BVP Statistinis tyrimas

ĮVADAS

Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo tempas leidžia
prognozuoti, kad valstybė pagal ekonomikos plėtros greitį tampa Vidurio ir
Rytų Europos šalių lydere. Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento
duomenimis, nuo šių metų pradžios ekonomikos augimo greitis siekia 6.9
proc. Palyginus tris pagrindinius makroekonomikos rodiklius paaiškėjo, kad
Lietuvos BVP augimas šiame regione yra pats didžiausias, infliacija –
mažiausia, einamosios sąskaitos deficitas taip pat nėra didelis, mažėja
nedarbo lygis.

Pasak specialistų, tokio ūkio augimo Lietuva laukė beveik ketverius
metus. Paskutinį kartą BVP prieaugio tempu Lietuva stebino 1998 metais, kai
antrąjį ketvirtį BVP padidėjo 10 proc. Po to o prasidėjusi Rusijos krizė ne
tik privedė prie ūkio nuosmukio, bet taip pat privertė Lietuvos eksportą
labiau nukreipti iš Rytų į Vakarus. Rusijos krizės padariniai buvo juntami
dar 2000 metais.

Pagrindiniai šalies rodikliai

1 lentelė
|Pagrindiniai rodikliai apie šalies ekonominę raidą, 1994-2002 m. |
| |1994|1995|1996|1997 |1998|1999|2000|2001|2002|
| | | | | | | | | | |
|Gyventojų skaičius |3671|3643|3615|3588 |3562|3536|3512|3487|3475|
|metų pradžioje, |,3 | |,2 | | | | | |,6 |
|tūkst. | | | | | | | | | |
|Šalies ūkio darbuotojų|251 |361 |467 |577 |684 |722 |692 |699 |741 |
|vidutinis mėnesinis | | | | | | | | | |
|neto darbo užmokestis,| | | | | | | | | |
|Lt, | | | | | | | | | |
|Šalies ūkio darbuotojų|325 |481 |618 |778 |930 |987 |971 |982 |1034|
|vidutinis mėnesinis | | | | | | | | | |
|bruto darbo | | | | | | | | | |
|užmokestis, Lt | | | | | | | | | |
|Šalies ūkio darbuotojų|114,|103,|103,|113,4 |112,|104,|94,9|99,7|105,|
|realiojo darbo |2 |5 |3 | |8 |9 | | |7 |
|užmokesčio indeksai | | | | | | | | | |
|(ankstesni metai = | | | | | | | | | |
|100) | | | | | | | | | |
|Bendrasis vidaus |1690|2478|3152|38520 |4355|4260|4469|4749|5067|
|produktas veikusiomis |4 |1 |9 | |5 |8 |8 |8 |9 |
|kainomis, mln. Lt | | | | | | | | | |
|BVP pokyčiai palyginti|-9,8|3,3 |4,7 |7 |7,3 |-1,8|4 |6,5 |6,7 |
|su ankstesniaisiais | | | | | | | | | |
|metais | | | | | | | | | |
|palyginamosiomis 2000 | | | | | | | | | |
|m. ka ainomis, % | | | | | | | | | |
|BVP tenkantis vienam |4622|6828|8754|10774 |1227|1209|1277|1364|1460|
|gyventojui, | | | | |1 |0 |3 |4 |9 |
|veikusiomis kainomis, | | | | | | | | | |
|Lt | | | | | | | | | |

1 lentelėje matome pagrindinius rodiklius apie šalies ekonominę raidą

Lietuvoje, 1994-2002 metais.

Pagal 1 lentelėje pateiktus duomenis grafiškai pavaizdavau, kaip 1994-
2002m. keitėsi Lietuvoje ūkio darbuotojų vidutiniai neto ir bruto darbo
užmokesčiai (1 pav.).

1 pav. Darbo užmokesčio pokytis, Lt.

Analizuojant 1 lentelės duomenis ir

r 1 paveikslą matome, kad šalies
ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis didesnis už
vidutinį mėnesinį neto darbo užmokestį. Nuo 1994m. iki 1999m. vidutinis
mėnesinis bruto darbo užmokestis kilo. 2000-2001m. mėnesinis bruto darbo
užmokestis sumažėjo palyginus su 1999m. 2002m. mėnesinis bruto darbo
užmokestis išaugo ir siekė 1034 Lt. Palyginus su 1994m. jis išaugo 31 proc.

Analogiškai kito ir vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis,
atsižvelgus į tai, kad jis visu šiuo laikotarpiu buvo mažesnis už mėnesinį
bruto darbo užmokestį. Nuo 1994m. iki 2002m. jis išaugo 33,87 proc.

Nuo 1994 metų iki 1996 metų jų tarpusavio pokytis buvo gan nedidelis,
tačiau nuo 1996 metų jų tarpusavio pokytis pradėjo augti. Nuo 1994 metų ik
2000 metų matomi bruto ir neto darbo užmokesčių didėjimai. 2000 m. ir 2001
metais šie darbo užmokesčiai buvo nukritę (sumažėję) palyginus su 2000
metais. 2002 metais jie pasiekė maksimumą. Vadinasi, galime daryti išvadą,
kad da arbo užmokestis kyla.

Remiantis 1 lentelėje pateiktais duomenimis grafiškai pavaizdavau,
kaip 1994-2002m. kito gyventojų skaičius su jų vidutiniais bruto ir neto
darbo užmokesčiais.

[pic]

2 pav. Gyventojų skaičiaus, tūkst. ir darbo užmokesčio (Lt) palyginimas

Kaip matome iš diagramos gyventojų skaičius nuo 1994 metų iki 2002
metų kito palyginus nežymiai. Tačiau matome, kad kiekvienais metais jų
mažėjo.

Remiantis 1 lentele pavaizdavau grafiškai bendrą vidaus produktą
veikusiomis kainomis ir BVP tenkantį vienam gyventojui, veikusiomis
kainomis.

[pic]

3 pav. Bendro vidaus produkto palyginimas

Analizuojant 1 lentelės ir 3 paveikslo duomenis, matome, kad bendras
vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui, veikusiomis kainomis, mln.
nuo 1994-1998 metų kilo nežymiai. 1999m. j

jis buvo nukritęs, tačiau nuo
2000m. jis vėl pradėjo kilti.

Iš grafiko matomas staigus bendro vidaus produkto, veikusiomis
kainomis kilimas iki 1998 metų, tarp 1999-2000 metų buvo nežymus jo
kritimas, o nuo 2000 metų BVP atsigavo, jis pradėjo kilti ir kasmet didėja.

Iš 1 lentelės paėmiau bendrą vidaus produktą veikusiomis kainomis,
mln. Lt ir įrašiau į 2 lentelę.

2 lentelė
| | | |Bazini|Grandinin| |
| | | |ai |iai | |
|1994 |16904| | | |169,04 |
|1995 |24781|7877 |46,6 |46,6 |247,81 |
|1996 |31529|6748 |86,5 |27,2 |315,29 |
|1997 |38520|6991 |127,9 |22,2 |385,2 |
|1998 |43555|5035 |157,7 |13,1 |435,55 |
|1999 |42608|-947 |152,1 |-2,2 |426,08 |
|2000 |44698|2090 |164,4 |4,9 |446,98 |
|2001 |47498|2800 |181 |6,3 |474,98 |
|2002 |50679|3181 |199,8 |6,7 |506,79 |

Pagal 3 lentelėje pateiktus duomenis grafiškai pavaizdavau, kaip 1994-
2002 m. keitėsi BVP absoliutiniai baziniai ir grandininiai dydžiai.

[pic]

4 pav. BVP absoliutiniai pokyčiai

Analizuojant 3 lentelės duomenis ir 4 paveikslą, pastebime, kad
bazinis padidėjimo tempas kasmet auga.

Baziniai pokyčio tempai rodo, kad BVP sparčiai auga kiekvienais
metais, o 2002 m. jis išaugo 199,8%.

Grandininiai pokyčio tempai rodo, kad Lietuvoje bendras vidaus
produktas sumažėjo tik 1999 m. palyginus su 1998 m., ir tai sudarė 2,2%.
Tuo tarpu 1994 m., 1995 m., 1996 m., 1997 m., 2000 m., 2001 m. ir 2002 m.
palyginus su 1998 m., bendras vidaus produktas padidėjo atitinkamai 46,6%,
27,2%, 22,2%, 13,1%, 4,9%, 6,3%, 6,7%.

Analizuojant bendro vidaus produkto pokyčius, svarbu nustatyti bendrą
BVP kitimo kryptį, kuri leistų įvertinti BVP lygį ateityje.

Prognozavimui pasirenkamas tiesinis trendas.

[pic]

5 pav. BVP Trendo lygtis

Pagal 2 lentelėje pateiktus duomenis ir 5 paveiksle esančią Trendo
lygtį apskaičiavau prognozuojamą bendrą vidaus produktą 2003 m., 2004 m. ir
2005 metams. Atlikusi visus skaičiavimus duomenis pateikiau 5 lentelėje.

5 lentelė

| | |Bazinia|Grandinin|Bazinia|Grandinin| |
| | |i |iai |i |iai | |
| | | | | | | |
|1994 |4622 |100 |- |- |- |46,2 |
|1995 |6828 |147,7 |147,7 |47,7 |47,7 |68,3 |
|1996 |8754 |189,4 |128,2 |89,4 |28,2 |87,5 |
|1997 |10774 |233,1 |123,1 |133,1 |23,1 |107,7 |
|1998 |12271 |265,5 |113,9 |165,5 |13,9 |122,7 |
|1999 |12090 |261,6 |98,5 |161,6 |-1,5 |120,9 |
|2000 |12773 |276,4 |105,6 |176,4 |5,6 |127,7 |
|2001 |13644 |295,2 |106,8 |195,2 |6,8 |136,4 |
|2002 |14609 |316,1 |107,1 |216,1 |7,1 |146,1 |

Analizuojant 8 lentelės duomenis matome, kad baziniai kitimo tempai
rodo, kad Lietuvoje BVP tenkantis vienam gyventojui veikusiomis kainomis,
Lt 1995 m., palyginus su 1994 m. išaugo. Matome, kad kiekvienais metais
kitimo tempai augo, o palyginus 2002 m. su 1

1994 m. matome, kad kitimo
tempas išaugo trigubai.

Grandininių kitimo tempų duomenis 1995 m. palyginus su 1994 m. BVP
tenkantis vienam gyventojui padidėjo ir išaugo 47,7% 1994 m. lygio.
Palyginus 1996 m. su 1995 m. matome, kad BVP pradėjo kristi , t.y. pasiekė
128,2% 1995 m. lygio. Palyginus 1997 m. su 1996 m. matome, kad bendras
vidaus produktas tenkantis vienam gyventojui toliau krenta, jis siekia
123,1% 1996 m. lygio. Lyginant 1998 m. su 1997 m. matome, kad jis tesiekia
113,9% 1997 m. lygio, o palygine1999 m. su 1998 m. matome, kad jis pasiekė
didžiausią sumažėjimą, tuo metu jis buvo sumažėjęs iki 98,5 % 1998 m.
lygio. Palyginus 2000 m. su 1999 m. matome, kad BVP atsigauna, jis padidėjo
105,6% 1999 m. lygio. Lyginant 2001 m. su 2000 m. matome, kad BVP išaugo
106,8% 2000 m. lygio. Tuo tarpu lyginant 2002 m. su 2001 m. padidėjo 107,1%
2001 m. lygio.

Pagal 8 lentelėje pateiktus duomenis grafiškai pavaizdavau kaip BVP
tenkantis vienam gyventojui veikusiomis kainomis, Lt Lietuvoje pagal
absoliutinius bazinius ir grandininius dydžius.

[pic]

6 pav. BVP tenkančio 1 gyventojui, absoliutiniai pokyčiai %

Analizuojant 7 lentelės duomenis ir 6 paveikslą matome, kad bazinis
padidėjimo tempas nuolat auga. Šie tempai rodo, kad Lietuvoje BVP tenkantis
vienam gyventojui nuolat auga, o 2002 m. pasiekė 216,1 procento.

Grandininiai pokyčio tempai rodo, kad Lietuvoje bendras vidaus
produktas sumažėjo tik 1999 m. palyginus su 1998 m., ir tai sudarė 1,5%.
Tuo tarpu 1994 m., 1995 m., 1996 m., 1997 m., 2000 m., 2001 m. ir 2002 m.
palyginus su 1998 m., bendras vidaus produktas padidėjo atitinkamai 47,7%,
28,2%, 23,1%, 13,9%, 5,6%, 6,8%, 7,1%.

Analizuojant bendro vidaus produkto tenkančio vienam gyventojui
pokyčius, svarbu nustatyti bendrą jo kitimo kryptį, kuri leistų įvertinti
BVP ly

ygį ateityje.

[pic]

7 pav. BVP tenkančio 1 gyvent., Trendo lygtis

Pagal 6 lentelėje pateiktus duomenis ir 7 paveiksle esančią Trendo
lygtį apskaičiavau prognozuojamą BVP tenkantį vienam gyventojui 2003 m.,
2004 m. ir 2005 metams. Atlikusi visus skaičiavimus duomenis pateikiau 8
lentelėje.

8 lentelė

|1994 |16904 |4622 |4499,61|122,387|14978,6|-20959,6|439302969,1|
| | | | |2 | | | |
|1995 |24781 |6828 |6828,84|-0,8417|0,70846|-13082,6|171153259,9|
|1996 |31529 |8754 |8824,23|-70,225|4931,59|-6334,56|40126594,09|
| | | | |3 | | | |
|1997 |38520 |10774 |10891,5|-117,46|13797,8|656,444 |430919,3086|
| | | | |4 | | | |
|1998 |43555 |12271 |12380,3|-109,31|11949,4|5691,44 |32392539,86|
| | | | |4 | | | |
|1999 |42608 |12090 |12100,3|-10,285|105,794|4744,44 |22509753,09|
| | | | |6 | | | |
|2000 |44698 |12773 |12718,3|54,7014|2992,24|6834,44 |46709630,86|
|2001 |47498 |13644 |13546,3|97,7414|9553,38|9634,44 |92822519,75|
|2002 |50679 |14609 |14486,9|122,119|14913,2|9634,44 |92822519,75|
| | | | |7 | | | |
| | | |96276,2|88,8196|73222,8|-3181 |938270705,7|

|ta |88,56 |
|tb |14,37 |
|tr |93,50 |

Analizuojant 9 lentelėje pateiktus duomenis ir 8 paveikslą
apskaičiavau regresijos lygties koeficientus ir determinacijos koeficientą.

Gautos regresijos lygties koeficientas b parodo, keliais vienetais
pasikeičia rezultatinis požymis faktoriniam požymiui pakitus vienu
matuojamu vienetu. Mano atveju b=0,2957. Vadinasi, padidėjus BVP 1 tūkst.,
BVP tenkantis vienam gyventojui padidės 0,2957 tūkst. Be to, apskaičiuotas
determinacijos koeficientas R2 = 0,9992 = 0,9992*100% ≈ 99,92% parodo, kad
99,92% faktorinis požymis įtakoja rezultatą, t.y. 99,92% BVP padidėjimas
turi įtakos BVP tenkančiam vienam gyventojui.

IŠVADOS

Atlikus bendro vidaus produkto ir BVP tenkančio vienam gyventojui,
veikusiomis kainomis Lt, statistinį tyrimą, galima teigti, kad 1994 – 2002
metais:

1. BVP Lietuvoje 1994 -1995 m. padidėjo 7877 tūkst. Lt, o 1999 m.

BVP sumažėjo 947 tūkst. Lt. 1996m., 1997 m., 1998 m., 2000 m.,

2001 m. ir 2002 m. bendrasis vidaus produktas augo ir siekė

atitinkamai 6784, 6991, 5035, 2090, 2800, 3181 tūkst. Lt.

2. BVP, lyginant su baziniais (1994) metais, 1995 m. padidėjo

46,6%, 1996 m. padidėjo 86,5% , 1997 m, padidėjo 127,9%, 1998 m.

padidėjo 157,7%, 1999 m. padidėjo 152,1%, 2000 m. padidėjo

164,4%, 2001 m. padidėjo 181%, 2002 m. padidėjo 199,8%.

3. BVP Lietuvoje didėje kasmet, tačiau labai netolygiai: jis

sumažėjo tik 1999 m. palyginus su 1998 m., ir tai sudarė 2,2%.

Tuo tarpu 1994 m., 1995 m., 1996 m., 1997 m., 2000 m., 2001 m.

ir 2002 m. palyginus su 1998 m., bendras vidaus produktas

padidėjo atitinkamai 46,6%, 27,2%, 22,2%, 13,1%, 4,9%, 6,3%,

6,7%.

4. Atlikus prognozes prognozuojamaisiais metais BVP augs.

Prognozuojama, kad BVP 2003 m. sieks 57336 mln. Lt., 2004 m. –

61230,6 mln. Lt., 2005 m. – 65125,2 mln. Lt. Prognozė rodo, kad

bendrasis vidaus produktas augs.

5. BVP tenkantis vienam gyventojui, veikusiomis kainomis, lyginant

1995 m. su 1994 m. išaugo. Matome, kad BVP tenkantis vienam

gyventojui, kitimo tempai augo. O palyginus 2002 m. su 1994 m.,

matome, kad kitimo tempas išaugo trigubai.

6. Lietuvoje bendras vidaus produktas sumažėjo tik 1999 m.

palyginus su 1998 m., ir tai sudarė 1,5%. Tuo tarpu 1994 m.,

1995 m., 1996 m., 1997 m., 2000 m., 2001 m. ir 2002 m. palyginus

su 1998 m., bendras vidaus produktas padidėjo atitinkamai 47,7%,

28,2%, 23,1%, 13,9%, 5,6%, 6,8%, 7,1%.

7. Atlikus prognozes apie prognozuojamą bendrą vidaus produktą

tenkantį vienam gyventojui 2003 m., 2004 m. ir 2005 metams,

prognozuojama, kad BVP tenkantis vienam gyventojui 2003 m. sieks

16519,7 Lt., 2004 m. – 17682,2 Lt, 2005 m. – 18844,7 Lt.

8. Atlikta BVP ir BVP tenkančio vienam gyventojui, koreliacija

parodė, kad apie 99,92% BVP padidėjimo Lietuvoje turi įtakos

BVP tenkančiam vienam gyventojui, veikusiomis kainomis Lt.

———————–
[pic]

Leave a Comment