Ekologinis ugdymas

KLAIPĖDOS UNIVERSITETASPEDAGOGIKOS FAKULTETAS
Neakivaizinio skyriaus
IV kurso 3 gr.studentės
Renatos Lomsargienės
Kontrolinis darbas
Tema: Ekologinis ugdymas

EKOLOGINIS UGDYMAS

Ekologija (terminas sudarytas iš dviejų graikiškų žodžių:oikos-namai ir logos-mokslas).Šiandien šiuo terminu vis daugiau apibūdinamos ir gamtos užterštumo problemos.

Ekologija-mokslas apie gyvų organizmų tarpusavio sąntykius.

Ekologinio ugdymo procese,esminiai dalykai yra aplinkosauginių problemų svarstymas, žmogaus elgesio gamtoje vertinimas, praktinių gamtotyros ir aplinkosaugos gebėjimų formavimas.Tačiau šio ugdymo sėkmė labai priklauso nuo pedagogo ekologinio supratimo ir kompetencijos.

EKOLOGINIS UGDYMAS

Ekologinis ugdymas padeda geriau pažinti aplinką, suvokti, jog esi neatsiejama gamtos dalis. Ugdo gailestingumo, bei jautrumo jausmus kiekvienam gyyvam padarui. Mokoma pajusti žmogaus ir gamtos ryšį, siekiama supratimo, kad tausodami ir globodami gamtą padedame sau ir aplinkiniams.

GAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS 

Gamtosauginė mokykla – gerai žinoma ir pripažinta programa visoje Europoje. Ji pradėta įgyvendinti 1994metais. Mokyklų, dalyvaujančių tarptautinėje Gamtosaugineje mokyklų programoje, skaičius auga. Šių mokyklų programa yra skirta supažindinti moksleivius su aplinkosauga ir subalansuota plėtra per pamokas. Mokiniai taip pat skatinami imtis ir praktinių veiksmų, kad pagerintų mokyklos ekologinę būklę. Mokymasis vyksta ir po pamokų, o išugdytas atsakingas požiūris į aplinką pritaikomas ne tik naamie, bet ir didesnėje bendruomenėje. Mokyklos pasirenka kelis būdus: pvz. į įvairių dalykų pamokas integruojant ekologines programas, tobulinant gamtosauginius įgūdžius popamokinėje veikloje ir plečiant ryšius su regioniniais parkais, miškų urėdijomis.

EKOLOGINIS UGDYMAS MOKYKLOJE

Mokyklos pedagogai į savo dalykų programas integruodami ekologinę programą suteikia žinių ap

pie gamtą, jos saugojimo būdus, formuoja ekologiniais principais paremtą vaiko santykį su gamta bei ugdo nuovoką, kad kiekvienas žmogus yra atsakingas už bendrą kultūrinį palikimą ir gamtos išsaugojimą. Ekologinis švietimas prasideda jau pradinėse klasėse. Mokytojos vesdamos mokinius į pažintines išvykas, moko juos turiningai ilsėtis gamtoje, jos nežalojant.

EKOLOGINIS UGDYMAS MOKYKLOJE

Kiekvieną pavasarį ir rudenį organizuojamos mokyklos (kapinių, parkų) tvarkymo dienos. Taip pat renkamos vaistažolės, vykstama į pažintines ekskursijas, žygius. Vaikai, kurie užsiima šia veikla dažniau rodo nepakantumą netvarkai, sudrausmina draugus kurie dar abejingi gamtai. Pedagogai, tęsdami ir plėtodami šią veiklą, savo darbais siekia pažadinti kiekvieno norą saugoti gamtą, branginti ją taip, kaip ją brangino ir tausojo mūsų senoliai

EKOLOGINIS UGDYMAS MOKYKLOJE

Vyresniųjų klasių dalykų pamokose integruojamos mūsų gimtosioms apylinkėms aktualios temos. ”Vanduo gamtoje, vandens tarša, užžteršto oro įtaka plaučių ligoms”. ”Lietuvos regioniniai parkai, jų veiklos tikslai, kokią žalą šiandien daro žmogus miškui, atliekų perdirbimas” ir t.t.

EKOLOGINIS UGDYMAS MOKYKLOJE

Vaikai skatinami dalyvauti įvairiuose projektuose, kurių metu sodina medelius, rengia pažintinius gamtos takus. Steigiami įvairūs būreliai, pvz. pasivadinę ”Jaunieji miško bičiuliai”, ”Giliukas”. Būrelių nariai mokosi pažinti mišką, žvėrelių pėdas. Pavasarį ir rudenį prie tvenkinių jie stebi migruojančius paukščius. Matuoja medžių amžių. Žemės dieną vyksta įvairūs renginiai, viktorinos, rengiamos atviros pamokos, konferencijos.

EKOLOGINIAI CENTRAI, JŲ VEIKLA 

Ekologiniai centrai Li

ietuvoje sparčiai plečiasi. Ugdymo įstaigos įsijungia į aplinkosaugines akcijas.Ypač į Žemės ir Gyvūnijos dienos akcijas. Šiomis dienomis, mokiniai kartu su pedagogais lankosi regioniniuose parkuose, susipažysta su rekreaciniais takais pvz. Rusnėje,Ventės rage. Pedagogų dėka, mokyklos turi žemės vėliavas, prenumeruoja gamtosaugos leidinius, tokius kaip “Žaliasis pasaulis”,”Žalioji Lietuva”, Tėviškės gamta”, ”Baltasis gandras”. Pasaulinės dienos proga, mokyklos rengia integruotas pamokas, projektus.

Kovo-balandžio mėnesiais vyksta medelių sodinimo, inkilų kėlimo, paukštelių sutikimo ir kitokios panašios šventės.

EKOLOGINIO UGDYMO NAUDA 

Pastebėta, kad gražioje ir tvarkingoje aplinkoje žmonės darbštesni, geresni, kitų žmonių atžvilgiu, jų geresnė nuotaika, labiau domisi menu, gamta. Jautrus aplinkai žmogus suvokia pasaulį kaip kultūrinių verybių lobyną.

Svarbiausias mokytojo uždavinys –ugdyti pagarbą gyvybei, didžiausiai vertybei.Tik žmogus kaltas, kad kasdien išnyksta viena gyvūnų rūšis. Mokiniai turi suvokti, kad privalome gerbti ne tik žmones, bet ir gyvūnus, paukščius, viską kas randasi ir susiję su gamta.
 

Literatūra: 
1 . Makarskaitė R. Papildomo ekologinio ugdymo svarba ir šiandienos realijos. Pedagogika.1997.33

2. Prišmantienė A. “Žaliuoju taku”. Žvirblių takas. 2000.3

3. Ramaneckienė I. Papildomasis ugdymas.- Š.: 1998

4. www.gamta.lt

Leave a Comment