Finansinės teorijos pagrindai

PlanasFINANSINĖS TEORIJOS PAGRINDAI. 21Finansų būtinumo principai jų esmė 22.Pagrindinės pinigų funkcijos 53.Finansinės sistemos grandis 94.pinigų kontrolė . finansų valdymas 11NAUDOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 16

Finansinės teorijos pagrindai 1. Pinigų būtinumas ir esmė Pinigai yra viena svarbiausių ekonominių katego-rijų atspindinčią ekonominius santykius kūrimosi ir vystymosi procese tuo panaudojant piniginius resursus. Jų atsiradimą lėmė tai, kad jie atsirado tuomet kai buvo pereita nuo natūralaus ūkio, prie re-guliarių prekinių-piniginių mainų, kurie tampriai bu-vo susiję su valstybės ekonominiu ir politiniu vysty-musi, nes tuo pačiu pradėjo formuotis paklausa platu-mas vartojimo prekėms ,kurios pasėkoj e valstybės vi-duje pradėjo kurtis finansiniai resursai. Tai buvo pinigų pati pirmoji atsiradimo ir kūrimosi stadija. Pinigų politikoje didelį vaidmenį vaidina valstybės ne tik ekonominis gyvenimas , bet ir politinis gyve-nimas, nes nuo jos įsiviešpatavimo priklausė ir pre-kybinė pusė, kuri tampriai siejosi su pinigų srau-tais. Pagrindinis finansų požymis yra sietinas su pi-nigine jų išraiška t.y. kokią prekę ir už kiek ji yra įsigyjama. Nuo prekės vertės priklauso ir piniginis matas, kuris atsispindi realiuose piniginiuose srau-tuose.Pinigai tai yra ne kas kita kaip tiktai priemo-nė vykdanti prekybinius mainus atsiskaitant jais už minėtas prekes.Šis realus piningų priemonių srautas vykta antroje ir trečioje gaminimo proceso stadijoje, kuomet yra nustatoma prekinė vertė bei gaunama tam tikra pinigi-nė vertė parduodant vienokią ar kitokią prekę. Antroje pinigų vertinių srautų stadijoje kuomet jie įgyja tam tikrą vertinę formą vyksta prekių judė-jimas pereinant iš pardavėjo pirkėjui. Šis procesas yra vadinamas prekybiniais mainais, kuriuose tarpi-ninko vaidmenį atlieka pinigai. Pirmiausia prekė o po to pinigai. Šis procesas ekonomikoje yra įvardijamas trečiąja stadija, kuomet pinigai įgyja tikrąją rea-liąją vertę ir yra išmokama tam tikra pinigų suma už prekę. Kiekviena prekė yra išreiškiama tam tikra pi-nigine suma, tam k, kad atsipirktų jos gamybos kaš-tai. Nes darbas žaliavos juk taip pat kainuoja kaip ir daugelis žaliavų resursų. Nes Ištekliai juk yra riboti.

(в денежной форме) обменивается на товарную фор-му. Отчуждения самой стоимости здесь не происходит.Таким образом, на второй стадии воспроизводства имеет место одностороннее движение денежной формы стоимости, а на третьей – двустороннее движение стои-мостей, одна из которых находится в денежной форме, а другая – в товарной.Так как на третьей стадии воспроизводственного процесса происходят постоянно совершаемые обменные операции, не требующие какого-либо общественного ин-струмента, то финансам здесь нет места.Областью возникновения и функционирования финансов является вторая стадия воспроизводственного процесса, на которой происходит распределение стоимости общест-венного продукта по целевому назначению и субъектам хозяйствования, каждый из которых должен получить свою долю в произведенном продукте. Поэтому, важным признаком финансов как экономической категории явля-ется распределительный характер финансовых отношений.Финансы существенно отличаются от других экономи-ческих категорий, функционирующих на стадии стоимост-ного распределения: кредита, заработной платы и цены.Первоначальной сферой возникновения финансовых от-ношений являются процессы первичного распределения стоимости общественного продукта, когда эта стоимость распадается на составляющие ее элементы и происходит образование различных форм денежных доходов и накоп-лений. Дальнейшее перераспределение стоимости между субъектами хозяйствования и конкретизация целевого ее использования тоже происходит на основе финансов.Распределение и перераспределение стоимости с по-мощью финансов обязательно сопровождается движением денежных средств, принимающих специфическую форму фи-нансовых ресурсов. Они формируются у субъектов хозяй-ствования и государства за счет различных видов де-нежных доходов, отчислений и поступлений, а использу-ются на расширенное воспроизводство, материальное стимулирование работающих, удовлетворение социальных и других потребностей общества. Финансовые ресурсы выступают материальными носителями финансовых отноше-ний, что позволяет выделить финансы из общей совокуп-ности категорий, участвующих в стоимостном распреде-лении. Это происходит вне зависимости от общественно-экономической формации, хотя формы и методы, с помо-щью которых образуются и используются финансовые ре-сурсы, менялись в зависимости от изменения социальной природы общества.Использование финансовых ресурсов осуществляется в основном через денежные фонды специального целевого назначения, хотя возможна и нефондовая форма их ис-пользования. К преимуществам фондовой формы относят-ся: возможность теснее увязать удовлетворение любой потребности с экономическими возможностями, обеспече-ние концентрации ресурсов на основных направлениях развития общественного производства, возможность пол-нее увязать общественные, коллективные и личные инте-ресы.На основании всего вышеизложенного можно дать сле-дующее определение: финансы – это денежные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспреде-ления стоимости валового общественного продукта и части национального богатства в связи с формированием денежных доходов и накоплений у субъектов хозяйство-вания и государства, а также использованием их на расширенное воспроизводство, материальное стимулиро-вание работающих, удовлетворение социальных и других потребностей общества.Условием функционирования финансов является нали-чие денег, а причиной появления финансов служит по-требность субъектов хозяйствования и государства в ресурсах, обеспечивающих их деятельность.Финансы незаменимы потому, что позволяют приспосо-бить пропорции производства к нуждам потребления, обеспечивая в сфере хозяйствования удовлетворение по-стоянно меняющихся воспроизводственных потребностей. Это происходит с помощью формирования денежных фондов целевого назначения. Развитие общественных потребно-стей приводит к изменению состава и структуры денеж-ных (финансовых) фондов, создаваемых в распоряжении субъектов хозяйствования.С помощью государственных финансов происходит ре-гулирование масштабов общественного производства в отраслевом и территориальном аспектах, защита окру-жающей среды и удовлетворение других общественных по-требностей.Финансы объективно необходимы, так как обусловлены потребностями общественного развития. Государство же может, учитывая объективную необходимость финансовых отношений, разрабатывать различные формы их использо-вания: вводить или отменять различные виды платежей, изменять формы использования финансовых ресурсов и т. д. Государство не может создавать то, что объек-тивно не подготовлено ходом общественного развития. Оно устанавливает только формы проявления объективно назревших экономических отношений.Без финансов невозможно обеспечить индивидуальный и общественный кругооборот производственных фондов на расширенной основе, регулировать отраслевую и терри-ториальную структуру экономики, стимулировать быст-рейшее внедрение научно-технических достижений, удов-летворять другие общественные потребности.

2. Функции финансов и дискуссионные вопросы сущности и функций финансов.

Сущность финансов как особой сферы распределитель-ных отношений проявляется прежде всего с помощью рас-пределительной функции. Именно через эту функцию реа-лизуется общественное назначение финансов – обеспече-ние каждого субъекта хозяйствования необходимыми ему финансовыми ресурсами, используемыми в форме денежных фондов специального целевого назначения.Объектами действия распределительной функции фи-нансов выступают стоимость валового общественного продукта (в ее денежной форме), а также часть нацио-нального богатства (принявшая денежную форму).Субъектами при финансовом методе распределения вы-ступают юридические и физические лица (государство, предприятия, объединения, организации, учреждения, граждане), являющиеся участниками воспроизводственно-го процесса, в распоряжении которых формируются фонды целевого назначения.С помощью финансов распределительный процесс про-текает во всех сферах общественной жизни – в матери-альном производстве, в сферах обращения и потребле-ния. Финансовый метод распределения охватывает разные уровни управления экономикой: федеральный, территори-альный, местный. Финансовому распределению присуща многоступенчатость, порождающая разные виды распреде-ления – внутрихозяйственное, внутриотраслевое, межот-раслевое, межтерриториальное.Финансы, связанные с движением стоимости общест-венного продукта, выраженной в денежной форме, обла-дают свойством количественно (через финансовые ресур-сы и фонды) отображать воспроизводственный процесс в целом и различные его фазы. Движение финансовых ре-сурсов, происходящее как в фондовой, так и в нефондо-вой формах, составляет основу контрольной функции фи-нансов. Поскольку финансы ”пронизывают” все общест-венное производство, все его сферы и подразделения, все уровни хозяйствования, они выступают универсаль-ным орудием контроля со стороны общества за производ-ством, распределением и обращением совокупного обще-ственного продукта. Благодаря контрольной функции фи-нансов, общество знает о том, как складываются про-порции в распределении денежных средств, насколько своевременно финансовые ресурсы поступают в распоря-жение разных субъектов хозяйствования, экономно и эф-фективно ли они ими используются и т. д.Распределительная и контрольная функции – это две стороны одного и того же экономического процесса. Только в их единстве и тесном взаимодействии финансы могут проявить себя в качестве категории стоимостного распределения.Инструментом реализации контрольной функции финан-сов выступает финансовая информация. Она заключена в финансовых показателях, имеющихся в бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности. Финансовые показатели позволяют увидеть различные стороны работы предприятий и оценить результаты хозяйственной дея-тельности. На их основе принимаются меры, направлен-ные на устранение выявленных негативных моментов.Контрольная функция, объективно присущая финансам, может реализоваться с большей или меньшей полнотой, которая во многом определяется состоянием финансовой дисциплины в народном хозяйстве. Финансовая дисципли-на – это обязательный для всех предприятий, организа-ций, учреждений и должностных лиц порядок ведения фи-нансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения финансовых обязательств.В финансовой науке существует ряд дискуссионных вопросов и прежде всего вопрос об экономической при-роде и границах финансовых отношений. Одни ученые считают, что финансы возникают на второй стадии вос-производственного процесса – при распределении и пе-рераспределении стоимости общественного продукта; другие рассматривают финансы как категорию воспроиз-водства в целом, включая в состав финансов также де-нежные отношения на стадии обмена.Однако распределение и обмен – это разные стадии воспроизводства, имеющие свои, особые экономические формы выражения. Поэтому более правомерно считать, что разные виды денежных отношений выражаются в раз-личных экономических формах: отношения, связанные с распределением денежной формы стоимости общественного продукта, составляют содержание категории финансов, а отношения, возникающие в процессе товарного обращения на основе систематически совершаемых актов купли-продажи, принимают форму расчетов, осуществляемых по-средством денег как всеобщего эквивалента и цены как денежного выражения стоимости.Тем не менее финансовые отношения, будучи распре-делительными по характеру, одновременно являются не-отъемлемой составной частью всей системы производст-венных отношений, органически взаимосвязаны со всеми стадиями воспроизводственного процесса и могут оказы-вать воздействие на них.Большинство экономистов, разделяющих распредели-тельную трактовку сущности финансов, возражают против ограничения финансов только перераспределительными отношениями, поскольку именно благодаря финансам осу-ществляется процесс первичного распределения стоимо-сти на отдельные составные части, каждая из которых получает определенное целевое назначение.К числу дискуссионных относится вопрос о качест-венных признаках, определяющих специфику финансов как экономической категории. Споры идут в основном о том, включать или не включать в определение финансов такой их признак как императивность. Причем термин ”импера-тивность” трактуется учеными по-разному: одни видят в нем активную роль государства по организации финансо-вых отношений, другие причину, порождающую функциони-рование финансов.Если под императивностью понимается практическая деятельность государства, направленная на организацию финансовых отношений, выработку форм их проявления и использования, то такое употребление термина не вызы-вает возражений, но ничего не добавляет к характери-стике сущности финансов.Однако в некоторых публикациях императивность трактуется как сущностная черта финансовых отношений. Подчеркивается, что при характеристике категории фи-нансов без данной черты не обойтись, поскольку именно государство создает новые распределительные финансо-вые отношения, что непосредственной причиной возник-новения и развития финансов является деятельность го-сударства и его органов. Подобные утверждения непра-вомерны, ибо не сама деятельность государства, а объ-ективные потребности общественного развития вызывают существование финансов.К числу дискуссионных относится также вопрос о функциях финансов. Многие экономисты считают, что фи-нансы выполняют две функции – распределительную и контрольную. Хотя в литературе можно найти утвержде-ния, что финансам, помимо этих двух функций, присущи и другие: производственная (разные авторы называют ее по-разному), стимулирующая, регулирующая и т. д. Но при этом происходит подмена вопроса о функциях финан-сов вопросом об их роли в общественном воспроизводст-ве, так как это разные, хотя и взаимосвязанные вопро-сы. Конечно, финансы играют важную роль в обществен-ном воспроизводстве, с их помощью может стимулиро-ваться эффективное использование факторов производст-ва, регулироваться стоимостные пропорции, обеспечи-ваться условия для проведения режима экономии и т. д. Однако отождествлять эти результаты, достигаемые бла-годаря функционированию финансов, с их функциями не-правомерно.Некоторые авторы не признают распределительной функции финансов, считая, что она не выражает их спе-цифику, поскольку процессы стоимостного распределения обслуживаются разными экономическими категориями. Но сторонники распределительной функции отнюдь не счита-ют, что она порождена самим фактом функционирования финансов на второй стадии воспроизводственного про-цесса, а наоборот, они связывают ее со специфическим общественным назначением финансов, подчеркивая, что ни одна другая категория, действующая на стадии стои-мостного распределения, не является столь ”распреде-лительной”, как финансы.Некоторые экономисты считают, что финансам присущи три функции: формирование денежных фондов (доходов), использование денежных фондов (доходов) и контроль-ная. Однако первые две, хотя реально существуют, но они больше напоминают механизм реализации распредели-тельной функции, чем самостоятельный способ действия категории финансов.Наличие дискуссионных вопросов обуславливает необ-ходимость дальнейшей разработки теоретических проблем сущности и функций финансов. Более глубокое знание экономической природы финансов и присущих им свойств позволит активнее разрабатывать пути лучшего исполь-зования данной категории в практике хозяйствования, научно обосновывать меры, направленные на финансовое оздоровление экономики и совершенствование системы финансовых взаимосвязей.

3. Финансовая система, ее звенья.

По определению, финансовая система – это совокуп-ность финансовых отношений. По природе своей финансо-вые отношения являются распределительными, причем распределение стоимости осуществляется прежде всего по субъектам. Субъекты формируют денежные фонды целе-вого назначения в зависимости от того, какую роль они играют в общественном производстве: являются ли непо-средственными его участниками, организуют ли страхо-вую защиту или осуществляют государственное регулиро-вание. Именно роль субъекта в общественном производ-стве выступает в качестве первого объективного крите-рия классификации финансовых отношений. В соответст-вии с ним в общей совокупности финансовых отношений могут быть выделены три крупные сферы: финансы пред-приятий, учреждений и организаций; страхование; госу-дарственные финансы.Внутри каждой из названных сфер выделяются звенья, причем группировка финансовых отношений осуществляет-ся в зависимости от характера деятельности субъекта, оказывающей определяющее влияние на состав и назначе-ние целевых денежных фондов. Этот критерий позволяет выделить в сфере финансов предприятий (учреждений, организаций) такие звенья, как финансы предприятий, функционирующих на коммерческих началах; финансы уч-реждений и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных объединений. В страховой сфере, где характер деятельности субъекта предопределяет специфику объекта страхования, в каче-стве звеньев выступают: социальное страхование, иму-щественное и личное страхование, страхование ответст-венности, страхование предпринимательских рисков. В сфере государственных финансов – соответственно, го-сударственный бюджет, внебюджетные фонды, государст-венный кредит.Сферы и звенья финансовых отношений взаимосвязаны, образуя в совокупности единую финансовую систему.Разные звенья финансовой системы обслуживают раз-ные виды финансового распределения: внутрихозяйствен-ное – финансами предприятий, внутриотраслевое – фи-нансами предприятий, комплексов, ассоциаций, межот-раслевое и межтерриториальное – государственным бюд-жетом, внебюджетными фондами.Каждое звено финансовой системы в свою очередь подразделяется на подзвенья в соответствии с внутрен-ней структурой содержащихся в нем финансовых взаимо-связей. Так, в составе финансов предприятий, функцио-нирующих на коммерческих началах, в зависимости от отраслевой направленности, могут быть вычленены фи-нансы промышленных, сельскохозяйственных, торговых, транспортных предприятий и т. д., а в зависимости от формы собственности – финансы государственных пред-приятий, кооперативных, акционерных, частных и др. Отраслевые и экономические особенности предприятий, функционирующих на коммерческих началах, оказывают существенное влияние на организацию финансовых отно-шений, состав формируемых денежных фондов целевого назначения, порядок их образования и использования.В сфере страховых отношений каждое из звеньев, представленное особой отраслью страхования, подразде-ляется по видам страхования. В составе государствен-ных финансов группировка финансовых отношений внутри звеньев осуществляется в соответствии с уровнем госу-дарственного управления (федеральный, субъектов феде-рации, местный).Одним из главных звеньев финансовой системы явля-ется государственный бюджет. С его помощью правитель-ство концентрирует в своих руках значительную часть национального дохода, перераспределяемого финансовыми методами. В этом звене сосредотачиваются крупнейшие доходы и наиболее важные в политическом и экономиче-ском отношении расходы. Бюджет тесно связан с другими звеньями финансовой системы, выступает координирующим центром и оказывает им необходимую помощь в форме бюджетных дотаций, субсидий, субвенций, гарантий, обеспечивая более или менее нормальное функционирова-ние остальных звеньев финансовой системы.Еще одним важным звеном являются местные финансы, роль и влияние которых повышается. Центральную роль в этом звене играют местные бюджеты, которые не входят в состав государственного бюджета и имеют определен-ную самостоятельность. Местные бюджеты служат провод-ником социальной политики центральных властей.Внебюджетные фонды управляются непосредственно центральными, а в отдельных случаях местными властя-ми. Наиболее распространенными источниками формирова-ния этих фондов являются налоги, отчисления из бюдже-та, специальные взносы.

4. Финансовый контроль. Управление финансами.

Финансовый контроль.

Назначение финансового контроля заключается в со-действии успешной реализации финансовой политики го-сударства, обеспечении процесса формирования и эффек-тивного использования финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях народного хозяйства. Финансовый кон-троль является формой реализации контрольной функции финансов.По определению, финансовый контроль – это совокуп-ность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хо-зяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации.Для осуществления финансового контроля создаются особые контрольные органы, укомплектованные высоко-квалифицированными специалистами. Их права, обязанно-сти и ответственность строго регламентированы, в том числе и в законодательном порядке.Объектом финансового контроля являются денежные, распределительные процессы при формировании и исполь-зовании финансовых ресурсов, в том числе в форме фон-дов денежных средств, на всех уровнях и звеньях на-родного хозяйства.Непосредственным предметом проверок выступают та-кие финансовые (стоимостные) показатели, как прибыль, доходы, налог на добавленную стоимость, рентабель-ность, себестоимость, издержки обращения, отчисления на различные цели и в фонды. Эти показатели имеют синтетический характер, поэтому контроль за их выпол-нением, динамикой, тенденциями охватывает все стороны производственной, хозяйственной и коммерческой дея-тельности объединений, предприятий, учреждений, а также механизм финансово-кредитных взаимосвязей.Сферой финансового контроля являются практически все операции, совершаемые с использованием денег, а в некоторых случаях и без них (бартерные сделки и т. п.).Контролю подлежат не только плохо работающие пред-приятия и организации, но и имеющие нормальные ре-зультаты деятельности.Финансовый контроль включает проверку: соблюдения требований экономических законов, оптимальности про-порций распределения и перераспределения стоимости валового общественного продукта и национального дохо-да; составления и исполнения бюджета (бюджетный кон-троль); финансового состояния и эффективного исполь-зования трудовых, материальных и финансовых ресурсов предприятий и организаций, бюджетных учреждений, а также налоговый контроль; другие направления.Перед финансовым контролем стоят следующие задачи: содействие сбалансированности между потребностью в финансовых ресурсах и размерами денежных доходов и фондов народного хозяйства; обеспечение своевременно-сти и полноты выполнения финансовых обязательств пе-ред государственным бюджетом; выявление внутрипроиз-водственных резервов роста финансовых ресурсов, в том числе по снижению себестоимости и повышению рента-бельности; содействие рациональному расходованию ма-териальных ценностей и денежных ресурсов на предпри-ятиях, в организациях и бюджетных учреждениях, а так-же правильному ведению бухгалтерского учета и отчет-ности; обеспечение соблюдения законодательства и нор-мативных актов, в том числе в области налогообложения предприятий, относящихся к различным организационно-правовым формам; содействие высокой отдаче внешнеэко-номической деятельности предприятий, в том числе по валютным операциям и др.Финансовый контроль тесно связан с ответственно-стью предприятий, организаций, учреждений, а также государственных и финансово-банковских структур за выполнение финансовой дисциплины. Эта ответственность может быть выражена как в административных, так и в экономических (материальных) мерах воздействия на на-рушителя финансовой дисциплины.В зависимости от субъектов, осуществляющих финан-совый контроль, различают государственный, внутрихо-зяйственный и независимый (аудиторский) финансовый контроль.Государственный финансовый контроль реализуется через общегосударственный и ведомственный. Общегосу-дарственный финансовый контроль осуществляют органы государственной власти и управления. Он направлен на объекты, подлежащие контролю независимо от их ведом-ственной подчиненности. Ведомственный финансовый кон-троль производят контрольно-ревизионные отделы мини-стерств, концернов, соответствующие управления мест-ных органов власти и др. Его объектом является произ-водственная и финансовая деятельность подведомствен-ных предприятий, учреждений.В России выполнение задач организации, осуществле-ния и контроля за исполнением Республиканского бюдже-та Российской Федерации возложено на казначейство.Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществ-ляется экономическими службами предприятий, организа-ций и учреждений (бухгалтерии, финансовые отделы и т. д.). Объектом здесь выступает производственная и финансовая деятельность самого предприятия, а также его структурных подразделений.Независимый финансовый контроль осуществляют спе-циализированные аудиторские фирмы и службы. Контроль-ные и консультационные услуги аудиторские фирмы ока-зывают всем предприятиям и организациям на платной основе. Аудиторские фирмы являются независимыми орга-низациями, призванными способствовать повышению каче-ства контроля, его объективности.По формам проведения финансовый контроль делится на предварительный, текущий и последующий.Предварительный финансовый контроль осуществляется на стадии составления, рассмотрения и утверждения фи-нансовых планов предприятий, смет доходов и расходов учреждений и организаций, проектов бюджетов, текстов договорных соглашений, учредительских документов и т. д.Текущий финансовый контроль проводится в процессе исполнения финансовых планов, в ходе осуществления хозяйственно-финансовых операций, когда проверяется соблюдение норм и нормативов расходования товарно-материальных ценностей и денежных средств, соответст-вие отпуска средств выполнению планов расходов, ис-пользованию ранее выданных ресурсов.Предварительный финансовый контроль осуществляется после завершения отчетного периода и финансового года в целом. Проверяется целесообразность расходования государственных денежных средств при исполнении бюд-жетов, выполнении финансовых планов предприятий и ор-ганизаций, смет бюджетных учреждений.По приемам и способам осуществления финансового контроля различают: проверки, обследования, анализ, ревизии.

Управление финансами.

Согласно определению, управление – это совокуп-ность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для достижения определенного результата.Управление финансами осуществляется специальным аппаратом с помощью особых приемов и методов, в том числе используя разнообразные стимулы и санкции.В качестве объектов управления выступают разнооб-разные виды финансовых отношений, а субъектами управ-ления являются те организационные структуры, которые осуществляют управление. В соответствии с классифика-цией финансовых отношений по их сферам выделяют три группы объектов: финансы предприятий (организаций, учреждений), страховые отношения, государственные фи-нансы. Им соответствуют следующие субъекты управле-ния: финансовые службы (отделы) предприятий (органи-заций, учреждений), страховые органы, финансовые ор-ганы и налоговые инспекции. Совокупность всех органи-зационных структур, осуществляющих управление финан-сами, называется финансовым аппаратом.В управлении финансами выделяют несколько функцио-нальных элементов: планирование, оперативное управле-ние, контроль.Объектом финансового планирования является финан-совая деятельность субъектов хозяйствования и госу-дарства, а итоговым результатом – составление финан-совых планов, начиная от сметы отдельного учреждения до сводного финансового баланса государства. В каждом плане определяются доходы и расходы на определенный период, связи со звеньями финансовой и кредитной сис-тем (взносы отчислений на социальное страхование, платежи в бюджет, плата за банковский кредит и др.).Финансовые планы имеют все звенья финансовой сис-темы, причем форма финансового плана, состав его по-казателей отражают специфику соответствующего звена финансовой системы. Так предприятия и организации, функционирующие на коммерческих началах, составляют балансы доходов и расходов; учреждения, осуществляю-щие некоммерческую деятельность, – сметы; кооператив-ные организации, общественные объединения и страховые компании – финансовые планы; органы государственной власти – бюджеты разных уровней.В ходе планирования любой субъект хозяйствования всесторонне оценивает состояние своих финансов, выяв-ляет возможности увеличения финансовых ресурсов, на-правления их наиболее эффективного использования. Управленческие решения в процессе планирования прини-маются на основе анализа финансовой информации, кото-рая в связи с этим должна быть достаточно полной и достоверной. Финансовая информация базируется на бух-галтерской, статистической и оперативной отчетности.Оперативное управление представляет собой комплекс мер, разрабатываемых на основе оперативного анализа складывающейся финансовой ситуации и преследующих цель получения максимального эффекта при минимуме за-трат с помощью перераспределения финансовых ресурсов. Основное содержание оперативного управления сводится к маневрированию финансовыми ресурсами с целью ликви-дации ”узких” мест, решения вновь возникающих задач и т. п.Контроль как элемент управления осуществляется и в процессе планирования, и на стадии оперативного управления. Он позволяет сопоставить фактические ре-зультаты от использования финансовых ресурсов с пла-новыми, выявить резервы роста финансовых ресурсов, наметить пути более эффективного хозяйствования.Научный подход к управлению финансами определяет многоплановый характер и системный подход к управле-нию ими в каждой сфере финансовых отношений, в каждом их звене. При выработке управленческих решений финан-сового характера, оформляемых в юридических законах, финансовых прогнозах и планах, постановлениях и др. следует учитывать: требования экономических и юриди-ческих законов; результаты экономического анализа не только итогов прошлого хозяйственного периода, но и перспективы; экономико-математические методы и авто-матизированные системы управления финансами; рацио-нальное сочетание экономических и административных методов управления.

Литература.

1. ”Финансы”, Под ред. В. М. Родионовой. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1995.

2. Финансово-кредитный словарь под ред. Гарбу- зова В. Ф., Финансы и статистика, 1994.

3. Указ Президента РФ ”О федеральном казначействе”.”Экономика и жизнь” №1, 1993.