Mėsos gaminių kainų statistinis tyrimas

TURINYS
ĮVADAS 2
Sklaidos charakteristikos: 3
Variacijos užmojis: 3
Vidutinis tiesinis nuokrypis: 4
Dispersija 4
Vidutinis kvadratinis nuokrypis: 4
Variacijos kitimo koeficientas: 4
Absoliutinis lygio padidėjimas (sumažėjimas) 5
Bazinis 5
Grandininis 5
Didėjimo tempas: 6
Bazinis 6
Grandininis: 7
Padidėjimo (sumažėjimo) tempas: 8
Bazinis 8
Grandininis 8
Vidutinis dinamikos eilutės lygis: 9
Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas): 9
Vidutinis didėjimo (mažėjimas) tempas: 9
Vidutinis padidėjimo tempas: 10
Prognozavimas 2005 ir 2006 10
Pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą 10
Pagal vidutinį augimo tempą: 10
Remiantis analitiniu dinamikos eilučių išlyginimu 10
Mėsos gaminių kainos tarpusavio analizė 11
LITERATŪRA 14ĮVADAS
Statistika – tai valstybės ribose esančių reiškinių padėtis, jų būklės atspindys. Tai mokslas, nagrinėjantis masinius socialinius ekonominius bei kitus reiškinius, kiekybiniu aspektu su kokybiniu turiniu vietos ir laiko sąlygomis.
Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos be

e
endrąsias savybes konkrečiomis vietos ir laiko sąlygomis.
Šio darbo tikslas išanalizuoti mėsos gaminių kainas 2001-2004 metų laikotarpiu.
Uždaviniai: Apskaičiuoti sklaidos charakteristikas

Absoliutinio lygio padidėjimą

Didėjimo tempą

Padidėjimo (sumažėjimo) tempą

Vidutinį dinamikos eilutės lygį

Vidutinį absoliutinį padidėjimą (sumažėjimą)

Vidutinį didėjimo (mažėjimo) tempą

Vidutinį padidėjimo tempą

Prognozavimą 2005 m. 2006 m.

Tarpusavio analizę

1.lentelė
Mėsos gaminių kaina (tūkst.Lt.)
Metai 2001 2002 2003 2004
Mėsos gaminių kaina (tūkst.Lt.) 259 257 265 235

1. pav. Mėsos gaminių kaina (tūkst.. Lt.)Sklaidos charakteristikos:
Variacijos užmojis:
Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės (variacijos užmojis) yra -24 tūkst.Lt.Vidutinis kvadratinis nuokrypis:
Variacijos kitimo koeficientas:
Kadangi variacijos kitimo koeficientas yra mažesnis už 10%, tai variacija maža.

2.lentelė
Sklaidos charakteristikos

Sklaidos charakteristikos

Variacijos už

ž
žmojis Vid. tiesinis nuokrypis Dispersija Vid. kvadratinis nuokrypis Variacijos kitimo koeficientas
Mėsos gaminių kaina (tūkst.Lt.) -24 9,5 129 11,36 4,47

2.pav. Sklaidos charakteristikosAbsoliutinis lygio padidėjimas (sumažėjimas)
Bazinis
(baziniais laikysime 2001):

Lyginant su 2001 metais mėsos gaminių kaina: 2002 metais sumažėjo 2 tūkst.Lt. 2003m. padidėjo 6 tūkst.Lt. 2004m. sumažėjo 24tūkst.Lt.
Grandininis:

Lyginant su praėjusiais metais, kiekvienais metais mėsos gaminių ka

a
aina mažėjo, išskyrus 2003 metus, kai ji palyginus su 2002m. padidėjo 8 tūkst.Lt.
3.lentelė
Absoliutinis lygio padidėjimas
Metai Absoliutinis lygio padidėjimas

Bazinis (tūkst. Lt.) Grandininis (tūkst. Lt.)
2002 -2 -2
2003 6 8
2004 -24 -30

3.pav. Absoliutinio lygio padidėjimas
Didėjimo tempas:
Bazinis
(baziniai 2001 metai):

2002m. mėsos gaminių kaina siekia 99,2% 2001m. lygio, 2003m. – 102,3% 2001m. lygio ir t.t.
Grandininis:

2002m. mėsos gaminių kaina siekia 99,2% praėjusių (2001) metų lygio, 2003m. – 103,1% 2002m. lygio ir t.t.

4.lentelė
Didėjimo tempas
Metai Didėjimo tempas

Bazinis (%) Grandininis (%)
2002 99,2 103,1
2003 102,3 99,2
2004 90,7 88,7

4.pav. Didėjimo tempas
Padidėjimo (sumažėjimo) tempas:
Bazinis

(baziniai 2001 metai):

Lyginant su baziniais (2001) metais, mėsos gaminių kaina 2002m. sumažėjo 0,8%, 2003m. padidėjo 2,3% ir t.t.Grandininis
Lyginant su praėjusiais metais, kiekvienais metais mėsos gaminių kaina mažėjo (2002m – 0,8%, 2004m. – 11,2%) ir tik 2003m. lyginant su 2002m. jis padidėjo 3,1%.

5.lentelė
Padidėjimo (sumažėjimo) tempas
Metai Padidėjimo (sumažėjimo) tempas

Bazinis (%) Grandininis (%)
2002 -0,8 -0,8
2003 2,3 3,1
2004 -9,3 -11,3

5.pav.padidėjimo (sumažėjimo) tempasVidutinis dinamikos eilutės lygis:
Vidutinis dinamikos eilutės lygis parodo, bendrą sociologinio reiškinio lygį per visą dinamikos eilutės tyrimo laikotarpį. Taigi galima sakyti, kad vidutinė mėsos ga

a
aminių kaina per tiriamąjį laikotarpį buvo 254 tūkst.Lt.Vidutinis absoliutinis padidėjimas (sumažėjimas):
Vidutiniškai kiekvienais metais mėsos gaminių kaina sumažėdavo 8 tūkst.Lt.Vidutinis didėjimo (mažėjimas) tempas:
Vidutiniškai kiekvienais metais mėsos gaminių kaina sudarė 96,8% praėjusių metų lygio.Vidutinis padidėjimo tempas:
Vidutiniškai kiekvienais metais, lyginant su praėjusiais, mėsos gaminių kaina sumažėjo 3,2%.

Prognozavimas 2005 ir 2006
Pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą:

Atsižvelgiant į tai kiek vidutiniškai per metus sumažėdavo mėsos gaminių kaina prognozuojama, kad 2005m. mėsos gaminių kaina bus 227, o 2006m. – 219 tūkst.Lt.Pagal vidutinį augimo tempą:
Remiantis vidutiniu augimo tempu galima teigti, kad 2002m. pensininkų skaičius bus 955,2 o 2003m. –

962,8 tūkstančiai.

Remiantis analitiniu dinamikos eilučių išlyginimu:

6.lentelė
Pagalbiniai prognozės duomenys

2001 2002 2003 2004
Mėsos gaminių kaina (tūkst.Lt.) 259 257 265 235
t -2 -1 1 2
y•t -518 -257 265 470
t2 4 1 1 4
yt 262 258 250 246

SUMA: 0,124

Kadangi µ yra 3,1%, tai galima daryti prielaidą, kad prognozė bus patikima, nes µ neviršija 10 procentų. Atliksime prognozę 2005 ir 2006 metams.Mėsos gaminių kainos tarpusavio analizė
7.letelė
Mėsos gaminių kainos tarpusavio analizė
Metai Mėsos gaminių kainos (tūkst. Lt.) Tarptautinės prekybos mokesčiai (tūkst.. Lt.)
2001 259 123
2002 257 149
2003 265 159
2004 235 173

6.pav. Mėsos gaminių kainos tarpusavio analizė

R2=0,9581*100%=95,81%

95,81% parodo, kad faktorinis požymis įtakoja rezultatą, t.y. 95,81% tarptautinės prekybos mokesčių turi įtakos mėsos gaminių kainai.
IŠVADOS
1. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios reikšmės (variacijos užmojis) yra -24 tūkst.Lt.
2. Lyginant su 2001 metais mėsos gaminių kaina: 2002 metais sumažėjo 2 tūkst.Lt. 2003m. padidėjo 6 tūkst.Lt. 2004m. sumažėjo 24tūkst.Lt.
3. Lyginant su praėjusiais metais, kiekvienais metais mėsos gaminių kaina mažėjo, išskyrus 2003 metus, kai ji palyginus su 2002m. padidėjo 8 tūkst.Lt.
4. 2002m. mėsos gaminių kaina siekia 99,2% 2001m. lygio, 2003m. – 102,3% 2001m. lygio ir t.t.
5. 2002m. mėsos gaminių kaina siekia 99,2% praėjusių (2001) metų lygio, 2003m. – 103,1% 2002m. lygio ir t.t.
6. Lyginant su baziniais (2001) metais, mėsos gaminių kaina 2002m. sumažėjo 0,8%, 2003m. padidėjo 2,3% ir t.t.
7. Lyginant su praėjusiais metais, kiekvienais metais mėsos gaminių kaina mažėjo (2002m – 0,8%, 2004m. – 11,2%) ir tik 2003m. lyginant su 2002m. jis padidėjo 3,1%.
8. Vidutinis dinamikos eilutės lygis parodo, bendrą sociologinio reiškinio lygį per visą dinamikos eilutės tyrimo laikotarpį. Taigi galima sakyti, kad vidutinė mėsos gaminių kaina per tiriamąjį laikotarpį buvo 254 tūkst.Lt.
9. Vidutiniškai kiekvienais metais mėsos gaminių kaina sumažėdavo 8 tūkst.Lt.
10. Vidutiniškai kiekvienais metais mėsos gaminių kaina sudarė 96,8% praėjusių metų lygio.
11. Vidutiniškai kiekvienais metais, lyginant su praėjusiais, mėsos gaminių kaina sumažėjo 3,2%.
12. Atsižvelgiant į tai kiek vidutiniškai per metus sumažėdavo mėsos gaminių kaina prognozuojama, kad 2005m. mėsos gaminių kaina bus 227, o 2006m. – 219 tūkst.Lt.
Remiantis vidutiniu augimo tempu galima teigti, kad 2002m. pensininkų skaičius bus 955,2 o 2003m. – 962,8 tūkstančiai.
13. Kadangi µ yra 3,1%, tai galima daryti prielaidą, kad prognozė bus patikima, nes µ neviršija 10 procentų. Atliksime prognozę 2005 ir 2006 metams.
14. 95,81% parodo, kad faktorinis požymis įtakoja rezultatą, t.y. 95,81% tarptautinės prekybos mokesčių turi įtakos mėsos gaminių kainai.LITERATŪRA
1 1. V. Bartosevičienė Ekonominė statistika Kaunas, Technologija, 2004
2 V. Bartosevičienė , I. Jančukienė Ekonominė statistika Kaunas, 2002
3 Lietuvos statistikos metraštis 2005, Vilnius, 2005