organine chemija testas

Organinė chemija
ANGLIAVANDENILIAI

TESTAS

1. Į visų organinių junginių sudėtį įeina:
a) vandenilis;
b) vandenilis ir anglis;
c) anglis.

2. Reiškinys, kai egzistuoja kelios medžiagos, turinčios vienodą sudėtį ir tą pačią molekulinę masę, bet skirtingą molekulinę struktūrą, vadinamas:
a) hibridizacija;
b) izomerija;
c) radikaliniu mechanizmu.

3. Visi organiniai junginiai, sudaryti tik iš dviejų elementų – anglies ir vandenilio, vadinami:
a) sočiaisiais angliavandeniliais;
b) alkenais;
c) angliavandeniliais.

4. Bendrą formulę CnH2n+2 turi:
a) alkanai;
b) alkinai ir alkadienai;
c) aromatiniai angliavandeniliai.

5. Hibridizacija, kurioje dalyvauja vienas
s elektronas ir trys p elektronai, yra sutinkama:
a) ten, kur tarp anglies atomų yra tik viengubos jungtys;
b) tik alkadienuose;
c) ten, kur yra nors viena vienguba jungtis tarp anglies atomų.

6. Sudarant angliavandenilio pavadinimą, pirmiausia reikia:
a) formulėje surasti pačią trumpiausią anglies atomų grandinę;
b) formulėje surasti pačią ilgiausią anglies atomų grandinę;
c) a ir b atsakymai klaidingi. Visai nereikia nieko ieškoti, bet žymėti iš kairės į dešinę.

7. Reakcija CH4 + Cl2 ® CH3Cl + HCl vadinama:
a) mainų;
b) pavadavimo;
c) tokia reakcija negalima.

8. Vandenilio atskėlimo reakcijos dar vadinamos:
a) dehidrinimo reakcijomis;
b) oksidacijos reakcijomis;
c) dehidratacijos reakcijomis.

9. Dega:
a) viskas, kas yra chemijos kabinete;
b) tik visi sotieji angliavandeniliai;
c) visi angliavandeniliai.

10. Chlormetanas yra:
a) CH3Cl
b) CH4Cl
c) Cl-CH2-Cl

11. Reakcijos, kurių metu vyksta nuoseklių pakitimų seka, vadinamos:
a) nuosekliosiomis;
b) grandininėmis;
c) polimerizacijos.

12. Cikloheksanas ir metilciklopentanas yra:
a) nesotieji angliavandeniliai;
b) izomerai;
c) ta pati medžiaga.

13. Etileno homologinei eilei priklausantys angliavandeniliai išreiškiami bendra formule:
a) C2H4
b) CnH2n
c) kitokia formule.

14. p ryšys yra ten, kur yra:
a) anglis ir vandenilis ir jokio deguonies;
b) nors viena dviguba jungtis;
c) mažiausiai dvi dvigubos jungtys.

15. Kuris teiginys teisingas (etileno eilės angliavandeniliams reaguojant su vandenilio halogenidais):
a) Mažiausiai hidrintas anglies atomas prisijungia vandenilio, o labiausiai hidrintas – halogeno atomą.
b) Labiausiai hidrintas anglies atomas prisijungia vandenilio, o mažiausiai hidrintas – halogeno atomą.
c) Prie to anglies atomo, kur daugiausiai vandenilių, nieko neprisijungia, o kur mažiausiai – prisijungia halogeno atomas.
25. Parašykite, kaip acetilenas išblukina bromo vandenį.

16. cisizomeru vadinamas:
a) geometrinis arba erdvinis izomeras;
b) transizomeras;
c) erdvinis arba vietos izomeras.

17. Izopreninis kaučiukas gaunamas polimerizuojant:
a) CH2=CH—CH=CH2

b) CH2=C—CH=CH2
|
CH3

c) CH2=C—CH=CH2
|
Cl

18. Acetilenas yra:
26. Kiek litrų ir kiek kilogramų anglies dioksido susidarytų, sudeginus 5 molius oktano?
a) C2H2
b) CnH2n-2
c) dieninis angliavandenilis.

19. Visiems aromatiniams angliavandeniliams būdinga:
a) malonus kvapas;
b) ciklinė molekulių sandara;
c) sp3 hibridizacija.

20. Fenilo radikalu vadinama:
a) atomų grupė C5H6
b) tolueno grupė
c) C6H5 atomų grupė.

21. Krekingas – tai:
a) toks žaidimas;
b) ilgos grandinės angliavandenilių skaidymas į mažesnius, trumpesnius;
c) sinonimas polimerizacijai.

22. Pirolizė – tai:
a) organinių junginių skilimas aukštoje temperatūroje be oro;
b) aukštesniųjų naftos frakcijų skaldymas;
c) naftos degimas, kai reikia gauti aromatinius angliavandenilius.

23. Vulkanizacija – tai:
a) prisijungimo reakcija, kai dalyvauja siera ir kaučiukas;
b) mainų reakcija, kai dalyvauja siera ir kaučiukas;
c) kaučiuko gavimo būdas.

24. Gamtinio kaučiuko erdvinė sandara vadinama:
a) stereonereguliaria;
b) geometriškai nepastovia;
c) stereoreguliaria.
©1996 Paulius

ATSAKYMAI:

1 c
2 b
3 c
4 a
5 c
6 b
7 b
8 a
9 c
10 a
11 b
12 b
13 b
14 b
15 b
16 a
17 b
18 a
19 b
20 c
21 b
22 a
23 a
24 c
25 HCºCH+Br2àCHBr=CHBrCHBr=CHBr+Br2àCHBr2—CHBr2
26 896 l1,76 kg