Situacijos analize

TURINYS

1. ĮVADAS..............................3 psl.
2. SITUACIJA......................4 psl.
3. ĮVERTINIMAS............................4 psl.
4. PLANAVIMAS IR VERTINIMAS..............5 psl.
5. IŠVADOS..............................8 psl.
6. LITERATŪRA............................9 psl.

ĮVADAS

Žmogus gyvena visuomenėje ir visą savo gyvenimą dalyvauja įvairiausiuose tarpasmeniniuose santykiuose (šeimyniniuose, asmeniniuose, darbiniuose, dalykiniuose ir t. t.). Atitinkamai organizuota ir specialisto vedama grupė tampa mažu visuomenės modeliu, kuriame atsikartoja žmogaus kasdieniniai santykiai. Grupėje yra galimybė akivaizdžiau juos analizuoti, aptarti, sužinoti kitų grupės dalyvių jausmus, mintis apie savo elgesį (atgalinio ryšio galimybė).
Konfliktas – tai yra vienodo stiprumo, bet priešingos krypties jėgų sąveika, t.y. nesuderinamų motyvų, interesų, nuominių susidūrimas. Tai priešprieša tarp bent dvviejų priklausomų pusių (žmonių,organizacijų,valstybių), skirtingai suvokiančių tikslus ir jų sprendimo būdus. Tai priešingų tikslų, interesų, pozicijų, nuomonių ar požiūrių susidūrimas, rimti nesutarimai, kurių metu žmogų užvaldo nemalonūs jausmai arba išgyvenimai. Konfliktas neatsiejamas nuo mūsų gyvenimo. Kiekvienas žmogus ne kartą yra patekęs į konfliktišką situaciją , tapęs konfliktiškos situacijos ir dalyviu, ir iniciatorium. Į konfliktus dažniausiai įsivelia užsispyrę žmonės, turintys tik savo nuomonę ir neleidžiantys jos pakeisti.
Pagal formą konfliktai skirstomi:
 Asmenybės konfliktai. Konfliktai vykstantys konkretaus žmogaus viduje, atsidūrusio pasirinkimo situacijoje, ar susidūrus su informacija apie saave, prieštaraujančia pačio nuomonei. Dažnai žmogus šitą informaciją sprendžia nesąmoningame lygmenyje – gynybiniai mechanizmai (Froidas). Žmogus gali jausti depresiją, kuri veda į savižudybę.
 Tarpasmeniniai konfliktai. Nesutarimai tarp dviejų asmenų. Tarpasmeniniai konfliktai dažniausiai kyla dėl nesugebėjimo į situaciją pažvelgti lanksčiai.
Kaip jau minėjau anksčiau, konfliktai yra ne

eišvengiamas dalykas. Konfliktiška situacija yra savotiškas intelegentiškumo testas. Iš to kaip žmogus elgiais, galima spręsti apie žmogaus vidinę kultūrą.

Situacija:
Į seniūniją kreipėsi 31m. klientas Rimas su 6 m sūnumi Aidu, teikdamas, kad jo sugyventinė Lita jį su vaiku išvarė iš jai priklausančio buto, nes susirado kitą vyrą. Rimas su vaiku neturi kur gyventi, nakvoja kur papuola: miške, namų rūsiuose. Žmogus teigia, jog jo žmona mirusi, todėl jis nuo mažens rūpinasi sūnumi. Pastaruoju metu klientas niekur nedirba, yra III gr., invalidas, gauna invalidumo pensiją. Rimas turi polinkį į alkoholį. Sūnus turi raidos sutrikimų, lanko darželį.
Įvertinimas:
Įvertinimo metu pirmiausia susitikus su klientu išklausoma jo istorija ir atliekamas preliminarus problemos nustatymas.
Šio kliento poreikiai labai dideli (reikalingas gyvenamasis plotas, darbas, lėšos reikalingos sūnaus išlaikymui, bei gydymui) tai irr yra šio kliento problemos. Kalbant apie Rimo stiprybes galima pabrėžti begalinį norą rūpintis savo neįgaliu sūnumi, nepaisant to, jog ir jis pats turi nemažai problemų ir yra priklausomas nuo alkoholio. Kliento ištekliai riboti. Jis gauna invalidumo pensiją.
Visų pirma reikėtų išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių Rimas iki šiol neturi darbo, kodėl neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, kiek laiko jis turi priklausomybę alkoholiui, ir gauti tikslią informaciją apie mažamečio sūnaus negalią.
Pirmiausia susitikus su klientu bus išklausyta jo istorija ir bus atliktas preliminarus pr

roblemos nustatymas. Siekiant surinkti kuo daugiau informacijos bus taikomas interviu metodas.
Interviu metu bus užduoti tokie klausimai:
1. kiek laiko ir dėl kokių priežasčių iki šiol dar neturi nuolatinės gyvenamosios vietos? Ar kreipėsi pagalbos?
2. kokią darbo patirtį turi, kokį darbą dirbo ir dėl kokių priežasčių pastaruoju metu neturi darbo?
3. ką jis mano apie savo pomėgį į alkoholį? Kiek laiko gali išgyventi nevartojęs alkoholio? Ir ar jis laiko save priklausomu nuo jo?
4. ar jis gali rūpintis sūnumi fiziškai ir ar sugeba materialiai jį aprūpinti? Taip pat ką jįs mano apie sūnaus apgyvendinimą specialiuose neįgaliųjų vaikų globos namuose?
Pagrindinė problema- Rimas neturi gyvenamosios vietos.
Šalutinės problemos- jas manau išskirčiau tokias:
1. benamystė
2. priklausomybė nuo alkoholio
3. bedarbystė
Planavimas ir vertinimas:
Pagal Johnsoną pagalbos planą turi sudaryti tokios dalys:
1. tikslai – norimo pasiekti rezultato vizija,
2. užduotys, ar konkrečios veiklos- kurias turi atlikti socialinis darbuotojas, klientas ir kiti pagalbos procese dalyvaujantys asmenys.
3. dėmesio objektai- tam tikri asmenys, jų grupės,į kurias sutelktas dėmesys, teikiant pagalbą klientui.
4. strategijos – jos nusako koks kelias, ar būdas (socialinio darbuotojo vaidmenys) bus pasirenkami atliekant kiekvieną plane numatytą veiklą.
5. laikas – tai laikas, iki kurio numatoma atlikti tam tikras veiklas.

TIKSLAI UŽDUOTYS DĖMESIO OBJEKTAI STRATEGIJOS LAIKAS VERTINIMAS
1. padėti surasti gyvenamą vietą a) užduotys soc.d-jui:
1) kreiptis į savivaldybės soc.paramos skyrių ir išsiaiškinti kokiomis lengvatinėmis sąlygomis šis žmogus gali įsigyti gyvenamąją vietą.
2) padėti sutvarkyti reikiamus dokumentus dėl būsto nuomos.
3) pasirūpinti, kad Rimas gautų pašalpas už neįgalų va

aiką.
b) užduotys Rimui:
1)susitvarkyti dokumentus dėl būsto.
2)susitvarkyti dokumentus dėl pašalpų išmokėjimo.

1) Rimas ir savivaldybės socialinės paramos skyriaus darbuotojai.

2) Rimas

3) Sūnus Aidas

1) Rimas

2) Rimas

1) tarpininkas, susisiekiantis darbuotojas

2) dokumentų tvarkytojas

3) dokumentų tvarkytojas

1diena

4 dienos

2 dienos

5 dienos

5 dienos Pasikalbėjus su Rimu paaiškės, ar jis gauna pašalpasuž neįgalų sūnų, ar tinkamai susitvarkė dokumentus dėl būsto ir ar patenkintas naujuoju gyvenamuoju plotu.

2. padėti Rimui atsisakyti polinkio į alkoholį a) užduotys soc.d-jui:
1) surasti anoniminių alkoholikų klubą, kurį galėtų lankyti Rimas
2) susisiekti su gydytoju psichiatru ir susitarti dėl Rimo gydymo.
b) užduotys Rimui:
1) reguliariai lankyti klubą ir stengtis atsisakyti šio įpročio.
2)apsilankyti pas gydytoją psichiatrą.

1) Rimas

2) Rimas ir gydytojas psichiatras

1) Rimas

2) Rimas ir gydytojas psichiatras

1) tarpininkas

2) tarpininkas

1 diena

1diena

laikas neribotas

1 mėnuo gydytojo konsultacijos Pokalbio metu turėtų paaiškėti kokius rezultatus – teigiamus ar neigiamus davė gydytojo psichiatro konsultacija. Taip pat kaip sekėsi bendraujant su to paties likimo žmonėmis kurie lanko anoniminių alkoholikų klubą ir ar klubo veikla padėjo atsikratyti polinkio į alkoholį

3. padėti susirasti darbą a) užduotys soc.d-jui:
1) padėti sutvarkyti darbo biržos dokumentus.
2) padėti rasti darbą, kurį galėtų dirbti III invalidumo grupę turintis žmogus.
b) užduotys Rimui:
susitvarkyti dokumentus

1) darbo biržos darbuotojai,

2) Rimas

Rimas

1) dokumentų tvarkytojas

2) tarpininkas

2dienos

5 dienos

2 dienos Pokalbio metu turėtų paaiškėti kaip seksi naujame darbe, ar patenkintas gaunamu atlyginimu ar patenkintas darbu.

IŠVADOS

Užbaigiant procesą, atliekamas interviu su Rimu. Paaiškės, ar klientas patenkintas suteiktomis paslaugomis, ar jo gyvenimas pagerėjo, ar liko nepakitęs. Taip pat kaip sekasi naujame darbe, ar patenkintas naujuoju būstu, kaip sekasi tvarkytis finansinius reikalus ir rūpintis sū

ūnumi. Taip pat svarbu išsiaiškinti kokia Rimo sveikata, ar gydymas buvo veiksmingas, ar klubas davė kokių nors rezultatų ir apskritai kaip jis pats vertina dabartinę savo padėtį – ar patenkintas gautais rezultatais.

LITERATŪRA:

1. www.jppc.lt/straipsniai/psichoterapija/pradines.php
2. www.manager.lt/karjera/index.php?st=11
3. www.takas.lt/moteru/straipsnis.php?msg_id=135&do=show
4. www.straipsniai.lt/print.php?id=2774
5. Bendravimo psichologija, KTU, Kaunas, 2005

Leave a Comment