Įmonės ekonomika

Ekonomikos teorija yra mokslas apie tvarkymą žmonių ūkinės veiklos, kurios metu, naudojant įvairius išteklius, tenkinami žmonių poreikiai. Įmonė – tai ekonominė, savarankiška, gaminanti
Rinkai organizacija.
Dažniausia įmone vadinama organizacija, užsiimanti grynai ūkine veikla ir įgaunanti fabriko, gamyklos, dirbtuvių, parduotuvių ar kt. pavidalą (pramonėje, žemės ūkyje, transporte, statyboje, prekyboje). Pagrindiniai bruožai:
● organizacinė vienybė, nes įmonė – tam tikru būdu organizuotas kolektyvas, turintis vidinę struktūrą ir valdymo tvarką;
● tam tikras gamybos priemonių kompleksas; įmonėje sujungiami įvairūs ištekliai gaminant prekes ir paslaugas, siekiant didinti pelną;
● atskiras turtas; įmonė turi nuuosavą turtą, kurį savarankiškai naudoja tam tikriems tikslams;
● turtinė atsakomybė; įmonė visiškai atsako visu savo turtu už įvairius įsipareigojimus;
● įmonė santykiauja su kitais objektais ir subjektais, turėdama savo pavadinimą;

Įmonė, kurioje dirbu yra priskiriama prie personalinių (individualių) įmonių sąrašo.
Individualiosios įmonės teisiniu požiūriu reiškia, kad fizinis asmuo ar keli fiziniai asmenys atlieka įvairias ūkines operacijas ir iš to gauna pajamas. Sandėrius sudaro savininkas (fizinis asmuo) savo vardu. Už įmonės įsipareigojimus atsako įmonininkas visu savo asmeniniu turtu.
Įmonė yra susieta su daugeliu kitų įmonių, organizacijų irr institucijų, kurios sudaro infrastruktūrą – būtinąjį bet kokios bendros ekonominės sistemos elementą. Tos struktūros yra:
• žaliavų, prekių ir vertybinių popierių biržos
Žaliavas dažniausiai teikia tiekėjai – laisvosios rinkos dalyviai, teikiantys vienokias ar kitokias prekes bei paslaugas. Manuoju atveju žaliavų tiekėjai yra akcinės, uždarosios ak

kcinės bendrovės, kitos personalios įmonės. Daugiausia gaunamos žaliavos yra įvairios detalės, tepalai, elektros įrenginiai. Be šių būtinų prekių įmonė neįsiverstų ir negalėtų atlikti tos veiklos, kuria užsiima. Žaliavų įsigyjimui įmonė kasmet išleidžia apie pusę milijono litų.
• parodos, mugės ir kitos tarpininkavimo formos
Šios įmonės veikla specializuojasi miškų kirtimo, apželdinimo ir medienos paruošimo, apdirbimo darbų atlikime, todėl galima sakyti, kad ji suteikia tik paslaugas, nes miškai, mediena, sodinukai yra užsakovų (vartotojų) žaliavos. Kadangi įmonė suteikia tik paslaugas o pati prekių negamina, tad parodose, mugėse nedalyvauja, nes neturi, ko pristatyti. Kaip tarpininkė pristatant vieną ar kitą prekę ji gali dalyvauti, tačiau tam reikia tinkamų užsakovų, kurie turėtų ką parodyti ar parduoti. Tokių užsakovų neturi, tad nedalyvaujame tarpininkavime.
• darbo biržos ir kitos organizacijos, padedančios spręsti užžimtumo klausimus
Esant darbuotojų trūkumui ir kai tenka per didelis darbo krūvis dirbantiems įmonėje darbininkams, tuomet įmonės savininkas (vadovas) įgaliotam asmeniui, šiuo atveju vyr. finansininkei suteikia galimybę priimti naujų žmonių. Dažnai pasinaudojam galimybe ir kreipiamės į darbo diržą, kad padėtų išspręsti šią problemą. Darbo birža atstovauja žmonėms, kurie ilgą laiką ar tam tikrą laiko tarpą negali susirasti tinkamo darbo, tad jei ji siunčia į mūsų darbovietę kokį žmogų pirmiausia suderiname ar tas žmogus prigis ir ištvers tokias darbo sąlygas. Jei tai tenkina žmogus pr
radeda dirbi. Būna atvejų, kai žmogus neturėdamas patirties pats per pažįstamus žmones ar kitais būdais kreipiasi į mūsų įmonę dėl darbo, tuomet jam suteikiame galimybę padirbėti bandomajame laikotarpyje (trunkančiam 3 mėnesius), kad įsitikintume, kad žmogus iš ties susitvarkys su darbu. Priimant asmenis į darbą sudarome su juo darbo sutartį, kurioje nurodomos visos darbo ir apmokėjimo sąlygos, ši sutartis įsigalioja iškart kitą dieną.
• komerciniai bankai ir kreditavimo sistema
Komerciniai bankai yra neatsiejama nuo įmonės dalis, kadangi per banką yra vykdomos visi finansiniai atsiskaitymai.
Kiekvieną mėnesį įmonė atlieka miškų kirtimo, apsodinimo ar medienos ruošos darbus, tam, kad būtų lengviau vykdyti finansines operacijas ji yra atsidariusi savo asmeninę sąskaitą banke į kurią pervedimo būdu yra gaunami pinigai iš užsakymą teikusių organizacijų. Tai pat įmonė kas mėnesį įsigyja prekių, kurios būtinos tiems darbams atlikti, moka darbuotojams atlyginimus bei atsiskaito už išmokamas prekes. Įsigyjant prekes, jei suma nedidelė, atsiskaitoma iškart tiesioginiu mokėjimo būdu, o jei suma didelė arba yra nepakankamai pinigų joms įsigyti, tuomet įmonė apsiima sumokėti tą sumą, iki nurodytos datos (datą paskiria tiekėjas), pervedant pinigus į per banką į žaliavų tiekėjo nurodytą sąskaitą. Taip yra žymiai paprasčiau atsiskaityti su tiekiamais.
• Su bankais yra glaudžiai susijusi mokesčių inspekcijos ir mokesčių sistema

Be šių atsiskaitymų įmonę taip pat, išmokėdama darbuotojams atlyginimus, turi pervesti pinigus į: 1) sodrą (m
mokama 34% socialinio draudimo įmoka į kurią įeina 3% nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio ir 31% nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio);
2) valstybinę mokesčių inspekciją (mokamas pajamų mokestis nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio atėmus neapmokestinamą minimumą (dažniausiai 290, išskyrus atvejus kai yra vaikai iki 18 metų, tuomet atitinkamai už 1 vaiką – 304,5, už du – 319 ir t.t.) ir padauginus iš 33%), nes taip reglamentuota įstatymų.
Be šių dviejų mokesčių taipogi reikia sumokėti:
1) sveikatos draudimo įmokas, kurias nustato VMI (jos reikalingos tam, kad jei darbininkui atsitikus kokiai nelaimei ar susirgus profesine liga- būtų apmokėtos su gydymu susijusios išlaidos ir asmuo gautų minimalią kompensaciją už sveikatos sužalojimą);
2) įmokas į garantinį fondą (jos gaunamos skaičiuojant atlyginimus nuo priskaičiuotos sumos padauginus iš 0,2%. Tai reikalinga tam atvejui, jei įmonė bankrutuotų, ir kad vadovas turėtų iš ko sumokėti darbuotojams atlyginimus ir padengtų apmokėjimo skolas);
3) Išskaičiuotas sumas iš darbuotojų atlyginimų (pvz.: žmogus nesumokėjo kažkokių mokesčių ar gavo bauda ir teismas skyrė iš jo išieškoti tokią ar kitokią suma, tuomet įmonė iš antstolio gauna teismo nuorašą, ar vykdomojo rašto kopiją ir nurodo kokią sumą tam asmeniui išskaičiuoti iš darbo atlyginimo), kurias mes pervedame per banką įgaliotam ar nurodytam žmogui, o darbuotojui sumokam atlyginimą toks, koks jam priklauso atskaičiavus šią sumą.
Valstybė, siekiant gauti pajamų ir susitvarkyti iždo problemas ir kitus finansinius rūpesčius, įgalioja kiekvieną organizaciją mokėti:
1) avansinio pe
elno mokestį – jis skaičiuojamas nuo išmokėto pelno mokesčio savininkui, tačiau jį taip pat nustato VMI;
2) kelių mokestį – jis skaičiuojamas nuo prekių ar paslaugų bendrųjų įplaukų – sumos be PVM – padauginti iš nustatyto apmokestinamo tarifo 0,48%;
3) taršos mokestį – jis nustatomas skaičiuojant
4) pridėtinės vertės mokestį – jis skaičiuojamas iš prekių ar paslaugų pardavimo pridėtinės vertės mokesčio bendros sumos (sudėjus visų parduotų prekių ar suteiktų paslaugų PVM (18% nuo priskaičiuotos sumos)) atėmus prekių ar paslaugų pirkimo pridėtinės vertės mokesčio sumą ( sudėjus visų pirktų prekių ar įsigytų paslaugų PVM).
• draudimo įstaigos
Didelį vaidmenį individualios įmonės veikloje atlieka ir draudimo kompanijos. Tarkim, organizacijoje, kurioje dirbu naudojamos transporto priemonės, todėl jos turi būtinai būti apdraustos transporto priemonės draudimu tam, kad atsitikus nelaimei ar sugadinus ne dėl savo kaltės įmonė gautų draudimo išmokas ir apmokėtų remonto ar kitas išlaidas. Tai pat svarbu apdrausti ir savo naudojamas ilgalaikes prekes (tam kad sugadinus nuosavybę būtų už ją atlyginta, t.y. padengti su taisymu susijusios išlaidos) draudimu (vadinasi ūkininko turto draudimas)

Leave a Comment