Maisto pramonės technologas

MAISTO PRAMONĖS TECHNOLOGO

RENGIMO STANDARTAS

V profesinio išsilavinimo lygis

Vilnius, 2004

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo bei socialinės apsaugos ir darbo ministrų
2004 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. ISAK-2093/11-301

Valstybinis kodas S554103

Suteikiama kvalifikacija maisto pramonės technologas

Bazinis išsilavinimas vidurinis

TURINYS

1. Bendrasis profesijos apibūdinimas..............................3
2. Profesijos tikslas, veiklos sritys ir kompetencijos............................4
3. Kompetencijos, kompetencijų ribos, studijų tikslai, kompetencijų vertinimas....... 5
4. Svarbiausi bendrieji gebėjimai..............................11
5. Baigiamasis kvalifikacijos vertinimas..............................12
6. Naudoti dokumentai ir informacijos šaltiniai..............................13
7. Nuorodos..............................14

1. BENDRASIS PROFESIJOS APIBŪDINIMAS

Maisto pramonės technologo profesinio rengimo standartas reglamentuoja aukštųjų neuniversitetinių studijų programos rengimą.
Asmenys, sėkmingai baigę šio Standarto reglamentuojamą studijų programą, įgyja profesines kompetencijas savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą šiose veiklos srityse:

· maisto pr ramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos kokybės vertinimas;
· technologinio proceso projektavimas;
· maisto produktų gamybos technologinių procesų valdymas;
· verslo įmonės (padalinio) veiklos organizavimas.

Standartas apibrėžia minimalius maisto pramonės technologo rengimo mokymo įstaigose reikalavimus: veiklos sritis, profesines kompetencijas, studijų tikslus ir kompetencijų įvertinimą. Standartas parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvas, tarptautinius technologų federacijos reikalavimus ir technologo studijų gaires. Standartas parengtas orientuojantis į penktąjį profesinio išsilavinimo lygį. Remiantis Standartu, parengiama maisto pramonės technologo studijų programa. Standartas garantuoja būtinas žinias ir įgūdžius maisto pramonės technologo kvalifikacijai įgyti ir sėkmingai dirbti.
Įgijęs aukštąjį ne euniversitetinį išsilavinimą maisto pramonės technologas galės dirbti įvairiose maisto pramonės įmonėse, vadovauti maisto pramonės produkcijos gamybos technologiniam procesui, organizuoti verslo įmonės ar jos padalinio veiklą. Įgijęs šį išsilavinimą technologas gebės parengti ir naudoti norminę-techninę maisto produktų gamybos dokumentaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, be

endrauti bent viena užsienio kalba su verslo partneriais. Maisto pramonės technologas turės teisės, vadybos, rinkodaros ir aplinkosaugos žinių; jis atsakys už maisto produktų gamybos organizavimą vadovaudamasis darbų saugos ir gamybinės sanitarijos reikalavimais; gamybos procese gebės diegti maisto saugos ir savikontrolės sistemas, kontroliuoti žaliavų, gamybos proceso ir produkcijos kokybę; mokės bendrauti ir bendradarbiauti su verslo partneriais, įmonės vadovais ir pavaldiniais. Maisto pramonės technologas gebės parinkti technologinę įrangą pagal technologinių operacijų srautą, atlikti žaliavų ir medžiagų, technologinės įrangos, gamybinių plotų ir darbo jėgos poreikio skaičiavimus atsižvelgdamas į gamybos programą. Taip pat technologas galės pats kurti savo verslo įmonę, susijusią su maisto produktų gamyba, parengti įmonės ar padalinio verslo bei ūkinės veiklos planus, analizuoti ekonominę verslo aplinką, atlikti sąmatų, produkcijos savikainos ir pelno skaičiavimus.
Sėkmingą ma aisto pramonės technologo darbą lems technologinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, nuolatinis domėjimasis naujovėmis ir jų diegimas į gamybą, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimas.
Maisto pramonės technologui būtinos šios asmeninės savybės: loginis mąstymas, gebėjimas planuoti ir priimti sprendimus, komunikabilumas, kruopštumas, punktualumas, atsakomybės jausmas, gebėjimas savarankiškai spręsti profesines ir visuomenines problemas rinkos sąlygomis.

2. PROFESIJOS TIKSLAS, VEIKLOS SRITYS IR KOMPETENCIJOS

Maisto pramonės technologo tikslas – projektuoti ir organizuoti žaliavų, gamybos proceso ir produkcijos kokybės vertinimą, vadovauti maisto produktų gamybos technologiniam procesui.

Veiklos sritys Kompetencijos
1. Maisto pramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos ko

okybės vertinimas. 1.1. Įvertinti žaliavų ir maisto priedų funkcines technologines savybes ir naudojimo efektyvumą.1.2. Parinkti kokybiškas žaliavas ir maisto priedus maisto produktų gamybai.1.3. Įvertinti pagamintos produkcijos kokybę.
2. Technologinio proceso projektavimas. 2.1. Planuoti technologinį procesą.2.2. Valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius.2.3. Projektuoti technologinės įrangos parinkimą ir išdėstymą pagal technologinių operacijų srautą.2.4. Diegti prevencinę maisto saugos sistemą.
3. Maisto produktų gamybos technologinių procesų valdymas. 3.1. Išmanyti maisto produktų gamybos technologijos standartus, jų kūrimo ir tvirtinimo tvarką.3.2. Organizuoti maisto produktų gamybos technologinį procesą maisto pramonės įmonėje ar jos padalinyje.3.3. Valdyti ir vertinti technologinį procesą.
4. Maisto pramonės įmonės (padalinio) veiklos organizavimas. 4.1. Įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes.4.2. Tirti maisto pramonės gaminių rinką.4.3. Planuoti įmonės veiklą ir pajamas.4.4. Organizuoti ir kontroliuoti įmonės valdymą.

3. KOMPETENCIJOS, KOMPETENCIJŲ RIBOS, STUDIJŲ TIKSLAI, KOMPETENCIJŲ VERTINIMAS

Kompetencijų apibūdinimas Studijų tikslai Kompetencijų vertinimas
Kompetencijos Kompetencijų ribos
1.1. Įvertinti žaliavų ir maisto priedų funkcines technologines savybes ir naudojimo efektyvumą Maisto pramonės žaliavų ir medžiagų klasifikavimas, jų savybės.Eksperimentavimas ir tyrimai.Kontroliniai bandymai ir jų įvertinimas.. 1.1.1. Klasifikuoti maisto pramonės žaliavas ir įvertinti jų technologines savybes.1.1.2. Klasifikuoti maisto priedus ir skonines medžiagas maisto bei įvertinti jų technologines savybes.1.1.3. Pritaikyti maisto pramonės žaliavų kokybės nustatymo metodus. Suklasifikuotos ir apibūdintos maisto produktų gamybos žaliavos ir medžiagos. Parinktos žaliavos ir medžiagos pagal produkcijos asortimentą (technologijos kursinis darbas, diplominio darbo technologinė dalis).
1.2.Parinkti kokybiškas žaliavas ir maisto priedus maisto produktų gamybai. Maisto pramonės žaliavos.Maisto priedai.Skoninės medžiagos Maisto pramonės žaliavų kokybės reikalavimai. 1.2.1. Parinkti maisto pramonės žaliavas.1.2.2. Parinkti maisto pr

riedus ir skonines medžiagas maisto produktams gaminti.1.2.3. Įvertinti maisto pramonės žaliavų kokybės rodiklius.1.2.4. Nustatyti maisto gamybos žaliavų ir medžiagų panaudojimo galimybes. Įvertintos žaliavų ir medžiagų savybės.Įvertinta maisto produktų gamybos žaliavų ir medžiagų kokybė.Nustatytos žaliavų ir medžiagų panaudojimo galimybės įvairių maisto produktų gamybai.
1.2. Įvertinti pagamintos produkcijos kokybę. Maisto produktų techninės sąlygos, standartai.Maisto produktų kokybės vertinimo būdai: jusliniai, cheminiai, mikrobiologiniai.Degustacijos, jų atlikimo metodai. 1.3.1. Įvertinti produkcijos atitiktį standartų reikalavimams.1.3.2. Klasifikuoti ir analizuoti produkcijos kokybės vertinimo būdus.1.3.3. Atlikti produkcijos degustacijas ir įvertinti rezultatus. Įvertinta produkcija pagal juslinius, cheminius ir mikrobiologinius rodiklius.Išnagrinėta produkcijos kokybės atitiktis standartų reikalavimams.Įvertinta produkcijos kokybė.
2.1. Planuoti technologinį procesą. Gaminių receptūros.Technologinės instrukcijos.Normos:sąnaudų;išeigų.Technologiniai skaičiavimai.Gamybos apskaitos dokumentai. 2.1.1. Kurti ir pritaikyti maisto produktų gamybos receptūras.2.1.2. Analizuoti ir pritaikyti parengtas maisto produktų gamybos technologines instrukcijas.2.1.3. Planuoti žaliavų ir medžiagų poreikį pagal gamybos apimtis.2.1.4. Atlikti technologinius žaliavų ir medžiagų skaičiavimus.2.1.5. Tvarkyti gamybos apskaitą. Parengtos naujų maisto produktų gamybos receptūros.Pritaikytos maisto produktų gamybos technologinės instrukcijos. Apskaičiuotos žaliavų ir medžiagų atsargos ir suplanuota, kaip jos bus naudojamos (technologijos kursinis darbas, diplominio darbo technologinė dalis).Apskaičiuotos receptūros ir išeigos (technologijos kursinis darbas).
2.2. Valdyti ir kontroliuoti turimus materialinius išteklius. Inventorizacijos atlikimas, dokumentacijos tvarkymas.Žaliavų ir medžiagų atsargos.Ištekliai:patalpos;įranga ir įrankiai;kontrolės prietaisai. 2.2.1. Kontroliuoti žaliavų ir medžiagų bei produkcijos sandėliavimo procesą.2.2.2. Tvarkyti turimų žaliavų ir medžiagų apskaitą ir kontroliuoti žaliavų ir produkcijos atsargas.2.2.3. Registruoti ir kontroliuoti technologinę įrangą ir kontrolės prietaisus.2.2.4. Inventorizuoti materialinius išteklius. Išnagrinėtos žaliavų, medžiagų ir produkcijos sa
augojimo sąlygos.Nustatyta žaliavų ir medžiagų bei technologinės įrangos apskaita ir kontrolė.Išanalizuota inventorizacijos atlikimo tvarka ir dokumentacija.
2.3. Projektuoti technologinės įrangos parinkimą ir išdėstymą pagal technologinių operacijų srautą. Transportavimo, smulkinimo, maišymo, formavimo, terminio apdorojimo, pakavimo ir kt. įrengimų techninė dokumentacija, pasai.Darbų saugos reikalavimai.Saugaus darbo instrukcijos. 2.3.1. Klasifikuoti technologinius įrengimus pagal jų veikimo principus ir atliekamas operacijas.2.3.2. Parinkti technologinius įrengimus atsižvelgiant į technologinį procesą ir gamybos apimtį.2.3.3. Išdėstyti technologinę įrangą gamybinėse patalpose.2.3.4. Įvertinti saugaus įrengimų eksploatavimo ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus. Suklasifikuota ir apibūdinta technologinė įranga. Numatytas įrengimų poreikis.Parengtas maisto pramonės įrengimų kursinis darbas.Apskaičiuoti gamybiniai plotai.Išdėstyti technologiniai įrengimai linijoje ir patalpų plane.Išanalizuoti darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimai gamybos procese (technologijos kursinis darbas).Parengtos atitinkamos diplominio darbo dalys – apskaičiuoti plotai, numatyta darbų sauga ir patalpų planas išdėstant technologinius įrengimus.
2.4. Diegti prevencinę maisto saugos sistemą. Prevencinė RVASVT kokybės sistema ir jos diegimo principai.RVASVT sistemos dokumentacija.Gamybinės sanitarijos ir gamtosaugos reikalavimai. 2.4.1. Įvertinti technologinį procesą ir diegti RVASVT sistemą.2.4.2. Vykdyti žaliavų, gamybos proceso ir produkcijos kokybės kontrolę pagal RVASVT reikalavimus.2.4.3. Tvarkyti būtiną dokumentaciją vadovaujantis maisto saugos sistemos reikalavimais. Parengtas RVASVT sistemos diegimo planas.Išanalizuoti technologinio proceso rizikos veiksniai bei svarbūs valdymo taškai, jų stebėsena ir korekcinės priemonės.Išnagrinėti gamybinės sanitarijos ir gamtos apsaugos reikalavimai maisto perdirbimo įmonėms ir personalui (diplominio darbo technologinė dalis).
3.1. Išmanyti maisto produktų gamybos technologijos standartus, jų kūrimo ir tvirtinimo tvarką. Technologijos instrukcijos.LST, įmonių standartai.Standartų parengimo formos.Standartų tvirtinimo tvarka.Naujų gaminių kūrimas, receptūrų sudarymas. 3.1.1. Išanalizuoti maisto produktų gamybos standartus.3.1.2. Kurti naujų gaminių receptūras.3.1.3. Aprašyti technologinį procesą.3.1.4. Atlikti produkcijos gamybos eksperimentus pagal technologinių instrukcijų aprašymus.3.1.5. Išanalizuoti standartų parengimo dokumentaciją bei tvirtinimo tvarką. Išnagrinėti maisto produktų standartų reikalavimai.Parengtos ir pagrįstos skaičiavimais maisto produktų gamybos receptūros.Atliktas technologinio proceso aprašymas (technologijos kursinis darbas).Išanalizuotas naujo gaminio kūrimo ir registravimo procesas.
3.2. Organizuoti maisto produktų gamybos technologinį procesą maisto pramonės įmonėje ar jos padalinyje. Darbo jėgos poreikio planavimas ir paskirstymas.Technologinės įrangos ir įrankių panaudojimas.Technologinių procesų kontrolės prietaisai.Darbų kokybės kontrolė. 3.2.1. Įvertinti darbo jėgos poreikio ir kvalifikacijos reikalavimus.3.2.2. Analizuoti maisto produktų gamybos proceso dalyvių teises, pareigas, atsakomybę, darbo santykius.3.2.3. Organizuoti produkcijos gamybos procesą.3.2.4. Įvertinti technologinės įrangos panaudojimo efektyvumą ir darbų kokybę.3.2.5. Planuoti darbo laiką ir tvarkyti jo apskaitą. Apibūdintos maisto produktų gamybos proceso darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė.Parengtas pareiginis profesijos aprašas.Įvertinti kvalifikaciniai reikalavimai.Parengti įrengimų priežiūros ir darbo laiko apskaitos grafikai.Apskaičiuotas darbo jėgos poreikis gamybos procese (diplominis darbas).Darbo laiko grafikų sudarymas.
3.3. Valdyti ir vertinti technologinį procesą. Technologinės instrukcijos.Teisiniai ir norminiai aktai, reguliuojantys maisto gamybos procesą:LR maisto įstatymas;Higienos normos (15, 16, 29, 53, 119).Technologinių procesų kontrolės prietaisai. 3.3.1. Analizuoti technologinių procesų ypatumus.3.3.2. Kontroliuoti atliekamų technologinių operacijų kokybę.3.3.3. Atlikti gamybos proceso kontrolės prietaisų rodmenų analizę.3.3.4. Analizuoti technologinių procesų nukrypimus ir jų priežastis, šalinti trūkumus.3.3.5. Technologinį procesą atlikti vadovaujantis norminės dokumentacijos reikalavimais. Parinktos produkcijos gamybos technologijos (diplominis darbas).Išanalizuota gamybos proceso kontrolės sistema.Išnagrinėta technologinių procesų kontrolės ir registravimo tvarka.Produktų gamybos technologiniam procesui pritaikyti prevencinės maisto saugos sistemos reikalavimai.Išanalizuoti su maisto gamyba ir realizacija susiję norminių dokumentų ir įstatymų reikalavimai.
4.1. Įvertinti verslo aplinką ir savo galimybes. Išorės aplinka:socialinė kultūrinė;teisinė;technologinė;ekonominė.Vidaus aplinka:darbuotojai;tiekėjai;vartotojai.Pagrindinių veiksnių, lemiančių verslą,išskyrimas;poveikio įvertinimas. 4.1.1 Išnagrinėti ekonominę sistemą ir jos reguliavimo dėsnius.4.1.2. Įvertinti verslo aplinkos pranašumus ir trūkumus.4.1.3. Analizuoti ir vertinti verslo įmonės veiklos galimybes. Apibūdinta ekonominė sistema ir jos reguliavimo dėsniai.Įvertinta ekonominė padėtis.Įvertinta verslo aplinka.
4.2. Tirti rinką. Informacijos rinkimas:pasiūla;paklausa;konkurencija.Informacijos sisteminimas.Verslo prognozavimas. 4.2.1. Išnagrinėti rinkodaros sistemą.4.2.2. Organizuoti rinkos tyrimą.4.2.3. Analizuoti rinkos tyrimo rezultatus.4.2.4. Įvertinti rinkodaros įtaką konkurencingumui. Apibūdinta rinkodaros sistema ir rinkos tyrimų organizavimas.Įvertinta tyrimų rezultatų įtaka įmonės (padalinio) verslo organizavimui.
4.3. Planuoti įmonės veiklą ir pajamas. Planai. 4.3.1. Planuoti įmonės (padalinio) veiklą.4.3.2 Numatyti įmonės veiklos pajamas. Parengtas įmonės (padalinio) veiklos planas.
4.4. Organizuoti ir kontroliuoti įmonės valdymo procesą. Įmonės:individualiosios;ūkinės bendrijos;akcinės bendrovės.Įmonės veikla:planavimas;organizavimas;kontrolė.Verslo planas. 1.1.1. Išnagrinėti LR įstatymus, reglamentuojančius įmonės (padalinio) veiklos organizavimą.1.1.2. Parinkti bendravimo ir bendradarbiavimo metodus.1.1.3. Parengti įmonės (padalinio) verslo planą.1.1.4. Analizuoti ir vertinti finansinę bei ūkinę įmonės (padalinio) veiklą. Apibūdinta verslo plano struktūra.Apibūdinti finansinės ir ūkinės veiklos analizės metodai.Parengtas įmonės (padalinio) verslo planas.Įvertinta finansinė bei ūkinė veikla.

4. SVARBIAUSI BENDRIEJI GEBĖJIMAI

Siekiant profesionalaus ir sėkmingo maisto pramonės technologo darbo, ugdomi šie svarbiausi bendrieji gebėjimai:
· veiklumas ir aktyvumas;
· loginis mąstymas;
· komunikabilumas;
· gebėjimas dirbti komandoje;
· sąžiningumas;
· atsakomybė už priimtus sprendimus;
· kūrybiškumas;
· lankstumas;
· verslumas;
· kompiuterinis raštingumas;
· iniciatyvumas;
· domėjimasis naujovėmis;
· gebėjimas analizuoti;
· užsienio kalbų mokėjimas.
5. BAIGIAMASIS KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS

Maisto pramonės technologo kvalifikacija suteikiama studentui, viešai apgynusiam baigiamąjį diplominį darbą. Baigiamasis darbas rengiamas pagal studento pasirinktą temą, kuri turi atitikti siekiamą kvalifikaciją, būti aktuali, originali, pritaikomojo pobūdžio.

Baigiamajame darbe studentas privalo pademonstruoti kompetencijas, įgytas iš technologo kvalifikacijai būtinų veiklos sričių:

· maisto pramonės žaliavų, medžiagų ir produkcijos kokybės vertinimo;
· technologinio proceso projektavimo;
· maisto produktų gamybos technologinių procesų valdymo;
Visos Standarte minimos kompetencijos patikrinamos studijų metu.

Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

NAUDOTI DOKUMENTAI IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI

1. Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas.
2. Laužackas R. Mokymo turinio projektavimas. Kaunas, 2000.
3. Metodinės rekomendacijos standartus rengiančioms ekspertų grupėms. Vilnius: PMMC, 2004.
4. LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. Įsak-77/A1-91 „Dėl profesinio rengimo standarto struktūros ir profesinio rengimo standartų rengimo, atnaujinimo ir įteisinimo nuostatų patvirtinimo“.
5. Darbdavių ir socialinių partnerių apklausos tyrimai.
6. Darbo grupės, rengiančios standartą, kompetencijų tyrimų apibendrinimas.

Leave a Comment