Dribsniu rinkos tyrimas

TURINYS

ĮVADAS………………………………………………………………………………………….…………………………..31. Marketingo tyrimo rūšys ir metodai……………………….……………………………………………….52. Pasiūlos ir paklausos analizė……………………….………………………………………………………….83. Prekybos centrų ir anketų palyginimas…………..……………………………………………………….17 3.1Prekybos centrų analizė3.2 Anketų analizėIŠVADOS……………………………………………………………………………………….………………………….24LITERATŪROS SĄRAŠAS…………………………………………………………………………………………25PRIEDAI………………………………………………………………………

ĮVADAS

Dribsniai yra maistingi produktai , vartojami be papildomo kulinarinio apdorojimo. Juos gerai priima organizmas . Jie yra vartojami pusryčiams ,pietums, vakarieniai su pienu jogurtu , vandeniu, sultimis. Dribsnių yra labai įvairių rūšių: avižiniai, miežiniai, ryžių, kviečių, kukurūzų, žirnių o taip pat ir su įvairiai priedais. Kukurūzų dribsniai ypač su įvairiais priedais yra labai mėgiami vaikų. Dribsnius su priedais dažniausiai perka sveiką gyvenimo būdą propaguojantys vartotojai.Mes tyrėme dribsnių paklausą ir pasiūla didžiuosiuose prekybos centruose: Rimi, IKI, Media.

Darbo aktualumas: Šiuolaikiniame versle labai svarbūs marketingo tyrimai, nes jie padeda susipažinti su pirkėjų rinka bei jų poreikiais , gauti informacijos apie konkurentus, kad būtų galima į rinką išleisti tinkamą naują arba modifikuotą produktą. Tyrimų duomenys padeda tvirčiau įsitvirtinti rinkoje bei užimti didesnę jos dalį.

Tyrimo tikslas – nustatyti paklausos pasiūlos tarpusavio ryšius.

Tyrimo objektas – Kauno dribsnių rinka.

Tyrimo apimtis – didieji Kauno prekybos centrai.

Hipotezės – Rimi centre dribsniai labiausiai atitinka vartotojų poreikius. Vartotojai labiausiai perka Kellog’s dribsnius.

Tiriamieji klausimai:1. Nustatyti dribsnių kainas ir jas įtakojančius veiksnius;2. Išsiaiškinti dribsnių asortimentą bei didžiausius tiekėjus.3. Palyginti dribsnių kainas bei asortimentą tarpusavyje;4. Nustatyti kokius dribsnius vartotojai dažniausiai perka;5. Nustatyti kokiuose prekybos centruose labiausiai perkami dribsniai;6. Išsiaiškinti kas įtakoja vartotojo pasirinkimą perkant dribsnius;7. Pateikti darbo išvadas.

Tyrimo metodas: Darbe naudota mokslinės ir publicistinės literatūros analizė, anketavimas, interneto svetainės.

Terminai: Marketingo tyrimai – marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimas ir interpretavimas.

Dribsniai- ploni lapeliai, gauti iš šutintų, trintų ir iš džiovintų avižinių bei kitų aukščiausios rūšies kruopų. Rinka- tai pirkėjo ir pardavėjo sąveika.

1. MARKETINGO TYRIMO RŪŠYS IR METODAI

Marketingo tyrimo rūšį nusako tyrimo pobūdis, jo kryptingumas, tikslai,bei tyrimo objektas. Pagal tyrimo kryptingumą yra trys marketingo tyrimo rūšys:Žvalgybinis tyrimas . Išaiškina ir apibrėžia marketingo tikslus , prasmę, problemas, galimybes. Jis dažniausiai atliekamas pradinėse tyrimo stadijose, kol dar nėra visiškai aišku • kiek ir kokio tyrimo reikia. Šioje stadijoje tyrimas vyksta pagal gana lankstų ir nelabai suformuotą planą, stengiantis įgyti pradinių žinių apie problemą ir kai kuriuos jos požymius.Žvalgybinio tyrimo metu gali paaiškėti, kokie tyrimo rezultatų iškraipymo pavojai kyla(arba ne) dėl senėjimo ar kitų reiškinių, išsiaiškinti tyrimo atlikimo sunkumus antrinių ir pirminių duomenų šaltinius .• Išvadų darymas. Įvertina veiksmų kryptį. Tai toks tyrimas, kuris padeda įvertinti pasirinktą veiklos būdą ir duoda pagrindą padaryti išvadas dėl šio būdo tinkamumo ir tobulinimo krypčių.. Tyrime turi būti aiškiai apibrėžtas jo tikslas , aiškus ir suformuluotas jo vykdymo planas, numatytos jo imčių atrinkimo procedūros , duomenų rinkimo ir jų apdorojimo metodai. Tyrimu turi būti aiškiai parodomas ryšys tarp pageidaujamos informacijos ir svarstomų veiklos alternatyvų.• Veiklos vertinimo(grįžtamo ryšio) tyrimai. išsiaiškina , kas buvo numatyta ir kas vyksta. Šios rūšies tyrimai nėra kokia nors vienkartinė akcija , kurią įvykdžius, tyrimo darbas atitinkamas užbaigtu . Tai tyrimo procesas , padedantis kontroliuoti, kaip vykdomi marketingo planai , kaip ir kiek sutampa realiai gaunami ir numatyti veiklos rezultatai. Šie tyrimai apima ne tik marketingo komplekso elementus , bet ir kitus rodiklius, kaip pardavimo apimtys , rinkos dalies dydis, pelnas, investuotam kapitalui tenkančios įplaukos.

Norint išanalizuoti tyrimo klausimus, mes sudarėme tolimesnius šio darbo etapus:I etapas (02.03.10)• Antriniai duomenys – spauda, televizija, internetas, mokslinė literatūra;• Pirminiai duomenys – anketavimas, stebėjimas;• Tyrimo metodas – priežastinis.Pirmas žingsnis šiame etape – buvo stebėjimas. Mes pasirinkome didžiausius Kauno prekybos centrus: Media, IKI, Rimi. Stebėjimo būdu surinkome pradinius tyrimo duomenis apie dribsnių asortimentą, kainas, tiekėjus, gamintojus, importuotojus, prekinius ženklus. Iš šių duomenų sužinojome apie dribsnių pasiūlą. Kadangi mūsų darbo tikslas – pasiūlos bei paklausos tarpusavio sąveika, tai paklausos analizei nusprendėm naudoti apklausos metodą. Apklausa yra vienas iš pirminių duomenų būdų.

• Apklausos būdas leido gilintis ir neretai surasti atsakymą į priežastinio ryšio klausimą ,,Kodėl’’ Apklausos tyrimas leidžia surinkti informaciją ir jos pagalba surasti atsakymus į dažnai kylančius klausimus , kodėl žmonės vienaip ar kitaip vertina dribsnius, lojalūs arba ne tai pačiai dribsnių rūšiai, tyrimas leidžia sužinoti kodėl kurią prekę mėgsta ar jos nemėgsta, kodėl perka vienoj vietoj, o ne kitoj.• ,,Kaip’’ . Tai yra faktų rinkimo ir konstravimo klausimas. Svarbu yra sužinoti kaip pirkėjas vertina vienos ar kitos rūšies ar firmos prekę ir kaip ją naudoja nusipirkęs.• ,,kas’’. Aktualu yra žinoti kokia bus numatoma demografinė situacija , kokio amžiaus gyventojų grupės labiausiai perka dribsnius. Tyrinėjant galimas pirkėjų grupes, bei išskiriant rinkos segmentus, svarbi yra informacija apie amžių , pajamas , užsiėmimą , materialinę padėtį, išsilavinimą bei kitus veiksnius. Mūsų pasirinktas apklausos tipas – anketavimas, kuris buvo atsitiktinio pobūdžio.Antrinių duomenų analizė suteikė papildomos informacijos. Spaudos bei interneto pagalba sužinojome apie dribsnių rinką veikiančius veiksnius, apie jų kokybei keliamus rodiklius. Televizijoje rodoma reklama supažindino su kai kurių firmų populiariausiomis rūšimis ir naujais produktais. Mokslinės literatūros pagalba apibrėžėme svarbiausias sąvokas.II etapas (02.03.22)• Anketavimui pasirinkome – draugus, kaimynus, studentus, atsitiktinai pasirinkti žmonės;• Apklaustų respondentų kiekis 100;• Tyrimo vienetų parinkimas – netikimybinis.Mūsų pasirinktas apklausos tipas – anketavimas. Anketa – tai suformuluotas klausimų rinkinys informacijai iš respondentų gauti. Anketų patikimumui bei netikslumams patikrinti, mes pirmiausia atlikome bandomąjį tyrimą. Po šio bandomojo tyrimo pakoregavome anketas, kurias vėliau išdalinome respondentams.

III etapas (02.04.02)• Duomenų rinkimo metodas – anketavimas;• Anketos pateikimas pasirinktiems ar atsitiktinai sutiktiems respondentams;• Anketų išdalinimas respondentams bei jų surinkimas.IV etapas (02. 04.10)• Gautų duomenų suvedimas į kompiuterį bei jų apdorojimas Excel programoje;• Rezultatų pateikimas procentine išraiška;• Kiekybinė bei kokybinė duomenų analizė.

Visi marketingo tyrimai skirstomi į kiekybinius ir kokybinius tyrimus. Tai yra vienas kitą papildantys tyrimo metodai. Jeigu, tiriamam marketingo klausimui nereikia kiekybinio įvertinimo, o jo atsakymui pakanka kokybinio pobūdžio informacijos, tai galima taikyti kokybinio tyrimo metodus. Kokybiniai tyrimų metodai, nebūtinai visada yra tyrimų alternatyva. Juos galima naudoti kaip kiekybinių tyrimų papildymą. Kokybinių metodų charakteristika: nėra iki galo išbaigti, dinamiški ir lankstūs. Gilinamasi į suvokimo problemą Išaiškinami vartotojų kūrybiškumas, jausmai emocijos, požiūriai. Didesnė duomenų bazės įvairovė, pateikiami racionalūs pavyzdžiai ar pavieniai atsakymai . Didesni marketingo veiklos ir kūrybinių idėjų ištekliai. Kiekybinių tyrimų charakteristika: matuojama statistiškai ir skaitmenimis. Grupių, imčių palyginimai. Tyrimas gali būti pakartotas ateityje ir lyginami rezultatai. Dominuoja individų atsakymų ir elgesio pavyzdžių srautai. Mažiai priklauso nuo tyrimo vykdytojų meistriškumo ir orientacijos.Vartotojų tyrimai. Kiekviename versle tikslus geriausia pasiekti tada , kai gerai žinomi vartotojų norai, reikmės ir kiek įmanoma geriau šias reikmes ir norus tenkinti. Todėl kiekviename versle labai svarbu turėti nuolatinį ryšį su vartotojais ir gauti informaciją iš jų ir apie juos.Informacija iš vartotojų gamintojui reikalinga net ir tada , kai gamintojas neturi tiesioginio ryšio su vartotojais. Ir pats neparduoda jiems savo prekės ar paslaugos.V etapas (02.04.22)• Išvadų ir metodų pateikimas.

2. PASIŪLOS IR PAKLAUSOS ANALIZĖ

Rinkos tyrimo paskirtis – atskleisti atitinkamo produkto galimybes bei rizikas. Atliekant marketingo tyrimus, atskleidžiamos bei nustatomos tam tikros rinkos galimybės, tokiu būdu pastebimi dribsnių rūšių panašumai rinkoje. Rinkos tyrimo paskirtis – atskleisti atitinkamo produkto galimybes bei rizikas. Atliekant marketingo tyrimus, atskleidžiamos bei nustatomos tam tikros rinkos galimybės, tokiu būdu pastebimi dribsnių rūšių panašumai rinkoje. Šiame darbe mes tyrėme pasiūlos bei paklausos rinką. Pasiūlos ypatumus nustatėme iš tiriamų parduotuvių: RIMI, IKI, Media tinklo. O dribsnių paklausos rezultatus sužinojome iš anketų. Be to, mes nustatėme pagrindinius dribsnių rinką įtakojančius veiksnius:• Konkurencija, kainos;• Vartotojų poreikių tenkinimas;• Technikos pažangumas;• Teisinė, ekonominė valstybės politika;• Socialinė šalies politika;• Kruopų, grūdų kainų kitimas.Kaip jau minėjome ankščiau dribsnių paklausos analizei naudojome anketavimą. Anketų sudarymui, atlikome vartotojų segmentaciją, kuri padėjo detaliai ištirti mūsų produkto paklausą. Ši segmentacija nurodoma žemiau.

Vartotojų segmentacija:1. Demografinis:• Pagal amžių: a) 13-16;b) 17-24;c) 25-35;d) 36-60;• Pagal lytį : a) vyrai; b) moterys;• Pagal gyvenimo būdą: a) aktyvus gyvenimo būdas b) nesportuojantys žmonės;2. Socialinis:• Pagal pajamas: a) iki 400lt.; b) 400-800lt.; c) 800-1200lt.; d) 1200 ir daugiau.• Pagal socialinę padėtį: a)moksleivis;b) studentas;c) darbininkas;d) tarnautojas; e) verslininkas; f) pensininkas.• Pagal šeimos dydį: a) du šeimos nariai; b) trys šeimos nariai; c) keturi šeimos nariai; d) kita.3. Pagal vartotojo elgseną:• Vartotojas vertina kokybę;• Vertina patogumą;• Vertina sveiką mitybą;• Ar kaina atitinka naudos efektyvumą;• Vertina skonį;• Vertina priedus;• Vartotojas lojalus tam tikrai dribsnių rūšiai;• Vertina draugų ar pažįstamų nuomonę;• Vertina priedus.4. Pagal dribsnių vartojimo dažnį:• Daugiau kaip kartą per savaitę;• Kartą per dvi savaites;• Kartą per mėnesį• Kita.5. Pagal dribsnių pirkimo vietą:• VP tinklas;• IKI;• RIMI;• Kita.PASIŪLOS ANALIZĖ

Pasiūlos analizei mums reikėjo nustatyti :• dribsnių asortimentą,• prekinius ženklus,• tiekėjus,• kainas, • bei pagrindinius gamintojus pasirinktuose prekybos centruose.

RIMI prekybos centre didžiąją dribsnių dalį sudaro užsienio produkcija. Šiame prekybos centre didžiausias asortimentas yra kukurūzų dribsnių ( apie 35 proc.). Pagrindinis vyraujantis prekės ženklas yra “Kellogs”, “Hahne” ir “Nordic”. Išsamesnis šių prekių asortimentas pateiktas žemiau nurodytame grafike.

1.Pav. Dribsnių asortimentas

Viena iš pagrindinių kilmės šalių yra Vokietija. Taip pat gana didelę produkcijos dalį užima skandinaviška produkcija. Be kukurūzų dribsnių čia galima rasti kvietinių, miežinių, grikių bei mišrių t.y. keturių ar penkių javų grudų dribsnių. Nemaža dribsnių asortimento dalis yra su papildomais priedais (vitaminais, įvairiais vaisiais, mineralais). Iš siūlomo asortimento, lietuviška produkcija užima tik labai nedidelę dalį pasiūlos. Dažniausiai siūlomi yra avižiniai lietuviški dribsniai..

2 Paveikslas Gamintojų pasiskirstymas

Visas siūlomas dribsnių asortimentas prekybos centruose yra aukščiausios rūšies, kuris atitiko šiuos dribsnių kokybės reikalavimus. Šie duomenys pateikti žemiau nurodytoje lentelėje.

REIKALAVIMŲ RODIKLIAI NORMOS1. Kvapas Be aitraus pelėsio ar kito pašalinio kvapo2. Skonis Be kartaus, rūgštaus ar kito pašalinio skonio3. Drėgmės kiekis,ne daugiau kaip, % 1254. Šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip, %tarp jų: mineralai kenksmingos organinės 0,350,030,050,055. Peleningumas ne daugiau kaip, % 2,16. Rūgštingumas ne daugiau kaip, mg KOHg 100g produkto 907. Aruodiniai kenkėjai Neleidžiama8. Metalo priemaišos 1kg dribsnių ne daugiau kaip,mg 3,01. lentelė. Dribsnių kokybės rodikliai

Labiausiai pasitaikantis dribsnių išfasavimo dydis yra 500 g. Taip pat yra ir 250g, 400g bei 1000g pakuotės. Įpakavimas yra kelių rūšių: • kartoninės dėžutės;• permatomi maišeliai su dėžute;• nepermatomas maišelis. Pakuotė – tai talpa arba kitas prekės apvalkalas, atliekantis prekės apsaugos, identifikavimo ir rėmimo bei papildomų patogumų suteikimo funkcijas.Įpakavimo funkcijos:• kokybės – apsaugo nuo išorinio poveikio;• apsaugos – natūralios netekties sumažinimas;• identifikavimo ir rėmimo – dribsnių pavadinimas, prekės ženklas, gamintojo vardas, kiekis, sudėtis, paruošimo būdas ir kita šiai prekei būdinga informacija. Be to ant pakuotės yra žymimas brūkšninis prekės kodas, kuris padeda identifikuoti prekę specialiais įrengimais. Pati pakuotė ar mažas iškirptas jos gabaliukas gali būti priemonė dalyvaujant specialiose loterijose, taip pat dažnai prie įpakavimo pridedamas koks nors žaisliukas, t.y. skatinamosios priemones, kurios priverčia neretai pirkėją nusipirkti tokią prekę;• papildomo patogumo – tam tikro dribsnių kiekio išfasavimas, patogus pirkėjams.Lietuviška produkcija dažniausiai yra supakuojama į maišelius, o importuojama produkcija yra pakuojama ir į maišelius, ir į kartonines dėžutes. Nepermatome maišelyje dažniausiai įpakuoti importuojami kukurūziniai dribsniai. Iš tiesų prekių įpakavimas turi didelę reikšmę tiek vartotojams, tiek produkto gamintojams. Gamintojai stengiasi įpakavimą tobulinti, kad būtų patrauklesnis pirkėjui, tačiau kartu nekeičiant jo struktūros stiliaus, prekinio ženklo, siekiant išlaikyti lojalius tos firmos vartotojus. Patrauklus, kokybiškas ir patogus įpakavimas padeda užimti didesnę rinkos dalį. Vienintelis geros pakuotės trūkumas – didesnė prekės kaina.Lietuviškų dribsnių įpakavimai nepasižymėjo įpakavimo įvairumu bei originalumu. Pasirinkta pakuotė – permatomi maišeliai, tačiau tokiu būdu dribsnių kaina yra žemesnė už konkurentų siūlomas kainas.

Pagrindiniai dribsnių tiekėjai (bei importuotojai) šiame prekybos centre yra UAB “Bruno Marks”, UAB “Trojina” ir UAB “Kavinukas”. Kainų pasiskirstymas Rimi centre labai įvairus, jos svyruoja nuo 0,75 iki 7,85lt. Vidutinė dribsnių kaina – 3,36lt. Pigiausia lietuviška bei rusiška produkcija. Lietuviškų dribsnių kainos svyruoja nuo 0,75 iki 1,99lt, rusiškų – nuo 2,01 iki 2,71lt. Vidutinė 500 g. kukurūzų dribsnių pakuotės kaina yra 3,82Lt, perkant 1kg. pakuotę dribsnių kaina sumažėja nuo 0.50 lt. iki 1lt. t.y. nuo 8 iki 15 procentų.

IKI prekybos centras nepasižymėjo dideliu dribsnių asortimentu. Šiame centre mes radome tik septynių prekinių ženklų siūlomus dribsnius. Menka šių prekių pasiūla reiklų pirkėją verčia pasirinkti kitą prekybos centrą. Be to, dribsnių rūšys nėra išdėliotos nuoseklia tvarka, tarkim importuojama produkcija išrikiuota vienoje vietoje, o norint rasti lietuviškų ar latviškų dribsnių reikia eiti į visai kitą parduotuvės galą. Tokia tvarka tikrai sukelia nepatogumų pirkėjui, bei gaišina jo laiką. IKI parduotuvėje taip pat pasigedome vaikų pamėgtus kukurūzinius dribsnius. Juos siūlo tik “Kellogg’s firma dviejų rūšių.Pagrindiniai prekiniai ženklai: “Nordic”,”Kellogg’s”, “Valdo”. Firmos “Nordic” yra didžiausias asortimentas, kuris apima net dvylika rūšių. “ Nordic” daugiausia siūlo avižinių dribsnių su priedais. O firma Kellogg’s asortimentas daugiausia apima kukurūzinius dribsnius su priedais. Vienintelė firma “Valdo” siūlo įvairias dribsnių rūšis,tokiais kaip: Keturių grūdų, avižinių, grikių ir ryžių, kurie labiau orientuoti į sveiką mitybą.

3. Paveikslas. Dribsnių asortimentas.IKI centro dribsnių tiekėjai yra šie: UAB”Kavinukas”, UAB”Trojina”, Sanitex”, UAB”Skanėja”, UAB”Valdo prekyba”. UAB”Trojina” tiekia firmų Nordic, Herkulio, Nestle dribsnius. UAB”Kavinukas yra tik firmos “Myllyn Paras” atstovas. Sanitex tiekia Kellog’s, o UAB”Skanėja”- Skanėjos, UAB” Valdo prekyba” – Valdo dribsnius.Šiame centre viena iš pagrindinių kilmės šalių yra Suomija bei Latvija. Taip pat atvežama iš Lenkijos, Ispanijos. Lietuviški dribsniai užima mažiausią pasiūlos dalį. O tai gali sukelti nepasitenkinimą pirkėjui, kurio pajamos nedidelės, nes lietuviška produkcija – pigiausia. 4 Paveikslas. Gamintojų pasiskirstymas.

Šioje parduotuvėje brangiausia suomiška produkcija, kurios prekiniai ženklai:Myllyn Paras bei Nordic. Lygindami kainas pastebėjome, kad Myllyn Paras dribsniai dažnai vos ne visu litu brangesni už kitų prekinių ženklų parduodamas tas pačias dribsnių rūšis. Pigiausi gaminiai – Valdo. Kainos svyruoja nuo 1,61lt iki 4,5lt. Vidutinė dribsnių kaina – 3,17lt. Lietuviškų dribsnių kainos panašios į importuojamas. Pvz., Skanėjos ryžių dribsnių kaina 2,69lt (400g), o Valdo – 2,69lt. (500g). Palyginimui pateikiame kelių tos pačios dribsnių rūšies kainų skirtumus,jas išdėstant mažėjimo tvarka:

DRIBSNIŲ RŪŠIS KAINA KIEKIS PREKIN. ŽENKLASAvižiniai 2,99lt 500g Myllyn Paras 2,46lt Nordic 2,45lt Herkulis 1,55lt Valdo4 javų grūdų 3,24lt 500g Myllyn Paras 2,88lt Nordic 2,72lt Herkulis 1,74lt ValdoGrikių 4,29lt 700g Nordic 3,43lt 600g Herkulis 2,35lt 500g Valdo

2. Lentelė. Tos pačios dribsnių rūšies kainų skirtumai

Medios prekybos centre dribsnių pasiūla yra pakankamai plati: Myllyn Paras, Nordic, AXA MUSLI, Kellogg’s, Brugen, Marks, Food line.Iš šių firmų daugiausia dribsnių vartotojams pateikia Myllyn Paras, Brugen ir Kellog’s:

5. Paveikslas. Dribsnių asortimentas.

Toks gausus dribsnių pasirinkimas gali patenkinti net reikliausią pirkėją. Čia galima nusipirkti nuo vaikiškų dribsnių iki skirtų sveikuoliams. Prekės išdėliotos vienoje ilgoje eilėje, taupant kliento laiką.Šio prekybos centro tiekėjai yra šie: UAB “VP Market”, UAB “Kavinukas”,UAB” Trojina”, “Eugesta”, UAB” Vilniaus mažmena”, “Sanitex”, UAB” Bruno Marks”.Kad būtų aiškiau mes šioje lentelėje pateikiame duomenis kokios firmos dribsnius tiekėjai teikia Medijoje.(ziūrėti 3 lent.)Tiekėjas Prekinis ženklasUAB”Kavinukas” Myllyn ParasUAB”Trojina” Nordic“Eugesta” AXA MUSLISanitex Kellogg’sUAB”Vilniaus mažmena” BrugenUAB”Bruno Marks” Marks, Food line3. lentelė. Tiekėjų parduodamų prekinių ženklų rūšys

Šiame centre daugiausia produktų vežama iš Suomijos bei Vokietijos. Lietuviškos produkcijos neradome, nors pasiūla pakankamai plati. Žemiau pateiktoje diagramoje nurodomas gamintojų pasiskirstymas pagal teikiamų dribsnių rūšių kiekį.6. paveikslas. Gamintojų pasiskirstymas.

Šiame prekybos centre dribsnių kainos svyruoja nuo 1,99lt iki 7,99lt. Vidutinė kaina – 4,5lt. Palyginti tarpusavyje tos pačios rūšies dribsnių kainas yra labai sunku, nes čia asortimentas yra labai įvairus ir kiekviena firma siūlo labai skirtingas rūšis.

3. PREKYBOS CENTRŲ IR ANKETŲ PALYGINIMAS

Šioje dalyje norėdami atskleisti temą bei jai iškeltus klausimus, mes pateikiame anketų ir parduotuvių palyginimo analizes.3.1. PREKYBOS CENTRŲ ANALIZĖ

Atliekant RIMI, IKI ir Medios centrų analizę, mes lyginsime šiais aspektais:• pagal kainas;• asortimentą;• gamintojus;• tiekėjų pasiskirstymą pagal prekinius ženklus.

Kainų ir asortimento palyginimas

Prekybos centras Vid. dribsnių kaina,lt.Media 4,5RIMI 3,36IKI 3,174. lentelė. Vidutinės dribsnių kainos

Kaip matome Medijoje aukščiausia vidutinė dribsnių kaina. Taip yra todėl, kad šiame prekybos centre parduodama tik importuojama produkcija, kurios nemaža dalis sudaro suomių gaminiai. Suomiški dribsniai yra brangesni nei kiti tos pačios rūšies. Tokias aukštas jų kainas lemia labai gera kokybė. Tam, kad tikrai įsitikintume suomiškų dribsnių kokybiškumu mūsų grupelės nariai nusipirko skirtingų firmų ryžių dribsnius. Skaniausia produkcija – Nordic firmos, kurios dribsniai ne tik skanūs, bet ir žymiai buvo baltesni, jų nereikėjo atrinkinėti. Be to, daug patogesnis įpakavimas. Tad išrankus bei pirmiausia kokybiškumą vertinantis pirkėjas Medijoje tikrai ras ką sau nusipirkti, nes asortimentas labai platus ir įvairus. Čia siūloma įvairiausių kukurūzinių dribsnių, kas aktualu yra vaikams, taip pat avižinių dribsnių su skirtingais priedais, tai labiau patrauktų smaližių dėmesį. Nepamiršti lieka ir sveiko gyvenimo būdo propaguotojai. Jie gali išsirinkti ryžių, 4 javų grūdų, rugių ir kt. dribsnius. Tuo tarpu IKI centre dribsnių vidutinė kaina žemiausia. Tai lemia nedidelė ir kitokios sudėties pasiūla. Nors suomių produkciją apima pusę pasiūlos, tarp jų rūšių pasigendame dribsnių su priedais ( jų praktiškai nėra), kurių kainos yra pakankamai aukštos. Taip pat trečdalį dribsnių asortimento sudaro Valdo(Latvija) bei Skanėja (Lietuva) produktai, kurių kainos nedidelės, tačiau kokybė toli gražu neprilygsta suomių, vokiečių ar kitų šalių gaminiams. Be to, IKI centre dribsnių kainos šiek tiek aukštesnės nei tarkim Medijoje. Palyginimui pateikiame to paties prekinio ženklo kainų skirtumus.

Prekinis ženklas/dribsnių rūšis MEDIA IKI MEDIA IKI Kaina,lt Kiekis,grMyllyn Paras – kvietiniai dr. 2,38 2,99 500 500Myllyn Paras – avižiniai dr. 2,89 2,99 500 500Myllyn Paras – 4 javų grūdų dr. 2,38 3,24 500 500Nordic – avižiniai su priedais 6,29 6,29 210 2105. lentelė. To paties prekinio ženklo kainų skirtumai.

Kukurūzinių dribsnių pasirinkimas IKI centre negausus palyginus su Media bei RIMI: jų yra tik 4 rūšių Kellog’s ir Nestle prekinių ženklų.Tai yra didelis minusas parduotuvei, nes šie dribsniai – populiarūs. Be to, siūloma tik tradicinių avižinių, ruginių, grikių ir kt.dribsnių, kas yra visiškai priešinga kituose dviejuose centruose. Vadinasi, pasiūla čia prasčiausia. Rimi parduotuvėje dribsnių pasiūla yra didžiausia, tačiau didelę jos dalį užima lietuviškų , rusiška produkcija, kuri yra pigi. Tarkim rusiškų dribsnių kainos svyruoja 2,01-2,71lt. Lietuviškų – 0,75-1,99lt. Tai ir sąlygojo nei aukštą , nei žemą dribsnių vidutinę kainą.Tiekėjų palyginimas.Visuose prekybos centruose vyrauja tie patys pagrindiniai tiekėjai: UAB”Trojina”, UAB”Kavinukas”, “Sanitex”, kuri tiekia tų pačių prekinių ženklų dribsnius skirtingai nei kiti tiekėjai. UAB” Kavinukas” atstovauja Myllyn Paras (Suomija) dribsnius, UAB”Trojina”- Nordic(Suomija), Sanitex- Kellog’s (Ispanija) dribsnius. Atskirose parduotuvėse populiariausi dribsnių tiekėjai šie: • IKI centre- UAB”Trojina”;• Rimi centre – UAB” Bruno Marks”, “ Sanitex”; • Media- UAB” Bruno Marks.Medijoje ir Rimi centruose populiariariausia suomiška( Nordic, Myllyn Paras) ir vokiška(Marks, Brugen) produkcija. Tuo tarpu IKI centre lyderiauja suomių bei latvių( Herkulis, Valdo) dribsniai.

3.2. ANKETŲ ANALIZĖ

Respondentų paieškai, mes pasirinkome didžiųjų prekybos centrų, Media, IKI, RIMI kaimynystėje gyvenančius ir perkančius dribsnius asmenis, taip pat apklausėme artimiausius draugus, kaimynus ir kurso studentus.Duomenų rinkimui naudojome atsitiktinę atranką, respondentus apklausėme anketavimo būdu. Išplatinome 100(šimtą) anketų, iš kurių atgal sugrįžo šešios, o trys buvo sugadintos.Mūsų grupės vykdomame tyrime, buvo paprašyta atsakyti į klausimą kaip dažnai perkate dribsnius. Daugiausia respondentų atsakė, kad dribsnius dažniausiai perka kartą per mėnesį (34,9 proc.), kartą per 2 savaites – 28,3 proc., ir daugiau kaip kartą per savaitę beveik 26 proc. apklaustųjų. Likusioji respondentų dalis atsakė, kad dribsnius perka rečiau negu kartą per mėnesį 11 proc.

7. paveikslas. Dribsnių vartojimo dažnumas.Į klausimą kokius dribsnius dažniausiai perkate, respondentai atsakė, kad labiausiai vertina kukurūzų dribsnius (37 proc.) ir mišrius t.y kelių grūdų dribsnius (36 proc.) Likusioji dalis apklaustųjų pirmenybę teikia avižų ir kviečių dribsniams (19proc. ir 14 proc.). Labai nedidelė dalis respondentų dažniausiai perka ryžių ir miežių dribsnius. Mūsų nuomone, ryžių dribsnių perkamumas ir populiarumas dėl to mažas, kadangi jų kaina yra pakankamai didelė lyginant su kukurūziniais arba kvietiniais dribsniais.Dažniausiai perkami ir populiariausi pasirodė “Kellogs” prekinio ženklo produktai. Daugiau kaip pusė apklaustųjų (51 proc.) anketose pažymėjo šį prekės ženklą. Antroje pozicijoje yra “Nordic” prekinio ženklo dribsniai (27 proc.), trečioje – “Hahne” (13 proc. apklaustųjų).Lietuviška produkcija nėra labai populiari. Ją perka apie 11 proc. apklaustųjų. Dažniausiai lietuviškus dribsnius renkasi mažas pajamas turintys asmenys (pensininkai), nes jie yra pigiausi. Sprendžiant pagal užpildytų anketų duomenis, galima teigti, kad “Kellogs” dribsniai yra populiariausi tarp didesnes, negu vidutines pajamas, turinčių respondentų. Be to, yra perkami tų asmenų, kuriems įtaką turi reklama televizijoje, spaudoje

8. paveikslas. Pajamų ir pirkimo sąveikos analizė

Analizuojant anketos duomenis galima daryti išvadą, kad daugelis respondentų (64 proc.) 20- 35 amžiaus yra lojalūs pasirinktai dribsnių rūšiai. Likusioji dalis, yra neprisirišus prie vienos rūšies, o perka įvairių rūšių bei prekinių ženklų dribsnius. Lojalūs pirkėjai pirmoje bei antroje vietose nurodė skonio ir kainos įtaką jų pasirinkimui. Norėdami išsiaiškinti, kur dažniausiai yra perkami dribsniai ir ar turi įtakos kainos, respondentų paprašėme nurodyti dažniausiai apsipirkimui pasirenkamą prekybos centrą. Daugiausiai atsakiusiųjų dribsnius perka “Vilniaus prekybos” tinkle (Minima, Media , Maxima) (40 proc.), IKI – 29 proc., RIMI – 23 proc. Likusioji dalis respondentų dribsnius perka įvairiose mažose parduotuvėse bei turguose

9. paveikslas. Dribsnių pirkimo vieta.

Mūsų pateiktas anketas daugiausiai pildė moteriškos lyties atstovės (62 proc.) 20-40 amžiaus. Iš pateiktų atsakymų matome, kad pirkdamos dribsnius jos atsižvelgia į tai, kad propaguoja sveiką bei aktyvų gyvenimo būdą, ir šie du faktoriai įtakoją jų pasirinkimą. Analizuojant dribsnių vartojimo duomenis, išsiaiškinome, kad šeimoje daugiausiai dribsnius valgo vaikai (45 proc.), moterys – 26 proc. apklaustųjų, bei vyrai – 19 procentų ir tik nedaugelis respondentų pažymėjo, kad dribsnius valgo visa šeima (10 proc.). Vienas iš pagrindinių anketos klausimų yra kas įtakoja pirkėjų pasirinkimą perkant dribsnius. Apdorojus gautus duomenis pamatėme, kad pirkėjai prioritetus paskirstė beveik tolygiai. Daugumai respondentų pagrindinę įtaką pasirinkimui turi dribsnių skonis/ kokybė. Beveik pusė apklaustųjų (47 proc.) skonį/ kokybę, kaip pagrindinį faktorių pasirenkant dribsnius, nurodė pirmoje vietoje. Antroje vietoje dribsnių pasirinkimui didelę įtaką (24 proc.) daro produkto kaina. Taip pat, nemažą įtaką pasirinkimui turi ir reklama bei sveika gyvensena. O mažiausią poveikį turi draugų bei pažįstamų nuomonė perkant dribsnius

10 paveikslas. Dribsnių pirkimą įtakojantys veiksniai

Mūsų sudarytą anketą mes stengėmės pateikti kuo įvairesnėms socialinėms grupėms. Vieną iš didesnių respondentų dalį sudarė tarnautojai 25-40 amžiaus (28 proc.) visų apklaustųjų, studentai 19-22 amžiaus sudarė 22 procentus, darbininkai 25-35 amžiaus – 17 proc., moksleiviai 15-18 amžiaus – 15 proc., pensininkai – 10 proc. ir tik labai nedidelė dalis – verslininkai 30-45 amžiaus. Išanalizavus ir palyginus šeimos dydį bei dribsnių pirkimo dažnumą, galime teigti, kad šeima, kurią sudaro 4 asmenys dažniausiai dribsnius perka daugiau kaip kartą per savaitę. Trijų narių šeima dribsnius vidutiniškai perka šiek tiek rečiau. Iš anketos duomenų matome, kad, jei šeima yra vieno arba dviejų asmenų (dažniausiai tik vyras ir žmona, t.y. be vaikų), jie dribsnius perka pakankamai retai. Taip pat, mes pastebėjome, kad jei šeimoje dribsnius vartoja vaikai, tai perkamumas yra dažnesnis negu kartą per savaitę. Palyginus socialinę padėtį su dribsnių rūšimis, priėjome išvados, kad moksleiviai daugiau renkasi kukurūzų dribsnius, pensininkai – avižų dribsnius o tarnautojai ir verslininkai pirmenybę teikia mišriems, ryžių bei kukurūzų dribsniams.. Ištyrus anketų duomenis, galima susidaryti tipiško dribsnių pirkėjo įvaizdį. Tai būtų tarnautojas, 25-35 metų amžiaus, kurio vidutinės mėnesio pajamos yra 800-1200 litų. Šio pirkėjo šeimą sudaro trys arba keturi nariai (vienas arba du vaikai, kurie yra pagrindiniai dribsnių vartotojai). Jis apsiperka daugiau kaip kartą per savaitę. Perka kukurūzų ir mišrius dribsnius, dažniausiai “Kellogs” arba “Nordic” prekinių ženklų. Perkant dribsnius atsižvelgia į produkto skonį, kainą bei reklamą (į tai įeina ir skatinimo priemonės). Dažniausiai apsipirkinėja Medijoje.

IŠVADOS

Ištyrus anketų duomenis, galima susidaryti tipiško dribsnių pirkėjo įvaizdį. Tai būtų tarnautojas, 25-35 metų amžiaus, kurio vidutinės mėnesio pajamos yra 800-1200 litų. Šio pirkėjo šeimą sudaro trys arba keturi nariai (vienas arba du vaikai, kurie yra pagrindiniai dribsnių vartotojai). Jis apsiperka daugiau kaip kartą per savaitę. Perka kukurūzų ir mišrius dribsnius, dažniausiai “Kellogs” arba “Nordic” prekinių ženklų. Perkant dribsnius atsižvelgia į produkto skonį, kainą bei reklamą (į tai įeina ir skatinimo priemonės). Dažniausiai apsipirkinėja Medijoje.Dažniausiai perkami ir populiariausi pasirodė “Kellogs” prekinio ženklo produktai. Antroje pozicijoje yra “Nordic” prekinio ženklo dribsniai , trečioje – “Hahne” .Lietuviška produkcija nėra labai populiari. Dažniausiai lietuviškus dribsnius renkasi mažas pajamas turintys asmenys (pensininkai), nes jie yra pigiausi. Dažniausiai žmonės perka dribsnius “Vilniaus prekybos” tinkle (Minima, Media, Maxima) Daugiausia dribsnius valgo vaikai. Jų pasirinkimui turi įtaka dribsnių skonis, sveika mityba, reklama, o taip pat ir kaina.Nustačius parduotuvių pasiūlą matome, kad Rimi centre ji yra didžiausia, o IKI centre mažiausia. Nors Medijoje pasiūla yra vidutinė, bet žmonės mieliau perka dribsnius joje. Mūsų viena iškelta hipotezė pasitvirtino , nes iš anketos duomenų matome , kad vieni iš perkamiausių yra Kellogg’s dribsniai. Kita hipotezė , kad Rimi parduotuvėje dribsnių asortimentas labiausiai atitinka vartotojų poreikius nepasitvirtino. Iš anketos duomenų matome, kad dažniausiai yra apsipirkinėjama Medijoje, tai galime teigti, kad joje labiausiai dribsniai atitinka vartotojų poreikius.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Pranulis V. Marketingo tyrimai. Vilnius: Kronta, 1998, – 166 p.2. Pranulis V., Pajuodis A., Urbonavičius, Virvilaitė R. Marketingas. Vilnius: Eugrimas, 1999, – 424 p.3. Urbonavičius S. Marketingo pagrindai. Vilnius: Gairė, 1990, – 184 p.4. Vaitkienė R. Marketingo tyrimai. Paskaitų konspektas, 20002.5. Virvilaitė R. Marketingo tyrimai. Kaunas: Technologija, 1997, – 146 p.6. http://www.galinta.lt7. http://www.skaneja.lt8. http://www.std.l

1 PriedasANKETAGerb.respondente, KTU socialinių mokslų fakulteto studentai atlieka dribsnių rinkos tyrimą ir prašo dalyvauti Jus šiame tyrime. Darbo tikslas – išsiaiškinti dribsnių rinkos ypatumus Kauno prekybos centruose.

1. Kaip dažnai perkate dribsnius?  daugiau kaip kartą per savaitę;  kartą per 2 savaites;  kartą per mėnesį; kita………………………….;

2. Kokius dribsnius dažniausiai perkate? (Du galimi atsakymų variantai) kukurūzų; kviečių; ryžių; miežių; avižų; mišrūs; kita……………………………….;

3. Kokios firmos dribsnius perkate? (Du galimi atsakymų variantai) Kellogs; Hahne; Nordic; Myllyn Paras; kita………………………………….;

4. Kur perkate dribsnius? (Du galimi atsakymų variantai) VP tinkle (Minima,Media,Maxima,T-Market) IKI; RIMI; kita………………………………..;

5. Kas jūsų šeimoje daugiausiai vartoja dribsnius? (Du galimi atsakymų variantai) vaikai; žmona; vyras; kita………………………………;

6. Kas įtakoja jūsų pasirinkimą perkant dribsnius? Atsakymus išdėstykite prioriteto tvarka nuo 1 iki 6 ( 1 – požymis, kuris labiausiai įtakoja dribsnių pasirinkimą, 6 – mažiausiai įtakojantis požymis): skonis/ kokybė; kaina; reklama; skatinamos priemonės (pvz.:akcijos, žaisliukai ir pan.); draugų bei pažįstamų nuomonė; sveikas gyvenimo būdas;

7. Jūsų gyvenimo būdas:  aktyvus sportinis gyvenimas;  nesportuojantis.

8. Jūsų socialinė padėtis: moksleivis; studentas; darbininkas; tarnautojas; verslininkas; pensininkas;

9. Jūsų šeimos mėnesinės pajamos: iki 400 lt.; 400-800lt.; 800-1200lt.; 1200 ir daugiau;

10. Jūsų šeimos dydis:  Du šeimos nariai;  Trys šeimos nariai;  Keturi šeimos nariai;  kita……………………….;

11. Jūsų lytis: vyras; moteris;

12. Jūsų amžius (įrašykite patys):……….

Dėkojame už jūsų sugaištą laiką ir nuoširdžius atsakymus.

2. priedas IKI prekybos centras

PREKINIS ŽENKLAS TIEKĖJAS GAMINTOJAS KILMĖ KAINA KIEKIS ĮPAKAVIMASKvietiniai Myllyn Paras UAB Kavinukas Suomija Suomija 2,99 500g Permatomas maišelis su dėžuteAvižiniai 2,99 500g Permatomas maišelis su dėžute4 javų grūdų 3,24 500g Permatomas maišelis su dėžuteAvižiniai su avietemis Nordic UAB Trojina Suomija Suomija 6,32 210g Permatomas maišelis su dėžuteAvižiniai su slyvomis ir 6,32 210g Permatomas maišelis su dėžuteobuoliais Avižiniai dr. su avižų 3,83 600g Permatomas maišelis su dėžutesėlenomis Avižiniai su sėlenomis 4,5 600g Permatomas maišelis su dėžute4 javų grūdų 2,88 500g Permatomas maišelis su dėžuteMiežiniai 4,74 700g Permatomas maišelis su dėžuteAvižiniai 2,46 500g Permatomas maišelis su dėžuteGrikių 4,29 700g Permatomas maišelis su dėžute

Ruginiai 3,86 700g Permatomas maišelis su dėžute4 javų rūšių su avižų sėl. 3,83 600g Permatomas maišelis su dėžuteAvižiniai Herkulis UAB Trojina Latvija Latvija 2,45 450g Permatomas maišelis su dėžute4 javų grūdų 2,72 500g Permatomas maišelis su dėžuteGrikių 3,43 600g Permatomas maišelis su dėžuteSnow flakes kukuruzų Nestle UAB Trojina Lenkija Lenkija 4,39 250g Permatomas maišelis su dėžuteCorn flakes kukurūzų 3,7 250g Permatomas maišelis su dėžuteCorn flakes kukurūzų Kellogg’s Sanitex Ispanija Ispanija 4,32 250g Permatomas maišelis su dėžuteCrunchy Nut kukurūzai 4,32 250g Permatomas maišelis su dėžutesu medumi ir riešutais Chocos kviečių dr. su 4,39 250g Permatomas maišelis su dėžutekakava Original Corn kukurūzų 2,99 250g Permatomas maišelis su dėžuteOriginal Corn kukurūzų 4,32 375g Permatomas maišelis su dėžuteŽirnių Skanėja UAB Skanėja Lietuva Lietuva 2,69 400g Permatomas maišelis su dėžuteRyžių 2,69 400g Permatomas maišelisPilnagrūdžiai avižų dr. Valdo UAB Valdo prek. Latvija Latvija 1,55 500g Permatomas maišelis su dėžute4grūdų dr. 1,74 500g Permatomas maišelisGrikių 2,35 500g Permatomas maišelisAvižiniai 1,61 500g Permatomas maišelisRyžių 2,69 500g Permatomas maišelis

3 priedasRIMI prekybos centras

Prekės ženklas Produkto rūšis Kilmės šalis Gamintojas Tiekėjas Išfasavimo dydis Išfasavimo medžiagos Kokybės lygis KainaHahne Avižiniai dribsniai su vynuogėmis ir riešutais Vokietija C Hahne Muhlenwerke Vokietija UAB Bruno MarksVilnius 500g/1000g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 3,79/6,69Hahne Avižiniai dribsniai su riešutais Vokietija C Hahne Muhlenwerke Vokietija UAB Bruno MarksVilnius 500g/1000g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 3,99/6,69Hahne Avižiniai dribsniai su vaisiais Vokietija C Hahne Muhlenwerke Vokietija UAB Bruno MarksVilnius 500g/1000g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 3,99/6,69Hahne Maxis Kukurūzų dribsniai Vokietija C Hahne Muhlenwerke Vokietija UAB Bruno MarksVilnius 250g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 3,99Hahne Corn flakes Kukurūzų dribsniai Vokietija C Hahne Muhlenwerke Vokietija UAB Bruno MarksVilnius 375g/1000g Poletileniniai maišeliai nepermatomi Aukščiausia rūšis 3,59/7,89Hahne Corn flakes Kukurūzų dribsniai Vokietija C Hahne Muhlenwerke Vokietija UAB Bruno MarksVilnius 250g/375g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 2,55/4,09Wurzener Kukurūzų dribsniai Vokietija Wurzener Nahrungsmittel Vokietija UAB Daisena 250g/500g/1000g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis /4,15/7,59Marks Avižiniai dribsniai “Smaližių” Vokietija C Hahne Muhlenwerke Vokietija UAB Bruno MarksVilnius 500g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 3,89Marks Avižiniai dribsniai “Su egzotiškais vaisiais” Vokietija C Hahne Muhlenwerke Vokietija UAB Bruno MarksVilnius 500g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 3,89Marks Avižiniai dribsniai “Sveikuolių” Vokietija C Hahne Muhlenwerke Vokietija UAB Bruno MarksVilnius 500g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 3,89Marks Kukurūzų dribsniai Vokietija C Hahne Muhlenwerke Vokietija UAB Bruno MarksVilnius 250g/500g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 1,99/3,88Bruggen Corn Flakes Kukurūzų dribsniai Vokietija Vokietija UAB TrojinaVilnius 500g/1000g Poletileniniai maišeliai nepermatomi Aukščiausia rūšis 4,09/7,65Kellogs Kukurūzų dribsniai Vokietija Vokietija UAB Sanitex 375g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 4,39Kellogs Crunchy nut Kukurūzų dribsniai Vokietija Vokietija UAB Sanitex 250g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 4,89Kellogs Original Kukurūzų dribsniai Vokietija Vokietija UAB Sanitex 250g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 2,99Kellogs Frosties Kukurūzų dribsniai Vokietija Vokietija UAB Sanitex 250g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 3,98Kellogs ChocosKviečių dribsniai Vokietija Vokietija UAB Sanitex 250g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 4,59Nestle Snow flakes kukurūzų dribsniai su 8 vitaminais ir geležimi Lenkija Lenkija UAB Trojina 250g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 4,49Nestle Kukurūzų dribsniai su 8 vitaminais ir geležimi Lenkija Lenkija UAB Trojina 250g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 3,75Nestle FrutinaKviečių dribsniaiSu vit. Kalciumi, obuoliais ir vynuogėmis Lenkija Lenkija UAB Trojina 250g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 5,55

Nestle FitnessKviečių dribsniai su vit ir mneralais Lenkija Lenkija UAB Trojina 250g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 7,09Mūsų dribsniai Kvietiniai dribsniai su karamele Rusija SojuzkruppromSankt Peterburgas Rusija II Visventa Vilnius 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 2,46Mūsų dribsniai Trijų grūdų dribsniai su fruktoze Rusija SojuzkruppromSankt Peterburgas Rusija II Visventa Vilnius 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 2,58Mūsų dribsniai Ruginiai dribsniai su fruktoze Rusija SojuzkruppromSankt Peterburgas Rusija II Visventa Vilnius 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 2,75Mūsų dribsniai Miežiniai dribsniai Rusija SojuzkruppromSankt Peterburgas Rusija II Visventa Vilnius 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 2,01Mūsų dribsniai Kvietiniai dribsniai su fruktoze Rusija SojuzkruppromSankt Peterburgas Rusija II Visventa Vilnius 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 2,01Mūsų dribsniai Trijų grūdų dribsniai su karamele Rusija SojuzkruppromSankt Peterburgas Rusija II Visventa Vilnius 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 2,62Mūsų dribsniai Miežiniai dribsniai su fruktoze Rusija SojuzkruppromSankt Peterburgas Rusija II Visventa Vilnius 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 2,19Mūsų dribsniai Ruginiai dribsniai Rusija SojuzkruppromSankt Peterburgas Rusija II Visventa Vilnius 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 2,15Nordic form Javų dribsniai su avižų sėlenomis Suomija Suomija UAB Trojina 600g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 2,39Nordic form Avižiniai dribsniai su avižų sėlenomis Suomija Suomija UAB Trojina 600g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 3,85Nordic form Avižiniai dribsniai su sėlenomis Suomija Suomija UAB Trojina 600g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis Nordic form Grikių dribsniai Suomija Suomija UAB Trojina 700g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 3,59Nordic form 4 javų dribsniai Suomija Suomija UAB Trojina 600g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 3,85Nordic form Miežiniai dribsniai Suomija Suomija UAB Trojina 500g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 3,89Nordic form Kvietiniai dibsniai Suomija Suomija UAB Trojina 700g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 3,89Myllyn Paras Ryžių dribsniai Suomija Suomija UAB Kavinukas 700g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 5,69Myllyn Paras Avižų dribsniai su ląsteliena Suomija Suomija UAB Kavinukas 500g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 3,95Myllyn Paras Avižų dribsniai Suomija Suomija UAB Kavinukas 600g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 2,79Myllyn Paras Grikių dribsniai Suomija Suomija UAB Kavinukas 600g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 5,69Myllyn Paras Įvairių grūdų dribsniai Suomija Suomija UAB Kavinukas 500g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 2,79oho Kukurūzų dribsniai Lietuva Lietuva UAB Naujasis nevėžis 180g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 1,99oho Grikių dribsniai Lietuva Lietuva UAB Naujasis nevėžis 120g/220g Poletileniniai maišeliai/Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 1,89/4,05Pasaka Penkių grūdų dribsniai Lietuva UAB Gintarinis amžius UAB Sanitex 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 0,99Pasaka Avižiniai dribsniai Lietuva UABGintarinis amžius UAB Sanitex 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 0,99Galinta Avižiniai dribsniai Lietuva UAB Gintarinis amžius UAB Sanitex 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 1,08Skanėja Miežių dribsniai Lietuva UAB Visola 500g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 0,99Skanėja Avižiniai dribsniai Lietuva UAB Visola 500g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 1,09Skanėja Kviečių dribsniai Lietuva UAB Visola 500g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 1,309Limor Avižiniai dribsniai Lietuva Galinta ir partneriai 400g Poletileniniai maišeliai Aukščiausia rūšis 0,79Oki doki Vaisių skonio skrudinti dribsniai Švedija Latvija UAB Eugesta 375g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 6,49Axa musli Dribsniai su braškėmis Švedija Latvija UAB Eugesta 375g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 7,49Axa musli Meduje skrudinti dribsniai Švedija Latvija UAB Eugesta 375g Kartoninės dėžutės Aukščiausia rūšis 6,49