Medžiagų tirpumas

7b. Medžiagų tirpumasparuošė: Lukas ŽarnauskasVienas iš tirpalo komponentų vadinamas tirpikliu (tai komponentas, kuris tirpale nekeičia savo agregatinės būsenos) . Kitas tirpiklio komponentas vadinamas tirpiniu. Tirpale gali būti daugiau negu vienas tirpinys. Tirpalai gali būti skysti, dujiniai ir kieti. Dažniausiai susidursime su tirpalais, kurių tirpiklis yra vanduo (vandeniniai tirpalai). Tirpalų sudėtį buityje nusako masės dalies sąvoka, o chemijos laboratorijose – molinės koncentracijos sąvoka (molinė konc. – tirpalo molinė koncentracija rodo, kiek molių tirpinio yra ištirpę viename litre tirpalo. Ji žymima c:C = Dažniausiai tirpūs būna:· Šarminių metalų (1 A grupė) ir amonio jonų (NH4) junginiai.· Nitratai.· Chloridai, bromidai ir jodidai (tačiau jų junginiai su Pb, Ag, Hg2 yra netirpūs).· Sulfatai (bet Sr, Ba, Pb, Hg sulfatai yra netirpūs).Dažniausiai netirpūs būna:· Karbonatai, hidroksidai ir sulfidai (tačiau šie 1 A grupės metalų junginiai yra tirpūs, o Ca, Sr, Ba hidroksidų ir sulfidų tirpumas nurodytoje eilėje kinta nuo menkai iki vidutinio tirpumo.Ekvivalentinė masė: žymima E ir reiškiama g/mol. Elemento ekvivalento masė randama jo atomų molio masę padalijus iš valentingumo.Ekvivalento dėsnis: elemento ekvivalentu laikomas toks jo kiekis, kuris jungiasi su vienu moliu vandenilio atomų arba pakeičia vieną vandenilio atomų cheminėse reakcijose. Reaguojančių medžiagų masės kiekius nusako ekvivalento dėsnis: medžiagos jungiasi ar pakeičia viena kitą masės kiekiais, proporcingais jų ekvivalentų masėms. m1/m2 = E1/E2Normalinė koncentracija: reiškiama ištirpusios medžiagos gramekvivalentų (medžiagos ekvivalentas, išreikštas gramais) skaičiumi vienam litrui tirpalo (g ekv/l).

Darbo tikslas: oksalato tirpumo nustatymas, titruojant kalio permanganatu.Tyrimo objektas: (NH4)2C2O4Matavimo priemonės: Analitinės svarstyklės, automatinė pipetė, matavimo kolbutė, biuretė, matavimo cilindras, konusinė kolbutė, elektrinė plytelė

Darbo eiga: pasveriame 2g (NH4)2C2O4 supilama į cheminę stiklinaitę ir įpilama 20ml distiliuoto vandens. Oksalatas maišomas stikline lazdele 10 min. Gautas sotusis tirpalas nufiltruojamas, pipete atmatuojama 10 ml filtrato ir supilama į 100 ml matavimo kolbutę. Tirpalas iki brūkšnio praskiedžiamas distiliuotu vandeniu ir sumaišomas. Iš matavimo kolbutės švaria pipete atmatuojama 10 ml tirpalo, supilama į konusinę kolbutę ir įpilama 10 ml praskiestos sieros rūgšties. Tirpalas pašildomas iki virimo temperatūros ir karštas titruojamas 0.1 N kalio permanganato tirpalu, kol atsiranda rausva spalva. Titruojama 2 – 3 kartus.

Titravimas Titravimui paimto tirpalo tūris Tit. suvartoto permanganato tūris Vidutinis tit. suvartoto permanganato tūris1 10 ml 5.7 ml 5.67 ml2 10 ml 5.6 ml 3 10ml 5.7 ml

1. Rasti: N iš formulės: VN = V1N1 N = = 0.1 * 5.67 / 10 = 0,057 N2. m = kai E = = 62 g/mol, o N = 0,057 N, tai m = 0,35 g3. Apskaičiuoju koks buvo (NH4)2C2O4 tirpumas. Jį išreiškiu procentais:W = 3,4%4. (NH4)2C2O4 molinė koncentracija CM:10 ml – 0,0028 mol1000 ml – x mol x = = 0,28mol

CM = m/M*V(l); kai M ((NH4)2C2O4) = 110 g/mol;CM = 0,32 M (NH4)2C2O4

Išvada: dėl sisteminių paklaidų bei netikslios darbo metodikos, laboratorinio darbo metu gauti rezultatai nėra tikslūs.

Literatūra: 1. G. Kiaušinienė, G.Buinevičienė, L.Ivaškevičienė, B.Stulpinas, O.Petroševičiūtė. Bendroji chemija. – Vilnius.: Mintis, 1974. – p. 380 2. Chemijos laboratoriniai darbai. – Vilnius.: Technika, 1995. – p. 128 3. Bendroji ir neorganinė chemija – Vilnius.: Moklslo ir enciklopedijų leidykl, 1995. – p. 602