ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS VERSLUI ADMINSITRACINĖ STRUKTŪRA

ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMOS VERSLUI ADMINSITRACINĖ STRUKTŪRA – (PROJEKTAS)

Europos Sąjungos (toliau ES) Struktūrinių fondų parama verslui gali būti teikiama tiesiogiai ir netiesiogiai. Tiesioginės paramos atveju yra naudojamos valstybės pagalbos schemos (paramą gauna įmonės), netiesioginės paramos atveju įmonės gauna subsidijuojamas arba nemokamas paslaugas per verslo paramos struktūrą.

Valstybės pagalbos schemos yra ES struktūrinių fondų paramos verslui administracinės struktūros kūrimo pagrindas. Ūkio ministerija siūlo keturias paramos schemas (žr. 1 priedą).

Siūlomos valstybės pagalbos schemos ir jų įgyvendinančios institucijos:
1. Valstybės pagalbos schema Nr. 1 (de minimis): „Mokymai ve erslui ir pramonei“: įgyvendinančioji institucija – Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra (toliau – LSVVPA);
2. Valstybės pagalbos schema Nr. 2 (de minimis): „Smulkių ir vidutinių bei pradedančiųjų įmonių verslo plėtra ir investicijos “: įgyvendinančioji institucija – Ūkio ministerija;
3. Valstybės pagalbos schema Nr. 3: „Mokymai verslui ir pramonei, siekiant didinti konkurencingumą “: įgyvendinančioji institucija – LSVVPA;
4. Valstybės pagalbos schema Nr. 4: „Verslo plėtra ir investicijos“: įgyvendinančioji institucija – Ūkio ministerija.

Parama pagal 1 ir 3 pagalbos schemas gali būti teikiama tik iš Europos socialinio fondo, o pagal 2 ir 4 – tik iš Europos regioninės plėtros fondo.

Siūlomame variante 1 ir 3 (mokymų verslui) schemas administruoja LSVVPA, o 2 ir 4 (investicijų ir verslo plėtros) valstybės pagalbos schemas administruoja Ūkio ministerijos Struktūrinių fondų valdymo skyrius (ateityje departamentas).

1 IR 3 PAGALBOS SCHEMŲ ADMINISTRACINĖ STRUKTŪRA

LSVVPA – įgyvendinančioji institucija bei galutinis naudos gavėjas (angl. Implementing agency ir final beneficiary). Pagal EB

B Tarybos reglamento Nr. 1260/1999 9 straipsnyje nurodytą apibrėžimą „valstybės pagalbos schemos pagal Sutarties 87 straipsnį ir pagalbos, kurią teikia valstybių narių paskirtos institucijos, galutiniai paramos gavėjai yra tos institucijos, kurios teikia pagalbą“.
Funkcijos:
(1) Teikia informaciją apie galimybę pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama verslui (angl. Helpdesk), konsultuoja įmones ir patentą turinčius fizinius asmenis (toliau – paraiškų teikėjus) paraiškų teikimo klausimais;
(2) Surenka paraiškas;
(3) Įvertina paraiškų atitikimą nustatytiems formaliems kriterijams (atlieka pirminį paraiškų vertinimą – angl. initial assessment);
(4) Teikia pasiūlymą tarpinei institucijai (Ūkio ministerijai) dėl pareiškėjui (jo projektui) skirtinos ES lėšų dalies;
(5) Priėmus galutinį sprendimą dėl projekto finansavimo, sudaro su pareiškėju paramos suteikimo sutartį;
(6) Gauna ir saugo projektų išlaidas pagrindžiančius dokumentus, nustato išlaidų tinkamumą (t.y. ar galima padarytas išlaidas padengti iš ES lėšų);
(7) Mokėjimo institucijos (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – toliau SADM) patvirtintų išlaidų dokumentų pa agrindu išmoka projektams lėšas;
(8) Atlieka projektų monitoringą – tikrina, kaip projektai įgyvendinami vietose (fiziniai-administraciniai patikrinimai vietose pagal EK reglamentą Nr. 438/2001), tikrina ar pateiktos išlaidų deklaracijos atitinka tikrovę.

ŪKIO MINISTERIJA (STRUKTŪRINIŲ FONDŲ VALDYMO SKYRIUS) (ateityje – Struktūrinių fondų valdymo departamentas) – tarpinė institucija (angl. intermediate body).
Funkcijos:
(1) Atsižvelgdama į 2004-2006 m. BPD įgyvendinimo poreikius, teikia pasiūlymus esamo periodo BPD tobulinimui; jei reikia, rengia naujas paramos schemas; koordinuoja atitinkamos BPD dalies rengimą naujam programavimo periodui;
(2) Prižiūri LSVVPA atliekamą informacinę-konsultacinę (angl. helpdesk) funkciją;
(3) Remdamasi nustatytomis taisyklėmis, priima (patvirtina) sprendimą, kiek projektui skirti ES lė

ėšų;
(4) Rengia apibendrintas išlaidų deklaracijas pagal BPD priemones ir patvirtinusi, kad yra pateiktos teisingos išlaidos, teikia apibendrintas išlaidų deklaracijas atitinkamai mokėjimo institucijai (SADM);
(5) Įgyvendinančios institucijos (LSVVPA) pateiktos informacijos pagrindu bei atlikus reikalingus patikrinimus, įveda statistinius ir finansinius duomenis į kompiuterizuotą priežiūros sistemą;
(6) Organizuoja ir atlieka 5 % visų padarytų išlaidų patikrinimą.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA (SADM) – mokėjimo institucija (angl. paying authority).
Funkcijos:
(1) Apibendrina išlaidų deklaracijas pagal BPD priemones;
(2) Parengia mokėjimo paraišką Europos Komisijai, kad ši pervestų paramą iš Europos Socialinio fondo (ESF);
(3) Sertifikuoja mokėjimo paraišką (t.y. patikrina, kad joje pateikta informacija apima tik tas išlaidas, kurios finansuojamos iš ESF).

FINANSŲ MINISTERIJA – valdymo institucija (angl. managing authority).
PRIEŽIŪROS KOMITETAS.
EUROPOS KOMISIJA, EUROPOS SOCIALINIS FONDAS (ESF).

2 IR 4 PAGALBOS SCHEMŲ ADMINISTRACINĖ STRUKTŪRA

ŪKIO MINISTERIJA (STRUKTŪRINIŲ FONDŲ VALDYMO SKYRIUS) (ateityje – Struktūrinių fondų valdymo departamentas) – įgyvendinančioji institucija, galutinis naudos gavėjas (angl. implementing agency ir final beneficiary) ir tarpinė institucija (angl. intermediate body).
Funkcijos:
 Įgyvendinančios institucijos (galutinio naudos gavėjo):
(1) Teikia informaciją apie galimybę pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama verslui (angl. Helpdesk), konsultuoja įmones ir patentą turinčius fizinius asmenis (toliau – paraiškų teikėjus) paraiškų teikimo klausimais;
(2) Surenka paraiškas;
(3) Įvertina paraiškų atitikimą nustatytiems formaliems kriterijams (atlieka pirminį paraiškų vertinimą – angl. initial assessment);
(4) Įgyvendinančios institucijos funkcijas atliekantis Ūkio ministerijos departamento skyrius teikia pasiūlymą tarpinei institucijai (kitas to paties departamento skyrius, atliekantis tarpinės institucijos funkcijas) dėl pareiškėjui (jo projektui) skirtinos ES lė

ėšų dalies;
(5) Priėmus galutinį sprendimą dėl projekto finansavimo, sudaro su pareiškėju paramos suteikimo sutartį;
(6) Gauna ir saugo projektų išlaidas pagrindžiančius dokumentus, nustato išlaidų tinkamumą (t.y. ar galima padarytas išlaidas padengti iš ES lėšų);
(7) Mokėjimo institucijos (Finansų Ministerija, toliau – FM) patvirtintų išlaidų dokumentų pagrindu išmoka projektams lėšas;
(8) Atlieka projektų monitoringą – tikrina, kaip projektai įgyvendinami vietose (fiziniai-administraciniai patikrinimai vietose pagal EK reglamentą Nr. 438/2001), tikrina ar pateiktos išlaidų deklaracijos atitinka tikrovę.
 Tarpinės institucijos:
(9) Remdamasi nustatytomis taisyklėmis, priima (patvirtina) sprendimą, kiek projektui skirti ES lėšų;
(10) Rengia apibendrintas išlaidų deklaracijas pagal BPD priemones ir patvirtinusi, kad yra pateiktos teisingos išlaidos, teikia apibendrintas išlaidų deklaracijas atitinkamai mokėjimo institucijai (FM);
(11) Įgyvendinančios institucijos pateiktos informacijos pagrindu bei atlikus reikalingus patikrinimus, tarpinė institucija įveda statistinius ir finansinius duomenis į kompiuterizuotą priežiūros sistemą;
(12) Organizuoja ir atlieka 5 % visų padarytų išlaidų patikrinimą.

FINANSŲ MINISTERIJA – mokėjimo institucija (angl. paying authority).
Funkcijos:
(1) Apibendrina išlaidų deklaracijas pagal BPD priemones;
(2) Parengia mokėjimo paraišką Europos Komisijai, kad ši pervestų paramą iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF);
(3) Sertifikuoja mokėjimo paraišką (t.y. patikrina, kad joje pateikta informacija apima tik tas išlaidas, kurios finansuojamos iš ERPF).

FINANSŲ MINISTERIJA – valdymo institucija (angl. managing authority).
PRIEŽIŪROS KOMITETAS.
EUROPOS KOMISIJA, EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS

VERSLO PARAMOS STRUKTŪROS PLĖTRA

Valstybės pagalba verslui gali būti:
 tiesioginė parama verslui per valstybės pagalbos schemas, kurių administracinė struktūra aptarta aukščiau;
 netiesioginė parama verslui plėtojant verslo paramos struktūrą (verslo in

nkubatorius, verslo konsultacinius centrus, mokslo ir technologinių parkus ir kt.).
Antruoju atveju, kai galutiniai paramos gavėjai (angl. final recipients) yra viešosios institucijos, Ūkio ministerija siūlo tokią administracinę struktūrą:

LSVVPA (jeigu parama skirta mokymams) arba ŪKIO MINISTERIJA (STRUKTŪRINIŲ FONDŲ VALDYMO SKYRIUS) (ateityje – Struktūrinių fondų valdymo departamentas) (jeigu parama skirta investicijoms ir konsultacijoms) – įgyvendinančioji institucija (galutinis naudos gavėjas) (angl. implementing agency ir final beneficiary).
Funkcijos:
(1) Teikia informaciją apie galimybę pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama verslui (angl. Helpdesk), konsultuoja viešąsias institucijas (toliau – paraiškų teikėjus) paraiškų teikimo klausimais;
(2) Surenka paraiškas;
(3) Įvertina paraiškų atitikimą nustatytiems formaliems kriterijams (atlieka pirminį paraiškų vertinimą – angl. initial assessment);
(4) Teikia pasiūlymą tarpinei institucijai (Ūkio ministerijai) dėl pareiškėjui (jo projektui) skirtinos ES lėšų dalies;
(5) Priėmus galutinį sprendimą dėl projekto finansavimo, sudaro su pareiškėju paramos suteikimo sutartį;
(6) Gauna ir saugo projektų išlaidas pagrindžiančius dokumentus, nustato išlaidų tinkamumą (t.y. ar galima padarytas išlaidas padengti iš ES lėšų);
(7) Mokėjimo institucijos (SADM, jeigu parama skirta mokymams, arba FM, jeigu parama skirta investicijoms ir konsultacijoms) patvirtintų išlaidų dokumentų pagrindu išmoka projektams lėšas;
(8) Atlieka projektų monitoringą – tikrina, kaip projektai įgyvendinami vietose (fiziniai-administraciniai patikrinimai vietose pagal EK reglamentą Nr. 438/2001), tikrina ar pateiktos išlaidų deklaracijos atitinka tikrovę.

ŪKIO MINISTERIJA – tarpinė institucija abiem atvejais (angl. intermediate body).
Funkcijos:
(1) Remdamasi nustatytomis taisyklėmis, priima (patvirtina) sprendimą, kiek projektui skirti ES lėšų;
(2) Rengia apibendrintas išlaidų deklaracijas pagal BPD priemones ir patvirtinusi, kad yra pateiktos teisingos išlaidos, teikia apibendrintas išlaidų deklaracijas atitinkamai mokėjimo institucijai (SADM, jeigu parama skirta mokymams, arba FM, jeigu parama skirta investicijoms ir konsultacijoms);
(3) Įgyvendinančios institucijos pateiktos informacijos pagrindu bei atlikus reikalingus patikrinimus, tarpinė institucija įveda statistinius ir finansinius duomenis į kompiuterizuotą priežiūros sistemą;
(4) Organizuoja ir atlieka 5 % visų padarytų išlaidų patikrinimą.

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA (jeigu parama skirta mokymams – ESF atveju) arba FINANSŲ MINISTERIJA (jeigu parama skirta investicijoms ir konsultacijoms)– mokėjimo institucija (angl. paying authority).
Funkcijos:
(1) Apibendrina išlaidų deklaracijas pagal BPD priemones;
(2) Parengia mokėjimo paraišką Europos Komisijai, kad ši pervestų paramą iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF arba ESF);
(3) Sertifikuoja mokėjimo paraišką (t.y. patikrina, kad joje pateikta informacija apima tik tas išlaidas, kurios finansuojamos iš ERPF arba ESF).

FINANSŲ MINISTERIJA – valdymo institucija (angl. managing authority).
PRIEŽIŪROS KOMITETAS, EUROPOS KOMISIJA, EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDAS.

Leave a Comment