organine chemija testas

Organinė chemijaANGLIAVANDENILIAI

TESTAS

1. Į visų organinių junginių sudėtį įeina:a) vandenilis;b) vandenilis ir anglis;c) anglis.

2. Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą sudėtį ir tą pačią molekulinę masę, bet skirtingą molekulinę struktūrą, vadinamas:a) hibridizacija;b) izomerija;c) radikaliniu mechanizmu.

3. Visi organiniai junginiai, sudaryti tik iš dviejų elementų – anglies ir vandenilio, vadinami:a) sočiaisiais angliavandeniliais;b) alkenais;c) angliavandeniliais.

4. Bendrą formulę CnH2n+2 turi:a) alkanai;b) alkinai ir alkadienai;c) aromatiniai angliavandeniliai.

5. Hibridizacija, kurioje dalyvauja vienas s elektronas ir trys p elektronai, yra sutinkama:a) ten, kur tarp anglies atomų yra tik viengubos jungtys;b) tik alkadienuose;c) ten, kur yra nors viena vienguba jungtis tarp anglies atomų.

6. Sudarant angliavandenilio pavadinimą, pirmiausia reikia:a) formulėje surasti pačią trumpiausią anglies atomų grandinę;b) formulėje surasti pačią ilgiausią anglies atomų grandinę;c) a ir b atsakymai klaidingi. Visai nereikia nieko ieškoti, bet žymėti iš kairės į dešinę.

7. Reakcija CH4 + Cl2 ® CH3Cl + HCl vadinama:a) mainų;b) pavadavimo;c) tokia reakcija negalima.

8. Vandenilio atskėlimo reakcijos dar vadinamos:a) dehidrinimo reakcijomis;b) oksidacijos reakcijomis;c) dehidratacijos reakcijomis.

9. Dega:a) viskas, kas yra chemijos kabinete;b) tik visi sotieji angliavandeniliai;c) visi angliavandeniliai.

10. Chlormetanas yra:a) CH3Clb) CH4Clc) Cl-CH2-Cl

11. Reakcijos, kurių metu vyksta nuoseklių pakitimų seka, vadinamos:a) nuosekliosiomis;b) grandininėmis;c) polimerizacijos.

12. Cikloheksanas ir metilciklopentanas yra:a) nesotieji angliavandeniliai;b) izomerai;c) ta pati medžiaga.

13. Etileno homologinei eilei priklausantys angliavandeniliai išreiškiami bendra formule:a) C2H4b) CnH2nc) kitokia formule.

14. p ryšys yra ten, kur yra:a) anglis ir vandenilis ir jokio deguonies;b) nors viena dviguba jungtis;c) mažiausiai dvi dvigubos jungtys.

15. Kuris teiginys teisingas (etileno eilės angliavandeniliams reaguojant su vandenilio halogenidais):

a) Mažiausiai hidrintas anglies atomas prisijungia vandenilio, o labiausiai hidrintas – halogeno atomą.b) Labiausiai hidrintas anglies atomas prisijungia vandenilio, o mažiausiai hidrintas – halogeno atomą.c) Prie to anglies atomo, kur daugiausiai vandenilių, nieko neprisijungia, o kur mažiausiai – prisijungia halogeno atomas.25. Parašykite, kaip acetilenas išblukina bromo vandenį.

16. cisizomeru vadinamas:a) geometrinis arba erdvinis izomeras;b) transizomeras;c) erdvinis arba vietos izomeras.

17. Izopreninis kaučiukas gaunamas polimerizuojant:a) CH2=CH—CH=CH2

b) CH2=C—CH=CH2 | CH3

c) CH2=C—CH=CH2 | Cl

18. Acetilenas yra:26. Kiek litrų ir kiek kilogramų anglies dioksido susidarytų, sudeginus 5 molius oktano?a) C2H2b) CnH2n-2c) dieninis angliavandenilis.

19. Visiems aromatiniams angliavandeniliams būdinga:a) malonus kvapas;b) ciklinė molekulių sandara;c) sp3 hibridizacija.

20. Fenilo radikalu vadinama:a) atomų grupė C5H6b) tolueno grupėc) C6H5 atomų grupė.

21. Krekingas – tai:a) toks žaidimas;b) ilgos grandinės angliavandenilių skaidymas į mažesnius, trumpesnius;c) sinonimas polimerizacijai.

22. Pirolizė – tai:a) organinių junginių skilimas aukštoje temperatūroje be oro;b) aukštesniųjų naftos frakcijų skaldymas;c) naftos degimas, kai reikia gauti aromatinius angliavandenilius.

23. Vulkanizacija – tai:a) prisijungimo reakcija, kai dalyvauja siera ir kaučiukas;b) mainų reakcija, kai dalyvauja siera ir kaučiukas;c) kaučiuko gavimo būdas.

24. Gamtinio kaučiuko erdvinė sandara vadinama:a) stereonereguliaria;b) geometriškai nepastovia;c) stereoreguliaria.©1996 Paulius

ATSAKYMAI:

1 c2 b3 c4 a5 c6 b7 b8 a9 c10 a11 b12 b13 b14 b15 b16 a17 b18 a19 b20 c21 b22 a23 a24 c25 HCºCH+Br2àCHBr=CHBrCHBr=CHBr+Br2àCHBr2—CHBr226 896 l1,76 kg