Faktoringas

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………….………3 1. FAKTORINGO SAMPRATA……….………….…………………………………….4 2. FAKTORINGO PROCESO DALYVIAI …………………………….….…….…….5 3. FAKTORINGO RŪŠYS …………………………………………………………….…6 4. FAKTORINGO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI ….……….….……………………8 5. FAKTORINGO SUTARTIS ………………………………………………………….10 6. FAKTORINGAS PASAULYJE ………………………………………………………12 7. FAKTORINGO PASLAUGOS LIETUVOJE ………………………………………13 8. ĮMONĖS, TEIKIANČIOS FAKTORINGO PASLAUGAS.…………….……….15

IŠVADOS ……………………………………………………….………………………….18

LITERATŪRA……………………………………………………………………………….20PRIEDAI…………………………………………………………………………………….21

ĮVADAS

Faktoringas – gana naujas ūkio subjektų finansinių problemųsprendimo būdas Lietuvoje. Spaudoje galime rasti rinkos dalyvių pasisakymų,kuriuose džiaugiamasi augančiomis faktoringo paslaugų apimtimis, tačiaudažnas įmonės vadovas paklaustas negali paaiškinti, o kas tai yra.Informacijos trūkumas stabdo šios rūšies bankų teikiamų paslaugų šaliesrinkoje spartesnę plėtrą. Rinkos dalyviai, kurie sugeba pirmieji įvertinti naujovę ir jąįdiegti savo ūkinėje veikloje, įgauna konkurencinį pranašumą prieš kitusrinkos dalyvius. Faktoringas, kuris suprantamas kaip trumpalaikių skolųperleidimas arba prekybos sandorių kreditavimas, sąskaitų administravimas,mokumo rizikos mažinimas, yra pritaikomas kasdieninei įmonės veiklai, josfinansavimui ir yra puiki galimybė verslo plėtimui. Augant suprantančių šio finansų instrumento naudą rinkos dalyviųratui, auga ir faktoringo paslaugas teikiančių įmonių skaičius, pinga šipaslauga. Nors faktoringas pasižymi daugeliu privalumų, dalis rinkos dalyviųjį vertina įtariai, nes ne visi nori į dviejų ūkio subjektų tarpusaviosantykius įsileisti faktoringo įmonės (banko ar lizingo kompanijos). BetCiviliniame kodekse numatyta, kad jei įmonė perleidžia reikalavimo teisę,tai užtenka pranešti klientui, tačiau nemažai prekes ar paslaugas perkančiųįmonių to nenori. Faktoringo įmonei perėmus reikalavimą, automatiškaigriežtėja reikalavimas laikytis atsiskaitymo terminų, o ne visi pirkėjaiyra drausmingi [1]. Suprasdama šio finansinio instrumento svarbą ekonomikos plėtrai,faktoringą remia šalies Vyriausybė bei Centrinis bankas. Faktoringo paslaugos sparčiai auga visame pasaulyje, o šiospaslaugos rinka Vidurio Europoje plečiasi itin sparčiai. Eksportofaktoringas yra vienas iš veiksmingiausių eksporto finansavimo priemonių,didinanti Lietuvos verslininkų konkurencingumą užsienio rinkose. Lietuvairuošiantis integruotis į Europos rinkas, tarptautinis faktoringas tampa

svarbia tarptautinės prekybos priemone.

1. FAKTORINGO SAMPRATA

Ekonomikos terminų žodyne pateikiamas toks faktoringo apibrėžimas: „Faktoringas (faktorijos operacijos) – finansavimo sistema, kuripaprastai naudojama užsienio prekyboje, kai prekių tiekėjas perleidžiafaktoringo kompanijai trumpalaikius įsipareigojimus pagal prekių tiekimosandorius, o iš jos gaudamas didžiąją sumos dalį bei likusios daliesvisiško sumokėjimo garantiją; taip pat banko įsigytą (nupirktą iš kliento)teisė išreikalauti priklausančias skolas be teisės pateikti tam tikraisatvejais kuriuos nors reikalavimus klientui; tačiau bankas gauna už taikomisinį atlyginimą, priklausomai nuo perimtų skolų dydžio.” [4,52] Kitais žodžiais, faktoringą galima apibrėžti kaip paslaugų visumą(pardavėjo finansavimas, sąskaitų administravimas, mokumo rizikosmažinimas), kurios esmė – skolos įsipareigojimų pirkimas, kai klientasperleidžia bankui piniginius reikalavimus pagal pirkėjams (paslaugųgavėjams) pateiktas PVM sąskaitas – faktūras. 1.1. Faktoringas – finansavimo paslauga. Ši paslauga įmonei yra naudinga, kai ji neturi pakankamai garantijų,t.y. hipotekos lakšto, registruoto užstato ir pan. Neturėdama tokiųgarantijų, įmonė negali gauti iš banko paskolos. Dažnai įmonės, plečiančios savo veiklą, įgyvendina investiciniusprojektus. Tokių projektų įgyvendinimui reikalingas finansavimas. Todėlįmonė rezervuoja turimas garantijas investicijų finansavimui gauti. Tokiojeįmonėje susidarę debitoriniai įsiskolinimai gali būti finansuojamipasinaudojant faktoringu. Patys brangiausi finansiniai ištekliai debitoriniams įsiskolinimamsfinansuoti (kartu ir kito turto įsigijimui finansuoti) yra nuosavos įmoniųlėšos. Čia vėl gali pagelbėti faktoringas. Iš išorinių finansinių šaltinių vieni pigiausių išteklių yra tiekėjųsuteikti mokėjimo terminai, tačiau jie dažnai yra per trumpi, nes nuoprekių ar žaliavų pirkimo iki produkcijos pagaminimo bei realizavimo galipraeiti gana daug laiko (pavyzdžiui, gamyboje). Štai dar viena priežastis,kuri kalba faktoringo naudai. Taigi, galima sakyti, kad faktoringas leidžia gauti tiesioginįpirkimo ar pardavimo finansavimą su garantija arba be jos.

1.2. Faktoringas – sąskaitų administravimo paslauga. Sąskaitų administravimas leidžia pardavėjui sutaupyti laiko irpapildomas darbo sąnaudas, kurios reikalingos įplaukoms užtikrinti,stebėjimams bei pinigų srautų planavimui. Faktoringo sutartyje turi būti aprašytos administravimo, apskaitospaslaugos susijusios su piniginiai reikalavimais. Sąskaitų administravimas apima: – sąskaitų peržiūrėjimą ir tikrinimą, ar jos atitinka pirkimo-pardavimo sutarčiai ir įstatymams; – pirkėjo rizikos limito apskaičiavimą; – įplaukų iš pirkėjų rinkimą ir stebėjimą (pranešimų, priminimų irdelspinigių sąskaitų siuntimą ir pan.); – pirkėjų finansinės padėties kontrolę; – mėnesinių ataskaitų (bendromis sumomis ir pagal konkrečiassąskaitas) siuntimą pardavėjui. 1.3. Faktoringas – rizikos, susijusios su abejotinomis skolomis,mažinimas. Suinteresuota parduoti savo prekes ar paslaugas įmonė dažnainetikrina savo pirkėjų mokumo bei finansinės padėties, todėl tai galisukelti sunkumų. Faktoringo paslaugų teikėjas gali įvertinti riziką,susijusią su įvairiomis įmonėmis ir įmonių grupėmis, nes turi išsamiąduomenų bazę, klientų tinklą.

2. FAKTORINGO PROCESO DALYVIAI

Faktoringo dalyviai dažniausiai yra trys šalys. Viena šalis – tai prekes ar paslaugas parduodanti įmonė(pardavėjas). Pavyzdžiui, pardavėjas gali būti Lietuvos Respublikojeregistruotas ūkio subjektas, kuris faktoringo sutartimi perduoda faktoringoįmonei reikalavimą į pirkėjo debitorinį įsiskolinimą bei faktoringosutartimi nustatyta tvarka prisiima visą arba dalį rizikos dėl pirkėjopareigų pagal sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo. Antra šalis – minėtas prekes ar paslaugas perkanti įmonė (pirkėjas).Pirkėjas gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka iš pardavėjoprekes ar paslaugas. Trečia šalis – bankas ar kitas pelno siekiantis juridinis asmuo,įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti faktoringo veiklą(faktorius). Faktoringo sutartimi faktoringo paslaugas teikianti įmonėperduoda pardavėjui pinigus mainais už pardavėjo piniginį reikalavimą,susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu trečiajam

asmeniui (pirkėjui). Ši finansavimo forma, leidžia patenkinti stambių ir smulkių įmoniųaugančius apyvartinių lėšų poreikius. Faktoringo naudotojų grupės: Didmenininkai, kurių klientai yra didesnės parduotuvės, parduotuviųtinklai arba prekybos centrai. Jiems problemų kelia mokėjimų terminai,reikalaujantys finansavimo, taip pat kitų papildomų garantijų trūkumas. Gamintojai, kuriems tiekėjai suteikia mokėjimo terminus, tačiau jiedažnai būna per trumpi, nes nuo prekių ar žaliavų pirkimo iki produkcijospagaminimo bei realizavimo gali praeiti gana daug laiko. Todėlapsidraudžiant, pardavimų finansavimui naudojamas faktoringas. Tiekėjai, kurie parduoda prekes ar žaliavas gamintojams. Jiemsproblemų kelia mokėjimo terminai, reikalaujantys finansavimo, taip pat kitųpapildomų garantijų trūkumas. Eksportuojančios įmonės, kurių ūkinė veikla priklauso nuo klientų iršalių, į kurias prekės ar paslaugos parduodamos (eksportuojamos). Pirkėjųįsiskolinimų finansavimas, bendravimas su partneriais yra sudėtingesnis.Naudojantis faktoringu galima išvengti šių sunkumų, nes pati įmonė dažnainegali įvertinti su partneriais susijusios rizikos ir jos išvengti dėldidelių atstumų. Greitai augančios mažos ir vidutinio dydžio įmonės. Svarbiausiaįmonių grupė, kurioms reikia visų faktoringo teikiamų paslaugų. Didelių projektų vykdytojai. Esant konkurencijai, vienas išpagrindinių pranašumų yra ilgas mokėjimų terminas. Išaugus prekių pardavimoapimtims, įmonės priverstos naudoti išorinius finansavimo šaltinius irvienas iš tokių šaltinių yra faktoringas.

3. FAKTORINGO RŪŠYS

Faktoringas pagal operacijų pobūdį gali būti vidaus ir tarptautinis.

Vidaus faktoringo operacija yra atliekama tada, kai faktoringodalyviai yra vienoje šalyje. Vidaus faktoringo funkcionavimo schemapateikiama 1-me priede. 1) Pardavėjas parduoda prekes arba suteikia paslaugas pirkėjui tojepačioje šalyje ir išrašo PVM sąskaitą – faktūrą. 2) Vieną PVM sąskaitos – faktūros egzempliorių pardavėjas pateikiafaktoringo įmonei. 3) Faktoringo įmonė sumoka pardavėjui avansą pagal akceptuotą(patvirtintą) PVM sąskaitą – faktūrą, dažniausiai 70-90% sąskaitoje

nurodytos sumos. 4) Faktoringo įmonė renka reikalavimus iš pirkėjo (PVM sąskaitas –faktūras). 5) Pirkėjas faktoringo įmonei sumoka visą sumą už pardavėjoparduotas prekes ar suteiktas paslaugas. 6) Faktoringo įmonė sumoka pardavėjui likusią sumą (10-30%). Tarptautinio faktoringo operacijos yra atliekamos tuo atveju, kaivienas iš faktoringo dalyvių yra kitoje šalyje. Šios operacijos dalyviaiyra prekių ar paslaugų pardavėjas, prekių ar paslaugų pirkėjas užsienyje,Lietuvoje esanti faktoringo įmonė, užsienio šalies faktoringo įmonė.Tarptautinio faktoringo funkcionavimo schema pateikiama 2-me priede. 1) Pardavėjas parduoda prekes arba suteikia paslaugas pirkėjui irpateikia PVM sąskaitas – faktūras. 2) Pardavėjas savo reikalavimus per Lietuvoje esančią faktoringoįmonę perleidžia užsienio šalies faktoringo įmonei, kuri prisiima pirkėjomokumo riziką. 3) Lietuvoje esanti faktoringo įmonė pardavėjui sumoka sutartąavansą pagal akceptuotas (patvirtintas) PVM sąskaitas – faktūras. 4) Užsienio šalies faktoringo įmonė savo šalyje renka reikalavimusiš pirkėjo. 5) Pirkėjas moka užsienio šalies faktoringo įmonei, kuris pervedagautas sumas Lietuvoje esančiai faktoringo įmonei. 6) Lietuvoje esanti faktoringo įmonė perveda likusią sumąpardavėjui. Tuo atveju, jei pirkėjas tampa nemokus, užsienio šalies faktoringoįmonė įsipareigoja per 90 dienų po sąskaitos apmokėjimo termino (t. y. nuodatos, iki kurios turėjo būti apmokėta sąskaita pagal sutartį), atliktigarantinį mokėjimą Lietuvoje esančios faktoringo įmonės naudai. Taireiškia, kad pardavėjas gali gauti šimtaprocentinę pirkėjo mokumogarantiją. Esminė tarptautinio faktoringo ypatybė yra ta, kad debitorinioįsiskolinimo riziką prisiima faktoringo paslaugų teikėjas, esantis tojepačioje šalyje, kaip ir pirkėjas, mokantis kalbą, žinantis vietinestradicijas, įstatymus, bendrą šalies padėtį. Taip geriau atstovaujami irginami eksportuotojo (pardavėjo) interesai, jam lengviau sudarytiprekybinius sandorius visame pasaulyje, sumažėja pirkėjų skolųadministravimo kaštai. Pirkėjui tai irgi naudinga, nes patogiau mokėti
valstybės viduje negu į užsienio įmonės atsiskaitomąją sąskaitą.
Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1475 žodžiai iš 4894 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?