Airijos darbo rinka

Įžanga
Referato tema –darbo užmokestis Airijoje. Šiai temai atskleisti referate neužtenka tik plikų skaičių ar vidurkių, šią temą sudaro ir darbo salygos šalyje, ir įstatymai reglamentuojantys darbo santykius bei daug kitų įstatiminių aktų susijusiu su darbu ir atlyginimo gavimu. Savo darbe pasistengsiu apžvelgti daugelį jų.
Visiems žinoma, jog Airijos ekonomika viena iš sparčiausiai augančių ir besivystančių europos sąjungoje per pastaruosius dešimt metų. Todėl dažnai tenka girdėti apie emigruojančius į Airiją darbininkus, nors dar prieš dešimt metų tenykštė ekonominė padėtis buvo labai panaši į Lietuvos. Neepaisnt to, šalis po įstojimo į europos sąjungą tapo viena pirmaujančių darbo ekonomikos srityje. Būtų labai įdomu palyginti darbo rinkos situaciją prieš dešimt metų ir dabar, tačiau, tuomet, kai Airija pati kentėjo nuo darbo jėgos emigracijos, informacijos apie ją lietuvių kalba labai mažai todėl be istorinių, įdomesnių faktų apie tuomatinę padėtį nepvyko rasti. Daugelyje šaltinių dažnai pabrėžiamas ryškus skirtumas, kurį šalis pasiekė po įstojimo į europos sąjungą. Pagerėjus situacijai šalies darbo rinkoje ja labiau imta domėtis ir lietuvoje, todėl ir informacijos apie daarbą airijoje šiuo metu apstu. Būtent todėl iš europos sąjungos šalių pasirinkau Airiją.
Taigi savo darbe pamėginsiu nušviesti situaciją dabartinėje Airijos darbo rinkoje, apžvelgti darbuotojų atlyginimus,darbo sąlygas pagrindinius dokumentus ir teisės aktus susijusius su darbu šioje šalyje.

Airijos ekonomika
Airijos ekonomika yra at

tvira. Šalis daugiausia verčiasi eksportu.Airijos ekonominis ūkis stipriai priklauso nuo prekybos, kuri sudaro daugiau negu 96,8% BVP (bendro vidaus produkto, 1999 m. duomenimis).Narystė Europos Sąjungoje (ES) ir priklausymas Bendrai Rinkai, Valstybei leidžia teisėtu būdu įvairinti, keisti savo prekybos struktūrą. Net jei Didžioji Britanija yra didžiausia Airijos prekybos partnerė, beveik pusė viso šalies eksporto dabar patenka į kitas Europos Sąjungos šalis.
Gyvenimo sąlygų pagerėjimas
Airija džiaugiasi šalies ekonomikos suklestėjimu per dvidešimto amžiaus paskutiniuosius metus. Manoma, kad gyvenimo sąlygų gerėjimą sąlygoja šios priežastys:
• aukštojo išsilavinimo siekimas, kvalifikuotų specialistų darbas;
• atviros rinkos idėjos priėmimas – tai daugelio metų nuoseklaus užsienio šalių investicijų siekimo rezultatas;
• geri ekonominiai tarpusavio santykiai tarp Vyriausybės, Industrijos ir Prekybos Sąjungų;
• išsilavinusių emigrantų grįžimas į Airiją.
Mokesčių sistema
Kaip skaičiuojami darbuotojų mokesčiai Airijoje.
Vos pradėjus dirbti Airijoje jūsų uždirbamos pajamos buus apmokestintos. Jūsų darbdavys mokesčius nuo jūsų uždirbtos sumos perves tiesiogiai Mokesčių inspektoriams, kurie renka mokesčius Airijos vyriausybės vardu.
Mokestiniai darbo metai Airjoje sutampa su kalendoriniais metais (t.y. tęsiasi nuo Sausio iki Gruodžio). Kiekvienų mokestinių metų pradžioje jūs gausite pažymą iš Mokesčių inspekcijos. Ši pažyma vadinama “Notice of determination of tax credits and standard rate cut-off point”. Ji parodo jūsų mokesčių kreditus (tax credits) ir kritinę standartinio mokesčio ribą (standard rate cut-off point).
Mokesčių kreditai
Mokesčių kreditu Airijoje vadinama jūsų uždirbtų pajamų suma, ku
uri nėra apmokestinama. Tai yra, jums nereikės mokėti mokesčių nuo visų jūsų uždirbtų pinigų. Jūs galite uždirbti ir gauti tam tikrą pinigų sumą iki tol kol pradėsite mokėti mokesčius. Kokia tai suma, priklausys nuo jūsų mokesčių kreditų vertės.
Mokesčių kreditus sudaro įvairios lengvatos ir pašalpos, į kurias galite pretenduoti priklausomai nuo jūsų darbo ir gyvenimo aplinkybių. Pavyzdžiui, kiekvienas žmogus gali pretenduoti į asmeninę lengvatą (personal allowance). Be to, galite prašyti mokesčių lengvatos už privataus sveikatos draudimo įmokas, būsto paskolos procentinį mokestį ir pan. Daugiau informacijos apie lengvatas ir pašalpas Airijos darbuotojams (įskaitant sumą, kurią galite susigrąžinti už einamuosius metus) rasite informaciniame biuletenyje, kurį darbuotojams kasmet išduodama Mokesčių inspekcija. Tame biuletenyje bus nurodyti ir jūsų mokesčių kreditai.
Kritinė standartinio mokesčio pajamų suma
Už kiekvieną mokestinį periodą jūs mokate standartinį mokesčių procentą (20%) tol, kol jūsų pajamos pasiekia kritinę standartinio mokesčio ribą.
Jūsų kritinė standartinio mokesčio suma paskaičiuojama Mokesčių inspekcijos, kuri atsižvelgia į jūsų individualią situaciją ir taiko įvairiausius pakeitimus. Standartinio mokesčio riba bus sumažinta, jei jūs gaunate papildomų pajamų, už kurias mokesčių nemokate (non-PAYE income) ir bus padidinta, jei turitę teisę į kokias nors mokesčių lengvatas. Pajamos, viršijančios standartinio mokesčio kritinę sumą, bus apmokestintos 42% mokesčiu.

Norėdami paskaičiuoti, kiek mokesčių jums reiks mokėti, atlikite sekančius nurodymus:

1. Paskaičiuokite mokesčius nuo visų jūsų pajamų (g

gross tax). Pajamos, mažesnės nei standartinio mokesčio kritinė riba, turi būti apmokestintos 20% mokesčiu. Pajamos, didesnės nei standartinio mokesčio kritinė riba, apmokestinamos 42% mokesčiu.
2. Iš bendros mokesčių sumos (gross tax) atimkite jūsų mokesčių kreditus. Gausite sumą, kurią jums realiai teks sumokėti.

Pavyzdys: Nevedęs/netekėjusi darbuotojas(-a) Airijoje be vaikų, uždirbantis(-i) 30,000 eurų per pilnus mokestinius metus.

1 žingsnis – Apskaičiuokite bendrą mokestį nuo 30,000 eurų
Apmokestinkite 29,400 eurų 20% (Standartinio mokesčio riba yra 29,400 eurų ir nėra jokių pataisymų, taigi standartinio mokesčio kritinė suma yra 29,400 eurų). Mokesčiai = 5,880 eurų. Apmokestinkite likusią sumą 600 eurų 42%. Mokesčiai = 252 eurų. Bendra mokesčių suma = 6,132 eurų.

2 žingsnis – Apskaičiuokite realiai mokamus mokesčius
Bendra mokesčių suma = 6,132 eurų Minus mokesčių kreditai = 1,580 eurų Mokami mokesčiai = 4,552 eurų Visi paskaičiavimai yra pilniems mokestiniams metams. Būtinai pasitikrinkite Mokesčių inspekcijoje ar gaunate visus mokesčių kreditus, kurie jums priklauso (peržiūrėkite Mokesčių inspekcijos informacinį lapelį IT1).

Trumpas Airijos darbo rinkos palyginimas su kitomis ES šalimis

Užimtų moterų lyginamoji dalis pagal ekonomines veiklas Lietuvoje ir Airijoje 2004 m., %

Duomenų šaltiniai: Moterys ir vyrai Lietuvoje 2004.- Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Vilnius, 2005;
Women and Men in Ireland 2005. – Government of Ireland, Dublin, 2005.
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtingumo rodiklis ES valstybėse narėse 2003-2004 m., %
Valstybės 2003 2004
ES25 15 15
Čekija 19 19
Vokietija 23 23
Estija 24 24
Graikija 11 10
Ispanija 18 15
Prancūzija 12 12
Airija 14 11
Kipras 25 25
Latvija 16 15
Lietuva 17 16
Vengrija 12 11
Malta 4 4
Duomenų šaltinis: Eurostat 2006.

Savarankiškai dirbančių asmenų dalis ES šalyse ir Airijoje 2004 m., %

Duomenų šaltinis: Employment in Europe 2005.- Eurostat, 2005.
Lentelėse lyginami vyrų ir moterų užimtumas. Išpirmo grfiko ma

atome, jog Airijos moterų užimtumas labai panašus į Lietuvos. Taigi galime daryti prielaidą, jog airijos darbo rinka panaši į Lietuvos tik truputį labiau orientuota į paslaugų sektorių nei lietuviškoji.
Iš antros lentelės matome jog Airijos moerys ir vyrai uždirba panašiau nei Lietuvos ir šis rodiklis palaipsniui vienodėja o tai yra visų europos sąjungos šalių siekiamybė, galime teigti, jog Airija pirmauja šioje srityje šiek tiek lenkdama ir Lietuvą.
Trečioje lentelėje matome, jog Airijos vyrai ir moterys labiau likę dirbti valstybiniame darbe negu lietuvoje. Joje privačiai dirbančių asmenų daugiau. Apskritai lyginant su visos europos šalimis airijoje savarankiškai savo darbą organizuojančių asmenų daug mažiau nei ES vidurkis, liaudiškai tariant Airijoje gerokai mažiau ,,spekuliantų“ nei lietuvoje.
Galbūt ir tai nulėmė sėkmingą Airijos darbo rinkos vystimąsi ir spartų šalies ekonomikos augimą.

Pradedant dirbti

Pradėdami dirbti Airijoje turite gauti PPS numerį, kad jūsų mokesčiai būtų skaičiuojami teisingu tarifu. PPS numerį išduoda vietiniai Socialinio Aprūpinimo Skyriai. Norėdami susirasti artimiausią skyrių, apsilankykite internetinėje svetainėje www.welfare.ie Arba skambinkite: (01) 7043000

Turite turėti asmeninį dokumentą su nuotrauka, geriausiai pasą arba airišką vairuotojo pažymėjimą.

Adreso įrodymą. Adresui patvirtinti galite pristatyti vieną iš žemiau nurodytų dokumentų: Sąskaitą už elektrą ar komunalines paslaugas, oficialų darbdavio patvirtintą laišką, banko išklotinę, nuomos sutartį. Dokumente turi būti nurodyta jūsų vardas ir adresas.
Apie PPS numerį
Jums bus išsiūstas laiškas su PPS numeriu maždaug 3–5 darbo dienų laikotarpyje. Šis laiškas yra svarbus dokumentas. Jo gali prireikti sprendžiant įvairius – sveikatos apsaugos, mokslo, mokesčių, darbo, ir t.t. – kalusimus.
Gavę PPS numerį, jį turite kuo skubiau pranešti savo darbdaviui, kad pastarasis informuotų Mokesčių Inspekciją, kuri jūsų darbdaviui atsiųs nurodymus apie jums priklausančius mokesčius ir mokesčių kreditus (kompensuojama savaitinė ir mėnesio mokesčių suma). Kol gaus Mokesčių Inspekcijos nurodymus, darbdavys turi skaičiuoti jūsų mokesčius taikydamas aukščiausią tarifą, pasibaigus pirmajam jūsų darbo mėnesiui. Todėl rekomenduotina, pradėjus dirbti, kuo skubiau gauti PPS. Daugiau informacijos galite gauti bet kuriame Mokesčių Inspekcijos skyriuje.
Kai išeinate iš darbo, jūsų darbdavys privalo jums duoti P45 formą, kurią jūs turite duoti naujam darbdaviui arba Mokesčių Inspekcijai, sprendžiant mokesčių klausimus. Forma P45 parodo, kad jūsų mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos buvo apskaičiuoti teisingai, kaip nurodyta Mokesčių Inspekcijos.
PRSI yra jūsų socialinio draudimo įmokos
• Užmokestis iki išėjimo iš darbo dienos.
• Sumokėti mokesčiai iki išėjimo iš darbo dienos
• Sumokėta PRSI suma ir mokėtų savaičių skaičius iki išėjimo iš darbo dienos.
• Mokesčių kreditai, mokesčių tarifas, uždarbio dydis nuo kurio bus taikomas aukštesnis
mokesčių tarifas.
Kiekvienų metų pradžioje darbdavys turi jums duoti P60 formą, kuri nurodo, kiek uždirbote ir kokius mokesčius sumokėjote per praėjusius metus. Tai svarbus dokumentas, nurodantis:
Forma P60
• Kiek uždirbote per metus.
• Kiek pajamų mokesčio sumokėjote.
• Kiek socialinio draudimo įmokų sumokėjote.
• Kiek PRSI mokesčio sumokėjote.

Darbo sutartis
Prieš pradėdami dirbti pasirašykite darbo sutartį. Ji turi būti pasirašyta jūsų ir darbdavio ir abu turite turėti po kopiją. Atidžiai perskaitykite sutartį prieš pasirašydami ir įsitikinkite, kad ji turi visą reikalingą informaciją.
Kiekviename darbo kontrakte turi būti nurodyta:

• Pilnas darbdavio ir darbuotojo vardas
• Darbdavio adresas – ofiso adresas, jeigu tai kompanija
• Darbo vieta. Jeigu ji ne pastovi, turi būti nurodyta, kad įvairios
• Darbo pavadinimas arba pobūdis
• Įdarbinimo data
• Jeigu pasirašoma detali darbo sutartis – jos detalės.
• Jeigu darbas laikinas, turi buti nurodyta sutarties terminas
• Įstatymo nustatytos pertraukos ir poilsio periodai. Jeigu darbuotojas prašomas dirbti užsienyje, prieš išvykdamas, jis turėtų gauti darbdavio raštą, nurodantį,kuriam laikui darbuotojas prašomas dirbti ne Airijos Respublikoje ir kokia valiuta jam bus mokamas atlyginimas
Darbdavys tas asmuo ar bendrovė, kuri moka Jums darbo užmokestį, yra Jūsų darbdavys; jis atsako už tai, kad Jūs galėtumėte naudotis savo minimaliomis teisėmis.Darbo sutartį ir sąlygas aptaria darbdavys ir darbuotojas. Tačiau reikia pastebėti, kad pasirašytoje sutartyje numatytos teisės negali būti mažesnės už privalomas minimalias teises, išdėstytas žemiau.
Jūsų darbdavys privalo suteikti Jums tam tikrą informaciją raštu – svarbiausias Jūsų darbo sutarties sąlygas – per du mėnesius nuo darbo pradžios (1994 m. darbo sąlygų (informacijos) įstatymas). Ši informacija apima:
• darbdavio pavadinimą ir adresą darbo
• darbo vietą
• darbo pavadinimą/pobūdį
• darbo laikotarpio pradžią
• jei darbas laikinas, numatomą darbo laikotarpį
• jei įdarbinama konkrečiam laikotarpiui, sutarties galiojimo terminą
• darbo užmokesčio įkainį
• mokėjimo laikotarpį (kas kiek laiko Jums bus mokamas darbo užmokestis)
• darbo valandas (įskaitant viršvalandžius)
• apmokamas atostogas
• sąlygas, susijusias su tais atvejais, kai Jūs negalite dirbti dėl ligos.
• pensijas ir pensijų sistemas
• terminus, per kuriuos darbdavys ir Jūs privalote įteikti įspėjimą apie darbo nutraukimą

Darbo užmokesčio lapelis
Remiantis 1991 m. darbo užmokesčio mokėjimo įstatymu, darbdavys, išmokėdamas Jums darbo užmokestį, privalo Jums išduoti raštišką pažymą apie Jūsų bendrą darbo užmokestį ir duomenis apie visas išskaitas. Jei darbo umokestis mokamas kreditiniu pervedimu, pažyma apie darbo užmokestį turi būti įteikta darbuotojui kaip galint greičiau po kreditinio pervedimo. Įstatymas taip pat gina darbuotojus nuo neteisėtų išskaitų iš darbo užmokesčio.
Darbo trukmė
1997 m. darbo laiko organizavimo įstatymas nustato darbuotojų teises, kurios liečia:Maksimalų savaitės darbo valandų skaičių
Jūsų darbdavys neturi teisės reikalauti, kad Jūs dirbtumėte daugiau nei vidutiniškai 48 valandas per savaitę; šis vidurkis skaičiuojamas už 4, 6 ar 12 mėnesių (daugeliu atvejų ne daugiau, kaip už 4 mėnesius).
Atleidimas iš darbo
1977-1991 m. Neteisėto atleidimo iš darbo įstatymai.Paprastai darbuotojas turi būti nepertraukiamai išdirbęs mažiausiai 12 mėnesių pas savo darbdavį, kad galėtų pareikšti pretenziją dėl neteisėto atleidimo iš darbo, remdamasis aukščiau nurodytais įstatymais. Jei darbuotojas įsidarbino per agentūrą, neteisėto atleidimo iš darbo atveju jo darbdaviu laikoma bendrovė, kurioje jis dirba, o ne įdarbinimo agentūra.Darbuotojas neprivalo turėti 12 mėnesių darbo stažą, jei jis buvo atleistas iš darbo vien tik (arba iš esmės) dėl vienos iš šių priežasčių:
• Jūsų narystės ar veiklos profsąjungoje
• Jūsų religinių arba politinių pažiūrų
• Jūsų amžiaus, lyties, šeimyninės padėties, rasės, religijos, seksualinės orientacijos, negalios arba narystės keliaujančioje bendruomenėje
• Dėl to, kad Jūs pradėjote teismo procesą prieš savo darbdavį, arba esate liudytojas procese prieš darbdavį
• Jūs pasinaudojote arba bandėte pasinaudoti savo teisėmis, kurias Jums suteikia kai kurie darbą reglamentuojantys įstatymai
Atleidimas iš darbo laikomas neteisėtu, jei darbdavys negali nurodyti svarių pateisinančių priežasčių. Atleidimas laikomas teisėtu, jei jis visiškai arba iš dalies paremtas viena iš šių priežasčių:
• Jūsų nepakankamais sugebėjimais, kompetencija arba kvalifikacija, kurie reikalingi šiam darbui
• netinkamu Jūsų elgesiu
• jei panaikinama Jūsų darbo vieta
• jei tolesnis Jūsų darbas pažeistų kitų įstatymų reikalavimus
• jei yra kitų svarbių priežasčių
Minimalus darbo užmokestis
Paprastai darbuotojai turi teisę į minimalų darbo užmokestį, kuris pagal 2000 m. Nacionalinio minimalaus darbo užmokesčio įstatymą sudaro £4,40 (5,59 euro) už valandą, jei Jūs vyresnis nei 18 metų ir dirbote ne mažiau kaip dvejus metus, iki Jums sukako 18. Kitoms darbuotojų kategorijoms taikomi mažesni įkainiai.
Šis įkainis nuo 2001 m. liepos 1 d. padidės iki £4,70 (5,97 euro) už valandą, o nuo 2002 m. spalio 1 d. dar padidės iki £5,00 (6,35 euro).
Kai kuriuose pramonės sektoriuose, įskaitant žemės ūkį, statybą, viešbučių ir viešojo maitinimo verslą, galioja susitarimai, pagal kuriuos šių sričių darbuotojams taikomi didesni nei nacionalinis minimalūs darbo užmokesčio įkainiai. Smulkesnė informacija suteikiama paprašius.
Minimalus darbo užmokestis airijoje svarais pagal darbuotojo amžių

amžius Per savaite Per diena Per valanda Viršvalandžiai per valanda
19 years and over 207.00 41.40 5.31 7.96
18 175.95 35.19 4.52 6.78
17 144.90 28.98 3.71 5.57
16 124.20 24.84 3.18 4.77
15 and under 103.50 20.70 2.66 3.99

Darbai Airijos finansų sektoriuje
Airijos finansų sektoriuje nuolat kuriamos naujos darbo vietos Airijos ir užsienio darbuotojams. Stiprus Airijos ekonomikos augimas per pastarąjį dešimtmetį ir finansinių paslaugų sektoriaus, kaip vieno iš pagrindinių ekonomikos augimo ir šalies vystymosi šaltinių, plėtra kasmet sukuria tūkstančius darbo vietų.

Faktai apie įsidarbinimą Airijos finansų sektoriuje
• Finansų sektoriuje Airijoje dirba 237,000 žmonių
• 2004 metais sukurta 16,400 naujų darbo vietų finansų srityje
• Tarptautinės finansų kompanijos siūlo daugybę trumpalaikių, vidutinio ilgumo ir ilgalaikių darbų užsienio darbuotojams
• Labai didelė darbų paklausa kompanijose, dirbančiose Airijos ekonomikai, pvz. kredito, nuosavybės agentūrose ir notarų biuruose.
• Per pastaruosius du dešimtmečius Airija strategiškai daug investavo, kad pritrauktų tarptautines finansų kompanijas ir jų filialus
Įsidarbinimas finansų sektoriuje Airijoje
Finansų darbai tarptautinėse kompanijose: Per pastaruosius 15 metų Airija sėkmingai prisiviliojo daugumą tarptautinių finansinių bendrovių įsikurti IFSC Dubline ir visoje šalyje. Kompanijų sąraše tokios tarptautinės kompanijos kaip Citigroup, JP Morgan Chase, ABN AMRO, ING Group, MBNA, Merrill Lynch, State Street, Unicredito ir AIG. Šios kompanijos persikėlė į Airiją dėl daugybės priežasčių, tame tarpe palankios biudžeto politikos ir įstatyminės bazės; kvalifikuotos ir išsilavinusios darbo jėgos; patrauklios išlaidų struktūros; stiprios telekomunikacijų infrastruktūros ir politinio stabilumo.

Be to, dauguma ne finansinių bet pasaulinio masto tarptautinių kompanijų perkėlė savo finansų operacijas (pvz., turto ir akcijų valdymą) į Airiją ir sukūrė daug darbo vietų Airijos bei užsienio darbuotojams.
Finansų darbai Airijos kompanijose: Atspindėdamas augančią Airijos ekonomiką, vietinis finansų sektorius taip pat auga. Kompanijose, aptarnaujančiose Airijos rinką, nuolat sukuriama naujų darbo vietų bankininkams ir kapitalo vadybininkams, taip pat draudikams ir buhalteriams

Darbai Airijos finansų sektoriuje:
• Buhalterių darbai
• Statistikų/Ekonomistų darbai
• Turto vadybos darbai
• Biržos maklerių darbai
• Iždininkų darbai
• Kapitalo paslaugų darbai
• Korporacinės bankininkystės darbai
• Sutarčių sudarymo (compliance) darbai
• Kredito paslaugų darbai
• Korporacinių finansų darbai
• Tarptautinių kreditų darbai
• Draudimo darbai
• Pensijų darbai
• Statistikos (actuaries) darbai
• Asmeninės ir komercinės telefono linijų darbai
• Korporacinių brokerių darbai
• Draudimo ekspertų darbai

Darbai Airijos IT srityje
Per pastaruosius dešimt metų Airijos kompiuterių ir informacinių technologijų (IT) darbų pasiūla ženkliai išaugo.
• Airijos infomacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) sektorius siūlo darbus 90,000 žmonių 1,300 IT kompanijų.
• Airija yra didžiausias programinės įrangos eksportuotojas pasaulyje.
• Airijoje pagaminama 33% personalinių kompiuterių parduodamų Europoje.

Dauguma lyderiaujančių pasaulio kompiuterių ir IT kompanijų, įskaitant Google, Amazon, Dell, Intel, Apple ir Hewlett-Packard pasirinko Airiją kaip gerą vietą pasiekti EMEA rinką. Aukšto lygio kompiuterių žinios ir ekonomikos augimas pritraukė daugelį IT kompanijų perkelti savo gamyklas, filialus ar pagrindinius ofisus į Dubliną ir kitas vietoves.
Besitęsianti Airijos kompiuterių sektoriaus plėtra prisidėjo prie padidėjusios IT profesionalų paklausos ne tik tarptautinėse, bet ir Airijos bendrovėse. Gausu darbų progamuotojams, programų kūrėjams, sistemų analitikams ir projektų vadybininkams. Tai taip pat prisideda prie IT darbo rinkos augimo. Jei tik turite reikiamų žinių ir patirties daugybė gerų kompiuterių darbų laukia jūsų Airijoje.

Kompiuterių profesionalų atlyginimai Airijoje
Už kompiuterių darbus Airijoje paprastai gerai mokama ir specialistų atlyginimas dažnai viršija vidutinį atlyginimą šalyje. Atlyginimai skiriasi, bet kvalifikuotų IT darbuotojų paklausa paskatino darbdavius mokėti gan aukštus atlyginimus.
Atlyginimai yra gana aukšti palyginus su Rytų Europos šalių atlyginimais. Atlyginimas už trumpalaikį kontraktą gali būti nuo €300 iki €1000 per dieną priklausomai nuo patirties ir pozicijos.
IT atlyginimų Airijoje pavyzdžiai:
• Technikos architektų darbai €80,000
• J2EE inžinierių darbai €50,000
• Programinės įrangos inžinierių darbai €42,000
• IT administratorių darbai €30,000

Galimi darbai Airijoje:
• Programinės įrangos kūrėjų darbai
• Pagrindinės įrangos (mainframe) darbuotojų darbai
• Lotus Notes 2 darbai
• Java darbai
• Oracle, SQL Sybase, DB2, Informix darbai
• Sistemų analizės darbai
• Biznio/Sistemų analitikų darbai
• IT/Projektų vadybos darbai
• Projektų vadybininkų (pagrindinės įrangos – mainframe) darbai
• Projektų vadybininkų (Midrange, klientų serverių) darbai
• Projektų vadybininkų (RDBMS, .net) darbai
• Tinklo priežiūros vadybininkų darbai
• IT vadybininkų darbai
• Priežiūros darbai
• Tinklo priežiūros inžinierių (Win 2000, 2003, NT) darbai
• Tinklo priežiūros inžinierių (WAN) darbai
• Techninės pagalpos: 1 lygio pagalbos (Win) darbai
• Techninės pagalbos: 2 lygio pagalbos (Win) darbai
• Techninės pagalbos: 3 lygio pagalbos (Win) darbai
• Sistemų administratorių darbai
• Sistemų administratorių (Multiplatform, Win NT, Lotus Notes) darbai
• DBA (RDBMS) darbai
• DBA (Sybase/DB2/Informix/SQL) darbai

Medicinos, slaugos ir farmacijos darbai Airijoje

Per pastaruosius dvejus metus Airijos sveikatos sektoriuje sukurta 20,000 naujų darbo vietų. Dabartinė Airijos medicinos profesionalų pasiūla, įskaitant medicinos seseris ir slauges, negali patenkinti nuolatinės kvalifikuotų medicinos darbuotojų paklausos. Dėl to imigrantų ir užsienio darbuotojų įdarbinimas yra vienintelė išeitis norint užpildyti laisvas medicinos ir slaugos darbų vietas.
Medicinos darbai Airijoje
Medicinos ir priežiūros profesionalų darbai
Airijoje nuolat įdarbinama daug laikinųjų gydytojų pavaduotojų, slaugos asistentų, bendrosios praktikos gydytojų asistentų, socialinių darbuotojų, kalbos terapeutų ir darbo terapijos specialistų.

Farmaciniai darbai
Farmacijos sektoriuje taip pat gausu darbo vietų, kurias reikia skubiai užpildyti. Daugiausia jų kokybės analizės (QA) specialistams, mikrobiologams, chemikams, maisto specialistams, teisinės bazės specialistams, kokybės analitikams, ratifikacijos vadybininkams, ratifikacijos inžinieriams, ratifikacijos analitikams, sveikatos ir saugos darbuotojams, laboratorijų technikams ir farmaciniams inžinieriams. Tai puiki galimybė turintiems reikiamą kvalifikaciją ir darbo patirtį.

Medicinos seserų darbai Airijoje
Vienas iš didžiausių reiklavimų Airijos sveikatos sektoriui yra surasti pakankamai registruotų medicinos seserų. Kad patenkintų nuolatinį medicinos seserų poreikį medicinos darbų rinkoje, Airija stengiasi prisivilioti slaugos profesionalų iš užsienio.

Darbai Airijos viešbučiuose, restoranuose ir turizmo kompanijose

Turizmo plėtra Airijoje lenkia kitų Europos šalių vidurkį, o viešbučių, maitinimo ir turizmo sektorių darbuotojų pasiūla nepajėgia patenkinti darbuotojų paklausos. Turizmas labai svarbus Airijos ekonomikos strategijoje. Investicijos į Airijos turizmo marketingą ir infrastruktūrą 2004 metais pritraukė 6 milijonus keliautojų.
Be turizmo plėtros, Airijos ekonomikos augimas ir gyventojų pajamų kilimas paskatino restoranų ir kitų laisvalaikio praleidimo vietų kūrimąsi. Dėl to atsirado daug darbų ne tik Airijos, bet ir užsienio piliečiams, siekiantiems įsidarbinti aptarnavimo srityje.
Turizmo ir aptarnavimo darbai Airijoje
Viena iš galimybių užpildyti laisvas darbo vietas aptarnavimo sektoriuje yra įdarbinti užsieniečius. Per pastaruosius metus Airijoje ženkliai išaugo užsieniečių, ieškančių darbo, skaičius. Tyrimai rodo, kad šis skaičius ir toliau augs. Pvz., šiuo metu 55% Airijos viešbučių, 15% svečių namų ir 41% restoranų dirba užsieniečiai.

Darbai turizmo, viešbučių ir aptarnavimo sektoriuje
Airijos turizmo ir aptarnavimo pramonė labai svarbi šalies ekonomikos augimui. Šio sektoriaus augimas atsispindi galimybėse užsieniečiams įsidarbinti Dubline ir visoje Airijoje.

Darbų viešbučiuose, restoranuose ir turizmo srityje pavyzdžiai bei atlyginimai:
• Maisto ir gėrimų vadybininkų darbai €25k – €35k
• Viešbučių vadybininkų (Accommodation Manager) darbai €25k – €33k
• Viešbučių priimamųjų vadybininkų (Front of house manager) darbai €25k – €28k
• Pamainos viršininkų darbai €23k – €28k
• Vyriausiųjų virėjų darbai €30k – €40k
• Sous Chef darbai €24k – €30k
• Chef de Partie darbai €21k – €26k
• Commis Chef darbai €17k – €22k
• Restoranų vadybininkų darbai €21k – €29k
• Restoranų supervizorių darbai €21k – €29k
• Barų personalo darbai €16k – €19k
• Padavėjų darbai €15k – €19k
• Virtuvės padėjėjų darbai €15k – €19k

Statybų darbai Airijoje

Dėka milžiniško šalies ekonomikos augimo per pastaruosius dešimt metų, Airijos statybų pramonė išgyveno didelį pakilimą. Gyvenamųjų ir komercinės paskirties pastatų statybos, investicijos į šalies infrastruktūrą sukūrė daugybę darbo vietų statybininkams, konsruktoriams ir architektams. Atsirado daugybė galimybių įsidarbinti visose statybų pramonės srityse. Darbai varijuoja nuo vadybininko iki tinkuotojo, nuo kelių inžinieriaus iki mūrininko. Daugumą šių darbų atlieka ne Airijos piliečiai, dirbantys pagal trumpalaikę, vidutinio ilgumo ar ilgalaikę sutartį.
Statybų darbai Airijoje
Dauguma statybų pramonės sričių Airijoje kenčia nuo nepakankamo darbuotojų skaičiaus. Dėl to Airijos darbdaviai ieško darbuotojų iš kitų ES šalių. Užsienio piliečiai, norintys įsidarbinti statybose Airijoje, pirmiausia turi išklausyti vienos dienos kursą, žinomą kaip Safepass. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų statybose, Safepass/CSR programos tikslas užtikrinti, kad visi darbuotojai yra susipažinę su darbo saugos ir sveikatos taisyklėmis. Daugiau informacijos apie Safepass kursus gausite FAS, telefonu 00 353 1 607 0500. Paprastai kursai kainuoja €100.00. Yra galimybė kursus išklausyti lietuvių kalba.
Darbai Airijos statybų kompanijose
Dauguma Airijos statybų kompanijų siūlo darbus kvalifikuotiems ir profesionaliems užsienio darbuotojams. Atlyginimas labai priklauso nuo darbo pobūdžio ir nuo darbo patirties. Tačiau Airijos statybų pramonės nuostatai užtikrina, kad visiems darbuotojams būtų tinkamai atlyginta ir kad nebūtų pažeidžiamos jų teisės.

Airijos statybų darbai kvalifikuotiems darbininkams
• Elektrikų darbai
• Stalių/dailidžių darbai
• Santechnikų darbai
• Mūrininkų darbai
• Dažytojų darbai
• Tinkuotojų darbai
• Statybų įrenginių montuotojų darbai
• Brigadininkų darbai
• Plytelių klojėjų darbai
• Stogdengių darbai
• Stiklių darbai
• Pastolių statytojų darbai
• Kranų vairuotojų ir operatorių darbai

Šiuo metu Airijoje siulomų darbų architektams sąrašas(2006 m. vasaris 28)
payment Job Title Company Location
35k A South Dublin based company is looking to recruit 2/3 Architectural Technicians for their busy office. The company is a young and vibrant company looking for new team members.
Techskills Resources South Dublin
40k A Kilkenny and Naas based company is looking to recruit 2/3 Architectural Technicians for their busy office.
Techskills Resources Kilkenny/Naas
40k A successful and busy Munster based company is looking to recruit an Architect.
Techskills Resources Munster
25k Exciting opportunity working in the Design Office with Major Energy provider (bluechip company) based in south Dublin
Techskills Resources Dublin South
25k Our Client, Ireland’s premier Energy provider operating in the rapidly deregulating Energy sector, is recruiting a Junior Mechanical Technician / CAD Technician / Estimator, for their Engineering Desi
Techskills Resources Dublin 18
40k Our client, a successful design focused Architectural firm based in the Midlands are currently looking for an Architectural Technician.
Techskills Resources Kilkenny/Naas
40k A South Dublin based company is looking to recruit 2/3 Architects for their busy Dublin office.
Techskills Resources Dublin
to 70k Landscape Architect, Cork.
John Ketch & Associates Landscape Architects Cork
40k Environmental Engineer – Cork
Ireland Waste Water Clonakilty

Darbo pasiūlymai Airioje 2004m. įvairiuose sektoriuose

Vietovė D.Britanijoje Darbdavio tipas Darbo pozicija Užmokestis Gyvenamosios vietos kaina
Leeds restoranas waiter 4.85 svarai/val. 25 svarai/sav.
Siaurės Anglija viešbutis housekeeping 220 svarų/sav. 0
Blackpool restoranas food and beverage 4.5 svarai/val.+ arbatpinigiai N/A
Wales gamykla operator 4.6 svarai/val. 55 svarai/sav.
Malton pramogų parkas catering assistant 4.85 svarai/val. + arbarpinigiai 30 svarų/sav.
Tenby pramogų parkas team member 4.5 svarai/val. 30 svarų/sav.
Chester gamykla packer/production worker 4.5 svarai/val. N/A
Brighton restoranas team member 4.85 svarai/val. N/A
Cardif viešbutis housekeeping 5, 0 svarai/val. N/A
Blackburn gamykla production operative 4.85 svarai/val. 27 svarai/sav.
Edinburgh koledžas domestic assistant 195 svarai/sav. 27.5 svarų/sav.
Matlock pramogų parkas catering staff 4.85 svarai/val. 10 svarų/sav.
Stirling restoranas general assistant 4.75 svarai/val. N/A
Stirling viešbutis general assistant 5.15 svarų/val. 40 svarų/sav.
Consett gamykla operator 4.85 svarai/val. N/A
Devon viešbutis general assistant 155 savarai/sav. 0
Cornwall viešbutis housekeeping 4.90 svarai/val. 26.50 svarai/sav.
Perthshire viešbutis housekeeper 175 svarai/sav 0
Cumbria viešbutis kitchen porter 210 svarai/sav. 0
Dorcester viešbutis waiter 11.500 svarai/metus 38 svarai/sav.
Strathpeffer viešbutis general assistant 4.85 svarai/val. 7 svarai/dieną
County-Durham viešbutis kitchen porter 4.85 svarai/val. 0
Shropshire atrakcionu parkas kitchen assistant 833.00 svarai/mėn. 19.95 svarai/sav.
Blackpool viešbutis general assistant 4.85 svarai/val. 20 svarai/sav.
North Humberside restoranas waiter 4.85 svarai/val. 50 svarai/sav.
Gwynedd viešbutis house keeping/waitress 4.10 svarai/val. 40 svarai/sav.
Isle of Skye viešbutis general assistant 5, 0 svarai/val. 25 svarai/sav.
Aberdeenshire viešbutis kitchen porter 4.10 svarai/val. 25 svarai/sav.
South Devon viešbutis waitting staff 800 svarai/mėn. 0
Argyll viešbutis waitress 4.85 svarai/val. 25 svarai/sav.
Manchester aerouostas catering assistant 5.51 svarai/val. 84 svarai/sav.
Stafford restoranas restaurant 4.50 svarai/val. 55 svarai/sav.
Skegness pramogu parkas food and beverage 4.50 svarai/val. 30 svarai/sav.
Minehead pramogu parkas retail catering 4.50 svarai/val. 30 svarai/sav.
Northern Ireland viešbutis food service staff 4.50 svarai/val. 35 svarai/sav.
Somerset pramogu parkas food and beverage 4.50 svarai/val. 30 svarai/sav.
Southport pramogu parkas food and beverage assistant 4.50 svarai/val. N/A
West Sussex pramogu parkas retail leis 4.50 svarai/val. 30 svarai/sav.
Surrey viešbutis restaurant-houskeeping 4.50 svarai/val. 65 svarai/sav.
Knutsford golfo klubas bistro assistant 4.75 svarai/val. 40 svarai/sav.
North Yorkshire viešbutis waiter 4.50 svarai/val. 22.75 svarai/sav.
Meriden viešbutis food and beverage 4.65 svarai/val. N/A
Hayking Iceland viešbutis kitchen assistant 4.50 svarai/val. 24 svarai/sav.

Išvados

Kaip jau minėjau darbo pradžioje, darbe pateikiama informacija apie esamą padėtį airijos darbo rinkoje. Didžioji dauguma duomenų pateikiamų darbe, surinkta iš gausybės lietuviškų interneto svetainių siūlančių darbą užsienyje, ar kitaip eksponuojančių dabar populiarius darbo užsienyje skelbimus. Todėl ir informacija daugumoje atvejų orientuota į užsienio(lietuvos)piliečius iškančius darbo Airijoje. Bet tai anaiptol nesumažina referato vertės, nes darbo užsienyje klausimas aktualus didžiajai dagumai lietuvos piliečių. Beto manau ir šios informacijos pakanka referato temai atskleisti.Taigi trumpai apžvelgsiu darbe pateikiamus duomenis apie Airijos darbo rinką ir užmokęstį.
Kaip buvo minėta anksčiau, Airijos ekonominė padėtis gerokai pagerėjo įstojus į europos sąjungą. Įstojimas, kogero, ir buvo pagrindinė priežastis, kuri sąlygojo eilę veiksnių išvardintų darbo pradžioje, kurie nulėmė tokį staigų ekonomikos augimą. Kitame skyriuje trumpa infomacija apie mokęsčių sistemą, kaip minėjau ši informacija labiau susijusi su užsieniečiais siekiančiais darbo Airijoje. Po Lietuvos įstojimo į bendrą sąjungą su Airija lietuviams dirbantiems šioje šalyje galioja iš esmės vienodi įstatymai kaip ir vietiniams gyventojams, bet Airijos Mokesčių sistema savita ir skiriasi nuo lietuviškosios todėl tekste pateikiami ir angliški, specifiniai terminai neįprasti mūsų šalyje. Kitame skyrelyje diagramų pagalba aptariama ir palyginama Airijos darbo rinka. Diagramos ir lentelės informatyvios ir perša atitinkamas išvadas, kurios pateiktos po diagramomis. Toliau pateikiama santrauka pagindinių dokumentų ir veiksmų reikalingų legaliam darbui šalyje. Airijoje minimalus darbo užmokestis priklauso ne tik nuo susuitarimo kiekviename sektoriuje, bet ir nuo amžiaus. Darbe pateikiama lentelė kuri rodo kaip nuo darbutojo amžiaus priklauso minimalus darbo užmoketis. Toliau pateikiamas sąrašas populiariausių darbų Airijoje su trumpais sektorių apašymais ir siūlomais atlyginimais. Bei dar pora lentelių su darbo skelbimais įvairiuose sektoriuse. Iš lentelių matyti, jog didžiausia darbuotojų paklausa yra paslaugų sferoje o didžiausias užmokestis statybų sferoje. Buvo lyginti darbo psiūlymai nekvalifikuotiems darbininkams. Šalis ,žinoma, priima ir kvalifikuotą darbo jėgą ir be abejonės atlyginimai tokiems darbininkams yra žymiai didesni. Pvz. Jei statybininko atlyginimas siekia kai kada 35 svarus per sav. tai architekto nuo 80 svarų per savaitę. Kitaip nei Lietuvoje, Airijoje yra aiškus skirtumas ir balansas tarp atlyginimų darbuotojams ir specialistams.
Taigi į pagrindinius klausimus darbe, manau atsakiau ir pagrindinius išsikeltus uždavinius įvykdžiau. Referato temą pavyko atskleisti gana aiškiai, darbas atliktas.

Turinys
ĮŽANGA 1
AIRIJOS EKONOMIKA 2
Gyvenimo sąlygų pagerėjimas 2
MOKESČIŲ SISTEMA 2
Mokesčių kreditai 2
Kritinė standartinio mokesčio pajamų suma 3
TRUMPAS AIRIJOS DARBO RINKOS PALYGINIMAS SU KITOMIS ES ŠALIMIS 4
PRADEDANT DIRBTI 6
Apie PPS numerį 6
DARBO SUTARTIS 7
DARBO UŽMOKESČIO LAPELIS 8
Darbo trukmė 8
ATLEIDIMAS IŠ DARBO 8
MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS 9
DARBAI AIRIJOS FINANSŲ SEKTORIUJE 9
Faktai apie įsidarbinimą Airijos finansų sektoriuje 9
Įsidarbinimas finansų sektoriuje Airijoje 10
Darbai Airijos finansų sektoriuje: 10
DARBAI AIRIJOS IT SRITYJE 11
Kompiuterių profesionalų atlyginimai Airijoje 11
MEDICINOS, SLAUGOS IR FARMACIJOS DARBAI AIRIJOJE 12
Medicinos darbai Airijoje 12
DARBAI AIRIJOS VIEŠBUČIUOSE, RESTORANUOSE IR TURIZMO KOMPANIJOSE 13
Turizmo ir aptarnavimo darbai Airijoje 13
Darbai turizmo, viešbučių ir aptarnavimo sektoriuje 13
STATYBŲ DARBAI AIRIJOJE 14
Statybų darbai Airijoje 14
Darbai Airijos statybų kompanijose 14
Šiuo metu Airijoje siulomų darbų architektams sąrašas(2006 m. vasaris 28) 15
DARBO PASIŪLYMAI AIRIOJEJ 2004M. ĮVAIRIUOSE SEKTORIUOSE 16
IŠVADOS 19
TURINYS 20

Leave a Comment