Mėsos gaminių kainų statistinis tyrimas

TURINYSĮVADAS 2Sklaidos charakteristikos: 3Variacijos užmojis: 3Vidutinis tiesinis nuokrypis: 4Dispersija 4Vidutinis kvadratinis nuokrypis: 4Variacijos kitimo koeficientas: 4Absoliutinis lygio padidėjimas (sumažėjimas) 5Bazinis 5Grandininis 5Didėjimo tempas: 6Bazinis 6Grandininis: 7Padidėjimo (sumažėjimo) tempas: 8Bazinis 8Grandininis 8Vidutinis dinamikos eilutės lygis: 9Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas): 9Vidutinis didėjimo (mažėjimas) tempas: 9Vidutinis padidėjimo tempas: 10Prognozavimas 2005 ir 2006 10Pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą 10Pagal vidutinį augimo tempą: 10Remiantis analitiniu dinamikos eilučių išlyginimu 10Mėsos gaminių kainos tarpusavio analizė 11LITERATŪRA 14ĮVADASStatistika – tai valstybės ribose esančių reiškinių padėtis, jų būklės atspindys. Tai mokslas, nagrinėjantis masinius socialinius ekonominius bei kitus reiškinius, kiekybiniu aspektu su kokybiniu turiniu vietos ir laiko sąlygomis.Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis.Šio darbo tikslas išanalizuoti mėsos gaminių kainas 2001-2004 metų laikotarpiu. Uždaviniai: Apskaičiuoti sklaidos charakteristikas Absoliutinio lygio padidėjimą Didėjimo tempą Padidėjimo (sumažėjimo) tempą Vidutinį dinamikos eilutės lygį Vidutinį absoliutinį padidėjimą (sumažėjimą) Vidutinį didėjimo (mažėjimo) tempą Vidutinį padidėjimo tempą Prognozavimą 2005 m. 2006 m. Tarpusavio analizę

1.lentelėMėsos gaminių kaina (tūkst.Lt.)Metai 2001 2002 2003 2004Mėsos gaminių kaina (tūkst.Lt.) 259 257 265 235

1. pav. Mėsos gaminių kaina (tūkst.. Lt.)Sklaidos charakteristikos:Variacijos užmojis:Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės (variacijos užmojis) yra -24 tūkst.Lt.Vidutinis kvadratinis nuokrypis:Variacijos kitimo koeficientas:Kadangi variacijos kitimo koeficientas yra mažesnis už 10%, tai variacija maža.

2.lentelėSklaidos charakteristikos Sklaidos charakteristikos Variacijos užmojis Vid. tiesinis nuokrypis Dispersija Vid. kvadratinis nuokrypis Variacijos kitimo koeficientasMėsos gaminių kaina (tūkst.Lt.) -24 9,5 129 11,36 4,47

2.pav. Sklaidos charakteristikosAbsoliutinis lygio padidėjimas (sumažėjimas)Bazinis

(baziniais laikysime 2001):

Lyginant su 2001 metais mėsos gaminių kaina: 2002 metais sumažėjo 2 tūkst.Lt. 2003m. padidėjo 6 tūkst.Lt. 2004m. sumažėjo 24tūkst.Lt. Grandininis:

Lyginant su praėjusiais metais, kiekvienais metais mėsos gaminių kaina mažėjo, išskyrus 2003 metus, kai ji palyginus su 2002m. padidėjo 8 tūkst.Lt. 3.lentelėAbsoliutinis lygio padidėjimasMetai Absoliutinis lygio padidėjimas Bazinis (tūkst. Lt.) Grandininis (tūkst. Lt.)2002 -2 -22003 6 82004 -24 -30

3.pav. Absoliutinio lygio padidėjimasDidėjimo tempas:Bazinis (baziniai 2001 metai):

2002m. mėsos gaminių kaina siekia 99,2% 2001m. lygio, 2003m. – 102,3% 2001m. lygio ir t.t.Grandininis:

2002m. mėsos gaminių kaina siekia 99,2% praėjusių (2001) metų lygio, 2003m. – 103,1% 2002m. lygio ir t.t. 4.lentelėDidėjimo tempasMetai Didėjimo tempas Bazinis (%) Grandininis (%)2002 99,2 103,12003 102,3 99,22004 90,7 88,7

4.pav. Didėjimo tempasPadidėjimo (sumažėjimo) tempas:Bazinis (baziniai 2001 metai):

Lyginant su baziniais (2001) metais, mėsos gaminių kaina 2002m. sumažėjo 0,8%, 2003m. padidėjo 2,3% ir t.t.GrandininisLyginant su praėjusiais metais, kiekvienais metais mėsos gaminių kaina mažėjo (2002m – 0,8%, 2004m. – 11,2%) ir tik 2003m. lyginant su 2002m. jis padidėjo 3,1%. 5.lentelėPadidėjimo (sumažėjimo) tempasMetai Padidėjimo (sumažėjimo) tempas Bazinis (%) Grandininis (%)2002 -0,8 -0,82003 2,3 3,12004 -9,3 -11,3

5.pav.padidėjimo (sumažėjimo) tempasVidutinis dinamikos eilutės lygis:Vidutinis dinamikos eilutės lygis parodo, bendrą sociologinio reiškinio lygį per visą dinamikos eilutės tyrimo laikotarpį. Taigi galima sakyti, kad vidutinė mėsos gaminių kaina per tiriamąjį laikotarpį buvo 254 tūkst.Lt.Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas):Vidutiniškai kiekvienais metais mėsos gaminių kaina sumažėdavo 8 tūkst.Lt.Vidutinis didėjimo (mažėjimas) tempas:Vidutiniškai kiekvienais metais mėsos gaminių kaina sudarė 96,8% praėjusių metų lygio.Vidutinis padidėjimo tempas:Vidutiniškai kiekvienais metais, lyginant su praėjusiais, mėsos gaminių kaina sumažėjo 3,2%.

Prognozavimas 2005 ir 2006Pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą:

Atsižvelgiant į tai kiek vidutiniškai per metus sumažėdavo mėsos gaminių kaina prognozuojama, kad 2005m. mėsos gaminių kaina bus 227, o 2006m. – 219 tūkst.Lt.Pagal vidutinį augimo tempą:Remiantis vidutiniu augimo tempu galima teigti, kad 2002m. pensininkų skaičius bus 955,2 o 2003m. – 962,8 tūkstančiai.

Remiantis analitiniu dinamikos eilučių išlyginimu:

6.lentelėPagalbiniai prognozės duomenys 2001 2002 2003 2004Mėsos gaminių kaina (tūkst.Lt.) 259 257 265 235t -2 -1 1 2y•t -518 -257 265 470t2 4 1 1 4yt 262 258 250 246

SUMA: 0,124

Kadangi µ yra 3,1%, tai galima daryti prielaidą, kad prognozė bus patikima, nes µ neviršija 10 procentų. Atliksime prognozę 2005 ir 2006 metams.Mėsos gaminių kainos tarpusavio analizė7.letelėMėsos gaminių kainos tarpusavio analizėMetai Mėsos gaminių kainos (tūkst. Lt.) Tarptautinės prekybos mokesčiai (tūkst.. Lt.)2001 259 1232002 257 1492003 265 1592004 235 173

6.pav. Mėsos gaminių kainos tarpusavio analizė

R2=0,9581*100%=95,81% 95,81% parodo, kad faktorinis požymis įtakoja rezultatą, t.y. 95,81% tarptautinės prekybos mokesčių turi įtakos mėsos gaminių kainai. IŠVADOS1. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės (variacijos užmojis) yra -24 tūkst.Lt. 2. Lyginant su 2001 metais mėsos gaminių kaina: 2002 metais sumažėjo 2 tūkst.Lt. 2003m. padidėjo 6 tūkst.Lt. 2004m. sumažėjo 24tūkst.Lt. 3. Lyginant su praėjusiais metais, kiekvienais metais mėsos gaminių kaina mažėjo, išskyrus 2003 metus, kai ji palyginus su 2002m. padidėjo 8 tūkst.Lt. 4. 2002m. mėsos gaminių kaina siekia 99,2% 2001m. lygio, 2003m. – 102,3% 2001m. lygio ir t.t.5. 2002m. mėsos gaminių kaina siekia 99,2% praėjusių (2001) metų lygio, 2003m. – 103,1% 2002m. lygio ir t.t.6. Lyginant su baziniais (2001) metais, mėsos gaminių kaina 2002m. sumažėjo 0,8%, 2003m. padidėjo 2,3% ir t.t.7. Lyginant su praėjusiais metais, kiekvienais metais mėsos gaminių kaina mažėjo (2002m – 0,8%, 2004m. – 11,2%) ir tik 2003m. lyginant su 2002m. jis padidėjo 3,1%.

8. Vidutinis dinamikos eilutės lygis parodo, bendrą sociologinio reiškinio lygį per visą dinamikos eilutės tyrimo laikotarpį. Taigi galima sakyti, kad vidutinė mėsos gaminių kaina per tiriamąjį laikotarpį buvo 254 tūkst.Lt.9. Vidutiniškai kiekvienais metais mėsos gaminių kaina sumažėdavo 8 tūkst.Lt.10. Vidutiniškai kiekvienais metais mėsos gaminių kaina sudarė 96,8% praėjusių metų lygio.11. Vidutiniškai kiekvienais metais, lyginant su praėjusiais, mėsos gaminių kaina sumažėjo 3,2%.12. Atsižvelgiant į tai kiek vidutiniškai per metus sumažėdavo mėsos gaminių kaina prognozuojama, kad 2005m. mėsos gaminių kaina bus 227, o 2006m. – 219 tūkst.Lt.Remiantis vidutiniu augimo tempu galima teigti, kad 2002m. pensininkų skaičius bus 955,2 o 2003m. – 962,8 tūkstančiai.13. Kadangi µ yra 3,1%, tai galima daryti prielaidą, kad prognozė bus patikima, nes µ neviršija 10 procentų. Atliksime prognozę 2005 ir 2006 metams.14. 95,81% parodo, kad faktorinis požymis įtakoja rezultatą, t.y. 95,81% tarptautinės prekybos mokesčių turi įtakos mėsos gaminių kainai.LITERATŪRA1 1. V. Bartosevičienė Ekonominė statistika Kaunas, Technologija, 20042 V. Bartosevičienė , I. Jančukienė Ekonominė statistika Kaunas, 20023 Lietuvos statistikos metraštis 2005, Vilnius, 2005