Hipotekos registro vieta kreditavimo sistemoje

Hipotekos registro vieta kreditavimo sistemoje

Rašto darbas

Klaipėda 2007

ĮVADAS

Kredito sistema – ekonominių piniginių santykių, susijusių su įmonių, organizacijų ir gyventojų laikinai laisvų pinigų kaupimu ir tiksliniu jų teikimu apmokėjimo ir gražinimo pagrindais, įvairių formų ir metodų visuma.
Hipoteka – tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdymą apsaugantis turto įkeitimas, kai įkeisto turto savininkui paliekama nuosavybės teisė. Hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti. Jei suėjus nustatytam terminui skola hipotekos kreditoriui negrąžinama, jis turi teisę reikalauti, kad įkeistas turtas būtų paarduodamas iš varžytinių ir iš gautų pinigų atlyginta jam priklausanti suma. Hipoteka, neįregistruota hipotekos registre, negalioja.
Lietuvos Respublikai atkūrus Nepriklausomybę ir siekiant sudaryti palankias sąlygas vidaus ir užsienio investuotojams, buvo būtina sukurti efektyvią hipotekos sistemą, kuri užtikrintų kreditorių, įkaito davėjų bei trečiųjų asmenų teisių apsaugą, efektyvų išieškojimais įkeisto turto.
Šiuolaikinė hipotekos sistema buvo pradėta kurti 1992 m. priėmus Hipotekos įstatymą. Tačiau realiai funkcionuoti sistema tuomet nepradėjo, nes nebuvo įsteigtos įstaigos, registruojančios hipotekos sandorius. 1996 m. buvo priimtas Lietuvos Respublikos hipotekos registro steigimo įstatymas. Sistemos fuunkcionavimui reikalinga infrastruktūra (hipotekos įstaigos, teisinė bei informacinė bazė) buvo sukurta 1997-1998 metais. Sistema funkcionuoti pradėjo 1998 m. balandžio 1 d., pradėjus veiklą Hipotekos registrui. Kuriant šiuolaikinę hipotekos sistemą buvo įvertinta ir Tarpukario Lietuvos patirtis.
XX a. pradžioje Lietuvoje nebuvo vieningos turto įkeitimą reglamentuojančios te

eisinės sistemos. Užnemunėje veikė 1818 m. Ipotekos įstatymas, 1825 m. Ipotekos ir privilegijų įstatymas bei Napoleono kodeksas. Buvusiose Kauno ir Vilniaus gubernijose veikė Rusijos įstatymų X tomas, buvusi Kuršių gubernija bei Klaipėdos kraštas turėjo dar kitą teisinę sistemą.
Hipotekos registras yra pagrindinis valstybės registras, kuriame kaupiami duomenys apie Lietuvos Respublikoje sudarytus nekilnojamųjų daiktų ir kilnojamųjų daiktų (bei turtinių teisių) įkeitimo sandorius (hipotekas ir įkeitimus).

Hipotekos registras
Lietuvos Respublikos hipotekos registras pradėjo veiklą 1998 m. balandžio 1 d. Pagrindinės Hipotekos registro funkcijos – nekilnojamųjų daiktų ir kilnojamųjų daiktų (turtinių teisių) įkeitimo sandorių teisinė registracija, išieškojimas ne ginčo tvarka bei informacijos apie įregistruotus hipotekos (įkeitimo) sandorius teikimas.
Pagrindiniai teisiniai hipotekos ir įkeitimo, registruojamo Hipotekos registre, principai
• Skolininkui neįvykdžius įsipareigojimo, hipotekos kreditorius turi teisę pirmiau už kitus kreditorius visiškai patenkinti savo reeikalavimą iš įkeisto turto vertės;
o hipoteka neatima iš daikto savininko teisės valdyti, naudoti įkeistą daiktą bei juo disponuoti atsižvelgiant į hipotekos kreditoriaus teises;
o paskesnis įkeisto daikto įkeitimas leidžiamas, jei hipotekos sutartyje (lakšte) nenumatyta kitaip;
o jei daiktas (turtinė teisė)įkeičiamas kelis kartus, kreditorių reikalavimai tenkinami eilės tvarka pagal lakšto pateikimo hipotekos skyriui laiką;
o perleidus įkeistą daiktą (turtinę teisę), hipoteka (įkeitimas) seka paskui daiktą (turtinę teisę);
• daiktas (turtinė teisė) įkeičiamas sudarant kreditoriaus ir daikto (turtinės teisės) savininko sutartį arba vienašaliu įkeičiamo daikto (turtinės teisės) sa

avininko prašymu;
• daikto (turtinės teisės) sutartis bei vienašalis savininko pareiškimas įkeisti daiktą (turtinę teisę) yra lakšto formos. Hipotekos (įkeitimo) lakštas kartu atlieka prašymo įregistruoti hipoteką (įkeitimą) Hipotekos registre funkciją;
• hipoteka įsigalioja nuo jos įregistravimo Hipotekos registre momento.

Hipotekos skyriai
• Registruoja hipotekos ir įkeitimo sandorius bei pakeitimus Hipotekos registre;
• Keičia Hipotekos registro duomenis;
• Išregistruoja hipotekos ir įkeitimo sandorius;
• Išduoda pažymėjimus apie hipotekos ir įkeitimo įregistravimą;
• Hipotekos teisėjas priima nutartis:
• areštuoti įkeistą nekilnojamąjį daiktą;
• už skolą įkeistą nekilnojamąjį daiktą parduoti iš varžytynių;
• už skolą įkeistą nekilnojamąjį daiktą perduoti kreditoriui administruoti;
• areštuoti įkeistą kilnojamąjį daiktą ir perduoti jį kreditoriui;
• perduoti kreditoriui teisę tvarkyti skolininko banko sąskaitą ar perleisti kreditoriui įkaito davėjo reikalavimus, kylančius iš įkeistos teisės ar reikalavimo dalį, atitinkančią skolinio įsipareigojimo dydį, jeigu skolinis įsipareigojimas mažesnis už reikalavimo teisę;
• paskirstyti kreditoriams lėšas, gautas priverstinai pardavus įkeistą daiktą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRO FUNKCINĖ SCHEMA

KREDITO SISTEMA IR JOS VEIKIMAS
Kredito sistema – ekonominių piniginių santykių, susijusių su įmonių, organizacijų ir gyventojų laikinai laisvų pinigų kaupimu ir tiksliniu jų teikimu apmokėjimo ir gražinimo pagrindais, įvairių formų ir metodų visuma.
Kredito sistemoje dalyvauja gyventojai, įmonės bei organizacijos, valstybė ir kredito įstaigos (bankai, kredito unijos, kredito kooperatyvai ir pan.). viena vertus, minėti kredito sistemos dalyviai yra kredito išteklių tiekėjai, kita vertus – kredito išteklių vartotojai. Šios sistemos veikimą galima pa

avaizduoti taip:

Hipotekos registro vieta kreditavimo sistemoje
Hipotekos registras užima gana reišmingą vietą kreditavimo sistemoje, nes jis kaip savotiškas saugiklis, kuris užtikrina sklandų sistemos veikimą. Be hipotekos registro kreditavimo sistema negalėtų sklandžiai veikti, o ir pardavėjų bei paskolos teikejų teisės nebūtų visapusiškai apsaugoti bei garantuoti, kad jie gaus savo pinigus. Mūsų manymu Hipotekos registro vieta kreditavimo sistemoje yra tarp pirkėjo pardavėjo ir paskolos teikejo. Jeigu skolininkas sutartyje nustatytu terminu neįvykdo ipoteka apsaugoto skolinio įsipareigojimo, kreditorius gali kreiptis į ipoteką įregistravusį ipotekos skyrių su pareiškimu dėl priverstinio skolos išieškojimo. Ipotekos teisėjas priima nutartį areštuoti įkeistą turtą ir įspėja skolininką ir įkeisto turto savininką, kad negrąžinus skolos per vieną mėnesį, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytinių.

IŠVADOS
Hipotekos registras išsiskiria tuo, kad yra integruotas į teismų sistemą. Registrą tvarko apylinkės teismų hipotekos skyriai ir Centrinė hipotekos įstaiga. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Teisingumo ministerija.
Apylinkės teismų hipotekos skyriai registruoja sutartinę ir priverstinę hipoteką, sutartinį ir priverstinį įkeitimą, keičia registro duomenis, išregistruoja hipotekas ir įkeitimus, hipotekos teisėjai atlieka priverstinį išieškojimą iš įkeisto turto, paskirsto kreditoriams lėšas, gautas priverstinai pardavus įkeistą turtą.
Centrinės hipotekos įstaigos pagrindinės funkcijos yra tvarkyti centrinį hipotekos registrą, teikti registro duomenis suinteresuotiems asmenims bei keistis duomenimis su kitais valstybės registrais.

Leave a Comment