ECB

“Blue Bubble”Self-service laundry

Business Plan

ECBS Šiuo metu ECBS sudaro ECB ir 15 šalių narių nac. bankai. ECBS, skirtingai nuo savo 16 narių, neturi juridinio asmens teisių. Visi ECBS nariai turi bendrą tikslą, tačiau ECB valdymo organai yra kompetetingi spręsti, kaip to tikslo bus siekiama: tiesiogiai ar per nac. CB. ECB valdančioji taryba nutarė naudoti terminą „Eurosistema“, kuriuo apibūdinama grupė, vykdanti pagr. tikslus. Eurosistemą sudaro ECB ir 11 šalių, įsivedusių eurą, CB. Tai šalys, kurios 1999 01 01 Eurosistemai perdavė suverenias savo teises pinigų politikos srityje. Svarb. ECBS tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Pagr. ECBS uždaviniai:– nustatyti ir įgyvendinti Sąjungos pinigų politiką;– vykdyti valiutos keitimo operacijas;– laikyti ir valdyti oficialias valstybių narių užs. valiutos atsargas;– užtikrinti patikimą ir sklandų mokėjimų sistemos funkcionavimą;– leisti į apyvartą banknotus euro zonoje;– tvirtinti euro monetų išleidimo apimtis euro zonos šalyse.Be šių uždavinių Eurosistema turi:-prisidėti prie kompetetingų valdžios organų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti kredito institucijų kontrolę ir finansų sistemos stabilumą;-rinkti statistinę informaciją, būtiną tikslams pasiekti;-atstovauti tarpt. bendradarbiavimo forumuose ir dalyvauti tarpta. pinigų institucijose.Kaip žinome dabartiniu metu CB-ams būdingiausios šios pagr. funkcijos: pinigų emisijos;bankų banko;valstybės banko; ek-kos reguliavimo; valiutų vadybos. Kartais šalia jų nurodomos dar 3: Vyriausybių ir parlamentų ekonominio patarėjo; Finansinių institucijų (tarp jų ir bankų) priežiūros; Pinigų spausdinimo.Trumpai apžvelgsiu funkcijų pasiskirstymą tarp ES Centrinio banko ir nacionalinių centrinių bankų.Pinigų emisijos funkcija.Valdančioji taryba turi išimtinę teisę duoti leidimą Bendrijoje išleisti banknotus. Išleisti banknotus gali ECB ir nac. CB. ECB ir nac. CB išleisti banknotai yra vieninteliai banknotai, kurie Bendrijoje turi teisėtos mokėjimo priemonės statusąBankų banko funkcija.Visoje euro zonoje galioja bendra prival. atsargų sistema. Kiekv. kredito institucija turi laikyti prival. atsargas savo šalies nac. banke. Prival. atsargas laiko visos euro zonos kredito įstaigos, taip pat ne euro zonos šalių kredito įstaigų filialai, kurie yra euro zonoje. Į šią prival. atsargų sistemą neįeina euro zonos kredito įstaigų filialai, kurie yra ne euro zonoje.ECB gali atleisti nuo įsipareigojimo laikyti prival. atsargas tas kredito įstaigas, kurios yra sanuojamos, kad priv. atsargos nebūtų joms per didelė našta. Į prival. atsargas įtraukiami tokie įsipar: einamieji indėliai, terminuotieji indėliai, kurių trukmė iki 2 metų, indėliai iki pareikalavimo, skolos sertifikatai,kurių trukmė iki 2 m., pinigų rinkos popieriai. ECB, perimdamas Vokietijos Bundesbanko taikytiną pinigų politikos priemonių sistemą, perėmė ir prival. atsargų reikalavimus. Be to, iki euro zonos įsteigimo didelė dalis ES valstybių apskritai netaikė arba taikė dar švelnesnius prival. atsargų reikalavimus. Tokiomis sąlygomis ECB nustatė supaprastintus ir švelnesnius už Bundesbanko prival. atsargų reikalavimus:– ECB susiaurino prival.atsargų bazę, neįtraukdamas visų terminų atpirkimo sandorių ir įsipareigojimų, kurių terminas sutarties sudarymo dieną ilgesnis kaip 2 m.;– ECB nustatė bendrą 2 proc. priv. atsargų normą ir kompensaciją KB, artimą jų alternatyvioms sąnaudoms.– Prival. atsargos apskaič. pagal įsipar. paskutinę mėnesio dieną, o laikymo laikotarpis prasideda tik nuo kito mėnesio 24 d.Su šia pinigų politikos priemone atliekamos tokios funkcijos:1)stabilizuojama pinigų rinkos palūkanų norma, taip kredito įstaigos skatinamos išlaikyti laikinus likvidumo svyravimus;2)bankų sistemoje sudaromas struktūrinio likvidumo trūkumas, taip ECB gali efektyviai veikti kaip likvidumo tiekėjas;3)kontroliuojama pinigų emisija, pirmiausia didinant pinigų paklausos palūkanų normos lankstumą.Atlikdama savo funkcijas prival. atsargų sistema užtikrina gana stabilią ECB pinigų paklausą, palaikydama pinigų politiką veiksmingą ir ECB, kaip ‚paskutiniojo skolintojo“ funkciją.Valstybės banko funkcija.Nac. CB, o vėliau ir ECB, buvo uždrausta teikti kreditus viešosioms institucijoms. Monetarinis viešųjų reikalų finansavimas draudžiamas ir panašiems ES institucijų organams: centrinėms vyriausybėms, regioninėms ir vietinėms sąjungoms, viešosios teisės įstaigoms arba šalių narių valstybinėms įmonėms.Toks valdžios kreditavimo uždraudimas daugeliui ES šalių narių reiškia, kad neginčijamai atsisakoma patogaus ir laikyto savaime suprantamu tiesioginio valstybės finansavimo instrumento.Taip sudaromos vienodos sąlygos visiems finansų rinkos dalyviams ir pašalinama su pinigų rinkos poreikiais nesusijusios papildomos pinigų emisijos rizika.Visiškai emisijos bankų nepriklausomybei nuo diskretiškų valdžios finansavimo poreikių reikia, kad būtų pašalinta ir įtaka, daroma atviros rinkos politikoje su iždo vertybiniais popieriais. Pavojus yra toks, kad emisijos bankui gali būti daromas užslėptas politinis spaudimas mažinti palūkanų normas perkant apyvartoje esančius valdžios skolos vertybinius popierius ir taip valstybės vertybinių popierių kiekis augtų. Taigi Sutartyje uždraustas tik tiesioginis valstybinių institucijų ir valstybinių įmonių skolos vertybinių popierių įsigijimas, neatsižvelgiant į paliktą galimybę ECB ir nacionaliniams CB vykdyti atvirosios rinkos sandorius antrinėje rinkoje.

Kitų funkcijų-biudžetinio kasinio aptarnavimo atlikimas, valstybės skolos aptarnavimas ir kt. – vykdymas paliekamas spręsti nac. lygmenyje. Jas gali atlikti tiek CB, tiek privačios institucijos.Ek-kos reguliavimo funkcija.Ek-kos reguliavimui naudojama monet. (pinigų) politika – tai yra visuma priem. pinigų kiekiui rinkoje reguliuoti. Monet. po-kos sprendimai ES teritorijoje yra įgyvendinami ECB Valdytojų tarybos. Pagr. pinigų politikos tikslas–palaikyti kainų stabilumą ir, jeigu tai neprieštarauja svarbiausiam tikslui, paremti bendrąją ES ek. politiką. Išlaikant stabilias kainas, infliacijos lūkesčiai ir palūkanų normos gali būti palaikomos žemesniame lygyje. Tai sukuria aplinką, orientuotą į stabilumą, tokioje aplinkoje skatinama subalansuotos ir suderintos ek. veiklos plėtra, garant. aukštas užimtumo lygis, geresni gyvenimo lygio standartai ir gerovės augimas ES. Tuo tarpu esant aukštai infliacijai kainų struktūra iškraipoma, kainos daugiau negali atlikti orientacinės funkcijos, kuri teigiamai veiktų gerovės augimą. Teigiamas kainų ir palūkanų normų lygio santykis bei kainų ir darbo užmokesčio lygio sąryšis daro teigiamą įtaką gamybos veiksnių rinkai. ECBS kainų stabilumo palaikymo politika turėtų būti nepriklausoma ir grindžiama šalių nac. ek. ir soc. politika. Tačiau už šią politiką atsakingos įv. šalių valdžios institucijos, kurios turi kreipti dėmesį į nevienodas nac. situacijas, tokią politiką gali sudaryti įvairios priem., kurios nebūtinai suderintos su ECBS tikslu.Skirtingai nei nac. CB, ECB atitinkamas pinigų politikos priem. gali taikyti t.t. situacijai, susidariusiai visoje teritorijoje, kurioje naudojama bendroji valiuta.Valiutų vadybos funkcija.Nac. CB suteikia ECB užs. rezervo aktyvus (išskyrus valstybių narių valiutas, eurą, TVF rezervų saldo ir TVF atsiskaitymų valiutą), kurių maks. suma – 50 000 mln. eurų. Kiekvieno NCB indėlis yra nustatomas atsižvelgiant į jo santykinę dalį ECB kapitale; už tai ECB kiekv. NCB suteikia teisę, prilygstančią jo indėliui. Kiekv. NCB g.b. kredituojamas ECB su pretenzija, lygiaverčia jų įnašui. ECB turi teisę laikyti ir valdyti jam pervedamus užs. rezervus ir juos naudoti ECBS įstatuose nurodytais tikslais. ECBS įstatuose pateikiamos specifinės šių sumų apskaič. taisyklės, kuriomis remiantis yra nustatoma ECB akcininkams tenkanti pelno dalis.NCB leista vykdyti sandorius pagal savo įsipar. tarptautinėms organizacijoms.Visos kitos užs. rezervų aktyvų operacijos lieka NCB po jų aukščiau nurodytų perdavimų ECB.Patarėjo funkcija.Su ECB konsultuojamasi dėl kiekv. pasiūlyto Bendrijos dokumento jo kompetencijos srityse.Be to su ECB konsultuojasi nac. valdžios institucijos dėl bet kurios teisės akto projekto nuostatos jo kompetencijos srityse, tačiau neperžengdamos ribų ir laikydamosi sąlygų, kurias nustato Taryba. ECB gali atitinkamoms Bendrijos institucijoms ar įstaigoms arba nac. valdžios institucijoms pateikti nuomones dėl dalykų, susijusių su jo kompetencijos sritimis. ES sutartyje numatyta išskirtinė ar dalinė ECB kompetencija pinigų politikos, kurso politikos, mokėjimų sistemų ir finansų sistemų stabilumo srityse. Reikia pažymėti, kad šiandieninėje labai pakitusioje aplinkoje banko sprendimus kvalifikuotai ir atidžiai tikrina informacinės ir vertinimo (reitingų) agentūros, konsultacijų ir tyrimų bei tarpt. org.Finansinių įstaigų (tarp jų ir bankų) priežiūros funkcija.Papildomai prie šių užduočių ESCB ribose NCB turi kitas pareigas, suteiktas jiems nac. įstatyminės valdžios. Bankinė priežiūra, ir susijusių ginčytinų rinkos ir VP klausimų priežiūra tampa vis sudėtingesnė ryšium su globalizacijos procesu. Tarpt. finansinės ir likvidumo krizės šviesoje, šie uždaviniai tampa vis svarbesni. Kadangi bankinė priežiūra toliau tebėra kiekvienos atskiros Europos šalies atsakomybėje, todėl iškyla intensyvios Europos ir tarptautinės koordinacijos poreikis. Kaip turi būti organizuoti CB ir kokių užduočių jie turi imtis pagrinde priklauso nuo ribų, nustatytų CB įstatymų leidime, kurias gali pakeisti tik parlamentai.Pinigų spausdinimo funkcija.Kiekv. šalis, esanti euro zonoje, pati spausdinasi eurus. ECB sudaro metodologiją ir vadovauja šiam darbui, o NCB pinigų spaustuvės ir kalyklos atlieka grynai techninį darbą.1991 metais Europa atsidūrė kryžkelėje. Sovietų Sąjungos žlugimas destabilizavo politinį balansą: Vokietija buvo apjungta`, buvusi Sovietų Sąjunga išgyveno politinius sunkumus, o JAV buvo nenugalima pasaulio super jėga. Europos ekonomikos vystymasis buvo daugiau nei neaiškus, daugelis šalių išgyveno didelį nedarbą ir lėtą augimą. Ne viena šalis nebuvo pakankamai didelė tam, kad galėtų susilyginti ekonomine galia su Šiaurės Amerika ar Azija, Europos įmonės už Europos ribų investavo daugiau kapitalo nei EB valstybėse, o tai buvo įvertinta kaip svarbi didesnio nedarbo ir technologinio atsilikimo priežastis. Konkurencingumui padidinti Europai reikėjo pasiekti efektyvesnį gamybos mastą ir išplėsti vidinės rinkos dydį ir galią. Kitaip tariant, tai reiškė vieningos bendros rinkos sukūrimą. Bendroji rinka- tokia valstybių ekonominė integracija, kuriai būdingas laisvas prekių , paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimas. Pažymėtina, jog nepakanka pašalinti kliūtis laisvam prekių, paslaugų, kapitalo ir asmenų judėjimui(4 laisvės), kad bendroji rinka būtų efektyvi. Efektyviausiai ji veikia, kai tarp valstybių pašalinti ne tik minėti sunkumai, bet ir yra suderinta jų ekonominė politika.
EPS įkūrimas ir euro įvedimas- kulminacija proceso, prasidėjusio daugiau kaip prieš 40 metų, kai 6 šalys Romoje(1957) pasirašė Europos Ekonominės Bendrijos steigimo sutartį. Tačiau tuo metu EPS sąvoka dar neapėmė bendrų pinigų įvedimo, buvo numatytas tik ekonominės ir ir pinigų politikos koordinavimas. Šis procesas paskatino Europos politinę ir ekonominę integraciją. 1992 metais 12 valstybių pasirašė ES sutartį, dar vadinama Mastrichto sutartimi. Joje buvo akcentuojamas ir bendros valiutos sukūrimas. 1995 metais Madride vykusio Europos Viršūnių Tarybos susitikimo metu nutarta naująją Europos valiutą pavadinti euru. Be to, buvo nustatytas euro įvedimo 3 fazių scenarijus. EPS kūrimąsi taip pat galima suskirstyti į 3 etapus: 1. 1990 m. liepa- 1993 m. spalis1989 m. susitikimo Madride metu nutarta, kad I EPS įkūrimo etapas turi prasidėti 1990 metų liepos mėn., panaikinus visus barjerus laisvam kapitalo judėjimui. Svarbus argumentas, paskatinęs EPS įkūrimą, buvo sėkmingas Europos pinigų sistemos funkcionavimas, dėl ko sumažėjo valiutų kurso svyravimai, infliacijos lygis ir ilgalaikių palūkanų normos.2. 1993 m. lapkritis- 1998 m. gruodisFrankfurte prie Maino įkuriamas Europos pinigų institutes (EPI), kurio pagrindiniai tikslai: stiprinti centrinių bankų tarpusavio bendradarbiavimą ir pinigų politikos derinimą, rengtis Europos CB-ų sistemos sukūrimui, siekiant įgyvendinti bendrą pinigų politiką. 1998 m. gegužės mėn. Europos Viršūnių Taryba paskelbė 11 ES valstybių, kurios nuo 1999 m. sausio 1d. tapo EPS narėmis, sąrašą. Pažymėtina, kas remiantis Mastrichto sutartimi, baigiamojo EPS etapo pradžia Europos šalyse priklauso nuo jų atitikimų nustatytiems konvergencijos kriterijams , todėl ne visos ES narės iš karto tapo pilnateisėmis EPS narėmis(Graikija neatitiko reikalaujamų kriterijų iki 1997 metų, todėl tapo eurozonos nare tik 2001 m. sausio mėn.). Kai kuriose šalyse Mastrichto sutartis buvo sutikta nepalankiai ir galų gale Danija, Švedija ir Didžioji Britanija susilaikė nuo dalyvavimo 3-me EPS kūrimosi etape.Tame pačiame susitikime paskelbta, kad EPS valstybių dvišaliai valiutų keitimo kursai nustatomi pagal Europos pinigų sistemos valiutų tarpusavio keitimo centrines normas. 1998 m. liepos 1d. įkurtas ECB ir numatyta ECBS struktūra: sistemą sudaro ECB ir 15 šalių nepriklausomi nacionaliniai bankai, o jos pagrindinis tikslas- išlaikyti kainų stabilumą.3. 1999 m. sausis- 2002 m. liepaBendrų pinigų įvedimas tebekėlė abejonių ir buvo vertinamas kaip vienas sudėtingiausių ir ambicingiausių ES uždavinių. Valstybės, kurių konvergencijos kriterijai buvo geresni, nuogąstavo, kad dėl prasčiau pasirengusių valstybių naujasis euras gali būti silpnas. Pvz., finansiškai stabilesnės valstybės reikalavo, kad EPS baigiamasis etapas būtų pradėtas numatytu laiku, tačiau nešvelninant prisijungimo kriterijų. Kai kurios manė, kad stiprus euras, nors ir vėliau įvestas, būtų geriau negu laiku įvestas silpnas.1999 m. sausio 1d. euras tapo vienintele savarankiška valiuta EPS-je, o eurozonos valstybių valiutos prarado savarankiškumą ir tapo tik euro išraiška, nors pereinamuoju laikotarpiu dar ir cirkuliavo apyvartoje. Tuo tikslu ES taryba patvirtino EPS dalyvaujančių 11 valstybių nacionalinių valiutų ir euro fiksuotus tarpusavio keitimo kursus. Savo noru dalyvauti 3-me EPS etape atsisakė Danija, Didžioji Britanija ir Švedija, o Graikija atitiko ne visus konvergencijos kriterijus. Pvz, 1 euras =1.95583 DM; 6.55957 FRF ir t.t. Toks nac. valiutų fiksavimas reiškia, kas dalyvaujančių EPS šalių valiutų tarpusavio keitimo kursai yra pastovūs, nekinta jie ir euro atžvilgiu. Šiuo laikotarpiu ECB tampa atsakingas už valstybių dalyvių pinigų politiką. Naujos valstybių skolos išreiškiamos eurais. Eurozonos privatus sektorius ir gyventojai gali pasirinkti, ką naudoti atsiskaitymams negrynais pinigais- eurus ar nac. valiutas. Nuo 2002 m. sausio 1d. pradėjo cirkuliuoti euro monetos ir banknotai. Euras pakeitė ir ES šalių valiutas jungiantį ECU santykiu 1ECU:1EURO. ECU negalima buvo vadinti tikrais pinigais ir jis neturėjo materialios išraiškos. ECU sudarė 12 valstybių valiutos, o jo vertė priklausė nuo bazinės sudedamųjų valiutų vertės. ECU buvo naudojamas kaip apskaitos vienetas, įgyjo ir taupymo vertę, kadangi juo buvo išreiškiama nemaža skolų dalis. Tačiau euras yra visiškai savarankiška valiuta, kurios vertė nepriklauso nuo sudedamųjų valiutų vertės ir ją į apyvartą išleidžia ECB.Prieš atsirandant EPS, TVF SST krepšelį sudarė 5 TVF narių valiutos(JAV doleris, DM, Japonijos jena, FRF ir DB svaras). Nuo EPS atsiradimo, euras pakeitė DM ir FRF SST krepšelio sudėtyje.Svarbiausias bendros valiutos įvedimo tikslas- sukurti stabilumą, kuris sudarytų sąlygas tolygiam ekonomikos augimui ir užimtumo didėjimui. Stabilumo sąlygas pirmiausia užtikrina nepriklausomas ECB, kurio pagrindinis uždavinys- palaikyti eurozonos kainų stabilumą, o antra- taip vadinama fiskalinė drausmė. Be to, tikimasi, kad tai paspartins ekonomikos augimo tempus, nes sumažės neigiamai veikiančios prekybą ir investicijas operacijų išlaidos, išnyks valiutos kurso svyravimai, o eurais išreikštos kainos taps skaidresnės(bendrovėms sunkiau išlaikyti kainų skirtumus šalyse, kuriose naudojama bendra valiuta, net jeigu dėl įvairių priežasčių skiriasi rinkos sąlygos). Bendrovių, įkurtų EPS viduje, sąnaudos yra mažesnės. Jos dabar veikia vienoje bendroje rinkoje vietoj 15 atskirų. Be to, vis plačiau naudojant eurą tarptautinėje prekyboje sumažėja valiutos kurso rizika, atsiranda daugiau komercinių galimybių ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau kartu sustiprėja ir konkurencija.
Dalyvavimas ES reiškia, kad šalis priima visus EPS keliamus reikalavimus ir įves eurą, kai bus tam visiškai pasirengusi. Tai reiškia palaipsninę šalių kandidačių ekonomikos raidą, kuri galiausiai nulemia bendros valiutos įvedimą. Skiriami tokie prisijungimo prie EPS etapai: · laikotarpis iki stojimo· stojamasis laikotarpis, besitęsiantis iki bendros valiutos įvedimo· euro įvedimo etapas.Įtaka Europos ekonomikaiEuro įvedimas yra pagrindinis bendros Europos rinkos sukūrimo etapas, tačiau EPS pasekmės išaiškės palaipsniui, kai vyriausybės ir rinkos prisitaikys prie naujos aplinkos.Galutiniai EPS rezultatai kol kas yra netikslūs ir ginčijami, tačiau jau galima kalbėti apie nemažai potencialių privalumų. Yra 5 aiškios sritys, kuriose euras smarkiai pakeis Europą, nors didžiausi pokyčiai gali išryškėti tik po metų.· Monetarinė sąjunga (kokio dydžio ji bebūtų) sudarys plačias galimybes verslui plėtotis, bet tuo pat metu atsiras ir sunkumų. Verslas turės susidoroti su daugybės operacijų pokyčiais. Kompiuterinės sistemos ir apskaitos standartai turėtų būti pakeisti atsižvelgiant į naują valiutą, kaip ir sąskaitų, mokėjimų sistemos bei finansiniai instrumentai. O visa tai sudarys didžiules išlaidas, kurias reiks panešti ir privačiam sektoriui. Tačiau šios išlaidos galėtų būti kompensuotos bendros valiutos įvedimo fakto privalumais. Kompanijoms, kurios veikia už savo šalies ribų, tai reiškia valiutos konvertavimo euro zonoje išlaidų panaikinimą. Toks išlaidų sumažėjimas yra minimalus didelėse kompanijose, tačiau mažos ir vidutinės galės daug sutaupyti. Išnyksta būtinybė draustis nuo valiutos kurso svyravimo rizikos, o tai supaprastina prekybą ir investicijas. Taip pat tai turėtų skatinti konkurencingesnę aplinką, nes verslo kompanijos galės lengviau plėstis ir įeiti į naujas rinkas. Pagaliau, konkurencijos spaudimas paskatins didesnį efektyvumą, išteklių racionalesnį panaudojimą bei gamybos konsolidavimą. Daugelis specialistų mano, kad šis procesas padės išvystyti Europoje dinamiškesnį ir palankesnį verslo klimatą.· Antra, atsiranda realūs privalumai vartotojams. Geriausias pavyzdys būtų, kad nebebus įkyrios kainų skirtingomis valiutomis išraiškos. Kainos bus išreikštos viena valiuta visame kontinente ir jas bus lengva palyginti. Vartotojai bus daugiau linkę rinktis visoje euro zonoje negu pirkti tik vietinėje rinkoje. Vartotojai taip pat laimės iš to, kad pagausės prekių asortimentas ir paslaugos, (sumažės kainos) ir bus daugiau inovacijų, nes verslas stengsis padidinti savo konkurencingumą.· Trečia, didesnė finansinė rinka bus patraukli daugeliui investuotojų ir Europos viduje ir už jos ribų. Daugelyje Europos šalių mažiau nei 10% viso turto yra valdoma kompanijų ar vyriausybių kitose valstybėse. Nuo šiol, be valiutos kurso pasikeitimo rizikos, investuotojai gali ieškoti geresnių investicinių galimybių visoje EPS zonoje. Nauji investuotojai privers vyriausybes, bankus ir korporacijas sumažinti kainas ir biudžetų deficitus, siekti stabilaus, prognozuojamo augimo bei pasiūlyti pastovius mokėjimus norint pritraukti kapitalą. Investuotojų pelningesnių projektų ieškojimas taip pat turėtų paskatinti jų diversifikavimą ir sąlygoti akcijų rinkų augimą.· Ketvirta, monetarinė integracija radikaliai pakeis atskirų vyriausybių vykdomą politiką. EPS sąlygomis panaikinama pačio svarbiausio diskretinės politikos instrumento- monetarinės politikos- nepriklausomybė. Ji apribos EPS šalių sureguliavimo galimybę ekonominių nuosmukių ir konkurencijos spaudimo metu. Jos turės mažiau laisvės reguliuoti savo vartojimą ir mokesčių politiką dėl privalomojo reikalavimo išlaikyti biudžeto deficito ir valstybės skolos lygį tam tikruose ribose. Konkurencinė aplinka greičiausiai paskatins mokesčių reformą ir subalansuos fiskalinę politiką, nes vieninga valiuta išryškins skirtumus tarp mokesčių ir paskatins gyventojus ieškoti jiems palankesnių sąlygų kitose valstybėse. Šioje aplinkoje sudėtingiau bus taikyti brangias socialines programas ir subsidijas. Savo ruožtu, Europos vyriausybės pradės vykdyti struktūrines reformas, ypatingai valstybės socialinio aprūpinimo reformą. Valstybių pensinės sistemos vis daugiau bus papildomos privačiais fondais. Galiausiai, euro zonos valstybės susidurs su neišvengiamu visų vyriausybinių programų išlaidų mažinimo būtinybe. · Pagaliau, euras sąlygos rimtus politinius pokyčius. EPS yra svarbus žingsnis labiau suvienytos Europos link. Jau, Europos valstybės koordinuoja prekybą viso kontinento mastu ( PPO). Bendri ekonominiai interesai galėtų paskatinti vieningą požiūrį į karinius reikalus, valdymą ir t.t.EPS įtakos ne tik Europą, bet ir visą pasaulį. Didžiausią įtaką čia turės valiutos konvertavimo Europoje būtinybės išnykimas. Tai yra ne tik didesnis patogumas keliautojams, bet ir didžiausios galimybės verslui. Eksportas į Europą palengvės ir bus pigesnis. Tai aktualiausia mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurioms trūksta išprusimo pasinaudoti apsidraudimo nuo valiutos rizikos priemonėmis.
Esant rimtai konkurencijai ir dėl to sumažėjusiam reguliavimo laipsniui, turėtų susilpnėti darbo santykių reguliavimas, sumažėti darbo užmokesčiai bei mokesčiai. Turint omeny sumažėjusią valiutos kurso svyravimo riziką ir euro laukiamą stabilumą, tai turėtų sumažinti užsienio investicijų sudėtingumą. Pasaulio arenoje euro atsiradimas reiškia naujos tarptautinės valiutos sukūrimą, kuri konkuruos su JAV doleriu. Jeigu padidėtų euro kaip taupymo priemonės atsargos, tai sumažintų dolerio įtaką. Užsieniečių noras laikyti turtą doleriais palengvina JAV skolos finansavimą ir sutaupo FED pinigus. Vieningos valiutos euro zona bus didesnė už Japoniją ir palyginama su JAV gyventojų skaičiaus ir BVP atžvilgiu.

May 5, 2003

Table of Contents

1. Executive Summary……………………………………………………..2. Personal details………………………………………………………….3. Management…………………………………………………………….4. Finances…………………………………………………………………5. Industry and Market Analysis…………………………………………..6. Marketing Plan………………………………………………………….7. General Company Description………………………………………….8. Production and Operations Management……………………………….9. Products and services……………………………………………………10. Bibliography……………………………………………………………..11. Annotated Bibliography…………………………………………………

Executive Summary

“Blue Bubble” will be a small self-service laundry. Our goal will be to create a cozy atmosphere among the staff and customers. We will provide cookies and hot drinks to make the place more pleasant.“Blue Bubble” will be a partnership owned by five equal owners who will share all the responsibilities, profits and losses. We decided to open a self-service laundry because washing is a daily routine that not many people enjoy.There are eight cleaning and washing companies in Lithuania. However, there are only two self-service laundries; therefore, we have only two competitors.We will not only be a self-service laundry. A customer who will not have enough time to wait until his laundry is done will be able to leave his clothes and take them after a couple of hours. We will also provide ironing services.Our services will be orientated to those who do not have a washing machine. Our target market will be students.

Personal qualificationsI have already worked as an employee in a company called “Remulda”; I was responsible for marketing and customer service at a junior management level. Besides, I have done practice in “Siauliu Vista”, that is why I have enough experience in management.

Details of businessPartnerships: Advantages & disadvantagesAdvantages There are 2 main advantages to forming a partnership. First, a partnership allows two or more people to work together and bring different skills and resources to the business. Second, a partnership is fairly easy to establish. The actual registration of a partnership is not expensive or complicated. However, it is a good idea to decide how the partnership will be run and put it into a partnership agreement. Disadvantages There are 5 main disadvantages to forming a partnership. First, because the partnership is not considered to be separate from its owners, the partners are personally responsible for liabilities of the partnership. If the business fails, the partners will be personally responsible to pay all of the debts and obligations of the partnership. Second, because each partner is an agent for the business and for the other partners, each partner is personally responsible for the actions of the other partners. If one of the partners makes a bad business decision, or acts negligently which results in the partnership owing a debt, all of the other partners are personally responsible to pay it back.Third, because a partnership is based on the individual partners, and it is not a separate legal entity, if one of the partners dies, the partnership ends. This means that the remaining partners have to re-establish the partnership.Fourth, because a partnership is not a separate legal entity, it is difficult to buy or sell a partnership interest. Buying or selling a partnership interest will involve rewriting the partnership agreement and determining exactly how the partnership will change.Fifth, although the resolution of disagreements amongst partners is generally covered under a partnership agreement or case law, it usually is very difficult. There is no Act that exists which sets out rules for settling partnership disputes. If the disagreements are not resolved by the partners themselves, they will usually have to turn to outside help which can be time consuming and costly.

ManagementOur company is organized in a way in which the groupings of jobs are under the authority of one main manager (president) who plans, coordinates, and controls the business. He is the representative for our company. The organization is by function. That means it is based on marketing, finance, production sales, and operation functions. There are four other managers who are responsible for different tasks. They are:

Main manager (President)

Marketing Finance Production Operation Manager Manager Manager Manager

Our company has a flat structure with wide span of control, with few managerial levels and a short chain of command. Organization types:· We haven’t got staff authority. In this case we will have line authority. All the managers have right to make decisions or solutions. · We have informal organization in which the use of informal channels of communication is widely adapted.· It is a decentralized company because decision-making authority and freedom will be given to the lower level managers.

The shares of the company are divided equally for each of the managers (owner). The company will have no board of directors. The company has only one president in the organizational structure.

Management of our company:There will be four key managers that will be responsible for finance, operation, production, and marketing. The sales and marketing manager’s responsibilities involve supervision, marketing, profitability and sales, reporting and purchasing.

Finance manager responsibilities: · Provide analytical support on projects · Assist with the preparation, coordination and analysis of management reports · Communicate financial requirements and risks associated with projects · Ensure the timeliness, completeness, accuracy and reliability of financial information · Understand the risk and exposure of incorrect data.Operations Manager general responsibilities:· Responsible for the overall management, implementation and operations of a gas turbine airfoil coating process · Responsible to meet the Customer_s contractual requirements. All work will be conducted under a strict quality process system.Production Manager general responsibilities:Responsible for the overall production planning and implementation of gas turbine airfoil coatings. Responsible to meet the Customer_s contractual requirements. All work will be conducted under a strict quality process system.

Uniqueness is in that fact that we will be business majors. We are young, active, responsible, devoted to work, creative, and communicative.

Human-Resource Management

1. We will have job description – lists of the tasks and responsibilities for the employees. This will help new employees tot get to know the job better. The employees also will have to have some specific qualifications in different fields of job. The workweek will be altered in which we will have to work from the standard eight-hour-a-day, five-days-a-week.2. Recruitment and selection will be not very broad. The employees will be our friends or other acquainted people. The selection process will have an application form and selection interview. But it will not be very complicated. 3. Training and development is bases on-the-job training. We will have on-the-job training to the staff to get to know the place, in which he works, to get acquainted to the specifications of it and to be directly related to the job. The workers must have qualities such as: 1. Hard working; 2. Thorough; 3. Flexible & affable; 4. Communicable.4. The employee compensations will be wages because the work is based on the specific number of hours worked. 5. Fringe benefits & employee services will not be included because our company is not so large to pay such money to the employees. The good working conditions are guarantied to every worker of the company.6. We will give leave-taking separations to the employees. There will be included:· Resignation· Layoff· Termination · RetirementNo promotions are included because the job is divided to several workers who do their specific job. And no changes will be made in it. The transfers will be made in which the workers change their specific job between each other.

Finance

BASIC FUNANCIAL ASSUPMTIONS

We will invest 40000 Lt into our business. Our company will not take any loans. We will only invest savings of all the owners.

EXPENSES

Salaries

•Two salespeople 450 Lt x 2 = 900 •Accountant (once a month) 50Lt

Total salaries: 950Lt

Rent:

We will rent facilities in Sauletekis. Leasing will cost us 1100Lt per month.

Utilities:

Electricity

• Washing machines will use 228 kWh of electricity first month. This will cost 228kWh x 0.29 Lt = 66 Lt • Lamps, computer and iron will use 137kWh of electricity first month. The cost will be 137kWh x 0.29 =40 Lt

Total electricity cost (first month): 106 LtEvery month electricity cost will increase depending on our sales.

Water

• Washing machines will use 12.9m3 of water first month. That will cost 12.9m3x4.43Lt=57Lt • Water for other usage (toilet, hand washing, etc.) will cost approximately 4m3x4.43=18Lt

Total water cost: 75Lt (will increase depending on sales)

Heating

There are approximately six heating month in Lithuania. Usually these months are October, November, December, January, February and March. Heating costs vary every month depending on the temperature outside. The average cost of heating per month will be 65Lt.

Total heating cost per year: 389Lt

Telecommunications

• Cost of a telephone: 50 Lt

Total cost of utilities approximately per month: 296Lt

OFFICE SUPLIES:

• Cash-register tape: 2 Lt • Other items: 3 Lt

Total cost of office supplies: 5Lt per month

ADVERTISEMENT

ü We will spend 1000Lt on advertising in newspapers and flyers the first month. An advertisement campaign in “Panele” and on the universities campus and dorms will be started immediately.

TAXES

Our company will pay these taxes:

• Profit tax – 24% of net profit before taxes • Social Security tax (VAAT) – 30% of total salaries of employees • Road tax – 24Lt per three months.

THE PRICE PF EQUIPTMENT, NEEDED TO START AND RUN OUR BUSINESS

Washing machines 7,800 LtCash-register 2000LtOffice computer 2,000 LtTelephone apparatus 150 LtOffice table 340 LtOffice chair 30 LtCouch 1,750 LtCoffee table 200 LtIron + ironing board 180 LtHouse-hold goods 500Lt Aquarium 400 Lt

Total cost of all equipment 15350lt

THE PROCESS OF BUSINESS

Startup

ü “Blue Bubble” will start on 1st September 2003 with 2 full-time employees, equipment worth 15350 and wwwwLt of cash.ü An advertisement campaign in “Panele” and on the universities campus and dorms will be started immediately.

The First Year of Activity

ü The number of orders will increase; however, at the end of the year we will have a loss of XXX

The Second Year of Activity

ü The costs of utilities will increase;ü The cost of rent will remain the same;ü The costs of advertisement will decrease by XXXü We will end with a loss of XXX LT

The Third Year of Activity

ü The costs of utilities will increase;ü The rent coat will remain the same;ü The revenues will increase;ü We will end with a profit of XXX

Industry and Market Analysis

Industry Analysis

Our service belongs to service industry that provides qualified household services. The industry that we intend to enter consists of companies that color, clean, and wash clothes, furniture, carpets, carpet coverings, fur and leather. According to “Lietuvos įmonių katalogas” there are 72 companies that provide cleaning and washing services in Lithuania. The most important players among these companies are 4-5. There are only nine self-service laundries in Lithuania. All this particular moment the major problems in the industry that we are about to enter are the discounts on washing machines, which enable more people to acquire washing machines of their own and habits of potential customers. People are not used to using laundry service in the daily life.

As you might see in the Table 1.1 the prices of electricity in Lithuania rose in last years. If prices of electricity and water Table 1.2 remain the same industry that we are about to enter will not face any major changes. However, if the price of electricity will be raised due to “Ignalina Nuclear Power Station” shutting, variable costs of washing service will be changed.

Table 1.1 “The Change of Electricity Costs in Lithuania” 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 20020,12 ct 0,16 ct 0,22 ct 0,20 ct 0,22 ct 0,22 ct 0,274 ct 0,274 ct 0,29 ct

Table 1.2 “The change of water cost in Lithuania” 1998 1999 2000 2001 2002Hot water 7,65 Lt 8,38Lt 9,78 Lt 8,20 Lt 13,24 LtCold water 2,34 Lt 2,34 Lt 3,61 Lt 3,61 Lt 3,61 Lt

Market Analysis

Our marketplace will be limited to a city, as we will open our company in Vilnius. There are some laundry companies in Vilnius as well. The most important player is “Palūstrė”. A number of present laundry companies from 1993 until now have branched out from it. However, “Palūstrė” serves companies and other state organizations and do not specialize in washing small amounts of clothes. Namely this service is provided by some proprietorships that are about the same size.

Customer analysis

Potential customers in our market are mainly students and pensioners. These are the people who cannot afford high prices for washing.

Market segmentation:

-Geographic. Our customers are from particular neighborhood that is the closets to our company.-Psychographics. The customers who want to save their time and energy. -Volume. Our customers will be heavy users, as they will use our service continuously.

The motives for purchasing our service are to avoid wasting time and energy on our daily routines. There is no self-service laundry in this area of the city. Therefore, the consumers won’t have to go to the other district of Vilnius.

Competitor Analysis

Here are eight potential competitors in Vilnius. Most of them not only wash, but also do the dry cleaning. Companies, which provide such services, are “Joglė“, “Pedantė“, “Mr Harry“, “Švara”, “Tebūnie švara”, “Palūstrė”, “Koperfilas”, “Albaresa”, “Balima“, and “Vikdagis”.

“Joglė”

Joint Lithuanian Italian enterprise UAB INTERIPA was established in Lithuania in 1993. In 1996 the enterprise expanded its activities by opening its branch in Vilnius – cleaning center JOGLĖ. Joglė provides such servises: dry clothes cleaning, cleaning of leather and fur, clothes washing, intermediation in acquiring, rent, urgent dry cleaning. They are using flexible discount system. After 10 visits customers receive 10% discount, after 20 visits they receive “Discount card” that entitles customers to 20% discount. They also apply 50% discount for child clothes (for children under 12 years old).

“Vikdagis”

It is the most famous cleaning company, which provides dry cleaning, washing and ironing services. It was set up in 1997. There are 6 employees who are the ironers, washers and a technologist. The working hours are 8:00-20:00They offer a lot of services, discounts and actions. There is a discount of 30 % if today is your birthday. If you bring your school uniform for the service you need to pay only 15 Lt. Students are also not forgotten because they have 15 % discount. Also regular consumers get discounts, they get points for cleaning and each point is a different quantity of discount.The company provides delivering the laundry home for the people who want to save their time.

“Tebūnie švara “

Is a company that provides dry cleaning and washing services. It is located in Vilniaus g. 9, telephone number (+370 2) 31 20 78. It has working hours 8:00-20:00. The company opened in 1996. There are six employees. The company offers transportation of the laundry for free. That is a great advantage among other companies. 1 kg of laundry costs 2,80 Lt. For more than 10 kg they give a discount of 10 %. The same discount is given to regular customers. Unfortunately, self-service is not provided. The prices of dry cleaning vary from 3 to 109 Lt. You can find all the information and costs in their flyer.

Operations

Penetration pricing will be a operation of “Blue Bubble” that would help us to compete. We’ll suggest our service at a low price in the hope of achieving large sales volume. This penetration pricing has two big advantages:1. First, the low initial price may induce consumers to switch “Blue Bubble”, the brand of our company.2. The second advantage of penetration pricing is that it may discourage competitors from entering the market. Their costs would tend to be higher, so they’d need to sell more at the same price to break even.

CostsFrom the very outset our company will use leader pricing because this type of pricing will increase sales volume and profit of “Blue Bubble”. Leader pricing, pricing below the normal markup or even below cost, would more easily to attrack customers.

QualityOur plan how to improve quality:· Quality control – we’ll create quality standarts and measure our service against those standarts. · TQM – toltal quality management will involve all employees to improve quality. All together will serve, purchase, account and so on. It will let us to achieve greaer efficiency and satisfy clients.· Benchmarking – we’ll compare our service with services of the best and strongest firms in the market. This way will help us to improve quality and maybe avoid some mistakes that did other companies.· Control of State – there are firms of state , which are authorized to control our place of work, hygiene, taxes, security of works and so on.· Desire of the public – the book , in which our clients will write all wishes and mistakes we are doing.

TimelinessWe wish “Blue Bubble” has the best on-time performance. The client for us must be the most important point. Our time-table will depend on desires and needs of our customers. At first, we must see when is the biggest stream of people and at what time our service is the most demanded by customers.Supposted schedule: Monday-Friday 11.00 – 19.00 Saturday 9.00 – 18.00 Sunday rest-dayRelationships with the suppliersGood relationships between the vendors, suppliers, and partners will make our organization run more effective. It will help us reduce delivery time to our company, raise quality criteria and to establish best price for the customers.

We will try to find such vendor, which is the nearest to our organization location. This will save much of delivery time.Our organization will make effort in business and try to keep good relationships with the vendors. It would be a great opportunity to us become highly involved with vendors and maybe they’ll become a part of our business.We are a little company and we need to accept the suppliers’ requirements about the services they provide us.

Products and Services DescriptionIn this very dynamic every day life, where people are always in a hurry, working or studying, there is no time left for such minor things as the cleaning of house or even washing the laundry. That is why we decided that a company, which provides good quality washing services, is able to be successful in this rapidly developing world.Our company “Blue Bubble” will provide a variety of services related with washing. The citizens will be able to come and wash their laundry by themselves that is by paying money to the staff and doing their services on their own. Our service is orientated on self-washing, but if somebody doesn’t have time to wait until the washing is done than we are here to help. The customers can leave their laundry to the staff member and pick up after several hours. Naturally this service is a little bit more expensive. Our services are orientated firstly of all to the ones, who do not have washing machines at home, and to those who wish to save their time and energy. The advantage of our company will be the employees. They must be young, sociable, willing to help and flexible in all sorts of unexpected situations. In Vilnius there are several companies, which provide laundry services and they offer a big competition to us.In Vilnius there are nine companies, which provide laundry services. To such a big city it is not enough. However, the statistics show the decrease of people in the city and that leads to smaller market and bigger competition. But we are being optimistic because we will have discounts for constant customers and different shares. For example if you bring more than 10 kg laundry, you can iron without any charge etc.We hope that we are going to enter the market easily by providing good quality and also washing at affordable price for all of the people.

The major Problems that we can face are these:· Our company belongs to service industry. If the provider increases the costs, we also will be forced to raise our costs of washing. That will become a problem to attract customers. · Another problem is the costs of washing machines. If the prices go down, the consumers will buy more washing machines than before and they loose the need of using laundry.

Slogan

Washing can be fun!!!Always give 100% to laundry:12% Monday23% Tuesday40% Wednesday20% Thursday 5% Friday

Bibliography

· Statistical Yearbook of Lithuania. Vilnius: Methodical Publishing Center, 2000.· Yellow Pages. Telephone Book. Vilnius district 2003.· www.imones.lt, laundries in Lithuania· www.vilnius.lt, map of Vilnius

Annotated Bibliography

· “Lietuvos rytas”. Advertising Department. I found out the costs of advertisements in this newspaper.· Laundries: “Joglė”, “Vikdagis“, “Tebūnie švara”-telephone interviews. I found out the costs of services and exact services those companies provide.