paslaugų veiklą (šiuo atveju sudaromas planas 5 – eriems metams).
Pelno nuostolio ataskaita.
Pajamos numatomos sekančiu principu. Pirmaisiais veiklos metais pajamų apimtis 5000 Lt/mėn. kiekvienais sekančiais metais numatomas augimas 10 proc.
3 lentelė
Prognozuojami pinigų srautai
Pavadinimas / Laikotarpis 2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 2008m.
Prognozuojamos pajamos, Lt 45 000 66 000 72 600 79 860 87 846

Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina. Tiesioginės darbo sąnaudos darbo apmokėjimui. Tai užmokestis pagrindiniam darbuotojui – savininkei N. Sinkevičiūtei (40 proc. nuo pajamų). Taip pat III.2.3. skyriuje detalizuotos sąnaudos.
4 lentelė
Tiesioginės darbo užmokesčio sąnaudos
Pavadinimas / Laikotarpis 2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 2008m.
Užmokestis savininkui 18 000 26 400 29 040 31 944 35 138
Užmokestis personalui 4365 5820 5820 5820 5820
Soc. draudimo sąnaudos 804 1072 1072 1072 1072
Viso: 23169 33292 35932 38836 42030

Veiklos sąnaudos – pagrindinės sąnaudos, susijusios su įmonės nenutrūkstama veikla.

5 lentelė
Veiklos sąnaudų suvestinė
Pavadinimas / Laikotarpis 2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 2008m.
Nuomos mokestis 1440 2304 2765 3 318 3 318
Kuro sąnaudos 4500 6000 6000 6000 6000
Kanceliarinės sąnaudos 1800 2400 2400 2400 2400
Sąnaudos, susijusios su ilgalaikio turto atnaujinimu 2000 3000 3000 3000 3000
Kitos sąnaudos 4500 6000 6000 6000 6000
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas* 7105 9474 9474 9474 9474
Viso: 21345 29178 29639 30192 30192
* – numatoma, kad visas veiklos pradžioje turimas bei kitas per pirmąjį veiklos ketvirtį įsigytas turtas bus nudėvėtas per 2004 01 – 2008 12 mėn. (45 000, – Lt sumoje per 60 mėnesių).
Finansinė investicinė veikla . Nenumatoma.
Pelno mokestis – numatomas 15 pelno mokesčio tarifas.

Žemiau lentelėje pateikiama pelno nuotolio ataskaitos (veiklos rezultatų) santrauka:
6 lentelė
Numatomi veiklos rezultatai
Pavadinimas / Laikotarpis 2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 2008m.
Pajamos, Lt 45 000 66 000 72 600 79 860 87 846
Savikaina, Lt 23169 33292 35932 38836 42030
Veiklos sąnaudos 21345 29178 29639 30192 30192
Finansinė investicinė veikla 0 0 0 0 0
Pelno mokestis (15 proc.) 73 530 1054 1625 2344
Grynasis pelnas 413 3001 5975 9207 13280

Balansas. Šiuo atveju atskiras balansas nesudaromas (atsižvelgiant į faktą, kad kreditų imti nenumatoma, o veikla tiesiogiai tapatinama su savininko asmeniu, tai nėra pagrindinis ir aktualus šio plano tikslas).
Tarpinė išvada. Finansų planas sudarytas įmonės numatomos veiklos (darbo apimčių) prognoze, atsižvelgiant į analogiško darbo profilio įmonių LR veiklos ypatumus.

Įmonė yra numačiusi investuoti į A arba B projektus 10 000 Lt, todėl jai tikslinga atlikti piniginių srautų analizę.

7 lentelė
Pinigų srautai A ir B projektuose, Lt

0 1 2 3 4
A projekto pinigų srautai -10000 6000 5000 3000 1000
-4000 1000 4000 5000
B projekto pinigų srautai -10000 1000 2000 5000 7000
-9000 -7000 -2000 5000

VI. 2. Esamosios vertės (PV) metodas
Jei visi pinigų srautai yra diskretiški dydžiai CF , o diskonto norma per periodą yra k, tai PV vertė išreiškiama:
PV=
Atliekant analizę PV metodu, remiamasi prielaida, kad bet kurios lėšos gaunamos iš investicinio projekto, yra tuoj pat reinvestuojamos su palūkanų norma, kuri savo dydžiu lygi diskonto normai, naudotai skaičiuojant PV. Palyginimui PV apskaičiuojama 2 atvejais – kintant diskonto normai.
Kai diskonto norma lygi 10%.
PV A = 12102,32
PV B = 9242,60

Išvada: diskonto normai esant 10%, esamoji vertė yra didesnė A projekto.
VI. 3. Būsimosios vertės metodas
Palyginant alternatyvas šiuo metodu, apskaičiuojamas ekvivalentiškas pinigų srauto dydis tam tikru laiko momentu ateityje. Investicinio projekto būsimoji vertė po n metų nuo dabartinio momento, kai diskonto norma k, apskaičiuojama pagal formulę:
FV = PV

Būsimąją vertę galima nustatyti ir kitu metodu. Tada pirmiausia nustatoma investicinio projekto pinigų srautų esamoji vertė, o po to surandamas ekvivalentiškas jai dydis po n metų nuo dabartinio momento. Šiuo atveju būsimoji vertė bus apskaičiuojama pagal formulę:
FV = PV*(1+k)

Matome, kad kai duotos baigtinės k ir n reikšmės, būsimoji vertė lygi esamajai vertei, padaugintai iš konstantos. Todėl tol, kol k ir n nesikeičia, lygindami alternatyvas tiek būsimosios vertės, tiek esamosios vertės metodu, gautume tokį patį rezultatą.
Ir esamoji, ir būsimoji bei vidutinė metinė vertės yra ekvivalentiškumo matas. Šios vertės skiriasi tik laiko momentu, kuriam yra nustatomos. Kiekviena iš jų gali būti paimta pagrindu, parenkant investicinį projektą iš keleto alternatyvų, o rezultatas nuo to nesikeis.
Kai diskonto norma lygi 10 %.
FV A = 24912,04
FV B = 18821,79

Išvada: būsimoji vertė yra didesnė A projekto, todėl A projektas yra priimtinesnis.
VI. 4. Grynosios dabartinės vertės (NPV) metodas
Grynoji dabartinė vertė (NPV) yra visų investicinio projekto diskontuotų grynųjų pinigų srautų suma, apskaičiuojama pagal formulę:
NPV= -I+
kur I – investicijos dydis, CFt – t-ųjų metų projekto grynasis pinigų srautas.
NPVA = 2114,3
NPVB = 494,8
Kaip matome, investicinio projekto grynoji dabartinė vertė yra teigiama, vadinasi projektas yra priimtinas. Didesnė grynoji dabartinė vertė yra A projekto, todėl jis yra priimtinesnis.
VI. 5. Atsipirkimo periodo metodas
Šis metodas yra vienas iš plačiausiai taikomų ekonominės analizės praktikoje. Jo populiarumą nulėmė itin paprasti skaičiavimai ir lengvai suvokiama šio metodo esmė.
Atsipirkimo periodo metodas parodo santykinį investicinio pasiūlymo patrauklumą. Jis nustato, koks bus periodų, reikalingų pradiniai investicijai padengti, skaičius. Kitaip tariant, jis nustato, kiek reikės periodų, kad komuliatyvinis investicinio projekto naudingumas susilygintų su kumuliatyviniais jo kaštais. Tiek naudingumas, tik jo kaštai paprastai išreiškiami pinigų srautais. Kiekvienai iš alternatyvų apskaičiuojamas atsipirkimo periodas ir gautos reikšmės tarpusavyje palyginamos. Kuo atsipirkimo periodas trumpesnis, tuo projektas yra geresnis.
AP A = 1,8 metų
AP B= 3,3 metų
Šiuo atveju priimtinesnis projektas yra A.
VI. 6. Vidutinė pelno norma (IRR)
IRR yra projekto pelningumo matas ir neįvertina išorinių projektui ekonominių veiksnių. Investicinio projekto pelno norma yra sutapatinama su diskonto norma, prie kurios visų iš projekto gaunamų pinigų srautų esamoji vertė prilygsta nuliui:

NPV= -I+ = 0

Tiriamo projekto A IRR yra lygi 24%, o projekto B – 13%. Kadangi investicijos palūkanų norma yra mažesnė už IRR, galime padaryti išvadą, kad nagrinėjami projektai yra priimtini, tačiau A projektas prigimtinesnis, nes IRR didesnis.
VI. 7. Scenarijų metodas
Įmonė “jautri” šiems veiksniams: išoriniams- augančiai konkurencijai tarp gamintojų, į kurią, laiku nesureagavus, mažėja realizacinės pajamos; vidiniams – veiklos sąnaudų (elektros energijos, komunalinių paslaugų, transporto išlaidų, ryšių paslaugų) išaugimui.
Tarkime, dėl išaugusios konkurencijos įmonės realizacinės pajamos kasmet sumažėja 2 %.
Realizacinių pajamų sumažėjimas (% per metus) Optimistinis variantas (0%) Pesimistinis variantas (2%)
Grynoji dabartinė vertė 2114,3 494,8
Atsipirkimo periodas metais 1,8 3,3
Vidinė pelno norma 24% 13%

Grynoji dabartinė vertė (NPV)

Grynoji dabartinė vertė (NPV) yra visų investicinio projekto diskontuotų grynųjų pinigų srautų suma, apskaičiuojama pagal formulę:
NPV= -I+
kur I – investicijos dydis, CFt – t-ųjų metų projekto grynasis pinigų srautas.

Šio verslo plano atveju numatoma diskonto norma 10 (nedidelės rizikos mažos veiklos įmonėms taikytina diskonto norma).

Pavadinimas / Laikotarpis 2004m. 2005m. 2006m. 2007m. 2008m.
Grynasis pelnas 413 3001 5975 9207 13280
Investicijos (-)* 0 0 0 0 0
GDV 344 2084 3458 4440 5337
Viso GDV (augančiai) 2428 5886 10326 15663
• – šiuo atveju investicijos neeliminuojamos, kadangi prognozuojamoje pelno nuostolio ataskaitoje buvo numatytas jų visiškas įtraukimas į sąnaudas (nusidėvėjimo forma) per prognozuojamąjį laikotarpį.
Tarpinė išvada. Numatomos veiklos GDV yra teigiama, o tai patvirtina verslo idėjos vystymo priimtinumą.

IŠVADOS

Atlikus analizę, darytina išvada, kad N. Sinkevičiūtės įmonės verslo vizija yra įgyvendinama ir priimtina realizavimui. Tai patvirtina šiame verslo plane padarytos tarpinės išvados bei nustatyta teigiama grynoji dabartinė vertė.
Įgyvendinus verslo idėją, bus sukurtas ir vykdys veiklą ne tik komerciniams tikslams skirtas objektas (verslo įmonė), tačiau numatomas privalumas – darbo vietų sukūrimas.
Ekonominių rodiklių skaičiavimo rezultatai leidžia tikėtis sėkmingo A projekto įgyvendinimo lyginant u projektu B.
Didelę reikšmę ekonominių rodiklių kitimui, taip pat projekto efektyvumui turi diskonto (palūkanų) normos kitimas, konkurencija, mažinanti realizacines pajamas bei veiklos sąnaudų augimas.

LITERATŪRA

1. L.T. Blank, A.J. Targuin. Inžinerijos ekonomika. V., – 1984.
2. A.V.Rutkauskas. Pelno ir rizikos inžinerija. V., 2001.
3. N. Pelanienė. Firmos verslo planas. V., – 1997.
4. J. Bivainis, A. Griškevičius, V. Jakštas. Ivesticinių projektų vertinimas. V.-, 1997.
5. A. Jovaiša. Kaip parengti verslo planą. V., – 1997.
6. N. Pelanienė. Firmos verslo planas. V., – 1997.