litis,kalis,natris,rubinis,cezis

Li, Na, K, Rb, Cs.
Na ir K labai palpitę, o likusieji reti. Li sutinkamas aliumosilikatų ir aliumofosfatų pavidalu.
Gavimas. Li gaunamas elektrolize iš išlydyto chlorido. Na elektro-lizinant Na ir Ca chloridų lydalą, o taip pat NaOH lydalą. Na nusė-da ant Fe katodo, o ant Ni anodo 4OH- – 4e  O2 + 2H2O
K gaunamas iš lydyto KCl redukcija Na , Rb ir Cs analogiškai tik naudojant Ca.
Savybės. Tai minkšti metalai, žemos lydymosi temper. K ir Rb yra radioaktyvūs. Charakteringa šarminių metalų savybė: labai didelis reaktingumas re

e
edukcijos procesuose, taip pat vienintelio valentinio elektrono ryšys yra silpnas. Jie charakteringai nudažo liepsną: Li – t. raudonai. Na – geltonai, K – violetiniai, Rb – raudonai – violetiniai, Cs – mėlynai. Tuo remiasi šių elementų analitinis nusta-tymas fizikiniais metodais. Kadangi Li atomas l. mažas, jis pasižy-mi išskirtinėmis savybėmis. Li panašus į Mg. Š. m. atiduoda e net apšvietus todėl naudojami fotoelementuose. Ryšys yra artimas joniniam. Visi š.m. lengvai reaguoja su H2, sudarydami druskinio tipo hidridus. Jie l.energingai reaguoja su deguonimi ir drėgme. Taip pat su halogenais ir rū
ū
ūgštimis.
8Na + 10HNO3  8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O
Šildomi su S sudaro sulfidą ir polisulfidus, tačiau su N kambario temperatūroje reaguoja tik Li. 6Li + N2  2Li3N
Š.m. gerai tirpsta skystame NH3 susidarant mėlyniems tirpalams, kurie praleidžia elektros srovę ir traukia magnetą. Manoma, kad šioje te
e
erpėje m. yra jonizuotisusidarant laisvam elektronui. Sotūs tirpalai labai koncentruoti.
Panaudojimas. Li naudojamas stiprių ir lengvų Mg, Al junginių sudėtyje.taip pat ličio aliumo hidridui gauti LiAlH4. Taip pat cheminiuose elektros šaltiniuose, pramoninėje tričio gamyboje
63Li + 10n  31T + 42He
Apie 60% Na sunaudojama benzino antidetonatorių gamybai, o taip pat, kai kurių m. redukcijai. Iš jo taip pat gaunami Na2O2, NaH, taip pat kaip kat. sintetinio kaučiuko gamyboje. K – superoksido gamybai, su CO2 sudaro O2
K + O2  KO2 4KO2 + 2CO2  2K2CO3 + 3O2
Cs naudojamas fotoelementuose.
Junginiai. Hidridai – baltos kristalinės medž. LiH naudojamas lengvam H2 gauti LiH + H2O  LiOH + H2
Hidridai l.stiprūs reduktoriai todėl naudojami metalų ir lydinių gamybai. TiCl4 + 4NaH  Ti + 4NaCl + 2H2
Visi š.m. haligenidai – bespalvės krist. sunkiai lydžios medž. gaunamos sąveikaujant atitinkamam š.m.hidroksidui arba karbonatui su HX arba soda
NaOH +
HF  NaF + H2O Na2CO3 + 2HF  2NaF + H2O + CO2
Plačiai naudojami NaCl ir KCl, NaCl – natriui, chlorui, natrio šarmui ir sodai, taip pat audinių dažymui, muilui gaminti, maisto pramonėje, o KCl kaip trąša.
Oksidai. Kuomet š.m. dega ore, dominuojančiu produktu būna
2Li + ½ O2  Li2O 2Na + O2  Na2O2
K + O2  KO2 ir t.t.
Taigi atitinkamose sąlygose visiems š.m. su O2 galima gauti junginius Me2O, Me2O2, MeO2. Š.m. eilėje sunkėjant m. intensy-vėja oksido spalva. Kuomet peroksidai reaguoja su r. gaunamas H2O2 Me2O2 + H2SO4  Me2SO4 + H2O2
Š.m. peroksidai bū
ū
ūdami silpnos vandenilio peroksidinės r. druskos hidrolizinasi Me2O2 + 2HOH  2MeOH + H2O2
Na2O2 naudojamas audinių, popieriaus, medienos masės balinimui, laboratorijojekaip stiprus oksidatorius. Reaguodamas su CO2 jis išskiria deguonį. Na2O2 + CO2  Na2CO3 + ½ O2
Hidroksidai. Šie j. susidaro š.m. arba jų oksidų sąveikoje su H2O. tai bespalvės krist. ir gerai tirpios H2O, išskyrus LiOH, medž. Šarmai iš oro sugeria drėgmęir CO2
2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O taip pat ardo stiklą
2NaOH + SiO2  Na2SiO3 + H2O
O lydomi ir esant O2 reaguoja ir su Pt. Kieti šarmai ir konc. tirpalai ardo gyvus audinius. Į oksidą ir vandenį skyla tik aukštoje temper. Plačiausiai naudojamas NaOH pagaminamas NaCl tirpalao elektrolize. Pusė jo sunaudojama tiesiogiai chemijos pramonėje. LiOH naudojamas CO2 sugėrimui uždarose patalpose, taip pat kaip priedas šarminiuose akumuliatoriuose. Ir KOH naudojamas skysto muilo gamybai, medvilnės perdirbimui.
Deguoninių rūgščių druskos. Žinomos neutralios ir rūgščios daugiabazių rūgščių druskos. Rūščių dr. susidarymas yra charak-teringa š.m. Daugelis š.m.dr., išskyrus Li, gerai tirpsta H2O, mažai tirpios kalio perchloratas KClO4 ir t.t. Labai svarbi yra soda, nes ji pakeičia NaOH medienos apdirbime, stiklo, muilo, valymo priemo-nių gamyboje. K2CO3 – potašas, naudojamas aukštos kokybės stiklo gaminių, optinių linzių, kineskopų, porcūelianinių gaminių gamybose, taip pat įeina į tekstilinių dažų ir pigmentų sudėtį. Li2CO3 – porceliano ir specialių sukietintų stiklų gamybose. Mažos jo dozės teigiamai veikia jo psichiką. Na2SO4 daug sunaudojama popieriaus pramonėje, taip pat stiklo ir plovimo priemonių gamy-bose. Š.m. nitratai gaunami tiesiogine HNO3 su šarmu arba karbonatu. Jie vertingi kaip trąšos, o taip pat gali būti naudojami kaip išlydytų druskų vonios ir šilumos perdavimo terpė. KNO3 taip pat naudojamas kaip stiprus oksidatorius, parakui ir pirotechnikoje, o LiNO3 – taip pat pirotechnikoje, nes suteikia raudoną švytėjimą.