ekonomika

1.Įvadas

Tortai jau seniai tapo gimtadienių tradicijos neatsiejama dalimi. Jubiliejaus proga kepami tortai dažniausiai būna glaistomi šokoladu. Šokolado blizgesys suteikia gaminiui šventiškumo ir prabangos tokia proga įspūdį. Ant tokio torto pagal užsakymą galima užrasyti arba pro konditerinį maišelį su antgaliu išspausti ir sustingdinti švenčiamo jubiliejaus metus, pvz., 50,75 ir pan. Šie tortai puošiami roželėmis iš cukrinės masės, karamele, gėlių girliandomis. Jie turi būti ypatingai skoningi, nes visada lieka nuotraukose tarp nepakartojamų šventinės nuotaikos akimirkų, o baltymine-riešutinė tešla ypatingai skanus ir maistingas pr

r
roduktas, todėl projaktuojant konditerinį cechą pasirinkau būtent baltyminės-riešutinės tešlos tortus „ Jubiliejus ir „ Dainava“.
Vienas iš pagrindinių projaktuojamojo cecho uždavinių – apskaičiuoti būsimą gamybą taip , kad gautume kuo didesnį pelną, ir išvengtume nuostolių.

2. Trumpa projaktuojamo objekto charakteristika
Projaktuojamame miltinės konditerijos ceche bus gaminami 2 rūšių baltyminės – riešutinės tešlos gaminiai: tortas „ Jubiliejus“ ir tortas „Dainava“. Cechas dirbs 2 pamainomis. Pirmą pamainą bus gaminama 50 kg. torto „Jubiliejaus“ , per antra pamainą 50kg. torto „Dainava“. Viso per parą planuojama pagaminti 100 kg. gaminių.

Gaminių asortimentas ir išdirbis 1. lentelė

Gaminio pavadinimas Standarto Nr. Gaminama kg. per I

pamainą Gaminama kg. per II pamainą Gaminama kg. per parą Pastabos
Tortas “Jubiliejus” LST 1809:2003 50 0 50 Dėžutėse, numatomas gaminio svoris 1-1.5 kg. ribose
Tortas ” Dainava” LST 1809:2003 0 50 50 Dėžutėse, numatomas gaminio svoris 1-1.5 kg. ribose
Viso: – – 100
Konditerijos cechuose turi būti įvairūs mechaniniai, šiluminiai, šaldymo, svėrimo – matavimo įrengimai, taip pat labai įvairus smulkus inventorius.

Technologiniai įr
r
rengimai parenkami pagal gamybos stadijas (technologinius procesus). Parenkami naujausi, dabar gaminami ar net numatomi pagal išankstinį užsakymą pagaminti įrengimai. Renkame įrengimus tokio našumo, kuris atitiktų maksimalius gamybos poreikius.
Sklandaus darbo pagrindas yra racionalaus darbo vietų skaičius ir darbo paskirstymas, numatant maksimaliai sumažint darbininko nuovargį. Kiekvienam technologiniam procesui turi būti atskiros, specialiai protaikytos darbo vietos, kuriose gamybai naudojami įrankiai, indai, inventorius, produktai išdėstomi taip, kad gamybos procese būtų sugaištama kuo mažiausiai laiko, padaroma kiek galima mažiausiai judesių bei sunaudojama mažiausiai energijos. Kitaip tariant, viskas turi būti po ranka ir savo vietose.
Darbo vietoje turi būti kiek galima labiau mechanizuoti būtiniausi darbo procesai bei technologinės operacijos, bet taip kad tai neužkeltų gaminio rinkos kainos.Žaliavas gaminiams pirkti didmenine kaina iš nuolatinių tiekėjų

1 lentelė
Projektuojamo objekto ekonominiai finansiniai ro

o
odikliai:

Rodiklio pavadinimas Reikšmė
1. Metinė gamybos apimtis (kg) 23200
2. Pardavimų apimtis, Lt
3. Ilgalaikio turto vertė, Lt 195 417
4. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt 708,95
4.1. Gamybinio darbininko 722,52
4.2. Darbuotojo 1100
5. Technologinės energijos sąnaudos 18206,89
6. Netechnologinės energijos sąnaudos 59983,02
7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma, Lt 20617,2
8. Gamybos sąnaudos (savikaina), Lt 113464,45
9. Veiklos sąnaudos, Lt
10. Įmonės sąnaudos, Lt
11. Grynasis pelnas, Lt
12. Pelningumo rodikliai, procentais
12.1. Pardavimų
12.2 Turto
12.3. Gaminio
13. Atsipirkimo laikas, metais

3. METINĖS GAMYBOS PROGRAMOS APSKAIČIAVIMAS

Gamybos programą sudaro produkcijos gamybos apimtis natūrine ir vertine išraiška. Gamybos apimtis natūrine išraiška apskaičiuojama projektuojamo cecho metinį efektyvų darbo laiką Tef (pamainomis) dauginant iš įrengimo pamainos našumo (n).
Projektuojamo cecho darbo laikas per metus pateiktas:

2005 metų cecho darbo laikas 2 lentelė
Darbo laiko fo

o
ondo dalių pavadinimas Dienų skaičius
Kalendorinės dienos 365
Planinio remonto prastovos 15
Laikas skirtas techninei apžiūrai ir kt. tikslams 7
Poilsio dienos 103
Šventės 8
Viso darbo dienų (Dd) 232

Apskaičiuojame metinį efektyvų vieno įrengimo darbo laiko fondą (Tef.įr.).
Tef.įr. = Dd*Spam.*tpam (val), čia:

Dd-darbo dienų sk. 232 val.

Sp-pamainų sk. 1

tp-pamainos trukmė 8 val.

Tef.įr. =232*1*8 = 1856 val.

Gamybos apimtis (G) apskaičiuojama:

G = npam*Tef
Gamybos apimtis vertine išraiška per metus (PA) apskaičiuojama metinę gamybos apimtį natūrine išraiška (G) dauginant iš vieneto kainos (K):
PA = G*K

2005 metų baro gamybos programa
Produkcijos pavadini-
mas Cecho našumas, kg/pam Metinis efektyvus cecho darbo laiko fondas, painomis [Tef.] Metinė gamybos apimtis, kg
[G]

Planuoja-ma kaina Lt/kg [K] Pardavimų apimtis (PA)

Lt Proc.
Tortas „Jubiliejus“ 50 232 11600 15,2 176320 47,95
Tortas „ Dainava“ 50 232 11600 16,5 191400 52,05
Viso: 100 23200 367720 100

4.ILGALAIKIO TURTO VERTĖS APSKAIČIAVIMAS

Ilgalaikio turto (IT) vertę sudaro pastatų, gamybinių įrengimų, transporto priemonių ir gamybinio inventoriaus bei baldų vertė:
Pastatų vertė (ITpa) apskaičiuojama sustambintais normatyvais, t.y. užimamą plotą m2 dauginant iš 1 m2 ploto vertės.
Pastatų vertės apskaičiavimas 4 lentelė
Patalpų pavadinimas Patalpų plotas, m2 1 m2 kaina, Lt Bendra pastatų vertė, (ITpa)
1. Gamybinės patalpos 60 900 54 000
2. Tarnybinės buitinės patalpos 52 900 46 800
3. Sandėliai 20 900 18 000

Viso: 132 900 118 800

Įrengimų pradinė vertė 5 lentelė
Įrengimo pavadinimas Įrengimo modelis Įrengimų skaičius vnt. [C] Vieneto kaina, Lt Įrengimų vertė,Lt. [ITįr] Eksplotavimo išlaidos Pilnoji pradinė vertė,Lt. [ITp]
Kepimas Kepimo krosnis „REAL FORNI –M6 „ 1 35000 35000 – 35000
Tešlos plakimas Sottoriva PLANETINĖ Plakimo mašina IP 40/A – E

1 9000 9000 – 9000
Kremo plakimas Sottoriva PLANETINĘ PLAKIMO MAŠINĄ IP 20E 1 8500 8500 – 8500
Riešutų smulkinimas UNIVERSALŲ PLAKIKLĮ „KNM6“ su smulkintuvu.

1 6500 6500 650 7150
Žaliavų ir pusgaminių tirpinimas, glajaus ir pieno virimas Viryklė”INDESIT” K3C0MW 1 1100 1100 – 1100
Žaliavų laikymas (sviestas,pienas, konditeriniai riebalai) Šaldytuvas – Šaldiklis „ ERO 4520“

1 1200 1200 – 1200
Žaliavų iš sandėlių, gatavos produkcijos, įpokavimo taros transportavimas Transportavimo vežimėlis „GESUTRA SPA500“ 1 2000 2000 – 2000
Kubiliukų transportavimas „Sottoriva“ kubilui vežti vežimėlis

2 1000 2000 – 2000
Konditeriniai stalai „ Metos“ 4 1000 4000 – 4000
Vežimeliai skardoms „REAL FORNI vežimeliai pritaikyti kepimo krosniai * su skardom.

2 2000 4000 – 4000
Viso: 73950
Pastaba: Įrengimai perkami iš įrengimus parduodančios įmonės, kuri atveža ir sumontuoja įrengimą už jo pirkimo kainą, reiškia ši kaina yra pilnoji pradinė vertė. Į įrengimų kainą įskaičiuotas PVM .

Ilgalaikio turto vertė
Baldų vertė ITb apskaičiuojama priimant 0,5-2 % nuo pastatų vertės ITpa, priimu 1 proc

ITb= 118800*0,01=1188 lt.
Gamybinis inventorius Tinv.. paskaičiuojamas priimant 1-4 % nuo įrengimų vertės, priimu 2 proc. Tinv= 73950*0,02=1479 lt.

6 lentelė
Pavadinimas Vertė, Lt
1.Pastatai, statiniai 118 800
2.Įrengimai 73 950
3.Baldai 1 188
4.Gamybinis inventorius 1 479
( IT) Viso: 195 417

5. TIESIOGINIŲ GAMYBOS IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS
Pagamintos/parduotos produkcijos savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos.
Tiesiogines išlaidas sudaro:
5.1. Išlaidos pagrindinėms žaliavoms ir medžiagoms
Išlaidos žaliavoms (Iž) yra apskaičiuojamos, reikalingą gamybai kiekvienos žaliavos kiekį (Qž) (apskaičiuotą technologiniame kursiniame projekte) dauginant iš žaliavos vieneto kainos (Kž). Jeigu reikalingas kiekvienos žaliavos kiekis per metus neapskaičiuotas, tuomet jį apskaičiuojame, sunaudojamos per parą kiekvienos žaliavos kiekį (nž) dauginant iš cecho darbo dienų skaičiaus per metus.
Išlaidų žaliavoms apskaičiavimas 7 lentelė
Žaliavos pavadinimas Sunaudojimo norma pagal receptūrą kg/pam Cecho darbo laikas, pam Žaliavos kiekis per metus, kg 1 kg. kaina, Lt Bendra žaliavų vertė, Lt
Tortas„ Jubiliejus“
Kiaušinių baltymai 6,485 232 1504,52 2,1 3159,49
Cukrus 15,778 232 3660,496 2,6 9517,29
Cukraus pudra 6,912 232 1603,584 3,2 5131,47
Miltai a/r 2,086 232 483,952

0,7 338,70
Riešutai 9,503 232 2204,696 5,2 11464,42
Sviestas 7,906 232 1834,192 7,5 13756,44
Pienas 2,519 232 584,408 1,2 701,29
Kiaušinių tryniai 1,108 232 257,056 2,1 539,82
Konjakas 0,232 232 53,824 18 968,83
Krakmolo sirupas 0,547 232 126,904 6 761,42
Citrinos rūgštis 0,018 232 4,176 5 20,88
Želatina 0,028 232 6,496 7,2 46,77
Maistiniai dažai 0,002 232 0,464 9,2 4,27
Esencija 0,005 232 1,160 10 11,6
Marmeladas 1,37 232 317,84 5,1 1620,98
Viso: 48043,67
Tortas „ Dainava“
Kiaušinių baltymai 6,757 232 1567,624 2,1 3292,01
Cukrus 11,452 232 2656,864 2,6 6907,85
Cukraus pudra 7,202 232 1670,864 3,2 5346,76
Miltai a/r 2,173 232 504,136 0,7 352,90
Riešutai 9,901 232 2297,032 5,2 11944,57
Sviestas 8,621 232 2000,072 7,5 15000,54
Pienas 2,758 232 639,856 1,2 767,83
Kiaušinių tryniai 1,206 232 279,792 2,1 587,56
Konjakas 0,258 232 59,856 18 1077,41
Krakmolo sirupas 0,049 232 11,368 6 68,21
Kakava 0,517 232 119,944 8,4 1007,53
Želatina 0,030 232 6,960 7,2 50,11
Maistiniai dažai 0,002 232 0,464 9,2 4,27
Esencija 0,005 232 1,160 10 11,6
Šokoladas 5,183 232 1202,456 14,7 17676,10
Konditeriniai riebalai 0,879 232 203,928 6,5 1325,53
Viso: 65420,78
Viso abiejų 113464,45

5.2. Išlaidos tiesioginiam darbo užmokesčiui
Jas sudaro pagrindinių gamybinių darbininkų bendras darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui.
Darbininkų darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal laikinę darbo apmokėjimo formą. Tam sudaromas metinis darbininko darbo laiko balansas, kuris apskaičiuojamas dienomis, ir pateiktas 8 lentelėje.

8 lentelė
Darbo laiko fondo dalių pavadinimas Dienų skaičius
1. Kalendorinis darbo dienų skaičius 365
2. Išeiginės (šeštadieniai ir sekmadieniai) 103
3. Švenčių dienos 8
4. Nominalus darbo laiko fondas (1-(2+3)) 254
5. Neatvykimai į darbą(5,1+5,2+5,3+5,4) 31
5.1. Eilinės atostogos 28
5.2. Dėl ligos 3
5.3. dekretinės atostogos –
5.4. Mokslo atostogos –
6. Efektyvus darbo laiko fondas (4-5), dienomis (Ddarb.) 223
7. Efektyvus darbo laiko fondas, val. (Tef.) 1784

Pagrindinis darbo užmokestis apsk.:
DUpagr=DS*Tef.*TA (Lt), čia:

DS- darbininkų skaičius

TA-valandinis tarifinis atlygis

Tef.-metinis efektyvus darbininko darbo laiko fondas

Papildomas darbo užmokestis apsk.:
DUpap.= DUpagr.*Kpap/100, kpap=8%
Bendras darbo užmokestis apsk.:
DUb=DUpagr+Dupap
Įmokos socialiniam draudimui apskaičiuojamos priimant 31% nuo DUb
Įs.dr=DUb*31/100

Pagrindinių darbininkų metinis darbo užmokesčio fondas 9. lentelė
Profesijos pavadinimas Kategorija Darbi-ninkų skaičius, žm. (DS) Valandinis tarifinis atlygis (TA) Efektyvus darbo laiko fondas (Tef.) Priemoka už naktinį darbą Pagrindinis darbo užmokestis, Lt [DUpagr.] Papildomas darbo užmokestis (8%) [DUpap.] Bendras darbo užmokestis, Lt [DUb] Įmokos soc.draudimui

(31%), Lt
Konditeris 3 2 4,45 1784 496,18 16373,78 1309,9 17683,68 5481,94
Kepėjas 3 2 4,45 1784 496,18 16373,8 1309,9 17683,68 5481,94
Fasuotojas 2 2 3,1 1784 345,65 11406,45 912,52 12318,97 3818,88
Viso: 6 47686,33 14782,76

6. NETIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMAS

Netiesioginės gamybos išlaidos – tai išlaidos, kurios negali būti tiesiogiai priskaičiuotos produkcijos vienetui. Planuojant netiesiogines išlaidas, pirmiausia nustatoma bendra metinė šių išlaidų suma. Vėliau pasirenkamas netiesioginių išlaidų priskyrimo kriterijus ir šios išlaidos paskirstomos konkrečioms gaminių grupėms.
Atskirų gaminių lyginamasis svoris bendroje pardavimų apimtyje:
KA = 100%

čia: KA – A gaminio lyginamasis bendroje pardavimų apimtyje,

PAA – A gaminio pardavimų apimtis per pamainą,

PA – visų gaminių pardavimų apimtis per pamainą.

KA=48043,67/113464,45*100=42,3%
KB=65420,78/113464,45*100=57,7%

6.1. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms
Prie pagalbinių žaliavų išlaidų priskiriamos produkcijos gamybos metu sunaudotos žaliavos, kurios siejasi su gamyba, bet į gaminio sudėtį neįeina, nėra tokios reikšmingos, kad galėtų būti nustatyta pakoregavus veikiančios įmonės duomenis.
Išlaidų pagalbinėms žaliavoms apskaičiavimas 10 lentelė

Pagalbinių medžiagų pavadinimas Mato vnt. Reikalingas kiekis per metus Vieneto kaina, Lt Viso išlaidos, Lt
Dėžutės vnt 23200 0,09 2088
Kartoniniai padukai vnt 23200 0,04 928
Etiketė vnt 23200 0,02 464
Dezinfekavimo skystis „ Ace“ 1 70 2,94 205,8
Skystas muilas „ Sept“ 1 40 5,98 239,2
Popieriniai rankšluoščiai„ Sweet“ 1 300 1,45 435,00
Viso: 4360

6.2. Išlaidos netiesioginiam darbo užmokesčiui
Prie netiesioginių darbo išlaidų priskiriamos tiesiogiai su produkcijos gamyba nesusijusios, bet sudarančios sąlygas gamybai vykti darbuotojų atlyginimų Ir. draudimo įmokų sumos (kokybės kontrolierių, šaltkalvių remontininkų, valytojų ir kt. darbo užmokestis).
Šioms išlaidoms taip pat priskiriamos cecho vadovų, specialistų Ir. tarnautojų (cecho viršininkų, jų pavaduotojų, meistro, vyr. meistro technologų, laborantų) darbo užmokestis Ir. įmokos draudimui.
Pagalbinių darbininkų metinis darbo užmokestis, Lt 11 lentelė
Profesija Kategorija Darbininkų skaičius, žmogaus (DS) Valandinis tarifinis atlygis (TA) Efektyvus darbo laiko fondas (Tef.) Pagrindinis darbo užmokestis, Lt [DUpap.] Papildomas darbo užmokestis Bendras darbo užmokestis, Lt [DUb.] Įmokos soc.draudimui
(31%), Lt

Proc. (kpap) Lt (DUpap)
Valytoja 1 1 3,1 1784 5530,4 8 442,43 5972,83 1851,58
Viso: 1 442,43 5972,83 1851,58

PASTABA:
Valandiniai tarifiniai atlygiai Ir. pareigybinės algos imami pagal veikiančios įmonės duomenis.

Vadovų specialistų darbo užmokestis, Lt 12 lentelė
Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius, žm Pareiginė mėnesio alga, Lt Metinis darbo užmokestis, Lt Įmokos soc. Draudimui, Lt

Gamybos vadovas 1 1200,00 14400 4464
Viso: 14400 4464

6.3. Išlaidos energijai
Jei išlaidos technologinių procesų energijai laikomos netiesioginėmis, tai pirmiausiai nustatomas visų rūšių energijos (elektros, garo, vandens) poreikis. Nereikia pamiršti, kad į technologinių procesų energija neįtraukiama energija patalpų šildymui, apšvietimui Ir. vanduo buitiniams reikalams. Apskaičiuotus visų rūšių energijos poreikius padauginus iš atitinkamų energijos tarifų, gaunama bendra metinė šių išlaidų suma.
Nel =21,5kw

Poreikio ir išlaidų technologinių procesų energijai apskaičiavimas 13 lentelė
Energijos rūšys Žymėjimas ir apskaičiavimo formulė Viso:

1. Elektros varikliams
Metinis efektyvus įrengimų darbo laiko fondas, val. Tef.įr. 3712
Cecho įrengimų suminis galingumas, kW Nel. 21,5
Variklių galingumo panaudojimo koeficientas (0,7-0,8) kp 0,7
Poreikis per metus, kWh Qel.v. = Tef.įr. * Nel. * kp 55865
Kaina, Lt/1kWh Vel. 0,29
Išlaidos per metus, Lt Iel.v. = Qel.v. * vel. 16201,02

2. Vanduo
Sunaudojimo norma m3/parą nv 1,1
Pamainų skaičius Spam. 2
Darbo dienų skaičius DD 232
Poreikis per metus, m3 Qv = Spam* DD*nv 510,4
Kaina, Lt/m3 Vv 3,93
Išlaidos per metus, Lt 2005,87

Viso: 18206,89

6.3.2. Poreikis ir išlaidos netechnologinių procesų energijai

Energijos poreikio ir išlaidų netechnologinių procesų energijai apskaičiavimas 14 lentelė.
Energijos rūšys Žymėjimas Ir. apskaičiavimo formulė Reikšmė
1. Elektros apšvietimui
Cecho plotas, m2 Fc 132
Apšvietimo norma, kw/m2 napš. 0,05
Apšvietimo trukmė, val ( dirbant 1 pam) Tmax 1000
Apšvietimo trukmė. val dirbant 2 pam) Tmax 2000
Koeficientas, įvertinantis vienu metu degančias lempas ke 0,75
Poreikis per metus, kWh Qel.apšv. = Fc * napš. * Tmax * ke 198000
Išlaidos per metus, Lt Iel.apšv. = Qel.apšv. * Vel. 57420
2. Vanduo buitiniams tikslams
Bendras dirbančiųjų skaičius, žm. DS 8
Sunaudojimo norma tenkanti 1 darbuotojui per dieną, m3 nv.b.. 0,08
Darbo dienų skaičius Dd 232

Poreikis, m3 Qv.b.=DS*nv.b.*Dd 148,48
3. Vanduo įrangos plovimui
Sunaudojimo norma, m3/parą/m2 nv.įr. 0,2
Darbo dienų skaičius Dd 232
Poreikis, m3 Qv.b. = nv.įr.*Dd 46,4
4. Vanduo grindų plovimui
Cecho plotas, m2 Fc 132
Sunaudojimo norma, m3/m2 nv.g. 0,005
Darbo dienų sk. Dd 232
Poreikis, m3 Qv.g. = Fc* nv.g.* Dd 153,12
Viso vandens poreikis, m3 Qv/2 348
5. Poreikis šaltam vandeniui Qš.v. 174
Kaina, Lt/m3 Vš.v. 3,93
Išlaidos per metus, Lt Iš.v. = Qš.v.* Vš.v. 683,82
6.Poreikis karštam vandeniui Qk.v. 174
Kaina, Lt/m3 Vk.v. 10,80
Išlaidos per metus, Lt Ik.v.= Qk.v.* Vk.v. 1879,2
7.Viso išlaidų energijai netechnologiniams procesams Ien.NP 59983,02
6.4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos apskaičiavimas
Kiekvienas materialus ilgalaikis turtas,naudojamas įmonės veikloje, dėvisi. Todėl jo vertė yra paskirstoma per naudojimo įmonėje laikotarpį, palaipsniui įtraukiant į pagamintos produkcijos savikainą.
Ilgalaikio turto metinė nusidėvėjimo suma (NSm) pagal metines nusidėvėjimo normas (Nm), kurias nustato Finansų ir Ūkio ministerijos. Skaičiavimuose naudosime vieną iš ministerijų rekomenduojamą – tiesioginį metodą. Tuomet:
NS =( ITp-ITL)/T
IT – pastato vertė ITpa ar įrengimo pradinė vertė ITp

Ilgalaikio turto vertė ir nusidėvėjimo suma 15 lentelė
Pavadinimas Vertė, Lt Nusidėvėjimas

Laikotarpis metais, (T) Suma, (NSm) Lt
1.Pastatai, statiniai 118 800 15 7128
2.Įrengimai 73 950 5 13311
3.Baldai 1 188 6 178,2
( IT) Viso: 193938 20617,2

6.5. Išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai
1. Išlaidos pagalbinėms žaliavoms Ipag.m. (atsarginės dalys, skudurai, tepalai) yra priimama 3% nuo ITįr.
Ipap.m. = ITįr. * 0,03
Ipap.m. =73950 *0,03 = 2218,5Lt
2. Išlaidos einamajam remontui. Imama 5-7% nuo ITįr.priimu 5%.
Ir. = 73950* 0,05
Ir. = 73950*0,05 = 3697,5 Lt
Viso išlaidų gamybinių įrengimų priežiūrai Tįr.pr.:
Q = Ipap.m. + Iįr.pr.
Q = 2218,5+3697,5=5916 Lt.

6.6 Kitos netiesioginės išlaidos

6.6.1. cecho pastatų apšildymo išlaidos
Šildoma nuo spalio 15 d. iki balandžio 15d., t.y. 6 mėnesius, už 1 m2 mokama 5 Lt
Ia = ši*F*6
Čia: F – bendras pastatų plotas, m2;
Ia = 5*132*6 = 3960 lt.

6.6.2. Einamasis cecho pastatų remontas.
Imama 2 proc. nuo pastatų vertės (pagal veikiančios įmonės duomenis)
118 800*0,02 = 2376 lt.

Išlaidos spec. drabužiams ir jų skalbimui Ib.dr.
Per metus reikia 4 komplektų vienam gamybiniam darbininkui. Jų skaičius pateiktas 16 lentelėje.

Spec. drabužių vertė 16 lentelė
Spec. drabužių pavadinimas Kiekis, vnt. Vieneto kaina, Lt Viso išlaidų drabužiams, Lt
Baltos kelnės 32 20 640
Baltas švarkas 32 30 960
kepurė 16 4 64
Prijuostė 32 4 128
Viso: 1792
Išlaidos spec. drabužių skalbimui Idr.s. priimame, kad spec. drabužių komplektas sveria apytiksliai 1 kg, skalbimas 2 kartus per savaitę, metuose yra 52 savaitės.
Už 1 kg skalbinių išskalbimą mokama 1,80 Lt.
Tuomet Idr.s. = komplektų skaičius * 2 * 52 * vs
Idr.s. = 32 * 2 * 52 * 1,80 = 5990,4Lt

Ikni. = 3960+2376+5990,4+ 1792=14118,4 lt

GAMYBOS SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

Planuojamos gamybos sąnaudos (savikaina), Lt
Išlaidų pavadinimas Sąnaudos A gaminiui Sąnaudos B gaminiui Viso išlaidų

Viso GA = 11600 Gaminio 1kg.. Viso: GB =
11600 Gaminio 1kg.
1.Tiesioginės išlaidos:
Pagrindinės žaliavos ir medžiagos 48043,67 4,14 65420,78 5,64 113464,45
Tiesioginis darbo užmokestis (pagr. Darbininkų) 47686,33
Soc.draudimas
14782,76
2.Netiesioginės išlaidos
Pagalbinės medžiagos 4360
Pagalb.darb. darbo užmokestis5972,83
Pagalb.darb. soc. dr. 1851,58
Vadovų, specialistų darbo užmokestis14400
Vadovų, specialistų soc. Draudimas k
Energija technologiniams tikslams 18206,89
Energija netechnologiniams tikslams 59983,02
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 20617,2
Gamybos įrengimų priežiūra 5916
Kitos netiesioginės išlaidos 14118,4
Viso:

VEIKLOS SĄNAUDOS. ĮMONĖS SĄNAUDOS

Veiklos sąnaudas sudaro išlaidos produkcijos pardavimui Reklamai) Ipa, administracinės Ia ir bendrosios Ib išlaidos. Šios išlaidos paskirstomos atskiriems gaminiams kaip ir netiesioginės išlaidos.

8.2.Administracinės išlaidos:
Administracinės išlaidos – tai administracinių pastatų bendrojo einamojo remonto, apšvietimo, šildymo, amortizacijos išlaidos, administracijos darbuotojų atlyginimas ir draudimas, komandiruočių, pašto, telefono, fakso išlaidos. Jas galima priimti 30-40 proc. nuo gamybinių darbininkų užmokesčio, kuris apskaičiuojamas 9 lentelėje. Priimama 30 proc. Ia = ..*0,30=..

8.3. Bendrosios išlaidos
8.3.1.Išlaidos reklamai. Jas sudaro 1-3 proc. Nuo pardavimų apimties. Priimu 1 proc.
Ir = PA * 0,01 = ...*0,01 = ....

8.3.2. Taros išlaidos It priimame 0,3 proc. nuo pardavimų apimties (PA)
It = PA * 0,003 = ...*0,003 = ......

8.3.3. Prekių nuostoliai laikant, rūšiuojant, sandėliuojant Ipr.n.. Jie sudaro 0,5-1 proc. nuo pardavimų apimties (PA). Priimu 0,5 proc.
Ipr.n. = PA * 0,005 = ....*0,005 = .......

Mokesčiai (M)
Įmonių, organizacijų nekilnojamo turto mokestis (NTM) (žr.lentelėje). Priimame 1 proc. nuo ilgalaikio turto vertės, kuri apskaičiuojama lentelėje.
NTM = ITpa * 0,01 = ....*0,01 = ...lt.

Kelių mokestis (KM) apskaičiuojamas priimant 0,48 proc. nuo pardavimų apimties (PA).
KM = It = PA * 0,0048 = ....*0,0048 = ...lt

Mokestis į garantinį fondą 0,2 proc. Nuo visų dirbančiųjų apskaičiuoto metinio darbo užmokesčio.
GFM = DUvisų * 0,002 = ...*0,002 = ....lt.
Visos bendros išlaidos Ib:
Ib = Ir + It + Ipr.n. + NTM + KM + GFM
Ib= .....

Planuojamos veiklos sąnaudos, Lt
Išlaidų straipsniai Sąnaudos A gaminiui Sąnaudos B gaminiui Visos veiklos sąnaudos

Viso Gaminio vienetui Viso Gaminio vienetui
Administracinės išlaidos
Bendrosios išlaidos
Viso:

ĮS = Sviso + Vviso = 454807,15 + 119681,51 = 574488,66

PELNO/NUOSTOLIO ATASKAITA

Prognozuojamo pelno/nuostolio ataskaita, Lt
Straipsniai A gaminys B gaminys Viso
1. Pardavimai ir paslaugos PA
2. Parduotų kiekių ir atliktų darbų savikaina S
3. Bendras pelnas BP
4. Veiklos sąnaudos VS
5. Veiklos pelnas VP
6. Pelno mokestis PM
7. Grynasis pelnas GP

FINANSINIAI – EKONOMINIAI RODIKLIAI

1. Gaminio pelningumas Pg
Pg = * 100 %
Pg = ....../.....*100 = .....lt
čia: GP – grynasis pelnas;

ĮS – įmonės sąnaudos;

2.Pardavimų pelningumo rodiklis (pelno marža) (PAP):

PAP = Grynasis pelnas (GP)

Pardavimų apimtis (PA)

PAP = .../....*100 = .....lt

3.Ilgalaikio turto pelningumas arba grąža (ITP):

ITP = Grynas pelnas (GP)

Ilgalaikio turto vertė (IT)

ITP = .../195 417*100 = ...lt

4.Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Lt
4.1.Pagrindinio gamybos darbininko:

DUvid. = Bendras pagrindinių gamybos darbininkų darbo užmokestis (DUpagr.), Lt

Pagrindinių darbininkų skaičius (DSpagr.) * 12

DUvid. = 47686,33/11*12 = 52021,45.lt

4.2.Vieno darbininko darbo užmokestis:

DUvid. = Bendras visų darbuotojų ŪDUvisų) darbo užmokestis

Bendras visų darbuotojų skaičius (DSvisų) * 12
DUvid. = 68059,16/8*12 = 708,95lt

5.Ilgalaikio turto apyvartumas (ITA)

ITA = Pardavimų apimtis (PA)

Ilgalaikio turto vertė (IT)

ITA = ..../ 195 417 = ....

6.Apsimokėjimo laikas, metais
T = IT/GP = 195 417/.... = ...

IŠVADOS

Organizuojant konditerijos cecho gamybą išmokau pagal norimą produkcijos asortimentą ir kiekį per parą apskaičiuoti reikalingą žaliavų ir produktų kiekį, cecho gamybinį pajėgumą, patalpų dydį, darbo vietų išdėstymo optimaliausia parinkimą, gamybai reikalingų įrengimų parinkimą pagal našumą kiekį, gaminamos produkcijos dydžius, gaminimo laiką, produkcijos kokybės ir formas ir palaikymo metodus. Cecho gamybinės patalpos turi būti erdvios, gerai apšviestos, ir vėdinamos. Jose turi buti karštas ir šaltas vanduo. Tikiuosi kad , įmonė užkariaus savo rinką ir pasieks nemažo pelno.