e-komercija

1. Valdymo objekto charakteristika

Pasirinkta verslo rūšis
E – komercija

Pasirinkimo motyvai

Iš tikro ilgai buvo mąstyta kokį dar neišgalvotą verslą čia aprašius. Šiais laikais sunku ką ir besugalvoti, kad verslas neštų nemažą pelną ir greitai pasiteisintų, todėl buvo pasirinktas e-komercijos verslas.

Siūlomos prekės techninės ir vartotojiškos savybės

Teikiamos paslaugos susideda iš 3 skirtingų veiklos krypčių: cd, juostinių kasečių,DVD nuoma bei pardavimas, gėlių ir maisto patiekalų pristatymas į namus.

Prekės naujumas, sudėtingumas, ypatingumas
Šios paslaugos nėra rinkos naujovė. Jų prekyba internete atsirado palyginus nesenai Lietuvoje, tačiau dar nebuvo pasiūlyta tinklapyje trys paslaugos vi

i
ienu metu. Mes apjungėme tris verslo šakas, kurios turėtų pasiteisinti ateityje.
Paslaugų sudėtingumas priklauso nuo paslaugos tiekėjų patirties. Sudėtingumą didina faktas, kad yra betarpiškas ryšys su vartotoju, kuris reikalauja gerų bendravimo įgūdžių. Labai svarbu suprasti, ko reikalauja užsakovas.

Numatomas rinkos ar vartotojo tipas
Numatoma įsiskverbti į internetinių svetainių e – komercijos rinką, kuri pastaruoju metu tik pradeda įsibėgėti Lietuvoje. Numatoma, kad pagrindinį vartotojų srautą sudarys įvairaus amžiaus ir pomėgių klientai.

Numatomas pardavimo mastas

Ekonominiu požiūriu mūsų teikiamos paslaugos nėra pirmo būtinumo paslaugos, jos suteikia komfortą vartotojams, to

o
odėl išlaidos tokioms paslaugoms didės gerėjant Lietuvos ekonominei būklei.

Gamybos ypatumai

Įmonė įsikurs Kaune, antrame pagal dydį Lietuvos mieste, vėliau bus planuojama didesnė įmonės plėtra įvairiuose regionuose.

2. Valdymo filosofijos, vizijos, misijos nustatymas

Filosofija
Kuriant kiekvienos įmonės valdymo planą, vienas iš pirmų ir labai sv

v
varbių žingsnių yra teisingai bei vieningai sukurti valdymo plano filosofiją. Ši filosofija – tai lyg būsimos įmonės valdymo šablonas. Savybės, kurias mes vertiname labiausiai, yra patogumas, operatyvumas, prieinamumas, kokybiškumas.
Vizija (reklaminis moto)

„ Šūkis : valgyk,žiūrėk,dovanok“

Misija
„Suteikti žmonėms malonų ir patogų aptarnavimą per trumpą laiką“

3. Pagrindinio valdymo tikslo išskyrimas tikslų hierarchijoje

Apibūdinant įmonės tikslus, svarbu atsižvelgti į pasirinktą filosofiją, kuri gali suteikti pirmumą socialiniams, ekonominiams arba technologiniams tikslams. Versle, pagrindinis tikslas – pelnas. Kad pelnas būtų pastovus ir didėtų reikia ne tik gerai suplanuoti verslo strategiją bei tikslus, bet ir pastoviai juos tobulinti, prisitaikant prie rinkos poreikių ar pokyčių. Labai svarbu turėti konkretų tikslą, kuo jis konkretesnis, tuo optimaliau bus galima panaudoti resursus bei tiksliau išsiaiškinti jų poreikį. Geriausia konkretizuoti naudojantis realumo, suderinamumo, išsamumo ir patikrinamumo kriterijais.

4. Įmonės tipo ir valdymo si

i
istemos pasirinkimas

Įmonės tipas
Kiekvienos įmonės veiklą reikia tvarkyti taip, kad iš jos kuo daugiau naudos turėtų tiek tie, kurie tiesiogiai susiję su pačia įmone, tiek visa bendruomenė .Atsižvelgus į turimus įmonių tipų apibrėžimus, prieita prie išvados, kad mūsų įmonės yra uždaroji akcinė bendrovė (UAB). Toks sprendimas kilo dėlto, kad šiomis dienomis rimtesnio verslo pradžiai yra reikalingas nemažas pradinis kapitalas, kurį sukaupti gana sunku. Taip pat uždarosios akcinės bendrovės egzistavimo laikas yra neribotas.

Įmonės valdymo principai

Principai apibrėžiami kaip valdymo elementai, kurių laikantis formuojami ryšiai ta

a
arp vadovų ir pavaldinių. Individų tikslai dažnai nesutampa su kolektyvo tikslais,todėl reikia atskirus individus motyvuoti taip, kad šį prieštaravimą kuo labiau sušvelninti. Tik tai pasiekus valdymo principai įgauna prasmę ir duoda rezultatus. Norėdami išmokti valdyti, reikia turėti ir remtis pagrindiniais principais, kuriuos išlaikę turėsime rezultatą. Valdymo proceso pasėkoje gimsta valdymo sprendimai, kurie kreipia veiklą norima linkme. Ir jei visos galios panaudotos tinkamai,manau tuomet visi darbuotojai siekia tikslo(kolektyviškai suderinto). Būtina turėti pareigų nuostatus, kur perduodami konkretūs įgaliojimai vienam ar kitam pavaldiniui. Svarbus faktorius yra kiekvieno pavaldinio atsakomybė, kurią mes tvirtiname parašais ir įmonės antspaudu. Siekiame, kad įgaliojimai ir atsakomybės laipsnis būtų lygiaverčiai, nes tik taip bus galima išlaikyti stabilius ryšius tarp vadovų ir pavaldinių. Kitas tikrai esminis dalykas yra tai jog firmą turėtų valdyti ne keli ir daugiau,bet vienas vadovas,nes kelių vadovų valdymas padidina riziką nesutarimams įmonėje.Tokio veiksnio iškilimas i aplinką gali smarkiai atsiliepti firmai finansine prasme,taip pat darbuotojų grupavimuisi i skirtingas opozicijas palaikant vienaą ar kitą vadovą
Įmonės valdymo metodai

Įtakojimas yra vykdymas naudojant valdymo metodus. Yra 3 valdymo metodai:

Administraciniai (įstatymai, nurodymai).
Ekonominiai (atlyginimo sumažinimas, padidinimas).
Psichologiniai (įtikinėjimas, pagrindimas, vertimas daryti per baimę, tikėjimo generavimas, naudojimasis savo žavesiu ir t.t.)

Administracinis valdymo metodas suteikia vadovui galimybę valdyti bei elgtis su savo darbuotojais pagal įstatymus,teisinius nurodymus.

Ekonominio valdymo atžvilgiu vadovas pavaldinį bando paskatinti arba sudrausminti naudodamas atlyginimo padidinimo arba sumažinimo strategijas. Taip pat galimas paskatinimo būdas yra piniginių premijų paskyrimas

Psichologiniame valdymo metode yra naudojamos tokios priemonės, kaip įtikinėjimas, argumentuotas pagrindimas, baimės jausmo sukėlimas panaudojant tiesioginius arba (dažniau) netiesioginius grąsinimus. Labai veiksminga valdymo priemonė yra netiesioginis psichologinis spaudimas, kuris pasiekiamas per kitų žmonių nukreipimą prieš reikiamą asmenį (asmenis). Tikrai yra sunkiau dirbti kompanijoje, kuri yra prieš tave nusiteikusi,tai gali būti blogiau nei boso nusiteikimas.

Įmonės valdymo stilius

Valdymas – tai veikla arba procesas, kurią kuriantys kiti subjektai yra motyvuojami veikti taip, kad būtų pasiekti vadovo numatyti tikslai. Valdymas siaurąja prasme tai kiekvieno individo savęs motyvavimas, kad būtų pasiekti savieji tikslai. Kadangi individų tikslai dažnai nesutampa su kolektyvo tikslais reikia atskirus individus motyvuoti taip, kad šį prieštaravimą kuo labiau sušvelninti. Tik tai pasiekus valdymas įgauna prasmę ir duoda rezultatus.

Labai dažnai vadovas vienareikšmiškai primeta savo tikslus pavaldiniams ir to pasėkoje valdymas transformuojasi į anarchiją. Vadovas įmonėje turi daug galių kaip veikti pavaldinį ir turi mokėti tomis galiomis pasinaudoti priklausomai nuo individo potencialių galimybių priimti vienos ar kitos galios pasireiškimą. Vadovo galios: prievarta, įsakymas, atpildas arba motyvavimas, žinojimas arba psichologinė galia.

Valdymo proceso pasėkoje gimsta valdymo sprendimai, kurie kreipia veiklą norima linkme. Ir jei visos galios panaudotos tinkamai, tai reglamentuota veiklos tvarka netrikdo atlikėjų ir visi atlikėjai sąmoningai siekia tikslo (jau dažnai kolektyviškai suderinto).
Įmonės valdymo stilius – tai įmonės valdymo metodų realizacija. Pasirenkant įmonės valdymo stilių, vadovaujančiam asmeniui (įmonės vadovui) svarbu atsižvelgti į faktą, kokioje sistemoje pats vadovaujantysis norėtų atsidurti. Atsižvelgiant į įmonės vadovo valdžios laipsnį, galimi keli valdymo stiliai:
· Autokratinis
· Demokratinis
· Liberalinis
Autokratinis – tai toks valdymo stilius, kuriame pasireiškia tvirta įmonės vadovo valdžia. Tokia sistema stabdo įmonės progresą dėl grubios valdymo politikos, kuri pasireiškia vadovo „Aš“ išaukštinimu, pablogėja kūrybinė veikla.
Demokratinis – tai valdymo stilius, kuris pasireiškia pilna laisve. Egzistuoja betarpiškas bendravimas tarp įmonės vadovų ir pavaldinių, tačiau atsiranda didesnė tikimybė įsivyrauti chaosui.
Liberalinis – tai vidurkis tarp autokratinio ir demokratinio stilių. Priklauso nuo situacijos, kaip elgiasi vadovas.

Išanalizavus valdymo stilių apibūdinimus, mūsų įmonei labiausiai tiktų liberalinis valdymo stilius. Šį pasirinkimą sąlygojo faktas, kad esant liberalinei valdymo sistemai yra galimybė valdyti ir autokratiniu ir demokratiniu stiliumi. T.y. elgtis pagal situaciją: jeigu įmonėje yra per didelis chaosas, per didelė demokratija – galima imtis tvirtos vadovo valdžios politikos, arba atvirkščiai – suteikti savo pavaldiniams pilną laisvę taip pagerinant kūrybinį procesą. Mūsų manymu tai yra pats optimaliausias ir geriausias valdymo stilius skatinti įmonės progresą, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją.

Įmonės valdymo struktūra

Įmonės valdymo struktūra susideda iš didesnio ar mažesnio skaičiaus individualių darbo vietų. Šios individualios darbo vietos yra pagrindinės įmonės ląstelės. Jos atlieka visus darbus, kurie reikalingi įmonės egzistavimui. Visos šios darbo vietos yra sudaromos dvigubos eigos principu: Įmonės vadovas formuojąs įmonės filosofiją, viziją, misiją, tikslą ir kartu su funkcinių direktorių komanda numato kiek reikia kurti individualių darbo vietų, kad visi darbai, reikalingi tikslui pasiekti būtų atlikti. Stengiamasi suformuoti tokį kolektyvą, kuris minimaliausiomis sanaudomis sugebetų atlikti visus reikalingus darbus. Kai numatytos visos individualios darbo vietos kylame iš apačios į viršų jungdami darbo vietas į tam tikrus struktūrinius vienetus, taip gaudami įmonės struktūrą.

Sukūrus padalinius, skyrius arba grupes, valdymo tikslingumo aspektus, juos reikia jungti į tam tikras struktūras, siekiant, kad struktūros viršuje liktų vienas aukščiausio rango vadovas, kuris būtų atsakingas už įmonės veiklą, bei darbo rezultatus. Struktūra statiniu atžvilgiu – tai įmonėje dirbančių darbuotojų išdėstymas tam tikra tvarka, kuri priklauso nuo jų atliekamų funkcijų, bei svarbos įmonėje. Atsižvelgiant į įmonėje vadovaujančius asmenis bei veikiančius darbuotojus, galima butu pateikti įmonės valdymo struktūrą, kuri yra vadinama novatoriška valdymo struktūra. Pasirinktoji valdymo struktūra yra teisinga, kadangi mūsų įmonės struktūroje dalyvauja atskiri padaliniai, atsakingi už tam tikras įmonės darbo sritis.
Koordinacija atliekama per ryšių personalą. Mūsų įmonės veikimo aplinkoje diegiamos naujos technologijos, sudaromos sąlygos darbuotojams tobulėti, bei kilti karjeros laipstais. Darbuotojų amžiumi įmonė yra jauna, kadangi mūsų įmonės veiklos srities specialistai atsirado su naujosiomis technologijomis, bei samdant darbuotojus buvo stengiamasi suburti jauną kolektyvą.
Galima būtų valdymo struktūrą atvaizduoti grafiškai, kurioje viršūnę užima strateginė viršūnė – strateginių sričių vadovai(vadovas), kurių rankose yra pagrindinių organizacinių vystymosi tikslų numatymas, strategijos parinkimas, bei atsakomybė už įmonės veiklą prieš investuotojus. Vidurinę struktūros dalį užima valdymo grandis, vadovai, dirbantys nurodymo, tvarkymo ir priežiūros laipsniuose, bei atsakintas už vykdytoju darbo rezultatus, o apatiniame lygyje vyrauja vykdytojai, darbuotojai turinys viena vadovą, tačiau neturintys savo pavaldinių.

5. Makroaplinkos analizė ir aplinkos stabilumo nustatymas

Įvertinimo kriterijaiĮvertinimo veiksniai Įvertinimo skalė, balais

0 1 2 3 4 5 6
Politinė situacija
Tarptautinė politinė situacija nepalanki X palanki
Vidinė politinė situacija nepalanki X palanki
Ekonominė situacija
Ekonominis augimas mažas X didelis
Užimtumas didelis X mažas
Palūkanų normos didelės X mažos
Socialinė situacija
Darbuotojų išsilavinimo pokyčiai nepalankūs X palankūs
Darbuotojų kvalifikacijos pokyčiai nepalankūs X palankūs
Darbuotojų veiklos pokyčiai nepalankūs X palankūs
Technologinė situacija
Technologiniai paslaugų pokyčiai maži X dideli
Naujo technologijų atsiradimas mažas X didelis

1 3 6

Įvertinimas

6. Mikroaplinkos analizė ir konkurencinio pranašumo nustatymas

Įvertinimo kriterijaiĮvertinimo veiksniai Įvertinimo skalė, balais

0 1 2 3 4 5 6
Klientų derėjimosi galia
Paslauga nediferencijuota pagal vartotojų grupes nepalanku X palanku
Klientai gali perimti jūsų rinkos dalį nepalanku X palanku
Tiekėjų derėjimosi galia
Alternatyvių tiekėjų mažai X daug
Alternatyvių pakaitalų tiekėjų žaliavoms, patalpoms. mažai X daug
Pakaitalų grėsmė
Produkto moralinio nusidėvėjimo vertė didelė X maža
Klientų galimybė persiorientuoti į pakaitalus didelė X maža
Pelningumo mažėjimas dėl pakaitalų didelis X mažas
Naujų konkurentų grėsmė
Investicijos nedidelės X didelės
Produkto diferenciacija didelė X maža
Dominuojančių įmonių reakcija nepalanki X palanki
Esamų konkurentų grėsmė
Konkurentai siekia padidinti savo rinkos dalį nepalanku X palanku
Rinkos augimas mažas X didelis
Investicijų sąnaudos didelės X mažos

1 3 4 2 3
Įvertinimas

7. Įmonės potencialo įvertinimas

Įvertinimo kriterijaiĮvertinimo veiksniai Įvertinimo skalė, balais

0 1 2 3 4 5 6
Gamybos sąnaudos didelės X mažos
Technologijos techninis lygis žemas X aukštas
Produkto kokybė žema X aukšta
Produkto (paslaugos) pelningumas žemas X aukštas
Įmonės įvaizdis rinkoje prastas X puikus
Gamybiniai pajėgumai nelankstūs X lankstūs
Kūrybiškumo efektas mažas X didelis
Valdymo sistema nelanksti X lanksti

1 3 2 2

Įvertinimas

8. Įmonės finansinio pajėgumo įvertinimas

Įvertinimo kriterijaiĮvertinimo veiksniai Įvertinimo skalė, balais

0 1 2 3 4 5 6
Nuosavo kapitalo poreikis didelis X mažas
Skolinto kapitalo poreikis didelis X mažas
Skolinto kapitalo kaina didelė X maža
Pagrindinio kapitalo poreikis didelis X mažas
Apyvartinio kapitalo poreikis didelis X mažas
Užstato poreikis didelis X mažas
Pagrindinio kapitalo grąža maža X didelė
Verslo pelningumas mažas X didelis

1 3 3 1

Įvertinimas
9. Marketingo strategijų alternatyvos ir jų atranką

Tyrimas nurodė konkuruojančią strategiją, kuri susidaro tuomet, kai konkuruojančios įmonės yra pakankamai savarankiškos ir pajėgios įgyvendinti savo strategiją be agresyvumo.

10. Prekės pateikimo vartotojui sprendimai

Vartotojui pateikiamas sprendimas, efektyviai pakeisiantis lėtą ir nepatogų aptarnavimą paslaugų sferoje. Tokios sistemos galimybės ir paprastumas bus patrauklus daugeliui vartotojų

Esminės savybės:

1. Patikimumas: Mūsų sukurta svetainė bus paprasta savo duomenų prieinamumu įvairiems vartotojams turintiems intreneto ryšį

2. Suderinamumas : Mūsų svetainėje esantys komponentai bus suderinti su visų interneto vartotojų naršyklėmis, todėl vartotojui nereikės daug pastangų norint peržvelgt mūsų sukurtą svetainę.

3.Stabilumas: Sukurti portalą,kuris be išligų veiktų visą parą ir būtų prieinamas kiekvienam vartotojui.

Išplėstinės savybės

1. Garantija: mes garantuosime gerą savo gaminių kokybę bei laiku pristatymą klientui.

2. Atsiskaitymas :Atsiskaityti už prekę galima pervedimu, taip pat ir grynaisiais pinigais.

3. Konsultavimas : kilus neaiškumams dėl teikiamų paslaugų ar gaminių kokybės galima rašyti e-mail’a,arba susisiekti telefonu.

11. Prekės kainos ir pardavimų masto nustatymas

Apskaičiuojant paslaugų kainas būtina atsižvelgti į numatytą strategiją, susiklosčiusias finansines bei ekonomines aplinkybes. Norint pritraukti daugiau vartotojų, bei gauti pelną, reikia nustatyti kainas, tenkinančias ir paslaugų tiekėją, ir paslaugomis besinaudojančius asmenis.

Kokybės koeficiento nustatymas

(10 balų sistema)

Prekės savybės Svarumo indeksas Mūsų prekė Konkurentų prekė
1. Esminės prekės savybės
1.1 Patikimumas 0,25 9 7
1.2 Suderinamumas 0,1 9 8
1.3 Stabilumas 0,2 10 8
2. Išplėstinės savybės
1 Garantija 0,25 9 8
2 Konsultavimas 0,05 9 6
3 Atsiskaitymas 0.15 10 8

Kainos apskaičiavimo formulė: C= Ck * w
Čia C – planuojama produkto kaina, Lt;

Ck – konkurentų produkto kaina, Lt;

w– kokybės pasikeitimo koeficientas.

w= 9/7 * 0.25 + 9/8 * 0.1 + 10/8 *0.2 + 9/8* 0.25 + 9/6 * 0.05 + 10/8 *0.15 = 0.32+0.11+0.16+0.28+0.07+0.12=1.06

Tada mūsų planuojama kaina, kai konkurentų kaina Ck=x lt
C = x*1,06lt.

Kadangi konkrečių duomenų apie konkurentus nežinome ir tokių paslaugų kaina gali variuoti nuo situacijos ir susitarimo, tai tikslaus sprendimo apie kaina padaryti negalime.

Prognozuojamas tikėtinas paslaugų teikimo mastas:

Ištyrę bei išanalizavę savo verslo konkurentų paslaugų kainas, priėjome išvados kaip nustatyti palankias kainas, kad būtų patogu ir mums, ir vartotojams. Kadangi mes vieninteliai galime pasiūlyti 3 skirtingų paslaugų terpę, galime reguliuoti kainas mums palankia linkme. Apskaičiavus vidutinę kainą, mes nustatėme kiek lt galime tikėtis per dieną.

Qp= Q * C

Q – klientų skaičius
C – vienos paslaugos kaina (litais)

Qp = (120+x) * (apie 7.4) = 890lt/per diena
X – papildomai atsiradę klientai.

12. Prekės rėmimo rinkoje sprendimai

Pirmiausiai reiktų skirti nemažai pastangų į marketingo terpę, įtraukti į projekto kūrimą kuo daugiau žmonių, kurie ateityje taptų sistemos naudotojais. Reikėtų pasiūlyti vartotojui kuo daugiau paslaugų,aprašymų,pvz : 1) patiekalai pateikiam trumpai parašius iš kokių ingridientų jis yra pagamintas 2)naujausių filmų aprašyti siužetai. Taip pat reiktų projektą reklamuoti diskusijų klubuose ( forumuose) , bei kaupti informaciją, kuri vyksta su vartotojais.

Išėjimas į rinką:

negausi reklama internete bei informacinių technologijų leidiniuose.
Reklamos kiekį riboja pradinis kapitalas bei nedidelis pradinis pelnas.
Pozicijų rinkoje įtvirtinimas:
Informacija apie įmonės plėtrą;
Tęsti informacijos skleidimą;
Ateityje atsirandančių konkurentų išstūmimas:
Nuolaidų sistema pastoviems klientams;
Dalyvauti specializuotose parodose, forumuose.